Cơ cấu nguồn vốn của các công ty cổ phần ngành điện niêm yết ở việt nam tt

27 136 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2019, 09:27

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH *** HỒNG TRUNG ĐỨC CẤU NGUỒN VỐN CỦA CÁC CÔNG TY CỔ PHẦN NGÀNH ĐIỆN NIÊM YẾT VIỆT NAM Chuyên ngành : Tài - Ngân hàng Mã số : 9.34.02.01 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SỸ KINH TẾ HÀ NỘI - 2019 Cơng trình hồn thành tại: Học viện Tài Người hướng dẫn khoa học: PGS.,TS VŨ CÔNG TY TS ĐÀM MINH ĐỨC Phản biện 1: Phản biện 2: Phản biện 3: Luận án bảo vệ Hội đồng chấm luận án cấp Học viện, họp Học viện Tài Vào hồi ngày tháng năm 2019 MỞ Tính cấp thiết đề tài luận án Ngành điện Việt Nam ngành tầm quan trọng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Đảng, Nhà nước Chính phủ Quyết định số 1208/QĐ-TTG Thủ tướng Chỉnh phủ rõ phát triển ngành điện phải gắn liền với chiến lược phát triển kinh tế xã hội đất nước, bảo đảm cung cấp đủ điện cho kinh tế quốc dân đời sống xã hội Trên thị trường chứng khốn Việt Nam 16 CTCP ngành điện niêm yết gồm 12 CTCP Thuỷ Điện CTCP Nhiệt điện Đây doanh nghiệp tiên phong cho phát triển ngành điện niêm yết hướng tới xây dựng thị trường điện canh tranh theo chế thị trường Trong kinh tế thị trường, định cấu nguồn vốn định quan trọng hoạt động tài doanh nghiệp Đây định tác động trực tiếp đến rủi ro tài doanh nghiệp, tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu, chi phí sử dụng vốn bình quân giá trị doanh nghiệp Hiện nay, cấu nguồn vốn doanh nghiệp ngành điện niêm yết nhiều bất cập bao gồm: doanh nghiệp chưa xây dựng cấu nguồn vốn mục tiêu; nợ vay nước chịu rủi ro từ tỷ giá; việc huy động nguồn tài trợ thiếu tính đa dạng Từ lý trên, NCS lựa chọn đề tài: “Cơ cấu nguồn vốn công ty cổ phần ngành điện niêm yết Việt Nam” làm đề tài nghiên cứu trình độ tiến sĩ Tổng quan tình hình nghiên cứu Trên giới Việt Nam nhiều cơng trình nghiên cứu tồn diện sâu sắc cấu nguồn vốn doanh nghiệp nói chung doanh nghiệp thuộc lĩnh vực, ngành nghề nói riêng Lý luận thực tiễn cấu nguồn vốn doanh nghiệp nói chung doanh nghiệp thuộc lĩnh vực, ngành nghề nói riêng điểm mà NCS cần phải nghiên cứu thêm bao gồm: - Việc nghiên cứu cấu nguồn vốn thực nhiều ngành, lĩnh vực chưa nghiên cứu ngành điện niêm yết, ngành vị trí chiến lược q trình phát triển kinh tế - xã hội quốc gia - Còn nhiều quan điểm khác việc coi nợ ngắn hạn phận cấu nguồn vốn doanh nghiệp hay khơng việc giải thích chưa rõ ràng - Việc xây dựng cấu nguồn vốn mục tiêu hướng đến việc tối thiểu hoá chi phí sử dụng vốn qua tối đa hố giá trị doanh nghiệp chưa thực công trình nghiên cứu khoa học mà tác giả nghiên cứu Mục đích nghiên cứu luận án Về mặt lý luận, luận án góp phần bổ sung hoàn thiện lý luận cấu nguồn vốn CTCP phần ngành điện niêm yết Việt Nam Về mặt thực tiễn, sở nghiên cứu thực trạng cấu nguồn vốn CTCP ngành điện niêm yết giai đoạn 2012-2017, tác giả đưa giải pháp hoàn thiện cấu nguồn vốn hướng đến cấu nguồn vốn mục tiêu Nhiệm vụ nghiên cứu luận án - Hệ thống hóa làm rõ vấn đề lý luận cấu nguồn vốn CTCP ngành điện niêm yết Việt Nam - Phân tích, đánh giá thực trạng cấu nguồn vốn CTCP ngành điện niêm yết Việt