Hệ thống bài tập ôn tập cuối tuần cơ bản và nâng cao môn toán học kỳ 2 lớp 5

75 138 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2019, 10:43

MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP https://home365.online HỆ THỐNG BÀI TẬP ÔN TẬP CUỐI TUẦN BẢN NÂNG CAO MÔN: TOÁN LỚP: KỲ: II Các tập bổ trợ theo chương trình SGK giáo viên chuyên gia giáo dục xây dựng giúp học sinh ôn tập thêm để nắm vững kiến thức học lớp Phụ huynh tải App Home365 máy điện thoại để làm tập nhanh hào hứng Tải app Home365 điện thoại để xem đáp án nghe tiếng Anh MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP https://home365.online BÀI TẬP TUẦN 19 MƠN TỐN LỚP Bài 1:Chọn đáp án (2.0 điểm, Câu), Câu hướng dẫn: Chọn đáp án Câu (0.5 điểm) Hình thang độ dài hai đáy 10cm 13cm, chiều cao 8cm Diện tích hình thang là: A 91cm2 C 92cm2 B 90 cm2 D 92dm2 Câu (0.5 điểm) Hình thang độ dài đáy 15cm, chiều cao 9cm diện tích 162cm2 Độ dài đáy lại là: A 19dm C 18cm B 19cm D 21cm Câu (0.5 điểm) đáy lớn, chiều cao tổng hai đáy Diện tích mảnh vườn là: Một mảnh vườn hình thang đáy lớn 48m, đáy bé A 1029m2 C 1176m2 B 1290m2 D 1920m2 Câu (0.5 điểm) Hình thang độ dài hai đáy m m, chiều cao m Diện tích hình thang là: A m2 12 C m2 B m2 18 D 5m 10 12 Tải app Home365 điện thoại để xem đáp án nghe tiếng Anh MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP https://home365.online Bài 2:Điền vào chỗ trống (2.0 điểm, Câu), Câu hướng dẫn: Điền D đúng, S sai Câu (0.5 điểm) Trong hình tròn tâm O có: 1, OA = OB = ON 2, OA = 1/2 AB , AN= NB 4, NB = 1/2 AB Bài 3:Nối (2.0 điểm, Câu), Câu hướng dẫn: Nối số liệu hình thang với diện tích tương ứng Câu (2.0 điểm) Đáy lớn: 12cm, Đáy nhỏ: 10cm, Chiều cao: 7cm 390cm2 Đáy lớn: 7dm, Đáy nhỏ: 5dm, Chiều cao: 3dm 77cm2 dm, Đáy nhỏ: dm, Chiều cao: dm Đáy lớn: 18dm2 Đáy lớn: 35cm, Đáy nhỏ: 2,5dm, Chiều cao: 13cm 19 dm2 36 Bài 4:Điền vào chỗ trống (2.0 điểm, Câu), Câu hướng dẫn: Điền vào chỗ trống cho phù hợp Tải app Home365 điện thoại để xem đáp án nghe tiếng Anh MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP https://home365.online Câu (0.5 điểm) Cho hình thang ABCD M trung điểm AB, N trung điểm CD Diện tích hình thang AMND diện tích hình thang Diện tích hình thang AMCD diện tích hình thang Diện tích hinh thang MBCN Diện tích hinh thang Diện tích hình thang MBCD nhỏ diện tích hinh thang Bài 5:Chọn đáp án (2.0 điểm, Câu), Câu hướng dẫn: Chọn đáp án Câu (0.5 điểm) Diện tích hình thang ABCD là: A 27,5cm2 C 27cm2 B 28cm2 D 28,5cm2 Câu (0.5 điểm) Một mảnh ruộng hình thang đáy lớn 150m, đáy bé 90m, chiều cao 80m Cứ trung bình 100m2 thu 45kg thóc Tổng số ki-lơ-gam thóc thu mảnh ruộng là: A 4320kg C 4230kg B 