Đề cương chi tiết môn triết học

54 96 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2019, 14:51

Phân tích các vấn đề cơ bản của triết học ,ccs trường phái triết học chủ yếu và các hình thức biểu hiện của chúng trong lịch sử triết học ;Phân tích định nghĩa vật chất của Lê nin và rút ra ý nghĩa của định nghĩa; Phân tích mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức, trên cơ sở đó rút ra ý nghĩa phương pháp luận cho hoạt động nhận thức và thực tiễn. : Phân tích quy luật chuyển hóa từ những sự thay đổi về lượng thành những sự thay đổi về chất và ngược lại, trên cơ sở đó rút ra ý nghĩa phương pháp luận cho hoạt động nhận thức và thực tiễn. Phân tích quy luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất và sự vận dụng quy luật đó ở Việt Nam hiện nay. Phân tích bản chất,chức năng của nhà nước và lien hệ với nhà nước VN. Phân tích mối quan hệ biện chứng giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội, trên cơ sở đó rút ra ý nghĩa phương pháp luận cho hoạt động nhận thức và thực tiễn ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN TRIẾT HỌC Câu 1: Phân tích vấn đề triết học ,ccs trường phái triết học chủ yếu hình thức biểu chúng lịch sử triết học I, Vấn đề triết học  Vấn đề triết học vấn đề tư tồn tại, ý thức vật chất, “tâm’ “vật ‘  Nội dung vấn đề triết học gồm hai mặt trả lời cho hai câu hỏi: 1)Giữa vật chất( tồn tại, tự nhiên)và ý thức ( tư duy, tinh thần), có trước có sau, định nào? 2)Con người nhận thức giới hay không ??/? II, Các trường phái triết học chủ yếu  Chủ nghĩa vật triết học 1)Thế giới quan vật cho vật chất ý thứ vật chất có trước ý thức có sau,v ật chất định ý thức Thế giới vật chất tồn khách quan độc ập với ý thức người, không sang tạo khơng tiêu diệt 2)Các hình thái chủ nghĩa vật  Hình thái lịch sử CNDV CNDV chất phác ngây thơ thời cổ đại.Quan điểm CNDV thời nhìn chung đắn song ,mang tính chất ngây thơ nhà khoa học cụ thể chư phát triển Ví dụ: Hê-ra-clit có câu nói : “Khơng tắm hai lần dòng sơng ”  CNDV siêu hình hình thái đặc trưng trội CNDV hế kỉ XVII-XVIII:cách xem xét giới theo kiểu máy móc có ảnh hưởng mạnh mẽ đến tư triết học Đại diện cho thời kì Hốp xơ, Hôn bách  CNDV biện chứng:đại diện Mac Ăngen.thời kì phát triển khoa học với nhiều phát minh lớn đầu kỉ XIX tạo sở nhận thức vững cho phát triển tư dy biện chứng  Chủ nghĩa tâm: 1)ý thức có trước, vật chất có sau, ý thức định vật chất 2)Các hình thức CNDT  CNDT khách quan: với đại biểu platôn, heegen…cho thực thể tinh thần có trước lại cảm giác , tồn sẵn người  CNDT chủ quan :Béc li,Hium, cho thực thể tinh thần có trước cảm giác tồn sẵ có người  Nhị nguyên luận : vật chất ý thức nguyên giới chúng tồn không phụ thuộc vào cuối nhà nhị nguyên rơi vào CNDT III,  Triết học vật ; người có khả nhận thức giới mặt thứ định nên nhận thức phản ánh thê giói vào óc người  Triết học tâm : Con người … tự nhận thức tinh thần tư  Vấn đề ban triết học :quan niệm có tính chất thể luận, quan niệm trị xã hội đạo đức tôn giáo phương đông Câu ; Phân tích định nghĩa vật chất Lê nin rút ý nghĩa định nghĩa  Những quan điểm trước Mác:  Cổ đại : vật thể+nguyên tử=> đồng dạng cụ thể  Ví dụ ; Talets vật sinh từ nước tan biến từ nước , Heraclit –lửa,  Những phát minh khoa học ; tia X  Nêu định nghĩa vật chất lê nin; - Vật chất  Một phạm trù triết học  Được đem lại cho người cảm giác  Được cảm