Hệ thống bài tập ôn tập cuối tuần cơ bản và nâng cao môn toán học kỳ 2 lớp 1

100 112 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2019, 10:33

MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP https://home365.online HỆ THỐNG BÀI TẬP ÔN TẬP CUỐI TUẦN BẢN NÂNG CAO MÔN: TOÁN LỚP: KỲ: II Các tập bổ trợ theo chương trình SGK giáo viên chuyên gia giáo dục xây dựng giúp học sinh ôn tập thêm để nắm vững kiến thức học lớp Phụ huynh tải App Home365 máy điện thoại để làm tập nhanh hào hứng Tài liệu xây dựng dành riêng cho học sinh hệ thống Home365 Tải app Home365 điện thoại để xem đáp án nghe tiếng Anh MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP https://home365.online BÀI TẬP TUẦN 19 MƠN TỐN LỚP Bài 1:Chọn đáp án (3.0 điểm, Câu), Câu hướng dẫn: Chọn đáp án Câu (0.5 điểm) bút chì? B 15 A 12 C 16 D 18 Câu (0.5 điểm) A 11 C 13 bơng hoa hồng? B 12 D 10 Tải app Home365 điện thoại để xem đáp án nghe tiếng Anh MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP https://home365.online Câu (0.5 điểm) vật hình? B 18 A 13 C 19 D 20 Câu (0.5 điểm) vật hình? B 13 A 14 C 11 D 12 Câu (0.5 điểm) A 14 C 12 bút chì? B 15 D 16 Tải app Home365 điện thoại để xem đáp án nghe tiếng Anh MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP https://home365.online Câu (0.5 điểm) bút? B 20 A 19 C 18 D 17 Bài 2:Điền vào chỗ trống (3.0 điểm, Câu), Câu hướng dẫn: Điền số thiếu vào chỗ chấm Câu (0.5 điểm) Số 13 gồm chục đơn vị Câu (0.5 điểm) Số 16 gồm chục đơn vị Câu (0.5 điểm) Số 17 gồm chục đơn vị Câu (0.5 điểm) Số 20 gồm chục đơn vị Câu (0.5 điểm) Số gồm chục đơn vị Câu (0.5 điểm) Số gồm chục đơn vị Bài 3:Sắp xếp theo thứ tự (3.0 điểm, Câu), Câu hướng dẫn: Sắp xếp số theo thứ tự từ bé đến lớn Câu (0.5 điểm) 10 11 16 14 Tải app Home365 điện thoại để xem đáp án nghe tiếng Anh MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP https://home365.online Câu (0.5 điểm) 12 19 17 15 19 17 18 20 Câu (0.5 điểm) Câu (0.5 điểm) 17 10 19 20 17 15 12 13 18 20 14 Câu (0.5 điểm) Câu (0.5 điểm) Bài 4:Chọn đáp án (1.0 điểm, Câu), Câu hướng dẫn: Chọn đáp án Tải app Home365 điện thoại để xem đáp án nghe tiếng Anh MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP https://home365.online Câu (0.5 điểm) Cho số 12, 6, 17, 19, 20 Trong số trên, số số lẻ? A 12, 17 B 17, 19 C 12, 6, 20 D 19, 20 Câu (0.5 điểm) Số liền sau số 10? A 12 B 13 C9 D 11 Bài 4:Chọn đáp án (1.0 điểm, Câu), Câu hướng dẫn: Chọn đáp án Câu (0.5 điểm) Cho số 12, 6, 17, 19, 20 Trong số trên, số số lẻ? A 12, 17 B 17, 19 C 12, 6, 20 D 19, 20 Câu (0.5 điểm) Số liền sau số 10? A 12 C9 B 13 D 11 À Ầ Tải app Home365 điện thoại để xem đáp án nghe tiếng Anh MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP https://home365.online BÀI TẬP TUẦN 20 MƠN TỐN LỚP Bài 1:Chọn đáp án (3.0 điểm, Câu), Câu hướng dẫn: Chọn đáp án Câu (0.5 điểm) 14 - = A 11 C 10 B 12 D 17 Câu (0.5 điểm) 15 + = A 19 C 15 B 18 D 17 Câu (0.5 điểm) 19 - = A 12 C 10 B 11 D 15 Câu (0.5 điểm) 11 + = A 11 C 14 B 12 D 13 Tải app Home365 điện thoại để xem đáp án nghe tiếng Anh MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP https://home365.online Câu (0.5 điểm) A 18 - = 11 : 18 kẹo Đã ăn : kẹo Còn lại : .cái kẹo? Phép