Hệ thống bài tập ôn tập cuối tuần cơ bản và nâng cao môn toán học kỳ 2 lớp 3

76 135 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2019, 10:47

MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP https://home365.online HỆ THỐNG BÀI TẬP ÔN TẬP CUỐI TUẦN BẢN NÂNG CAO MÔN: TOÁN LỚP: KỲ: II Các tập bổ trợ theo chương trình SGK giáo viên chuyên gia giáo dục xây dựng giúp học sinh ôn tập thêm để nắm vững kiến thức học lớp Phụ huynh tải App Home365 máy điện thoại để làm tập nhanh hào hứng Tải app Home365 điện thoại để xem đáp án nghe tiếng Anh MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP https://home365.online BÀI TẬP TUẦN 19 MƠN TỐN LỚP Bài 1:Chọn đáp án (2.0 điểm, Câu), Câu hướng dẫn: Chọn đáp án Câu (0.5 điểm) Tám nghìn ba trăm chín mươi năm viết là: A 8359 C 8398 B 8395 D 8935 Câu (0.5 điểm) Số hàng trăm số 4256 là: A4 C 42 B 25 D2 Câu (0.5 điểm) Số bốn chữ số mà bốn chữ số giống số sau là: A 4744 C 3883 B 9999 D 8899 Câu (0.5 điểm) Số liền sau số 1683 là: A 1638 B 1689 C 1684 D 2684 Bài 2:Điền vào chỗ trống (2.0 điểm, Câu), Câu hướng dẫn: Điền số thích hợp vào chỗ trống ( ) Tải app Home365 điện thoại để xem đáp án nghe tiếng Anh MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP https://home365.online Câu (0.5 điểm) Số liền trước Số cho 2589 5522 9756 22000 Số liền sau Bài 3:Nối (2.0 điểm, Câu), Câu hướng dẫn: Nối biếu thức với giá trị biếu thức Câu (2.0 điểm) 3289 6000 + 8904 3000 + 200 + 80 + 1067 1000 + 60 + 6003 8000 + 900 +4 Bài 4:Giải cứu công chúa (2.0 điểm, Câu), Câu hướng dẫn: Chọn đáp án Câu (0.5 điểm) Số bốn chữ số mà tổng chữ số 22 là: A 2201 B 5566 C 7632 D 9048 Câu (0.5 điểm) Kết phép tính 4000 + 30 +3 số nào? A 4033 C 4330 B 4303 D 0433 Tải app Home365 điện thoại để xem đáp án nghe tiếng Anh MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP https://home365.online Câu (0.5 điểm) Số 7527 đọc là: A Bảy nghìn năm trăm hai mươi bảy B Bảy nghìn hai trăm năm mươi bảy C Bảy nghìn năm trăm bảy mươi hai D Bảy trăm năm nghìn hai mươi bảy Câu (0.5 điểm) Số đứng số 2018 số 2020 là: A 2017 B 2019 C 2119 D 2009 Bài 5:Điền vào chỗ trống (2.0 điểm, Câu), Câu hướng dẫn: Điền số thích hợp vào chỗ trống ( ) Câu (0.5 điểm) 9005; 9010; ; 9020; 9025; 9030 8320 = 8000 + +20 Số 3508 gồm nghìn ; trăm ; đơn vị = 3000 + 700 + 90 Bài 5:Điền vào chỗ trống (2.0 điểm, Câu), Câu hướng dẫn: Điền số thích hợp vào chỗ trống ( ) Câu (0.5 điểm) 9005; 9010; ; 9020; 9025; 9030 8320 = 8000 + +20 Số 3508 gồm nghìn ; trăm ; đơn vị = 3000 + 700 + 90 À Ầ Tải app Home365 điện thoại để xem đáp án nghe tiếng Anh MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP https://home365.online BÀI TẬP TUẦN 20 MƠN TỐN LỚP Bài 1:Điền vào chỗ trống (2.0 điểm, Câu), Câu hướng dẫn: Điền dấu , = vào chỗ chấm ( ) Câu (0.5 điểm) 2562 8895 7258 4829 2000 + 500 + 60 + 8359 7000 + 200 + 80 + 4800 +20 + Bài 2:Chọn đáp án (2.0 điểm, Câu), Câu hướng dẫn: Chọn đáp án Câu (0.5 điểm) Số lớn số 5472 ; 5427 ; 5724 ; 5247 là: A 5472 B 5724 C 5247 D 5427 Câu (0.5 điểm) Số bé bốn chữ số bốn chữ số khác là: A 1023 B 1234 C 0124 D 2103 Câu (0.5 điểm) Số tròn trăm lớn 4850 bé 5000 là: A 4700 B 4850 C 4800 D 4900 Tải app Home365 điện thoại để xem đáp án nghe tiếng Anh MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP https://home365.online Câu (0.5 điểm) Trung điểm đoạn thẳng AB ứng với số nào? A 30 B 45 C 60 D 75 Bài 3:Điền vào chỗ trống (2.0 điểm, Câu), Câu hướng dẫn: Điền D với khẳng định đúng, S với khẳng định sai vào ô trống ( ) Câu (0.5 điểm) 1, N trung điểm đoạn thẳng AD 2, M trung điểm đoạn thẳng DC 3, B điểm nằm hai điểm A C 4, M điểm nằm hai điểm D C Bài 4:Điền vào chỗ trống (2.0 điểm, Câu), Câu hướng dẫn: Điền số thích hợp vào chỗ trống ( ) Câu (0.5 điểm) 1, Số lớn bốn chữ số bốn chữ số khác 2, Số liền trước số bé bốn chữ số 3, Số bé bốn chữ số bốn chữ số giống 4, Số liền sau số lớn bốn chữ số Bài 5:Sắp xếp theo thứ tự (2.0 điểm, Câu), Câu hướng dẫn: Sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé Tải app Home365 điện thoại để xem đáp án nghe tiếng Anh MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP https://home365.online Câu (0.5 điểm) 5999 8001 6721 7431 7143 3214 2345 1234 4325 1032 Câu (0.5 điểm) Bài 5:Sắp xếp theo thứ tự (2.0 điểm, Câu), Câu hướng dẫn: Sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé Câu (0.5 điểm) 5999 8001 6721 7431 7143 3214 2345 1234 4325 1032 Câu (0.5 điểm) À Ầ Tải app Home365 điện thoại để xem đáp án nghe tiếng Anh MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP https://home365.online BÀI TẬP TUẦN 21 MƠN TỐN LỚP Bài 1:Chọn đáp án (2.0 điểm, Câu), Câu hướng dẫn: Chọn đáp án Câu (0.5 điểm) Tìm x, biết: x - 4276 = 2351 Đáp số là: A x = 6527 C x = 6577 B x = 6627 D x = 6630 Câu (0.5 điểm) Hiệu số lớn bốn chữ số số lớn ba chữ số : A 8999 B 9003 C 8899 D 9000 Câu (0.5 điểm) Kết phép tính 2863 + 4165 - 5219 là: A 1809 C 1799 B 1819 D 1839 Câu (0.5 điểm) Nhà Nam vụ thu 2453kg thóc, vụ thứ hai thu 3215kg thóc Hỏi năm nhà Nam thu ki-lơ-gam thóc? A 5567kg B 5668kg C 5568kg D 5667kg Bài 2:Chọn đáp án (2.0 điểm, Câu), Câu hướng dẫn: Trả lời câu hỏi để giải cứu công chúa Tải app Home365 điện thoại để xem đáp án nghe tiếng Anh MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP https://home365.online Câu (0.5 điểm) Trong tháng, tổ sản xuất số làm 3219 sản phẩm, tổ sản xuất số làm tổ sản xuất số 185 sản phẩm Hỏi tháng hai tổ sản xuất làm sản phẩm? A 6253 sản phẩm B 3034 sản phẩm C 3404 sản phẩm D 6325 sản phẩm Câu (0.5 điểm) Một cửa