giác chép lại chụp lại, phản ánh tồn k lệ thuộc vào cảm giác  Phân tích Vật chất phạm trù triết học : xác định góc độ viêc xem xét phạm trù rộng khái quát không hiểu theo ý nghĩa hẹp vật chất khác thường dung lĩnh vực khoa học , đời sống  Dùng để thực khách quan đc đem lại cho nguoi cam giac  Vật chất vơ vơ vàn thuộc tính khác song dạng, vật chất có thuộc tính  Đó tính chất để phân biệt thuộc vật chất khơng thuộc vật chất tự nhiên xã hội’  Vì tất độc lập ý thứ người dạng vật chất khác  Như quy luật lkinh tế xã hội quan hệ sản xuất, khơng tồn vật thể, khơng có khối lượng cấu trúc lí hóa k lệ thuộc ý muốn cảm giác người Được cảm giác chép lai chụp lại phán ánh tồn không lệ thuộc vào cảm giác  Vc tồn độc lập với ý thức người Sự tồn kp trưu tượng mà thực cụ thể cảm tính  Vc tác động người => cmr giác đem lại cho người nhận thức phản ánh chúng  Như dù giới vật chất đa dạng có người nhạn thức k thể k nhận thức Ý nghĩa 1)Giải hai mát triết học đứng lập trường CNDVBC 2)Bác Bỏ… 3)Phương pháp luận cho nhà khoa học nghiên cứu Câu 3: Phân tích mối quan hệ biện chứng vật chất ý thức, sở rút ý nghĩa phương pháp luận cho hoạt động nhận thức thực tiễn (6,0 điểm) Bài làm Quan niệm mácxít: Vật chất có tính thứ nhất, ý thức có tính thứ Vật chất định ý thức ý thức có tính độc lập tương đối, tác động trở lại vật chất Vật chất phạm trù triết học dùng để thực khách quan đem đến cho người cảm giác, cảm giác chép lại chụp lại, phản ánh tồn không kệ thuộc cảm giác Ý Thức hình ảnh chủ quan giới khách quan sáng tạo theo mục đích nhu cầu người 1.Vai trò định vật chất ý thức: - Vật chất có trước, ý thức có sau Vật chất sinh ý thức - Vật chất định nội dung ý thức - Sự phát triển ý thức người từ thấp đến cao phụ thuộc vào phát triển sản xuất vật chất, điều kiện vật chất xã hội - Vai trò vật chất ý thức đời sống xã hội biểu mối quan hệ kinh tế trị, đời sống vật chất đời sống tinh thần, tồn xã hội ý thức xã hội Trong xã hội, phát triển kinh tế quy định phát triển văn hoá ; đời sống vật chất thay đổi sớm muộn đời sống tinh thần thay đổi theo 2.Tính độc lập tương đối, tác động trở lại ý thức với vật chất - Tính độc lập tương đối ý thức thể : phản ánh sáng tạo, chủ động - Thực chất tác động trở lại ý thức vật chất : phải thông qua hoạt động thực tiễn người - Xã hội phát triển vai trò ý thức ngày to lớn, thời đại ngày nay, thời đại thông tin, kinh tế tri thức, khoa học trở thành LLSX trực tiếp Trong bối cảnh tồn cầu hố, vai trò tri thức khoa học, tư tưởng trị, tư tưởng nhân văn quan trọng - Ý thức khơng có tác động tích cực mà có tác động tiêu cực ; tư tưởng phản động làm cản trở phát triển lịch sử ; tư tưởng tâm tôn giáo làm hạn chế lực thực tiễn người ; tư tưởng bá quyền đế quốc gây chiến tranh tàn khốc Mối quan hệ vật chất- ý thức mối quan hệ biện chứng, tuyệt đối hoá mặt dẫn tới sai lầm, rơi vào CNDV thô thiển, tầm thường, siêu hình (nếu đề cao vật chất), rơi vào CNDT (nếu đề cao ý thức) Ý nghĩa phương pháp luận Từ giải đắn, khoa học mối quan hệ vật chất ý thức quan điểm thực tiễn rút quan điểm khách quan nhận thức cải tạo giới với yêu cầu sau : - Trong hoạt động nhận thức cải tạo thực tiễn phải xuất phải từ điều kiện, hoàn cảnh thực tế Mọi mục tiêu đặt cho hoạt động người phải xuất phát từ tiền đề vật chất có Khi điều kiện kinh tế thấp mà đề mục tiêu q cao khơng tưởng khơng thể thực Ngược lại, mục tiêu đề