Hệ thống bài tập ôn tập cuối tuần cơ bản và nâng cao môn tiếng anh học kỳ 2 lớp 2

195 134 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2019, 10:31

MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP https://home365.online HỆ THỐNG BÀI TẬP ÔN TẬP CUỐI TUẦN BẢN NÂNG CAO MÔN: TIẾNG ANH LỚP: KỲ: II Các tập bổ trợ theo chương trình SGK giáo viên chuyên gia giáo dục xây dựng giúp học sinh ôn tập thêm để nắm vững kiến thức học lớp Phụ huynh tải App Home365 máy điện thoại để làm tập nhanh hào hứng Tài liệu xây dựng dành riêng cho học sinh hệ thống Home365 Tải app Home365 điện thoại để xem đáp án nghe tiếng Anh MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP https://home365.online BÀI TẬP TUẦN 19 MÔN TIẾNG ANH LỚP Unit 12: Gr - Test Bài 1:Chọn đáp án (2.0 điểm, Câu), Câu hướng dẫn: Choose the correct answer to describe the picture below: Câu (0.5 điểm) A Flower C Grass B Wood D Fruit Câu (0.5 điểm) A Apple C Orange B Watermelon D Grapes Tải app Home365 điện thoại để xem đáp án nghe tiếng Anh MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP https://home365.online Câu (0.5 điểm) A Cry C Happy B Sad D Unhappy Câu (0.5 điểm) A Angry B Smile C Shy D Tired Bài 2:Sắp xếp theo thứ tự (2.0 điểm, Câu), Câu hướng dẫn: Reorder the letters to make the correct word Câu (0.5 điểm) G N R EE Câu (0.5 điểm) P S R G A E Tải app Home365 điện thoại để xem đáp án nghe tiếng Anh MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP https://home365.online Câu (0.5 điểm) AS G S R G E R Y Câu (0.5 điểm) Bài 3:Chọn đáp án (2.0 điểm, Câu), Câu hướng dẫn: Choose the word that has letters “GR” Câu (0.5 điểm) A Cup C Greenhouse B Bottle D Knife Câu (0.5 điểm) A Gravy C Meet B Bread D Fruit Tải app Home365 điện thoại để xem đáp án nghe tiếng Anh MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP https://home365.online Câu (0.5 điểm) A Greeting C Dancing B Singing D Running Câu (0.5 điểm) A Donkey B Dragonfly C Graduation D Fox Bài 4:Sắp xếp theo thứ tự (2.0 điểm, Câu), Câu hướng dẫn: Reorder the words to make the correct sentence Câu (0.5 điểm) please the grass Cut grass The is green Câu (0.5 điểm) Tải app Home365 điện thoại để xem đáp án nghe tiếng Anh MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP https://home365.online Câu (0.5 điểm) is a fruit A Grape are Grapes green Câu (0.5 điểm) Bài 5:Chọn đáp án (2.0 điểm, Câu), Câu hướng dẫn: Listen and choose the correct answer: Câu (0.5 điểm) Tải app Home365 điện thoại để nghe A Grapes C Pencil B Pen D Flower Tải app Home365 điện thoại để xem đáp án nghe tiếng Anh MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP https://home365.online Câu (0.5 điểm) Tải app Home365 điện thoại để nghe A Blanket C Grass B Pillow D Curtain Câu (0.5 điểm) Tải app Home365 điện thoại để nghe A Write B Angry C Learn D Study Câu (0.5 điểm) Tải app Home365 điện thoại để nghe A Cut the grass, please B Open the door, please C Turn off the light, please D Be quite, please Tải app Home365 điện thoại để xem đáp án nghe tiếng Anh MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP https://home365.online Bài 5:Chọn đáp án (2.0 điểm, Câu), Câu hướng dẫn: Listen and choose the correct answer: Câu (0.5 điểm) Tải app Home365 điện thoại để nghe A Grapes C Pencil B Pen D Flower Câu (0.5 điểm) Tải app Home365 điện thoại để nghe A Blanket B Pillow C Grass D Curtain Tải app Home365 điện thoại để xem đáp án nghe tiếng Anh MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP https://home365.online Câu (0.5 điểm) Tải app Home365 điện thoại để nghe A Write C Learn B Angry