hàng lần thứ nhập 2530 bao xi măng, lần thứ hai nhập nhiều lần thứ 593 bao xi măng Hỏi sau bán 1573 bao xi măng cửa hàng lại bao xi măng? A 5653 bao C 7226 bao B 4080 bao D 4103 bao Câu (0.5 điểm) Tổng số lớn bốn chữ số khác số bé bốn chữ số khác là: A 10908 B 10899 C 11079 D 10809 Câu (0.5 điểm) Một đội xe gồm xe đầu chở 1070kg hàng, xe sau xe chở 1342kg hàng Hỏi đội xe chở ki-lô-gam hàng? A 3745kg C 3754kg B 3574kg D 3457kg Bài 3:Nối (2.0 điểm, Câu), Câu hướng dẫn: Nối phép tính kết Tải app Home365 điện thoại để xem đáp án nghe tiếng Anh MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP https://home365.online Câu (2.0 điểm) 2000 + 3472 1472 + 4000 4682 - 2957 1000 + 700 + 25 3800 + 53 - 1035 2000 + 810 + 9100 4500 + 3000 + 1600 Bài 4:Điền vào chỗ trống (2.0 điểm, Câu), Câu hướng dẫn: Điền số thích hợp vào ô trống Câu (0.5 điểm) +5 3= 465 Câu (0.5 điểm) 6-3 79 =165 Câu (0.5 điểm) 76 + 143 = Câu (0.5 điểm) 95 - 18 8=2 04 Bài 5:Nối (2.0 điểm, Câu), Câu hướng dẫn: Nối phép tính với kết Tải app Home365 điện thoại để xem đáp án nghe tiếng Anh MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP https://home365.online Câu (0.5 điểm) Lúc đầu xe tải chở tổng cộng 2808 bao gạo vào kho, sau thêm xe chở gạo vào kho Hỏi tất bao gạo chở vào kho? (Biết xe tải chở số bao gạo nhau) A 5148 bao B 5418 bao C 5814 bao D 4680 bao Bài 4:Điền vào chỗ trống (2.0 điểm, Câu), Câu hướng dẫn: Điền số thích hợp vào chỗ trống Câu (0.5 điểm) Đổi tờ giấy bạc loại 100000 tờ giấy bạc loại 10000 đồng , tờ giấy bạc đồng, tờ giấy bạc 50000 đồng Câu (0.5 điểm) 1, Một mảnh bìa hình chữ nhật chiều rộng 7cm, chiều dài gấp lần chiều rộng Diện tích hình chữ nhật Câu (0.5 điểm) 2, Kết phép chia 16898 : = ( dư ) Câu (0.5 điểm) Mua chai nước hết 6000 đồng Vậy mua 15 chai nước hết đồng Bài 5:Giải cứu công chúa (2.0 điểm, Câu), Câu hướng dẫn: Trả lời câu hỏi để mở cánh cửa giải cứu công chúa Câu (0.5 điểm) 24 chai nước xếp vào thùng Vậy 96 chai nước xếp vào thùng là: A 12 thùng B 15 thùng C 14 thùng D 16 thùng Tải app Home365 điện thoại để xem đáp án nghe tiếng Anh MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP https://home365.online Câu (0.5 điểm) Cho hình vng chu vi 20cm hình chữ nhật chiều dài cạnh hình vng 3cm, chiều rộng cạnh hình vng 1cm Diện tích hình chữ nhật là: A 28cm2 B 32cm2 C 24cm2 D 30cm2 Câu (0.5 điểm) thùng dầu, thùng đựng 20 lít Nếu lấy số lít dầu thùng chia vào thùng loại lít thùng? A 16 thùng B 19 thùng C 36 thùng D 20 thùng Câu (0.5 điểm) Đức mua bút chì hết 34 nghìn đồng Hùng mua bút chì hết 40 nghìn đồng Hỏi giá bao nhiêu? Mỗi bút chì giá bao nhiêu? A Bút chì 2000 đồng, 3000 đồng C Bút chì 2000 đồng, 4000 đồng B Bút chì 3000 đồng, 3000 đồng D Bút chì 3000 đồng, 2000 đồng Bài 5:Giải cứu công