Nam giai đoạn 2013 - 2017 - Đề xuất giải pháp hoàn thiện cấu nguồn vốn CTCP ngành điện niêm yết Việt Nam Đối tượng phạm vi nghiên cứu luận án 5.1 Đối tượng nghiên cứu: cấu nguồn vốn CTCP ngành điện niêm yết Việt Nam 5.2 Phạm vi nghiên cứu - Nội dung: cấu nguồn vốn tập trung phận nợ vay vốn chủ sở hữu - Về không gian: nghiên cứu cấu nguồn vốn CTCP ngành điện niêm yết Việt Nam - Về thời gian: nghiên cứu thực trạng cấu nguồn vốn CTCP ngành điện niêm yết giai đoạn 2012-2017, đề xuất giải pháp hoàn thiện cấu nguồn vốn CTCP ngành điện niêm yết Việt Nam Phương pháp nghiên cứu luận án Trên sở phương pháp luận vật biện chứng vật lịch sử, luận án sử dụng tổng hợp phương pháp nghiên cứu khác như: phương pháp logic kết hợp với lịch sử, phương pháp thống kê, phương pháp phân tích - tổng hợp, so sánh, phương pháp tổng kết thực tiễn Kết cấu luận án Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo phụ lục luận án kết cấu làm chương Chương 1: Lý luận chung cấu nguồn vốn doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng cấu nguồn vốn công ty cổ phần ngành điện niêm yết Việt Nam Chương 3: Giải pháp hoàn thiện cấu nguồn vốn công ty cổ phần ngành điện niêm yết Việt Nam CHƯƠNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ CẤU NGUỒN VỐN CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 cấu nguồn vốn doanh nghiệp 1.1.1 Khái niệm cấu nguồn vốn doanh nghiệp Từ việc nghiên cứu quan điểm cấu nguồn vốn doanh nghiệp, tác giả đưa quan điểm sau: "Cơ cấu nguồn vốn doanh nghiệp hiểu mối tương quan tỷ lệ nợ vay ngắn hạn, nợ vay dài hạn vốn chủ sở hữu mà doanh nghiệp huy động để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm mục tiêu tối đa hoá giá trị doanh nghiệp” 1.1.2 Phân loại cấu nguồn vốn doanh nghiệp * Căn theo quan hệ sở hữu vốn: Nợ vay vốn chủ sở hữu * Căn theo thời gian huy động sử dụng vốn: Nguồn vốn tạm thời nguồn vốn thường xuyên * Căn theo phạm vi huy động vốn: Nguồn vốn bên nguồn vốn bên 1.1.3 Một số lý thuyết cấu nguồn vốn doanh nghiệp - Lý thuyết cấu nguồn vốn tối ưu - Lý thuyết lợi nhuận hoạt động ròng - Lý thuyết M&M - Lý thuyết đánh đổi - Lý thuyết trật tự phân hạng - Lý thuyết định điểm thị trường 1.1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu nguồn vốn doanh nghiệp - Nhóm nhân tố bên DN: Quy mô DN; Hiệu hoạt động DN; Triển vọng tăng trưởng; cấu tài sản; Khả toán; Rủi ro kinh doanh; Đăc điểm riêng DN; Thuế thu nhập DN - Nhóm nhân tố bên ngồi: Mơi trường kinh tế - trị; Triển vọng thị trường vốn; Lãi suất thị trường 1.2 Tác động cấu nguồn vốn đến hoạt động doanh nghiệp Tác động cấu nguồn vốn đến hoạt động doanh nghiệp trình bày giác độ: tác động đến rủi ro tài chính; tác động đến tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu; tác động đến chi phí sử dụng vốn bình qn 1.3 Hoàn thiện cấu nguồn vốn doanh nghiệp 1.3.1 Nguyên tắc hoàn thiện cấu nguồn vốn doanh nghiệp - Nguyên tắc đảm bảo tính tương thích - Nguyên tắc cân lợi nhuận rủi ro - Nguyên tắc đảm bảo quyền kiểm soát doanh nghiệp - Nguyên tắc tài trợ linh hoạt - Ngun tắc tối thiểu hố chi phí sử dụng vốn 1.3.2 Nội dung trình tự hồn thiện cấu nguồn vốn doanh nghiệp 1.4 Kinh nghiệm quốc tế cấu nguồn vốn doanh