Nguyên tắc cơ bản của sở hữu đất đai, ranh giới đất và khảo sát, đo vẽ đất G J Donnelly

37 38 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2019, 07:17

Về bài viết:Bài viết này như một giấy giới thiệu để cungcấp một cái nhìn tổng quan về các vấn đềchính liên quan đến quyền sở hữu đất đai vàranh giới xác định những hạn chế của quyềnsở hữu. Vai trò của điều tra viên trong việcxác định ranh giới đất đai cũng được nêu rõ.Nó được ủy quyền bởi Ủy ban liên chính phủvề khảo sát và bản đồ (ICSM) để cung cấpmột số hướng dẫn cho sinh viên và nhữngngười quan tâm đến chủ đề này.Nó không phải là tài liệu pháp lý, cũngkhông hoàn toàn là một luận án. Fundamentals of Land Ownership, Land Boundaries, and Surveying G J Donnelly About the Paper This paper has been prepared as an introductory paper to provide a general overview of key matters related to the ownership of land, and the boundaries which define the limitations of that ownership The role of surveyors in the determination of land boundaries is also reviewed It has been commissioned by the Intergovernmental Committee on Surveying and Mapping (ICSM) to provide a guide for students and members of the general public who have an interest in the subject It is not a source of legal advice, nor is it intended as a complete and/or absolute treatise of the subject Contents 1.0 Introduction 2.0 Concepts of Land and Land Ownership 3.0 Land Boundaries 4.0 Surveyors and Surveying 5.0 References and Websites 6.0 Acknowledgements 7.0 About the Author 1.0 Introduction 1.1 Historical Perspective The fundamentals of land ownership and land boundaries date back to the very roots of civilisation and matters relating Nguyên tắc sở hữu đất đai, ranh giới đất khảo sát, đo vẽ đất G J Donnelly Về viết: Bài viết giấy giới thiệu để cung cấp nhìn tổng quan vấn đề liên quan đến quyền sở hữu đất đai ranh giới xác định hạn chế quyền sở hữu Vai trò điều tra viên việc xác định ranh giới đất đai đư ợc nêu rõ Nó ủy quyền Ủy ban liên phủ khảo sát đồ (ICSM) để cung cấp số hướng dẫn cho sinh viên người quan tâm đến chủ đề Nó khơng phải tài liệu pháp lý, khơng hồn tồn luận án Nội dung 1.0 Giới thiệu 2.0 Khái niệm đất quyền sở hữu đất 3.0 Ranh giới đất 4.0 Nhân viên khảo sát đo vẽ việc đo vẽ 5.0 Tài liệu tham khảo websites 6.0 Lời cảm ơn 7.0 Về tác giả 1.0 Giới thiệu: 1.1 Bối cảnh lịch sử: Các nguyên tắc quyền sở hữu đất đai ranh giới đất có gốc rễ từ văn minh cũ vấn đề liên quan đến sở hữu kiểm soát (Quyền sở hữu) đất ghi hồ sơ lịch sử Thực vậy, to possession and control (“ownership”) of land are well documented in historical records Indeed, the territorial control of land has been a fundamental issue in the rise and fall of empires throughout history (eg the Roman Empire), and has been the cause of a great number of the world’s wars since civilisation began In the centuries BC, the importance of land ownership was focussed on arable lands used for productive agriculture, and even in those times there were issues associated with occupation and boundaries – “in 173 BC Lucius Postumius Albinus, a statesman of the Roman Republic, was sent to Campania (a region in Southern Italy) to separate the land of the state from that of private persons, because private land owners had slowly expanded their boundaries into public lands” (Lucius Postumius Albinus (Consul 173 BC) wiki 2011) Biblical references to the Land of Israel, and its boundaries, can be found in Genesis 15; Exodus 23; Numbers 34; and Ezekiel 47 (Land of Israel wiki 2012) and, in fact, the boundaries of the Middle Eastern States have changed regularly throughout history In more modern times we continue to witness wars arising, in part, over control of territorial boundaries – for example the Six Day War in the Middle East in 1967 between Israel and Jordan, Egypt and Syria; and the Bosnian War that took place between April 1992 and December 1995 as a result of the breakup of Yugoslavia 1.2 The Relevance and Importance of Land Ownership