chúa (2.0 điểm, Câu), Câu hướng dẫn: Trả lời câu hỏi để mở cánh cửa giải cứu cơng chúa Câu (0.5 điểm) 24 chai nước xếp vào thùng Vậy 96 chai nước xếp vào thùng là: A 12 thùng B 15 thùng C 14 thùng D 16 thùng Tải app Home365 điện thoại để xem đáp án nghe tiếng Anh MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP https://home365.online Câu (0.5 điểm) Cho hình vng chu vi 20cm hình chữ nhật chiều dài cạnh hình vng 3cm, chiều rộng cạnh hình vng 1cm Diện tích hình chữ nhật là: A 28cm2 B 32cm2 C 24cm2 D 30cm2 Câu (0.5 điểm) thùng dầu, thùng đựng 20 lít Nếu lấy số lít dầu thùng chia vào thùng loại lít thùng? A 16 thùng B 19 thùng C 36 thùng D 20 thùng Câu (0.5 điểm) Đức mua bút chì hết 34 nghìn đồng Hùng mua bút chì hết 40 nghìn đồng Hỏi giá bao nhiêu? Mỗi bút chì giá bao nhiêu? A Bút chì 2000 đồng, 3000 đồng B Bút chì 3000 đồng, 3000 đồng C Bút chì 2000 đồng, 4000 đồng D Bút chì 3000 đồng, 2000 đồng À Ầ Tải app Home365 điện thoại để xem đáp án nghe tiếng Anh MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP https://home365.online BÀI TẬP TUẦN 33 MÔN TOÁN LỚP Bài 1:Điền vào chỗ trống (2.0 điểm, Câu), Câu hướng dẫn: Điền số thích hợp vào chỗ trống Câu (0.5 điểm) Số Giá trị chữ số Giá trị chữ số Giá trị chữ số 46852 50 40000 Giá trị chữ số Giá trị chữ số 6000 800 65248 58624 24685 84526 Bài 2:Điền vào chỗ trống (2.0 điểm, Câu), Câu hướng dẫn: Điền dấu < ; > ; = vào chỗ trống Câu (0.5 điểm) (13768 + 18905) x 13768 x + 18905 x 57809 50000 + 7000 + 800 + 88888 + 11101 99999 - (21121 - 13431) : 22121 : - 13134 : Bài 3:Chọn đáp án (2.0 điểm, Câu), Câu hướng dẫn: Chọn đáp án Câu (0.5 điểm) Một kho chứa gạo, lần đầu người ta lấy 18500kg, lần sau lấy 12934kg kho lại 1557kg Hỏi lúc đầu kho ki-lô-gam gạo? A 32199kg B 32991kg C 31434kg D 32434kg Câu (0.5 điểm) Số bốn mươi tám nghìn năm trăm hai mươi ba viết là: A 48523 B 45823 C 48532 D 43852 Tải app Home365 điện thoại để xem đáp án nghe tiếng Anh MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP https://home365.online Câu (0.5 điểm) Một trang trại 5489 gà mái, số gà trống nhiều gấp số gà mái Người ta bán 14380 gà Hỏi trang trại lại gà? A 18555 B 18554 C 18455 D 15854 Câu (0.5 điểm) Một kho chứa 12783kg hàng, người ta nhập thêm 5394kg hàng, sau bán số hàng Hỏi kho lại ki-lơ-gam hàng? A 11218kg B 12181kg C 12118kg D 12811kg Bài 4:Sắp xếp theo thứ tự (2.0 điểm, Câu), Câu hướng dẫn: Sắp xếp số theo thứ tự từ lớn đến bé Câu (0.5 điểm) 85764 87645 86574 86754 23325 23523 32352 32532 98899 + 1010 99889 + 10 98998 + 1001 99989 - 1001 Câu (0.5 điểm) Câu (0.5 điểm) Tải app Home365 điện thoại để xem đáp án nghe tiếng Anh MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP https://home365.online Câu (0.5 điểm) 12432 x 14332 x 43212 - 23412 