Đề cương và đáp án chi tiết môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

7 53 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2019, 14:55

Phân tích nguồn gốc tư tưởng lý luận đối với việc hình thành TT HCM. Liên hệ trách nhiệm bản thân.Phân tích quan điểm Hồ Chí Minh về quyền dân tộc và sự vận dụng của ĐCS VN trong việc xây dụng và bảo vệ tổ quốc hiện nay.Phân tích giá trị lý luận thực tiễn TT HCM về cách mạng giải phóng dân tộc.. Phân tích và chứng minh quan điểm của HCM: CMXH là con đường phát triển của CMVN. Ý nghĩa quan điểm trên đối với cách mạng VN hiện nay. Phân tích quan điểm HCM về Đảng cầm quyền và sự vận dụng của ĐCS VN trong giai đoạn hiện nay.Phân tích quan điểm HCM về phương pháp đại đoàn kết dân tộc và sự vận dụng của ĐCS VN vào xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc ở nước ta hiện nay.Phân tích các phương pháp xây dựng đạo đức mới trong TT HCM. Liên hiện với việc rèn luyện, tu dưỡng đạo đức của bản thân. Câu 1: Phân tích nguồn gốc tư tưởng lý luận việc hình thành TT HCM Liên hệ trách nhiệm thân a Kn: TT HCM hệ thống quan điểm toàn diện sâu sắc đề cách mạng VN; kết vận dụng phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lenin vào điều kiện cụ thể nước ta, kế thừa phát triển cá giá trị truyền thống tốt đẹp dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại; tài sản tinh thần vơ to lớn quý giá Đảng, dân tộc ta, mãi soi đường cho nghiệp cách mạng nhân dân ta giành thắng lợi b.Nguồn gốc tư tưởng, lý luận -Truyền thống văn hóa dân tộc Thứ nhất, chủ nghĩa u nước ý chí bất khuất đấu tranh dựng nước giữ nước dân tộc Thứ hai, tinh thần nhân nghĩa, truyền thống đoàn kết, tương thân, tương Thứ ba truyền thống lạc quan yêu đời Thứ tư truyền thống cần cù, dũng cảm thông minh sáng tạo sản xuất chiến đấu -Tinh hoa văn hóa nhân loại +Văn hóa phương Đơng: TT Nho giáo, phật giáo, Lão giáo có ảnh hưởng lớn tới HCM VD:Thượng trí hạ ngu Quân tử tiểu nhân Dân ngu cu đen Vai u thịt bắp,mồ hôi dầu Nhất nam viết hữu, thật nữ viết vô Trong tác phẩm nho giáo bác sử dụng nhiều mệnh đề nho giáo đưa vào nội dung ý nghĩa VD: tư tưởng chung quân quốc: "Quân đội chung với đảng, hiếu với dân, nhiệm vụ hồn thành, khó khăn vượt qua, kẻ thù đánh thắng." Trong quan điểm nho giáo chất người, Mạnh Tử "Nhân chi sơ, tính thiện", Tuân Tử " Nhân chi sơ tính ác", Bác đưa nội dung "Ngủ người lương thiện/Tỉnh dậy phân tính hiền/ Hiền đâu phải…" Rèn luyền đạo đức cách mạng:"Gạo đem vào giã bao đau đớn/Gạo giã xong trắng tựa bông/ Sống đời người vậy/ gian nan rèn luyện thành công" Đạo đức cách mạng từ trời rơi xuống mà rèn luyện mà ngọc mài sáng Đó thể triết lý nho giáo tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ Bác gương đạo đức phong cách sống +Văn hóa phương Tây -Chủ nghĩa Mác-Lenin VD Bác vận dụng quan điểm, lập trường củ chủ nghĩa Mác Leenin: dĩ bất biến, ứng vạn biến Bài thơ "học đánh cờ" nói lên quan điểm tồn diện đồng thời là phương châm đạo chiến lược cách mạng VN: "Phải nhìn cho rộng, suy cho kỹ/ Kiên quyết, không ngừng công / Lạc nước, hai xe đành bỏ phí/ Gặp thời, tốt thành cơng" Câu Phân tích quan điểm Hồ Chí Minh quyền dân tộc vận dụng ĐCS VN việc xây dụng bảo vệ tổ quốc a Quan điểm -Quyền độc lập, tự -Quyền bình đẳng dân tộc -Quyền bất khả xâm phạm KL:Ngoài quyền dân tộc, vấn đề dân tộc tt HCM không rập khuôn nguyên lý, lý luận có sẵn, lý luận đấu tranh giai cấp vào điều kiện thuộc địa mà kết hợp hài hòa vấn đề dân tộc giai