Tiểu luận thạc sĩ môn quản trị sản xuất

31 92 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2019, 09:59

Tiểu luận Thạc sĩ môn Quản trị sản xuấtPhân tích các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất tại công ty cổ phần FPT Việt NamĐề tài đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất tại công ty cổ phần FPT Việt Nam. Đưa ra những kiến nghị, giải pháp để năng cao năng suất tại công ty cổ phần FPT Việt Nam TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG KHOA ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC TIỂU LUẬN KẾT THÚC MÔN QUẢN TRỊ SẢN XUẤT CHỦ ĐỀ: PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NĂNG SUẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN FPT VIỆT NAM Giảng viên hướng dẫn : TS NGUYỄN THỊ THU HẰNG Học viên : NGUYỄN THỊ BÍCH TRÂM Mã học viên : 16000040 Lớp : 16CH01 Bình Dương Năm 2018 Tiểu luận môn quản trị sản xuất GVHD: TS Nguyễn Thị Thu Hằng MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Kết cấu đề tài CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG SUẤT 1.1 Năng suất gì? 1.2 Nội dung suất 1.3 Đặc điểm suất 1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến suất CHƯƠNG ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN FPT VIỆT NAM 2.1 Tổng quan Công ty cổ phần FPT Việt Nam 2.1.1 Giới thiệu chung 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 2.1.2 Sứ mệnh 2.1.3 Cơ cấu tổ chức 2.1.4 Lĩnh vực hoạt động 2.1.5 Chiến lược phát triển – Hành động 2.1.5.1 Chiến lược phát triển 2.1.5.2 Hành động 2.1.6 Văn hóa FPT 10 2.2 Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến suất Cơng ty cổ phần FPT 10 2.2.1 Nhóm nhân tố bên 10 2.2.1.1 Môi trường kinh tế giới 10 Nguyễn Thị Bích Trâm – 16000040 Trường ĐH Bình Dương Page i Tiểu luận mơn quản trị sản xuất GVHD: TS Nguyễn Thị Thu Hằng 2.2.1.2 Tình hình thị trường 11 2.2.1.3 Cơ chế, sách nhà nước 12 2.2.2 Nhóm nhân tố bên 12 2.2.2.1 Trình độ quản lý 13 2.2.2.2 Đội ngũ lao động 14 2.2.2.3 Nguồn vốn 15 2.2.2.3 Công nghệ 16 2.2.2.4 Khả tình hình tổ chức 18 CHƯƠNG 20 GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG SUẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN FPT 20 3.1 Giải pháp thị trường kinh doanh 20 3.2 Giải pháp lao động 20 3.2.1 Nâng cao lực CBNV 20 3.2.2 Đáp ứng mối quan tâm CBNV 20 3.1 Giải pháp với góc độ quản trị 21 KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC 01: Ban điều hành Công ty Cổ phần FPT PHỤ LỤC 02: Ban điều hành Công ty thành viên PHỤ LỤC 03: Những giải thưởng tiêu biểu Cơng ty cổ phần FPT Nguyễn Thị Bích Trâm – 16000040 Trường ĐH Bình Dương Page ii Tiểu luận mơn quản trị sản xuất GVHD: TS Nguyễn Thị Thu Hằng DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TS: : Tiến FPT : Công ty cổ phần FPT NNL : Nguồn nhân lực NLĐ : Người lao động MTV : Một thành viên QTNNL : Quản trị nguồn nhân lực CNTT : Cơng nghệ thơng tin STCo : Sự hài hước, hóm hỉnh đặc trưng người FPT CBNV : Cán nhân viên CNTT : Công nghệ thông tin CPI : Chỉ số lạm phát Nguyễn Thị Bích Trâm – 16000040 Trường ĐH Bình Dương Page iii Tiểu luận mơn quản trị sản xuất GVHD: TS Nguyễn Thị Thu Hằng DANH MỤC HÌNH– BIỂU ĐỒ Sơ đồ 1.1: Các yếu tố ảnh hưởng đến suất Hình 2.1: Cơ cấu tổ chức FPT Hình 2.2: Các lĩnh vực kinh doanh FPT Hình 2.3: Các cơng ty thành viên trực thuộc