Nhân vật trong rừng xà nu đều là những người con kiên cường bất khuất trong công cuộc chống mĩ cứu nước phân tích các nhân vật cụ mết tnú dít để làm sáng tỏ

2 46 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2019, 17:31

Nhân vật trong Rừng xà nu đều là những người con kiên cường bất khuất trong công cuộc chống Mĩ cứu nước. Phân tích các nhân vật cụ Mết, Tnú, Dít để làm sáng tỏ Ngữ Văn 12 Bình chọn:Ba nhân vật được xây dựng sinh động, hấp dẫn, mang vẻ đẹp riêng của từng người. Ba vẻ đẹp ấy lại hòa vào nhau để làm nên vẻ đẹp chung của con người Tây Nguyên chống Mĩ.Phân tích hình tượng cây xà nu trong truyện ngắn Rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành ...Phân tích hình tượng cây xà nu trong truyện ngắn Rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành ...Hình tượng cây xà nu trong tác phẩm Rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành Ngữ Văn 12Phân tích truyện ngắn Rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành Ngữ Văn 12Xem thêm: Rừng Xà Nu Nguyễn Trung Thành Học trực tuyến Môn Văn học I. Mở bàiMỗi nhà văn thường có một vùng đất riêng. Với Nguyễn Trung Thành, đó là Tây Nguyên. Ta đã gặp một anh hùng Núp trong Đất nước đứng lên thời chống Pháp, giờ đây ta lại đến với các nhân vật cụ Mết, Tnú, Dít trong Rừng xà nu thời chống Mĩ. Họ đều là những người con kiên cường bất khuất của núi rừng Tây Nguyên hùng vĩ nhưng mỗi người lại mang những nét riêng, những vẻ đẹp riêng khó quên.II. Thân bàiRừng xà nu là câu chuyện làng Xô Man (Tây Nguyên) chống Mĩ. Truyện có nhiều nhân vật nhưng tiêu biểu nhất là ba nhân vật: cụ Mết (già làng), Tnú (thanh niên) và Dít (phụ nữ). Đó là hai thế hệ già trẻ cùng tiếp nối nhau đứng lên đánh Mĩ (truyện còn hé mớ cho người đọc thấy thế hệ thứ ba là thế hệ của bé Heng để hoàn thiện bức tranh Tây Nguyên chống Mĩ).Ba nhân vật nói trên được nhà văn miêu tả sinh động, hấp dẫn, trở thành những ấn tượng lâu bền trong lòng người đọc, bởi vì, ở mức độ nhất định, họ đã được điển hình hóa, vừa mang nét chung của con người Tây Nguyên đánh Mĩ, lại mang nét riêng in đậm tính cách và phẩm chất cùa từng người cụ thể.A. Nét chungNét chung ở đây là phẩm chất anh hùng. Họ đều là những người con kiên cường bất khuất cùa Tây Nguyên, thể hiện ở những điểm sau đây: Yêu buôn làng, yêu nước, căm thù giặc sâu sắc. Quyết tâm đứng lên đánh giặc đXem thêm tại: https:loigiaihay.comnhanvattrongrungxanudeulanhungnguoiconkiencuongbatkhuattrongcongcuocchongmicuunuocphantichcacnhanvatcumettnuditdelamsangtonguvan12c30a308.htmlixzz5nKOhSrWp Nhân vật Rừng nu người kiên cường bất khuất công chống cứu nước Phân tích nhân vật cụ Mết Tnú Dít để làm sáng tỏ - Ngữ Văn 12 Bình chọn: Ba nhân vật xây dựng sinh động, hấp dẫn, mang vẻ đẹp riêng người Ba vẻ đẹp lại hòa vào để làm nên vẻ đẹp chung người Tây Nguyên chống Phân tích hình tượng nu truyện ngắn Rừng nu Nguyễn Trung Thành - • Phân tích hình tượng nu truyện ngắn Rừng nu Nguyễn Trung Thành - • Hình tượng nu tác phẩm Rừng nu Nguyễn Trung Thành - Ngữ Văn 12 • Phân tích truyện ngắn Rừng nu Nguyễn Trung Thành - Ngữ Văn 12 Xem thêm: Rừng Nu - Nguyễn Trung Thành Học trực tuyến Môn Văn học I Mở Mỗi nhà văn thường có vùng đất riêng Với Nguyễn Trung Thành, Tây Nguyên Ta gặp anh hùng Núp Đất nước đứng lên thời chống Pháp, ta lại đến với nhân vật cụ Mết, Tnú, Dít Rừng nu thời chống Họ người kiên cường bất khuất núi rừng Tây Nguyên hùng vĩ người lại mang nét riêng, vẻ đẹp riêng khó quên II Thân Rừng nu câu chuyện làng Xô Man (Tây Nguyên) chống Truyện có nhiều nhân vật tiêu biểu ba nhân vật: cụ Mết (già làng), Tnú (thanh niên) Dít (phụ nữ) Đó hai hệ già - trẻ tiếp nối đứng lên đánh (truyện mớ cho người đọc thấy hệ thứ ba hệ bé Heng để hoàn thiện tranh Tây Nguyên chống Mĩ) Ba nhân vật nói nhà văn miêu tả sinh động, hấp dẫn, trở thành ấn tượng lâu bền lòng người đọc, vì, mức độ định, họ điển hình hóa, vừa mang nét chung người Tây Nguyên đánh Mĩ, lại mang nét riêng in đậm tính cách phẩm chất cùa người cụ thể A Nét chung Nét chung phẩm chất anh hùng Họ người kiên cường bất khuất cùa Tây Nguyên, thể điểm sau đây: - Yêu buôn làng, yêu nước, căm thù giặc sâu sắc - Quyết tâm đứng lên đánh giặc đ Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/nhan-vat-trong-rung-xa-nu-deu-la-nhung-nguoi-con-kien-cuong-bat-khuat- trong-cong-cuoc-chong-mi-cuu-nuoc-phan-tich-cac-nhan-vat-cu-met-tnu-dit-de-lam-sang-to-ngu-van-12c30a308.html#ixzz5nKOhSrWp .. .trong- cong-cuoc-chong-mi-cuu-nuoc-phan-tich-cac-nhan-vat-cu-met-tnu-dit-de-lam-sang-to-ngu-van-12c30a308.html#ixzz5nKOhSrWp
- Xem thêm -

Xem thêm: Nhân vật trong rừng xà nu đều là những người con kiên cường bất khuất trong công cuộc chống mĩ cứu nước phân tích các nhân vật cụ mết tnú dít để làm sáng tỏ, Nhân vật trong rừng xà nu đều là những người con kiên cường bất khuất trong công cuộc chống mĩ cứu nước phân tích các nhân vật cụ mết tnú dít để làm sáng tỏ

Từ khóa liên quan