duoc lieu CHƯƠNG TRÌNH KHUNG

21 107 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2019, 08:59

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG GIÁO TRÌNH DƯỢC LIỆU CHƯƠNG TRÌNH KHUNG GIÁO TRÌNH DƯỢC LIỆUCHƯƠNG TRÌNH KHUNG GIÁO TRÌNH DƯỢC LIỆUCHƯƠNG TRÌNH KHUNG GIÁO TRÌNH DƯỢC LIỆU CHƯƠNG TRÌNH KHUNG GIÁO TRÌNH DƯỢC LIỆUCHƯƠNG TRÌNH KHUNG GIÁO TRÌNH DƯỢC LIỆUCHƯƠNG TRÌNH KHUNG GIÁO TRÌNH DƯỢC LIỆUCHƯƠNG TRÌNH KHUNG GIÁO TRÌNH DƯỢC LIỆU CHƯƠNG TRÌNH MƠN HỌC Tên mơn học: Dược liệu Mã môn học: Thời gian thực môn học: 90 I Vị trí, tính chất mơn học: - Vị trí: Dược liệu mơn học chun mơn chương trình đào tạo chuyên ngành Dược Cao đẳng hệ năm - Tính chất: Mơn học cung cấp cho sinh viên: + Cung cấp thành phần, tác dụng nhóm hoạt chất thường có dược liệu … + Cung cấp cho sinh viên kỹ nhận biết vị dược liệu khô, dược liệu tươi, sử dụng vị dược liệu triết xuất, điều chế thuốc + Phát huy kỹ sử dụng loại dùng cụ, máy móc, trang thiết bị dùng dược liệu hiệu + Phối hợp vị dược liệu điều trị số bệnh đơn giản II Mục tiêu mơn học: Về kiến thức: Giải thích thành phần, tác dụng nhóm hoạt chất thường có dược liệu Trình bày 05 tiêu chuẩn chất lượng kĩ thuật chung việc kiểm tra chất lượng dược liệu Trình bày 10 phương pháp thu hái, phơi sấy, chế biến sơ bảo quản dược liệu Mô tả hình thái thực vật điển hình, phận dùng, cách thu hái, hoạt chất chính, cơng dụng, cách dùng bảo quản cây, làm thuốc qui định chương trình đào tạo Về kỹ năng: Chuẩn bị đầy đủ phương tiện đáp ứng điều kiện thực kỹ thuật phòng thực hành Thực kỹ điều chế, định tính dược chất dược liệu, đảm bảo an toàn Nhận biết phận dùng, sử dụng phận dùng để làm thuốc Hướng dẫn sử dụng an toàn, hợp lý vị dược liệu thiết yếu dùng làm thuốc Hướng dẫn trồng bảo quản số thuốc thông thường *Về lực tự chủ trách nhiệm: 10 Thể thái độ chuyên cần, tỷ mỉ, cẩn thận trình thực hành 11 Tôn trọng nguyên tắc, quy ước quy trình kỹ thuật để đảm bảo an tồn trình thực hành 12 Phát huy lực cá nhân phối hợp làm việc nhóm trình thực kỹ thuật thực hành 13 Có ý thức bảo tồn dược liệu tự nhiên nuôi, trồng dược liệu III Nội dung môn học Nội dung tổng quát phân bổ thời gian: TT TÊN BÀI Chương 1: Đại cương dược liệu Chương 2: Dược liệu chứa Cacbonhydrat Chương 3: Dược liệu chứa Glycosid Chương 4: Dược liệu chứa acit hữu Chương 5: Dược liệu chứa chất kháng khuẩn thực vật bậc cao Chương 6: Dược liệu chứa Alcaloid Chương 7: Dược liệu chứa tinh dầu Chương 8: Dược liệu chứa chất nhựa Chương 9: Dược liệu chưa lipid 10 Chương 10: Động vật làm thuốc Tổng