Hệ thống bài tập ôn tập cuối tuần cơ bản và nâng cao môn toán học kỳ 2 lớp 2

69 81 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2019, 10:45

MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP https://home365.online HỆ THỐNG BÀI TẬP ÔN TẬP CUỐI TUẦN BẢN NÂNG CAO MÔN: TOÁN LỚP: KỲ: II Các tập bổ trợ theo chương trình SGK giáo viên chuyên gia giáo dục xây dựng giúp học sinh ôn tập thêm để nắm vững kiến thức học lớp Phụ huynh tải App Home365 máy điện thoại để làm tập nhanh hào hứng Tài liệu xây dựng dành riêng cho học sinh hệ thống Home365 Tải app Home365 điện thoại để xem đáp án nghe tiếng Anh MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP https://home365.online BÀI TẬP TUẦN 19 MƠN TỐN LỚP Bài 1:Chọn đáp án (2.0 điểm, Câu), Câu hướng dẫn: Chọn đáp án Câu (0.5 điểm) Tính: 23 + 15 + 42 A 80 C 83 B 78 D 69 Câu (0.5 điểm) Tổng + + + viết thành tích là: A5x3 C5x7 B 5x2 D5x4 Câu (0.5 điểm) Mỗi gà chân Vậy nhà Nam ni gà chân? A 14 chân C 21 chân B 18 chân D 16 chân Câu (0.5 điểm) Con lợn nặng 70kg, gà nặng 2kg, chó nặng 25kg, mèo nặng 2kg Tổng số ki-lô-gam A 99kg B 88kg C 98kg D 101kg Bài 2:Nối (2.0 điểm, Câu), Câu hướng dẫn: Nối phép tính với Tải app Home365 điện thoại để xem đáp án nghe tiếng Anh MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP https://home365.online Câu (2.0 điểm) 2kg x 12 + + 10 4+4+4+4+4+4 4x6 43 + 23 + 13 18kg x +15 19 + 28 + 15 + 17 Bài 3:Điền vào chỗ trống (2.0 điểm, Câu), Câu hướng dẫn: Điền số thích hợp vào chỗ trống ( ) Câu (0.5 điểm) + 11 + 49 = 23 + 35 + 21 + 19 = Câu (0.5 điểm) x = 13cm + = 18cm Câu (0.5 điểm) 8+8+8= x8= Câu (0.5 điểm) 2x5+ = 12 + + = Bài 4:Điền vào chỗ trống (2.0 điểm, Câu), Câu hướng dẫn: Điền dấu < ,> , = vào chỗ trống Câu (0.5 điểm) x + 13 + 12 + 14 Câu (0.5 điểm) 10 + 10 + 10 + 10 x 10 Câu (0.5 điểm) 2x8 9+7 Câu (0.5 điểm) 2x6 2+6 Tải app Home365 điện thoại để xem đáp án nghe tiếng Anh MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP https://home365.online Bài 5:Chọn đáp án (2.0 điểm, Câu), Câu hướng dẫn: Chọn đáp án Câu (0.5 điểm) Tích phép nhân x là: A 28 B 30 C 32 D 16 Câu (0.5 điểm) Chọn phép tính sai: A + 27 + 12 = 44 B x 10 = 20 C4+4+4+4+4=4x4 D2x2+2=6 Câu (0.5 điểm) Phép nhân x = 48 tích là: A 32 B 48 C 49 D 54 Câu (0.5 điểm) Thành 25 viên bi màu đỏ, 16 viên bi màu xanh, 39 viên bi màu vàng, viên bi màu trắng Hỏi tổng số viên bi (xanh, đỏ, vàng) Thành bao nhiêu? A 70 C 89 B 80 D 55 Bài 5:Chọn đáp án (2.0 điểm, Câu), Câu hướng dẫn: Chọn đáp án Tải app Home365 điện thoại để xem đáp án nghe tiếng