Systems in a Modern Society In recent times, the importance of control kiểm soát lãnh thổ đất vấn đề thăng trầm đế quốc lịch sử (ví dụ La Mã Cổ đại), nguyên nhân gây chiến tranh Thế giới từ văn minh nhân loại bắt đầu Vào kỷ trước Công nguyên, việc quan trọng đất tập trung vào đất trồng trọt cho việc sản xuất nông nghiệp, chí thời điểm có vấn đề liên quan đến chiếm giữ ranh giới Vào năm 173 trước Cơng ngun, khách thuộc Cộng hòa La Mã, đến Campania (một khu vực miền Nam nước Ý ) để thực việc chia tách đất nhà nước từ cá nhân, chủ sở hữu đất tư nhân mở rộng địa giới họ vào đất công (Lucius Postumius Albinus (Consul 173 BC) wiki 2011) Tài liệu tham khảo: Kinh Thánh với đất Israel , ranh giới nó, tìm thấy Genesis 15, Exodus 23, số 34, Ezekiel 47 (Đất người Israel wiki 2012) thực vậy, ranh giới Trung Đông thay đổi thường xuyên suốt lịch sử Trong thời kì đại hơn, tiếp tục chứng kiến chạy đua vấn đề quyền kiểm sốt biên giới lãnh thổ ví dụ Cuộc chiến ngày Trung Đông vào năm 1967 Israel Jordan, Hy Lạp Syria, chiến người Bosnia diễn tháng năm 1992, tháng 12 năm 1995 kết tan rã Nam Tư 1.2 Sự liên quan tầm quan trọng hệ thống sở hữu đất xã hội đại Trong thời gian gần đây, tầm quan trọng of land (and a nation’s offshore and seabed maritime boundaries) is more likely to be centred on rights of economic development, and control of important resources such as oil and fishing rights kiểm soát đất (và biên giới biển xa bờ đáy biển quốc gia) có nhiều khả vào quyền phát triển kinh tế quản lý nguồn tài nguyên quan trọng dầu khí thủy sản Development planning, and economic Đặc biệt, quyền sử dụng hệ thống đất growth and sustainability tảng để cung cấp cho nhà đầu Social stability through housing and tư cộng đồng niềm tin vào: employment Quy hoạch phát triển tăng trưởng kinh tế Financial security in economic phát triển bền vững development and property markets, and Ổn định xã hội thông qua nhà việc làm Natural resource and environmental An ninh tài phát triển kinh tế management and sustainability thị trường bất động sản, tài nguyên thiên Land Ownership systems also underpin: nhiên, quản lý môi trường phát triển bền Much of government policy making and vững program delivery Hệ thống sở hữu đất đai c ủng cố: Functions such as taxation, land Nhiều hoạch định sách phủ administration, and electoral thực chương trình phân ph ối administrative boundaries, and Các chức thuế, quản lý đất đai, địa giới Land use management and regulation hành bầu cử, quản lý quy định sử dụng đất 2.0 The Relevance and Importance 2.0 Khái niệm đất quyền sở hữu đất of Land Ownership Systems in a đai xã hội đại: Modern Society The concept of land ownership as Các khái niệm quyền sở hữu đất đai Australia and New Zealand understand Úc New Zealand hiểu thực hiện, and practice it is not universal and there khơng phải phổ qt có nhiều hình are many other forms of “ownership” thức khác “quyền sở hữu” có existing in different cultures throughout văn hóa khác toàn Thế the world Many are quite informal in the giới Nhiều cách thức hoạt way they operate – in fact, our system is động thực tế, hệ thống very formal and highly structured by có cấu trúc tốt so với nước phát comparison with developing countries triển The system in use in Australia and New Hệ thống sử dụng Úc New Zealand Zealand is a comparatively recent phát triển tương đối gần development in world history and is lịch sử giới dựa “luật based on “common law” (that part of law chung” (một phần pháp luật phát triển developed over a long period of time by thời gian dài theo định decisions of courts) Other counties which Tòa án use common law include Canada, Ireland, United Kingdom and the United States of Các bang khác có sử dụng luật chung bao America Common law principles can, gồm Canada, Ireland, Anh Hoa Kỳ however, be overruled by “Statute Law” which is established by legislative enactments such as Acts or Regulations Land under common law is said to be held in “fee simple”, which describes a form