cộng THỜI GIAN ( ) TS LT TH KT 2 20 8 20 7 94 10 10 6 10 10 6 32 62 Nội dung chi tiết Chương ĐẠI CƯƠNG VỀ DƯỢC LIỆU MỤC TIÊU Sau học chương “Đại cương Dược liệu” sinh viên phải biết Định nghĩa môn học Lịch sử y học giới nước gắn liền với môn học Vị trí dược liệu ngành y tế kinh tế quốc dân 4 Công việc thu hái bảo quản dược liệu Bẩy phương pháp đánh giá dược liệu NỘI DUNG Định nghĩa môn học Lịch sử môn học dược liệu Vị trí dược liệu ngành y tế kinh tế quốc dân Thu hái chế biến sơ bảo quản dược liệu Bảy phương pháp để đánh giá dược liệu 5.1 Cảm quan 5.2 Sử dụng kính hiển vi 5.3 Phương pháp hóa học 5.4 Phương pháp vật lý 5.5 Xác định độ ẩm 5.6 Định lượng tro 5.7 Phương pháp sắc ký Chương 2: DƯỢC LIỆU CHỨA CARBOHYDRAT MỤC TIÊU Sau học chương “Dược liệu chứa carbohydat” sinh viên phải biết Cấu trúc hóa học tinh bột, cellulose dẫn chất, gôm, chất nhày pectin Các phương pháp để nhận biết đánh giá dược liệu chứa thành phần nêu Các dược liệu chứa tinh bột đưa giáo trình, trọng dược liệu: Cát căn, Sen, Ý dĩ Dược liệu chứa cellulose: Cây Các dược liệu chứa gôm chất nhầy đưa vào giáo trình, trọng: gơm arabic, gơm adragant, sâm bố chính, mã đề, thạch NỘI DUNG Định nghĩa Cấu trúc hóa học tinh bột Sự thủy phân tinh bột Hình dạng tinh bột Chế tinh bột Định tính định lượng Cơng dụng Các dược liệu cụ thể 8.1 Cát 8.2 Mạch nha 8.3 Ý dĩ 8.4 Sen 8.5 Hoài sơn 8.6 Trạch tả Cellulose 9.1 Định nhĩa 9.2 Bông 10 Gôm – chất nhầy – pectin 10.1.Gôm – chất nhầy 10.1.1 Nguồn gốc vai trò sinh lý 10.1.2 Tính chất 10.1.3 Đánh giá dược liệu chứa gôm chất nhầy 10.1.4 Ứng dụng 10.2 Nhứng chất pectin 10.2.1 Những chất pectin hòa tan 10.2.2 Những chất pectin khơng hòa tan 10.2.2.1 Gơm Arabic 10.2.2.2 Gơm adragant 10.2.2.3 Sâm bố 10.2.2.4 Bạch cập 10.2.2.5 Mã đề 10.2.2.6 Thạch 10.2.2.7 Tảo mẹ Chương DƯỢC LIỆU CHỨA GLYCOSID MỤC TIÊU Sau học chương “Dược liệu chứa glycosid” sinh viên phải biết Định nghĩa glycoside Các dây nối O-, C-, N-, S- glycoside Lý hóa glycosid tác dụng enzym lên glycoside Phương pháp chung để chiết glycoside NỘI DỤNG Định nghĩa Tính chất Chiết xuất Bài DƯỢC LIỆU CHỨA GLYCOSID TIM MỤC TIÊU Sau học chương “Dược liệu chứa glycoside tim” sinh viên phải biết Định nghĩa glycoside tim Cấu trúc hóa học glycosid tim Sự liên quan cấu trúc hóa học tác dụng glycoside tim Tính chất, định tính, định lượng, phương pháp đánh giá sinh vật dược liệu chứa glycosid tim Các dược liệu chứa glycosid tim đưa vào giáo trình, trong: trúc đào, loài strophanthus, digital, đay NỘI DUNG Định nghĩa Phân bố thực