3420kg D 4032kg Tải app Home365 điện thoại để xem đáp án nghe tiếng Anh MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP https://home365.online Câu (0.5 điểm) hình thang vng hình vẽ? A4 B5 C6 D7 Câu (0.5 điểm) Hình thang chiều cao 12cm, độ dài đáy lớn gấp đôi chiều cao, độ dài đáy nhỏ ngắn đáy lớn 4cm Diện tích hình thang là: A 264cm2 B 268cm2 C 426cm2 D 246cm2 Bài 5:Chọn đáp án (2.0 điểm, Câu), Câu hướng dẫn: Chọn đáp án Câu (0.5 điểm) Diện tích hình thang ABCD là: A 27,5cm2 C 27cm2 B 28cm2 D 28,5cm2 Tải app Home365 điện thoại để xem đáp án nghe tiếng Anh MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP https://home365.online Câu (0.5 điểm) Một mảnh ruộng hình thang đáy lớn 150m, đáy bé 90m, chiều cao 80m Cứ trung bình 100m2 thu 45kg thóc Tổng số ki-lơ-gam thóc thu mảnh ruộng là: A 4320kg B 3420kg C 4230kg D 4032kg Câu (0.5 điểm) hình thang vng hình vẽ? A4 B5 C6 D7 Câu (0.5 điểm) Hình thang chiều cao 12cm, độ dài đáy lớn gấp đôi chiều cao, độ dài đáy nhỏ ngắn đáy lớn 4cm Diện tích hình thang là: A 264cm2 B 268cm2 C 426cm2 D 246cm2 À Ầ Tải app Home365 điện thoại để xem đáp án nghe tiếng Anh MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP https://home365.online BÀI TẬP TUẦN 20 MƠN TỐN LỚP Bài 1:Chọn đáp án (2.0 điểm, Câu), Câu hướng dẫn: Chọn đáp án Câu (0.5 điểm) Chu vi hình tròn đường kính 4dm là: B 12,56dm2 D 25,12dm A 12,56dm C 1,256dm Câu (0.5 điểm) Một hình tròn bán kính 18cm Chu vi hình tròn là: A 114,04cm C 11,304cm B 113,04cm D 118,04cm Câu (0.5 điểm) Một hình tròn chu vi 37,68cm Bán kính đường tròn là: A 12cm C 8cm B 7cm D 6cm Câu (0.5 điểm) Hình tròn chu vi 31,4cm Diện tích hình tròn là: A 78,6cm2 C 87,5cm2 B 78,5cm2 D 62,8cm2 Bài 2:Giải cứu công chúa (2.0 điểm, Câu), Câu hướng dẫn: Trả lời câu hỏi để mở cánh cửa giải cứu công chúa Tải app Home365 điện thoại để xem đáp án nghe tiếng Anh MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP https://home365.online Câu (0.5 điểm) Diện tích hình tròn bán kính A 7,85m2 C 0,785dm2 m là: B 0,785m2 D 78,5m2 Câu (0.5 điểm) Hình tròn đường kính 9dm Diện tích hình tròn là: A 63,585dm2 B 635,85dm2 C 6,3585dm2 D 63,585cm2 Câu (0.5 điểm) Bánh xe hình tròn diện tích 28,26dm2 Chu vi bánh xe là: B 18,84dm2 D 9,42dm A 18,84dm C 1,884dm Câu (0.5 điểm) Mặt bàn hình tròn chu vi 50,24dm Diện tích mặt bàn là: A 20,096dm2 B 2009,6dm2 C 200,96dm2 D 100,48dm2 Bài 3:Điền vào chỗ trống (2.0 điểm, Câu), Câu hướng dẫn: Điền số thích hợp vào bảng sau Tải app Home365 điện thoại để xem đáp án nghe tiếng Anh MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP https://home365.online Câu (0.5 điểm) Bán kính Chu vi cm 5,5dm 87,92cm Diện tích m dm cm2 m dm2 314m2 