D Study Câu (0.5 điểm) Tải app Home365 điện thoại để nghe A Cut the grass, please B Open the door, please C Turn off the light, please D Be quite, please À Ầ Tải app Home365 điện thoại để xem đáp án nghe tiếng Anh MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP https://home365.online BÀI TẬP TUẦN 20 MÔN TIẾNG ANH LỚP Unit 12: Gr - Test Bài 1:Chọn đáp án (2.0 điểm, Câu), Câu hướng dẫn: Choose the right word to describe the color below: Câu (0.5 điểm) A Blue B Green C Pink D Red Câu (0.5 điểm) A White C Red B Grey D Pink Tải app Home365 điện thoại để xem đáp án nghe tiếng Anh MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP https://home365.online Câu (0.5 điểm) A Towel C Quilt B Blanket D Pram Câu (0.5 điểm) A Hat B Shoes C Prize D Sock Bài 2:Điền vào chỗ trống (2.0 điểm, Câu), Câu hướng dẫn: Fill in the blank the missing letter Câu (0.5 điểm) PR TTY Tải app Home365 điện thoại để xem đáp án nghe tiếng Anh MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP https://home365.online Câu (0.5 điểm) CRO N Câu (0.5 điểm) FROW Câu (0.5 điểm) G N Bài 3:Chọn đáp án (2.0 điểm, Câu), Câu hướng dẫn: Choose the correct word to complete the sentence: Tải app Home365 điện thoại để xem đáp án nghe tiếng Anh MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP https://home365.online Câu (0.5 điểm) The girl is ………… A old C pretty B cry D fat Câu (0.5 điểm) She is………… A happy B sad C angry D scared Câu (0.5 điểm) He is ………… A happy B laughing C amused D sad Tải app Home365 điện thoại để xem đáp án nghe tiếng Anh MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP https://home365.online Câu (0.5 điểm) The ………… is pink A pram C chair B table D bed Bài 4:Chọn đáp án (2.0 điểm, Câu), Câu hướng dẫn: Choose the word that has letters “pr” Câu (0.5 điểm) A Pizza C Prize B Chicken D Hamburger Câu (0.5 điểm) A Print B Fan C Computer D Telephone Tải app Home365 điện thoại để xem đáp án nghe tiếng Anh MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP https://home365.online Câu (0.5 điểm) A Run C Sing B Pray D Driver Câu (0.5 điểm) A Press B Eat C Sleep D Cry Bài 5:Chọn đáp án (2.0 điểm, Câu), Câu hướng dẫn: Listen and choose the correct answer: Câu (0.5 điểm) Tải app Home365 điện thoại để nghe A Student C Prince B Doctor D Farmer Tải app Home365 điện thoại để xem đáp án nghe tiếng Anh MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP https://home365.online Câu (0.5 điểm) Tải app Home365 điện thoại để nghe A Fan B Pot C Pan D Pram Câu (0.5 điểm) Tải app Home365 điện thoại để nghe A Light B Electric C Print D Machine Câu (0.5 điểm) Tải app Home365 điện thoại để nghe A Prize B Kite C Might D Side Tải app Home365 điện thoại để xem đáp án nghe tiếng Anh MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP https://home365.online Bài 5:Chọn đáp án (2.0 điểm, Câu), Câu hướng dẫn: Listen and choose the correct answer: Câu (0.5 điểm) Tải app Home365 điện thoại để nghe A Student B Doctor C Prince D Farmer Câu (0.5 điểm) Tải app Home365 điện thoại để nghe A Fan B Pot C Pan D Pram Tải app Home365 điện thoại để xem đáp án nghe tiếng Anh MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP https://home365.online Câu (0.5 điểm) Tải app Home365 điện thoại để nghe A Light B Electric C Print D Machine Câu (0.5 điểm) Tải app Home365 điện thoại để nghe A Prize B Kite C Might D Side À Ầ Tải app Home365 điện thoại để xem đáp án nghe tiếng Anh MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP https://home365.online BÀI TẬP TUẦN 28 MÔN TIẾNG ANH LỚP Unit 19: Pr - Test Bài 1:Chọn đáp án (2.0 điểm, Câu), Câu