tiểu luận triết học về toàn cầu hóa

12 50 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2019, 10:08

CƠ SỞ LÝ LUẬN TRIẾT HỌC liên quan tới toàn cầu hóa, VẬN DỤNG NGUYÊN LÝ TRIẾT HỌC ĐỂ PHÂN TÍCH, LÀM RÕ THỰC TRẠNG CỦA NỀN KINH TẾ VIỆT NAM TRƯỚC XU THẾ TOÀN CẦU HÓA, KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU Để khắc phục những tồn tại của kinh tế Việt Nam nhằm mục tiêu phát triển nền kinh tế bền vững trước xu thế toàn cầu hóa LỜI MỞ ĐẦU Kinh tế ngành thiếu quốc gia giới, chiếm vai trò quan trọng hệ thống nhà nước quốc gia Khơng có vậy, lĩnh vực kinh tế ảnh hưởng đến mặt đời sống xã hội như: Chính trị, văn hóa, mơi trường,… Do có vai trò quan trọng nên thay đổi dù lớn hay nhỏ ngành kinh tế ảnh hưởng đến phát triển chung quốc gia Ngày nay, xu tồn cầu hóa đề tài thu hút nhiều ý gần Hiệp định thương mại Việt - Mỹ thông qua tạo nên thêm nhiều hội cho phát triển nước ta đồng thời thách thức lớn kinh tế giai đoạn phát triển nước ta, nói cơng nghệ kỹ thuật ta chậm so với giới buộc phải có đổi cung cách sản xuất, quản lý, đầu tư hướng,… PHẦN NỘI DUNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN TRIẾT HỌC DÙNG LÀM TIỀN ĐỀ LÝ LUẬN CHO ĐỀ TÀI Quy luật Lượng – Chất Muốn hiểu thấu đáo quy luật Lượng - Chất trước hết phải tìm hiểu xem lượng, chất Trong giáo trình triết học Mác – Lênin, khái niệm chất lượng định nghĩa sau : “Chất phạm trù triết học dùng để tính quy định khách quan vốn có vật tượng, thống hữu thuộc tính làm cho nó khơng phải khác” “Lượng phạm trù triết học để tính quy định vốn có vật biểu thị số lượng, quy mơ, trình độ, nhịp điệu vận động phát triển vật thuộc tính nó” Bất kỳ vật, tượng có chất lượng Trong q trình vận động phát triển chất lượng vật biến đổi Sự thay đổi lượng chất không diễn độc lập với Trái lại, chúng có quan hệ chặt chẽ với Nhưng thay đổi lượng làm thay đổi chất vật Lượng vật thay đổi giới hạn định không làm thay đổi chất vật Vượt qua giới hạn làm cho vật khơng nó, chất cũ đi, chất đời Khn khổ mà thay đổi lượng chưa làm thay đổi chất gọi độ “ Độ phạm trù triết học dùng để thống chất lượng, khoảng giới hạn mà thay đổi lượng chất làm thay đổi chất vật” Những điểm giới hạn mà thay đổi lượng làm thay đổi chất vật gọi điểm nút Sự thay đổi lượng đạt tới điểm nút dẫn đến đời chất Sự thống giữ lượng chất tạo thành độ với điểm nút Vì vậy, hình dung phát triển dạng đường nút quan hệ độ Sự thay đổi chất so thay đổi lượng trước gây gọi bước nhảy Nói cách khác, Bước nhảy phạm trù triết học dùng đẻ giai đoạn chuyển hóa chất vật thay đổi chất trước gây Sự thay đổi chất kết thay đổi lượng đạt tới điểm nút Sau đời, chất tác động trở lại thay đổi lượng Chất làm thay đổi quy mơ tồn vật, làm thay đổi nhịp điệu vận động phát triển vật Bởi chất lượng hai mặt đối lập vốn có lòng vật tượng Chất tương đối ổn định lượng thường xun biến đổi Sự thay đổi lượng đến lúc đối lập với chất cũ, bị chất cũ kìm hãm, đòi hỏi phải phá bỏ độ cũ mở độ để mở đường cho lượng thay đổi Khi chất cũ bị phá bỏ, chất thiết lập lại tạo thống chất lượng Quy luật