thấp so với điều kiện kinh tế có lại làm hạn chế khả người, không thúc đẩy việc khai thác tiềm có - Phải tôn trọng quy luật khách quan Thực tế lịch sử cho thấy, làm trái quy luật, người phải trả giá Bài học thời bao cấp cho thấy, lấy nguyện vọng tốt đẹp làm mục tiêu mà phải xuất phát từ thực phải tuân theo quy luật khách quan - Phải chống chủ nghĩa chủ quan hình thức chủ nghĩa tâm chủ quan, biểu bệnh chủ quan ý chí, chủ quan nóng vội - Ln phát huy tính tích cực ý thức Câu : Phân tích nguyên lý mối liên hệ phổ biến, sở rút ý nghĩa phương pháp luận cho hoạt động nhận thức thực tiễn (3,0 điểm) Bài làm 1.Nguyên lí mối liên hệ phổ biến Liên hệ- theo quan điểm DVBC phụ thuộc, quy định lẫn tác động qua lại lẫn vật hay nhân tố tạo thành vật Phép biện chứng vật tượng muôn chất liên hệ với thuộc nhau, tác động, vật khẳng định hình mn vẻ giới vật chằng chịt, chúng ln phụ chuyển hố lẫn Bất vật tượng liên hệ với vật tượng khác Không có vật tượng nằm ngồi mối liên hệ Trong thời đại ngày không quốc gia khơng có quan hệ, khơng có liên hệ với quốc gia khác mặt đời sống xã hội Chính thế, nay, giới xuất xu hướng tồn cầu hố, khu vực hoá mặt đời sống xã hội Nhiều vấn đề trở thành vấn đề toàn cầu như: đói nghèo, bệnh hiểm nghèo, mơi trường sinh thái, dân số kế hoạch hố gia đình, chiến tranh hồ bình.v.v Nghiên cứu mối liên hệ vật tượng giới nhìn thấy rõ tính đa dạng, nhiều vẻ Dựa vào tính đa dạng phân chia mối liên hệ khác theo cặp: - Mối liên hệ bên mối liên hệ bên - Mối liên hệ chủ yếu mối liên hệ thứ yếu - Mối liên hệ chất mối liên hệ không chất - Mối liên hệ tất nhiên mối liên hệ ngẫu nhiên - Mối liên hệ trực tiếp mối liên hệ gián tiếp Trong quan trọng mối liên hệ bên bên ngồi, khơng Các mối liên hệ khác có vai trò khác vận động phát triển vật Những mối liên hệ bên giữ vai trò định Mối liên hệ bên ngồi quan trọng song thực có ý nghĩa thâm nhập vào bên phải thông qua mối liên hệ bên Dĩ nhiên phân biệt mối liên hệ có ý nghĩa tương đối Các loại liên hệ khác chuyển hố lẫn nhau… 2.Ý nghĩa phương pháp luận Nguyên lý mối liên hệ phổ biến sở lý luận quan điểm toàn diện- quan điểm phương pháp luận nhận thức khoa học hoạt động cải tạo tự nhiên cải tạo xã hội Quan điểm tồn diện có số u cầu sau : Một là, muốn nhận thức đắn vật phải xem xét tất mặt, yếu tố tạo thành mối liên hệ vật với vật, tượng khác Đó nguyên tắc để nhận thức người tránh sai lầm Hai là, phải nhìn nhận vật chỉnh thể, phải phân biệt phụ, đánh giá vị trí, vai trò nhân tố, mối liên hệ, tránh xem xét cách dàn đều, ‘‘bình quân’’ Ba là, hoạt động thực tiễn, quan điểm tồn diện đòi hỏi phải sử dụng đồng nhiều biện pháp, nhiều phương tiện khác để tác động nhằm thay đổi vật Vận dụng cách đắn quan điểm toàn diện nguyên nhân thành công cách mạng Việt Nam Thời kì đổi mới, Đảng ta chủ trương đổi toàn diện, đồng thời xem đổi kinh tế trọng tâm Do đó, Việt Nam ‘‘khắc phục khủng hoảng kinh tế- xã hội, tạo tiền đề cần thiết vật chất tinh thần để giữ vững ổn định trị, xây dựng củng cố niềm tin nhân dân, tạo thuận lợi để đổi mặt khác đời sống xã hội’’ Quan điểm toàn diện đối lập với quan điểm phiến diện, chiều ‘‘thấy mà không thấy rừng’’, thấy lợi ích trước mắt mà khơng thấy lợi ích lâu dài, thấy lợi ích cục mà khơng tính đến lợi ích tồn xã hội Điều dẫn đến sai lầm suy nghĩ hành động Trong nhận thức thực tiễn cấn phải có quan điểm lịch sử- cụ thể, quan điểm