vật Cấu trúc hóa học Sự liên quan cấu trúc tác dụng Tính chất, định tính, định lượng Các dược liệu 6.1 Lá trúc đào 6.2 Hạt thông thiên 6.3 Strophanthus 6.4 Strophanthus Việt Nam 6.5 Digital (dương địa hoàng) 6.6 Hạt đay 6.7 Hành biển Bài DƯỢC LIỆU CHỨA SAPONIN MỤC TIÊU Sau học chương “Dược liệu chứa saponin” sinh viên phải biết Định nghĩa saponin Cấu trúc hóa học saponin Các phương pháp để kiểm nghiệm dược liệu chứa saponin Phương pháp chung để chiết xuất saponin 5 Tác dụng công dụng saponin Các dược liệu chứa saponin đưa vào giáo trình, trọng: Cam thảo, Viễn chí, Cát cánh, Ngưa tất, Rau má, Ngũ gia bì chân chim, Nhân sâm, Tam thất, Mạch mơn NỘI DUNG Định nghĩa Cấu trúc hóa học Các phương pháp để kiểm nghiệm dược liệu chứa saponin Chiết xuất Tác dụng công dụng Sự phân bố thực vật Các dược liệu cụ thể 7.1 Cam thảo 7.2 Viễn chí 7.3 Cát cánh 7.4 Bồ kết 7.5 Ngưu tất 7.6 Rau má 7.7 Ngũ gia bì chân chim 7.8 Nhân sâm 7.9 Tam thất 7.10.Táo nhân 7.11.Cam thảo dây 7.12.Tỳ giải 7.13.Cây dứa mỹ 7.14.Khúc khắc 7.15.Mạch môn 7.16.Thiên môn Bài DƯỢC LIỆU CHỨA MONO VÀ DITERPENOID GLYCOSID MỤC TIÊU Sau học chương “Dược liệu chứa glycosid” sinh viên phải biết Cấu trúc hóa học nhóm Iridoid Phân loại nhóm Iridoid Tính chất, định tính Iridoid dược liệu Các dược liệu chứa Iridoid glycosid đưa vào giáo trình: Sinh địa, Dành dành, Mơ 5 Các dược liệu chứa diterpenoid đưa vào giáo trình: Xuyên tâm liên, Hy thiêm, Cỏ NỘI DUNG Monoterpenoid glycoside Diterpenoid glycoside Dược liệu monoterpenoid glycoside 3.1 Sinh địa (địa hoàng) 3.2 Dành dành 3.3 Lá mơ 3.4 Huyền sâm 3.5 Đại Dược liệu chứa diterpenoid 4.1 Xuyên tâm liên 4.2 Ké đầu ngựa 4.3 Hy thiêm 4.4 Cỏ Bài DƯỢC LIỆU CHỨA NHỮNG HỢP CHẤT ANTHRANOID MỤC TIÊU Sau học chương “Dược liệu chứa antranoid” sinh viên phải biết Đặc điểm cấu trúc nhóm anthranoid: nhóm phẩm nhuộm, nhóm nhuận tẩy, nhóm dimer Các phương pháp định tính định lượng anthranoid dược liệu Nguyên tác chiết xuất anthranoid từ dược liệu Tác dụng sinh học công dụng anthranoid Các dược liệu chứa anthranoid đưa vào giáo trình, trọng Phan tả diệp dược liệu thuộc chi Cassia có nước ta, Đại hồng, dược liệu thuộc họ Polygonaceae có nước, ba kích, lơ hội NỘI DUNG Khái niệm chung anthranoid Phân nhóm 2.1 Nhóm phẩm nhuộm 2.2 Nhóm nhuận tẩy 2.3 Nhóm dimer Tính chất định tính Sắc ký Quang phổ Định lượng 6.1 Phương pháp cân 6.2 Phương pháp so màu 6.3 Phương pháp thể tích Tschirch Schmitz Chiết xuất Tác dụng sinh lý công dụng Các dược liệu chứa anthranoid thuộc chi Cassia 9.1 Phan tả diệp 9.2 Thảo minh 9.3 Cốt khí muồng 9.4 Muồng trâu 9.5 Ơ mơi 10 Các dược liệu chứa anthranoid thuộc họ Rau răm – Polygonaceae 10.1.