Lượng - Chất phát biểu sau: “Bất kỳ vật thống chất lượng, thay đổi lượng vượt giới hạn độ dẫn tới thay đổi chất vật thông qua bước nhảy, chất đời tác động trở lại thay đổi lượng.” Xuất phát từ điều trên, hoạt động nhận thức hoạt động thực tiễn đòi hỏi phải quan tâm đến q trình tích lũy lượng khơng có q trình khơng có thay đổi chất Sự vật tiến đời thay Khi chất đời phải biết xác định quy mô tốc độ phát triển lượng cho phù hợp, không thoả mãn dừng lại Phải chống lại quan điểm tả khuynh hữu khuynh Tả khuynh quan điểm coi thường tích lũy lượng hữu khuynh lượng thay đổi chín muồi cần phải có thay đổi chất lại không giám thực bước thay đổi chất Cả hai quan điểm quan điểm sai lầm Nguyên tắc phương pháp luận mối quan hệ Nguyên nhân - Kết Nguyên nhân sinh kết quả, nguyên nhân có trước kết Còn kết xuất sau nguyên nhân xuất Song việc nối tiếp thời gian tượng biểu mối quan hệ nhân Trong thực mối quan hệ Nhân - Quả biểu phức tạp Một kết thông thường nguyên nhân nguyên nhân sản sinh nhiều kết nguyên nhân tác động chiều, hướng, lúc lên vật chúng gây ảnh hưởng chiều tới hình thành kết ngược lại Trong sợi dây chuyền vô tận vận động vật chất khơng có tượng coi nguyên nhân khơng có kết xem kết cuối Trong mối quan hệ này, vật coi ngun nhân việc khác lại gọi kết ngược lại Nguyên nhân sản sinh kết sau xuất hiệt kết khơng giữ vai trò thụ động nguyên nhân Trái lại tác động lại nguyên nhân theo hai chiều hướng tích cực tiêu cực Mối quan hệ nhân có tính khách quan Khơng có vật tượng tồn mà khơng có ngun nhân, nhiệm vụ nhận thức khoa học phải khám phá ngun nhân có ngun nhân định hướng cho phát triển tiếp sau Một vật tượng nhiều nguyên nhân sinh ngun nhân có vị trí khác việc hình thành kết Vì ta cần phải phân loại nguyên nhân đồng thời phải nắm nguyên nhân phát triển chiều để tạo sức mạnh tổng hợp hạn chế nguyên nhân ngược chiều Nguyên nhân sinh kết sau kết xuất lại tác động trở lại ngun nhân sinh Vì vậy, phải biết khai thác tận dụng kết đạt để nâng cao nhận thức để thúc đẩy vật phát triển II VẬN DỤNG NGUYÊN LÝ TRIẾT HỌC ĐỂ PHÂN TÍCH, LÀM RÕ THỰC TRẠNG CỦA NỀN KINH TẾ VIỆT NAM TRƯỚC XU THẾ TOÀN CẦU HĨA Tồn cầu hóa khơng phải tượng mẻ, mà trái lại, xuất kỷ XV diễn mạnh mẽ cuối kỷ XIX, xu tất yếu ngày mở rộng mà quốc gia dân tộc phải đối mặt với Trong thời đại nay, tồn cầu hóa mang nội dung với nét đặc thù mới, tác động mạnh mẽ đến quốc gia dân tộc, đến đời sống xã hội cộng đồng nhân loại, đến sống người Tính tất yếu tồn cầu hố trước hết biểu tất yếu kinh tế Về phương diện này, tồn cầu hố tạo thay đổi hoạt động kinh tế người, làm thay đổi tính chất vị trí thị trường Nếu trước đây, thị trường mang tính quốc gia nay, thị trường mang tính quốc tế Do q trình tồn cầu hố, quốc gia nhanh chóng bị hút trở thành phận phụ thuộc kinh tế giới quốc tế Ngồi tính tồn cầu thị trường hàng hố dịch vụ, tài tiền tệ mang tính chất tồn cầu Một yếu tố khác không quan trọng làm cho thị trường có tính tồn cầu cơng nghệ điện tử thơng tin viễn thơng Chính cơng nghệ khơng mang tính kinh tế, mà mang tính trị xã hội sâu