lịch cụ thể yêu cầu nhận thức vật tượng phải gắn với điều kiện lịch sử đời tồn phát triển vật Câu : Phân tích nguyên lý phát triển, sở rút ý nghĩa phương pháp luận cho hoạt động nhận thức thực tiễn (3 điểm) Bài làm 1.Nguyên lý phát triển Theo quan điểm DVBC, phát triển phạm trù triết học dùng để trình vận động tiến lên từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, từ hoàn thiện đến hoàn thiện Phát triển q trình khơng biến đổi chất mà biến đổi lượng Nguyên nhân biến đổi nằm vật Sự phát triển thường theo đường quanh co phức tạp khuynh hướng tất yếu, khách quan, độc lập với ý thức người Sự phát triển diễn cách phổ biến tất lĩnh vực tự nhiên, xã hội tư - Giới tự nhiên phát triển từ vô đến hữu cơ, từ vật chất chưa có sống đến lồi thực vật, động vật, đến người 2.Mối quan hệ biện chứng tồn xã hội ý thức xã hội a.Tồn xã hội định ý thức xã hội - Ý thức xã hội phản ánh tồn xã hội tồn xã hội quy định - Khi tồn xã hội thay đổi sớm muộný thức xã hội thay đổi - Vì phải tìm nguồn gốc ý thức xã hội điều kiện sinh hoạt vật chất sản sinh - Trong xã hội có phân chia giai cấp Ý thức xã hội nhiều mang tính giai cấp b.Tác động trở lại ý thức xã hội tồn xã hội Ý thức xã hội tồn xã hội sản sinh ra, ý thức xã hội không phụ thuộc vào tồn xã hội cách thụ động Thông qua hoạt động thực tiễn người, ý thức xã hội tác động trở lại tồn xã hội Triết học Mác- Lênin thừa nhận tính độc lập tương đối ý thức xã hội mối quan hệ với tồn xã hội Tính độc lập tương đối ý thức xã hội biểu điểm sau:  Ý thức xã hội thường lạc hậu so với tồn xã hội - Tồn xã hội thay đổi ý thức xã hội chưa kịp thay đổi - Ý thức xã hội phản ánh, có tính thứ hai, nên thay đổi chậm so với tồn xã hội - Sự lạc hậu ý thức xã hội so với tồn xã hội có nhiều nguyên nhân khác o Thứ nhất, sức ỳ tâm lí xã hội, thói quen, phong tục, tập quán, truyền thống o Thứ hai, ý thức xã hội có yếu tố bảo thủ, chẳng hạn ý thức tôn giáo phản ánh không không kịp vận động, biến đổi tồn xã hội o Thứ ba, xã hội có giai cấp, ý thức xã hội ln gắn với lợi ích nhóm xã hội, tập đồn xã hội, giai cấp xã hội khác  Ý thức xã hội vượt trước tồn xã hội Đó tư tưởng tiến bộ, khoa học,ý thức xã hội đóng vai trò tiên phong vượt trước tồn xã hội, dự kiến tương lai chịu định tồn xã hội VD: Chủ nghĩa Mác- Lênin hệ tư tưởng giai cấp công nhân, đời vào kỉ XIX lòng chủ nghĩa tư bản, quy luật vận động tất yếu xã hội lồi người nói chung, xã hội tư nói riêng qua xã hội tư định bị thay xã hội cộng sản  Ý thức xã hội có tính kế thừa phát triển - Trong ý thức xã hội ln có kế thừa ý thức xã hội trước - Sự kế thừa có tính tương đối, thể tính độc lập tương đối ý thức xã hội, vì: o Do yêu cầu tồn xã hội o Trong tồn xã hội có tính kế thừa  Sự tác động lẫn hình thái ý thức xã hội - Các hình thái ý thức xã hội, trình độ ý thức xã hội ln có tác động qua lại lẫn nhau, tuân theo quy định vận động đặc thù ý thức xã hội - Trong xã hội có giai cấp, trị có vai trò quan trọng hình thái ý thức xã hội khác Ý thức trị tiến giai cấp tiến tác động tích cực, tiến tới nghệ thuật, đạo đức, pháp quyền Ý thức trị lỗi thời giai cấp lỗi thời, lạc hậu, bảo thủ tác động tiêu cực tới nghệ thuật, pháp quyền, đạo đức Ở Việt Nam nay, xa rời đường lối trị đắn Đảng, nghệ thuật, pháp quyền, triết học…sẽ không tránh khỏi sai lầm phát triển  Ý thức xã hội tác động trở lại tồn xã hội - Nếu ý thức xã hội phản ánh quy luật vận động, phát triển tồn xã hội thơng qua hoạt động thực tiễn người tác động tích cực tới tồn xã hội - Nếu ý thức xã hội lạc hậu, phản ánh không quy luật vận động, phát triển tồn xã hội tác động tiêu cực tới tồn xã hội - Ý thức xã hội tác động trở lại tồn xã hội không định trở lại tồn xã hội Vì: tự ý thức xã hội không thay đổi thực khách quan, mà phải thông qua hoạt động thực tiễn người 3.