FPT Error! Bookmark not defined Hình 2.4: Các hoạt động đào tạo văn hóa FPT cho đội ngũ nhân viên 14 Biểu đồ 2.1: Số lượng nhân lực FPT năm (2013 – 2017) 15 Bảng 2.1: Tóm tắt kết kinh doanh FPT từ năm 2013 – 2017 16 Nguồn: Báo cáo tài năm 2017 16 Hình 2.5: Các công ty thành viên công ty liên kết FPT 19 Nguyễn Thị Bích Trâm – 16000040 Trường ĐH Bình Dương Page iv Tiểu luận môn quản trị sản xuất GVHD: TS Nguyễn Thị Thu Hằng LỜI MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Trong mơi trường cạnh tranh hòa nhập tồn cầu hóa kinh tế, suất yếu tố định phát triển kinh tế quốc gia, ngành doanh nghiệp Cuộc cách mạng công nghệ 4.0 chiếm lĩnh tất lĩnh vực, lĩnh vực công nghệ Nhắc đến công nghệ phải kể đến Công ty Cổ phần FPT Đây coi tổ chức thành công kinh doanh lĩnh vực viễn thông Với việc giữ vững vị thị trường Cơng ty Cổ phần FPT làm hay yếu tố ảnh hưởng đến suất Công ty Cổ phần FPT thực nào? Với mong muốn tìm hiểu, phân tích, đánh giá tồn công tác quản trị sản xuất suất FPT Qua đó, tìm ưu hạn chế FPT để đề xuất giải pháp để nâng cao suất cho Công ty Cổ phần FPT Chính vậy, tác giả chọn đề tài: “Phân tích yếu tố ảnh hướng đến suất Công ty Cổ phần FPT Việt Nam” Mục tiêu nghiên cứu Tìm hiểu sở lý luận suất Từ sở đưa vào thực tiễn để phân tích yếu tố ảnh hưởng đến suất Công ty Cổ phần FPT Và cuối đưa kiến nghị, giải pháp thân đề xuất để giúp Công ty Cổ phần FPT nâng cao suất Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu tiểu luận Công ty Cổ phần FPT Phạm vi nghiên cứu tiểu luận:  Về không gian: Giới hạn phạm vi quản trị sản xuất Công ty Cổ phần FPT  Về thời gian: Trong năm (2014 – 2017) định hướng công ty thời gian tới Phương pháp nghiên cứu  Phương pháp phân tích kinh tế, xã hội  Phương pháp so sánh  Phương pháp thu thập xử lý thông tin  Phương pháp thống kê Tiểu luận môn quản trị sản xuất GVHD: TS Nguyễn Thị Thu Hằng  Sử dụng liệu thứ cấp thu nhập từ phòng nhân cơng ty cung cấp liệu thô qua internet Kết cấu đề tài Ngoài phần mở đầu kết luận, tiểu luận chia thành chương: Chương 1: Cơ sở lý luận suất Chương 2: Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến suất Công ty Cổ phần FPT Chương 3: Giải pháp nâng cao suất Công ty Cổ phần FPT Do điều kiện thời gian nguồn lực có hạn, tiểu luận tác giả không tránh khỏi hạn chế thiếu sót Tác giả cam đoan nội dung tác giả thực không chép từ cơng trình nghiên cứu khác Vì vậy, tác giả mong nhận ý kiến đóng góp cô TS Nguyễn Thị Thu Hằng nhằm giúp cho tiểu luận đầy đủ hoàn thiện Tiểu luận môn quản trị sản xuất GVHD: TS Nguyễn Thị Thu Hằng CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG SUẤT Năng suất gì? 1.1 Nhà kinh tế học Adam Smith tác giả đưa thuật ngữ suất (Productivity) báo bàn vấn đề hiệu sản xuất phụ thuộc vào số lượng lao động khả sản xuất vào năm 1776 Hiểu cách đơn giản suất tỉ số đầu đầu vào Đầu ra, đầu vào diễn giải khác theo thay đổi môi trường kinh tế - xã hội Cho đến nhiều người hiểu suất đồng nghĩa với suất lao động Nhưng thực tế, ý nghĩa suất mang tính tồn diện nhiều Năng suất khơng bó hẹp phạm vi làm sản phẩm đơn vị thời gian, mà suất gắn liền với thị trường, với cạnh tranh song hành với yếu tố chất lượng Sau số định nghĩa suất: Theo Mohanty & Yadav “Năng suất định nghĩa đơn giản tỉ số đầu (các sản phẩm hay dịch vụ) đầu vào (vốn, lao động, nguyên