sắc Từ nhu cầu kinh tế toàn cầu mang lại thay đổi to lớn thói quen lao động lối sống người tất quốc gia dân tộc Sự phân hoá giàu nghèo, tệ nạn xã hội tội phạm mang tính quốc tế, v.v vấn đề làm đau đầu quốc gia dân tộc Nói tóm lại, tồn cầu hố làm cho vấn đề toàn cầu thời đại tác động mạnh mẽ nhanh chóng đến quốc gia dân tộc Ngày nay, không quốc gia dân tộc làm ngơ trước lan truyền cách nhanh chóng rộng rãi bệnh dịch, SARS, cúm gà, v.v.; nạn khủng bố, tội phạm quốc tế, v.v Tiếp mặt trị, người ta thường nhắc tới thách thức nghiêm trọng tồn cầu hố chủ quyền quốc gia Điều lý giải tác động kinh tế trị Sự hội nhập kinh tế tăng lên kéo theo hội nhập trị Với lơgíc đó, người ta nói đến suy yếu mơ hình quốc gia dân tộc Trong bối cảnh tồn cầu hố nay, người ta thường nói phụ thuộc lẫn quốc gia dân tộc đề cập đến độc lập hồn tồn quốc gia Có thể nói, khơng có khơng thể có quốc gia đứng độc lập hoàn toàn tách biệt với giới bên ngồi bối cảnh tồn cầu hố Chẳng hạn, lơgíc nội nó, tồn cầu hố kinh tế vừa đòi hỏi, vừa muốn hướng tới tự thương mại đầu tư ngày tăng lên cách chưa có Do đó, hiệp định thương mại đa phương thể chế hoá WTO tất yếu hạn chế khả hành động cách đơn phương phủ việc bảo vệ lợi ích cục họ Vì lẽ đó, người ta coi hiệp định thương mại đa phương có tác dụng tiêu cực chủ quyền quốc gia riêng lẻ Như vậy, tồn cầu hố kinh tế khía cạnh quan trọng tồn cầu hố; tác động mạnh mẽ đến lĩnh vực trị Đến lượt mình, thay đổi trị lại có tác động trở lại kinh tế mặt lý luận, vấn đề kinh tế không mang lại đặc trưng kinh tế đơn mà gắn với hệ thống trị tảng tư tưởng Về mặt thực tiễn rõ ràng quốc gia người ta chập nhận hội nhập kinh tế quốc tế lợi ích quốc gia đảm bảo – lợi ích khơng đơn lợi ích kinh tế ln xác định gồm lợi ích trị quốc gia hiệp định song phương hai quốc gia ln có điều khoản loại trừ yếu tố gây hại đến an ninh quốc gia nước Với cách tiếp cận hiểu hội nhập kinh tế quốc tế nước ta không trình gia nhập tổ chức kinh tế quốc tế mà thể thân hệ thống thương mại, sách phát triển kinh tế Đảng, Nhà nước định hướng Những phát triển địa lý, chiến tranh xâm chiếm thuộc địa, phát triển đại công nghiệp, phát triển sản xuất nhờ áp dụng thành tựu khoa hoạc công nghệ, mở rộng trường quốc tế, mở rộng giao lưu quốc tế phá vỡ tính biệt lập, khép kín phạm vi quốc gia, mở rộng không gian hoạt động quốc gia Đây tiền đề cho q trình tích lỹ lượng để chuẩn bị cho thay đổi chất tới giới hạn dẫn đến bước nhảy kinh tế xu tồn cầu hóa đời Q trình hội nhập kinh tế Việt Nam cuối năm 80 Đảng Nhà nước thực Chính sách mở cửa đổi kinh tế Đại Hội VII Đảng (1991) thông qua định hướng kinh tế đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế “Nghị Hội nghị Trung ương lần thứ khóa VIII (12-1997) rõ nguyên tắc hội nhập là: “trên sở phát huy nội lực, thực khẩn trương, vững việc đàm phán hiệp định thương mại với Mỹ, gia nhập APEC WTO” có kế hoạch cụ thể để chủ động thực cam kết khuôn khổ AFTA Đến Việt Nam kiên định theo định hướng đó, Đai hội XII Đảng xác định “Tiếp tục đổi sáng tạo lãnh đạo, quản lý phát triển