Luận văn thạc sĩ công nghệ thông tin khảo sát, đánh giá quy trình quản lý chất lượng phần mềm dựa theo độ đo và đề xuất phương án tối ưu cho các công ty gia công phần mềm

93 64 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2019, 15:40

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐỒN LAN ANH KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ QUY TRÌNH QUẢN CHẤT LƯỢNG PHẦN MỀM DỰA THEO ĐỘ ĐO ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN TỐI ƯU CHO CÁC CÔNG TY GIA CÔNG PHẦN MỀM LUẬN VĂN THẠC SĨ: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Hà nội - 2016 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ ĐỒN LAN ANH KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ QUY TRÌNH QUẢN CHẤT LƯỢNG PHẦN MỀM DỰA THEO ĐỘ ĐO ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN TỐI ƯU CHO CÁC CÔNG TY GIA CÔNG PHẦN MỀM Ngành: Công Nghệ Thông Tin Chuyên ngành: Kỹ thuật phần mềm Mã số: 62.48.01.03 LUẬN VĂN THẠC SĨ: Công nghệ thông tin NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS.Đỗ Trung Tuấn Hà nội- 2016 LỜI CẢM ƠN Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Trung tâm Đào tạo Sau đại học thầy cô giáo Khoa Công Nghệ Thông Tin, Trường Đại học Công Nghệ - Đại học Quốc Gia Hà Nội tận tình giảng dạy truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm quý báu thời gian vừa qua Tôi xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới tất bạn bè, thầy cô giáo Khoa Công Nghệ Thông Tin, Trường Đại học Công Nghệ - Đại học Quốc Gia Hà Nội động viên, tạo điều kiện cho suốt thời gian thực luận văn Đặc biệt xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới PGS.TS Đỗ Trung Tuấn, Khoa Toán Cơ Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc Gia Hà Nội, người thầy định hướng đề tài tận tình hướng dẫn bảo tơi suốt q trình thực luận văn cao học Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2016 Đồn Lan Anh LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tôi, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Hà Nội, ngày 10 tháng năm 2016 Đoàn Lan Anh MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN LỜI CAM ĐOAN DANH MỤC HÌNH VẼ DANH MỤC KÍ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT PHẦN MỞ ĐẦU 0.1 Tính cấp thiết đề tài 0.2 Mục đích đề tài 10 0.3 Đối tượng nội dung nghiên cứu cụ thể đề tài 10 0.4 Phương pháp nghiên cứu 11 0.5 Cơ sở luận 11 Đóng góp đề tài 12 0.7 Tổng quan nghiên cứu nước 12 0.8 Cấu trúc luận văn 12 Chương 1: Tổng quan 13 1.1 Tìm hiểu mơ hình triển khai sản xuất phần mềm 13 1.1.1 Mơ hình tuyến tính 13 1.1.2 Mơ hình mẫu 15 1.1.3 Mô hình phát triển ứng dụng nhanh 16 1.1.4 Các mơ hình tiến hóa: gia tăng, xoắn ốc, xoắn WINWIN 16 1.1.5 Mơ hình theo thành phần 18 1.1.6 Mơ hình hình thức 19 1.1.7 Quy trình phát triển phần mềm thống 19 1.1.8 Quy trình phát triển phần mềm linh hoạt 21 1.2 Thực trạng, cách thức quản chất lượng phần mềm doanh nghiệp gia công phần mềm 23 1.3 Tìm hiểu chuẩn, mơ hình đánh giá quản chất lượng phần mềm phổ biến 23 1.3.1 Chuẩn ISO 24 1.3.2 Mơ hình CMMI 25 Chương 2: Cơ sở thuyết quảnchất lượng 27 2.1 Các khái niệm 27 2.2 Cơ sở thuyết quảnchất lượng 28 2.2.1 Chất lượng đặc điểm chất lượng 28 2.2.2 Quản chất lượng 29 2.2.3 Các nguyên