Đại hồng 10.2.Cốt khí củ 10.3.Hà thủ đỏ 10.4.Chút chít 10.5.Ba kích 10.6.Morinda citrifolia L 10.7.Morinda umbellate L 10.8.Lô hội Bài DƯỢC LIỆU CHỨA FLAVONOID MỤC TIÊU Sau học chương “Dược liệu chứa flavonoid” sinh viên phải biết Cấu trúc hóa học flavonoid bao gồm khung flavonoid, phân loại flavonoid Tính chất, định tính, định lượng flavonoid Chiết xuất flavonoid Tác dụng sinh học công dụng flavonoid Các dược liệu chứa flavonoid đưa vào giáo trình, trọng: Hoa hòe dược liệu cho rutin, diếp cá, núc nác, kim ngân, râu mèo, actiso, hồng hoa, xạ căn, dây mật, tô mộc NỘI DỤNG Cấu trúc hóa học 1.1 Khung flavonoid 1.2 Phân loại flavonoid Sự phân bố flavonoid thực vật Tính chất – định tính Sắc ký Quang phổ Định lượng Chiết xuất Tác dụng sinh học flavonoid Dược liệu chứa euflavonoid 9.1 Hoa hòe 9.2 Những nguồn dược liệu khác để chiết rutin 9.3 Diếp cá 9.4 Râu mèo 9.5 Rau nghể 9.6 Núc nác 9.7 Hoàng cầm 9.8 Kim ngân hoa 9.9 Actiso 9.10.Dâu 10 Các dược liệu thuộc chi Citrus họ Cam – Rutaceae 10.1.Hồng hoa 10.2.Xạ can 10.3.Dây mật 10.4.Hạt củ đậu 11 Dược liệu chứa neoflavonoid 11.1.Tô mộc Bài DƯỢC LIỆU CHỨA COUMAZIN MỤC TIÊU Sau học chương “Dược liệu chứa coumazin” sinh viên phải biết Cấu trúc nhóm coumazin: coumazin đơn giản, furanơcumazin, pyranocoumazin Lý tính hóa tính coumazin Các phương pháp phân tích coumazin Chiết xuất coumazin Tác dụng công dụng coumazin Các dược liệu chứa coumazin đưa vào giáo trình, trọng bạch chỉ, tiền hồ, sài đất, mù u NỘI DUNG Khái niệm chung coumazin Phân loại coumazin Đặc điểm cấu trúc Tính chất 4.1 Lý tính 4.2 Hóa tính Các phương pháp phân tính coumazin 5.1 Định tính 5.2 Sắc ký 5.3 Quang phổ 5.4 Định lượng Chiết xuất Sự phân bố tự nhiên Tác dụng cộng dụng Các dược liệu nhóm 9.1 Ba dót 9.2 Mần tươi 9.3 Bạch 9.4 Tiền hồ 9.5 Sang sang 9.6 Quả ammi visnaga 9.7 Sài đất 9.8 Mù u Bài DƯỢC LIỆU CHỨA GLYCOSID CYANOGENIC MỤC TIÊU Sau học chương “Dược liệu chứa glycosid” sinh viên phải biết Các nhóm glycosid cyanogenic đặc biệt nhóm chất tương tự amygdalin Định tính phát HCN sinh từ glycoside cyanogenic Các dược liệu chứa cyanogenic đưa vào giáo trình NỘI DUNG Khái niệm chung glycosid cyanogenic Phân loại Định tính Các dược liệu nhóm 4.1 Quả mơ 4.2 Hạt đào Bài DƯỢC LIỆU CHỨA TANIN MỤC TIÊU Sau học chương “Dược liệu chứa tanin” sinh viên phải biết Định nghĩa tannin Phân biệt cấu trúc loại tannin Định tính định lượng tannin dược liệu Tác