kinh tế - xã hội Tập trung hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Xây dựng kinh tế thị trường đại, hội nhập quốc tế, có nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, vận hành đầy đủ, đồng bộ, hiệu theo quy luật kinh tế thị trường, cạnh tranh bình đẳng, minh bạch.” Với tầm nhìn chiến lược xác định rõ tình hình xu phát triển giới sở yêu cầu xúc phát triển kinh tế đất nước, thời gian qua kinh tế nước ta đạt số thành tựu đáng ghi nhận lạm phát kiểm sốt, kinh tế vĩ mơ ổn định, tăng trưởng kinh tế trì mức hợp lý, mơi trường kinh doanh có bước phát triển… Tuy nhiên vấn đề toàn cầu hóa dao lưỡi mặt tạo hội phát triển kinh tế - kỹ thuật, tạo khả giao lưu văn hóa, trí tuệ, chuyển giao công nghệ đại, phát triển văn minh vật chất mặt khác làm trầm trọng thêm bất cơng xã hội, đào sâu hố ngăn cách giàu nghèo, làm xói mòn sắc văn hóa dân tộc, cơng vào chủ quyền quốc gia phương diện nguyên phải xác định chiến lược hợp lý cho kiếm lợi cách tối đa hạn chế đến mức thấp thua thiệt điều quan trọng phải nhiều Chúng ta tham gia đua tranh kinh tế trình độ kinh tế cơng nghiệp ta thấp việc bảo vệ kinh tế bảo vệ doanh nghiệp ta doanh nghiệp quốc doanh phải đặt lên hàng đầu Một lộ trình hội nhập nhanh khả chịu đựng kinh kết hợp với mức độ cao khả doanh nghiệp dẫn đến hậu khó lường kinh tế, đơi trì đất nước song điều khơng có nghĩa kéo dài lộ trình hội nhập kinh tế với mức độ thấp tốt, kéo dài lộ trình làm cho sức ì nặng, kèm đầu tư cải tiến quản lý công nghệ, dẫn tới tình trạng hiệu quả, yếu sức cạnh tranh kinh tế ngày tụt hậu so với kinh tế giới Để tránh nguy đó, năm gần đây, Việt Nam chủ trương đẩy mạnh cơng nghiệp hố đại hóa, tiến hành cơng nghiệp hố, đại hố rút ngắn theo định hướng xã hội chủ nghĩa môi trường hội nhập cạnh tranh quốc tế Đây chủ trương hoàn toàn đắn để khắc phục nguy tụt hậu Đại hội XII xác định mục tiêu phát triển kinh tế giai đoạn 2016-2020 đẩy mạnh cấu lại công nghiệp, tạo tảng cho công nghiệp hóa, đại hóa Cùng với thách thức kinh tế, tồn cầu hóa đặt cho nước ta thách thức lớn mặt xã hội mà trước hết nạn thất nghiệp thiếu việc làm Kể từ nước ta bắt đầu hội nhập, kinh tế trở nên động Các thành phần kinh tế có sở phát triển mạnh mẽ, cạnh tranh chúng có phần liệt Chính cạnh tranh làm cho nhiều sở sản xuất, nhiều doanh nghiệp bị phá sản, nhiều sở sản xuất phải tiến hành tinh giản biên chế Tình trạng làm tăng thêm đội ngũ người khơng có việc làm có việc làm khơng đầy đủ.Ngồi q trình hội nhập đòi hỏi đội ngũ lao động có trình độ cao Nếu đội ngũ người lao động Việt Nam không đào tạo chuẩn bị mặt công nghệ, quản lí tình trạng thất nghiệp khơng khơng giảm mà có nguy tăng cao.Tình trạng thất nghiệp, thiếu việc làm nguyên nhân dẫn tới phân hoá giàu nghèo - trục phân tầng xã hội Tình trạng thiếu việc làm, phân hóa giàu nghèo lại nguyên nhân dẫn đến tệ nạn xã hội tội phạm hình Bên cạnh tình trạng thất nghiệp phân hố giàu nghèo có nguy ngày tăng, tệ nạn xã hội tội phạm thách thức không nhỏ Việt Nam trình hội nhập Điều đáng lưu ý là, năm gần đây, với