vật liệu, lượng đầu vào khác)” Theo Smith:“Năng suất bao gồm lợi nhuận, hiệu suất (efficiency), hiệu (efectiveness), giá trị, chất lượng, đổi chất lượng sống” Theo Ross Chapman & Khleef AI-Khawaldeh: “Năng suất xem tạo cung cấp sản phẩm dịch vụ cách sử dụng tối thiểu nguồn lực (cả người vật chất) nhằm đạt thỏa mãn khách hàng, cải thiện chất lượng sống người tránh gây tổn hại cho môi trường Năng suất thực thông qua nỗ lực người bối cảnh văn hóa xã hội định” Tiểu luận môn quản trị sản xuất GVHD: TS Nguyễn Thị Thu Hằng Theo Han F Leong D, bối cảnh kinh tế nay, thị trường người sản xuất chuyển sang thị trường người tiêu dùng Người tiêu dùng có điều kiện thuận lợi để so sánh lựa chọn Các nhà cung cấp tranh giành thị phần thông qua thủ thuật giá cả, với việc đổi sản phẩm liên tục tiếp thị quan điểm suất có định hướng Ngồi hiệu suất, suất nhấn mạnh đến hiệu Trong đó: - Đầu ra: sản phẩm/ dịch vụ (giá trị/ kết làm được) - Đầu vào: bao gồm vốn, lao động, nguyên vật liệu, lượng, thời gian… - Hiệu quả: Tạo kết mong muốn, sản xuất sản phẩm/ dịch vụ - Hiệu suất: Cho biết kết hoàn thành tốt nào, nghĩa sản xuất sản phẩm/ dịch vụ đạt chất lượng cách tốt với thời gian chi phí thấp 1.2 Nội dung suất Năng suất theo cách tiếp cận – hướng nhìn cho doanh nghiệp Việt Nam: “Được hiểu phương pháp sản xuất hàng hóa/ dịch vụ có chất lượng giá trị cao với chi phí thấp Điều cho phép doanh nghiệp cung cấp hàng hóa/ dịch vụ với giá cạnh tranh Kết tiêu thụ tốt lợi nhuận Doanh nghiệp tăng Như vậy, suất bao gồm nội dung sau: - Đáp ứng yêu cầu khách hàng - giảm đến mức tối thiểu tác động xấu tới môi trường - Thỏa mãn người lao động - Hướng vào việc tạo giá trị cho khách hàng - Làm việc từ đầu để giảm lãng phí sản xuất Đối với nhân viên, suất hiệu kinh doanh doanh nghiệp có nghĩa cơng việc ổn định hơn, nhiều hội hơn, mức lương cao chất lượng sống tốt Tiểu luận môn quản trị sản xuất GVHD: TS Nguyễn Thị Thu Hằng 1.3 Đặc điểm suất Năng suất hiểu kiểu tư duy, ln hướng tới thói quen cải tiến vận dụng cách thức biến tư thành hành động cụ thể Theo cách tiếp cận này, suất không ngừng cải tiến để vươn tới tốt đẹp hơn, ngày hôm phải tốt ngày hôm qua ngày mai tốt ngày hơm Điều thực nhờ vào nỗ lực cá nhân tập thể không ngừng nâng cao kiến thức, kỹ năng, kỷ luật, hoạt động phát huy tinh thần sáng tạo quản lý công việc, phương pháp làm việc tốt hơn, hệ thống công nghệ tốt để giảm thiểu chí phí, giao hàng hạn, đạt sản phẩm dịch vụ chất lượng cao, thị phần lớn mức sống cao Cách hiểu suất theo cách tiếp cận chung sau: – Nhấn mạnh vào việc giảm lãng phí hình thức – Năng suất làm việc thông minh vất vả – Nguồn nhân lực khả tư người đóng vai trò quan trọng việc đạt suất cao hành động kết trình tư – Tăng suất đồng nghĩa với đổi cải tiến liên tục – Năng suất coi biểu hiệu hiệu lực việc sử dụng nguồn lực để đạt mục tiêu – Năng suất theo cách tiếp cận suất đôi với việc bảo vệ môi trường 1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến suất Các yếu tố ảnh hưởng đến xuất chia thành nhóm chủ yếu: - Nhóm nhân tố bên ngồi: bao gồm mơi trường kinh tế giới, tình hình thị trường, chế sách kinh tế nhà nước - Nhóm nhân tố bên trong: bao gồm nguồn lao động, vốn, cơng nghệ, tình hình khả tổ chức quản lý, tổ chức sản xuất Sơ đồ 1.1: Các yếu tố ảnh hưởng đến suất Tiểu luận môn quản