tính là: B 18 - = 12 C 18 - = 10 D 18 - = 13 Câu (0.5 điểm) A 11 + = 12 C 11 + = 16 : 11 bút chì Mua thêm : bút chì tất : .bút chì? Phép tính là: B 11 + = 13 D 11 + = 14 Bài 2:Điền vào chỗ trống (3.0 điểm, Câu), Câu hướng dẫn: Điền số thiếu vào chỗ chấm Câu (0.5 điểm) 13 - = Câu (0.5 điểm) 14 + = 16 Câu (0.5 điểm) 17 - = 12 Câu (0.5 điểm) + = 19 Câu (0.5 điểm) 17 - - = Câu (0.5 điểm) 15 - - = 10 Bài 3:Sắp xếp theo thứ tự (1.0 điểm, Câu), Câu hướng dẫn: Sắp xếp phép tính theo thứ tự từ lớn đến bé Tải app Home365 điện thoại để xem đáp án nghe tiếng Anh MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP https://home365.online Câu (0.5 điểm) 13 - 12 + 17 - 19 - 2 16 - 14 - 18 - 4+5 Câu (0.5 điểm) Bài 4:Giải cứu công chúa (3.0 điểm, Câu), Câu hướng dẫn: Chọn đáp án Câu (0.5 điểm) 16 - + = A 17 B 16 C 15 D 18 Câu (0.5 điểm) 18 - + = A 12 C 16 B 15 D 17 Câu (0.5 điểm) 15 - 17 - A< B> C= D Khơng dấu Tải app Home365 điện thoại để xem đáp án nghe tiếng Anh MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP https://home365.online Câu (0.5 điểm) 19 - 11 + A< C= B> D Không dấu Câu (0.5 điểm) 12 - 16 - A< B> C= D Khơng dấu Câu (0.5 điểm) 19 - 15 + A< C= B> D Khơng dấu Bài 4:Giải cứu công chúa (3.0 điểm, Câu), Câu hướng dẫn: Chọn đáp án Câu (0.5 điểm) 16 - + = A 17 C 15 B 16 D 18 Tải app Home365 điện thoại để xem đáp án nghe tiếng Anh MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP https://home365.online Câu (0.5 điểm) 59 25 12 43 34 72 32 78 65 45 98 45 76 11 43 100 34 96 44 55 Câu (0.5 điểm) Câu (0.5 điểm) Câu (0.5 điểm) Bài 4:Xếp trứng vào rổ (2.0 điểm, Câu), Câu hướng dẫn: Xếp số với cách đọc tương ứng Tải app Home365 điện thoại để xem đáp án nghe tiếng Anh MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP https://home365.online Câu (0.5 điểm) 32 sáu mươi 24 bảy mươi tám 78 hai mươi tư 60 ba mươi hai 45 hai mươi hai 87 tám mươi bảy 51 năm mươi mốt 22 bốn mươi lăm 79 bảy mươi chín 27 tám mươi tư 84 hai mươi bảy 96 chín mươi sáu Câu (0.5 điểm) Câu (0.5 điểm) Tải app Home365 điện thoại để xem đáp án nghe tiếng Anh MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP https://home365.online Câu (0.5 điểm) 33 năm mươi lăm 55 ba mươi ba 15 năm mười lăm Bài 4:Xếp trứng vào rổ (2.0 điểm, Câu), Câu hướng dẫn: Xếp số với cách đọc tương ứng Câu (0.5 điểm) 32 sáu mươi 24 bảy mươi tám 78 hai mươi tư 60 ba mươi hai Tải app Home365 điện thoại để xem đáp án nghe tiếng Anh MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP https://home365.online Câu (0.5 điểm) 45 hai mươi hai 87 tám mươi bảy 51 năm mươi mốt 22 bốn mươi lăm 79 bảy mươi chín 27 tám mươi tư 84 hai mươi bảy 96 chín mươi sáu 33 năm mươi lăm 55 ba mươi ba 15 năm mười lăm Câu (0.5 điểm) Câu (0.5 điểm) À Ầ Tải app Home365 điện thoại để xem đáp án nghe tiếng Anh MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP https://home365.online BÀI TẬP TUẦN 34 MƠN TỐN LỚP Bài 1:Chọn đáp án (3.0 điểm, Câu), Câu hướng dẫn: Chọn đáp án Câu (0.5 điểm) 35 = 30 + A5 B4 C 50 D6 Câu (0.5 điểm) 24 + 31 = A 65 B 55 C 45 D 56 Câu (0.5 điểm) Trong số 56, 89, 34, 12 Số lớn là: A 56 B 89 C 34 D 12 Câu (0.5 điểm) Trong số 34, 90, 11, 65 Số bé là: A 34 B 90 C 11 D 65 Tải app Home365 điện