phát triển giao lưu kinh tế quốc tế, hoạt động tội phạm có yếu tố nước ngồi phát triển mạnh mẽ Đó tượng người nước ngồi phạm tội Việt Nam người Việt Nam phạm tội nước ngồi Tồn cầu hóa kinh tế có tác dụng trực tiếp đến trị, song khơng nên hiểu luận điểm kinh tế định trị cách đơn giản máy móc thơng qua đường hợp tác đầu tư tự hóa thương mại viện trợ cho vay theo hướng khuyến khích tư nhân hóa, tự hóa tư sản Các lực tư chủ nghĩ đứng đầu Mỹ muốn tạo sở kinh tế tư chủ nghĩa Từ dẫn đến hình thành lực lượng trị đối lập lòng xã hội để thực tự diễn biến hòng thay đổi chế độ xã hội chủ nghĩa (đối với nước phát triển) gây sức ép kinh tế trị nước, chủ nghĩa đế quốc vấp phải phản kháng mạnh mẽ nước phát triển, nước xã hội chủ nghĩa nhằm chống lại âm mưu áp đặt trị Vừa qua hiệp định thương mại Việt Mỹ ký kết, hiệp định có lợi phát triển kinh tế việt Nam trước Mỹ định dùng áp lực nhằm thông qua đạo luật nhân quyền để áp dụng can thiệp thơ bạo vào trị nước ta Ngồi thách thức kinh tế, trị xã hội, Việt Nam phải đối mặt với thách thức khơng nhỏ văn hóa Tồn cầu hóa tạo điều kiện cho việc mở rộng giao lưu quốc tế, tăng thêm mối liên hệ hiểu biết lẫn dân tộc, xích lại gần quốc gia Do đó, tạo điều kiện cho việc mở rộng giao lưu văn hóa, khoa học quốc gia dân tộc, tiếp thu có chọn lọc thành tựu văn hóa nhân loại, bổ sung cho tạo điều kiện đại hóa văn hóa Tuy nhiên, mặt khác tồn cầu hóa kinh tế điều kiện lực tư chi phối lại tạo nguy làm sói mòn sắc dân tộc, mâu thuẫn với việc giữ gìn sắc văn hóa dân tộc Trên giới, số nước có kinh tế phát triển dựa sức mạnh kinh tế muốn tồn cầu hóa văn hóa, chí nói “Những cơng dội văn hóa nước ngồi đe doạ tính đa dạng văn hóa, khiến cho dân chúng lo sợ đánh sắc văn hóa mình".Chính nước ta phải trọng đến vấn đề bảo tồn văn hóa xu tồn cầu hóa, tránh bị “ hòa tan” “hòa nhập” Tại văn kiện đại hội đảng lần thứ 12 xác định mục tiêu phát triển sau “Tăng cường vai trò lãnh đạo Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quản lý nhà nước văn hóa Phát triển văn hóa Việt Nam tiên tiến, giữ gìn sắc tốt đẹp dân tộc Chủ động hợp tác giao lưu quốc tế văn hóa, quảng bá văn hố Việt Nam, tiếp nhận có chọn lọc tinh hoa văn hóa giới, đáp ứng yêu cầu hội nhập phát triển Xây dựng người Việt Nam phát triển tồn diện mơi trường văn hoá lành mạnh, văn minh tất lĩnh vực đời sống xã hội, khắc phục biểu xuống cấp đạo đức xã hội Nâng cao hiệu hoạt động thiết chế văn hóa Xây dựng nhân rộng mơ hình gia đình văn hóa tiêu biểu, tăng cường phối hợp gia đình, nhà trường xã hội.” Khơng có vậy, tồn cầu hóa ảnh hưởng đến vấn đề môi trường nước ta, từ năm 1973 đến nay, số liệu điều tra chưa đầy đủ chắn diện tích rừng bị giảm khơng phải số Chẳng hạn Đắk Nơng năm tính trung bình có 10.000 rừng bị tàn phá Trong vòng 20 năm trở lại có 25% diện tích rừng bị biến Từ năm 1990 đến năm 1995, tồn quốc có triệu rừng bị hủy diệt (bình quân năm triệu rừng) Vấn đề nhiễm mơi trường, khói bụ rác thải,… Tuy nhiều khó khăn tồn sau triệu thập nhiên tham gia vào q trình tồn cầu hóa kinh tế nước ta thu