nghiệp 1.4.1 Kính nghiệm doanh nghiệp ngành điện Malaysia 1.4.2 Kinh nghiệm doanh nghiệp ngành lượng Kenya 1.4.3 Bài học kinh nghiệm công ty cổ phần ngành điện Việt Nam - Hoàn thiện cấu nguồn vốn phải vào nhân tố ảnh hưởng Kinh nghiệm ngành điện Malaysia cho thấy nhân tố quy mô kinh doanh, khả sinh lời, triển vọng tăng trưởng, tỷ trọng tài sản hữu hình tác động thuận chiều đến hệ số nợ vay - Hoàn thiện cấu nguồn vốn phải gắn với định cấu nguồn vốn mục tiêu Kinh nghiệm ngành điện Malaysia Kenya cho thấy mức độ nợ vay nhân tố định đến cấu nguồn vốn mục tiêu Thực tiễn việc xây dựng cấu nguồn vốn mục tiêu phải vào tình hình thực tiễn, đặc điểm hoạt động kinh doanh dự 10 báo vể bối cảnh kinh tế - xã hội gắn với chiến lược phát triển ngành điện CHƯƠNG THỰC TRANG CẤU NGUỒN VỐN CỦA CÁC CÔNG TY CỔ PHẦN NGÀNH ĐIỆN NIÊM YẾT VIỆT NAM 2.1 Tổng quan công ty cổ phần ngành điện niêm yết 2.1.1 Khái quát trình hình thành ngành điện Việt Nam - Giai đoạn 1954-1975: Cục Điện lực trực thuộc Bộ Công Thương thành lập quan quản lý Nhà nước lĩnh vực điện - Giai đoạn 1976 – 1994: Ngành điện Việt Nam bước đáp ứng nhu cầu điện cho trình đổi đất nước - Giai đoạn 1995-2002: Đây giai đoạn mà vai trò ngành điện xác định ngành kinh tế mũi nhọn, ý nghĩa chiến lược q trình cơng nghiệp hoá đại hoá đất nước - Giai đoạn 2003-nay: Ngành điện giai đoạn tái cấu lại với mục đích đảm bảo tính thống ổn định toàn ngành - Luật Điện lực ban hành ngày 03/12/2014 tạo khuôn khổ pháp lý cho hoạt động điện lực, nâng cao tính minh bạch công chủ thể tham gia hoạt động lĩnh vực điện thúc đẩy phát triển hiệu cung ứng cho ngành điện 2.1.2 Đặc điểm kinh doanh công ty cổ phần ngành điện niêm yết - cấu đầu tư vào tài sản dài hạn chiếm tỷ trọng lớn, chủ yếu TSCĐ hữu hình với quy mơ lớn, thời gian hoàn vốn lâu 13 - Trong cấu trúc vốn chủ sở hữu, tỷ trọng lợi nhuận giữ lại tăng trưởng cho thấy kết kinh doanh doanh nghiệp hiệu cao, giúp doanh nghiệp gia tăng tính tự chủ tài định kinh doanh Lý thuyết trật tự phận hạng định thứ tự ưu tiên lựa chọn huy động nguồn vốn phản ánh việc huy động nguồn tài trợ từ lợi nhuận giữ lại giúp doanh nghiệp truyền tải tín hiệu tích cực đến nhà đầu tư thị trường chứng khốn tình hình tài lực sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Tuy nhiên, việc gia tăng tỷ trọng lợi nhuận giữ lại làm gia tăng chi phí sử dụng vốn bình qn doanh nghiệp nguồn vốn chi phí cao Trong đó, quy mơ vốn góp chủ sở hữu khơng gia tăng cho thấy doanh nghiệp chưa tận dụng ưu thị trường chứng khoán việc phát hành cổ phiếu nhằm gia tăng nguồn vốn cho doanh nghiệp 2.2.2 Thực trạng cấu nguồn vốn theo thời gian huy động sử dụng vốn Nguồn vốn thường xuyên chiếm tỷ trọng cao tổng nguồn vốn (bình quân 93,06%) So sánh với mức bình quân cấu tài sản dài hạn 65,25% cho thấy nguồn vốn thường xun khơng bù đắp hồn tồn tài sản dài hạn mà bù đắp tài sản ngắn hạn Điều tạo mức độ an tồn cao khả tốn cho doanh nghiệp ngành điện niêm yết, ổn định cân tài Tuy nhiên, mức tỷ trọng cao nguồn vốn thường xuyên gây áp lực gia tăng chi phí sử dụng vốn nguồn 14 vốn cấu thành từ nợ vay dài hạn vốn chủ sở hữu nguồn vốn chi phí sử dụng vốn cao so với nguồn vốn ngắn hạn Ngoài