Hệ thống bài tập ôn tập cuối tuần cơ bản và nâng cao môn tiếng anh học kỳ 2 lớp 3

156 63 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2019, 10:28

MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP https://home365.online HỆ THỐNG BÀI TẬP ÔN TẬP CUỐI TUẦN CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO MÔN: TIẾNG ANH LỚP: KỲ: II Các tập bổ trợ theo chương trình SGK giáo viên chuyên gia giáo dục xây dựng giúp học sinh ôn tập thêm để nắm vững kiến thức học lớp Phụ huynh tải App Home365 máy điện thoại để làm tập nhanh hào hứng Tài liệu xây dựng dành riêng cho học sinh hệ thống Home365 Tải app Home365 điện thoại để xem đáp án nghe tiếng Anh MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP https://home365.online BÀI TẬP TUẦN 19 MÔN TIẾNG ANH LỚP Unit 11: This is my family – Test Bài 1:Điền vào chỗ trống (2.0 điểm, Câu), Câu hướng dẫn: Complete the words with one letter or two letters Câu (null điểm) other Câu (null điểm) Gran father Câu (null điểm) Si null t r Tải app Home365 điện thoại để xem đáp án nghe tiếng Anh MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP https://home365.online Câu (null điểm) Br her Bài 2:Chọn đáp án (2.0 điểm, Câu), Câu hướng dẫn: Choose the odd one out Câu (0.5 điểm) A Brother B Blue C Black D Blow Câu (0.5 điểm) A Green C Great B Grey D Glue Câu (0.5 điểm) A Brother C Teacher B Sister D Mother Tải app Home365 điện thoại để xem đáp án nghe tiếng Anh MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP https://home365.online Câu (0.5 điểm) A Library C Teacher B School D Mother Bài 3: Đọc trả lời (2.0 điểm, Câu), Câu hướng dẫn: Read and complete Hello, my name is Hoang I’m eight years old This is my family ……….(1).This is my grandmother She is 85 years old She likes watching films This is my …… (2) His name is Long He is 45 years old He is a teacher ……… (3) my mom …… …(4) is Lan She is a doctor This is my brother, Quan He is ten years old He is in grade And the little girl here is me I was when we took this picture Câu (0.5 điểm) A Tree B House C Photo D Friend Câu (0.5 điểm) A Brother C Dad B Sister D Grandfather Tải app Home365 điện thoại để xem đáp án nghe tiếng Anh MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP https://home365.online Câu (0.5 điểm) A That are B This is C These are D These is Câu (0.5 điểm) A She name B His name C My name D Her name Bài 4:Chọn đáp án (2.0 điểm, Câu), Câu hướng dẫn: Choose the best response Câu (0.5 điểm) Who is that? A That is my mother C This is my mother B That are my mother D This are my mother Câu (0.5 điểm) How old is your grandfather? A He is fine Thank you C She is fine Thank you B He is 65 years old D She is 65 years old Tải app Home365 điện thoại để xem đáp án nghe tiếng Anh MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP https://home365.online Câu (0.5 điểm) How is your mom? A Your mom is good Thank you B My mom is good Thank you C Her mom is good Thank you D His mom is good Thank you Câu (0.5 điểm) Is that your brother? A Yes, I am B Yes, your brother C No, my brother D No, it isn't Bài 5:Chọn đáp án (2.0 điểm, Câu), Câu hướng dẫn: Listen and tick Câu (0.5 điểm) Tải app Home365 điện thoại để nghe A B Tải app Home365 điện thoại để xem đáp án nghe tiếng Anh MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP https://home365.online Câu (0.5 điểm) Tải app Home365 điện thoại để nghe A B Câu (0.5 điểm) Tải app Home365 điện thoại để nghe A B Câu (0.5 điểm) Tải app Home365 điện thoại để nghe A B Tải app Home365 điện thoại để xem đáp án nghe tiếng Anh MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP https://home365.online Bài 5:Chọn đáp án (2.0 điểm, Câu), Câu hướng dẫn: Listen and tick Câu (0.5 điểm) Tải app Home365 điện thoại để nghe A B Câu (0.5 điểm) Tải app Home365 điện thoại để nghe