thành tựu đáng kể Hàng năm kinh tế có tăng trưởng: Tổng sản phẩm xã hội (GDP) tăng bình quân hàng năm 8,2%, giảm tỷ lệ lạm phát từ 14,7% , kim ngạch xuất năm (2011-2016) đạt 17 tỷ đô la 2017 đạt tỷ đô la Mở rộng quan hệ hợp tác với nước ngoài, thu hút vốn đầu tư kỹ thuật nhiều nước để phát triển kinh tế nướ, xóa bỏ bị bao vây, cô lập kinh tế tạo lực để cạnh tranh thị trường giới Môi trường kinh tế vĩ mô ngày ổn định cán cân thương mại ngày cải thiện rõ rệt làm cho kinh tế phát triển động Trên số thách thức mà Việt Nam gặp trình hội nhập Mỗi vấn đề đặt có nguyên nhân, kết khác nhau, thay đổi nội dung dẫn tới biến đổi nội dung khác Trong trình tồn cầu hóa, khơng thể nóng vội thực mà phải thay đổi nội lực đồng thời phải biết thực kịp thời bước nhảy có điều kiện chín muồi; chống lại quan điểm “tả khuynh” chủ quan, nóng vội, ý chí chưa chín muối đến độ định thực bước nhảy; chống lại quan điểm hữu khuynh bảo thủ trì trệ lượng biến đổi đến độ định không thực bước nhảy; phải thấy tính đa dạng bước nhảy, nhận thức hình thức bước nhảy, có thái độ ủng hộ bước nhảy, tạo điều kiện cho bước nhảy thực kịp thời; phải có thái độ khách quan tâm thực bước nhảy hội đủ điều kiện chín muồi Đảng ta xác định rõ ràng mục tiêu phát triển sau “Phát triển văn hóa, thực dân chủ, tiến bộ, công xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, tăng cường phúc lợi xã hội cải thiện đời sống nhân dân Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý hiệu tài nguyên bảo vệ môi trường Tăng cường quốc phòng, an ninh, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia bảo đảm an ninh trị, trật tự, an tồn xã hội Nâng cao hiệu công tác đối ngoại chủ động hội nhập quốc tế Giữ gìn hòa bình, ổn định, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để xây dựng bảo vệ đất nước Nâng cao vị nước ta trường quốc tế Phấn đấu sớm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng đại.” III KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU Để khắc phục tồn kinh tế Việt Nam nhằm mục tiêu phát triển kinh tế bền vững trước xu tồn cầu hóa, thân tơi có số kiến nghị giải pháp chủ yếu sau: Xây dựng thể chế pháp lý cho quan hệ nước ta nước hình thành hệ thống đồng thỏa thuận hiệp định làm tảng cho quan hệ hợp tác quốc tế Cụ thể tham gia hỗ trợ việc chuẩn bị, đàm phán ký kết hiệp định thỏa thuận cấp phủ nước ta với nước, thựuc tốt việc theo dõi, đôn đốc thực thỏa thuận, hiệp định ký kết, phía ta phía bạn Góp phần xây dựng hệ thống pháp luật kinh tế ta cho phù hợp với luật pháp tập quán quốc tế, trực tiếp tham gia vào trình hình thành phát triển luật lệ, quy định quốc tế, nhầm bảo vệ tốt lợi ích đất nước công dân ta quan hệ quốc tế, phát huy vai trò tích cực ủy ban hỗn hợp quy chế song phương hợp tác kinh tế Việt Nam nước; kịp thời phát hiện, kiến nghị phối hợp giải vấn đề nảy sinh quan hệ kinh tế nước ta với nước tổ chức quốc tế; bảo vệ chủ quyền kinh tế lợi ích kinh tế Việt Nam trường Quốc tế Triển khai thực chủ trương, sách kinh tế, đặc biệt kinh tế đối ngoại Làm thật tốt cơng tác tiếp thị, tìm