2,5m m m2 Bài 4:Điền vào chỗ trống (2.0 điểm, Câu), Câu hướng dẫn: Điền D đúng, S sai Câu (0.5 điểm) Trong hình tròn tâm O : 1, OA = OC = OD 2, OA = CD 3, Diện tích hình thang ABCD = ( AB + CD ) x OA 4, AB = DO Bài 5:Chọn đáp án (2.0 điểm, Câu), Câu hướng dẫn: Chọn đáp án Câu (0.5 điểm) Hình tròn lớn bán kính 8cm Hình tròn nhỏ bán kính 5cm Diện tích phần tơ đậm hình là: A 122,46cm2 B 12,246cm2 C 28,26cm2 D 282,6cm2 Tải app Home365 điện thoại để xem đáp án nghe tiếng Anh MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP https://home365.online Câu (0.5 điểm) Hình vng cạnh 4cm Hình tròn đường kính 7cm Diện tích phần tơ đậm là: A 22,467cm2 B 22,465cm2 C 22,476cm2 D 22,360cm2 Câu (0.5 điểm) Hình bên tạo hình chữ nhật chiều dài 6cm, chiều rộng 4cm nửa hình tròn Diện tích hình là: A 40,28cm2 B 64,82cm2 C 54,82cm2 D 52,26cm2 Câu (0.5 điểm) Hình tròn diện tích 452,16cm2 Đường kính hình tròn là: A 12cm B 24cm C 36cm D 25cm Bài 5:Chọn đáp án (2.0 điểm, Câu), Câu hướng dẫn: Chọn đáp án Tải app Home365 điện thoại để xem đáp án nghe tiếng Anh MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP https://home365.online Câu (0.5 điểm) đáy bé diện tích diện tích hình vng cạnh 8cm Độ dài đáy lớn là: Một hình thang đáy bé 9,6cm, chiều cao A 10,4cm B 14cm C 1,04cm D 4,1cm Câu (0.5 điểm) 4,5kg kẹo chia vào túi, túi đựng 250g Nguời ta bán số túi kẹo lại túi kẹo? A 10 túi B túi C túi D túi Câu (0.5 điểm) Một hình chữ nhật chiều dài 9cm, người ta mở rộng hình chữ nhật cách tăng chiều rộng lên lần diện tích tăng thêm 72cm2 Chu vi hình chữ nhật chưa mở rộng là: A 25cm B 24cm C 26cm D 27cm Bài 5:Điền vào chỗ trống (2.0 điểm, Câu), Câu hướng dẫn: Điền D đúng, S sai Câu (0.5 điểm) 5,8 : 0,25 < 5,8 x 25 phút + 3,25 = 50 phút Một hình thang trung bình cộng hai đáy 55cm, chiều cao 35cm Diện tích hình thang 0,1925m2 25% 200kg Bài 5:Điền vào chỗ trống (2.0 điểm, Câu), Câu hướng dẫn: Điền D đúng, S sai Câu (0.5 điểm) 5,8 : 0,25 < 5,8 x 25 phút + 3,25 = 50 phút Một hình thang trung bình cộng hai đáy 55cm, chiều cao 35cm Diện tích hình thang 0,1925m2 25% 200kg À Ầ Tải app Home365 điện thoại để xem đáp án nghe tiếng Anh MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP https://home365.online BÀI TẬP TUẦN 33 MƠN TỐN LỚP Bài 1:Điền vào chỗ trống (3.0 điểm, Câu), Câu hướng dẫn: Điền số thích hợp vào chỗ trống Câu (0.5 điểm) Hình hộp chữ nhật Chiều dài Chiều rộng Chiều cao Diện tích xung quanh Hình A 15cm cm 9cm Hình B 504cm2 16,92dm2 Diện tích tồn phần dm 2,2dm dm cm2 Thể tích 27,92dm2 cm3 Câu (0.5 điểm) Hình lập phương Độ dài cạnh Diện tích xung quanh Diện tích tồn phần Thể tích Hình 3,5cm dm3 Hình cm2 cm2 cm3 36 m 25 54 27 m m2 m3 