A B Tải app Home365 điện thoại để xem đáp án nghe tiếng Anh MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP https://home365.online Câu (0.5 điểm) Tải app Home365 điện thoại để nghe A B Câu (0.5 điểm) Tải app Home365 điện thoại để nghe A B À Ầ Tải app Home365 điện thoại để xem đáp án nghe tiếng Anh MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP https://home365.online BÀI TẬP TUẦN 19 MÔN TIẾNG ANH LỚP Unit 11: This is my family – Test Bài 1:Nối (2.0 điểm, Câu), Câu hướng dẫn: Match each picture with each correct word Câu (2.0 điểm) Father brother Grandfather Sister Bài 2:Chọn đáp án (2.0 điểm, Câu), Câu hướng dẫn: Look and choose the correct answer Tải app Home365 điện thoại để xem đáp án nghe tiếng Anh MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP https://home365.online Câu (0.5 điểm) are my kites Bài 2:Điền vào chỗ trống (2.0 điểm, Câu), Câu hướng dẫn: Read and complete with these words(parrots/toys/goldfish/many) Câu (0.5 điểm) (1) you like? What - I like trucks Câu (0.5 điểm) (2)? Where are your - They are in the fish tank Câu (0.5 điểm) (3) dolls you have? How - I have ten Câu (0.5 điểm) (4)? Do you like - Yes, I Bài 3:Sắp xếp theo thứ tự (2.0 điểm, Câu), Câu hướng dẫn: Put the words in order Câu (0.5 điểm) have? trucks How many you Tải app Home365 điện thoại để xem đáp án nghe tiếng Anh MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP https://home365.online Câu (0.5 điểm) six dolls on the table? I have doesn’t have trucks any He What like? toys you Câu (0.5 điểm) Câu (0.5 điểm) Bài 4:Chọn đáp án (2.0 điểm, Câu), Câu hướng dẫn: Read and complete Câu (0.5 điểm) What toys does Lan like? A She likes dolls and kites B She is kites and dolls C She has dolls and kites D She doesn’t have any toys Câu (0.5 điểm) ……………………… ? The cat is next to the TV A Where is the cat? B Do you have a cat? C Do you like the cat and the TV? D Is the cat next to the TV? Tải app Home365 điện thoại để xem đáp án nghe tiếng Anh MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP https://home365.online Câu (0.5 điểm) How many trucks you have? A I like trucks B I don’t like trucks C Yes, I D I have four Câu (0.5 điểm) Does she have any rabbits? A Yes, she has B Yes, she does C No, she hasn’t D She likes rabbits Bài 5:Chọn đáp án (2.0 điểm, Câu), Câu hướng dẫn: Listen and choose the right answer Câu (0.5 điểm) Tải app Home365 điện thoại để nghe A B C D Tải app Home365 điện thoại để xem đáp án nghe tiếng Anh MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP https://home365.online Câu (0.5 điểm) Tải app Home365 điện thoại để nghe A B C D Tải app Home365 điện thoại để xem đáp án nghe tiếng Anh MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP https://home365.online Câu (0.5 điểm) Tải app Home365 điện thoại để nghe A B C D Tải app Home365 điện thoại để xem đáp án nghe tiếng Anh MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP https://home365.online Câu (0.5 điểm) Tải app Home365 điện thoại để nghe A B C D Bài 5:Chọn đáp án (2.0 điểm, Câu), Câu hướng dẫn: Listen and choose the right answer Tải app Home365 điện thoại để xem đáp án nghe tiếng Anh MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP https://home365.online Câu (0.5 điểm) Tải app Home365 điện thoại để nghe A B C D Tải app Home365 điện thoại để xem đáp án nghe tiếng Anh MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP https://home365.online Câu (0.5 điểm) Tải app Home365 điện thoại để nghe A B C D Tải app Home365 điện thoại để xem đáp án nghe tiếng Anh MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP https://home365.online Câu (0.5 điểm) Tải app Home365 điện thoại để nghe A B C D Tải app Home365 điện thoại để xem đáp án nghe tiếng Anh MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP https://home365.online