dụng sinh học tannin Các dược liệu chứa tanin đưa vào giáo trình NỘI DỤNG Khái niệm chung tannin Phân loại Chiết xuất Tính chất định tính Sắc ký Định lượng Tác dụng công dụng Dược liệu nhóm 8.1 Ngũ bội tử 8.2 Ổi 8.3 Măng cụt Chương DƯỢC LIỆU CHỨA ACID HỮU CƠ MỤC TIÊU * Về kiến thức Trình bày định nghĩa, phân tích vai trò cơng dụng acid hữu Trình bày 03 phương pháp chiết tách acid hữu Trình bày tên Việt Nam - tên khoa học thuốc, họ thực vật; đặc điểm thực vật phân bố; phận dùng làm thuốc, thu hái chế biến; thành phần hố học chính; tác dụng công dụng dược liệu chứa acid hữu giáo trình * Về kỹ Nhận thức phận dùng làm thuốc dược liệu Sử dụng dụng cụ, hóa chất đảm an tồn q trình chiết xuất acid hữu Thực đủ bước quy trình kỹ thuật chiết xuất, định tính acid hữu *Về lực tự chủ trách nhiệm Rèn luyện tính cẩn thận , xác tiến hành kỹ thuật chiết xuất, định tính acid hữu Rèn luyện kỹ làm việc nhóm NỘI DUNG Định nghĩa Vai trò acid hữu Công dụng Chiết tác xác định aicd Các dược liệu chứa acid hữu 5.1 Chanh 5.2 Me 5.3 Sơn tra Kỹ thuật định tính acid hữu 6.1 Chuẩn bị - Nguyên liệu: Chanh tươi, khế tươi - Hóa chất: Dung dịch NaHCO3, Ơ tặc cốt - Dụng cụ: Ống nghiệm 5ml, ống hút, dao, cốc có mỏ, bocan thủy tinh 6.2 Các bước tiến hành Bước 1: Tráng lại dụng cụ nước cất Bước 2: Ép dịch chanh cho vào cốc có mỏ Bước 3: Đong 0,5ml dung dịch NaHCO3 vào ống nghiệm 5ml Bước 4: Nhỏ giọt dịch chanh vào ống nghiệm chứa dd NaHCO3 thấy sủi bọt Bước 5: Nhỏ giọt dịch chanh lên ô tặc cốt thấy sủi bọt Bước 6: Rửa dụng cụ để vào nơi quy định 6.3 Nhận thức dược liệu: Chỉ thực, xác, sơn tra, me chua Chương DƯỢC LIỆU CHỨA NHỮNG CHẤT KHÁNG KHUẨN THỰC VẬT BẬC CAO MỤC TIÊU * Về kiến thức Trình bày khái niệm chất kháng vi sinh vật Trình bày tên Việt Nam - tên khoa học thuốc, họ thực vật; đặc điểm thực vật phân bố; phận dùng làm thuốc, thu hái chế biến; thành phần hố học chính; tác dụng cơng dụng dược liệu có tác dụng kháng khuẩn giáo trình * Về kỹ Nhận thức phận dùng làm thuốc dược liệu *Về lực tự chủ trách nhiệm Rèn luyện tính cẩn thận , xác tiến hành kỹ thuật chiết xuất, định tính acid hữu Rèn luyện kỹ làm việc nhóm NỘI DUNG Khái niệm chất kháng vi sinh vật Những dược liệu có tác dụng kháng khuẩn 2.1 Cây Ĩc Chó 2.2 Sâm Đại Hành 2.3 Hoàng Liên 2.4 Canhkina 2.5 Tỏi 2.6 Nghệ Nhận thức dược liệu: Ĩc chó, Sâm đại hành, Hoàng liên, Canhkina, Tỏi, Nghệ Chương DƯỢC LIỆU CHỨA ALCALOID MỤC TIÊU * Về kiến thức Trình bày định nghĩa, cách đặt tên, tính chất chung, trạng thái thiên nhiên alcaloid dược liệu Phân tích