TONG họp DE THI THU 2019 FILE WORRD

27 162 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2019, 09:24

tổng hợp đề thi thử các trường file word của các sở giá dục và các trương chuyên 2019. rèn kĩ năng giải đề cho học sinh trước khi thi.các đề từ các trường bám sát kiến thức thpt chuẩn của bộ ban hành theo năm 2019 SỞ GD&ĐT NGHỆ AN LIÊN TRƯỜNG THPT (Đề thi có 04 trang) 0B KÌ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN NĂM 2019 Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn thi thành phần: HOÁ HỌC Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đềđề thi: 201 Họ tên thí sinh: SBD: Cho biết nguyên tử khối nguyên tố : H =1, C = 12, N = 14, O = 16, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, Cl = 35,5, Br = 80 , K = 39, Ca = 40, Ba= 137, Fe = 56, Cu = 64, Zn = 65, Ag = 108 Câu 41: Dung dịch X chứa Na+ (0,15 mol); Ca2+ (0,15 mol); SO42-(0,1mol) HCO3- Có thể dùng cách sau để làm tính cứng dung dịch X: Đun nóng X (1); cho X tác dụng với Ca(OH) (2); cho X tác dụng với dung dịch HCl (3); cho X tác dụng với Na2CO3 (4); cho X tác dụng với K3PO4 (5) A 4,5 B 1,2,4,5 C 3,4,5 D 1,2,3 Câu 42: Chất sau thuộc chất gây nghiện ? A caphein B muối ăn C tinh bột D mì Câu 43: Kim loại sau không tác dụng với nước nhiệt độ thường ? A Be B Na C Sr D Ca Câu 44: Trong số kim loại: Fe, Cu, Al, Ag Trong công nghiệp kim loại điều chế phương pháp điện phân A Cu B Ag C Al D Fe Câu 45: Chất hữu Y mạch khơng phân nhánh có cơng thức phân tử C 3H10O2N2 Y tác dụng với NaOH tạo khí có mùi khai Mặt khác, Y tác dụng với axit thu sản phẩm có muối amino axit Có công thức cấu tạo Y thõa mãn đề bài: A B C D Câu 46: Công thức đơn giản hiđrocacbon CnH2n+1 Hiđrocacbon thuộc dãy đồng đẳng A ankan B ankađien C anken D ankin Câu 47: Polime X phân tử chứa nguyên tố C,H có O Hệ số trùng hợp phân tử X 1800, phân tử khối 122400 đv C Tên gọi X A Cao su isopren B PVA (poli(vinyl axetat)) C PVC (poli (vinyl clorua)) D PE (polietilen) Câu 48: Polime loại vật liệu sau điều chế phản ứng trùng ngưng? A Tơ visco B Cao su buna C Nhựa poli(vinyl clorua) D Tơ nilon-6,6 Câu 49: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm glucozơ, axit axetic, anđehit fomic etylenglycol Sau phản ứng thu 21,28 lít khí CO2(đktc) 20,7gam H2O Thành phần % theo khối lượng etylen glycol hỗn hợp X A 41,61% B 42,91% C 63,67% D 47,75% Câu 50: Một chất hữu A đơn chức chứa nguyên tố (C,H,O) khơng có khả tráng bạc A tác dụng vừa đủ với 96g dung dịch KOH 11,66% Sau phản ứng cô cạn dung dịch thu 23g chất rắn Y 86,6g nước CTCT A A CH3-C6H4-COOH B HCOO-C6H5 C HCOO-C6H4-CH3 D CH3-COO-C6H5 Câu 51: Tiến hành thí nghiệm sau: (a) Cho Al vào dung dịch FeCl3 dư (b) Cho dung dịch AgNO3 dư vào dung dịch FeCl2 Trang 1/4 – Mã đề thi 201 - (c) Nhiệt phân Cu(NO3)2 (d) Đốt nóng FeCO3 khơng khí (e) Điện phân dung dịch AgNO3 với điện cực trơ Sau kết thúc phản ứng, số thí nghiệm thu kim loại A B C D Câu 52: Dung dịch AlCl3 không tác dụng với A dung dịch CH3NH2 B dung dịch HNO3 C dung dịch KOH D dung dịch AgNO3 Câu 53: Dãy gồm chất vừa tác dụng với dung dịch HCl vừa tác dụng với dung dịch NaOH A Al2O3, Al(OH)3, MgCO3 B Al2O3, Al(OH)3, NaHCO3 C Ca(HCO3)2, Na2CO3, KHCO3 D Al, CaCO3, Al(OH)3 Câu 54: Đốt cháy este chức mạch hở (X tạo từ axit cacboxylic no, đa chức) thu tổng thể tích khí CO2 H2O gấp 5/3 lần thể tích khí O cần dùng (Các khí đo điều kiện) Lấy 21,6 gam X tác dụng hoàn toàn với 400ml dung dịch NaOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu m gam chất rắn Giá trị lớn m A 28,0 B 26,2 C 24,1 D 24,8 Câu 55: Nước đá khơ khơng nóng chảy mà thăng hoa nên dùng để tạo môi trường lạnh khô tốt cho việc bảo quản thực phẩm Nước đá khô A CO2 rắn B H2O rắn C C6H12O6 khan D C2H5OH rắn Câu 56: Cho chất sau: Cumen, Anđehit axetic, Phenol, Toluen, Etilen, Stiren, Axit axetic, Etyl axetat, Anđehit acrylic Số chất làm màu dung dịch nước brôm A B C D Câu 57: Chất X tồn tự nhiên dạng đá vôi, đá phấn, đá hoa thành phần vỏ mai lồi ốc, sò, hến , X có cơng thức: A CaSO4 B CaO C CaCO3 D CaOCl2 Câu 58: Thủy phân chất béo thu ancol sau đây? A C3H5OH B C2H5OH C C3H5(OH)3 D C2H4(OH)2 Câu 59: Cho H3PO4 tác dụng hết với dung dịch chứa m gam NaOH, sau phản ứng thu dung dịch X có chứa 2,51m gam chất tan Các chất tan dung dịch X A NaH2PO4, Na3PO4 B Na3PO4, NaOH C NaH2PO4, Na2HPO4 D Na2HPO4, Na3PO4 Câu 60: Cacbohidrat có nhiều thành phần nước ép mía A Saccarozơ B Fructozơ C Glucozơ D Mantozơ Câu 61: Phi kim X tác dụng với kim loại M thu hỗn hợp chất rắn Y Hòa tan Y vào nước dung dịch Z Thêm AgNO3 dư vào dung dịch Z chất rắn G Cho G vào dung dịch HNO đặc nóng dư thu khí màu nâu đỏ chất rắn F Kim loại M chất rắn F A Fe AgCl B Fe AgF C Cu AgBr D Al AgCl Câu 62: Cho phát biểu sau: (1) este chất béo (2) protein có phản ứng màu biure (3) có axit đơn chức tráng bạc (4) điều chế nilon-6 thực phản ứng trùng ngưng (5) phân biệt glucozơ fuctozơ dung dịch Brom (6) Thủy phân trieste thu glyxerol (7) Triolein tác dụng với H2 (xúc tác Ni, to), dung dịch Br2, Cu(OH)2 (8) Phần trăm khối lượng nguyên tố hiđro tripanmitin 11,54% Số phát biểu A B C D Câu 63: Cho chất sau: Fe, Cu, H2S, Ag, SO2, KMnO4 Số chất khử Fe2(SO4)3 dung dịch FeSO4 A B C D Câu 64: Phát biểu sau A Chỉ dùng dung dịch NaOH phân biệt hỗn hợp gồm Mg, Al2O3 MgO Trang 2/4 – Mã đề thi 201 - B Nhôm crom phản ứng với dung dịch HCl theo tỉ lệ số mol C Hỗn hợp gồm Ba(NO3)2 NaHCO3 tan hồn tồn nước dư D Cr(III) oxit tan dung dịch NaOH loãng nhiệt độ thường Câu 65: Cho hình vẽ điều chế khí Z phòng thí nghiệm: Dung dịch X (dd X) dung dịch Y (dd Y) A dd NaCl dd HCl dư B dd H2SO4 dd KMnO4 dư C dd HCl dd NaOH đặc dư D dd HCl dd Br2 dư Câu 66: Hỗn hợp X gồm Mg, MgO, Ca CaO Hòa tan 10,72 gam X vào dung dịch HCl vừa đủ thu 3,248 lít khí (đktc) dung dịch Y Trong Y có 12,35 gam MgCl2 m gam CaCl2 Giá trị m A 13,32 B 15,54 C 33,3 D 19,98 Câu 67: Hiện tượng sau mơ tả khơng xác? A Phản ứng khí metyl amin khí hidroclorua làm xuất "khói trắng" B Nhúng quỳ tím vào dung dịch etyl amin thấy quỳ chuyển màu xanh C Thêm vài giọt phenol phtalein vào dung dịch đimetyl amin xuất màu xanh D Nhỏ vài giọt nước brom vào ống nghiệm đựng dung dịch anilin thấy có kết tủa trắng Câu 68: Nghiên cứu dung dịch chứa chất tan X lọ không dán nhãn thu kết sau: - X có phản ứng với dung dịch: NaHSO4, Na2CO3 AgNO3 - X không phản ứng với dung dịch: NaOH, Ba(NO3)2, HNO3 X A BaCl2 B CuSO4 C Mg(NO3)2 D FeCl2 Câu 69: Hỗn hợp X gồm valin đipeptit glyxylalanin Cho m gam X vào 100 ml dung dịch H2SO4 0,5M (lỗng), thu dung dịch Y Cho tồn Y phản ứng vừa đủ với 100 ml dung dịch gồm NaOH 1M KOH 1,75M đun nóng, thu dung dịch chứa 30,725 gam muối Phần trăm khối lượng valin X A 65,179 B 45,412 C 34,821 D 54,588 Câu 70: Cho phát biểu sau 1) Các peptit có phản ứng màu biure 2) Dung dịch đường nho phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3 tạo Ag 3) Đốt cháy hoàn toàn este no đơn chức mạch hở thu CO H2O số mol 