ra, việc sử dụng nguồn vốn dài hạn mức độ cao làm giảm tính linh hoạt cấu nguồn vốn doanh nghiệp phải điều chỉnh cấu nguồn vốn hướng đến mức mục tiêu 2.2.3 Thực trạng cấu nguồn vốn theo phạm vi huy động vốn Quy mô tỷ trọng NVBT xu hướng gia tăng quy mơ tỷ trọng NVBN xu hướng giảm mạnh Thực tiễn cho thấy, CTCP ngành điện niêm yết phần lớn trước cổ phần hoá, doanh nghiệp trực thuộc quản lý EVN nên cổ phần hoá doanh nghiệp gặp thuận lợi vay vốn từ EVN với quy mơ nợ vay lớn chi phí sử dụng vốn thấp Tuy nhiên, điều làm cho định sản xuất kinh doanh chịu ảnh hưởng đáng kể từ EVN Bởi vậy, kết hoạt động kinh doanh gặp thuận lợi, doanh nghiệp chủ động gia tăng nguồn vốn bên từ lợi nhuận giữ lại để nâng cao tính độc lập tự chủ định sản xuất kinh doanh Điều phù hợp với thực tiễn ngành điện niêm yết lẽ với lộ trình xây dựng thị trường cạnh tranh hoàn toàn tương lai việc doanh nghiệp phải độc lập kinh doanh phù hợp với quy luật khách quan 2.3 Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến cấu nguồn vốn công ty cổ phần ngàn điện niêm yết 2.3.1 Nhóm nhân tố bên ngồi doanh nghiệp 15 a Tăng trưởng kinh tế - lạm phát: Tình trạng lạm phát ổn định tiền đề quan trọng cho doanh nghiệp ngành điện niêm yết tiếp cận với khoản nợ vay với chi phí thấp thị trường tài b Tình hình trị sách Nhà nước : Việt Nam đánh giá quốc gia thể chế trị ổn định hệ thống pháp luật, sách ngành điện niêm yết dần hoàn theo hướng thúc đẩy phát triển thị trường điện cạnh tranh c Mức độ mở cửa hội nhập kinh tế : Việt Nam hội nhập sâu rộng vào kinh tế giới Điều tạo thuận lợi cho CTCP ngành điện niêm yết việc tiếp cận khoản vay ưu đãi từ nguồn viện trợ nước ngồi với quy mơ lớn d Triển vọng thị trường vốn Việt Nam: Thị trường vốn Việt Nam kể từ hình thành kênh dẫn vốn quan trọng cho kinh tế kênh huy động vốn quan trọng cho công ty cổ phần ngành điện niêm yết Việt Nam e Lãi suất bình quân thị trường: Tại thời điểm cuối năm 2011, thị trường tiền tệ ổn định sau giai đoạn biến động kể từ năm 2008 với mức lãi suất cho vay bình quân NHTM 15,5%/năm hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường f Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp : Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp chiều hướng giảm dần.Theo lý 16 thuyết M&M, việc sử dụng nợ vay đem lại lợi ích cho doanh nghiệp từ chắn thuế từ lãi vay 2.3.2 Nhóm nhân tố bên doanh nghiệp a Quy mơ kinh doanh: Phân tích thực trạng quy mô kinh doanh CTCP ngành điện niêm yết cho thấy nhóm doanh nghiệp quy mơ lớn gặp thuận lợi việc tiếp cận nguồn tài trợ từ nợ vay nhiều so với nhóm doanh nghiệp quy mơ nhỏ quy mơ trung bình b Cấu trúc tài sản: Quy mô tài sản hữu hình mức cao giúp doanh nghiệp dùng tài sản làm tài sản đảm bảo để chấp khoản nợ vay tương lai c Khả toán: Khả toán doanh nghiệp ngành điện niêm yết thuộc nhóm quy mơ lớn, trung bình nhỏ mức cao Các doanh nghiệp ngành điện dùng tài sản tính khoản cao để đầu tư vào cơng trình, dự án phát sinh nhằm tận dụng nguồn vốn nội sinh với chi phí thấp d Hiệu hoạt động kinh doanh: Qua việc phân tích hiệu hoạt động kinh doanh phản ánh qua tiêu ROA, ROE, ROS BEP nhận thấy hiệu kinh doanh chiều hướng tăng mạnh giai đoạn 2012-2014 