trị sản xuất GVHD: TS Nguyễn Thị Thu Hằng Soft, VNPT, Vinagame, CMC…càng làm cho FPT phải có cạnh tranh với đối thủ Nguồn cầu dành cho mặt hàng công nghệ Việt Nam có mức tăng trưởng khoảng 15,7% năm từ 2011 – 2015 Xét nhân học, thị trường Việt Nam với cấu dân số trẻ tiến dần tới mốc 95 triệu dân mức thu nhập 2000USD/người/năm động lực cho thị trường bán lẻ điện thoại di dộng  Yếu tố thị trường yếu tố hạn chế cho cạnh tranh FPT cơng ty nước ngồi chun CNTT đầu tư vào Việt Nam cạnh tranh với đối thủ nước Tuy nhiên với lĩnh vực kinh doanh khác FPT có chiến lược khác nhau: Mảng phân phối bán lẻ ngành CNTT phải kể đến FPT với FPT Distribution FPT Retail số chân kiềng lớn tạo dựng lên tập đồn số Cơng nghệ Việt Nam Mảng kinh doanh thường đóng góp lớn vào doanh thu, tỷ suất thấp cạnh tranh ngành chi phí triển khai mở rộng chuỗi bán lẻ chiếm chi phí lớn 2.2.1.3 Cơ chế, sách nhà nước Chính phủ ban hành Nghị định số 95/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 Chính phủ quy định đầu tư chế tài hoạt động KH&CN (có hiệu lực thi hành từ 01/12/2014), khoản Điều 20 quy định doanh nghiệp KH&CN hưởng chế độ miễn, giảm thuế TNDN doanh nghiệp đầu tư vào khu công nghệ cao (CNC) theo quy định pháp luật thuế TNDN văn pháp luật có liên quan với quy định Nghị định số 95/2014/NĐ-CP tạo thêm mức ưu đãi dành riêng cho doanh nghiệp KH&CN (chỉ hưởng miễn thuế, giảm thuế (miễn thuế năm giảm 50% số thuế phải nộp năm tiếp theo; không áp dụng thuế suất ưu đãi) Thực tế, quy định có bất cập chưa tạo ưu đãi bình đẳng cho doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực KH&CN doanh nghiệp có dự án đầu tư vào Khu CNC hưởng chế độ miễn, giảm thuế TNDN hưởng ưu đãi thuế suất  Nhà nước ln có sách phù hợp doanh nghiệp, tạo điều kiện cho kinh doanh thuộc lĩnh vực CNTT phát triển với xu Yếu tố giúp FPT tạo thuận lợi phát triển 2.2.2 Nhóm nhân tố bên 12 Tiểu luận môn quản trị sản xuất GVHD: TS Nguyễn Thị Thu Hằng 2.2.2.1 Trình độ quản lý Đội ngũ quản lý: Xem phụ lục số 01, 02 Lãnh đạo FPT đa số lãnh đạo “già” Việc chuyển giao hệ, đào tạo hệ trẻ lãnh đạo công ty lên kế hoạch kỹ càng, đo tiêu cụ thể "Ở FPT quan trọng người lãnh đạo người giải vấn đề mà cấp thấp không giải được, đưa giải pháp thực giải pháp đó" Năm 2009, sau thực loạt biên pháp cắt giảm chi tiêu để đối phó với khủng hoảng kinh tế giới, FPT định đầu tư xây dựng đội ngũ lãnh đạo cấp với tham vọng, họ người dẫn dắt cơng ty thành viên vượt qua sóng gió, tạo phát triển nhảy vọt Cũng năm này, Học viên Lãnh đạo FPT đời với mục tiêu nơi lãnh đạo cấp FPT cập nhật tri thức quản trị đại, luyện kỹ chia sẻ kinh nghiệm lãnh đạo từ thực tiễn tốt FPT giới FPT công ty hoi giai đoạn kinh tế khó khăn đầu tư hàng chục tỷ đồng cho hoạt động đào tạo Trong năm 2013, FPT đầu tư 28,57 tỷ đồng cho hoạt động đào tạo với việc tổ chức 1.876 khóa học với tham gia 47.308 lượt CBNV Cùng với đời Học viện lãnh đạo FPT, chương trình đào tạo lãnh đạo mang tính quy mơ, hệ thống ảnh hưởng lớn tới việc xây dựng nguồn lực lãnh đạo FPT triển khai bền bỉ nhiều năm Đó chương trình Mini MBA "FPT tập đồn có chuẩn bị kỹ lưỡng cho lớp lãnh đạo kế cận", Chủ tịch FPT khẳng định Việc thực đánh giá lãnh đạo cho biết khâu chương trình “Luân chuyển Quy hoạch lãnh đạo FPT” ơng Trương Gia Bình ký vào tháng năm Mục đích dự án tạo