tắc quản chất lượng 30 2.2.4 Một số phương pháp quản chất lượng 31 2.3 Quản chất lượng theo mơ hình CMM 34 2.3.1 Lịch Sử Mơ Hình CMM 34 2.3.2 Tổng quan mơ hình CMM 35 2.3.3 Định nghĩa CMM 39 2.3.4 Ích lợi cải tiến theo mơ hình CMM 40 2.3.5 Năm mức độ trưởng thành mơ hình CMM 40 2.3.6 Các lĩnh vực quy trình chốt KPA mơ hình CMM 45 2.4 Phương pháp luận theo cách quản chất lượng ISO 46 2.4.1 Đối tượng áp dụng ISO 47 2.4.2 Lợi ích áp dụng ISO 47 2.4.3 Các bước triển khai ISO 48 2.5 Mục tiêu CMMi ISO hướng tới 49 2.6 Giới thiệu số cơng cụ thống kê dự đốn quản chất lượng 49 2.6.1 Giới thiệu Hosin 49 2.6.2 Giới thiệu Minitab 50 2.6.3 Giới thiệu Crytal Ball 53 Chương 3: Thử nghiệm Đề xuất quảnchất lượng theo định lượng mơ hình sản xuất 54 3.1 Khảo sát đề xuất quản dự án định lượng theo CMMi 54 3.1.1 Quá trình quản dự án định lượng 54 3.1.2 Các bước thực để quản dự án định lượng 56 3.2 Thực thực nghiệm 63 3.2.1 Xác định mục tiêu dự án 63 3.2.2 Xây dựng quy trình tiến trình 67 3.2.2.1 Quy trình cho dự án phát triển theo mơ hình RUP 68 3.2.2.2 Quy trình cho dự án phát triển theo mơ hình linh hoạt Scrum 71 3.2.3 Lựa chọn tiến trình quan trọng cho mục đích thống kê, giám sát hiệu suất dự án 74 3.2.3.1 Mơ hình hiệu suất cho dự án phát triển theo mơ hình RUP 75 3.2.3.2 Mơ hình hiệu suất cho dự án phát triển theo mơ hình phát triển nhanhScrum 83 3.2.4 Kết thực nghiệm 87 3.2.4.1 Kết thực cho dự án theo mơ hình RUP 87 3.2.4.2 Kết thực cho dự án theo mơ hình linh hoạt Scrum 89 3.3 Kết luận 90 Tài liệu tham khảo 91 DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 1.1 Mơ hình thác nước…………………………………………………………… 13 Hình 1.2 Mơ hình chữ V………………………………………………………………….14 Hình 1.3 Mơ hình mẫu……………………………………………………………….15 Hình 1.4 Mơ hình gia tăng……………………………………………………………… 16 Hình 1.5 Mơ hình xoắn ốc…………………………………………………………… 17 Hình 1.6 Mơ hình theo thành phần……………………………………………………….18 Hình 1.7 Mơ hình RUP……………………………………………………………………20 Hình 1.8 Các mơ hình phát triển Agile…………………………………… … .22 Hình 1.9 Mơ hình tổ chức theo quy trình then chốt CMMi……………… .26 Hình 2.1.Tỷ lệ dự án thành cơng thống kê 2015…………………………………… .36 Hình 2.2 Phân bố quy trình chốt theo mức độ trưởng thành…………………………44 Hình 2.3 Phân bố quy trình chốt theo nhóm quy trình………………………… ….45 Hình 2.4 Cấu trúc KPA…………………………………………………………… 46 Hình 2.5.Mẫu biểu mẫu hoshin……………………………………………………… 50 Hình 2.6.Mẫu biểu đồ boxplot Minitab……………………………………… .51 Hình 2.7.Mẫu biểu đồ kiểm sốt Minitab………………………………………… 52 Hình 2.8.Mẫu biểu đồ báo cáo tổng hợp Minitab…………………………… 52 Hình 2.9.Mẫu biểu đồ dự báo crytal ball…………………………………….…… 53 Hình 3.1 Mơ hình hóa quản dự án định lượng………………………………… 63 Hình 3.2.Sơ đồ mục tiêu kinh doanh đến mục tiêu hiệu suất quy trình………… 64 Hình 3.3.Mục tiêu kinh doanh ma trận Hoshin…………………………… 64 Hình 3.4.Mục tiêu hiệu suất quy trình ma trận hoshin…………………………… 65 Hình 3.5.Quy trình Y’s ma trận hoshin……………………………………… 66 Hình 3.6.Quy trình X’s ma trận hoshin…………………………………………….67 Hình 3.7.Bảng thiết lập quy trình dự án RUP…………………………………………….68 Hình 3.8.Bảng thiết lập quy trình dự án RUP-Quy trình lập kế hoạch………………… 68 Hình 3.9.Bảng thiết lập quy trình dự án RUP-quy trình giám sát kiểm sốt dự án, quản rủi ro, phân tích đo đạc, quản cấu hình…………………………………………… 69 Hình 3.10.Bảng thiết lập quy trình dự án RUP-quy trình phát triển yêu cầu phần mềm, thiết kế, lập trình………………………………………………………………………….