giảm sút giai đoạn 2014-2017 e Triển vọng tăng trưởng: Qua phân tích quy mơ kinh doanh doanh nghiệp cho thấy quy mô doanh thu tăng 17 trưởng mạnh từ mức 15.919.756 triệu đồng năm 2012 lên 23.840.542 triệu đồng năm 2017 f Rủi ro kinh doanh: Ngành điện niêm yết ngành rủi ro kinh doanh mức cao Đối với doanh nghiệp Nhiệt điện, nguồn nhiên liệu từ than đá, khí, dầu mỏ bị cạn kiệt trình khai thác thiếu bền vững phải nhập từ nước Đối với doanh nghiệp Thủy điện, lượng nước từ sông Thủy điện chịu ảnh hưởng lớn từ điều kiện thời tiết mà điển hình từ tượng El Nino La Nina g Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật ngành điện niêm yết: - Quy mô cấu đầu tư vào tài sản dài hạn chiếm tỷ trọng cao - Nguồn nhiên liệu sản xuất điện xu hướng cạn kiệt - Ngành điện niêm yết ngành tính ổn định cao so với chu kỳ kinh tế - Ngành điện niêm yết hỗ trợ Nhà nước 2.4 Phân tích tác động cấu nguồn vốn đến hoạt động công ty cổ phần ngành điện niêm yết 2.4.1 Tác động cấu nguồn vốn đến rủi ro tài - Sự cân mặt tài doanh nghiệp đảm bảo, nguồn vốn thường xun khơng tài trợ hồn tồn cho tài sản dài hạn mà dùng để tài trợ cho tài sản ngắn hạn, tạo “tấm đệm an tồn” khả tốn doanh nghiệp 18 - Mức độ độc lập tài doanh nghiệp mức cao xu hướng gia tăng giai đoạn nghiên cứu - cấu nguồn vốn tác động làm cho khả tốn doanh nghiệp ln mức cao 2.4.2 Tác động cấu nguồn vốn đến tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu Với lợi việc sử dụng khoản vay quy mô lớn với lãi suất thấp làm cho đòn bẩy tài doanh nghiệp khuyếch đại theo chiều hướng dương 2.4.3 Tác động cấu nguồn vốn đến chi phí sử dụng vốn bình qn 2.5 Mơ hình kinh tế lượng nghiên cứu cấu nguồn vốn công ty cổ phần ngành điện niêm yết 2.6 Đánh giá chung cấu nguồn vốn công ty cổ phần ngành điện niêm yết 2.6.1 Những kết đạt - cấu nguồn vốn tác động làm cho rủi ro tài doanh nghiệp mức thấp - cấu nguồn vốn tác động làm cho tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu doanh nghiệp gia tăng mạnh giai đoạn 2012-2014 - cấu nguồn vốn tác động làm cho chi phí sử dụng vốn bình quân xu hướng giảm xuống giai đoạn nghiên cứu 2.6.2 Hạn chế tồn nguyên nhân - cấu nguồn vốn chưa phát huy tác dụng tích cực đòn bẩy tài 19 - cấu nợ vay doanh nghiệp thiếu đa dạng - Các doanh nghiệp chưa xây dựng cấu nguồn vốn mục tiêu - Nguồn tài trợ nợ vay từ ngoại tệ gây rủi ro tỷ giá hối đoái doanh nghiệp - Các doanh nghiệp quy mơ trung bình nhỏ gặp khó khăn việc tiếp cận nợ vay CHƯƠNG GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CẤU NGUỒN VỐN CỦA CÁC CƠNG TY CỔ PHẦN NGÀNH ĐIỆN NIÊM YẾT VIỆT NAM 3.1 Bối cảnh kinh tế - xã hội định hướng phát triển ngành điện Việt Nam 3.1.1 Một vài dự báo kinh tế vĩ mô đến năm 2030 3.1.2 Định hướng phát triển ngành điện thời gian tới 3.1.2.1 Quan điểm phát triển thị trường điện Việt Nam - Phát triển thị trường điện bền vững đáp ứng đủ nhu cầu điện cho nhóm khách hàng, sở cơng suất phát điện dự phòng hợp lý bảo đảm an ninh lượng; - Nhu cầu điện cần quản lý trì mức tăng trưởng bền vững để giảm thiểu áp lực lên nguồn cung điện đảm bảo cấu tiêu thụ hợp lý góp phần phát triển kinh tế - xã hội cách hiệu quả, bền vững - Cân đối hài hòa mục tiêu phát triển