hội cho đội ngũ lãnh đạo FPT thử sức vị trí cơng việc khác tập đồn đơn vị thành viên để có trải nghiệm đa dạng Trước đó, FPT triển khai chương trình Đánh giá cán quản lý theo nguyên tắc 360 độ, với tham gia cấp trên, ngang cấp, cấp thân tự đánh giá Đây hoạt động tập đoàn triển khai định kỳ năm nhằm xác định điểm mạnh, điểm yếu công tác lãnh đạo, quản lý FPT nói chung cán lãnh đạo, quản lý nói riêng  Yếu tố Trình độ quản lý FPT đặt lên hàng đầu, yếu tố yếu tố quan trọng định đến suất FPT Với đội ngũ lãnh đạo chuyên sâu, có nhiều kinh nghiệm 13 Tiểu luận môn quản trị sản xuất GVHD: TS Nguyễn Thị Thu Hằng dẫn dắt khẳng định sáng suốt chiến lược mà FPT định hướng 2.2.2.2 Đội ngũ lao động FPT công ty tập trung đông đảo cán CNTT Việt Nam, điểm đến tài trẻ: 22.000 nhân viên, 67% đạt trình độ đại học đại học, 300 chuyên gia công nghệ nước ngồi, 8.500 lập trình viên, kỹ sư CNTT, chun gia công nghệ 67% nhân lực 30 tuổi sở hữu hàng ngàn chứng hàng công nghệ có uy tín Amazon Web Services, Microft,… FPT coi người giá trị cốt lõi tảng vững giúp FPT không ngừng tạo nên giá trị gia tăng hiệu cho khách hàng: FPT ln khuyến khích tạo điều kiện tốt cho thành viên phát triển toàn diện lực chuyên môn kỹ mềm không thông qua cơng việc mà qua đào tạo hoạt động văn hóa Hình 2.4: Các hoạt động đào tạo văn hóa FPT cho đội ngũ nhân viên Nguồn nhân lực Tập đoàn FPT tiếp tục tăng trưởng quy mô chất lượng Tính đến hết tháng 12/2017, quy mơ nhân Tập đoàn 32.092 người, tăng 13% so với năm 2016 (Số nhân bao gồm nhân hai công ty liên kết lĩnh vực phân phối bán lẻ sản phẩm công nghệ Synnex FPT FPT Retail Nếu loại trừ nhân hai công ty này, tổng số nhân lực Tập đồn tính đến 31/12/2017 25.322 người) Tổng nhân Tập đồn khơng tính lĩnh vực Phân phối Bán lẻ 25.322 người, tăng tương ứng 14,2% so với năm 2016 Trong đó, số lượng kỹ sư, lập trình viên, chuyên gia công nghệ đạt 12.181 người, tăng 18,7% (số kỹ sư, lập trình viên, chun gia cơng nghệ năm 2016 không bao gồm lĩnh vực Phân phối Bán lẻ 10.265 người), chiếm 48% tổng nhân lực tồn Tập đồn 14 Tiểu luận mơn quản trị sản xuất GVHD: TS Nguyễn Thị Thu Hằng Cơ cấu chất lượng nguồn nhân lực tiếp tục trì ổn định với tỷ lệ lao động có trình độ đại học đại học chiếm 60,3% tổng nhân lực toàn Tập đoàn, tương đương 19.368 người (tăng 6% so với năm 2017); tổng số kỹ sư, lập trình viên, chun gia cơng nghệ đạt 13.400 người (bao gồm: số nhân lực Công nghệ - Kỹ thuật số cán quản lý làm công nghệ), tăng gần 10%, chiếm 42% tổng nhân lực Tập đoàn Tỷ lệ lao động trẻ tiếp tục trì năm gần với độ tuổi trung bình cán nhân viên 28,2 Năm 2017, lao động trẻ 30 tuổi chiếm 73,6%, phù hợp với đặc thù ngành [7] Biểu đồ 2.1: Số lượng nhân lực FPT năm (2013 – 2017)  Đội ngũ lao động FPT có kinh nghiệm chuyên sâu lĩnh vực CNTT, lãnh đạo công ty quan tâm đào tạo Là yếu tố giúp FPT nâng cao suất 2.2.2.3 Nguồn vốn FPT có tài sản ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn cấu tổng tài sản 72,3% Trong chủ yếu khoản phải thu hàng tồn kho (58,88% tài sản ngắn hạn) Trong cấu nguồn vốn, nợ chiếm tỷ trọng lớn (60,6%) cho thấy nguồn vốn doanh nghiệp chủ yếu tài trợ nợ 15 Tiểu luận môn quản trị sản xuất GVHD: TS Nguyễn Thị Thu Hằng  Qua biểu đồ tăng trưởng nguồn vốn FPT từ năm 2005 – 2017, cho thấy tăng trưởng của FPT Nguồn vốn FPT đến năm 2017 có thay đổi: Tổng nguồn vốn năm 2017 không cao so với năm 2016 vốn chủ sở hữu lại tăng tổng nợ thấp Điều cho thấy cấu nguồn vốn FPT mạnh Với nguồn vốn lớn, ổn định FPT có đủ nguồn lực để thực chiến lược “Chú trọng đầu tư vào công nghệ, sản phẩm, dịch vụ, hạ tầng kinh doanh phát triển tảng S.M.A.C, IoT Digital transformation” Bảng 2.1: Tóm tắt kết kinh doanh FPT từ năm 2013 – 2017 Nguồn: Báo cáo tài năm 2017 2.2.2.3 Công nghệ Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ – cách mạng số - với tác động mạnh mẽ sóng dịch chuyển sang số hóa xu hướng vạn vật kết nối Internet (IoT), dự đoán làm thay đổi lối sống, phong cách làm việc cách thức giao tiếp xã hội Trong xu chuyển dịch giới, cơng nghệ đóng vai trò cốt lõi thay đổi, diện ngóc ngách sống FPT khơng nằm ngồi dòng chảy thay đổi mạnh mẽ 16 Tiểu luận mơn quản trị sản xuất GVHD: TS Nguyễn Thị Thu Hằng FPT người tiên phong xu hướng số hoá thông qua việc xây dựng, ứng dụng chuyển đối mình, khơng cải tiến mà mang lại cơng nghệ với nhiều ứng dụng mới, có khả áp dụng thực tiễn cao, mang lại hiệu sản xuất kinh doanh trải nghiệm cho khách hàng, từ bắt kịp phát triển giới số FPT Software: FSOFT đầu tư mạnh vào dự án nghiên cứu phát triển để tạo proof-of-concept (POC) cho khách hàng lĩnh vực tài chính, điện lực, tự động hố… Mỗi POC có mục tiêu minh chứng cơng nghệ xử lý liệu, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, xử lý ảnh, cloud & mobile, … mô hình nghiệp vụ Các lợi ích nằm việc cải thiện hiệu vận hành doanh nghiệp, xây dựng mơ hình kinh doanh mới, tạo trải nghiệm cho khách hàng FPT Information System: FPT Information System (FIS) đầu tư mạnh mẽ vào cơng nghệ phân tích liệu phục vụ doanh nghiệp, dựa mạnh đơn vị sở hữu tảng chuyên gia kiến thức nghiệp vụ tốt Các dự án phát triển dịch vụ sản phẩm công nghệ liên quan đến mảng có: Hệ thống quản trị rủi ro, dựa kết phân tích liệu lớn; Hệ thống phân tích báo cáo liệu tài quốc gia FIS tiếp tục nghiên cứu phát triển hệ thống tích hợp, gồm: Hệ thống vé điện tử cho phương tiện giao thông bãi đỗ xe; Hệ thống cổng thông tin giao thông cung cấp API thông tin giao thông cho bên thứ ba (biển quang báo, ứng dụng di động, web); Hệ thống phần mềm HES (Head End System) đo xa ngành điện, sử dụng chuẩn DCU FPT Telecom: FPT Telecom (FTEL) tập trung cải tiến chất lượng dịch vụ viễn thơng có, hàng loạt công nghệ tiên tiến nhất, đồng thời tiếp tục xây dựng giải pháp dịch vụ cho khách hang dựa tảng hạ tầng truyền thơng có sẵn Các dịch vụ phát triển hạ tầng viễn thông chủ yếu theo xu hướng IoT, gồm nhà thông minh, theo 17 Tiểu luận môn quản trị sản xuất GVHD: TS Nguyễn Thị Thu Hằng dõi camera an ninh, tối ưu tiêu thụ lượng, nơng nghiệp điện tử, chăm sóc sức khỏe điện tử… FPT Online: Xây dựng hệ thống Digital Experience Monitoring, để theo dõi số liệu phản ánh trải nghiệm người dùng, từ cải tiến sản phẩm, dịch vụ; Nâng cấp hệ thống kiến trúc để tăng tính linh hoạt khả dụng; Thử nghiệm hình thức nội dung Visualization Data, Photo 360, Video 306, VR, Chatbot S.M.A.C hóa hệ thống nghiệp vụ nội bộ, đào tạo phát triển đội ngũ cán công nghệ tiếp tục triển khai FPT Retail: Với FPT Retail (FRT) tập trung ứng dụng công nghệ nhận diện khách hàng trực tuyến thông qua hệ thống thu thập liệu camera, robot thiết bị beacon hệ thống phân tích liệu