phương pháp chiết xuất, phân lập alcaloid dược liệu Trình bày cách phân loại alcaloid dược liệu theo cấu trúc hố học Trình bày tên Việt Nam - tên khoa học thuốc, họ thực vật; đặc điểm thực vật phân bố; phận dùng làm thuốc, thu hái chế biến; thành phần hố học chính; tác dụng công dụng dược liệu chứa alcaloid giáo trình * Về kỹ Nhận thức tên, phận dùng làm thuốc dược liệu Sử dụng dụng cụ, hóa chất đảm an tồn q trình chiết xuất alcaloid Thực đủ bước quy trình kỹ thuật chiết xuất, định tính alcaloid *Về lực tự chủ trách nhiệm Rèn luyện tính cẩn thận , xác tiến hành kỹ thuật chiết xuất, định tính alcaloid Rèn luyện kỹ làm việc nhóm NỘI DUNG Đại cương alcaloid 1.1 Khái niệm alcaloid 1.2 Danh pháp 1.3 Phân bố thiên nhiên 1.4 Sự tạo thành alcaloid 1.5 Tính chất chung alcaloid 1.5.1 Lý tính 1.5.2 Hố tính 1.6 Chiết xuất, tinh chế phân lập 1.6.1 Chiết xuất 1.6.2 Tinh chế phân lập 1.7 Định tính alcaloid 1.7.1 Định tính tiêu thực vật 1.7.2 Định tính dược liệu chế phẩm 1.7.3 Quy trình chiết xuất định tính Alcaloid dược liệu * Chuẩn bị: + Dụng cụ: Cân kỹ thuật, giấy cân, đèn cồn, diêm, ống đong 10ml, ống nghiệm 10ml, ống nghiệm 5ml, bình lắng gạn, giá để bình lắng gạn, phễu thuỷ tinh, giá để phễu thủy tinh, giấy lọc, đèn cồn, diêm, bình nón, kẹp gỗ, giấy lọc, lưới amiang + Hóa chất: Thuốc thử Mayer, TT Dragendorff, TT Bouchardat, acid hydrocloric 5%, bột Hoàng liên, ether * Tiến hành: - Cân 0,5 gam bột Hồng liên, cho vào bình nón dung tích 100ml - Thêm 15ml cồn 960 Đun sơi phút lửa đèn cồn, để nguội, lọc dịch lọc - Cho dịch lọc vào bình lắng gạn dung tích 50ml Kiềm hóa dịch lọc 8ml nước vôi - Chiết alcaloid base ether (chiết 02 lần, lần cho 10ml, lần cho 5ml) - Đậy nút, lắc bình lắng gạn, để yên phân thành lớp - Gạn lớp ether cho vào ống nghiệm - Gộp dịch chiết ether cho vào bình lắng gạn - Đong 5ml HCl 5% ống đong cho vào bình lắng gạn - Đậy nút, lắc bình lắng gạn, để yên phân thành lớp - Được dịch chiết acid chia thành 04 ống nghiệm nhỏ để định tính - Nhỏ 01 giọt thuốc thử Mayer vào ống thứ thấy tủa trắng sau chuyển sang màu vàng nhạt - Nhỏ 01 giọt thuốc thử Dragendorff vào ống thứ hai thấy tủa da cam - Nhỏ 01 giọt thuốc thử Bouchardat vào ống thứ ba thấy tủa nâu 1.8 Định lượng alcaloid 1.9 Cấu tạo hoá học phân loại 1.9.1 Alcaloid khơng có nhân dị vòng 1.9.2 Alcaloid có nhân dị vòng 1.9.3 Alcaloid có nhân steroid 1.9.4 Alcaloid có cấu trúc terpen 1.10 Tầm quan trọng alcaloid dược liệu Dược liệu chứa alcaloid 2.1 Dược liệu chứa alkaloid khơng có nhân dị vòng 2.1.1 Ma Hồng 2.1.2 