Ý nghĩa phương pháp luận - Thứ nhất, tồn xã hội đóng vai trò định ý thức xã hội, tức mặt đời sống tinh thần xã hội Vì vậy, muốn xố bỏ hình thái ý thức xã hội cũ lỗi thời, lạc hậu, bảo thủ, trì trệ trước hết phải cải tạo tồn xã hội sinh Thí dụ: muốn thay đổi tư manh mún, nhỏ lẻ người nơng dân cần phải đưa cơng nghiệp hố, đại hố với tiến khoa học kỹ thuật ứng dụng vào sản xuất nơng nghiệp Từ đó, làm thay đổi cách nghĩ, cách làm thủ công, truyền thống người nông dân sang làm ăn lớn sở áp dụng tiến khoa học công nghệ đại vào sản xuất nông nghiệp cho suất cao - Thứ hai, ý thức xã hội có tác động trở lại tồn xã hội Vì vậy, cần đấu tranh chống lại tư tưởng bảo thủ, lạc hậu, phản tiến bộ, phản khoa học nhằm thúc đẩy xã hội phát triển Thí dụ: cần đấu tranh chống lại tư tưởng ngại đổi mới, chậm đổi mới, chậm áp dụng tiến khoa học kỹ thuật vào sản xuất - Thứ ba, ý thức xã hội có tính kế thừa Vì vậy, q trình phát triển cần phải kế thừa giá trị truyền thống dân tộc không ngừng tiếp thu, ứng dụng thành tựu văn hoá, khoa học kỹ thuật công nghệ nhân loại vào sản xuất nhằm nâng cao suất lao động; góp phần thực thắng lợi mục tiêu: "Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh" - Thứ tư, ý thức xã hội có tính vượt trước, dự báo xu hướng vận động phát triển xã hội tương lai Vì vậy, cần phải tích cực đẩy mạnh nghiên cứu khoa học nhằm phát quy luật vận động, phát triển khách quan tự nhiên, xã hội người Từ đó, Đảng Nhà nước cần có chế, sách giải pháp khoa học nhằm thúc đẩy tiến phát triển xã hội; đồng thời ngăn ngừa nguy xấu phát sinh đời sống xã hội như: bão lụt, động đất, sóng thần, dịch bệnh, khủng hoảng tồn cầu Câu 18: Phân tích tính độc lập tương đối ý thức xã hội tồn xã hội, sở rút ý nghĩa phương pháp luận liên hệ với thực tiễn Việt Nam.(5 điểm) Bài làm 1.Khái niệm - Tồn xã hội đời sống vật chất toàn điều kiện sinh hoạt vật chất, quan hệ vật chất xã hội - Ý thức xã hội mặt tinh thần đời sống xã hội, bao gồm tồn quan điểm, tư tưởng tình cảm, tâm trạng…của cộng đồng xã hội nảy sinh từ tồn xã hội họ phản ánh tồn xã hội giai đoạn lịch sử cụ thể định Tính độc lập tương đối ý thức xã hội tồn xã hội a.Ý thức xã hội thường lạc hậu so với tồn xã hội - Tồn xã hội thay đổi ý thức xã hội chưa kịp thay đổi - Ý thức xã hội phản ánh, có tính thứ hai, nên thay đổi chậm so với tồn xã hội - Sự lạc hậu ý thức xã hội so với tồn xã hội có nhiều nguyên nhân khác o Thứ nhất, sức ỳ tâm lí xã hội, thói quen, phong tục, tập quán, truyền thống Khi tâm lí xã hội trở thành thói quen, tập qn… bám rễ tương đối bền vững người, nhóm cộng đồng, tầng lớp xã hội o Thứ hai, ý thức xã hội có yếu tố bảo thủ, chẳng hạn ý thức tôn giáo phản ánh không không kịp vận động, biến đổi tồn xã hội o Thứ ba, xã hội có giai cấp, ý thức xã hội ln gắn với lợi ích nhóm xã hội, tập đồn xã hội, giai cấp xã hội khác b.