…….69 Hình 3.11.Bảng thiết lập quy trình dự án RUP-quy trình tích hợp sản phẩm, kiểm thử, rà sốt………………………………………………………………………………….…… 70 Hình 3.12.Bảng thiết lập quy trình dự án RUP-quy trình đảm bảo chất lượng, kiểm thử chấp nhận sản phẩm, quản nhà cung cấp…………………………………………70 Hình 3.13.Bảng thiết lập quy trình dự án RUP-quy trình phân tích nhân giải quyết, quản dự án định lượng………………………………………………………… …… 71 Hình 3.14.Bảng thiết lập quy trình dự án Scrum…………………………………… .72 Hình 3.15.Bảng thiết lập quy trình dự án Scrum-Quản dự án………………… 72 Hình 3.16.Bảng thiết lập quy trình dự án Scrum- Phát triển sản phẩm………… 73 Hình 3.17.Bảng thiết lập quy trình dự án Scrum- Rà sốt, quản cấu hình, đảm bảo chất lượng sản phẩm……………………………………………………………………… .73 Hình 3.18.Bảng thiết lập quy trình dự án Scrum- quản nhà cung cấp, phân tích nhân giải quyết, quản dự án định lượng………………………………………………….74 Hình 3.19 Biểu đồ kiểm tra mức độ tập trung liệu cho tiến trình rà sốt u cầu…………………………………………………………………………………………76 Hình 3.20 Biểu đồ xác định điểm ngoại lai liệu………………………… … 76 Hình 3.21 Biểu đồ tính tốn suất cho quy trình con…………… ……….77 Hình 3.22 Bảng suất cho quy trình từ sở liệu quy trình………… 78 Hình 3.23.Thiết lập sở hiệu suất quy trình mơ hình hiệu suất…………… 78 Hình 3.24 Nhập thơng tin cỡ dự án RUP……………………………………… .79 Hình 3.25 Đề suất Nỗ lực Lỗi từ PPB……………………………………….…… 79 Hình 3.26.Dự tốn nỗ lực theo đề xuất nỗ lực từ PPB…………………………………80 Hình 3.27.Thiết lập mục tiêu cho số kiểm soát…………………………… …80 Hình 3.28.Dự đốn nỗ lực thực RUP………………………………… …… 81 Hình 3.29 Dự đốn mức độ thành cơng việc đạt mật độ lỗi RUP……… .81 Hình 3.30 Dự đốn chí phí làm lại RUP……………………………………………82 Hình 3.31 Dự đốn lỗi rò rỉ sang khách hàng RUP………………………………… 82 Hình 3.32 Hiệu suất quy trình theo nỗ lực mật độ lỗi cho dự án Scrum………….83 Hình 3.33 Lựa chọn phương pháp thực rà sốt lỗi lập trình Scrum…………….84 Hình 3.34 Dự đốn nỗ lực theo cỡ dự án Scrum…………………………………… 84 Hình 3.35 Dự đốn lỗi theo cỡ dự án Scrum…………………………………… .84 Hình 3.36 Nhập kế hoạch nỗ lực theo đề xuất từ mơ hình Scrum……………… .85 Hình 3.37.Nhập kế hoạch mục tiêu chất lượng, chi phí dự án Scrum………… 85 Hình 3.38.Dự báo khả thành cơng theo tổng nỗ lực Scrum từ Crytalbal……….85 Hình 3.39 Dự báo khả thành công theo mật độ lỗi Scrum từ Crytal ball…… 86 Hình 3.40 Dự báo khả thành công theo nỗ lực thực lại Scrum từ Crytal ball 86 Hình 3.41 Cập nhật kết thực tế kết thúc công pha dự án RUP…………87 Hình 3.42 Cập nhật kết dự đốn kết thúc pha dự án RUP………………88 Hình 3.43 Cập nhật kết dự đốn kết thúc vòng lặp……………………… 89 Hình 3.44 Cập nhật kết dự đốn kết thúc vòng lặp dự án Scrum……… .89 DANH MỤC KÍ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Tiếng Anh CMM Capability Maturity Model Model Mơ hình thục khả tích hợp CMMI CapabilityMaturity Integration IEEE Institute Electrical and Electronic Engineers Software Engineering Institute International Standards Organization Software life cycle RationalUnified Process SEI ISO SLC RUP IBM Tiếng Việt Mơ hình thục khả Viện kỹ nghệ Điện