Anh MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP https://home365.online Câu (0.5 điểm) Tích phép nhân x là: A 28 B 30 C 32 D 16 Câu (0.5 điểm) Chọn phép tính sai: A + 27 + 12 = 44 C4+4+4+4+4=4x4 B x 10 = 20 D2x2+2=6 Câu (0.5 điểm) Phép nhân x = 48 tích là: A 32 C 49 B 48 D 54 Câu (0.5 điểm) Thành 25 viên bi màu đỏ, 16 viên bi màu xanh, 39 viên bi màu vàng, viên bi màu trắng Hỏi tổng số viên bi (xanh, đỏ, vàng) Thành bao nhiêu? A 70 B 80 C 89 D 55 À Ầ Tải app Home365 điện thoại để xem đáp án nghe tiếng Anh MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP https://home365.online BÀI TẬP TUẦN 20 MƠN TỐN LỚP Bài 1:Xếp trứng vào rổ (2.0 điểm, Câu), Câu hướng dẫn: Xếp trứng vào rổ tương ứng Câu (2.0 điểm) x + 11 19 4x7-9 40 x + 15 51 x + 28 26 Bài 2:Điền vào chỗ trống (2.0 điểm, Câu), Câu hướng dẫn: Điền số thích hợp vào chỗ trống ( ) Câu (0.5 điểm) x + 54 = 2x + 24 = 32 4x5= 13 x - 15= Bài 3:Chọn đáp án (2.0 điểm, Câu), Câu hướng dẫn: Chọn đáp án Câu (0.5 điểm) Mỗi bạn học sinh giỏi thưởng bút bạn học sinh giỏi thưởng tất vở? A 32 B 48 C 31 D 12 Tải app Home365 điện thoại để xem đáp án nghe tiếng Anh MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP https://home365.online Câu (0.5 điểm) Lan năm 12 tuổi Tuổi mẹ Lan gấp lần tuổi Lan Vậy năm mẹ Lan tuổi? A 35 tuổi C 24 tuổi B 36 tuổi D 63 tuổi Câu (0.5 điểm) Mỗi can đựng lít xăng Hỏi can chứa lít xăng? A 24 C 20 B 22 D 10 Câu (0.5 điểm) Nam kẹo Số kẹo Hải gấp lần số kẹo Nam, Hải cho Hà kẹo Vậy số kẹo Hải là: A 34 B 30 C 28 D 29 Bài 4:Điền vào chỗ trống (2.0 điểm, Câu), Câu hướng dẫn: Điền D đúng, S sai vào ô trống (…) Câu (0.5 điểm) 3x8=4x6 x + 32 < x + 23 x +14 < x 7- 3x9=4x8 Bài 5:Điền vào chỗ trống (2.0 điểm, Câu), Câu hướng dẫn: Điền số thích hợp vào chỗ trống ( ) Câu (0.5 điểm) 3; ; 9; 12; ; 18; 21; 24 Câu (0.5 điểm) 4; 8; 12; ; 20; 24; 28; Tải app Home365 điện thoại để xem đáp án nghe tiếng Anh MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP https://home365.online Bài 5:Điền vào chỗ trống (2.0 điểm, Câu), Câu hướng dẫn: Điền số thích hợp vào chỗ trống ( ) Câu (0.5 điểm) 3; ; 9; 12; ; 18; 21; 24 Câu (0.5 điểm) 4; 8; 12; ; 20; 24; 28; À Ầ Tải app Home365 điện thoại để xem đáp án nghe tiếng Anh MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP https://home365.online BÀI TẬP TUẦN 21 MƠN TỐN LỚP Bài 1:Chọn đáp án (2.0 điểm, Câu), Câu hướng dẫn: Chọn đáp án Câu (0.5 điểm) Kết phép tính x +25 là: A 50 B 55 C 36 D 54 Câu (0.5 điểm) Mỗi hộp bút, Long mua hộp Hỏi Long bút? A 54 C 45 B 44 D 14 Câu (0.5 điểm) Độ dài đường gấp khúc ABCD A 10cm C 9cm B 11cm D 7cm Tải app Home365 điện thoại để xem đáp án nghe tiếng Anh MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP https://home365.online Câu (0.5 điểm) Điền số thích hợp vào chỗ chấm phép tính sau : x +25 = A 45 C 49 B 48 D 50 Bài 2:Nối (2.0 điểm, Câu), Câu hướng dẫn: Nối cặp ô tương ứng Câu (2.0 điểm) Các thừa số 5, tích 15 Các thừa số 8, tích 32 Các thừa số 9, tích 18 Các thừa số 7, tích 35 Bài 3:Điền vào chỗ trống (2.0 điểm, Câu), Câu hướng dẫn: Điền dấu ,= vào chỗ trống ( ) Câu (0.5 điểm) x + 35 x + 56 x - 12 5x8-9 x + 24 87 x + 21 3x9+2 Bài 4:Xếp trứng vào rổ (2.0 điểm, Câu), Câu hướng dẫn: Xếp trứng vào rổ thích hợp Tải app Home365 điện thoại để xem đáp án nghe tiếng Anh MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP https://home365.online Câu (0.5 điểm) Hà 1000 đồng, Hà mua nhãn hết 200 đồng, mua bút chì hết 500 đồng Hỏi Hà lại tiền? A 200 đồng B 300 đồng C 300 D 700 đồng Câu (0.5 điểm) tờ giấy bạc loại 1000 đồng Muốn đổi lấy bốn tờ giấy bạc đổi nào? A tờ 100 đồng, tờ 200 đồng,1 tờ 500 đồng B tờ 100 đồng, tờ 200 đồng, tờ 500 đồng C tờ 100 đồng, tờ 200 đồng, tờ 500 đồng D tờ 200 đồng, tờ 500 đồng Câu (0.5 điểm) Trong phép trừ số lớn số lớn ba chữ số hiệu số lớn hai chữ số khác Tìm số bé phép trừ đó? A 918 B 901 C 899 D 399 À Ầ Tải app Home365 điện thoại để xem đáp án nghe tiếng Anh MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP https://home365.online BÀI TẬP TUẦN 33 MƠN TỐN LỚP Bài 1:Chọn đáp án (2.0 điểm, Câu), Câu hướng dẫn: Chọn đáp án Câu (0.4 điểm) Số 489 đọc là: A Bốn trăm tám mươi chín B Bốn trăm linh chín C Bốn trăm tám mươi tám D Bốn trăm chín mươi tám Câu (0.4 điểm) Số bé số 435; 453; 345; 354; 543 là: A 435 B 345 C 354 D 543 Câu (0.4 điểm) A 15cm C 17cm Chu vi tam giác : B 16cm D 18cm Tải app Home365 điện thoại để xem đáp án nghe tiếng Anh MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP https://home365.online Câu (0.4 điểm) Một vòi nước chảy vào bể, thứ chảy 322 lít nước, thứ hai chảy nhiều thứ 43 lít Hỏi sau hai vòi nước chảy lít? A 415 lít B 687 lít C 744 lít D 701 lít Câu (0.4 điểm) Tính 40 : x kết là: A 24 B8 C 11 D 15 Bài 2:Giải cứu công chúa (2.0 điểm, Câu), Câu hướng dẫn: Trả lời câu hỏi để mở cánh cửa giải cứu cơng chúa Câu (0.4 điểm) 32 sách xếp vào ngăn Hỏi ngăn xếp sách? A 12 B C 10 D Câu (0.4 điểm) Một can dầu đựng lít Vậy can đựng lít dầu? A 30 lít B 25 lít C 35 lít D 12 lít Tải app Home365 điện thoại để xem đáp án nghe tiếng Anh MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP https://home365.online Câu (0.4 điểm) Tìm x : 648 - x + 143 = 384 A x = 407 B x = 470 C x = 408 D x = 410 Câu (0.4 điểm) Số liền sau số lớn ba chữ số khác là: A 987 B 789 C 988 D 986 Câu (0.4 điểm) Cửa hàng bán 458kg gạo tẻ gạo nếp, 213kg gạo tẻ Hỏi số gạo nếp nhiều hay số gạo tẻ ki-lô-gam? A gạo nếp nhiều gạo tẻ 213kg B gạo nếp nhiều gạo tẻ 32kg C gạo nếp gạo tẻ 232kg D gạo nếp gạo tẻ 34kg Bài 3:Điền vào chỗ trống (2.0 điểm, Câu), Câu hướng dẫn: Điền số thích hợp vào trống Câu (0.4 điểm) 00 + + = 310 + 23 Câu (0.4 điểm) 87 - 58 = 600 + Câu (0.4 điểm) 4+ 51 = 59 Câu (0.4 điểm) 7-9x5= Tải app Home365 điện thoại để xem đáp án nghe tiếng Anh MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP https://home365.online Bài 4:Sắp xếp theo thứ tự (2.0 điểm, Câu), Câu hướng dẫn: Sắp xếp số theo thứ tự từ bé đến lớn Câu (0.4 điểm) 300 + 70 300 + 10 + 300 + 334 18 - x 21 : + x + 14 9:1+6 340 + 345 400 + 35 234 3x4-5 2x3x1 37 - x x + 15 Câu (0.4 điểm) Câu (0.4 điểm) Câu (0.4 điểm) Bài 5:Nối (2.0 điểm, Câu), Câu hướng dẫn: Nối giá trị thích hợp Tải app Home365 điện thoại để xem đáp án nghe tiếng Anh MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP https://home365.online Câu (2.0 điểm) 399 - y x = 327 y=8 142 + y x = 168 y = 13 y - 452 = 137 y = 589 y - 147 + 315 = 536 y = 368 Bài 5:Nối (2.0 điểm, Câu), Câu hướng dẫn: Nối giá trị thích hợp Câu (2.0 điểm) 399 - y x = 327 y=8 142 + y x = 168 y = 13 y - 452 = 137 y = 589 y - 147 + 315 = 536 y = 368 À Ầ Tải app Home365 điện thoại để xem đáp án nghe tiếng Anh MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP https://home365.online BÀI TẬP TUẦN 34 MƠN TỐN LỚP Bài 1:Điền vào chỗ trống (2.0 điểm, Câu), Câu hướng dẫn: Điền số thích hợp vào chỗ trống Câu (0.4 điểm) 2x7+ = 38 : + 12 = 21 5x - 12 = 18 27 : + 53 = Bài 2:Chọn đáp án (2.0 điểm, Câu), Câu hướng dẫn: Chọn đáp án Câu (0.5 điểm) Đàn gà nhà Lan 31 gà mái 45 gà trống Sau bán số gà đàn gà nhà Lan lại 54 gà Hỏi nhà Lan bán tất gà? A 23 B 24 C 22 D 25 Câu (0.5 điểm) Mẹ Hoa 25 tuổi, bố mẹ tuổi Hỏi tuổi Hoa bao nhiêu, biết tuổi bố 45? A 15 tuổi B 14 tuổi C 13 tuổi D 16 tuổi Tải app Home365 điện thoại để xem đáp án nghe tiếng Anh MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP https://home365.online Câu (0.5 điểm) Số hình tam giác hình là: B8 A6 C7 D9 Câu (0.5 điểm) A 15cm C 12cm Chu vi hình tam giác là: B 19cm D 11cm Bài 3:Nối (2.0 điểm, Câu), Câu hướng dẫn: Nối giá trị Tải app Home365 điện thoại để xem đáp án nghe tiếng Anh MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP https://home365.online Câu (2.0 điểm) 40 : + 13 x 10 + x x + 36 9x0+3x3 38 - x 27 - x 9x1-6x0 12 + x Bài 4:Điền vào chỗ trống (2.0 điểm, Câu), Câu hướng dẫn: Điền D đúng, S sai Câu (0.5 điểm) Tuấn Anh bắt đầu làm tập lúc 30 phút Phải Tuấn Anh làm xong tập Vậy Tuấn Anh làm tập xong lúc 30 phút 36kg + 15kg - 23kg = 31kg 900 đồng - 300 đồng - 200 đồng = 500 đồng 9km x + 34km = 79km Bài 5:Chọn đáp án (2.0 điểm, Câu), Câu hướng dẫn: Chọn đáp án Câu (0.5 điểm) Một cửa hàng gạo hai gian, gian thứ 453kg gạo, gian thứ nhiều gian thứ hai 113kg gạo Hỏi cửa hàng ki-lô-gam gạo? A 835kg B 385kg C 793kg D 538kg Câu (0.5 điểm) Hình tứ giác ABCD bốn cạnh chu vi 32cm Độ dài cạnh AB là: A 7cm B 6cm C 5cm D 8cm Tải app Home365 điện thoại để xem đáp án nghe tiếng Anh MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP https://home365.online Câu (0.5 điểm) Nam viên bi Số bi Hải gấp lần số bi Nam, Hải cho Long viên bi Hỏi Hải lại viên bi? A 12 viên B viên C 21 viên D 22 viên Câu (0.5 điểm) 14 lít dầu đựng thùng loại lít loại lít Hỏi đựng thùng lít, thùng lít? A thùng lít, thùng lít B thùng lít, thùng lít C thùng lít, thùng lít D thùng lít, thùng lít Bài 5:Chọn đáp án (2.0 điểm, Câu), Câu hướng dẫn: Chọn đáp án Câu (0.5 điểm) Một cửa hàng gạo hai gian, gian thứ 453kg gạo, gian thứ nhiều gian thứ hai 113kg gạo Hỏi cửa hàng ki-lơ-gam gạo? A 835kg B 385kg C 793kg D 538kg Câu (0.5 điểm) Hình tứ giác ABCD bốn cạnh chu vi 32cm Độ dài cạnh AB là: A 7cm B 6cm C 5cm D 8cm Câu (0.5 điểm) Nam viên bi Số bi Hải gấp lần số bi Nam, Hải cho Long viên bi Hỏi Hải lại viên bi? A 12 viên B viên C 21 viên D 22 viên Tải app Home365 điện thoại để xem đáp án nghe tiếng Anh MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP https://home365.online Câu (0.5 điểm) 14 lít dầu đựng thùng loại lít loại lít Hỏi đựng thùng lít, thùng lít? A thùng lít, thùng lít B thùng lít, thùng lít C thùng lít, thùng lít D thùng lít, thùng lít À Ầ Tải app Home365 điện thoại để xem đáp án nghe tiếng Anh MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP https://home365.online BÀI TẬP TUẦN 35 MƠN TỐN LỚP Bài 1:Chọn đáp án (2.0 điểm, Câu), Câu hướng dẫn: Chọn đáp án Câu (0.5 điểm) Các số số trăm lớn 8, số chục 5, số đơn vị bé là: A 950; 951 B 850; 851 C 960; 961 D 951; 951 Câu (0.5 điểm) Số ba chữ số, biết số trăm bé số chục 4, số chục bé số đơn vị là : A 159 B 951 C 268 D 840 Câu (0.5 điểm) Một khúc gỗ dài 3m 6dm Nếu cắt khúc gỗ dài 6dm cắt khúc gỗ? A khúc B khúc C khúc D khúc Câu (0.5 điểm) Số hai chữ số mà số chục chia cho số