Ý thức xã hội vượt trước tồn xã hội Đó tư tưởng tiến bộ, khoa học, ý thức xã hội đóng vai trò tiên phong vượt trước tồn xã hội, dự kiến tương lai chịu định tồn xã hội Ví dụ: Chủ nghĩa Mác-Lênin đời vào năm 40 kỉ XIX từ lòng CNTB, sau V.I.Lênin bổ sung, phát triển điều kiện CNTB chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa phản ánh quy luật khách quan vận động, phát triển xã hội, khuynh hướng vận động tất yếu XH loài người từ CNTB lên CNXH, chủ nghĩa cộng sản Do vậy, thời đại ngày nay, chủ nghĩa Mác- Lênin giới quan, phương pháp luận khoa học chung cho nhận thức cải tạo giới nhân loại tiến bộ, cho nghiệp cải tạo, xây dưng CNXH nhân dân ta c Ý thức xã hội có tính kế thừa phát triển - Trong ý thức xã hội ln có kế thừa ý thức xã hội trước - Sự kế thừa có tính tương đối, thể tính độc lập tương đối ý thức xã hội, vì: o Do yêu cầu tồn xã hội o Trong tồn xã hội có tính kế thừa d.Sự tác động lẫn hình thái ý thức xã hội - Các hình thái ý thức xã hội, trình độ ý thức xã hội ln có tác động qua lại lẫn nhau, tuân theo quy định vận động đặc thù ý thức xã hội - Trong xã hội có giai cấp, trị có vai trò quan trọng hình thái ý thức xã hội khác Ý thức trị tiến giai cấp tiến tác động tích cực, tiến tới nghệ thuật, đạo đức, pháp quyền Ý thức trị lỗi thời giai cấp lỗi thời, lạc hậu, bảo thủ tác động tiêu cực tới nghệ thuật, pháp quyền, đạo đức Ở Việt Nam nay, xa rời đường lối trị đắn Đảng, nghệ thuật, pháp quyền, triết học…sẽ không tránh khỏi sai lầm phát triển e.Ý thức xã hội tác động trở lại tồn xã hội - Nếu ý thức xã hội phản ánh quy luật vận động, phát triển tồn xã hội thơng qua hoạt động thực tiễn người tác động tích cực tới tồn xã hội - Nếu ý thức xã hội lạc hậu, phản ánh không quy luật vận động, phát triển tồn xã hội tác động tiêu cực tới tồn xã hội - Ý thức xã hội tác động trở lại tồn xã hội không định trở lại tồn xã hội Vì: tự ý thức xã hội không thay đổi thực khách quan, mà phải thông qua hoạt động thực tiễn người 3.Ý nghĩa phương pháp luận liên hệ thực tiễn Việt Nam - Quan điểm triết học Mác- Lênin tính kế thừa ý thức xã hội có ý nghĩa to lớn việc xây dựng văn hoá tinh thần XHCN nước ta Trong q trình xây dựng văn hố tinh thần XHCN xã hội ta nay, phải biết kế thừa có chọn lọc tất tinh hoa văn hoá nhân loại, trước hết phải biết phát huy giá trị tinh thần truyền thống văn hoá cao đẹp dân tộc - Trong trình kế thừa, tiếp thu di sản văn hố tinh thần nhân loại, phải đứng quan điểm chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối văn hố Đảng Cộng sản Việt Nam Việc tiếp thu, kế thừa giá trị tinh thầnphải quan điểm lịch sử- cụ thể, quan điểm lợi ích Đồng thời phải có thái độ với khứ, tránh phủ định trơn tránh bê nguyên xi yếu tố tinh thần thời đại trước Đối với việc tiếp thu văn hoá nhân loại Đảng ta đề nhiệm vụ “tích cực mở rộng giao lưu hợp tác quốc tế văn hoá, chống xâm nhập loại văn hoá phẩm độc hại, lai căng…” - Nhân thức sâu sắc tác động to lớn ý thức xã hội tồn xã hội công đổi nay, Đại hội X, Đảng Cộng sản Việt Nam đề nhiệm vụ “Xây dựng văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc, đáp ứng yêu cầu phát triển xã hội người điều kiện đẩy mạnh cơng nghiệp hố, đại hố hội nhập kinh tế quốc tế” Câu 19:Phân tích tính độc lập tương đối ý thức xã hội ồn xã hội, sở rút ý nghĩa phương pháp luận lien hệ thực tiễn Việt Nam 1, Khái niệm người - Con người thực thể tư nhiên mang tính xã hội có thống nhấ chất tính sinh vật tính xã hội - Thực thể tự nhiên tính sinh vật người: người phận giới tự nhiên