Điện tử Viện công nghệ phần mềm Tổ chức tiêu chuẩn Quốc tế Vòng đời phát triển phần mềm Quy trình phát triển phần mềm thống Business Tập đồn cơng nghệ máy tính đa quốc gia Mơ hình phát triển nhanh UML International Machines RapidApplication Development UnifiedModeling Language QC TQC Quality Control Total quality Control Ngôn ngữ mơ hình hóa thống Kiểm sốt chất lượng Kiểm sốt chất lượng tồn diện TQM SW-CMM KPA Total Quality Management SoftWare Capability Maturity Model Key Process Areas Quản chất lượng tồn diện Mơ hình trưởng thành khả cho phần mềm Lĩnh vực quy trình chốt PF Process Framework Quy trình khung PPB Process Performance Cơ sở hiệu suất quy trình Baseline Project Performance Model Mơ hình hiệu suất dự án Cost Of Poor Quality Chi phí sửa lỗi RAD PPM COPQ 77 Hình 3.21 Biểu đồ tính tốn suất cho tiến trình Hiệu suất quy trình cho tất quy trình tổng hợp PPB sau: 78 Hình 3.22 Bảng suất cho tiến trình từ sở liệu quy trình Dữ liệu từ PPB chuyển vào mơ hình hiệu suất PPM để làm sở cho việc lập kế hoạch dự đốn Hình 3.23.Thiết lập sở hiệu suất quy trình mơ hình hiệu suất RUP 79 Nhập thơng tin cỡ dự án Hình 3.24.Nhập thơng tin cỡ dự án RUP Các số Nỗ lực công đoạn, mật độ lỗi cơng đoạn tính tốn cách tự động từ PPB, nhằm đưa đề xuất nỗ lực nên làm cho tiến trình dự án dự đoán số lượng lỗi pha Hình 3.25.Đề suất Nỗ lực Lỗi từ PPB Dựa theo tổng số nỗ lực phê duyệt thực dự án, quản dự án phân bổ nỗ lực cho tiến trình thực sở tham khảo đề xuất từ PPB 80 Hình 3.26.Dự tốn nỗ lực theo đề xuất nỗ lực từ PPB Thiết lập cận trên, cận dưới, mục tiêu cho tiêu chí cần kiểm sốt: Chi phí làm lại, Độ lệch chi phí, Mật độ lỗi, Mật độ lỗi rò rỉ Hình 3.27.Thiết lập mục tiêu cho số kiểm sốt Sử dụng cơng cụ Crytal ball với giả lập liệu chạy 1000 lần để dự đoán kết cho sau lập kế hoạch, Kết sau lần chạy sau lập kế hoạch sau - Đối với tổng nỗ lực thực hiện: nỗ lực thực dự báo thành công 87.20% so với kế hoạch mục tiêu 81 Hình 3.28.Dự đốn nỗ lực thực RUP - Đối với mật độ lỗi mật độ lỗi dự báo thành công 100% so với mục tiêu đặt Hình 3.29 Dự đốn mức độ thành công việc đạt mật độ lỗi RUP 82 - Đối với chi phí thực lại: Kết chạy mơ hình cho mục tiêu đạt kế hoạch chi phí làm lại dự đốn mức độ thành cơng 100% Hình 3.30 Dự đốn chí phí làm lại RUP - Đối với lỗi rò rỉ: Kết chạy mơ hình cho mục tiêu đạt kế hoạch chi phí làm lại dự đốn mức độ thành cơng 100% Hình 3.31 Dự đốn lỗi rò rỉ sang khách hàng RUP 83 Khi dự báo mức độ thành công cho mục tiêu cần kiểm soát đạt 80% trở lên quản dự án nên giữ nguyên kế hoạch thực hiện, có mục tiêu cần kiểm sốt mà tỉ lệ thành cơng thấp 80% cần phải có hoạt động phân tích xem xét lại việc lập kế hoạch Kết thúc công đoạn làm yêu cầu, thiết kế, lập trình, kiểm thử hệ thống, nhập nỗ lực thực tế mà dự án sử dụng, nhập liệu số lượng lỗi phát sinh Chạy lại công cụ Crytal ball để xem dự báo kết sau kết thúc công đoạn 3.2.3.2 Mơ hình hiệu suất cho dự án phát triển theo mơ hình phát triển nhanh- Scrum Mơ hình hiệu suất cho mơ hình phát triển nhanh Srum xây dựng cho loại dự án phát triển từ đầu, loại hợp đồng thuê khoán theo năm thực tất pha từ phân tích yêu cầu, thiết kế, lập trình, kiểm thử, triển khai tích hợp sản phẩm, hỗ trợ khách hàng Mơ hình thiết lập