BB XET HTCTLH TH 17 18

18 49 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2019, 16:01

UBND HUYỆN KIẾN THỤY TRƯỜNG TH ĐOÀN XÁ Số: /BB-THĐX CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Đoàn Xá, ngày … tháng năm 2018 BIÊN BẢN Xét hoàn thành chương trình lớp năm học 2015-2016 * Thời gian: Vào lúc …….giờ … phút, ngày … tháng năm 2018 * Địa điểm: Tại Trường Tiểu học Đoàn Xá * Thành phần: - Ông: Đỗ Văn Đa - Chủ tịch Hội đồng - Bà: Phạm Minh Liên - Phó Chủ tịch Hội đồng - Ơng: Bùi Đức Ngun - Phó Chủ tịch Hội đồng - Bà: Nguyễn Thị Hằng - Thư ký - Các thành viên Hội đồng trường giáo viên chủ nhiệm lớp + Hiện diện: + Vắng: … - (Lý do: ….) NỘI DUNG I Chủ tịch Hội đồng thông qua điều kiện xét công nhận học sinh hồn thành chương trình tiểu học Ơng Đỗ Văn Đa - Chủ tịch Hội đồng thông qua điều kiện xét cơng nhận hồn thành chương trình tiểu học: Căn Điều 14, Khoản 1, 2, Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/4/2014 Thông tư 22/2016 ngày 22/9/2016 sửa đổi, bổ sung số điều Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo xét hồn thành chương trình lớp học, hồn thành chương trình tiểu học thể sau: Điều kiện xét hoàn thành chương trình lớp học a) Học sinh xác nhận hồn thành chương trình lớp học phải đạt điều kiện sau: - Đánh giá định kì học tập cuối năm học môn học hoạt động giáo dục: Hoàn thành tốt Hoàn thành; - Đánh giá định kì lực phẩm chất cuối năm học: Tốt Đạt; - Bài kiểm tra định kì cuối năm học mơn học đạt điểm trở lên; b) Đối với học sinh chưa xác nhận hồn thành chương trình lớp học, giáo viên lập kế hoạch, hướng dẫn, giúp đỡ; đánh giá bổ sung để xét hồn thành chương trình lớp học; c) Đối với học sinh hướng dẫn, giúp đỡ mà chưa đủ điều kiện hoàn thành chương trình lớp học, tùy theo mức độ chưa hồn thành mơn học, hoạt động giáo dục, mức độ hình thành phát triển số lực, phẩm chất, giáo viên lập danh sách báo cáo hiệu trưởng xem xét, định việc lên lớp lại lớp.” d) Kết xét hoàn thành chương trình lớp học ghi vào học bạ Xét hồn thành chương trình tiểu học Học sinh hồn thành chương trình lớp xác nhận ghi vào học bạ là: Hồn thành chương trình lớp II Giáo viên chủ nhiệm lớp báo cáo kết giáo dục HS lớp năm học 2017-2018 Kết theo dõi chất lượng giáo dục Lớ p 1A 1B 1C 1D 1E 1G K1 Kiến thức ss gia o Tiếng Việt 29 27 32 31 31 30 18 Toán Đạo đức TNXH Âm nhạc Mỹ thuật T.công Thể dục Ngoại ngữ Tin học HT T H T CH T HT T H T CH T HT T H T CH T HT T H T CH T HT T H T CH T HT T H T CH T HT T H T CH T HT T H T CH T HT T H T CH T HT T H T CH T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kết kiểm tra định kì cuối năm học 2017-2018 Tiếng Việt SL 180 78 K1 Nữ Toán % SL Nữ Ngoại ngữ % SL Nữ % 10
- Xem thêm -

Xem thêm: BB XET HTCTLH TH 17 18 , BB XET HTCTLH TH 17 18