cấp, độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa yêu nước chủ nghĩa quốc tế TT HCM quyền dân tộc phát triển bổ sung quan điểm chủ nghĩa mác lenin, đóng góp lớn vào kho tàng lý luận CM thời đại, làm phong phú thêm CN Mac lenin CM thuộc địa Tóm lại, tư tưởng HCM quyền dân tộc vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mac lenin điều kiện cụ thể VN; mang tính khoa học tính cách mạng sâu sắc, triệt để, đáp ứng đòi hỏi dân tộc, phù hợp với xu phát triển thời đại Trở thành đuốc soi đường cho nhân dân ta đấu tranh cách mạng giành thắng lợi Thực tiễn cách mạng VN khẳng định đắn TT HCM b Sự vận dụng Đảng nay.(T63) -Nhận thức giải đắn vấn đề dân tộc lập trường giai cấp -kiên định mục tiêu, đường xây dựng đất nước,theo định hướng xã hội chủ nghĩa -phái huy sức mạnh đoàn kết dân tộc công đổi -Xây dựng Đảng vững mạnh , nâng cao lực lãnh đạo sức chiến đấu Đảng c.Liên hệ -TT HCM quyền dân tộc bao quát vấn đề bản, cốt lõi sở vận dụng sáng tạo quan điểm chủ nghĩa M.L Tư tưởng trở thành tài sản vô giá, sở lý luận kim nan cho ĐCSVN đề đường lối vừa bảo đảm quyền dân tộc, vừa phù hợp với hoàn cảnh thực tiễn, vừa đáp ứng xu phát triển thời đại -Đảng quán triệt sâu sắc toàn Đảng, toàn dân quan điểm HCM quyền dân tộc bao gồm quyền tự quyền bình đẳng, kết hợp vấn đề dân tộc với giai cấp, chủ nghĩa yêu nước chủ nghĩa quốc tế, độc lập dân tộc với CNXH -Nôi dung kết hợp vấn đề với vấn đề giai cấp, chủ nghĩa yêu nước với tinh thần quốc tế Đảng xác định: Thực công xã hội, chống áp bất công; đấu tranh khắc phục tư tưởng hành động tiêu cực; đấu tranh làm thất bại âm mưu chống phá lực thù địch Phấn đấu đến năm 2020, nước ta chở thành nước cơng nghiệp theo hướng đại Đây định hướng để nhận thức giải vấn đề dân tộc vấn đề giai cấp -Đảng kiên trì đường xây dụng đất nước theo CNXH, xem điều kiện để đảm bảo quyền dân tộc +Đại hội XI Đảng khẳng định:" Trong tình nào, phải kiên trì mục tiêu độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội" Kiên trì cờ độc lập dân tộc CNXH tư tưởng xuyên xuốt trình CMVN Độc lập dân tộc điều kiện tiên để thực CNXH, ngược lại xây dựng CNXH đem lại sống ấm lo hạnh phúc cho nhân dân ta nhân tố đảm bảo vững cho độc lập dân tộc -Để đảm bảo quyền độc lập dân tộc, Đảng ta cố gắng phát huy khối đại đồn kết dân tộc cơng đổi Báo cáo trị đại hội thứ 11 Đảng ta xác định"Đại đoàn kết dân tộc đường lối chiến lược CMVN" -Đảm đương nhiệm vụ bảo vệ độc lập dân tộc xây dụng CNXH, Đảng ta quán triệt tư tưởng Xây dựng đảng vững mạnh, nâng cao lực sức chiến đấu Đảng Đại hội 11 đề cập đến vấn đề xây dựng Đảng +VD Vụ giàn khoan 981 Câu 3.Phân tích giá trị lý luận thực tiễn TT HCM cách mạng giải phóng dân tộc a khái niệm -Vấn đề CMGPDT nội dung hệ thống quan điểm lý luận HCM - TT HCM CMGPDT b TT HCM CMGPDT -Cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải theo đường cách mạng vô sản -Cách mạng giải phóng dân tộc thuộc địa phải Đảng giai cấp cơng nhân lãnh đạo -Lực lượng giải phóng dân tộc lực lượng toàn dân -Mối quan hệ cách mạng thuộc địa với cách mạng vô sản giới -Cách mạng giải phóng dân tộc phải tiến hành đường cách mạng bạo lực c Mối quan hệ CM thuộc địa với CM vô sản giới d CMGPDT phải tiến hành đường bạo lực e Kết luận -Liên hệ -TTHCM CMGPDT phát triển bổ sung quan điểm chủ nghĩa mác lenin, đóng góp lớn vào kho tàng lý luận CM thời đại, làm phong phú thêm CN Mac lenin CM thuộc địa Câu Phân tích chứng minh quan điểm HCM: CMXH đường phát triển CMVN Ý nghĩa quan điểm cách mạng VN a.Quan điểm(T67) -HCM tiếp cận CNXH từ lập trường yêu nước khát vọng giải phóng dân tộc -HCM tiệp cận CNXH từ phương diện đạo đức -HCM tiếp cận CNXH truyền thống lịch sử, văn hóa người VN b Ý nghĩa.