kiếm nguốn vốn đầu tư, mở rộng thị trường, hỗ trợ bộ, ngành, địa phương doanh ngiệp việc móc nối, thẩm tra đối tác, tìm kiếm mở rộng thị tường; giúp đỡ doanh nghiệp làm ăn nước ngồi Trong thời gian tới cần: tích cực tìm kiếm mở rộng thị trường quốc tế cho xuất hàng hóa, dịch vụ, người lao động đầu tư Việt Nam Nhà nước cần sử dụng thể chế, nguồn lực, công cụ điều tiết, chế, sách phân phối, phân phối lại để phát triển văn hóa, thực dân chủ, tiến bộ, cơng xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo, bước nâng cao phúc lợi xã hội đời sống vật chất, tinh thần nhân dân Đa dạng hóa nâng cao hiệu hoạt động thị trường hàng hóa, dịch vụ, tài chính, tiền tệ, bất động sản, lao động, khoa học, công nghệ, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội Khuyến khích sản xuất, tiêu dùng hàng nước phát triển đồng bộ, hiệu hệ thống phân phối Phát triển mạnh thị trường nước, thực hiệu Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" Khai thác tốt cam kết quốc tế, mở rộng đa dạng hóa thị trường ngồi nước, không để phụ thuộc lớn vào thị trường Đẩy mạnh xuất khẩu, kiểm soát nhập phù hợp, phấn đấu cân thương mại bền vững Có chế, sách khuyến khích nghiên cứu ứng dụng khoa học, công nghệ, công nghệ sinh học, công nghệ thông tin vào sản xuất quản lý, Phát triển ngành công nghiệp tảng đáp ứng nhu cầu tư liệu sản xuất kinh tế, tạo môi trường thuận lợi phát triển doanh nghiệp Đẩy mạnh thực đột phá chiến lược xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng với số cơng trình đại Nâng cao chất lượng quy hoạch xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, bảo đảm hiệu tổng hợp tính hệ thống, mạng lưới giao thông, điện, nước, thủy lợi, giáo dục, y tế, hạ tầng viễn thông công nghệ thông tin Thực đồng chế, sách, giải pháp phát triển nguồn nhân lực, nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội Đổi toàn diện giáo dục, đào tạo theo hướng mở, hội nhập, xây dựng xã hội học tập, phát triển toàn diện lực, thể chất, nhân cách, đạo đức, lối sống, ý thức tôn trọng pháp luật trách nhiệm công dân Phát triển bền vững văn hóa, xã hội; gắn kết chặt chẽ, hài hòa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa thực tiến bộ, cơng xã hội, nâng cao đời sống nhân dân Tiếp tục hồn thiện thể chế, chế, sách, bảo đảm chặt chẽ, công khai, minh bạch thực đồng giải pháp phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tập trung vào lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực Kiện toàn mơ hình tổ chức, nâng cao hiệu hoạt động máy phòng, chống tham nhũng Thực nghiêm quy định kê khai, kiểm soát kê khai tài sản, thu nhập đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cán lãnh đạo, quản lý; hạn chế giao dịch tiền mặt Chú trọng giáo dục phẩm chất đạo đức trách nhiệm công vụ Đề cao, quy định rõ trách nhiệm tổ chức đảng người đứng đầu tổ chức, quan, đơn vị phòng, chống tham nhũng, lãng phí Phát triển mạnh dịch vụ thông tin truyền thông đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội bảo đảm quốc phòng, an ninh Tìm hiểu nhu cầu, khả