24132 + 1542 Bài 5:Điền vào chỗ trống (2.0 điểm, Câu), Câu hướng dẫn: Điền D đúng, S sai Câu (0.5 điểm) Số gồm 40 nghìn, trăm, chục, đơn vị viết 40793 Phép chia 68945 : = 22981 ( dư ) 56892 = 50000 + 6800 + 90 + (13890 + 7643) x + 17820 = 13890 x + 7643 x + 17820 Bài 5:Điền vào chỗ trống (2.0 điểm, Câu), Câu hướng dẫn: Điền D đúng, S sai Câu (0.5 điểm) Số gồm 40 nghìn, trăm, chục, đơn vị viết 40793 Phép chia 68945 : = 22981 ( dư ) 56892 = 50000 + 6800 + 90 + (13890 + 7643) x + 17820 = 13890 x + 7643 x + 17820 À Ầ Tải app Home365 điện thoại để xem đáp án nghe tiếng Anh MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP https://home365.online BÀI TẬP TUẦN 34 MƠN TỐN LỚP Bài 1:Chọn đáp án (2.0 điểm, Câu), Câu hướng dẫn: Chọn đáp án Câu (0.5 điểm) Giá trị biểu thức 24840 : + 14683 x là: A 91203 B 92103 C 93012 D 91230 Câu (0.5 điểm) Tích liền sau số bé chữ số khác là: A 51157 B 51715 C 51175 D 55117 Câu (0.5 điểm) Một đàn trâu bò 258 trâu, số bò gấp lần số trâu Hỏi tất trâu bò? A 1209 B 1290 C 1029 D 1092 Câu (0.5 điểm) Bao đường thứ nặng 25kg, bao đường thứ hai nặng 39kg Hỏi phải chuyển từ bao thứ hai sang bao thứ ki-lô-gam đường để bao thứ hai bao thứ 4kg đường? A 4kg B 5kg C 6kg D 3kg Bài 2:Nối (2.0 điểm, Câu), Câu hướng dẫn: Nối ô thích hợp với Tải app Home365 điện thoại để xem đáp án nghe tiếng Anh MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP https://home365.online Câu (2.0 điểm) 46739 + a = 13298 x a= 16845 a : = 45628 - 32993 a = 19751 a x + 28731 = 56398 + 39713 a = 66543 a - 23849 + 12630 x = 20146 x a =75810 Bài 3:Chọn đáp án (2.0 điểm, Câu), Câu hướng dẫn: Chọn đáp án Câu (0.5 điểm) hình vng người ta bớt cạnh 3cm hình vng diện tích 36cm2 Diện tích hình vuông ban đầu là? A 64cm2 B 100cm2 C 81cm2 D 49cm2 Câu (0.5 điểm) hình vng chu vi 32cm hình chữ nhật chiều rộng cạnh hình vng chu vi 42cm Hỏi diện tích hình chữ nhật diện tích hình vng xăng-ti-met vng? A 40cm2 B 30cm2 C 50cm2 D 60cm2 Câu (0.5 điểm) Hồng đến trường lúc 15 phút, lúc tan trường lúc 11 30 phút Hỏi thời gian Hồng trường bao lâu? A B 15 phút C 15 phút D Tải app Home365 điện thoại để xem đáp án nghe tiếng Anh MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP https://home365.online Câu (0.5 điểm) Ngày tháng 12 ngày chủ nhật Hỏi ngày cuối tháng 12 ngày thứ mấy? A Ngày 30 ngày thứ hai B Ngày 31 ngày thứ ba C Ngày 31 ngày thứ hai D Ngày 30 ngày thứ ba Bài 4:Điền vào chỗ trống (2.0 điểm, Câu), Câu hướng dẫn: Điền số thích hợp vào chỗ trống Câu (0.5 điểm) Mua sách hết 18000 đồng Vậy mua sách hết đồng 1050kg gạo, đựng vào bao tải to bao tải nhỏ Biết bao tải to đựng 450kg Mỗi bao tải nhỏ đựng kg Mảnh bìa hình chữ nhật chiều dài 15cm, chiều rộng chiều dài Diện tích hình chữ nhật 17492 x + 28920 = 43891 + Bài 