4) Mỡ động vật dầu thực vật không tan nước nhẹ nước Số phát biểu A B C D Câu 71: Chỉ dùng Cu(OH)2/OH- phân biệt tất dung dịch riêng biệt sau: A Saccarozơ, glixerol, anđehit axetic, ancol etylic B Glucozơ, lòng trắng trứng, glixerol, ancol etylic C Glucozơ, Saccarozơ, glixerol, anđehit axetic D Glucozơ, lòng trắng trứng, glixerol, fructozơ Câu 72: Hỗn hợp X gồm chất Y (C3H10N2O4) chất Z (C4H8N2O3); Y muối axit đa chức, Z đipeptit mạch hở Cho 27 gam X tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu 0,2 mol hỗn hợp khí Mặt khác 27 gam X tác dụng với dung dịch HCl dư, thu m gam chất hữu Giá trị m A 38,05 B 22,30 C 29,05 D 33,80 Câu 73: Cho từ từ, đồng thời khuấy 300 ml dung dịch hỗn hợp gồm: NaHCO 0,1M K2CO3 0,2M vào 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm: HCl 0,2M NaHSO4 0,6M thu V lít CO2 (đktc) dung dịch X Thêm vào Trang 3/4 – Mã đề thi 201 - dung dịch X 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm: KOH 0,6M BaCl2 1,5M thu m gam kết tủa Giá trị m A 8,274 B 31,71 C 17,73 D 22,254 Câu 74: Hỗn hợp X gồm Al2O3, Ba, Na (trong số mol Na chiếm 8/14 tổng số mol X) Hòa tan hoàn toàn X vào nước dư, thu dung dịch Y 0,07 mol khí H Cho từ từ đến hết dung dịch gồm 0,04 mol H 2SO4 0,12 mol HCl vào Y, thu dung dịch Z (chỉ chứa m gam muối clorua muối sunfat trung hòa) 10,11 gam hỗn hợp kết tủa Giá trị m là? A 14,35 B 8,09 C 12,21 D 7,6 Câu 75: Thủy phân m gam hỗn hợp X gồm số este đơn chức, mạch hở dung dịch NaOH vừa đủ thu a gam hỗn hợp muối b gam hỗn hợp ancol Đốt cháy hoàn toàn a gam hỗn hợp muối O vừa đủ thu hỗn hợp khí Y 11,13 gam Na2CO3 Dẫn tồn Y qua bình đựng dung dịch Ca(OH) dư, thu 34,5 gam kết tủa, đồng thời thấy khối lượng bình tăng 19,77 gam so với ban đầu Đun b gam hỗn hợp ancol với H2SO4 đặc 1400C thu 6,51 gam hỗn hợp ete Các phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị m A 25,86 B 17,46 C 19,35 D 11,64 Câu 76: Cho m gam hỗn hợp X gồm Fe, Fe 3O4 Fe(NO3)2 tan hết 320 ml dung dịch KHSO 1M Sau phản ứng thu dung dịch Y chứa 61,4 gam muối trung hòa 0,896 lít NO (đktc, sản phẩm khử nhất) Cho dung dịch NaOH dư vào Y có 0,46 mol NaOH phản ứng Biết phản ứng xảy hoàn toàn Phần trăm khối lượng Fe X gần giá trị sau đây? A 3,5 B 5,0 C 3,0 D 2,0 Câu 77: Peptit T có phân tử khối nhỏ 300 Trong T có 43,64%C; 6,18%H; 34,91%O; 15,27%N khối lượng Thủy phân hoàn toàn 2,75 gam T dung dịch axit vô thu 3,11 gam hỗn hợp amino axit có amino axit Z hợp chất phổ biến protein loại hạt ngũ cốc, y học sử dụng việc hỗ trợ chức thần kinh, muối mononatri Z dùng làm bột (mì chính) Phát biểu sau khơng T A số nguyên tử C ½ tổng số nguyên tử H N B Tác dụng với NaOH theo tỉ lệ mol 1:3 C Phải có gốc Gly T D Có cơng thức cấu tạo thỏa mãn Câu 78: Cho x gam Al tan hoàn toàn vào dung dịch chứa y mol HCl thu dung dịch Z chứa chất tan có nồng độ mol Thêm từ từ 5,16 lít dung dịch NaOH 1M vào dung dịch Z ta thu lượng kết tủa 0,175y mol Giá trị x A 20,25 B 32,4 C 26,1 D 27 Câu 79: X, Y hai axit cacboxylic hai chức, mạch hở, dãy đồng đẳng Z T hai este (chỉ chứa chức este) 14 đvC Y Z đồng phân (M X < MY < MT) Đốt cháy hết 17,28 gam hỗn hợp A gồm X, Y, Z, T cần dùng vừa đủ 10,752 lít khí O (đktc) Mặt khác, để tác dụng hết 17,28 gam A cần dùng vừa đủ 300 ml dung dịch NaOH 1M, thu 4,2 gam hỗn hợp gồm ba ancol có số mol Số mol X, Z hỗn hợp A A 0,06; 0,03 B 0,02; 0,05 C 0,05; 0,03 D 0,04; 0,02 Câu 80: Điện phân (với điện cực trơ) 300 ml dung dịch Cu(NO 3)2 nồng độ a mol/l, sau thời gian thu dung dịch Y màu xanh, có khối lượng giảm 48 gam so với dung dịch ban đầu Cho 44,8 gam bột sắt vào Y, sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu 20,8 gam hỗn hợp kim loại Giá trị a gần với giá trị sau ? A 2,85 B 2,45 C 2,65 D 2,25 - HẾT Trang 4/4 – Mã đề thi 201 - Trang 5/4 – Mã đề thi 201 - Trang 6/4 – Mã đề thi 201 - e cauhoi 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 dapan A A A C B A A D B D C B B B A B C C C A A D C C C B C A D D B A D D B B B B A B made 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 cauhoi 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 dapan D C D B C C C D C C C B C B A A A A D D C A D D A B A C A B D D D B B A C A D B SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRƯỜNG THPT CHUYÊN LAM SƠN ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi gồm có trang) made 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 cauhoi 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 dapan B B C B C C C B C A B C C B B C C D A D D A A C B C A A D A D B C C B A C B D B made 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 cauhoi 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 dapan A B C C C B D A C D A D B B A A A C C C A D A A D D C B C C B C D D A B B B C C made 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 ĐỀ KHẢO SÁT THPT QUỐC GIA NĂM 2019 Mơn thi: Hóa học Ngày : 3-3-2019 Thời gian làm bài: 50 phút; không kể thời gian phát đề (40 câu trắc nghiệm) Mà ĐỀ 201 Trang 7/4 – Mã đề thi 201 - cauhoi 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 dap B D A A B C A C D D A B C B B B B A C C A B D A B C C C B A C D D A C D D D B A Họ, tên thí sinh: SBD: Cho: H = 1; He = 4; Li = 7; Be = 9; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Rb = 85; Sr = 88; Ag = 108; Sn = 119; Cs = 133; Ba = 137; Pb = 207 Câu 1: Kim loại sau thuộc nhóm kim loại kiềm thổ: A Na B Ca C Al D Fe Câu 2: Chất tan nước A NaCl B NH3 C CO2 D HCl Câu 3: Công thức crom (VI) oxit A Cr2O3 B CrO3 C CrO D Cr2O6 Câu 4: Chất bị thủy phân môi trường kiềm A polietilen B tinh bột C Gly-Ala-Gly D saccarozơ Câu 5: Chất có khả tạo phức màu xanh lam với Cu(OH)2 nhiệt độ thường A etanol B saccarozơ C etyl axetat D phenol Câu 6: Chất tham gia phản ứng màu biure A dầu ăn B đường nho C anbumin D poli(vinyl clorua) Câu 7: Chất có khả ăn mòn thủy tinh SiO2 A H2SO4 B Mg C NaOH D HF Câu 8: Phương pháp điện phân dung dịch dùng để điều chế kim loại A Cu B Ca C Na D Al Câu 9: Kim loại dẫn điện tốt thứ sau kim loại Ag A Au B Fe C Al D Cu Câu 10: Polime sau thuộc loại tơ poliamit? A Tơ nilon – 6,6 B Tơ visco C Tơ axetat D Tơ nitron Câu 11: Tôn sắt tráng A Na B Mg C Zn D Al Câu 12: Muối sau dễ bị nhiệt phân? A NaCl B NaNO2 C Na2CO3 D NH4HCO3 Câu 13: Kết luận sau không đúng? A Kim loại Cu khử ion Fe3+ dung dịch B Có thể dùng dung dịch Ca(OH)2 để loại bỏ tính cứng tạm thời nước C Ống thép (dẫn nước, dẫn dầu, dẫn khí đốt) đất bảo vệ chủ yếu lớp sơn dày D Phèn chua dùng công nghiệp giấy Câu 14: Cho dãy chất: Cu, Na, Zn, Mg, Ba, Ni Số chất dãy phản ứng với dung dịch FeCl dư có sinh kết tủa A B C D Câu 15: Thủy phân este X có cơng thức phân tử C 4H8O2 dung dịch NaOH thu hỗn hợp chất hữu Y Z Z có tỉ khối so với H2 16 Tên Y A axit propionic B metanol C metyl propionat D natri propionat Câu 16: Sục từ từ 10,08 lit CO2 đktc vào dung dịch chứa 0,2 mol Ca(OH)2 a mol KOH, sau phản ứng hoàn toàn, lọc bỏ kết tủa, lấy dung dịch nước lọc