lớn Khi khách hàng nhận diện danh tính đặc điểm, liệu phân tích cung cấp cho phận chăm sóc khách hàng, cho hệ thống gợi ý chăm sóc mua sắm trực tuyến để đưa tới trải nghiệm mua sắm thú vị Ngoài ra, hệ thống tảng cho phần mềm phục vụ khách hàng nhanh chóng trọng tâm phát triển  FPT đẩy mạnh việc xây dựng sản phẩm, dịch vụ cơng nghệ có tính ứng dụng cao, tương thích với kỉ ngun số hóa dựa tảng công nghệ như: Big Dât, IoT, Cloud Computing…FPT có kết hợp mạnh mẽ với đối tác tên tuổi lớn công nghệ giới phát triển mang sản phẩm, dịch vụ cơng nghệ cáo tới khách hàng tồn cầu 2.2.2.4 Khả tình hình tổ chức 18 Tiểu luận môn quản trị sản xuất GVHD: TS Nguyễn Thị Thu Hằng Hình 2.5: Các cơng ty thành viên cơng ty liên kết FPT Tóm tắt chương Trong chương 2, tác giả giới thiệu cách tổng quan Công ty Cổ phần FPT Việt Nam Từ sở lý luận chương 1, tác giả phân tích yếu tố bên ngồi, yếu tố bên ảnh hưởng đến suất FPT Với yếu tố tác giả đưa liệu, số liệu cụ thể thấy vai trò yếu tố q trình đưa hoạt động sản xuất FPT 19 Tiểu luận môn quản trị sản xuất GVHD: TS Nguyễn Thị Thu Hằng CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG SUẤT TẠI FPT 3.1 Giải pháp thị trường kinh doanh Hiện cơng ty chưa có phòng ban có chức nghiên cứu thị trường, sản phẩm, sách kinh doanh riêng biệt Cơng ty cần hồn thiện chức cho việc định hướng chiến lược cụ thể công ty với nội dung trọng tâm: Xây dựng sách, chương trình hỗ trợ sau bán hàng; Xây dựng thực hội thảo, event; Nghiên cứu, đề xuất tư vấn xây dựng phát triển kênh bán hàng dịch vụ 3.2 Giải pháp lao động 3.2.1 Nâng cao lực CBNV Chú trọng đầu tư vào đào tạo: Ban hành sách yêu cầu CNVN bắt buộc phải tham gia học tập hàng năn theo chương trình đào tạo cán FPT phải tham gia khóa học online 3.2.2 Đáp ứng mối quan tâm CBNV Tạo điều kiện hội để phát huy cao lực CBNV để thành công công ty: FPT cần Liên tục tạo hội thách thức, đảm bảo môi trường hợp tác, đầy đủ thô Đảm bảo quyền lợi đáng vật chất tinh thần: Xây dựng trì liên tục chương trình đào tạo huấn luyện đội ngũ lãnh đạo kế cận trung thành với lý tưởng nghiệp Công ty Môi trường làm việc thân thiện, sáng tạo: Xây dựng thực thi kế hoạch phát triển nhân lực phù hợp với mục tiêu chiến lược phát triển Công ty Xây dựng áp dụng chế độ sách khuyến khích, cổ vũ, động viên bù đắp phù hợp với kết công việc đóng góp nhân viên Định kỳ khảo sát, thu thập ý kiến nhân viên Công ty có hành động phù hợp thơng qua khảo sát định kỳ trao đổi trực tiếp, gián tiếp Thực chế độ bảo hiểm, chế độ phúc lợi theo quy định Cơng đồn Cơng ty Xây dựng phát triển văn hoá, giá trị cốt lõi Công ty 20 Tiểu luận môn quản trị sản xuất GVHD: TS Nguyễn Thị Thu Hằng Xây dựng khu làm việc theo mơ hình campus tập đoàn lớn giới 3.1 Giải pháp với góc độ quản trị Chiến lược kinh doanh cơng ty phải xây dựng theo quy trình khoa học, phải thể tính linh hoạt cao, thể qua mục tiêu cụ thể sở chủ động tận dụng hội công làm hạn chế đe dọa thị trường Để cải thiện lực sản xuất, việc cần làm thay đổi tổ chức số dự lớn có vấn đề chất lượng dẫn tới dự án bị hoãn gây lỗ Nhiều lý đưa ra, nhân lực nguyên nhân lớn Bài toán đặt để phân bổ người hợp lý, thường xuyên nắm vấn đề offshore, cần có lộ trình chuẩn hóa cho BrSE Việc đánh giá nhân viên phải thực tốt Chẳng hạn, thực trạng Kỹ sư cầu nối (BrSE) khơng nắm rõ vai trò