chuỗi sản xuất cung ứng điện đáp ứng nhu cầu thị trường kiểm sốt tác động tới mơi trường cam kết quốc tế giảm phát thải khí nhà kính 20 - Đa dạng hóa nguồn cung điện cho thị trường, trọng phát triển nguồn điện lượng tái tạo dựa tiềm thực tế Việt Nam xu hướng công nghệ khai thác giới - Hạ tầng lưới điện cần phát triển đồng với nguồn điện để đảm bảo vận hành an toàn, tin cậy, phục vụ tốt cho vận hành thị trường điện – - Giảm dần điều tiết Nhà nước giá điện để thị trường điện vận hành theo chế thị trường, qua khuyến khích đầu tư phát triển ngành điện; 3.1.2.2 Mục tiêu phát triển thị trường điện 3.1.2.4 Xu hướng phát triển thị trường điện Việt Nam 3.2 Những quan điểm cần quán triệt hồn thiện cấu nguồn vốn cơng ty cổ phần ngàh điện niêm yết 3.2.1 Hoàn thiện cấu nguồn vốn dựa sở chiến lược cạnh tranh doanh nghiệp 3.2.2 Hoàn thiện cấu nguồn vốn nhằm mục tiêu huy động vốn đầy đủ kịp thời với chi phí hợp lý 3.2.3 Hồn thiện cấu nguồn vốn cần đảm bảo khả tốn dài hạn 3.2.4 Hồn thiện cấu nguồn vốn cần đảm bảo trì tính linh hoạt tài 3.2.5 Hồn thiện cấu nguồn vốn cần truyền tải thông tin quan trọng thị trường tài 3.3 Giải pháp hồn thiện cấu nguồn vốn công ty cổ phần ngành điện niêm yết Việt Nam 3.3.1 Đa dạng hố cơng cụ hình thức tài trợ 21 * Đối với nguồn tài trợ từ nợ vay: - Phát hành trái phiếu doanh nghiệp: - Sử dụng chứng khoán lai ghép huy động vốn - Thuê tài - Huy động vốn qua quỹ đầu tư công ty mạo hiểm: * Đối với nguồn tài trợ từ vốn chủ sở hữu: - Đối với nguồn vốn từ lợi nhuận giữ lại: yêu cầu đặt doanh nghiệp phải tiếp tục hồn thiện sách phân phối lợi nhuận theo hướng gia tăng nguồn lợi nhuận giữ lại nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh để tạo gia tăng quy mô nguồn lợi nhuận giữ lại - Đối với phần vốn góp chủ sở hữu: yêu cầu đặt doanh nghiệp cần phải đẩy mạnh việc tìm kiếm hội đầu tư dự án kinh doanh tạo sở cho việc gia tăng phần vốn góp chủ sở hữu qua việc phát hành cổ phiếu thị trường chứng khốn Để gia tăng phần vốn góp này, doanh nghiệp thực gia tăng qua nguồn sau: - Phát hành cổ phiếu thường - Phát hành cổ phiếu ưu đãi - Phát hành cổ phiếu cách cấn trừ nợ - Trả cổ tức cổ phiếu 3.3.2 Gia tăng quy mô tỷ trọng nợ vay dài hạn - Tích cực khai thác khoản nợ vay dài hạn chi phí sử dụng vốn rẻ - Chủ động đa dạng hóa nhà cung cấp nợ vay dài hạn - Đối với nhóm doanh nghiệp quy mơ lớn uy tín thị trường phát hành cổ phiếu phát hành trái phiếu để thay cho khoản nợ vay dài hạn với ngân hàng 22 3.3.3 Xây dựng cấu nguồn vốn mục tiêu công ty cổ phần ngành điện niêm yết Việt Nam 3.3.3.1 Các phương pháp xây dựng cấu nguồn vốn mục tiêu - Phương pháp chi phí sử dụng vốn - Phương pháp giá trị điều chỉnh - Phương pháp phân tích so sánh - Phương pháp phân tích hồi quy 3.3.3.2 Vận dụng phương pháp chi phí sử dụng vốn để xây dựng cấu nguồn vốn mục tiêu cho công ty cổ phần ngành điện niêm yết Việt Nam 3.3.4 Xây dựng hệ thống cảnh báo quản trị rủi ro hiệu 3.3.4.1 Xây dựng hệ thống cảnh báo sử dụng nợ vay 3.3.4.2 Hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro tỷ giá khoản nợ vay ngoại tệ - Các doanh nghiệp cần nghiên cứu, đào tạo cán để sử dụng công cụ phái sinh để phòng chống rủi ro nhằm hạn