Ớt 2.1.3 Tỏi Độc 2.1.4 Ích Mẫu 2.2 Dược liệu chứa alcaloid có nhân pyridine piperidin 2.2.1 Hồ Tiêu 2.2.2 Lựu 2.2.3 Cau 2.2.4 Thuốc Lá 2.3 Dược liệu chứa alkaloid có nhân tropan 2.3.1 Benladon 2.3.2 Cà Độc Dược 2.3.3 Coca 2.4 Dược liệu chứa alkaloid có nhân quinolizidin nhân isoquinolin 2.4.1 Sarothamnus 2.4.2 Canhkina 2.5 Dược liệu chứa alkaloid có nhân isoquinolin 2.5.1 Ipeca 2.5.2 Thuốc Phiện 2.5.3 Bình Vơi 2.5.4 Hồng Liên 2.5.5 Thổ Hoàng Liên 2.5.6 Vàng Đắng 2.5.7 Hoàng Liên Gai 2.5.8 Hồng Bá 2.5.9 Hồng Đằng 2.5.10 Vơng Nem 2.6 Dược liệu chứa alkaloid có nhân indol 2.6.1 Mã Tiền 2.6.2 Hồng Nàn 2.6.3 Cây Lá Ngón 2.6.4 Ba Gạc 2.6.5 Dừa Cạn 2.6.6 Lạc Tiên 2.7 Một số dược liệu chứa alkaloid có nhân imidazole, nhân quinazolin, nhân purin 2.7.1 Pilocarpus 2.7.2 Thường Sơn 2.7.3 Chè 2.7.4 Cà Phê 2.8 Dược liệu chứa alkaloid có cấu trúc steroid, cấu trúc diterpen cấu trúc khác 2.8.1 Mức Hoa Trắng 2.8.2 Cà Lá Xẻ 2.8.3 Ô Đầu 2.8.4 Bách Bộ Nhận thức dược liệu: Ma hồng, Ớt, Ích Mẫu, Hồ tiêu, Lựu, Cau, Benladon, Cà độc dược, Canhkina, Bình vơi, Hoàng Liên, Vàng đắng, Hoàng đằng, Hoàng bá, Mã tiền, Hồng nàn, Lá ngón, Ba gạc, Lạc tiên, Dừa cạn, Chè, Cà phê, Mức hoa trắng, Ô đầu, Bách Chương DƯỢC LIỆU CHỨA TINH DẦU MỤC TIÊU Về kiến thức Trình bày thành phần cấu tạo tính chất lý hóa tinh d ầu Trình bày vai trò tinh dầu ứng dụng c tinh dầu thực tế Phân tích đặc điểm thực vật, thu hái, phận dùng, thành ph ần hóa học công dụng dược liệu: Chanh, Cam, Quýt, Bưởi, S ả, Th ảo quả, Mùi, Bạc hà, Thông, Long não, Sa nhân, Tràm, Bạch đàn, G ừng, Ho ắc hương, Thanh hao hoa vàng, Đinh hương, Hương nhu, Đại hồi, Quế Về kỹ Thực thao tác tiến hành kiểm nghiệm đ ược tinh dầu có dược liệu 5 Nhận dạng phân biệt vị dược liệu có chứa tinh dầu Về lực tự chủ trách nhiệm Có ý thức việc trồng bảo vệ nguồn dược liệu Rèn luyện tính cẩn thận, xác kỹ làm việc nhóm q trình học tập NỘI DUNG Đại cương 1.1 Định nghĩa 1.2 Thành phần cấu tạo 1.3 Tính chất lý hóa 1.4 Trạng thái thiên nhiên vai trò tinh dầu đối v ới 1.5 Kiểm nghiệm dược liệu chứa tinh dầu 1.6 Tác dụng sinh học ứng dụng tinh dầu Dược liệu chứa tinh dầu 2.1 Chanh 2.2 Cam 2.3 Quýt 2.4 Bưởi 2.5 Sả 2.6 Thảo 2.7 Mùi 2.8 Bạc hà 2.9 Thông 2.10 Long não 2.11 Sa nhân 2.12 Tràm 2.13 Bạch đàn 2.14 Gừng 2.15 Hoắc hương 2.16 Thanh hao hoa vàng 2.17 Đinh hương 2.18 Hương nhu 2.19 Đại hồi 2.20 Quế Chương DƯỢC LIỆU CHỨA CHẤT NHỰA MỤC TIÊU Về kiến thức Trình bày thành phần hóa học chất nhựa Trình bày phương pháp chiết suất ứng dụng ch ất nh ựa thực tế Phân tích đặc