of ownership that can be held by owners and their heirs indefinitely 2.1 The Meaning of “Land” Land is often referred to as “real property” which, in very basic terms, means property which is fixed and immovable – as distinct from personal property which, again in basic terms, means property (as in goods and chattels) which is not fixed and can be moved The general principles of ownership at common law have long been established in the courts of equity although the concept of extent of ownership has changed significantly in interpretation from the nineteenth to the twenty first century In addition, statutory law continues to place increasing restrictions on the rights and benefits which would otherwise accrue with land ownership (Donnelly 1985) “At common law, the term “land” when used in relation to a particular parcel meant the surface of the Earth, the soil beneath the surface to the centre of the Earth and the column of air above the surface It included all things growing on or affixed to the soil, such as trees, crops and buildings It also included all the minerals in the soil excepting gold and silver, which at law belonged to the Crown as royal metals” (Hallmann 1994, 9.1) This concept in the twenty first century is, however, subject to limitation by Nguyên tác thông luật bị bác bỏ “Luật quy chế” lập theo văn pháp luật quy định Đất đai theo luật chung cho tổ chức “lệ phí giản đơn”, mơ tả hình thức sở hữu tổ chức chủ sở hữu người thừa kế họ vô thời hạn 2.1 Ý nghĩa “đất” Đất thường gọi " bất động sản " đó, điều kiện , có nghĩa tài sản cố định bất động sản - để phân biệt với tài sản cá nhân mà , lần , có nghĩa b ất động sản ( hàng hóa , tang ) mà khơng phải cố định di chuyển Các nguyên tắc chung quyền sở hữu theo thông luật từ lâu đư ợc thành lập Tòa án cơng khái niệm mức độ sở hữu thay đổi đáng kể viejc giải thích từ kỷ 19 đến đầu kỷ 20 Ngoài ra, luật pháp tiếp tục đặt hạn chế ngày tăng quyền lợi ích quyền sử dụng đất (Donnelly 1985) Tại thông luật, thuật ngữ “đất” sử dụng liên quan đến vấn đề đặc biệt có nghĩa b ề mặt Trái đất, đất bên bề mặt đến trung tâm Trái đất phần khơng bề mặt đất Nó bao gồm tất thứ phát triển gắn liền với đất, chẳng hạn cối, hoa màu tòa nhà Nó bao g ồm tất khống chất đất ngoại trừ vàng bạc, mà theo pháp luật áp đảo thuộc hoàng gia Khái niệm 20 kỷ áp dụng giới hạn pháp luật ngày chịu nhiều thách thức từ thông luật statutory law and comes increasingly under challenge at common law As examples, ownership of the air space above the land surface is qualified by Air Navigation Acts, and unregistered way leaves and easements under Electricity Easements Acts Apart from these, and other similar statutory exceptions, the surface owner does own the airspace above their land in the sense that, subject to building regulations, they are fully entitled to extend their occupation of the air, by building hi-rise developments for example However, judgements in recent cases are interpreted to mean that an owner's rights extend only so far as is necessary for the ordinary use and enjoyment of their land It should also be noted that “in all States (of Australia) there are statutory definitions of “land” which lay down the meaning to be ascribed to the term where it occurs in Acts of Parliament These definitions not materially interfere with the common law meaning except with regard to its use in Acts dealing with specific subjects For example, an Act which regulates mining would naturally introduce substantial qualifications on the rights of an owner of land to take minerals from it” (Baalman 1979, p 95) Ví dụ quyền sở hữu khơng gian phía mặt đất đăng kí chắn xây dựng hạ tầng mạng lưới điện Ngoài việc này, trường hợp ngoại lệ theo luật định tương tự khác, chủ sở hữu bề mặt khơng riêng vùng trời phía mặt đất, theo quy định xây dựng Tuy nhiên, án trường hợp gần giải thích quyền chủ sử hữu mở rộng xa cần thiết cho việc sử dụng bình thường hưởng quyền đất Cũng cần lưu ý “trong tất nước có