(T89) Vận dụng TT HCM CNXH đường độ lên CNXH cần phải tập chung giải vấn đề quan trọng: +Kiên trì mục tiêu độc lập dân tộc CNXH +Phát huy quyền làm chủ nhân dân, khơi dậy mạnh mẽ tất nguồn lực, trước hết nội lực để đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước gắn liền với phát triển kinh tế tri thức +Kết hợp sức mạng dân tộc với sức mạng thời đại +Chăm lo xây dựng đảng vững mạnh, làm máy nhà nước, đẩy mạnh đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, thực cần, kiệm, liêm, chính, chí cơng, vơ tư để xây dựng CNXH Câu Phân tích quan điểm HCM Đảng cầm quyền vận dụng ĐCS VN giai đoạn nay(T101) a.Quan điểm -K/n:Đảng cầm quyền đảng tiếp tục lãnh đạo cách mạng điều kiện Đảng lãnh đạo nhân dân giành quyền nhà nước trực tiếp lãnh đạo máy nhà nước để tiếp tục hồn thành nghiệp cách mạng dân tộc dân chủ CNXH Mục đích, lý tưởng Đảng: "Những người cộng sản không phút quên lý tưởng cao phấn đấu cho Tổ quốc hoàn toàn độc lập, cho CNXH hoàn toàn thắng lợi b nội dung: Thứ nhất, Đảng cầm quyền, dân chủ Mọi quyền hành từ nhân dân Thứ hai, Đảng cầm quyền, đảng viên giao quyền khơng xa rời nhân dân, khơng tha hóa Thứ ba, Đảng cầm quyền đứng trước thử thách nặng lề với nhiệm vụ xây dựng xã hội mới, làm cho nhân dân lo ấm, học hành c.Vận dụng (T114) Câu Phân tích quan điểm HCM mối quan hệ đảng với nhân dân vận dụng ĐCS VN xây dựng Đảng -ND: T109 -Vận dụng: +TTHCM quy luật đời chất giai cấp công nhân ĐCSVN bổ sung phát triển quan điểm chủ nghĩa M.L, đóng góp luận điểm sáng tạo vào kho tàng lý luận M.L +Quan niệm HCM mqh Đảng nhân dân vận dụng sáng tạo chủ nghĩa M.L điều kiện cụ thể VN; mang tính khoa học tính cách mạng sâu sắc, triệt để, đáp ứng đòi hỏi dân tộc, phù hợp với xu phát triển thời đại Trở thành đuốc soi đường cho nhân dân ta đấu tranh cách mạng, lên xây dựng CNXH giành thắng lợi Thắng lợi sức mạnh quần chúng CMVN, công đổi xây dựng CNXH minh chứng hùng hồn cho đường lối Đảng ta mối quan hệ Đảng nhân dân +Bước vào thời kỳ CNH-HĐH đất nước, đến luận điểm "Đảng vừa người lãnh đạo, vừa đầy tớ chung thành nhân dân" HCM nguyên giá trị +Sự lãnh đạo Đảng nhiều nơi có biểu tiêu cực bng lỏng lãnh đạo, khốn trắng cho quyền quan liêu độc đốn xa rời quần chúng đặc bệnh quan liêu với nhiều biểu khác làm tổn thương không nhỏ đến mối quan hệ Đảng với nhân dân +Do cần tăng cường lãnh đạo quần chúng phải đôi với phát huy dân chủ Nghị trung ương khóa VIII, Nghị Trung ương khóa XI, khẳng định, tầng lớp nhân dân cần đóng góp xây dựng Đảng Sự gắn bó đảng với nhân dân tạo nên bước chuyển biến tiến quan trọng Đảng, từ đưa tới bước phát triển xã hội Niềm tin nhân dân Đảng củng cố nâng cao nghị quyêt Đảng vào sống Câu Phân tích quan điểm HCM xây dựng nhà nước sạch, vững mạnh vận dụng ĐCS VN vào xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN VN Câu Phân tích quan điểm HCM phương pháp đại đoàn kết dân tộc vận dụng ĐCS VN vào xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc nước ta Khái niệm: khái niệm - Đại đoàn kết dân tộc vấn đề có ý nghĩa chiến lược, định thành cơng cách mạng -Đại đoàn kết dân tộc mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu Đảng, dân tộc 2.Phương pháp: -Phương pháp tuyền truyền, giáo dục, vận động quần chúng -Phương pháp tổ chức -Phương pháp xử lý đồng mối quan hệ nhằm thực thêm bạn bớt thù 