5:Giải cứu công chúa (2.0 điểm, Câu), Câu hướng dẫn: Trả lời câu hỏi để mở cánh cửa giải cứu công chúa Câu (0.5 điểm) Hùng mua sách giá 8000 đồng, Hùng đưa cho cửa hàng tờ giấy bạc cửa hàng trả lại cho Hùng tờ giấy bạc Hỏi Hùng đưa cho cửa hàng loại giấy bạc nào? A 9000 đồng B 10000 đồng C 20000 đồng D 50000 đồng Câu (0.5 điểm) Một cửa hàng lần thứ nhận 21450kg gạo, lần thứ hai nhận 10245kg gạo Cửa hàng bán số gạo Hỏi cửa hàng bán ki-lô-gam gạo? A 19017kg B 19170kg C 19107kg D 19071 Tải app Home365 điện thoại để xem đáp án nghe tiếng Anh MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP https://home365.online Câu (0.5 điểm) tơ chở 10000lít dầu Hỏi xe chở lít dầu? A 22005 lít B 22050 lít C 22500 lít D 25200 lít Câu (0.5 điểm) Kết phép chia 36287 : là: A 7257 (dư 3) B 7257 (dư 2) C 7527 D 7527 (dư 4) Bài 5:Giải cứu công chúa (2.0 điểm, Câu), Câu hướng dẫn: Trả lời câu hỏi để mở cánh cửa giải cứu công chúa Câu (0.5 điểm) Hùng mua sách giá 8000 đồng, Hùng đưa cho cửa hàng tờ giấy bạc cửa hàng trả lại cho Hùng tờ giấy bạc Hỏi Hùng đưa cho cửa hàng loại giấy bạc nào? A 9000 đồng B 10000 đồng C 20000 đồng D 50000 đồng Câu (0.5 điểm) Một cửa hàng lần thứ nhận 21450kg gạo, lần thứ hai nhận 10245kg gạo Cửa hàng bán số gạo Hỏi cửa hàng bán ki-lô-gam gạo? A 19017kg B 19170kg C 19107kg D 19071 Tải app Home365 điện thoại để xem đáp án nghe tiếng Anh MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP https://home365.online Câu (0.5 điểm) tơ chở 10000lít dầu Hỏi xe chở lít dầu? A 22005 lít B 22050 lít C 22500 lít D 25200 lít Câu (0.5 điểm) Kết phép chia 36287 : là: A 7257 (dư 3) B 7257 (dư 2) C 7527 D 7527 (dư 4) À Ầ Tải app Home365 điện thoại để xem đáp án nghe tiếng Anh MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP https://home365.online BÀI TẬP TUẦN 35 MƠN TỐN LỚP Bài 1:Chọn đáp án (2.0 điểm, Câu), Câu hướng dẫn: Chọn đáp án Câu (0.5 điểm) 1 số hộp bánh, buổi chiều bán số hộp bánh Hỏi sáng chiều bán hộp bánh? Một cửa hàng 216 hộp bánh Buổi sáng bán A 126 hộp B 162 hộp C 63 hộp D 92 hộp Câu (0.5 điểm) 8kg gạo nếp Số gạo tẻ nhiều số gạo nếp 48kg Hỏi số gạo tẻ gấp lần số gạo nếp? A lần C lần B lần D lần Câu (0.5 điểm) Tổng hai số 3894 Nếu thêm vào số hạng thứ 150 bớt số hạng thứ hai 130 tổng hai số lúc bao nhiêu? A 3864 B 3904 C 3914 D 3924 Câu (0.5 điểm) Hiệu hai số 4654 Nếu số bị trừ giảm 25 đơn vị, thêm vào số trừ đơn vị hiệu hai số lúc bao nhiêu? A 4674 B 4634 C 4644 D 4684 Bài 2:Giải cứu công chúa (2.0 điểm, Câu), Câu hướng dẫn: Trả lời câu hỏi để mở cánh cửa giải cứu công chúa Tải app Home365 điện thoại để xem đáp án nghe tiếng Anh MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP https://home365.online Câu (0.5 điểm) Một trường tiểu học 1784 học sinh, số học sinh