sau Dựa liệu lịch sử cho dòng dự án tương tự liệu lịch sử vòng lặp trước 10 vòng lặp) Thiết lập sở hiệu suất quy trình PPB theo nỗ lực cho tất tiến trình theo cơng thức Nỗ lực/ cỡ dự án Thiết lập sở hiệu suất quy trình PPB theo Lỗi cho mật độ lỗi tất công đoạn theo cơng thức Lỗi/ cỡ dự án Hình 3.32 Hiệu suất quy trình theo nỗ lực mật độ lỗi cho dự án Scrum 84 Lựa chọn phương pháp thực rà sốt lỗi lập trình cột Quyết định: lựa chọn, không chọn Chọn hai phương pháp thực hoàn toàn thủ cơng hay có hỗ trợ cơng cụ Hình 3.33 Lựa chọn phương pháp thực rà soát lỗi lập trình Scrum Nhập cỡ dự án số điểm yêu cầu mà dự án cần phải thực vòng lặp tại, dựa theo liệu lịch sử từ PPB, mơ hình đề xuất nỗ lực cơng đoạn để thực vòng lặp đó, đồng thời dự báo số lượng lỗi công đoạn Hình 3.34 Dự đốn nỗ lực theo cỡ dự án Scrum Hình 3.35 Dự đốn lỗi theo cỡ dự án Scrum Dựa vào đề xuất từ PPM, quản dự án lên kế hoạch nỗ lực cơng đoạn 85 Hình 3.36 Nhập kế hoạch nỗ lực theo đề xuất từ mơ hình Scrum Thực thiết lập mục tiêu cần kiểm soát đo đạc Hình 3.37.Nhập kế hoạch mục tiêu chất lượng, chi phí dự án Scrum Thực chạy mơ hình theo kế hoạch mục tiêu công cụ Crytal Ball, đưa dự báo mức độ thành công cho việc hồn thành mục tiêu chi phí (Tổng nỗ lực thực vòng lặp, Tổng nỗ lực phải thực lại) chất lượng (Mật độ lỗi dự án, Số lỗi khách hàng phát ra) Dự báo khả thành công theo tổng nỗ lực 81.89% Hình 3.38.Dự báo khả thành cơng theo tổng nỗ lực Scrum từ Crytalbal 86 Dự báo khả thành công theo mật độ lỗi 100% Hình 3.39 Dự báo khả thành cơng theo mật độ lỗi Scrum từ Crytalball Dự báo khả thành công theo nỗ lực thực lại 91.76% Hình 3.40 Dự báo khả thành cơng theo nỗ lực thực lại Scrum từ Crytal ball Sau kết thúc vòng lặp, nỗ lực công đoạn mật độ lỗi cập nhật tiếp tục vào mơ hình hiệu xuất để làm sở cho việc dự đoán lập kế hoạch cho vòng lặp sau 87 3.2.4 Kết thực nghiệm 3.2.4.1 Kết thực cho dự án theo mô hình RUP Hình 3.41 Cập nhật kết thực tế kết thúc công pha dự án RUP Kết chạy chạy Crytal cho dự án Appolo II cơng đoạn sau 88 Hình 3.42 Cập nhật kết dự đoán kết thúc pha dự án RUP Như ta thấy kết sau kết thúc dự án, kết công đoạn đạt kế hoạch giai đoạn lập kế hoạch cho thấy mơ hình dự đốn tương đối xác kết dự án 89 3.2.4.2 Kết thực cho dự án theo mô hình linh hoạt Scrum Cập nhật kết thực tế kết thúc vòng lặp Hình 3.43 Cập nhật kết dự đốn kết thúc vòng lặp Dự báo khả thành công từ Crytal ball theo tổng nỗ lực 86.3%, theo mật độ lỗi 100%, theo tổng nỗ lực thực lại 92% theo mật độ lỗi rò rỉ sang khách hàng 99.8% Hình 3.44 Cập nhật kết dự đốn kết thúc vòng lặp dự án Scrum Như ta thấy kết sau kết thúc dự án, kết cuối vòng lặp đạt kế hoạch giai đoạn lập kế hoạch cho thấy mơ hình dự đốn tương đối xác kết dự án 90 3.3 Kết luậnĐề tài tìm hiểu mơ hình triển khai sản xuất, phát triển phần mềm, tiêu chuẩn chất lượng, mơ hình quản chất lượng theo mơ hình CMMi  Phần thực nghiệm tập trung nghiên cứu, đề xuất quy trình mơ hình quản chất lượng, quản dự án theo định lượng cho mơ hình phát triển phần mềm: RUP Agile-Scrum cho dòng dự án phát triển từ đầu Kết mơ hình dự đốn xác so với kết thực tế sau thực xong dự án  Mơ hình quản dự án theo định lượng chạy thực nghiệm cho thấy mơ hình giúp cho nhà quản dự