thoại để xem đáp án nghe tiếng Anh MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP https://home365.online Câu (0.5 điểm) An gấp 15 hạc giấy, Bình gấp 14 hạc giấy Hỏi hai bạn gấp hạc giấy? A 23 hạc giấy B 28 hạc giấy C hạc giấy D 29 hạc giấy Câu (0.5 điểm) Lan sợi dây dài 15cm, Lan cắt 3cm Hỏi sợi dây lại dài xăng-ti-mét? A 12cm B 18cm C 16cm D 21cm Bài 2:Điền vào chỗ trống (3.0 điểm, Câu), Câu hướng dẫn: Đúng ghi 'Đ', sai ghi 'S' Câu (0.5 điểm) 34 đọc ba mươi tư Câu (0.5 điểm) 65 - = 15 Câu (0.5 điểm) 76 số liền sau số 75 Câu (0.5 điểm) 56 - 20 - = 32 Câu (0.5 điểm) Trên 16 cam, mẹ hái Hỏi lại quả? Trên lại 12 cảm Câu (0.5 điểm) Lúc giờ, kim phút số 6, kim só 12 Tải app Home365 điện thoại để xem đáp án nghe tiếng Anh MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP https://home365.online Bài 3:Sắp xếp theo thứ tự (2.0 điểm, Câu), Câu hướng dẫn: Sắp xếp để dãy số từ bé đến lớn Câu (0.5 điểm) 78 56 58 23 34 67 65 87 56 43 72 64 22 56 60 40 80 10 Câu (0.5 điểm) Câu (0.5 điểm) Câu (0.5 điểm) Bài 4:Xếp trứng vào rổ (2.0 điểm, Câu), Câu hướng dẫn: Chọn căp tương ứng để kết Tải app Home365 điện thoại để xem đáp án nghe tiếng Anh MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP https://home365.online Câu (0.5 điểm) 40 năm chục 90 bốn chục 50 bảy chục 70 chín chục 65 sáu mươi lăm 33 chín mươi chín 28 hai mươi tám 99 ba mươi ba 38 = 30 + 46 < + 54 > 50 + 50 23 = 20 + Câu (0.5 điểm) Câu (0.5 điểm) Tải app Home365 điện thoại để xem đáp án nghe tiếng Anh MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP https://home365.online Câu (0.5 điểm) 25 - = 25 64 - 50 = 14 37 75 - = 25 50 - 23 = 14 Bài 4:Xếp trứng vào rổ (2.0 điểm, Câu), Câu hướng dẫn: Chọn căp tương ứng để kết Câu (0.5 điểm) 40 năm chục 90 bốn chục 50 bảy chục 70 chín chục Tải app Home365 điện thoại để xem đáp án nghe tiếng Anh MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP https://home365.online Câu (0.5 điểm) 65 sáu mươi lăm 33 chín mươi chín 28 hai mươi tám 99 ba mươi ba 38 = 30 + 46 < + 54 > 50 + 50 23 = 20 + 25 - = 25 64 - 50 = 14 37 75 - = 25 50 - 23 = 14 Câu (0.5 điểm) Câu (0.5 điểm) À Ầ Tải app Home365 điện thoại để xem đáp án nghe tiếng Anh MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP https://home365.online BÀI TẬP TUẦN 35 MƠN TỐN LỚP Bài 1:Chọn đáp án (3.0 điểm, Câu), Câu hướng dẫn: Chọn đáp án Câu (0.5 điểm) 73 - 53 = A 20 B 90 C 67 D 54 Câu (0.5 điểm) 98 - 65 = A 55 B 33 C 32 D 34 Câu (0.5 điểm) Số liền trước số 38? A 56 B 39 C 37 D 36 Câu (0.5 điểm) Số 88 liền sau số nào? A 86 B 89 C 85 D 87 Tải app Home365 điện thoại để xem đáp án nghe tiếng Anh MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP https://home365.online Câu (0.5 điểm) Mai 24 viên bi đỏ 12 viên bi xanh Hỏi Mai tất viên bi? A 25 viên bi B 36 viên bi C 35 viên bi D 37 viên bi Câu (0.5 điểm) Quyển 34 trang, bị viết hết 12 trang Hỏi lại trang chưa viết? A 34 trang B 24 trang C 14 trang D 22 trang Bài 2:Điền vào chỗ trống (3.0 điểm, Câu), Câu hướng dẫn: Điền dấu >,
- Xem thêm -

Xem thêm: Hệ thống bài tập ôn tập cuối tuần cơ bản và nâng cao môn toán học kỳ 2 lớp 1 , Hệ thống bài tập ôn tập cuối tuần cơ bản và nâng cao môn toán học kỳ 2 lớp 1

Từ khóa liên quan