giỏi nhiều số học sinh toàn trường 27 học sinh Số học sinh giỏi trường là: A 437 học sinh C 347 học sinh B 473 học sinh D 374 học sinh Câu (0.5 điểm) Số liền sau số 12395 là: A 12394 B 12392 C 12396 D 12397 Câu (0.5 điểm) Hiện tuổi, bố 32 tuổi Hỏi sau năm tuổi bố gấp lần tuổi con? A lần B lần C lần D lần Câu (0.5 điểm) Chữ số số 35940 chỉ: A đơn vị B chục C trăm D nghìn Bài 3:Điền vào chỗ trống (2.0 điểm, Câu), Câu hướng dẫn: Điền số thích hợp vào chỗ trống Tải app Home365 điện thoại để xem đáp án nghe tiếng Anh MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP https://home365.online Câu (0.5 điểm) x = 97683 - 43047 70000 + 4000 + 80 + = 48905 : = 9000 + + 81 83924 - 63063 = 4901 + x3 Bài 4:Sắp xếp theo thứ tự (2.0 điểm, Câu), Câu hướng dẫn: Sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn Câu (0.5 điểm) 43154 - 4000 33154 32541 + 2000 31354 70000 + 230 70000 + 23 75000 + 10 76420 + 1 32123 33998 + 1002 40002 + 108 33221 + 199 20000 + 2009 22100 + 19 11889 + 10011 22000 +109 Câu (0.5 điểm) Câu (0.5 điểm) Câu (0.5 điểm) Bài 5:Chọn đáp án (2.0 điểm, Câu), Câu hướng dẫn: Chọn đáp án Tải app Home365 điện thoại để xem đáp án nghe tiếng Anh MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP https://home365.online Câu (0.5 điểm) Diện tích phần tơ đậm hình là: A 34cm2 B 36cm2 C 40cm2 D 38cm2 Câu (0.5 điểm) Mua mũ len phải trả 18500 đồng Hỏi mua mũ len phải trả tiền? A 95500 đồng B 92500 đồng C 95000 đồng D 92000 đồng Câu (0.5 điểm) số trứng Lần thứ hai bán 87 Hỏi hai lần người bán trứng? Một người đem chợ 285 trứng Lần thứ người bán A 182 B 128 C 185 D 189 Câu (0.5 điểm) Một kho hàng chứa 21894kg hàng, lần thứ người ta bán ta lại nhập thêm hàng A 14956kg C 19456kg số hàng kho Sau người số hàng lại Hỏi lúc số hàng kho ki4 lô-gam? B 18245kg D 15248kg Tải app Home365 điện thoại để xem đáp án nghe tiếng Anh ... XÃ HỘI HỌC TẬP https://home365.online Câu (2. 0 điểm) 20 00 + 34 72 14 72 + 4000 46 82 - 29 57 1000 + 700 + 25 38 00 + 53 - 1 035 20 00 + 810 + 9100 4500 + 30 00 + 1600 Bài 4:Điền vào chỗ trống (2. 0 điểm,... Tải app Home365 điện thoại để xem đáp án nghe tiếng Anh MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP https://home365.online Câu (0.5 điểm) 5999 8001 6 721 7 431 71 43 32 1 4 23 45 1 23 4 4 32 5 10 32 Câu (0.5 điểm) Bài 5:Sắp xếp... 28 = 57 32 - 1804 x = 1 128 627 + 37 61 - 125 4 = x - 968 x = 41 02 À Ầ Tải app Home365 điện thoại để xem đáp án nghe tiếng Anh MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP https://home365.online BÀI TẬP TUẦN 22 MƠN TỐN LỚP
- Xem thêm -

Xem thêm: Hệ thống bài tập ôn tập cuối tuần cơ bản và nâng cao môn toán học kỳ 2 lớp 3 , Hệ thống bài tập ôn tập cuối tuần cơ bản và nâng cao môn toán học kỳ 2 lớp 3

Từ khóa liên quan