Bài 2:Chọn đáp án (3.0 điểm, Câu), Câu hướng dẫn: Chọn đáp án Câu (0.5 điểm) Độ dài cạnh hình lập phương A gấp đơi độ dài cạnh hình lập phương B Hỏi diện tích tồn phần hình lập phương A gấp lần diện tích tồn phần hình lập phương B? A lần B lần C lần D lần Tải app Home365 điện thoại để xem đáp án nghe tiếng Anh MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP https://home365.online Câu (0.5 điểm) Người ta xây bể nước dạng hình hộp chữ nhật kích thước lòng bể sau: chiều dài 3m, chiều rộng 2m, chiều cao 1,5m Xây xong người ta mở cho vòi nước chảy vào bể, biết trung bình vòi chảy 1,2m3 Hỏi sau đầy bể nước? A B phút C 30 phút D 15 phút Câu (0.5 điểm) Nếu cạnh hình lập phương gấp 1,5 lần cạnh hình lập phương thể tích hình lập phương gấp lần thể tích hình lập phương 2? A 3,5 lần B 3,375 lần C 3,75 lần D 3,537 lần Câu (0.5 điểm) Người ta dùng bìa các-tơng để làm hộp hình hộp chữ nhật khơng nắp chiều dài 40cm, chiều rộng chiều dài, chiều cao trung bình cộng chiều dài chiều rộng Hỏi diện tích bìa cần để làm hộp, biết diện tích mép dán khơng đáng kể? A 6100cm2 B 4900cm2 C 7300cm2 D 4500cm2 Câu (0.5 điểm) Lúc giờ, xe thứ khởi hành từ A B xe thứ hai khởi hành từ B A Biết rằng, xe thứ đến B lúc 15 15 phút, xe thứ hai đến A lúc 13 10 phút ngày Hỏi hai xe gặp lúc giờ? A 11 15 phút B 11 30 phút C 11 45 phút D 12 Câu (0.5 điểm) Hiệu hai số 15,3 Nếu cộng thêm 1,8 đơn vị vào số số 0,25 lần số Hai số là: A 3,3 18,6 B 3,6 18,3 C 5,1 20,4 D 3,8 18,5 Tải app Home365 điện thoại để xem đáp án nghe tiếng Anh MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP https://home365.online Bài 3:Điền vào chỗ trống (1.0 điểm, Câu), Câu hướng dẫn: Điền D đúng, S sai Câu (0.5 điểm) Khi bán kính hình tròn gấp lên lần diện tích hình tròn gấp lên lần hai hình hộp chữ nhật Các kích thước hình hộp thứ gấp ba kích thước tương ứng hình hộp thứ hai Vậy thể tích hình hộp thứ gấp 27 lần thể tích hình hộp thứ hai Hình tam giác diện tích 1,26m2, độ dài đáy 180cm Chiều cao tam giác 140cm Một khối kim loại tích 12,5cm3 cân nặng 25,6kg Vậy khối kim loại chất tích 20,5cm3 cân nặng 41,99kg Bài 4:Chọn đáp án (3.0 điểm, Câu), Câu hướng dẫn: Chọn đáp án Câu (0.5 điểm) Quãng đường AB gồm đoạn lên dốc đoạn xuống dốc Một người xe đạp từ A đén B lại trở A với tổng thời gian đường 10 phút, biết vận tốc người lên dốc 12km/giờ, xuống dốc 18km/giờ Hỏi quãng đường AB dài kilô-mét? A 25km B 30km C 35km D 33km Câu (0.5 điểm) Bạn Ngọc mua bút bi hết 45000 đồng Hỏi giá tiền bút bi, giá tiền bao nhiêu? Biết bạn Lan mua bút bi hết 43000 đồng A Bút bi: 5000 đồng, 7000 đồng C Bút bi: 6000 đồng, 7000 đồng B Bút bi: 7000 đồng, 5000 đồng D Bút bi: 4000 đồng, 7000 đồng Câu (0.5 điểm) xe tải chở gạo, xe thứ chở 5418kg, xe thứ hai chở xe thứ 159kg, xe thứ chở xe thứ Hỏi trung bình xe chở ki-lơ-gam gạo? A 4763kg B 4673kg C 4376kg D 4736kg Tải app Home365 điện thoại để xem đáp án nghe tiếng Anh MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP https://home365.online Câu (0.5 điểm) Một tổ hợp may gồm hai tổ, tổ số cơng nhân gấp lần tổ hai, biết chuyển 20 công nhân từ tổ sang tổ hai tổ hai nhiều tổ người Hỏi tổ công nhân? A Tổ 1: 54 công nhân, tổ 2: 18 công nhân C Tổ 1: 54 công nhân, tổ 2: 20 công nhân B Tổ 1: 52 công nhân, tổ 2: 16 công nhân D Tổ 1: 56 công nhân, tổ 2: 14 công nhân Câu (0.5 điểm) chiều dài ruộng người ta trồng khoai tây, trung bình 100m2 thu hoạch 70kg khoai tây Hỏi ruộng người ta thu khoai tây? A 94,5 B 9,54 Một ruộng hình chữ nhật chiều dài 150m, chiều rộng C 9,45 D 945 Câu (0.5 điểm) Ba năm trước tổng số tuổi hai bố 39 tuổi Hiện tuổi tuổi bố Hỏi tuổi người ba năm trước? A Bố: 33 tuổi, con: tuổi B Bố: 32 tuổi, con: tuổi C Bố: 34 tuổi, con: tuổi D Bố: 35 tuổi, con: tuổi Bài 4:Chọn đáp án (3.0 điểm, Câu), Câu hướng dẫn: Chọn đáp án Câu (0.5 điểm) Quãng đường AB gồm đoạn lên dốc đoạn xuống dốc Một người xe đạp từ A đén B lại trở A với tổng thời gian đường 10 phút, biết vận tốc người lên dốc 12km/giờ, xuống dốc 18km/giờ Hỏi quãng đường AB dài kilô-mét? A 25km B 30km C 35km D 33km Tải app Home365 điện thoại để xem đáp án nghe tiếng Anh MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP https://home365.online Câu (0.5 điểm) Bạn Ngọc mua bút bi hết 45000 đồng Hỏi giá tiền bút bi, giá tiền bao nhiêu? Biết bạn Lan mua bút bi hết 43000 đồng A Bút bi: 5000 đồng, 7000 đồng C Bút bi: 6000 đồng, 7000 đồng B Bút bi: 7000 đồng, 5000 đồng D Bút bi: 4000 đồng, 7000 đồng Câu (0.5 điểm) xe tải chở gạo, xe thứ chở 5418kg, xe thứ hai chở xe thứ 159kg, xe thứ chở xe thứ Hỏi trung bình xe chở ki-lơ-gam gạo? A 4763kg B 4673kg C 4376kg D 4736kg Câu (0.5 điểm) Một tổ hợp may gồm hai tổ, tổ số cơng nhân gấp lần tổ hai, biết chuyển 20 công nhân từ tổ sang tổ hai tổ hai nhiều tổ người Hỏi tổ cơng nhân? A Tổ 1: 54 công nhân, tổ 2: 18 công nhân C Tổ 1: 54 công nhân, tổ 2: 20 công nhân B Tổ 1: 52 công nhân, tổ 2: 16 công nhân D Tổ 1: 56 công nhân, tổ 2: 14 công nhân Câu (0.5 điểm) chiều dài ruộng người ta trồng khoai tây, trung bình 100m2 thu hoạch 70kg khoai tây Hỏi ruộng người ta thu khoai tây? A 94,5 B 9,54 Một ruộng hình chữ nhật chiều dài 150m, chiều rộng C 9,45 D 945 Tải app Home365 điện thoại để xem đáp án nghe tiếng Anh MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP https://home365.online Câu (0.5 điểm) Ba năm trước tổng số tuổi hai bố 39 tuổi Hiện tuổi tuổi bố Hỏi tuổi