định nghĩa theo luật định “đất” đặt ý nghĩa đư ợc gán cho thuật ngữ xảy hành vi Quốc hội Những ý nghĩa không v ật chất can thiệp vào ý nghĩa thông luật, ngoại trừ liên quan đến việc sử dụng hành vi đối phó với đối tượng cụ thể Ví dụ, đạo luật quy định khai thác khống sản tự nhiên giới thiệu quy định quyền chủ sở hữu đất đai để có khống chất Quyền sở hữu liên quan đ ến yếu tố quan trọng sở hữu (xem quyền đồng sở hữu) khẳng định quyền sở hữu bề mặt đất kéo dài “Ownership also involves a significant element of possession (refer Possessory Title), and… it can be stated that ownership of the land surface extends just so far in each direction upwards or downwards vertically as the owner is able to bring and retain under their effective control” (Donnelly 1985) 2.2 Địa chính: Khái niệm địa khái 2.2 “The Cadastre” The concept of “the cadastre” is either niệm mà dân chúng chưa hiểu rõ, m ột unknown or not understood by the population at large – it is, however, a vital tool used by professionals involved in land and land related dealings In plain English, a cadastre is an official register showing details of ownership, boundaries, and value of real property in a district, made for taxation purposes (Collins English Dictionary 1979) A cadastral map displays how boundaries subdivide land into units of ownership Land valuation and taxation Land registration and land transfers Land use planning Sustainable development and environmental protection Mapping Management of leases and licences Electoral boundary determinations, and Other land based administrative purposes Digital Cadastral DataBases (DCDB’s) are the modern versions of “the cadastre” and provide spatial views of land parcels Although they are based on original paper plans, records and maps the database information has been digitised by computer to deliver maps showing digital coordinates of land parcels, as well as a great deal of supplementary information related to the land 2.3 Systems of Ownership and Registration Over history, many forms of land ownership (ie ways of owning land) have been established Land tenure can be defined as the mode of holding or occupying land (Burke 1976, p.323) công cụ quan trọng sử dụng chuyên gia tham gia vào giao dịch liên quan đến đất đai đất đai Bằng tiếng Anh, địa đăng kí thức cho thấy chi tiết quyền sở hữu, ranh giới, giá trị bất động sản huyện, thực cho mục đích tính thuế Một đồ địa hiển thị ranh giới chia đất thành đơn vị sở hữu Địa sử dụng tẳng chó giao dịch trong: Định giá đất thuế Đăng kí đất đai chuyển nhượng đất Quy hoạch sử dụng đất Phát triển bền vững bảo vệ môi trường, lập đồ Quản lý hợp đồng cho thuê giấy phép Xác định ranh giới bầu cử, Các nhiệm vụ quản lý khác Cơ sở liệu địa kỹ thuật số (DCDB) phiên đại địa cung cấp điểm khơng gian quan trọng khu đất Mặc dù chúng dựa kế hoạch gốc, hồ sơ đồ thông tin sở liệu đư ợc số hóa máy tính để cung cấp đồ tọa độ kỹ thuật số đất, r ất nhiều thông tin quan trọng liên quan đến đất đai 2.3 Hệ thống quyền sở hữu đăng ký: Trong lịch sử, nhiều hình thức sở hữu đất (tức cách sở hữu đất) đư ợc xác lập Quyền sử dụng đất định nghĩa phương thức tổ chức, chiếm đất (Burke 1976, trang 323) Các hệ thống sử dụng đất quyền sở hữu đất Úc New Zealand bao gồm: Land tenure systems dealing with ownership of land in Australia and New Zealand include: General Law (or “Old System”) Title Torrens (or “Real Property”) Title Strata Title Native and/or Maori Title, and Possessory Title In Australia and New Zealand, land is predominantly held under the Torrens Title system, although remnants of Old System Title (Deeds of Conveyance) still remain All land in the Australian Capital Territory is leasehold (effectively Torrens freehold) and much of the Northern Territory is held under Crown lease Native/Aboriginal Title and Maori Title are recognised as separate forms of ownership by both Acts of Parliament and the Courts of the land Crown Land is “remaining” land which has not been allocated and