chế tác động rủi ro tỷ giá khoản nợ vay ngoại tệ - Các doanh nghiệp cần xây dựng hệ thống thơng tin dự báo tỷ giá hối đối nhanh phải cập nhật liên tục thiết lập công cụ đo lường, cảnh báo rủi ro hối đối để kịp thời đầy đủ thơng tin cách nhanh chóng thị trường hối đối để đưa định rủi ro hối đoái cách hiệu - Các doanh nghiệp cần thay đổi tập quán theo hướng chủ động đối phó với rủi ro thay thụ động giải hậu rủi ro 3.3.5 Hồn thiện sách cổ tức doanh nghiệp 23 - Các doanh nghiệp cần thực chi trả cổ tức theo mơ hình ổn định cổ tức mức thấp nhằm gia tăng nguồn vốn từ lợi nhuận giữ lại hoạt động sản xuất kinh doanh, gia tăng quy mô vốn cho doanh nghiệp tính tự chủ hoạt động sản xuất kinh doanh - Các doanh nghiệp cần phải định kỳ đánh giá lại chu kỳ sống doanh nghiệp để chiến lược chi trả cổ tức đắn hiệu theo giai đoạn phát triển doanh nghiệp - Các doanh nghiệp nên kết hợp hình thức chi trả cổ tức tiền mặt hình thức chi trả cổ tức cổ phiếu 3.3.6 Đánh giá lại cấu nguồn vốn định kỳ hàng năm 3.3.6 Nâng cao hiệu sử dụng vốn doanh nghiệp - Các doanh nghiệp cần xây dựng phương thức quản trị vốn kinh doanh - Các doanh nghiệp cần phải thực xây dựng chiến lược tăng vốn điều lệ, bảo toàn vốn kinh doanh - Các doanh nghiệp cần phải dự báo nhu cầu vốn dự báo chi phí sử dụng vốn 3.3.7 Hồn thiện chế, sách phát triển ngành điện Việt Nam 3.3.8 Nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp 3.3.9 Các giải pháp hỗ trợ 3.3.9.1 Nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp 3.3.9.2 Nâng cao lực tài uy tín cho nhóm doanh nghiệp quy mơ trung bình nhỏ 3.3.9.3 Nâng cao hiệu quản trị dòng tiền 24 3.4 Điều kiện thực giải pháp 3.4.1 Ổn định vĩ mô kinh tế tạo điều kiện thuận lợi môi trường kinh doanh cho doanh nghiệp 3.4.2 Nhà nước cần biện pháp phát triển thị trường vốn Để phát triển thị trường vốn, số biện pháp sau Nhà nước thực bao gồm: - Phát triển hàng hoá thị trường vốn - Phát triển thị trường trái phiếu Việt Nam - Phát triển chủ thể tổ chức thị trường vốn: 3.4.3 Phát triển tổ chức xếp hạng tín nhiệm Việt Nam 3.4.4 Nhà nước cần đẩy mạnh trình cấu lại doanh nghiệp Nhà nước KẾT LUẬN Ngành điện Việt Nam ngành ý nghĩa quan trọng trình phát triển kinh tế - xã hội quốc gia Ngành điện Việt Nam không đáp ứng đầy đủ nhu cầu thiết yếu đời sống xã hội mà cung cấp nguồn nguyên, nhiên liệu đầu vào cho ngành kinh tế mũi nhọn quan trọng khác Việt Nam hội nhập sâu rộng vào kinh tế giới quy luật hoạt động kinh tế phải phù hợp với thông lệ quốc tế Để nâng cao tính cạnh tranh ngành điện niêm yết, giảm dần gánh nặng Ngân sách Nhà nước, tiến trình phát triển thị trường điện cạnh tranh thực tiên phong công ty cổ phần ngành điện niêm 25 yết thị trường chứng khoán Tuy nhiên, doanh nghiệp nhiều tồn cấu nguồn vốn mà cần phải hoàn thiện để hướng đến xây dựng cấu nguồn vốn mục tiêu nhằm tối thiểu hố chi phí sử dụng vốn tối đa hoá giá trị doanh nghiệp Đề tài nghiên cứu sâu cấu nguồn vốn công ty cổ phần ngành điện niêm yết Việt Nam đạt kết sau: - Về lý luận: Đề tài luận giải cách hệ thống, chi tiết cấu nguồn vốn doanh nghiệp, lý thuyết cấu nguồn vốn doanh nghiệp, phân tích tác động cấu nguồn vốn đến rủi ro tài