người ba năm trước? A Bố: 33 tuổi, con: tuổi B Bố: 32 tuổi, con: tuổi C Bố: 34 tuổi, con: tuổi D Bố: 35 tuổi, con: tuổi À Ầ Tải app Home365 điện thoại để xem đáp án nghe tiếng Anh MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP https://home365.online BÀI TẬP TUẦN 34 MƠN TỐN LỚP Bài 1:Điền vào chỗ trống (2.0 điểm, Câu), Câu hướng dẫn: Điền vào chỗ trống Câu (0.5 điểm) Biểu đồ nói số ăn khu vườn nhà Nam Trong khu vườn nhà Nam có: a, cam, bưởi, ổi, nhãn b, Tổng số ăn vườn c, Loại nhiều ; loại d, Tổng số bưởi ổi vườn Bài 2:Điền vào chỗ trống (2.0 điểm, Câu), Câu hướng dẫn: Điền D đúng, S sai Câu (0.5 điểm) Biểu đồ hình quạt nói tỉ số phần trăm học sinh khá, giỏi, trung bình trường tiểu học, biết trường tiểu học 550 học sinh a, Số học sinh trung bình chiếm 50% b, Số học sinh giỏi 99 học sinh c, Số học sinh 186 học sinh d, Số học sinh trung bình 265 học sinh Bài 3:Chọn đáp án (2.0 điểm, Câu), Câu hướng dẫn: Chọn đáp án Tải app Home365 điện thoại để xem đáp án nghe tiếng Anh MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP https://home365.online Câu (0.5 điểm) Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật chiều dài 2,2m, chiều rộng 1,8m, chiều cao 1,5 Hiện tai lượng nước bể chiếm thể tích bể Hỏi cần phải cho thêm lít nước để bể đầy nước? A 4455 lít B 4545 lít C 4554 lít D 5544 lít Câu (0.5 điểm) chiều dài Người ta dành 20% diện tích mảnh đất để làm nhà, dành 15% diện tích mảnh đất để ni gà Phần diện tích đất lại dành để trồng rau Hỏi diện tích đất để trồng rau mét vuông? A 562,5m2 B 526,5m2 Một mảnh đất hình chữ nhật chiều dài 45m, chiều rộng bẳng C 162m2 D 121,5m2 Câu (0.5 điểm) Một cửa hàng định giá máy giặt 7600000 đồng, chương trình khuyến mại nên cửa hàng giảm giá 18% Hỏi máy giặt sau giảm giá tiền? A 6200000 đồng B 6232000 đồng C 6323000 đồng D 6322000 đồng Câu (0.5 điểm) Cửa hàng buổi sáng bán 85kg gạo, buổi chiều bán 108kg gạo.Buổi tối bán mức trung bình ba buổi 7kg gạo Hỏi buổi tối cửa hàng bán ki-lô-gam gạo? A 85kg B 86kg C 87kg D 88kg Bài 4:Nối (2.0 điểm, Câu), Câu hướng dẫn: Nối cặp giá trị Tải app Home365 điện thoại để xem đáp án nghe tiếng Anh MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP https://home365.online Câu (2.0 điểm) 12,5 x 0, 04 + 25% x 34,18 - 2,6 x 6,5 1728 100 1,15 x 4,28 - 0,05 x 14,2 4212 1000 8,46 : 2,25 + 3,699 : 1,35 13 Bài 5:Chọn đáp án (2.0 điểm, Câu), Câu hướng dẫn: Chọn đáp án Câu (0.5 điểm) Hai bể chứa 4000 lít xăng Sau người ta chuyển 600 lít xăng từ bể thứ sang bể thứ hai lúc lượng xăng bể thứ bể thứ hai Hỏi lúc đầu bể chứa lít xăng? A Bể thứ nhất: 2000 lít, B Bể thứ nhất: 2200 lít, bể thứ hai: 1800 lít bể thứ hai: 1800 lít C Bể thứ nhất: 2200 