đun nóng lại thu gam kết tủa Tính a? A 0,2 mol B 0,05 mol C 0,15 mol D 0,1 mol Câu 17: Phân tử khối trung bình xenlulozơ (C6H10O5)n 1620000 đvC Giá trị n A 8000 B 9000 C 10000 D 7000 Câu 18: Xà phòng hóa hồn tồn 17,24 gam triglixerit cần vừa đủ 0,06 mol NaOH Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu khối lượng xà phòng Trang 8/4 – Mã đề thi 201 - A 16,68 gam B 18,24 gam C 18,38 gam D 17,80 gam Câu 19: X α-amino axit chứa nhóm NH2 Cho m gam X phản ứng vừa đủ với 25 ml dung dịch HCl 1M, thu 3,1375 gam muối X A glyxin B valin C axit glutamic D alanin Câu 20: Khi đốt 0,1 mol chất X (dẫn xuất benzen), khối lượng CO2 thu nhỏ 35,2 gam Biết rằng, mol X tác dụng với mol NaOH Công thức cấu tạo thu gọn X A C2H5C6H4OH B HOCH2C6H4COOH C HOC6H4CH2OH D C6H4(OH)2 Câu 21: Trong chất sau, chất sau có nhiệt độ sơi cao nhất? A CH3CHO B C2H5OH C H2O D CH3COOH Câu 22: Thủy phân 200 gam dung dịch saccarozo 6,84%, sau thời gian, lấy hỗn hợp sản phẩm cho tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư, sau phản ứng thu 12,96 gam Ag Tính hiệu suất phản ứng thủy phân? A 90% B 80% C 37,5% D 75% Câu 23: X hidrocacbon mạch hở có cơng thức phân tử C 4Hx, biết X không tạo kết tủa tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 Số công thức cấu tạo phù hợp với X A B C 11 D Câu 24: Hỗn hợp X gồm Mg Al Cho 0,75 gam X phản ứng với HNO đặc, nóng (dư), thu 1,568 lít NO (sản phẩm khử đktc), tiếp tục cho thêm dung dịch NaOH dư vào, sau phản ứng hồn tồn, thu m gam kết tủa Tìm m? A 0,78 gam B 1,16 gam C 1,49 gam D 1,94 gam Câu 25: Este X điều chế từ aminoaxit A ancol B Hóa 2,06 gam X hồn tồn chiếm thể tích thể tích 0,56 gam nito điều kiện nhiệt độ, áp xuất Biết từ B điều chế cao su Buna giai đoạn Hợp chất X có cơng thức cấu tạo A H2NCH2CH2COOCH3 B CH3NHCOOCH2CH3 C NH2COOCH2CH2CH3 D H2NCH2COOCH2CH3 Câu 26: Cho chất dung dịch sau: K 2O; dung dịch HNO3; dung dịch KMnO4/H+, dung dịch AgNO3; dung dịch NaNO3; dung dịch nước Brom; dung dịch NaOH; dung dịch CH 3NH2; dung dịch H2S Số chất dung dịch phản ứng với dung dịch FeCl2 mà tạo thành sản phẩm khơng có chất kết tủa A B C D Câu 27: Cho hỗn hợp X gồm Na, Ba có số mol vào 125 ml dung dịch gồm H2SO4 1M CuSO4 1M, sau phản ứng xảy hoàn toàn thu dung dịch Y, m gam kết tủa 3,36 lít khí (đktc) Giá trị m A 25,75 B 16,55 C 23,42 D 28,20 Câu 28: Kết thí nghiệm chất vơ X với thuốc thử ghi bảng sau: Mẫu thử Thuốc thử Hiện tượng X Dung dịch phenolphtalein Dung dịch có màu hồng X Cl2 Có khói trắng Kết luận sau khơng xác ? A Chất X dùng để điều chế phân đạm B Chất X dùng để sản xuất axit HNO3 C Chất X dùng để sản xuất loại bột nở công nghiệp sản xuất bánh kẹo D Cho từ từ chất X đến dư vào dung dịch AlCl ban đầu có kết tủa keo trắng sau kết tủa tan hồn tồn tạo thành dung dịch không màu Câu 29: Cho polime sau: PVC; teflon; PE; Cao su Buna; tơ axetat; tơ nitron; cao su isopren; tơ nilon-6,6 Số polime điều chế từ phản ứng trùng hợp A B C D Câu 30: Cho ứng dụng: dùng làm dung môi (1); dùng để tráng gương (2); dùng làm nguyên liệu để sản xuất số chất dẻo, dược phẩm (3); dùng công nghiệp thực phẩm (4) Những ứng dụng este A (1), (3), (4) B (1), (2), (3) C (1), (2), (4) D (1), (2), (3), (4) Câu 31: Nhỏ từ từ V lít dung dịch chứa Ba(OH)2 0,5M vào dung dịch chứa x mol NaHCO3 y mol BaCl2 Đồ thị sau dãy biểu diễn phụ thuộc số mol kết tủa thể tích dung dịch Ba(OH)2 Trang 9/4 – Mã đề thi 201 - Giá trị x,y tương ứng A 0,2 0,05 B 0,4 0,05 C 0,2 0,10 D 0,1 0,05 Câu 32: Hỗn hợp X gồm metyl fomat, đimetyl oxalat este Y đơn chức, có hai liên kết pi phân tử, mạch hở Đốt cháy hoàn toàn 0,5 mol X cần dùng 1,25 mol O2 thu 1,3 mol CO2 1,1 mol H2O Mặt khác, cho 0,4 mol X tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu dung dịch Z (giả thiết xảy phản ứng xà phòng hóa) Cho toàn Z tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 NH3, đun nóng Sau phản ứng xảy hoàn toàn, khối lượng Ag tối đa thu A 43,2 gam B 86,4 gam C 108,0 gam D 64,8 gam Câu 33: Cho muối X có cơng thức phân tử C3H12N2O3 Cho X tác dụng hết với dung dịch NaOH đun nóng, sau phản ứng thu sản phẩm khí có khả làm q ẩm hóa xanh muối axit vơ Số cơng thức cấu tạo X thỏa mãn điều kiện trên? A B C D Câu 34: Trong công nghiệp, nhôm sản xuất phương pháp điện phân Al 2O3 nóng chảy với điện cực làm than chì Khi điện phân nóng chảy Al 2O3 với dòng điện cường độ 9,65A thời gian 3000 giây thu 2,16 gam Al Phát biểu sau sai? A Hiệu suất trình điện phân 80% B Phải hòa tan Al2O3 criolit nóng chảy để hạ nhiệt độ nóng chảy hỗn hợp xuống 9000C C Nguyên liệu để sản xuất nhôm quặng boxit D Sau thời gian điện phân, phải thay điện cực catot Câu 35: X đipeptit Val - Ala, Y tripeptit Gly - Ala – Glu Đun nóng m gam hỗn hợp X Y có tỉ lệ số mol nx : ny = 3:2 với dung dịch KOH vừa đủ, sau phản ứng kết thúc thu dung dịch Z Cô cạn dung dịch Z thu 17,72 gam muối Giá trị m gần với? A 12 B 11,1 C 11,6 D 11,8 Câu 36: Cho phát biểu sau: (1) Fe gang thép bị ăn mòn điện hóa khơng khí ẩm (2) Nước để lâu ngồi khơng khí có pH < (3) Điều chế poli (etylen terephtalat) thực phản ứng trùng hợp trùng ngưng (4) Axit nitric dùng để sản xuất thuốc nổ TNT, sản xuất thuốc nhuộm, dược phẩm (5) Nitơ lỏng dùng để bảo quản máu mẫu sinh học khác (6) Triolein tác dụng với H2 (xúc tác Ni, to), dung dịch Br2, Cu(OH)2 (7) Photpho dùng để sản xuất bom, đạn cháy, đạn khói (8) Xăng E5 xăng sinh học pha 5% bio-ethanol (sản xuất chủ yếu từ lương thực ngô, sắn, ngũ cốc củ cải đường), 95% lại xăng Ron A92 “truyền thống” Số phát biểu A B C D Câu 37: Cho hỗn hợp Z gồm peptit mạch hở X amino axit Y (M X > 4MY) với tỉ lệ mol tương ứng : Cho m gam Z tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu dung dịch T chứa (m + 12,24) gam hỗn hợp muối natri glyxin alanin Dung dịch T phản ứng tối đa với 360 ml dung dịch HCl 2M, thu dung dịch chứa 63,72 gam hỗn hợp muối Các phản ứng xảy hoàn toàn Kết luận sau ? A Tỉ lệ số gốc Gly : Ala phân tử X : B Số liên kết peptit phân tử X C Phần trăm khối lượng nitơ Y 15,73% D Phần trăm khối lượng nitơ X 20,29% Câu 38: Hòa tan hồn tồn m gam hỗn hợp X gồm Mg , Fe, FeCO 3, Cu(NO3)2 vào dung dịch chứa NaNO3 0,045 mol H2SO4, thu dung dịch Y chứa muối trung hòa có khối lượng 62,605 gam 3,808 lít (đktc) hỗn hợp khí Z (trong có 0,02 mol H 2) Tỉ khối Z so với O 19/17 Thêm tiếp dung dịch NaOH M Trang 10/4 – Mã đề thi 201 - Phương trình hóa học tạo thành khí Z o t � CaCl2 + CO2 + H2O � Cu + CO2 A CuO + CO �� B CaCO3 + 2HCl �� o o t t � 2Fe + 3H2 � Cu + H2O C Fe2O3 + 2H2 �� D CuO + H2 �� Câu 66 Khi nhỏ từ từ đến dư dung dịch KOH vào dung dịch ZnSO Số mol kết tủa thu (y mol) phụ thuộc vào số mol KOH phản ứng (x mol) biểu diễn theo đồ thị sau: Giá trị b A 0,20 B 0,11 C 0,10 D 0,15 Câu 67 Cho m gam hỗn hợp X gồm axit glutamic lysin tác dụng với dung dịch HCl dư thu (m + 13,87) gam muối Mặt khác, lấy m gam X tác dụng với dung dịch KOH dư thu (m + 17,48) gam muối Các phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị m A 39,60 B 41,06 C 33,75 D 32,25 Câu 68 Điện phân dung dịch AgNO3 điện cực trơ, dòng điện I = 2A Sau thời gian t giây, khối lượng dung dịch giảm a gam catot thu kim loại Sau thời gian 2t giây khối lượng dung dịch giảm (a + 5,36) gam (biết a > 5,36) dung dịch X Biết dung dịch X hòa tan tối đa 3,36 gam Fe (sản phẩm khử N +5 NO) Coi lượng nước bay trình điện phân khơng đáng kể, bỏ qua hòa tan khí nước Giá trị t A 3860 B 4825 C 7720 D 5790 Câu 69 Đun nóng hỗn hợp X gồm 0,1 mol C 3H4; 0,2 mol C2H4; 0,35 mol H2 bình kín với bột Ni xúc tác hỗn hợp Y Dẫn toàn Y qua bình đựng dung dịch KMnO dư, thấy 6,72 lít hỗn hợp khí Z (đktc) có tỉ khối so với H2 12 Khối lượng dung dịch KMnO4 tăng A 3,1 gam B 9,6 gam C 17,2 gam D 7,2 gam Câu 70 Cho phát biểu sau (a) Từ xenlulozơ sản xuất tơ visco (b) Glucozơ gọi đường mía, fructozơ gọi đường mật ong (c) Cao su buna-N, buna-S thuộc loại cao su thiên nhiên (d) Tính bazơ anilin yếu so với metyl amin (e) Chất béo đượi gọi triglixerit (g) Hợp chất H2NCH(CH3)COOH3NCH3 este alanin Số phát biểu A B C D Câu 71 Chất hữu X có cơng thức phân tử C 8H15O4N Khi cho X tác dụng với dung dịch NaOH, đun nóng, thu sản phẩm gồm chất Y, C2H6O CH4O Chất Y muối natri α-aminoaxit Z (mạch hở không phân nhánh) Số công thức cấu tạo X phù hợp A B C D Câu 72 Cho hỗn hợp E gồm 0,2 mol chất hữu mạch hở X (C 6H13O4N) 0,3 mol este Y (C4H6O4) hai chức tác dụng hết với dung dịch NaOH vừa đủ, đun nóng Kết thúc phản ứng, cô cạn dung dịch, thu hỗn hợp Z gồm hai ancol đơn chức, dãy đồng đẳng a gam hỗn hợp ba muối khan (đều có số cacbon phân tử, có muối aminoaxit) Giá trị a gần với giá trị sua đây? Trang 13/4 – Mã đề thi 201 - A 75 B 83 Câu 73 Cho phản ứng xảy theo sơ đồ sau: to � Y + Z X + NaOH �� o C 96 D 88 CaO, t Y (rắn) + NaOH (rắn) ���� CH4 + Na2CO3 to � CH3COONH4 + 2Ag↓ + 2NH4NO3 Z + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O �� Biết X chất hữu đơn chức Tên gọi X A etyl axetat B etyl fomat C metyl acrylat D vinyl axetat Câu 74 Các hiđroxit: NaOH, Al(OH)3, Fe(OH)3, Ba(OH)2 kí hiệu ngẫu nhiên X, Y, Z, T Kết thí nghiệm X, Y, Z, T ghi bảng sau: Nội dung X Y Z T Tính tan (trong nước) tan khơng tan không tan tan Phản ứng với dung không xảy khơng xảy có xảy phản khơng xảy dịch NaOH phản ứng phản ứng ứng phản ứng Phản ứng với dung không xảy không xảy không xảy phản ứng tạo kết dịch Na2SO4 phản ứng phản ứng phản ứng tủa trắng Các chất X, Y, Z T A Ba(OH)2, Al(OH)3, Fe(OH)3, NaOH B Ba(OH)2, Fe(OH)3, Al(OH)3, NaOH C NaOH, Al(OH)3, Fe(OH)3, Ba(OH)2 D NaOH, Fe(OH)3, Al(OH)3, Ba(OH)2 Câu 75 Cho m gam bột Fe vào 200ml dung dịch chứa HCl 0,4M Cu(NO 3)2 0,2M Lắc cho phản ứng xảy hoàn toàn, sau phản ứng thu 0,75m gam hỗn hợp kim loại V lít khí NO (ở đktc, sản phẩm khử NO3 ) Giá trị m V A 5,44 8,96 B 9,13 2,24 C 5,44 0,448 D 3,84 0,448 Câu 76 Hòa tan hồn toàn lượng hỗn hợp X gồm Fe 3O4 FeS2 63 gam dung dịch HNO3 nồng độ x%, thu sản phầm gồm 1,568 lít (ở đktc) khí NO (sản phẩm khử N+5) dung dịch Y Cho dung dịch Y tác dụng vừa đủ với 200ml dung dịch NaOH 2M, lọc kết tủa đem nung đến khối lượng không đổi thu 9,76 gam chất rắn Giá trị x A 46,2 B 44,2 C 47,2 D 46,6 Câu 77 Hỗn hợp X gồm peptit mạch hở, tạo thành từ amino axit có dạng H 2NCnHmCOOH Đun nóng 4,63 gam X với dung dịch KOH dư, thu dung dịch chứa 8,19 gam muối Nếu đốt cháy hoàn tồn 4,63 gam X cần 4,2 lít khí O2 (ở đktc) Dẫn toàn sản phẩm cháy (CO 2, H2O, N2) vào dung dịch Ba(OH)2 dư, sau phản ứng thu m gam kết tủa khối lượng dung dịch giảm 21,87 gam Giá trị m gần với giá trị sau đây? A 35 B 28 C 30 D 32 Câu 78 Cho 4,68 gam hỗn hợp X gồm CuO Fe 3O4 tác dụng hết với 500 ml dung dịch HCl 1M (dư 25% so với lượng cần phản ứng) thu dung dịch Y phần chất rắn không tan Thêm dung dịch AgNO đến dư vào bình phản ứng thu kết tủa Z Biết sản phẩm khử N +5 khí NO, phản ứng xảy hồn tồn Khối lượng kết tủa Z A 18,785 B 17,350 C 18,160 D 7,985 Câu 79 Hợp chất X (CnH10O5) có vòng benzen nhóm chức este Trong phân tử X, phần trăm khối lượng oxi lớn 29% Lấy mol X tác dụng hết với dung dịch NaOH dư, sản phẩm hữu thu có mol chất Y Cho phát biểu sau: (a) Chất X có ba loại nhóm chức (b) Chất X quỳ tím ẩm chuyển sang màu đỏ (c) Số mol NaOH tham gia phản ứng mol (d) Khi cho mol X tác dụng hết với NaHCO3 (trong dung dịch) thu mol khí (e) mol chất Y tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa mol HCl (g) Khối lượng chất Y thu 364 gam Số phát biểu A B C D Câu 80 Axit hữu đơn chức X, mạch hở phân tử có liên kết đơi C = C có số đồng phân hình học Hai ancol Y, Z đồng đẳng (MY < MZ) Đốt cháy hoàn toàn 0,26 mol hỗn hợp E gồm X, Y, Z cần 13,44 lít O (ở đktc) thu 10,304 lít CO2 (đktc) 10,8 gam H2O Phần trăm khối lượng Z hỗn hợp E A 7,77% B 32,43% C 48,65% D 32,08% HẾT -Trang 14/4 – Mã đề thi 201 - ĐÁP ÁN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN (Đề thi có 04 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN II NĂM 2019 Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn thi thành phần: HĨA HỌC Thời gian làm bài: 50 phút, khơng kể thời gian phát đềđề thi 132 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Cho biết nguyên tử khối nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Ba = 137 Câu 41: Cho V ml dung dịch NaOH 2M vào 200 ml dung dịch CrCl 1M, sau phản ứng xảy hoàn toàn thu 10,3 gam kết tủa Giá trị lớn V A 700 B 500 C 350 D 450 Câu 42: Oxit sau oxit lưỡng tính? A CrO B CrO3 C Cr2O3 D FeO Câu 43: X loại tơ Một mắt xích X có khối lượng 226u (hay đvC) X A xenlulozơ triaxetat B tơ nilon-6,6 C poli(metyl metacrylat) D tơ niron (hay olon) Câu 44: Cho chất sau: glyxylalanin (Gly-Ala), anilin, metylamoni clorua, natri axetat, phenol Số chất tác dụng với NaOH dung dịch A B C D Câu 45: Thủy phân hoàn toàn m gam tinh bột, thu lấy toàn lượng glucozơ đem lên men thành ancol etylic với hiệu suất 50%, thu V lít (đktc) khí CO Hấp thụ hết lượng CO2 vào nước vôi dư thu 40 gam kết tủa Giá trị m A 72 B 32,4 C 36 D 64,8 2 Câu 46: Phản ứng sau có phương trình ion rút gọn Ba2+ + SO → BaSO4? A Ba(HCO3)2 + Na2SO4 → BaSO4 + 2NaHCO3 B Ba(OH)2 + 2NaHSO4 → BaSO4 + Na2SO4 + 2H2O C Ba(OH)2 + H2SO4 → BaSO4 + 2H2O D Ba(HCO3)2 + 2NaHSO4 → BaSO4 + Na2SO4 + 2H2O + 2CO2 Câu 47: Thủy phân hoàn toàn xenlulozơ, thu monosaccarit X Oxi hóa X Cu(OH)2 dung dịch NaOH đun nóng, thu chất hữu Y Hai chất X, Y A glucozơ, natri gluconat B fructozơ, sobitol C saccarozơ, glucozơ D glucozơ, axit gluconic Câu 48: Với cấu tạo tinh thể kim loại, kim loại sau có độ cứng cao nhất? A Ag B Fe C Cr D Cu Câu 49: Etyl fomat este có mùi thơm, khơng độc, dùng làm chất tạo hương công nghiệp thực phẩm Công thức etyl fomat A C2H5COOCH3 B HCOOC2H5 C CH3COOC2H5 D CH3COOCH3 Trang 15/4 – Mã đề thi 201 - Câu 50: Kim loại sau điều chế phản ứng nhiệt nhôm? A Cr B Ca C K D Al Câu 51: Thành phần thạch cao nung canxi sunfat Cơng thức canxi sunfat A CaCl2 B CaSO3 C CaSO4 D CaCO3 Câu 52: Kim loại sau không tan dung dịch