chính, tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu giá trị doanh nghiệp Hơn nữa, luận án nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế hoạch định cấu nguồn vốn điển hình ngành điện niêm yết Malaysia Kenya qua rút học kinh nghiệm cho việc hoạch định cấu nguồn vốn công ty cổ phần ngành điện niêm yết Việt Nam - Về thực trạng: Đề tài phân tích thực trạng cấu nguồn vốn công ty cổ phần ngành điện niêm yết theo giác độ: phân tích cấu nguồn vốn theo quan hệ sở hữu; phân tích cấu nguồn vốn theo thời gian huy động sử dụng vốn; phân tích cấu nguồn vốn theo phạm vi sử dụng vốn; phân tích tác động cấu nguồn vốn đến giá trị doanh nghiệp; ứng dụng mơ hình kinh tế lượng phân tích cấu nguồn vốn Qua luận án đưa kết đạt hạn chế, tồn nguyên nhân dẫn đến hạn chế tồn cấu nguồn vốn công ty cổ phần ngành điện niêm yết Việt Nam 26 - Về giải pháp: Đề tài phân tích bối cảnh kinh tế - xã hội định hướng phát triển ngành điện Việt Nam thời gian tới; vào kết phân tích thực trạng cấu nguồn vốn Chương để làm sở đề xuất giải pháp nhằm hồn thiện cấu nguồn vốn cơng ty cổ phần ngành điện niêm yết Việt Nam Luận án đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện cấu nguồn vốn doanh nghiệp với mục địch giảm thiểu rủi ro tài tối đa hoá giá trị doanh nghiệp Như vậy, đề tài giải mục tiêu nêu ra, trả lời câu hỏi nghiên cứu vào hệ thống sở lý luận vững chắc, phân tích thực trạng cấu nguồn vốn doanh nghiệp, phân tích thực nghiệm tác động cấu nguồn vốn đến giá trị doanh nghiệp DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN ST T Tên báo khoa học Tập, Số, Trang cấu nguồn vốn doanh nghiệp niêm yết: Nhìn từ cơng ty cổ phần Nhiệt Điện Phả Lại Trang 58-59, Kỳ 2, Số Tháng 5/2017 (657), Tạp chí Tài – Bộ Tài Trang 64-65, Số 12 (173) – 2017, Tạp chí Nghiên cứu Tài – Kế tốn – Học viện Tài Trang 63-65, Số 01 (186) – 2019, Tạp chí Nghiên cấu nguồn vốn doanh nghiệp ngành điện niêm yết giai đoạn 2010-2016 Tác động cấu nguồn vốn đến cân tài 27 doanh nghiệp ngành điện niêm yết Application of cost-of-capital approach for the determination of optimal capital structure in Nhon Trach Petroleum Power Joint stock company cứu Tài – Kế tốn – Học viện Tài Trang 98, Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế năm 2018: “Proceedings of the sustainable economic development and business management in the context of globalisation” ... ngành điện CHƯƠNG THỰC TRANG CƠ CẤU NGUỒN VỐN CỦA CÁC CÔNG TY CỔ PHẦN NGÀNH ĐIỆN NIÊM YẾT Ở VIỆT NAM 2.1 Tổng quan công ty cổ phần ngành điện niêm yết 2.1.1 Khái quát trình hình thành ngành điện. .. nguồn vốn công ty cổ phần ngành điện niêm yết Việt Nam Chương 3: Giải pháp hồn thiện cấu nguồn vốn cơng ty cổ phần ngành điện niêm yết Việt Nam CHƯƠNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ CƠ CẤU NGUỒN VỐN CỦA DOANH NGHIỆP... định cấu nguồn vốn công ty cổ phần ngành điện niêm yết Việt Nam - Về thực trạng: Đề tài phân tích thực trạng cấu nguồn vốn công ty cổ phần ngành điện niêm yết theo giác độ: phân tích cấu nguồn vốn
- Xem thêm -

Xem thêm: Cơ cấu nguồn vốn của các công ty cổ phần ngành điện niêm yết ở việt nam tt, Cơ cấu nguồn vốn của các công ty cổ phần ngành điện niêm yết ở việt nam tt

Từ khóa liên quan