Câu (0.5 điểm) Tải app Home365 điện thoại để nghe A B C D À Ầ Tải app Home365 điện thoại để xem đáp án nghe tiếng Anh MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP https://home365.online BÀI TẬP TUẦN 29 MÔN TIẾNG ANH LỚP Unit 18: What are you going? - Test Bài 1:Điền vào chỗ trống (2.0 điểm, Câu), Câu hướng dẫn: Look and complete Câu (0.5 điểm) Re ding Câu (0.5 điểm) Cl ning the floor Câu (0.5 điểm) C king Tải app Home365 điện thoại để xem đáp án nghe tiếng Anh MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP https://home365.online Câu (0.5 điểm) li teni g to music Bài 2:Nối (2.0 điểm, Câu), Câu hướng dẫn: Read and match Câu (2.0 điểm) I’m playing doing? Is Tuan cooking tennis with Lan What is he in the kitchen? She is cleaning the floor Bài 3:Sắp xếp theo thứ tự (2.0 điểm, Câu), Câu hướng dẫn: Put the words in order Câu (0.5 điểm) doing right now? is she What to music is listening He Câu (0.5 điểm) Tải app Home365 điện thoại để xem đáp án nghe tiếng Anh MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP https://home365.online Câu (0.5 điểm) she in the library? reading Is books They sports together playing are Câu (0.5 điểm) Bài 4: Đọc trả lời (2.0 điểm, Câu), Câu hướng dẫn: Read and choose True or False We are in our school now My name is Tien I’m having a music lesson I love singing and I want to be a famous singer in the future Lan is drawing Because she is having an art lesson After school, we are going to the View coffee to listen to live music together, but we have to clean our classroom floor before finishing a school day Câu (0.5 điểm) They are at home now A True B False Câu (0.5 điểm) Tien likes singing A True B False Tải app Home365 điện thoại để xem đáp án nghe tiếng Anh MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP https://home365.online Câu (0.5 điểm) Lan is having an art lesson A True B False Câu (0.5 điểm) They don’t have to clean their classroom floor before leaving their school A True B False Bài 5:Chọn đáp án (2.0 điểm, Câu), Câu hướng dẫn: Listen and choose Câu (0.5 điểm) Tải app Home365 điện thoại để nghe What is she doing? A She is eating B She is cooking C She is reading D She is sleeping Câu (0.5 điểm) Tải app Home365 điện thoại để nghe What is he doing? A He is watching TV B He is listening to TV C He is in his room D He is in the living room Câu (0.5 điểm) Tải app Home365 điện thoại để nghe What is she doing? A She is in the kitchen C She is listening to music B She cooks chicken D She is cooking Tải app Home365 điện thoại để xem đáp án nghe tiếng Anh MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP https://home365.online Câu (0.5 điểm) Tải app Home365 điện thoại để nghe What is he doing? A He is writing his homework C He is reading his homework B He is doing his homework D He is sleeping Tải app Home365 điện thoại để xem đáp án nghe tiếng Anh ... Ầ Tải app Home365 điện thoại để xem đáp án nghe tiếng Anh MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP https://home365.online BÀI TẬP TUẦN 20 MÔN TIẾNG ANH LỚP Unit 12: This is my house - Test Bài 1:Nối (2. 0 điểm, Câu),... điểm) Tải app Home365 điện thoại để nghe A B C D À Ầ Tải app Home365 điện thoại để xem đáp án nghe tiếng Anh MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP https://home365.online BÀI TẬP TUẦN 19 MÔN TIẾNG ANH LỚP Unit 11: This... điểm) Tải app Home365 điện thoại để nghe A B À Ầ Tải app Home365 điện thoại để xem đáp án nghe tiếng Anh MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP https://home365.online BÀI TẬP TUẦN 19 MÔN TIẾNG ANH LỚP Unit 11: This
- Xem thêm -

Xem thêm: Hệ thống bài tập ôn tập cuối tuần cơ bản và nâng cao môn tiếng anh học kỳ 2 lớp 3 , Hệ thống bài tập ôn tập cuối tuần cơ bản và nâng cao môn tiếng anh học kỳ 2 lớp 3

Từ khóa liên quan