lít, D Bể thứ nhất: 1800 lít, bể thứ hai: 1600 lít bể thứ hai: 2200 lít Câu (0.5 điểm) Một tổ thợ xây 15 người nhận xây ngơi nhà 20 ngày Hỏi 10 người thợ xây ngơi nhà ngày? (nếu mức làm người ) A 25 ngày B 30 ngày C 40 ngày D 50 ngày Câu (0.5 điểm) Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật, lòng bể chiều dài 2m, chiều rộng 1,8m, chiều cao 1,5m Một vòi nước chảy vào bể, phút chảy 30 lít nước Hỏi bể khơng nước sau bể đầy nước? A 2,5 B C 3,5 D Tải app Home365 điện thoại để xem đáp án nghe tiếng Anh MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP https://home365.online Câu (0.5 điểm) Năm mẹ 38 tuổi, tuổi hai 13 tuổi tuổi Hỏi năm tuổi mẹ tổng số tuổi hai con? A 15 năm B 16 năm C 17 năm D 18 năm Bài 5:Chọn đáp án (2.0 điểm, Câu), Câu hướng dẫn: Chọn đáp án Câu (0.5 điểm) Hai bể chứa 4000 lít xăng Sau người ta chuyển 600 lít xăng từ bể thứ sang bể thứ hai lúc lượng xăng bể thứ bể thứ hai Hỏi lúc đầu bể chứa lít xăng? A Bể thứ nhất: 2000 lít, B Bể thứ nhất: 2200 lít, bể thứ hai: 1800 lít bể thứ hai: 1800 lít C Bể thứ nhất: 2200 lít, D Bể thứ nhất: 1800 lít, bể thứ hai: 1600 lít bể thứ hai: 2200 lít Câu (0.5 điểm) Một tổ thợ xây 15 người nhận xây ngơi nhà 20 ngày Hỏi 10 người thợ xây ngơi nhà ngày? (nếu mức làm người ) A 25 ngày B 30 ngày C 40 ngày D 50 ngày Câu (0.5 điểm) Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật, lòng bể chiều dài 2m, chiều rộng 1,8m, chiều cao 1,5m Một vòi nước chảy vào bể, phút chảy 30 lít nước Hỏi bể khơng nước sau bể đầy nước? A 2,5 B C 3,5 D Tải app Home365 điện thoại để xem đáp án nghe tiếng Anh MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP https://home365.online Câu (0.5 điểm) Năm mẹ 38 tuổi, tuổi hai 13 tuổi tuổi Hỏi năm tuổi mẹ tổng số tuổi hai con? A 15 năm C 17 năm B 16 năm D 18 năm À Ầ Tải app Home365 điện thoại để xem đáp án nghe tiếng Anh MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP https://home365.online BÀI TẬP TUẦN 35 MƠN TỐN LỚP Bài 1:Chọn đáp án (2.0 điểm, Câu), Câu hướng dẫn: Chọn đáp án Câu (0.5 điểm) Một người 30 phút 1800m, vận tốc người là: A 60m/giờ B 6km/giờ C 60m/phút D 36km/giờ Câu (0.5 điểm) Một người bán hàng lãi 550000 đồng 20% tiền vốn Hỏi người bán hàng tiền? A 3000000 đồng C 3030000 đồng B 3300000 đồng D 3003000 đồng Câu (0.5 điểm) Một bể bơi hình hộp chữ nhật chiều dài 24,2m, chiều rộng 18,5m Nếu bể nước chứa 537,24m3 nước mực nước lên tới chiều cao bể Hỏi chiều cao bể bao nhiêu? A 1,5m B 2m C 1,8m D 1,9m Câu (0.5 điểm) Một chai sữa chứa 0,75l sữa, lít sữa nặng 1,06kg Hỏi 25 chai sữa nặng ki-lô-gam? biết vỏ chai cân nặng 0,38kg A 29,375kg B 29,573kg C 29,735kg D 29,537kg Bài 2:Điền vào chỗ trống (2.0 điểm, Câu), Câu