án tự tin nhiều giai đoạn lập kế hoạch, theo dõi quản dự án ln đưa dự đốn khả đạt mục tiêu chi phí, tiến độ, chất lượng thời điểm trình phát triển dự ánĐề tài đưa đề xuất khả thi quản dự án theo định lượng theo áp dụng xây dựng mơ hình tương tự cho doanh nghiệp  Đề tài làm tài liệu đào tạo cho sinh viên ngành kỹ thuật phần mềm, kỹ sư quản chất lượng doanh nghiệp tổ chức  Phương hướng phát triển đề tài - Đề tài làm sở để phát triển xây dựng mơ hình kiểm sốt chất lượng định lượng phù hợp cho loại hình doanh nghiệp gia cơng phần mềm theo mơ hình khác - Đề tài làm sở để xây dựng phương pháp đánh giá, xếp loại lực thực kiểm soát chất lượng cơng ty, tổ chức có chức đánh giá, thẩm định lực doanh nghiệp 91 Tài liệu tham khảo Nhập môn kỹ nghệ phần mềm, Ngô Trung Việt, NXB KHKT, 2003 Nguyễn Văn Vỵ, Nguyễn Việt Hà, 2009, Giáo trình kỹ nghệ phần mềm, NXB Giáo dục Việt Nam Quản quy trình phần mềm theo mơ hình CMM- Thực tiễn ứng dụng Việt Nam, Đỗ Việt Hùng, Luận văn Thạc sĩ, 2006 CMMI® for Development, Version 1.3, Software Engineering Institute (SEI) Bevan N (1995a) Measuring usability as quality of use Journal of Software Quality, 4,115-130 ISO 9001 (1994) Quality systems - Model for quality assurance in design, development, production, installation and servicing ISO/IEC 9126 (1991) Software product evaluation - Quality characteristics and guidelines for their use ISO/IEC CD 9126-1 (1997) Software quality characteristics and metrics Part 1: Quality characteristics and sub-characteristics Scrum Primer Version 1.2 , Pete Deemer - Scrum Training Institute (ScrumTI.com) 10.Scrum Guide 2011, Ken Schwaber and Jeff Sutherland 11.SCRUM Development Process, Ken Schwaber 12.The Standish Group, 2015, CHAOS Report 13.http://ictnews.vn/kinh-doanh/quan-ly-chat-luong-trong-cac-dn-pm-viet-conloay-hoay-4120.ict 14.https://sas.cmmiinstitute.com/pars/pars.aspx 15.http://www.tcvn.gov.vn/sites/head/vi/tin-chi-tiet-mot-so-khai-niem-ve-quanly-chat-luong-tham-khao-d24fa950.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1 16.http://www.iso.org/iso/iso-survey, 2014 ... HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐỒN LAN ANH KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ QUY TRÌNH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG PHẦN MỀM DỰA THEO ĐỘ ĐO VÀ ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN TỐI ƯU CHO CÁC CÔNG TY GIA CƠNG PHẦN MỀM Ngành:... sát, đánh giá quy trình quản lý chất lượng phần mềm dựa theo độ đo đề 10 xuất phương án tối ưu cho công ty gia công phần mềm để hướng tới giải vấn đề nêu Các mơ hình phát triển phần mềm chuẩn phần. .. triển chất lượng phần mềm Chương 2: Cơ sở lí thuyết quản lý chất lượng phần mềm Định đượng quản lý chất lượng phần mềm Chương 3: Đề xuất thử nghiệm quản lý chất lượng theo định lượng quản lý sản xuất
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn thạc sĩ công nghệ thông tin khảo sát, đánh giá quy trình quản lý chất lượng phần mềm dựa theo độ đo và đề xuất phương án tối ưu cho các công ty gia công phần mềm , Luận văn thạc sĩ công nghệ thông tin khảo sát, đánh giá quy trình quản lý chất lượng phần mềm dựa theo độ đo và đề xuất phương án tối ưu cho các công ty gia công phần mềm

Từ khóa liên quan