điểm thực vật, thu hái, phận dùng, thành ph ần hóa học công dụng dược liệu: Cánh kiến trắng, Cánh kiến đỏ Về kỹ Nhận dạng phân biệt vị dược liệu có chứa chất nh ựa Về lực tự chủ trách nhiệm Có ý thức việc trồng bảo vệ nguồn dược liệu Rèn luyện tính cẩn thận, xác kỹ làm việc nhóm q trình học tập NỘI DUNG Đại cương 1.1 Định nghĩa 1.2 Phân loại 1.3 Thành phần hóa học 1.4 Phân bố thiên nhiên 1.5 Chiết xuất 1.6 Ứng dụng chất nhựa Dược liệu chứa chất nhựa 2.1 Cánh kiến trắng 2.2 Cánh kiến đỏ Chương DƯỢC LIỆU CHỨA LIPID MỤC TIÊU Về kiến thức Trình bày thành phần cấu tạo tính chất lipid Trình bày ứng dụng lipid thực tế Phân tích đặc điểm thực vật, thu hái, phận dùng, thành ph ần hóa học công dụng dược liệu: Thầu dầu, Đại phong t ử, Ca cao, Lanolin, Sáp ong Về kỹ Thực thao tác tiến hành kiểm nghiệm lipid có dược liệu Nhận dạng phân biệt vị dược liệu có chứa lipid Về lực tự chủ trách nhiệm Có ý thức việc trồng bảo vệ nguồn dược liệu Rèn luyện tính cẩn thận, xác kỹ làm việc nhóm q trình học tập NỘI DUNG Đại cương 1.1 Định nghĩa 1.2 Nguồn gốc, phân loại 1.3 Thành phần cấu tạo 1.4 Tính chất 1.5 Kiểm nghiệm 1.6 Cơng dụng Dược liệu chứa lipid Thầu dầu Đại phong tử Ca cao Lanolin Sáp ong Chương 10 ĐỘNG VẬT LÀM THUỐC MỤC TIÊU Về kiến thức Trình bày tên khoa học, đặc điểm, phân bố, phận dùng, thành phần hóa học cơng dụng dược liệu: Ong m ật, Trăn, Rắn, H ươu, nai, Khỉ, Gấu, Tắc kè, Rùa, Mực, Bào ngư, Cóc Về kỹ Nhận dạng phân biệt vị dược liệu có ngu ồn g ốc đ ộng vật Về lực tự chủ trách nhiệm Có ý thức việc bảo tồn động vật nói chung động v ật có tác dụng làm thuốc nói riêng Rèn luyện tính cẩn thận, xác kỹ làm việc nhóm q trình học tập NỘI DUNG Ong mật Trăn Rắn Hươu, nai Khỉ Gấu Tắc kè Rùa Mực 10 Bào ngư 11 Cóc ... phân bổ thời gian: TT TÊN BÀI Chương 1: Đại cương dược liệu Chương 2: Dược liệu chứa Cacbonhydrat Chương 3: Dược liệu chứa Glycosid Chương 4: Dược liệu chứa acit hữu Chương 5: Dược liệu chứa chất... kháng khuẩn thực vật bậc cao Chương 6: Dược liệu chứa Alcaloid Chương 7: Dược liệu chứa tinh dầu Chương 8: Dược liệu chứa chất nhựa Chương 9: Dược liệu chưa lipid 10 Chương 10: Động vật làm thuốc...11 Tôn trọng nguyên tắc, quy ước quy trình kỹ thuật để đảm bảo an tồn q trình thực hành 12 Phát huy lực cá nhân phối hợp làm việc nhóm q trình thực kỹ thuật thực hành 13 Có ý thức bảo
- Xem thêm -

Xem thêm: duoc lieu CHƯƠNG TRÌNH KHUNG, duoc lieu CHƯƠNG TRÌNH KHUNG, Chương 3. DƯỢC LIỆU CHỨA GLYCOSID, Bài 8. DƯỢC LIỆU CHỨA TANIN, Chương 6. DƯỢC LIỆU CHỨA ALCALOID

Từ khóa liên quan