kiềm? A Ba B Fe C Al D Na Câu 53: Một số sở sản xuất thuốc bắc thường đốt chất bột rắn màu vàng (là đơn chất) để tạo khí X nhằm mục đích tẩy trắng, chống mốc Tuy nhiên, theo nhà khoa học khí X có ảnh hưởng khơng tốt đến quan nội tạng khí X cũng nguyên nhân gây mưa axit Khí X A CO2 B NO2 C SO2 D H2S Câu 54: Dung dịch anbumin lòng trắng trứng dễ bị thủy phân dung dịch chất sau đây? A HCl B NaCl C NaNO3 D KNO3 Câu 55: Cho dung dịch NaOH vào lượng dư dung dịch chất X, thu kết tủa màu lục thẫm Chất X A FeCl3 B CrCl3 C MgCl2 D FeCl2 Câu 56: Đốt cháy hoàn toàn amin X bậc (no, đơn chức, mạch hở), thu 0,45 mol H 2O 0,05 mol N2 Công thức phân tử X A C2H9N B C4H9N C C3H9N D C3H7N Câu 57: Chất sau thuộc loại polime thiên nhiên? A Amino axit B Saccarozơ C Chất béo D Tinh bột Câu 58: Kim loại Fe không tan dung dịch A HCl (đặc, nguội) B HNO3 (loãng) C ZnCl2 D FeCl3 Câu 59: Cho gam Fe vào 100 ml dung dịch H 2SO4 1M (lỗng) Sau phản ứng xảy hồn tồn, thu V lít (đktc) khí Giá trị V A 1,12 B 2,24 C 3,36 D 2,40 Câu 60: Poli(vinyl clorua) (PVC) điều chế từ phản ứng trùng hợp chất sau đây? A CH2=CH2 B CH2=CHCl C CHCl=CHCl D C2H5Cl Câu 61: Thực thí nghiệm sau: (a) Nung nóng KNO3 (b) Cho Fe(OH)2 vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng (dư) (c) Sục khí Cl2 vào dung dịch FeCl2 (d) Cho dung dịch KHSO4 vào dung dịch FeCl2 (e) Cho Si vào dung dịch NaOH Sau phản ứng xảy ra, số thí nghiệm xảy phản ứng oxi hóa - khử A B C D Câu 62: Cho phương trình phản ứng hóa học sau: X + Y + H2O → Z + T (1); T + NaOH → X + 2H2O (2); Y + 2NaOH → E + 2H2O (3); Y + E + H2O → 2Z (4); 2AlCl3 + 3E + 3H2O → 2T + 3Y + 6NaCl (5) Các chất Z, T, E A NaAlO2, Al(OH)3, NaHCO3 B NaAlO2, CO2; Na2CO3 C CO2, Al(OH)3, NaHCO3 D NaHCO3, Al(OH)3, Na2CO3 Câu 63: Phát biểu sau sai? A Khi đốt cháy hoàn toàn x mol triolein thu y mol CO2 z mol H2O y – z = 5x B Isoamyl axetat có mùi chuối chín, dễ tan nước dùng làm chất tạo mùi thơm công nghiệp thực phẩm C Trong phản ứng este hóa ancol etylic axit axetic người ta cho H 2SO4 đặc vào để vừa chất xúc tác vừa làm tăng hiệu suất tạo sản phẩm D Khi hiđro hóa hồn toàn chất béo lỏng triolein (xúc tác Ni, t 0) để nguội thu chất béo rắn tristearin Câu 64: Cho phát biểu sau: (a) Sục khí CO2 tới dư vào dung dịch Ba(AlO2)2, sau phản ứng hoàn toàn thu kết tủa trắng gồm chất (b) Nhỏ dung dịch NaAlO2 vào lượng dư dung dịch KHSO4 thu kết tủa trắng (c) Chì hợp chất chì độc  (d) Nước có chứa nhiều cation Na+ (hoặc Mg2+) HCO gọi nước có tính cứng tạm thời Trang 16/4 – Mã đề thi 201 - (e) Trong đời sống, người ta thường dùng clo để diệt trùng nước sinh hoạt Số phát biểu A B C D Câu 65: Tiến hành thí nghiệm sau: (a) Nhúng dây sắt nguyên chất vào dung dịch AgNO3 (b) Cắt miếng tôn (sắt tráng kẽm), để khơng khí ẩm (c) Nhúng dây sắt vào dung dịch H2SO4 lỗng có nhỏ vài giọt dung dịch CuSO4 (d) Quấn sợi dây đồng vào đinh sắt nhúng vào dung dịch AlCl3 Trong thí nghiệm trên, số thí nghiệm Fe bị ăn mòn điện hóa học A B C D Câu 66: Hiđrocacbon mạch hở X (26 < MX < 58) Trộn m gam X với 0,52 gam stiren thu hỗn hợp Y Đốt cháy hoàn toàn Y thu 2,24 lít CO2 (đktc) 0,9 gam H2O Mặt khác, toàn lượng Y làm màu tối đa a gam Br2 dung dịch Giá trị a A 4,8 B 16,0 C 56,0 D 8,0 nCO2= 0,1; nH2O = 0,05 mol; nC8H8 = 0,005; mX = 0,78 gam Đốt 0,78 gam X 0,06 mol CO2 0,03 mol H2O => CTĐGN CH => C4H4 0,015 mol Vậy a = (0,015.3+0,005).160 = gam Câu 67: Thủy phân hoàn toàn triglixerit X dung dịch NaOH, thu glixerol, natri stearat natri oleat Đốt cháy hoàn toàn m gam X thu H2O 9,12 mol CO2 Mặt khác, m gam X tác dụng hoàn toàn với H dư (xúc tác Ni, nung nóng) thu chất béo Y Đem tồn Y tác dụng hoàn toàn với NaOH vừa đủ, thu lấy toàn muối sau phản ứng đốt cháy oxi dư thu tối đa a gam H 2O Giá trị a gần với giá trị sau đây? A 145 B 150 C 155 D 160 Phân tử X có 57C => nX = 0,16 mol => Muối C17H35COONa 0,48 mol => a = 151,2 gam Câu 68: Cho chất X (CrO3) tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH, thu hợp chất Y crom Đem chất Y cho vào dung dịch H2SO4 loãng, dư, thu hợp chất Z crom Đem chất Z tác dụng dung dịch HCl dư, thu khí T Phát biểu sau khơng đúng? A Chất Z Na2Cr2O7 B Khí T có màu vàng lục C Chất X có màu đỏ thẫm D Chất Y có màu da cam CrO3(X-đỏ thẫm) + 2NaOH Na2CrO4 ( Y- màu vàng) + H2O 2Na2CrO4 + H2SO4Na2Cr2O7 (Z - màu cam) + Na2SO4 + H2O Na2Cr2O7 + 14HCl 2NaCl + 2CrCl3 + 3Cl2(T màu vàng lục) + 7H2O Câu 69: Đốt môi sắt chứa kim loại M cháy ngồi khơng khí đưa vào bình đựng khí CO2 (như hình vẽ) Thấy kim loại M tiếp tục cháy bình khí đựng CO2 Kim loại M A Cu B Ag C Fe D Mg 2Mg + CO2 C + 2MgO Câu 70: Hòa tan hồn toàn m gam hỗn hợp X gồm Na, Na2O, Ba BaO (trong nguyên tố oxi chiếm 10,435% khối lượng hỗn hợp) vào nước, thu 500 ml dung dịch Y có pH = 13 0,224 lít khí (đktc) Sục từ từ đến hết 1,008 lít (đktc) khí CO2 vào Y thu khối lượng kết tủa A 0,985 gam B 1,970 gam C 6,895 gam D 0,788 gam Y có nOH = 0,05 mol; nH2= 0,01 mol => nO(X) = (0,05-0,01.2):2 = 0,015 mol => m = 2,3 gam X gồm x mol Ba, y mol Na, 0,015 mol O => 137x+23y=2,06 2x+y =0,05 => x = 0,01; y=0,03 mol nCO2 = 0,045 mol => CO32- = 0,005 => mBaCO3 = 0,985 Trang 17/4 – Mã đề thi 201 - Câu 71: X Y este mạch hở có cơng thức phân tử C 5H8O2 Thủy phân X Y dung dịch NaOH đun nóng thu hỗn hợp sản phẩm có chứa hai chất hữu tương ứng Z T Đem Z tác dụng với dung dịch AgNO3 NH3 dư thu E Lấy E tác dụng với dung dịch NaOH thu T Công thức cấu tạo thu gọn X Y A HCOOCH=C(CH3)-CH3 CH2=C(CH3)COOCH3 B CH3COOCH2-CH=CH2 CH3-COOCH=CH-CH3 C CH2=CH-COOC2H5 CH3-COOCH=CH-CH3 D CH3-COOCH=CH-CH3 C2H5-COOCH=CH2 Cách 1: Thử đáp án, cháu thoả mãn => ok Cách 2: Z andehit, có số C với T (T muối) => Z CH 3CHO ; T CH3COONa Z C2H5CHO T C2H5COONa => X Y C2H5COOCH=CH2 CH3COOCH=CH-CH3 Câu 72: Dung dịch X gồm KHCO3 a M Na2CO3 1M Dung dịch Y gồm H2SO4 0,25 M HCl 1,5M Nhỏ từ từ đến hết 100 ml dung dịch X vào 100 ml dung dịch Y, thu 2,688 lít (đktc) khí CO Nhỏ từ từ hết 100 ml dung dịch Y vào 100 ml dung dịch X thu dung dịch E Cho dung dịch Ba(OH) tới dư vào E, thu m gam kết tủa Biết phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị a m A 0,5 20,600 B 0,5 15,675 C 1,0 20,600 D 1,0 15,675 + TN1: Nhỏ từ từ đến hết 100 ml dung dịch X vào 100 ml dung dịch Y, thu 2,688 lít (đktc) khí CO2 => (0,1a+0,2)/(0,1a+0,1) = 0,2/0,12 => a = 0,5 (chỗ áp dụng tỷ lệ hướng dẫn nhé) +TN2: Nhỏ từ từ hết 100 ml dung dịch Y vào 100 ml dung dịch X: nHCO3- = 0,05; nCO32- = 0,1; nH+ =0,2; nSO42- = 0,025; Phản ứng xảy nCO2 = 0,1 mol; nHCO3- =0,05 mol => kết tủa 0,025 mol BaSO4 +0,05 mol BaCO3 => m = 15,675 Câu 73: Hòa tan hồn tồn m gam hỗn hợp Cu(NO 3)2 KCl vào H2O thu dung dịch X Điện phân dung dịch X (với điện cực trơ, màng ngăn xốp, cường độ dòng điện khơng đổi) thời gian t thu 1,12 lít (đktc) khí anot Nếu điện phân thời gian 3,5t thu 2,8 lít (đktc) khí anot thu dung dịch Y Cho 20 gam bột Fe vào Y, sau phản ứng xảy hồn tồn, thu khí NO (sản phẩm khử N+5) 16,4 gam hỗn hợp kim loại Biết hiệu suất điện phân 100%, khí khơng tan dung dịch Giá trị m A 58,175 B 48,775 C 69,350 D 31,675 2+ Do Fe + Y hỗn hợp kim loại nên Cu chưa điện phân hết Từ tỷ lệ khí anot => 3,5t anot có O2 + Nếu thời gian t giờ, anot có Cl2 => n(e) = 0,1 mol => 3,5t có n(e) = 0,35 mol => nCl2 = a; nO2 = b => a+b= 0,125 2a+4b=0,35=> a = 0,075 b = 0,05 (mol) => nCu2+ bị đp = 0,175 mol => nH+ = 0,2 mol => nNO = 0,05, nCu2+ x mol => 20+8x-0,05.3:2.56= 16,4 => x = 0,075 mol => m = 188.