hướng dẫn: Fill in the blank the correct word to describe the picture below: Câu (0.5 điểm) The baby is in the………… A pram C boat B car D plane Câu (0.5 điểm) The ………… is wearing a pink dress A prince B princess C queen D king Tải app Home365 điện thoại để xem đáp án nghe tiếng Anh MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP https://home365.online Câu (0.5 điểm) She is ………… A smiling B laughing C frowning D happy Câu (0.5 điểm) He is…… A eating B drinking C running D crying Bài 2:Sắp xếp theo thứ tự (2.0 điểm, Câu), Câu hướng dẫn: Reorder the letters to make the correct word Câu (0.5 điểm) E N P R C I Tải app Home365 điện thoại để xem đáp án nghe tiếng Anh MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP https://home365.online Câu (0.5 điểm) SS IN CE PR Câu (0.5 điểm) R E I P C Câu (0.5 điểm) E P R SS Bài 3:Chọn đáp án (2.0 điểm, Câu), Câu hướng dẫn: Choose true or false for each statement to describe the picture below: Câu (0.5 điểm) He is singing a song A True B False Tải app Home365 điện thoại để xem đáp án nghe tiếng Anh MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP https://home365.online Câu (0.5 điểm) She is brushing her teeth A True B False Câu (0.5 điểm) They are reading books A True B False Câu (0.5 điểm) The students are studying A True B False Bài 4:Chọn đáp án (2.0 điểm, Câu), Câu hướng dẫn: Choose the correct word to describe the picture below: Tải app Home365 điện thoại để xem đáp án nghe tiếng Anh MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP https://home365.online Câu (0.5 điểm) A Mat B Clothes C Shoes D Food Câu (0.5 điểm) A Car C Cafe B Cook D Cat Câu (0.5 điểm) A Running B Sitting C Swimming D Eating Tải app Home365 điện thoại để xem đáp án nghe tiếng Anh MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP https://home365.online Câu (0.5 điểm) A Reading book B Washing clothes C Washing dishes D Watching TV Bài 5:Chọn đáp án (2.0 điểm, Câu), Câu hướng dẫn: Listen and choose the correct answer: Câu (0.5 điểm) Tải app Home365 điện thoại để nghe A Jog B Swim C Press D Play Câu (0.5 điểm) Tải app Home365 điện thoại để nghe A Doll B Bear C Car D Price Tải app Home365 điện thoại để xem đáp án nghe tiếng Anh MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP https://home365.online Câu (0.5 điểm) Tải app Home365 điện thoại để nghe A They’re singing a song B I’m singing a song C She’s singing a song D We’re singing a song Câu (0.5 điểm) Tải app Home365 điện thoại để nghe A I’m brushing my teeth B I’m brushing my tooth C I’m brushing my hair D I’m brushing my shoes Tải app Home365 điện thoại để xem đáp án nghe tiếng Anh ... Home365 điện thoại để xem đáp án nghe tiếng Anh MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP https://home365.online BÀI TẬP TUẦN 20 MÔN TIẾNG ANH LỚP Unit 12: Gr - Test Bài 1:Chọn đáp án (2. 0 điểm, Câu), Câu hướng dẫn: Choose... Home365 điện thoại để xem đáp án nghe tiếng Anh MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP https://home365.online BÀI TẬP TUẦN 20 MÔN TIẾNG ANH LỚP Unit 12: Gr - Advanced Bài 1:Chọn đáp án (2. 0 điểm, Câu), Câu hướng dẫn:... Home365 điện thoại để xem đáp án nghe tiếng Anh MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP https://home365.online BÀI TẬP TUẦN 21 MÔN TIẾNG ANH LỚP Unit 13: Ng - Test Bài 1:Chọn đáp án (2. 0 điểm, Câu), Câu hướng dẫn: Choose
- Xem thêm -

Xem thêm: Hệ thống bài tập ôn tập cuối tuần cơ bản và nâng cao môn tiếng anh học kỳ 2 lớp 2 , Hệ thống bài tập ôn tập cuối tuần cơ bản và nâng cao môn tiếng anh học kỳ 2 lớp 2

Từ khóa liên quan