is still held by the Crown 2.4 General Law Title: Land originally granted by the Crown was subsequently held and dealt with under the English general law system of tenure through the issue of a deed of conveyance All subsequent dealings with the land required verification of the validity of the deed under transfer by searching (at each and every transaction) the previous chain of history of the deed for a period of up to 30 years preceding the transfer to ensure there was proof of a good root of title and that there were no legal impediments to the effectiveness of the deed transfer Luật chúng (hoặc “Hệ thống cũ”) Torrens (hoặc “Bất động sản”) Tầng lớp nhân dân Dân địa người Maori Đồng sở hữu Ở Úc New Zealand, đất chủ yếu tổ chức thep hệ thống tiêu đề Torrens, sót lại số chuẩn hệ thống cũ Tất đất Thủ đô nước Úc th ngồi phần lớn lãnh thổ phía Bắc tổ chức theo hợp đồng thuê Người địa thổ dân Maori cơng nhận hai hình thức sở hữu Quốc hội Tòa án quy định Đất Hồng gia trì thuộc quản lý Hoàng gia 2.4 Những vấn đề chung Luật: Nguồn gốc ban đầu đất cấp đất trời sau tổ chức xử lý hệ thống thông luật nước Anh xuyên suốt phát hành giấy chuyển nhượng Tất phân chia đến sau đất đòi hỏi phải có xác minh giấy tờ pháp lý dư ới hình thức tìm kiếm chuyển nhượng (tại giao dịch) thời gian văn trước lịch sử có giá trị lên đến 30 năm trước chuyển giao để đảm bảo có chứng nguồn gốc hợp pháp khơng có trở ngại pháp lý tính hiệu việc chuyển giao văn Whilst this system operated well enough in the early days of settlement when transactions were simple and few in number, it was soon realised that there was no guarantee that all the interests in the land had been uncovered through recordings and/or searching, and that previous defects and deficiencies could easily pass to a new owner Soon after, Registries of Deeds were established under Acts of Parliaments to protect purchasers and mortgagees through registration of all conveyancing transactions at a single State controlled repository, and thus simplifying searching of land records for further dealings with land parcels However, it was quickly realised that, in a quickly expanding country, there was a need for still greater surety and protection of the parties involved in land dealings, and that further simplification of the land tenure system was required This led to the development of the Torrens system of title which is still in place today 2.5 Torrens Title The Torrens system of land title was devised by Sir Robert Torrens in South Australia in 1858, and was actually based on the shipping register of Lloyd’s of London Its key feature is that it captures all interests in a property, including transfers, mortgages, leases, easements, covenants, resumptions and other rights in a single Certificate of Title which, Những ngày đầu áp dụng hệ thống vận hành tốt để giải giao dịch đơn giản số lượng, sớm nhận khơng có đ ảm bảo tất lợi tức đất phát thơng qua liệu và/hoặc tìm kiếm, trước khiếm khuyết thiếu sót dễ dàng chuyển qua chủ sỡ hữu Ngay sau đó, quan đăng ký văn thành lập hoạt động Nghị Viện để bảo vệ người mua nhận chấp thông qua đăng ký tất giao dịch chuyển nhượng kiểm soát lưu trữ Nhà nước, để đơn giản hóa tìm kiếm hồ sơ đất đai phân chia mảnh đất Tuy nhiên, nhanh chóng nhận rằng, xu hướng phát triển nhanh đất nước, cần có đảm bảo lớn bảo vệ bên liên quan giao dịch đất đơn giản hóa hệ thống chiếm giữ đất đưa Điều dẫn đến phát triển giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, mà tồn đến ngày 2.5 Giấy chứng nhận quyền sở hữu đất: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đưa ơng Robert Torrens phía Nam nước Úc năm 1858, thực vận hành cách đăng ký Lloyd London Tính tất quyền lợi tài sản, bao gồm once registered with the State by a Registrar General or Recorder of Titles, is guaranteed correct by the State In other words, the register is conclusive evidence of ownership This is known as the principle of “Indefeasibility of Title” Thus, there is no need