hướng dẫn: Điền D đúng, S sai Tải app Home365 điện thoại để xem đáp án nghe tiếng Anh MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP https://home365.online Câu (0.5 điểm) 4,15 + 30 phút x = 11 49 phút Hai trăm mười tám phẩy chín nghìn ba trăm linh sáu viết là: 218,9306 894m3 + 68dm3 = 894,068m3 Giá trị chữ số số 0,2658 là: 100 Bài 3:Sắp xếp theo thứ tự (2.0 điểm, Câu), Câu hướng dẫn: Sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn Câu (0.5 điểm) 3668473 3658473 3876345 3864753 134,628 134,682 134,826 143,268 51m3 3cm3 49m3 250cm3 46,002m3 45m3 74dm3 4 30 phút 12 phút 4,15 4,45 Câu (0.5 điểm) Câu (0.5 điểm) Câu (0.5 điểm) Bài 4:Điền vào chỗ trống (2.0 điểm, Câu), Câu hướng dẫn: Điền số thích hợp vào chỗ trống Tải app Home365 điện thoại để xem đáp án nghe tiếng Anh MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP https://home365.online Câu (0.5 điểm) 5m3 375dm3 = 3m3 84dm3 = yến 25kg = 39dm2 4cm2 = m3 cm3 kg cm2 Bài 5:Chọn đáp án (2.0 điểm, Câu), Câu hướng dẫn: Chọn đáp án Câu (0.5 điểm) Một người gửi tiết kiệm 20 triệu đồng với lãi suất 1,1% tháng Số tiền gốc lãi sau hai tháng người đến rút tiền lần là: A 20442400 đồng B 20442420 đồng C 20442240 đồng D 20244440 đồng Câu (0.5 điểm) 14 xe tải chở hàng hoá từ Hà Nội Nam Định, xe chạy hai lượt chuyển tổng cộng 70 hàng hố Hỏi xe tải xe chạy lượt chuyển hàng hoá? A 120 B 130 C 140 D 160 Câu (0.5 điểm) Một đơn vị thuê 16 xe vận chuyển hàng hoá quãng đường 50km phải trả 20 triệu đồng tiền cước phí vận chuyển Hỏi với giá cước vận chuyển trên, đơn vị thuê 14 xe vận chuyển quãng đường 80km phải trả tiền? A 28 triệu đồng B 24,5 triệu đồng C 25 triệu đồng D 25,5 triệu đồng Câu (0.5 điểm) Chữ số số 26,873 thuộc: A Hàng chục B Hàng nghìn C Hàng trăm D Hàng đơn vị Tải app Home365 điện thoại để xem đáp án nghe tiếng Anh ... A 1,76 6 25 m2 B 17,6 6 25 m2 C 3 ,5 3 25 m2 D 2, 355 m2 Câu (0 .5 điểm) Chu vi hình tròn 25 ,12dm Tính diện tích hình tròn đó? A 52 , 04 dm2 C 50 ,24 dm2 B 54 ,02dm2 D 50 ,24 cm2 Bài 4:Điền vào chỗ trống (2. 0 điểm,... 22 ,467cm2 B 22 ,465cm2 C 22 ,476cm2 D 22 ,360cm2 Câu (0 .5 điểm) Hình bên tạo hình chữ nhật có chiều dài 6cm, chiều rộng 4cm nửa hình tròn Diện tích hình là: A 40 ,28 cm2 B 64,82cm2 C 54 ,82cm2 D 52 , 26cm2... 22 ,467cm2 B 22 ,465cm2 C 22 ,476cm2 D 22 ,360cm2 Câu (0 .5 điểm) Hình bên tạo hình chữ nhật có chiều dài 6cm, chiều rộng 4cm nửa hình tròn Diện tích hình là: A 40 ,28 cm2 B 64,82cm2 C 54 ,82cm2 D 52 , 26cm2
- Xem thêm -

Xem thêm: Hệ thống bài tập ôn tập cuối tuần cơ bản và nâng cao môn toán học kỳ 2 lớp 5 , Hệ thống bài tập ôn tập cuối tuần cơ bản và nâng cao môn toán học kỳ 2 lớp 5

Từ khóa liên quan