đơn vị kết là: A 17 B 71 C 25 D 43 Bài 2:Nối (2.0 điểm, Câu), Câu hướng dẫn: Nối giá trị Tải app Home365 điện thoại để xem đáp án nghe tiếng Anh MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP https://home365.online Câu (2.0 điểm) 200 + 80 + 899 - 200 - 132 4x3+2x8 x - 32 : 253 + 314 242 + x :1 + x 68 - x Bài 3:Điền vào chỗ trống (2.0 điểm, Câu), Câu hướng dẫn: Điền số thích hợp vào chỗ trống Câu (0.5 điểm) 25 + = 57 - 44 = 35 x9+ = 48 + 40 + = Bài 4:Giải cứu công chúa (2.0 điểm, Câu), Câu hướng dẫn: Trả lời câu hỏi để đến cánh cửa giải cứu công chúa Câu (0.5 điểm) đàn bò ăn cỏ đồng ruộng Người ta đếm thấy 32 chân bò Hỏi bò? A B C D Câu (0.5 điểm) Các biểu thức đây, biểu thức đúng? A 215 + 360 > 400 + 100 + 75 B 106 + 493 = 326 + 273 C 678 - 271 < 265 + 31 D 425 + 104 > 510 + 82 Tải app Home365 điện thoại để xem đáp án nghe tiếng Anh MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP https://home365.online Câu (0.5 điểm) gà chó sân, An ngồi đếm số chân chúng Hỏi An đếm tất chân? A 32 chân B 36 chân C 34 chân D 30 chân Câu (0.5 điểm) Một cửa hàng bán xăng, buổi sáng bán 276 lít xăng, buổi chiều bán buổi sáng 56 lít xăng Hỏi ngày cửa hàng bán lít xăng? A 153 lít B 496 lít C 326 lít D 265 lít Bài 5:Điền vào chỗ trống (2.0 điểm, Câu), Câu hướng dẫn: Điền D đúng, S sai Câu (0.5 điểm) Hình hình tam giác Câu (0.5 điểm) Đồng hồ 50 phút 10 phút Tải app Home365 điện thoại để xem đáp án nghe tiếng Anh MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP https://home365.online Câu (0.5 điểm) Chu vi hình tứ giác 18dm Câu (0.5 điểm) Một cửa hàng bán 265kg gạo, sau nhập 180kg tổng số gạo cửa hàng 392kg Vậy số gạo ban đầu cửa hàng 477kg gạo Tải app Home365 điện thoại để xem đáp án nghe tiếng Anh ... HỘI HỌC TẬP https://home365.online BÀI TẬP TUẦN 24 MÔN TOÁN LỚP Bài 1:Xếp trứng vào rổ (2. 0 điểm, Câu), Câu hướng dẫn: Xếp trứng vào rô để kết Câu (2. 0 điểm) 35 : + 13 21 40 : + 12 32 : - 20 20 ... HỘI HỌC TẬP https://home365.online Bài 2: Xếp trứng vào rổ (2. 0 điểm, Câu), Câu hướng dẫn: Xếp trứng vào rổ tương ứng Câu (2. 0 điểm) 12 : + 14 4x5 25 - 16 : 2x6+5 : + 17 17 - x 20 : - 3x6+3 Bài. .. HỘI HỌC TẬP https://home365.online BÀI TẬP TUẦN 20 MƠN TỐN LỚP Bài 1:Xếp trứng vào rổ (2. 0 điểm, Câu), Câu hướng dẫn: Xếp trứng vào rổ tương ứng Câu (2. 0 điểm) x + 11 19 4x7-9 40 x + 15 51 x + 28
- Xem thêm -

Xem thêm: Hệ thống bài tập ôn tập cuối tuần cơ bản và nâng cao môn toán học kỳ 2 lớp 2 , Hệ thống bài tập ôn tập cuối tuần cơ bản và nâng cao môn toán học kỳ 2 lớp 2

Từ khóa liên quan