to search behind or beyond the Certificate of Title to ensure proven ownership of the land It should be noted however, that the State guarantee of ownership does NOT extend to the boundaries of the land shown in a title being correct chuyển nhượng, chấp, cho thuê, xây dựng hạ tầng, giao ước, chiếm hữu lại giấy chứng nhận đơn giản vấn đề đó, đăng ký với Nhà nước đăng ký chung tiêu đề đảm bảo tính xác Nhà nước Nói cách khác, việc đăng ký chứng thuyết phục quyền sở hữu Đây gọi ngun tắc “ Khơng thể hủy bỏ” Do đó, khơng cần tìm kiếm phía sau bên ngồi Giấy chứng nhận để đảm bảo quyền sở hữu đất hợp pháp Tuy nhiên cần lưu ý thêm, việc bảo lãnh Nhà nước quyền sở hữu không mở rộng đến ranh giới đất vấn đề xác 2.6 Strata Title “Strata Title is a form of ownership devised for multi-level apartment blocks and horizontal subdivisions with shared areas The ‘strata’ part of the term refers to apartments being on different levels, or “strata” …Strata Title Schemes are composed of individual lots and common property Lots are either apartments, garages or storerooms and each is shown on the title as being owned by a Lot Owner Common Property is defined as everything else on the parcel of land that is not comprised in a Lot, such as common stairwells, driveways, roofs, gardens and so on” (Strata Title wiki 2012) 2.6 Giấy khoán đất: “Giấy khoán đất hình thức sở hữu cho hộ khối đa cấp phân chia ngang với khu vực chung Một phần địa tầng thuật ngữ nói đến cấp độ khác hộ địa tầng… Giấy khoán đất tạo từ nhiều cá nhân tài sản chung Rất nhiều hai hộ, nhà để xe nhà kho chủ đề thuộc sở hữu nhiều chủ sở hữu lô đất Tài sản chung xác định thứ đất khơng bao gồm lô đất, chẳng hạn cầu thang chung, đường lái xe vào, mái nhà, khu vườn nhiều thứ… (Strata Title wiki năm 2012) 2.7 Native and Maori Title In Australia, native title is a common 2.7 Thổ dân người Maori: Tại Úc, vấn đề thổ dân khái niệm phổ biến law concept that recognises “Aboriginal people have property rights and interests in land arising from traditional law and custom The traditional relationship to land is dual in character, having spiritual and material dimensions” (Rigsby 1999) Prior to this recognition, it was generally recognised that, at the time of British settlement, the doctrine of terra nullius prevailed - that is, Australia was a “land belonging to no one” This was rejected by the High Court in 1992 where it was held that Australia recognises a form of native title, to be determined in accordance with Indigenous law and custom (Mabo v Queensland No 2) The rights to native title have also been enshrined in Acts of Parliaments, both Federal and State For native title to exist in a particular area today, a number of conditions have to be satisfied (van Hattem 1997) “When the Crown acquired sovereignty over the claimed area, which happened at different times in different parts of Australia, there had to be an identifiable group of Aboriginal people inhabiting the claimed area, with traditional laws and customs giving rise to native title rights at that time There must be an unbroken chain of inheritance or succession, in accordance with traditional Aboriginal laws and customs, from the original native titleholders to the present day claimants The Aboriginal laws and customs giving rise to the native title rights must have been observed and recognised continuously during that period, and There must not have been an event that had the effect of extinguishing the native title rights, such as a valid freehold grant, or valid extinguishing legislation” pháp luật công nhận “ Người địa có quyền lợi ích hợp pháp phát sinh điều kiện luật pháp theo tục lệ Trong điều kiện mối quan hệ với đất hai giấy chứng nhận, có kích thước tinh thần vật chất” (Rigsby 1999) Trước cơng nhận này, đư ợc thừa nhận chung rằng, thời điểm chuyển giao tài sản người Anh, học thuyết terra nullius chiếm ưu thế, nước Úc “đất không thuộc người nào” Điều đư ợc từ chối Tòa án tối cao năm 1992 nơi tổ chức nước Úc công nhận mẫu địa, để xác định phù hợp với luật pháp địa theo tục lệ ( Mabo Queenslands số 2) Các quyền hợp pháp địa đư ợc ghi nhận hoạt động Nghị Viện, bao gồm liên bang Nhà nước Đối với vấn đề địa tồn khu vực cụ thể ngày hôm nay, số điều kiện phải thỏa mãn (van Hattem 1997) “Khi mà ngơi vua có chủ quyền khu vực tuyên b ố, mà xảy vào thời kỳ khác phần khác nước Úc, có nhóm nhận biết người thổ dân sinh sống khu vực tuyên b ố với điều kiện pháp luật phong tục truyền thống làm phát sinh vấn đề địa thời gian Đó phải khơng bị va chạm chuỗi thừa kế kế tiếp, để phù hợp với điều kiện luật thổ dân phong tục truyền thống, từ bên nguyên đơn sở hữu gốc nắm giữ ngày Luật thổ dân accurately plot their location as originally described in the letters of patent for the formation of specific states As a result, few state borders are actually where they were originally intended, or as simple as a straight line marked by a meridian of longitude – as an example, the Western Australia–South Australia–Northern Territory border (Surveyor General’s Corner) is marked by two monuments (in 1968) approximately 127 metres apart at the junction of the boundaries Probably the most famous case is the determination of the state boundary between South Australia and Victoria The border was established in 1836 by imperial letters patent as the 141st degree meridian of longitude, but due to human error by numerous explorers and surveyors was marked on the ground in a position 4.03 kilometres west of the specified geographic location After a protracted legal dispute lasting more than 75 years it was finally ruled by the Privy Council that the line erroneously marked was such to have established that line as the legal boundary between the two States South Australia v Victoria (1914) The Murray River also provides a backdrop to a number of cases arising from the nature of the border description between Victoria and New South Wales, and also between Victoria and South Australia Since 1851, the border between Victoria and New South Wales has officially been the top of the bank of the southern side (ie none of the river is actually in Victoria) However, this boundary definition is as muddy as the waters of the great river itself, due to river course changes and modification of some of the river banks, and has been the cause of many arguments and debates kinh tuyến thẳng Ví dụ: biên giới Tây Úc – Nam Úc Bắc (theo tờ Những mối quan tâm chung việc giám định) đánh dấu hai di tích (1968) cách ngã ba ranh giới gần 127m Tình tiếng vấn đề xác định ranh giới Nam Úc Đông Nam Úc Đường biên giới hình thành từ năm 1976, dựa vào kinh tuyến 141 để xác định ranh giới, lỗi nhà thám hiểm giám định viên đánh dấu vị trí cách phía tây 4.03km Sau tranh cãi kéo dài 75 năm, đường giới hạn sai lầm đư ợc điều chỉnh lại Hội Đồng Cơ Mật Hoàng Gia Anh, xác lập lại ranh giới pháp lý khu vực Nam Úc Động Nam Úc(1914) Những tình phát sinh sông Murray xuất phát từ đặc trưng đường biên giới Victoria New South Wales, giữaVictoria Bắc Úc Từ năm 1851, biên giới Victoria New South Wales thức trở thành dải ranh giới khu vực miền Nam (tức khơng có sông Victoria) Tuy nhiên khái niệm ranh giới bùn nước thân sơng, thay đổi dòng sơng cải tạo bờ sông mà gây nhiều tranh cãi bang between those states As an example, in 1859 NSW claimed the pastoral leases of Pental Island near Swan Hill on the grounds that the island lay to the north of the watercourse of the River Murray In 1872 the case was decided in Victoria’s favour when the Privy Council maintained that the main watercourse, being the channel of greatest discharge of the Murray, was to the north of the island The confusion over determination of the boundary between NSW and Vic has been such that “Guidelines for the Determination of the State Border Between New South Wales and Victoria Along the Murray River” were issued jointly by the Surveyor-Generals of both states in 1991, “to assist surveyors to determine land