kết tiến hóa lâu dài giới sinh vật - Tính xã hội người nghĩa người có nguồn gốc xã hội tổng hòa mối quan hệ xã hội 2, Bản chất người - Trong lịch sử có nhiều cách tiếp cận người  Trước Mác nhà triết học coi chất người từ sán tạo chi phối thần thánh từ ý thức trừu tượng (chủ nghĩa tâm tôn giáo) từ giác độ sinh vật túy tự nhiên không phân biệt người với tính tầm thường động vật( chủ nghĩa tâm siêu hình)  Mác khẳng định “trong tính thực , chất người tổng hòa QHXH”và chất biến đổi với phát triển xã hội - Mác xem xét người tính thực - Bản tính xã hội tỏng hòa nhữn mối quan hệ xã họi quan hệ kinh tế, trị văn hóa,…mới phương diện chất người - Qua phân biệt người với dạng tồn khác giới tự nhiên - Để hướng người đến chất tốt đẹp thiif phải giải phóng người khỏi quan hệ xã hội áp bóc lột, bất công xây dựng quan hệ xã hội tốt đẹp cơng bình đẳng 3,ý nghĩa phương pháp luận lien hệ thực tiễn  Một là, để lý giải cách khoa học vấn đề người khơng thể đơn từ phương diện tính tự nhiên mà điều hơn, có tính định phải từ phương diện tính xã hội nó, từ quan hệ kinh tế - xã hội  Hai là, động lực tiến phát triển xã hội lực sáng tạo lịch sử người Vì vậy, phát huy lực sáng tạo người, người phát huy nguồn động lực quan trọng thác đẩy tiến phát triển xã hội  Ba là, nghiệp giải phóng người, nhằm phát huy khả sáng tạo lịch sử phải hướng vào nghiệp giải phóng quan hệ kinh tế - xã hội Trên ý nghĩa phương pháp luận thấy giá trị cách mạng xã hội chủ nghĩa mục tiêu xóa bỏ triệt để quan hệ kinh tế - xã hội áp bóc lột, ràng buộc khả sáng tạo lịch sử người Thông qua cách mạng thực nghiệp giải phóng toàn nhân loại phương thức xây dựng mối quan hệ kinh tế - xã hội xã hội chu nghĩa cộng sản chủ nghĩa nhầm xác lập phát triển xã hội mà tự do, sáng tạo người trở thành điều kiện cho tự sáng tạo người khác Đó thực triết lý đạo đức nhân sinh cao đẹp chủ nghĩa cộng sản: “mỗi người người, người người” Câu 20: Phân tích vai trò quần chúng nhân dân lãnh tụ lịch sử, sở rút ý nghĩa phương pháp luận cho hoạt động nhận thức thực tiễn.(5 điểm) Bài làm 1.Khái niệm quần chúng nhân dân cá nhân lãnh tụ - Quần chúng nhân dân bao gồm lực lượng, giai cấp, cá nhân thúc đẩy tiến lịch sử Trong chủ yếu quần chúng lao động Trong giai đoạn lịch sử, khái niệm “quần chúng nhân dân” hiểu khác Ở xã hội nguyên thuỷ quần chúng nhân dân bao gồm tất thành viên xã hội Trong xã hội có giai cấp đối kháng, quần chúng nhân dân khơng bao gồm tập đồn thống trị bóc lột, thi hành sách chống quần chúng nhân dân lao động Trong xã hội XHCN quần chúng nhân dân bao gồm tất tập đoàn xã hội - Vĩ nhân, lãnh tụ cá nhân kiệt xuất lĩnh vực trị, kinh tế, khoa học, kĩ thuật Trong mối quan hệ với quần chúng nhân dân, lãnh tụ cá nhân kiệt xuất phong trào cách mạng quần chúng Ví dụ: Các Mác, Lênin, Hồ Chí Minh… - Như vậy, lãnh tụ (vĩ nhân) người có lực tiêu biểu nhất, phẩm chất tiêu biểu phong trào quần chúng, quần chúng tin yêu suy tôn Vai trò quần chúng nhân dân lãnh tụ lịch sử Chủ nghĩa Mác- Lênin khẳng định vai trò định lịch sử quần chúng nhân dân, đồng thời đánh giá cao vai trò lãnh tụ a.Vai trò quần chúng nhân dân Nói khái quát, quần chúng nhân dân chủ thể sáng tạo lịch sử Điều thể cụ thể chỗ: - Thứ nhất, quần chúng nhân dân LLSX xã hội, trực tiếp sản xuất cải vật chất, sở tồn phát triển xã hội - Thứ hai, quần chúng nhân dân động lực cách mạng xã hội Lịch sử chứng