giúp đỡ cho đội offshore Nhiều BrSE thiếu kinh nghiệm, chưa đủ khả phân tích dự án trình độ tiếng Nhật chưa tốt FPT Software FPT Việt Nam cần quản lý đội ngũ thật tốt để điều động BrSE nhóm cách hợp lý giảm thiểu chi phí Những BrSE tuyển dụng Nhật cần đưa Việt Nam đào tạo tháng để tham gia vào dự án trực tiếp Tuy nhiên, để giải thấu đáo, đơn vị cần phải nhìn nhận vấn đề hai hướng onsite offshore Việc làm rõ vai trò BrSE làm việc với khách hàng giảm bớt khó khăn Hiểu vai trò trách nhiệm vị trí, số KPI đưa nhằm nâng cao hiệu suất onsite, anh Nguyễn Vũ Hội cho rằng, tiêu chí đánh giá chia theo nhóm cơng việc Điều nên xem tiêu chí để tăng thứ hạng (rank) cho thành viên Tóm tắt chương Trong chương 3, tác giả đưa giải pháp then chốt cho việc nâng cao suất cho Công ty cổ phần FPT giải pháp thị trưởng, giải pháp lao động góc nhìn nhà quản trị 21 Tiểu luận môn quản trị sản xuất GVHD: TS Nguyễn Thị Thu Hằng KẾT LUẬN Năng suất Công ty cổ phần FPT dù nâng cao thời gian qua, song mức thấp so với cơng ty nước ngồi thuộc lĩnh vực CNTT cạnh tranh Việt Nam Việc đánh giá yếu tố ảnh hưởng đến suất FPT đề tài mang lại cách nhìn từ thực tế cho cơng ty Do đó, làm cách để tăng nâng suất vấn đề quan trọng phát triển FPT Qua tiểu luận, tác giả hy vọng đề tài nghiên cứu hiệu việc tìm hiểu yếu tố ảnh hưởng đến suất cụ thể Công ty cổ phần FPT Tiểu luận môn quản trị sản xuất GVHD: TS Nguyễn Thị Thu Hằng TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt [1] TS Nguyễn Thị Thu Hằng (2017), Bài giảng quản trị sản xuất, Đại học Bình Dương [2] PGS TS Trần Thị Kim Dung (2011), Quản trị nguồn nhân lực, NXB tổng hợp, TP Hồ Chí Minh [3] TS Lê Thị Hồng Điệp (2012), Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng kinh tế tri thức Việt Nam, NXB Đại học quốc gia, Hà Nội [4] Đặng Minh Trang – Lưu Đan Thọ (2015), Quản trị vận hành đại, NXB: Tài chính, TP Hồ Chí Minh Tài liệu tham khảo từ website [5] https://www.fpt.com.vn/vi/ve-fpt/trach-nhiem-xa-hoi truy cập 30/5/2018 [6] https://fpt.com.vn//Images/files/AR-FPT-2017-VN-Full.pdf [7] http://chungta.vn/tin-tuc/kinh-doanh/von-hoa-thi-truong-cua-fpt-lan-dau-vuot-30-000-ty- dong-62475.html Tiểu luận môn quản trị sản xuất GVHD: TS Nguyễn Thị Thu Hằng PHỤ LỤC 01 Ban điều hành Công ty Cổ phần FPT Tiểu luận môn quản trị sản xuất GVHD: TS Nguyễn Thị Thu Hằng PHỤ LỤC 02 Ban điều hành Công ty thành viên Tiểu luận môn quản trị sản xuất GVHD: TS Nguyễn Thị Thu Hằng PHỤ LỤC 03 Những giải thưởng tiêu biểu Công ty cổ phần FPT ... http://chungta.vn/tin-tuc/kinh-doanh/von-hoa-thi-truong-cua-fpt-lan-dau-vuot-30-000-ty- dong-62475.html Tiểu luận môn quản trị sản xuất GVHD: TS Nguyễn Thị Thu Hằng PHỤ LỤC 01 Ban điều hành Công ty Cổ phần FPT Tiểu luận môn quản trị sản xuất GVHD: TS Nguyễn Thị Thu... văn hố, giá trị cốt lõi Công ty 20 Tiểu luận môn quản trị sản xuất GVHD: TS Nguyễn Thị Thu Hằng Xây dựng khu làm việc theo mô hình campus tập đồn lớn giới 3.1 Giải pháp với góc độ quản trị Chiến... lao động, vốn, cơng nghệ, tình hình khả tổ chức quản lý, tổ chức sản xuất Sơ đồ 1.1: Các yếu tố ảnh hưởng đến suất Tiểu luận môn quản trị sản xuất GVHD: TS Nguyễn Thị Thu Hằng TÓM TẮT CHƯƠNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận thạc sĩ môn quản trị sản xuất, Tiểu luận thạc sĩ môn quản trị sản xuất

Từ khóa liên quan