(0,175+0,075)+74,5.0,075.2=58,175 gam + Nếu t giờ, anot có x mol Cl2 y mol O2 =>x+y=0,05 n(e) = 2x+4y => Trong 3,5t n(e) = 7x+14y => nO2 = 0,125-x mol = (5x+10y):4 = 1,25x+2,5y => x=0 => Loại Câu 74: Lấy m gam hỗn hợp rắn gồm Mg, Zn, FeCO 3, FeS2 (trong nguyên tố oxi chiếm 16,71% khối lượng hỗn hợp) nung bình chứa 0,16 mol O2, sau phản ứng hồn tồn thu hỗn hợp chất rắn X khơng chứa nguyên tố lưu huỳnh hỗn hợp khí Y (có tỉ khối so với H2 27) Cho X vào dung dịch chứa 0,72 mol HCl 0,03 mol NaNO3, sau phản ứng hoàn toàn thấy dung dịch thu chứa muối clorua 1,12 lít (đktc) hỗn hợp hai khí có khối lượng 0,66 gam (trong có khí hóa nâu ngồi khơng khí) Giá trị m gần với giá trị sau đây? A 23 B 22 C 24 D 25 + X + HCl + NaNO3 thoát 0,03 mol H2 0,02 mol NO => nNH4 = 0,01 mol nH+ = 2.nO(X) + 2.nH2 + 10.nNH4+ + 4.nNO => nO(X) = 0,24 mol Cũng X có khả nhường e nên O2 phản ứng hết Lại có Y gồm CO2; SO2 có số mol (giả sử = a mol) => nO(hh đầu) = 3a Các khí chứa nguyên tử O nên nO(Y) = 4a Ta thấy : hh + O2 X + Y; BTNT(O) có 3a+0,16.2=0,24+4a => a = 0,08 => m = 0,08.3.16:16,71% = 22,98g Trang 18/4 – Mã đề thi 201 - Câu 75: X Y hai chất hữu có cơng thức phân tử C 6H13NO4 Khi X tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH đun nóng thu amin Z, ancol đơn chức T dung dịch muối axit cacboxylic E (Z, T, E có số nguyên tử cacbon) Lấy m gam hỗn hợp X, Y tác dụng vừa đủ với 600 ml dung dịch NaOH 1M đun nóng, sau phản ứng xảy hoàn toàn thu 13,5 gam Z, 9,2 gam T dung dịch Q gồm chất hữu có số nguyên tử cacbon Cô cạn dung dịch Q thu a gam chất rắn khan M Phần trăm khối lượng chất có phân tử khối bé M A 16,33% B 9,15% C 18,30% D 59,82% X C2H5NH3OOC-COOC2H5; Khi hỗn hợp X,Y tác dụng với NaOH 0,3 mol C2H5NH2 0,2 mol C2H5OH => Y phản ứng tạo C2H5NH2 => Y CH3COO-CH2-COOH3NC2H5 Ta có nC2H5OH = nX = 0,2 mol => nY = 0,1 mol => Q gồm 0,2 mol NaOOC-COONa + 0,1 mol CH 3COONa + 0,1 mol HO-CH2-COONa => %mCH3COONa = 18,3% Câu 76: Cho X axit cacboxylic đa chức (có MX < 200); Y, Z, T ba ancol đơn chức có số nguyên tử cacbon phân tử chất có khơng q liên kết ; E este đa chức tạo X, Y, Z, T Lấy m gam hỗn hợp Q gồm X, Y, Z, T, E tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH 18% thu hỗn hợp G gồm ancol có số mol dung dịch chứa chất tan có nồng độ 26,86% Cơ cạn dung dịch này, đem toàn muối khan đốt cháy hoàn toàn oxi dư, sau phản ứng thu H 2O, 0,09 mol Na2CO3 0,15 mol CO2 Cho G vào bình đựng Na dư thấy khối lượng bình tăng 38,5 gam có 0,33 mol khí Phát biểu khơng chất hỗn hợp Q A Phần trăm số mol X Q 6,06% B Số nguyên tử H E 20 C Tổng khối lượng ancol m gam Q 35,6 gam D Giá trị m 46,12 nG = 0,66 => chất G 0,22 mol mG = 38,5+0,33.2 = 39,16 gam => M tb = 59,33 => ancol : C3H7OH (bậc 1,2) C3H5OH nNa2CO3 = 0,09 mol => n-COONa = 0,18 mol = nNaOH => m dd NaOH = 40 gam m dd sau phản ứng = m+ 40 – 39,16 = m+0,84 gam n(muối) = 0,18/n mol với n; nC muối = 0,24 => số C muối = 4n/3 => Muối CH(COONa)3 n(muối) = 0,06 => m dd = 47,8 gam => m = 46,96 gam => D sai Q + NaOH  muối + ancol + H2O mH2O dung dịch NaOH = 32,8 gam ; mH2O dd sau pu = 34,96 => naxit = 0,04 mol => neste =0,02 => nancol Q = 0,6 => %nX = 6,06% => A Các ancol Q có số mol = 0,2 mol => m = 35,6 gam => C E C3H5OOC-CH(COOC3H7)2 => B Câu 77: Nhỏ từ từ đến dư dung dịch H2SO4 vào dung dịch chứa đồng thời NaAlO2, Ba(AlO2)2, Ba(OH)2 Sự phụ thuộc khối lượng kết tủa (y gam) vào số mol H 2SO4 tham gia phản ứng (x mol) biểu diễn đồ thị sau: Giá trị m A 77,7 B 81,65 C 93,35 D 89,45 Trang 19/4 – Mã đề thi 201 - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH PHƯỚC ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN I NĂM 2019 (40 câu trắc nghiệm – Thời gian 50 phút) Đoạn : trung hoà OH- => nBa(OH)2 = a mol Đoạn : Tạo đồng thời hai kết tủa BaSO4 Al(OH)3 => nBa(AlO2)2 = 1,5a Đoạn : BaSO4 đạt cực đại nên tạo Al(OH)3 thêm => nNaAlO2 = 3a Lượng kết tủa cực đại = 2,5a mol BaSO4 + 6a mol Al(OH)3 => a = 0,1 Tại nH2SO4 = 7a = 0,7 mol nBaSO4 = 0,25 mol Al(OH)3 tan (0,7-0,4).2 :3 = 0,2 mol =>nAl(OH)3 lại 0,4 mol => m = 0,25.233+0,4.78 = 89,45 gam Câu 78: Hỗn hợp M gồm este no, đơn chức mạch hở G, hai amino axit X, Y ba peptit mạch hở Z, T, E tạo X, Y Cho 65,4 gam M phản ứng hoàn toàn với lượng vừa đủ 600 ml dung dịch NaOH 1M, thu 1,104 gam ancol etylic dung dịch F chứa a gam hỗn hợp ba muối natri alanin, lysin axit cacboxylic Q (trong số mol muối lysin gấp 14 lần số mol muối axit cacboxylic) Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn b gam M lượng oxi vừa đủ thu 2,36 mol CO2 2,41 mol H2O Kết luận sau sai? A Phần trăm khối lượng este M 3,23% B Khối lượng muối natri alanin a gam hỗn hợp 26,64 gam C Giá trị a 85,56 D Giá trị b 54,5 nM = nC2H5OH = n(muối Q) = 0,024 mol => nLysNa = 0,336 mol Quy đổi M => => x = 0,024; y = 0,18 (mol) Vậy este CH3COOC2H5, n(peptit) = 0,18 mol; %m(este) = 0,024.88:65,4 = 3,229% => A mAlaNa = 0,24.111=26,64 => B a = 0,24.111+0,336.168+ 0,024.82 = 85,056 gam => C sai b = 65,4:[(2,808+0,024):2,36] = 54,5 => D Câu 79: Hòa tan hết a mol FeCO3 vào dung dịch HCl (lấy dư 10% so với lượng cần dùng) thu dung dịch X Cho dung dịch AgNO3 dư vào dung dịch X thu b gam kết tủa Biết sản phẩm khử N +5 khí NO nhất, phản ứng xảy hoàn toàn Biểu thức mối quan hệ a b A b = 423,7a B b = 287a C b = 315,7 D b = 407,5a FeCO3 + 2HCl  FeCl2 + CO2 + H2O; nHCl = 2,2a mol, nHCl dư 0,2a mol Fe2+ + H+ + NO3- Fe3+ + NO + H2O; nNO = 0,05a => nFe2+ 0,85a mol Kết tủa gồm 2,2a mol AgCl + 0,85a mol Ag => b = 407,5a Câu 80: Cho phát biểu sau: (a) Dung dịch NaF loãng dùng làm thuốc chống sâu (b) Kim cương dùng làm đồ trang sức, chế tạo mũi khoan, dao cắt thủy tinh (c) Nitơ lỏng dùng để bảo quản máu mẫu vật sinh học (d) Phân tử amilopectin có cấu trúc mạch phân nhánh (e) Trong nọc kiến có axit fomic, để giảm đau nhức bị kiến đốt, bơi vơi tơi vào vết đốt (g) Xenlulozơ trinitrat ứng dụng sản xuất tơ sợi Số phát biểu A B C D - HẾT I ĐÁP ÁN CÁC Mà ĐỀ Câu Mã đề 123 Mã đề 201 Mã đề 357 Mã đề 486 Trang 20/4 – Mã đề thi 201 - 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 B A D A C D A B B C D D C D A B C A C A C B D A C D C B D B C D D A B B C D B A A B C B B B C C D D B A D A D A C C C B B D D B C B D D C C A A D B A D A C B A C C A D C C A B D B D D B D C A C D C A D D D C D B B A A A C C B C A B A B B B D A A A A B D A D C D C B D C B A C D D B C D B B A B D C B C C D A C C D B B A II GIẢI CHI TIẾT MỘT SỐ CÂU Câu 1: Trong kim loại: Al, Mg, Fe