minh rằng, khơng có chuyển biến cách mạng mà không hoạt động đông đảo quần chúng nhân dân Họ lực lượng cách mạng, đóng vai trò định thắng lợi cách mạng Cách mạng ngày hội quần chúng, nghiệp quần chúng - Thứ ba, quần chúng nhân dân người sáng tạo giá trị văn hoá tinh thần Quần chúng nhân dân đóng vai trò to lớn phát triển khoa học, nghệ thuật, văn học, đồng thời áp dụng thành tựu vào hoạt động thực tiễn Các giá trị văn hố tinh thần trường tồn đông đảo quần chúng nhân dân chấp nhận truyền bá sâu rộng, trở thành giá trị phổ biến Tóm lại, xét từ kinh tế đến trị, từ hoạt động vật chất đến hoạt động tinh thần, quần chúng nhân dân ln đóng vai trò định lịch sử b.Vai trò lãnh tụ - Xét tất mặt đời sống xã hội, từ kinh tế đến trị, từ thực tiễn đến tinh thần, tư tưởng, quần chúng nhân dân đóng vai trò định lịch sử Song, theo quan niệm vật lịch sử, quần chúng nhân dân cá nhân lãnh tụ không tách rời - Cá nhân lãnh tụ người có lực phẩm chất tiêu biểu phong trào quần chúng, quần chúng tin yêu Vai trò to lớn họ trình phát triển lịch sử biểu điểm sau:  Lãnh tụ người đại diện cho lợi ích quần chúng, đẻ quần chúng  Lãnh tụ người có trình độ nhận thức cao, nhìn xa trông rộng, nắm quy luật vận động lịch sử, tìm đường cách mạng  Họ có khả vận động quần chúng, giác ngộ quần chúng, làm cho quần chúng hiểu theo đường cách mạng  Họ có khả lãnh đạo, tổ chức lực lượng để đưa cách mạng đến thắng lợi, có khả đưa định có tính bước ngoặt thời điểm định lịch sử 3.Ý nghĩa phương pháp luận - Phải coi trọng vai trò quần chúng Lịch sử Việt Nam chứng minh vai trò, sức mạnh quần chúng nhân dân, Nguyễn Trãi nói: “Chở thuyền dân, lật thuyền dân” Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định rằng, cách mạng nghiệp quần chúng nhân dân quan điểm “lấy dân làm gốc” trở thành tư tưởng thường trực nói lên vai trò sáng tạo lịch sử nhân dân Việt Nam - Phải tôn trọng lãnh tụ không tuyệt đối hố, khơng mắc bệnh sùng bái cá nhân Tệ sùng bái cá nhân, thần thánh hoá người lãnh đạo dẫn đến coi nhẹ vai trò quần chúng nhân dân, biểu tâm lịch sử, vi phạm quyền làm chủ quần chúng nhân dân lao động, trái với giới quan Mác- Lênin Người mắc bệnh sùng bái cá nhân thường đặt cao tập thể, đứng ngồi đường lối, sách, pháp luật Đảng nhà nước Chú ý: lãnh tụ không tách rời quần chúng mà trưởng thành từ phong trào quần chúng, quần chúng suy tôn Nhân dân Việt Nam vơ tự hào, kính u vị lãnh tụ vĩ đại Chủ tịch Hồ Chí Minh Người kết tinh phẩm chất tiêu biểu người Việt Nam “Dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta sinh Hồ Chủ tịch, người anh hùng dân tộc vĩ đại, Người làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta” ... III,  Triết học vật ; người có khả nhận thức giới mặt thứ định nên nhận thức phản ánh thê giói vào óc người  Triết học tâm : Con người … tự nhận thức tinh thần tư  Vấn đề ban triết học :quan... kiểu máy móc có ảnh hưởng mạnh mẽ đến tư triết học Đại diện cho thời kì Hốp xơ, Hôn bách  CNDV biện chứng:đại diện Mac Ăngen.thời kì phát triển khoa học với nhiều phát minh lớn đầu kỉ XIX tạo... tan biến từ nước , Heraclit –lửa,  Những phát minh khoa học ; tia X  Nêu định nghĩa vật chất lê nin; - Vật chất  Một phạm trù triết học  Được đem lại cho người cảm giác  Được cảm giác chép
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương chi tiết môn triết học, Đề cương chi tiết môn triết học

Từ khóa liên quan