mặt đối tượng, nước tổ chức quốc tế, khả nhu cầu ngành nước để đề xuất kiến nghị với phủ có chủ trương, sách làm ăn với nước Hiện thời gian tới cần tập trung vào lĩnh vực như: xúc tiến thương mại đặc biệt tìm kiếm thị trường mới, mở rộng thị trường để tăng cường xuất hàng hóa, dịch vụ xuất lao động Việt Nam; thu hút FDI hình thức đầu tư quốc tế khác; vận động ODA hình thức viện trợ káhc hỗ trợ kỹ thuật cộng đồng quốc tế xử lý nợ nước ngồi; thúc đảy du lịch chuyển giao cơng nghệ,… tranh thủ đóng góp cộng đồng người Việt Nam nước cho ngiệp phát triển đất nước, quảng bá văn hóa mang sắc dân tộc Việt Nam giới Thực tốt công tác thông tin, tuyên truyền kinh tế nhằm cung cấp thơng tin cần thiết, xác cho hoạt động kinh tế PHẦN KẾT LUẬN Xây dựng kinh tế độc lập, tự chủ sở phát huy cao độ nguồn nội lực, đồng thời thu hút sử dụng có hiệu nguồn lực bên ngồi, kết hợp nội lực với ngoại lực thành sức mạnh tổng hợp nội dung quan trọng đường lối kinh tế Đại hội XI Đảng đề Chủ động hội nhập kinh tế để tạo điều kiện xây dựng thành công kinh tế độc lập, tự chủ Mặt khác, có độc lập, tự chủ kinh tế chủ động hội nhập kinh tế quốc tế có hiệu quả, đảm bảo giữ vững chủ quyền quốc gia lợi ích dân tộc Tất nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, vững bước CNXH Việt Nam tham gia toàn cầu hóa kinh tế khơi dậy tiềm sản xuất, khơi dậy lực sáng tạo, chủ động chủ thể lao động sản xuất kinh doanh thúc đẩy sản xuất phát triển Do kinh tế nước ta thực đổi mới, bước đầu đạt thành tựu to lớn: Từ nước đói kém, sở vật chất nghèo nàn, kỹ thuật lạc hậu đến trở thành nước không đủ ăn mà dư thừa, xuất nước (đặc biệt lúa gạo) Tuy nhiên, ta khơng tự lòng với đạt đạt khó, giữ khó Vì đòi hỏi ta phải cố gắng nỗ lực không ngừng để củng cố thành tạo cho chỗ đứng chắn trường quốc tế TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo đánh giá kết thực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5nsem 2011 -2015 phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2016-2020 (văn kiện đại hội Đảng khóa XII); Tồn cầu hóa sư phát triển Việt Nam – Phạm Văn Đức - Tap chí Triết học; Giáo trình triết học Mác – Lênin; Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Asean vấn đề xu hướng; Tạp trí cộng sản - Phạm Cơng Minh - Vụ trưởng Vụ Quan hệ quốc tế, Bộ tài chính; Lâm Đình Ngọc - Bộ Ngoại Giao ... tế xã hội năm 2016-2020 (văn kiện đại hội Đảng khóa XII); Tồn cầu hóa sư phát triển Việt Nam – Phạm Văn Đức - Tap chí Triết học; Giáo trình triết học Mác – Lênin; Kinh tế thị trường định hướng... rộng giao lưu văn hóa, khoa học quốc gia dân tộc, tiếp thu có chọn lọc thành tựu văn hóa nhân loại, bổ sung cho tạo điều kiện đại hóa văn hóa Tuy nhiên, mặt khác tồn cầu hóa kinh tế điều kiện lực... gìn sắc văn hóa dân tộc Trên giới, số nước có kinh tế phát triển dựa sức mạnh kinh tế muốn tồn cầu hóa văn hóa, chí nói “Những cơng dội văn hóa nước ngồi đe doạ tính đa dạng văn hóa, khiến cho
- Xem thêm -

Xem thêm: tiểu luận triết học về toàn cầu hóa, tiểu luận triết học về toàn cầu hóa

Từ khóa liên quan