Cu, kim loại có tính khửmạnh là: A Cu B Mg C Fe D Al Câu 2: Trong công nghiệp, để điều chế NaOH người ta điện phân dung dịch chất X (có màng ngăn) X là: A Na2SO4 B NaNO3 C Na3PO4 D NaCl Câu 3:Khí sinh trường hợp sau không gây nhiễm khơng khí? A Q trình đun nấu, đốt lò sưởi sinh hoạt Trang 21/4 – Mã đề thi 201 - B Quá trình quang hợp xanh C Quá trình đốt nhiên liệu động tơ D Q trình đốt nhiên liệu lò cao Câu 4: Triolein không tác dụng với chất (hoặc dung dịch) sau đây? A Dung dịch H2SO4 loãng, đun nóng B Cu(OH)2 điều kiện thường C Dung dịch NaOH, đun nóng D H2, xúc tác Ni, đun nóng Câu 5:Cho dung dịch NaOH vào dung dịch chất X, thu kết tủa màu nâu đỏ Chất X A FeCl3 B MgCl2 C CuCl2 D CrCl3 Câu 6: Thuỷ phân pentapeptit X thu đipeptit Ala-Gly; Glu-Gly tripeptit Gly-Ala-Glu Vậy cấu trúc peptit X là: A Glu-Ala-Gly-Ala-Gly B Ala-Gly-Ala-Glu-Gly C Ala-Gly-Gly-Ala-Glu D Gly-Gly-Ala-Glu-Ala Câu 7: Al2O3không tan dung dịch sau đây? A.NaOH B.BaCl2 C HCl D Ba(OH)2 Câu 8: Crom (VI) oxit có cơng thức hóa học A.Cr(OH)3 B CrO3 C.K2CrO4 D.Cr2O3 Câu 9: Chất sau không tham gia phản ứng trùng hợp? A.CH2=CH2 B.CH2=CH-CH3 C.CH2=CHCl D CH3-CH3 Câu 10: Kim loại sau điều chế phản ứng nhiệt luyện? A.Na B Al C.Ca D Fe Câu 11: Chất sau không tan nước? A Saccarozơ B Xenlulozơ C Fructuzơ D Glucozơ Câu 12: Natri cacbonat có tên gọi khác washing soda (chất tẩy) Công thức natri cacbonat A Na2SO3 B NaCl C Na2CO3 D NaHCO3 Câu 13: Cho m gam bột Fe vào 100 ml dung dịch CuSO 1M Sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu dung dịch X 9,2 gam chất rắn Y Giá trị m A 5,6 B 8,4 C 11,2 D 2,8 Giải: nCuSO4 = 0,1 mol = nFepư mFe bđ – mFe pư + mCu sinh = mY → mFe bđ = 9,2 - 64.0,1 + 56.0,1 = 8,4 gam Câu 14: Cho hỗn hợp gồm: Ba (2amol) Al 2O3 (3a mol) vào nước dư, thu đưuọc 0,08 mol khí H lại m gam chất rắn khơng tan Giá trị m A 8,16 B 4,08 C 6,24 D 3,12 Giải: Bảo toàn electron: 2nBa = 2nH2 → 2a = 0,08 => a = 0,04 mol Ba (2a mol) + Al2O3 (3a mol) → Ba(AlO2)2 2a mol + Al2O3 dư a mol Vậy m = 102.0,104 = 4,08 gam Câu 15: Cho chất sau: etylamin, ala-gly-val, amoni axetat, anilin Số chất phản ứng với dung dịch HCl A.3 B C D Câu 16: Cho 18 gam glucozơ phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO NH3 (đun nóng), thu m gam Ag Giá trị m A 32,4 B 21,6 C 10,8 D 16,2 Giải: Glucozơ → 2Ag nAg = 2nglucozơ = 0,2 => mAg = 21,6 gam Câu 17: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp hai amin no, đơn chức đồng đẳng liên tiếp thu 2,24 lít khí CO (đktc) 3,6gam nước Công thức amin là: Trang 22/4 – Mã đề thi 201 - A CH3NH2, C2H5NH2 B C2H5NH2, C3H7NH2 C C3H7NH2, C4H9NH2 D C5H11NH2, C6H13NH2 Giải: CnH2n+3N → nCO2 + (n + 1,5) H2O 1,5namin = nH2O – nCO2 → namin = mol Số C trung bình = 0,1 : = 1,5 => CH3NH2, C2H5NH2 Câu 18: Bộ dụng cụ chiết (được mơ tả hình vẽ bên) Dụng cụ dùng để tách hai chất lỏng sau đây? A etyl axetat nước cất C natri axetat etanol B anilin HCl D axit axetic etanol Câu 19: Phản ứng sau có phương trình ion rút gọn H+ + OH- → H2O? A CH3COOH + NaOH  CH3COONa + H2O B Ba(OH)2 + 2HCl  BaCl2 + 2H2O C Ba(OH)2 + H2SO4 BaSO4 + 2H2O D Mg(OH)2 + 2HCl  MgCl2 + 2H2O Câu 60: Dãy gồm dung dịch hòa tan Cu(OH)2 nhiệt độ phòng A glucozơ, fructozơ tinh bột B glucozơ, fructozơ xenlulozơ C glucozơ, fructozơ saccarozơ D Saccarozơ, glixerol tinh bột Câu 21: Tiến hành thí nghiệm sau: a) Cho kim loại Fe nguyên chất vào dung dịch CuSO4 b) Cho kim loại Al nguyên chất vào dung dịch HNO3 loãng, nguội c) Đốt cháy dây Mg nguyên chất khí Cl2 d) Cho kim loại Mg-Cu vào dung dịch H2SO4 loãng Trong thí nghiệm trên, số thí nghiệm xảy ăn mòn điện hóa A.2 B C D Câu 22: Este X đơn chức, mạch hở có tỉ khối so với oxi 43/16 Thủy phân X môi trường axit thu axit cacboxylic Y ancol Z Số đồng phân cấu tạo thỏa mãn X A B C D Câu 23: Cho chất: FeCO3, Fe(NO3)2, Cr(OH)3, Na2CrO4 Số chất phản ứng với dung dịch HCl loãng A B C D Câu 24: Cho chất sau: protein, xenlulozơ, policaproamit, poliacrilonitrin, poli(etylen terephtalat), nilon-6,6 số chất dãy có chứa liên kết –CO–NH– A.5 B C D Câu 25:Cho hỗn hợp X gồm KHCO3 Na2CO3 Trộn hỗn hợp X chia thành hai phần: Phần có khối lượng m gam tác dụng với dung dịch Ca(OH)2 dư, thu 0,12 mol kết tủa Phần có khối lượng 2m gam tác dụng với dung dịch HCl dư, thu V lít khí (đktc) Biết phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị V A 3,584 B 1,792 C 2,688 D 5,376 Giải: Khi cho hỗn hợp KHCO3 Na2CO3 phản ứng với Ca(OH)2, xảy phản ứng: HCO3- + OH- → CO32Ca2+ + CO32- → CaCO3 Trong m gam: ∑n(CO32- + HCO3-) = nkết tủa = 0,12 mol => Trong 2m gam → ∑n(CO32- + HCO3-) = 0,24 mol => Phần có khối lượng 2m gam tác dụng với dung dịch HCl dư: nCO2 = ∑n(CO32- + HCO3-) = 0,24 mol Vậy giá trị V = 5,376 lít Câu 26: Đốt cháy hoàn toàn a gam triglixerit X cần vừa đủ 4,83 mol O 2, thu 3,42 mol CO 3,18 mol H2O Mặt khác, cho a gam X phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu b gam muối Giá trị b A 53,16 B 54,84 C 57,12 D 60,36 Giải: Trang 23/4 – Mã đề thi 201 - Bảo toàn oxi: mol O/X = 0,36 mol → nX = 0,36/6 = 0,06 mol Khối lượng X = mC + mH + mO = 3,42.12 + 3,18.2 + 0,36.16 = 53,16 gam Ta có: X + 3NaOH → muối + glixerol 0,06 0,18 0,06 Bảo toàn khối lượng: 53,16 + 0,18.40 = 0,06.92 + mmuối => muối 54,84 gam Câu 27: Cho sơ đồ phản ứng từ este X(C6H10O4) sau: 0 t H 2SO4 , 140 C � X1 + X2 + X3; X2 + X3 ������ X + 2NaOH �� C3H8O + H2O Nhận định sau sai? A X có hai đồng phân cấu tạo B Từ X1 điều chế CH4 phản ứng C X khơng phản ứng với H2 khơng có phản ứng tráng bạc D Trong X chứa số nhóm -CH2- số nhóm –CH3 Giải: X : C6H10O4 (∆ = 2); X1 = CH3OH; X2 = C2H5OH → X : CH3OOC – CH2 – COOC2H5 Câu 28: Thực thí nghiệm sau: (a) Đun nóng nước cứng tồn phần (b) Cho kim loại Ba dư vào dung dịch AlCl3 (c) Điện phân dung dịch CuSO4 với điện cực trơ, màng ngăn xốp (d) Cho dung dịch KHSO4 vào dung dịch Ba(HCO3)2 (e) Cho Fe dư vào dung dịch chứa Cu(NO3)2 HCl (g) Cho hỗn hợp Ba Al2O3 (tỷ lệ mol 1:1) vào nước dư Sau phản ứng xảy ra, số thí nghiệm vừa tạo thành khí, vừa tạo thành kết tủa A B C D Câu 29: Cho phát biểu sau: (a) Cho dungdịch chứaKHSO4vào dungdịch NaHCO3 thấy có khí khơng màu (b) Nhúng Al vào dung dịch HNO3 đặc 25oC thấy Al tan dần (c) Hợp kim Na – K dùng làm chất trao đổi nhiệt lò phản ứng hạt nhân (d) Nước cứng gây ảnh hưởng đến sức khỏe người gây nhiễm mơi trường (e) Có thể điều chế kim loại Na phương pháp điện phân dung dịch NaCl Số phát biểu A B C D Câu 30: Đun nóng hỗn hợp X gồm 0,1 mol etilen; 0,1 mol vinylaxetilen 0,3 mol hiđro với xúc tác Ni thời gian, thu hỗn hợp Y có tỉ khối so với hiđro 10,75 Cho toàn Y vào dung dịch brom dư thấy có tối đa a mol brom phản ứng Giá trị a A 0,3 B 0,2 C 0,4 D 0,05 Giải: mX = 0,1.28 + 0,1.52 + 0,3.2 = 8,6 gam →nY = 8,6/21,5 = 0,4 mol n(H2phản ứng) = nX – nY = 0,5 – 0,4 = 0,1 mol Bảo toàn mol : /X) = nH2phản ứng + nBr2 =>nBr2 = 0,1 + 0,1.3 – 0,1 = 0,3 mol Câu 31: Hòa tan hết m gam hỗn hợp X gồm Na, BaO Al 2O3 vào nước dư, thu 2,688 lít khí H2 (đktc) dung dịch Y Cho từ từ đến dư dung dịch HCl vào Y, phản ứng biểu diễn theo đồ thị sau: Trang 24/4 – Mã đề thi 201 - Giá trị m A 28,98 gam B 38,92 gam C 30,12 gam D 27,70 gam Giải: nNa = 2nH2 = 0,24 mol → dung dịch Y chứa Na+ 0,24 mol; Ba2+ x mol; AlO2- y mol OH- z mol Bảo tồn điện tích: 0,24 + 2x = y + z nH+ = 1,06 = 4y + z nH+ = 0,36 = z + 3a nH+ = 0,88 = z + 4y – 3a => 1,24 = 4y + 2z Vậy x = 0,08 mol; y = 0,22 mol; z = 0,18 mol m = 0,24.23 + 0,08.153 + 0,22/2.102 = 28,98 gam Câu 32: Cho phát biểu sau: (a) Dầu mỡ qua chiên rán nhiều lần chứa anđehit có khả gây ung thư cho người dùng (b) Dịch truyền glucozơ 5% dùng để cung cấp đạm cho thể bệnh nhân (c) Saccarozơ dùng làm nguyên liệu công nghiệp tráng gương, tráng ruột phích (d) Các β-aminoaxit nguyên liệu để sản xuất tơ poliamit (e) Vải làm từ nilon, tơ tằm bền giặt nước nóng với xà phòng có tính kiềm cao (g) Đun nóng bột gạo với nước, thu dung dịch hồ tinh bột Số phát biểu không A B C D Câu 33: Tiến hành điện phân (với điện cực trơ, hiệu suất 100% dòng điện có cường độ không đổi) dung dịch X gồm 0,2 mol CuSO4 0,15 mol HCl, sau thời gian điện phân thu dung dịch Y có khối lượng giảm 14,125 gam so với khối lượng dung dịch X Cho 15 gam bột Fe vào Y đến kết thúc phản ứng thu m gam chất rắn Biết sinh hòa tan khơng đáng kể nước Giá trị m A 8,0 B 15,3 C 10,8 D 8,6 Giải: Cu2+ điện phân hết a mol Bảo tồn electron: mol O2 anot = ¼ (2a – 0,15) = 0,5a – 0,0375 khối lượng giảm 14,125 gam = 64a + 35,5.0,15 + 32.(0,5a – 0,0375) => a = 0,125 mol Vậy dung dịch Y chứa Cu2+ dư 0,075 mol; SO42- 0,2 mol; H+ 0,25 mol nFe phản ứng = nCu2+ + ½ nH+ = 0,2 mol Khối lượng chất răn = mFe dư + mCu = (15 – 0,2.56) + 0,075.64 = 8,6 gam Câu 34: Hỗn hợp T gồm ba este X, Y, Z mạch hở (MX< MY< MZ) Cho 51,36 gam T tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0,47 mol NaOH, thu muối axit cacboxylic đơn chức hỗn hợp Q gồm ancol no, mạch hở, có số nguyên tử cacbon phân tử Đốt cháy hồn tồn Q, thu 18,144 lít khí CO2 19,44 gam H2O Tổng số nguyên tử có phân tử Z A.41 B 40 C 42 D 30 Giải: CO2 0,81 mol H2O 1,08 mol → mol hỗn hợp ancol = H2O – CO2 = 0,27 mol → số C = => ba ancol C3H7OH, C3H6(OH)2, C3H5(OH)3 Số mol O/ancol = mol nhóm OH/ancol = nNaOH = 0,47 mol Khối lượng ancol = mC + mH + mO = 0,81.12 + 1,08.2 + 0,47.16 = 19,4 gam Trang 25/4 – Mã đề thi 201 - Bảo toàn khối lượng: mmuối = 50,76 gam Vì ba este tạo từ axit ba ancol C3H7OH, C3H6(OH)2, C3H5(OH)3 → axit đơn chức > nmuối = nNaOH = 0,47 mol => Mmuối = 50,76/0,47 = 108 => C3H5COONa =>công thức Z (C3H5COO)3C3H5 → tổng số nguyên tử: 41 Câu 35: Hoà tan hết 13,4 gam hỗn hợp MgO Al 2O3 vào 500 ml dung dịch HCl 1,2M H 2SO4 0,2M thu dung dịch X Cho 450 ml dung dịch Ba(OH) 1M vào X thu dung dịch Y 35,74 gam hỗn hợp gồm kết tủa Phần trăm khối lượng MgO hỗn hợp ban đầu? A 76,12 B 23,88 C 29,85 D 70,15 Giải: 13,4 gam hỗn hợp MgO x mol Al2O3 y mol → 40x + 102y = 13,4 HCl 0,6 mol; H2SO4 0,1 mol; Ba(OH)2 0,45 mol → BaSO4 0,1 mol; Ba2+ 0,35 mol Dung dịch Y chứa: Ba2+ 0,35 mol; Cl- 0,6 mol → có AlO2- 0,1 mol => kết tủa chứa: BaSO4 0,1 mol; Mg(OH)2 x mol Al(OH)3 2y – 0,1 Ta có 233.0,1 + 58x + 78.(2y – 0,1) = 35,74 Vậy x = 0,08 mol; y = 0,1 mol → %mMgO = 0,08.40/13,4 = 23,88% Câu 36: Hòa tan hồn tồn hai chất rắn X, Y ( có số mol nhau) vào nước dung dịch Z Tiến hành thí nghiệm sau: TN1: Cho dung dịch NaOH dư vào Vml dung dịch Z thu n1 mol kết tủa TN2: Cho dung dịch NH3 dư vào V ml dung dịch Z thu n2 mol kết tủa TN3: Cho dung dịch AgNO3 dư vào V ml dung dịch Z thu n3 mol kết tủa Biết phản ứng xảy hoàn toàn n1 = n2 CO2 → ancol Z no, hai chức, mạch hở Gọi số mol hỗn hợp X, Y a mol, Z b mol, T c mol Bảo toàn oxi: 2a + 2b + 4c + 0,59.2 = 0,47.2 + 0,52 Số mol Br2 = a + 2c = 0,04 Số mol CO2 – số mol H2O = a – b + 3c = 0,47 – 0,52 => a = 0,02; b = 0,1; c = 0,01 Trang 26/4 – Mã đề thi 201 - Gọi số C trung bình X, Y n (n > 3); số C Z m (m ≥ 3) → số C este T 2n + m Ta có phương trình mol C: 0,02n + 0,1m + 0,01.(2n + m) = 0,47 => 0,04n + 0,11m = 0,47 Chỉ có m = 3, n = 3,5 thỏa Vậy ancol Z C3H6(OH)2 Cho E + NaOH → muối + ancol + H2O nNaOH = naxit + 2neste = 0,04 mol → m = 1,6 gam nancol = nancol + neste = 0,11 mol → m = 8,36 gam nnước = naxit = 0,02 mol → m = 0,36 gam bảo toàn khối lượng => mmuối = 4,04 gam Câu 39: Cho 27,04 gam hỗn hợp rắn X gồm Fe, FeO, Fe 3O4, Fe2O3 Fe(NO3)2 vào dung dịch chứa 0,88 mol HCl 0,04 mol HNO3, khuấy cho phản ứng xảy hồn tồn, thu dung dịch Y (khơng chứa ion NH4+) 0,12 mol hỗn hợp khí Z gồm NO N2O Cho dung dịch AgNO3 đến dư vào dung dịch Y, thấy thoát 0,02 mol khí NO (sản phẩm khử nhất); đồng thời thu 133,84 gam kết tủa Biết tỉ lệ mol FeO, Fe 3O4, Fe2O3 X : : Phần trăm số mol Fe có hỗn hợp ban đầu gần với A 54% B 46% C 58% D 48% Giải: 133,84 gam kết tủa chứa AgCl 0,88 mol → Ag 0,07 mol Bảo toàn electron: số mol Fe2+ = 3nNO + nAg = 0,02.3 + 0,07 = 0,13 mol Dung dịch Y chứa Fe3+, Fe2+ 0,13 mol, Cl- 0,88 mol, H+ dư = 4nNO = 0,08 mol Bảo tồn điện tích: 3nFe3+ = 0,88 – 2.0,13 – 0,08 = 0,54 mol → Fe3+ 0,18 mol 27,04 gam hỗn hợp rắn X gồm Fe a mol, FeO 3b mol, Fe3O4 2b mol, Fe2O3b mol Fe(NO3)2 c mol Phương trình khối lượng: 56a + 840b + 180c = 27,04 Bảo toàn mol Fe: a + 11b + c = 0,18 + 0,13 Gọi mol N2O d mol → NO2 0,12 – d Bảo toàn N: 2c + 0,04 = 2d + 0,12 – d tức d = 2c – 0,08 => N2O 2c – 0,08 NO 0,2 – 2c Phương trình mol H+ phản ứng: 0,88 + 0,04 – 0,08 = 28b + 10.(2c – 0,08) + 2.(0,2 - 2c) =>a = 0,14; b = 0,01; c = 0,06 mol Vậy %nFe = 0,14/0,26 = 53,85% Câu 40: Cho hỗn hợp X gồm muối A (C 5H16O3N2) B (C4H12O4N2) tác dụng với lượng dung dịch NaOH vừa đủ, đun nóng đến phản ứng xảy hồn tồn cô cạn thu m gam hỗn hợp Y gồm hai muối D E (MD< ME) 4,48 lít hỗn hợp Z gồm hai amin no, đơn chức đồng đẳng có tỉ khối H 18,3 Khối lượng muối E hỗn hợp Y là: A 4,24 B 3,18 C 5,36 D 8,04 Giải: Vì tạo hai amin no, đơn chức đồng đẳng nên công thức A, B là: (A) (C2H5NH3)2CO3 (B) (COONH3CH3)2 → Hai amin: CH3NH2 0,12 mol C2H5NH2 0,08 mol => (C2H5NH3)2CO3 0,04 mol (B) (COONH3CH3)2 0,06 mol Vậy muối gồm: (D) Na2CO3 0,04 mol (E) (COONa)2 0,06 mol → mE = 0,06.134 = 8,04 gam …………………….HẾT…………… Trang 27/4 – Mã đề thi 201 - ... CHUYÊN (Đề thi có 04 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN II NĂM 2019 Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Mơn thi thành phần: HĨA HỌC Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Mã đề thi 132 Họ,... KHẢO SÁT THPT QUỐC GIA NĂM 2019 Mơn thi: Hóa học Ngày : 3-3 -2019 Thời gian làm bài: 50 phút; không kể thời gian phát đề (40 câu trắc nghiệm) Mà ĐỀ 201 Trang 7/4 – Mã đề thi 201 - cauhoi 41 42 43... sau ? A 2,85 B 2,45 C 2,65 D 2,25 - HẾT Trang 4/4 – Mã đề thi 201 - Trang 5/4 – Mã đề thi 201 - Trang 6/4 – Mã đề thi 201 - e cauhoi 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
- Xem thêm -

Xem thêm: TONG họp DE THI THU 2019 FILE WORRD, TONG họp DE THI THU 2019 FILE WORRD

Từ khóa liên quan