3.Vận dụng nghiệp đổi nay(T175) -Qua kỳ đại hội đại biểu toàn quốc Đảng nhiều hội nghị BCH Trung ương, từ năm 1776 đến nay, nghị Đảng toát lên tư tưởng đại +Một phải khơi dậy phát huy đến mức cao sức mạnh dân tộc, đặt lợi ích dân tộc, đất nước người lên hàng đầu, lấy sở để xây dựng chủ trương, sách kt-xh +Hai là, phải xuất phát từ lợi ích dân tộc mà mở rộng mối quan hệ hợp tác quốc tế, tranh thủ khả để xây dựng, phát triển đất nước Kết luận -Tư tưởng HCM phương pháp đoàn kết dân tộc bổ sung phát triển quan điểm chủ nghĩa M.L, đóng góp luận điểm sáng tạo vào kho tàng lý luận M.L -Là kế thừa làm quan điểm tư tưởng truyền thống, vận dụng sáng tạo quan điểm CM M.L điều kiện cụ thể VN; mang tính khoa học tính cách mạng sâu sắc, triệt để, đáp ứng đòi hỏi dân tộc, phù hợp với xu phát triển thời đại Trở thành đuốc soi đường cho nhân dân ta đấu tranh cách mạng, lên xây dựng CNXH giành thắng lợi -Thực tiễn CM 80 năm qua chứng minh sức sống hùng hồn tt HCM đoàn kết dân tộc Đoàn kết dân tộc sức mạnh để dân tộc VN trải qua hàng ngàn năm đấu tranh chống xâm lược, bảo độc lập chủ quyền, chiến thắng kháng chiến chống pháp Mỹ Ngày đoàn kết dân tộc tảng xây dựng CNXH -TT HCM phương pháp đoàn kết dân tộc ngun giá trị Ở đâu tt đồn kết qn triệt cách mạng phát triển mạnh mẽ, thuận lợi đâu xa rời tư tưởng đồn kêt CM gặp khó khăn tổn thất Đại đoàn kết dân tộc Đảng coi vấn đề có ý nghĩa hàng đầu nghiệp bảo vệ tổ quốc Câu Phân tích phương pháp xây dựng đạo đức TT HCM Liên với việc rèn luyện, tu dưỡng đạo đức thân a khái niệm -Vị trí vai trò đạo đức cách mạng(T179) b Ngun tắc -Nói đơi với làm, phải nêu gương đạo đức -Xây đôi với chống -Tu dưỡng đạo đức suốt đời c.Liên hệ -Trong nghiệp đổi mới: kế thừa tinh hoa truyền thống dân tộc cách mạng, mở rộng giao lưu hợp tác quốc tế, niên có điểm mạnh có trình độ học vấn cao trước, tầm nhìn rộng, nhạy cảm với thời cuộc, có lòng u nước, khát vọng đưa đất nước vượt qua nghèo nàn, lạc hậu; bên cạnh niên có điểm yếu là… -Phải: +tạo nhiêu việc làm, tăng thu nhập, khuyến khích niên lập thân lập nghiệp; +học tập, lao động, thể thao để đáp ứng nhu cầu của… +Đồn thể +Mơi trường văn hóa lành mạnh +Xây dụng gia đình văn hóa Câu 10 Phân tích quan điểm HCM lĩnh vực văn hóa giáo dục vận dụng ĐCS VN vào đổi toàn diện giáo dục nước a Khái niệm -Quan điểm HCM khái niệm văn hóa b.Quan điểm -Mục tiêu VH-GD thực ba chức văn hóa giáo dục -Phải tiến hành cải cách giáo dục để xây dựng hệ thống trường lớp với chương trình, nội dung dạy học thật khoa học, thật hợp lý, phù hợp với bước phát triển VN -Phải khơng ngừng nâng cao Đảng trí Chú ý: liên hệ vận dụng nghiệp đổi nay(bản thân, dân tộc) ... lối chi n lược CMVN" -Đảm đương nhiệm vụ bảo vệ độc lập dân tộc xây dụng CNXH, Đảng ta quán triệt tư tưởng Xây dựng đảng vững mạnh, nâng cao lực sức chi n đấu Đảng Đại hội 11 đề cập đến vấn đề. .. nước Kết luận -Tư tưởng HCM phương pháp đoàn kết dân tộc bổ sung phát triển quan điểm chủ nghĩa M.L, đóng góp luận điểm sáng tạo vào kho tàng lý luận M.L -Là kế thừa làm quan điểm tư tưởng truyền... sức chi n đấu Đảng c.Liên hệ -TT HCM quyền dân tộc bao quát vấn đề bản, cốt lõi sở vận dụng sáng tạo quan điểm chủ nghĩa M.L Tư tưởng trở thành tài sản vơ giá, sở lý luận kim nan cho ĐCSVN đề
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương và đáp án chi tiết môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đề cương và đáp án chi tiết môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

Từ khóa liên quan