boundaries which form part of the State Border along the Murray River” In another rather unusual case dealing with boundaries and jurisdiction between states Ward v the Queen (1980) 142 CLR 308, the High Court considered if a murder on the Murray occurred in Victoria or New South Wales The shot was fired from Victoria (from the top of the riverbank); the victim was at the water’s edge on the Victorian side of the river The border of NSW was the River Murray (its south side) – the High Court held that it ended at the top of the river bank, which meant that Ward’s victim died in NSW The High Court considered that the terminatory theory of crime determined jurisdiction, and that meant Ward’s murder conviction in the Victorian Supreme Court was set aside! Photos by the author of the NSW/VIC Boundary at Echuca Wharf Ví dụ năm 1859, New South Wales tuyên bố cho thuê đảo Pental nằm gần Swan Hill với lý đảo nằm phía bắc nguồn nước sông Murray Năm 1872, định Hội Đồng Cơ Mật ạto điều kiện có lợi cho Victoria lợi họ cho nguồn nước kênh xả lớn Murray, phía bắc đảo Sự nhầm lẫn việc xác định ranh giới tiểu bang NSW Vic phát hành hành thành sách hướng dẫn năm 1991 với tựa đề "Hướng dẫn xác định biên giới quốc gia New South Wales Victoria Dọc theo sông Murray" để hỗ trợ điều tra viên việc xác định ranh giới đất mà hình thành phần từ biên giới quốc gia dọc theo sông Murray " Một trường hợp đặc biệt xảy ranh giới quốc gia thẩm quyền xét xửa vụ án the Queen (1980) 142 CLR 308, Tòa án Tối cao xem xét vụ giết người xảy sơng Murray thuộc quản lý bang Victoria hay New South Wales Phát đạn bắn từ Victoria (từ bờ sông), nạn nhân đứng mép nước bên khu Victoria sông Biên giới NSW Murray River (phía nam nó) - Tòa án Tối cao cho vụ án k ết thúc đầu bờ sơng, điều có nghĩa nạn nhân Ward chết NSW Tòa án Tối cao cho định cuối xác định thẩm quyền, có nghĩa luận điểm giết người theo Tòa án tối cao bang Victoria bị bác bỏ (Hình) 4.0 Surveyors and Surveying 4.1 What Surveyors Surveying is the science of the accurate determination of the relative positions of points above, on, or below the earth’s surface for the planning and efficient administration of the land, the sea and any structures thereon There are a number of different branches of surveying, all of them to with measurement of the earth’s surface in one form or another: Land (or cadastral) surveying, which deals with the determination of land boundaries for legal purposes and land ownership Geodetic surveying, which is concerned with very high precision measurement of the earth’s surface for the determination of geographic meridians of latitude and longitude Topographic surveying, which refers to the mapping of the earth’s surface by aerial, photogrammetric or ground surveys, or a combination of these methods Engineering surveying, which means the location, design and construction of engineering works and installations Hydrographic surveying, which consists of the preparation of nautical charts and maps of the marine environment and seabed, and Mining surveying, which pertains to above-ground open cut mines, and below-ground mines and tunnels For the purposes of this paper, the primary focus is on land surveying 4.2 Evolution of Surveying and Surveying Technology The history of surveying dates back to ancient times, with a recorded land 4.0 Nhân viên đo vẽ địa việc đo vẽ 4.1 Công việc nhân viên đo vẽ địa Khảo sát khoa học vủa việc xác định xác vị trí điểm phía trên, bên bề mặt trái đất cho việc đề kế hoạch sử dụng quản lý hiệu đất, biển cấu trúc khác Có nhiều cơng việc khác việc khảo sát, đo vẽ, tất cơng việc đo lường bề mặt đất từ nơi đến nơi khác Khảo sát đất (thuộc địa chính), với việc xác định ranh giới đất cho mục đích pháp lý xác định quyền sở hữu đất đai Khảo sát đo đạc, có liên quan đến đo lường xác bề mặt trái đất để xác định rõ kinh độ vĩ đ ộ Đo vẽ địa hình, đ ề cập đến đồ bề mặt trái đất phương pháp không, điều tra ảnh trước khảo sát mặt đất, kết hợp phương pháp Kỹ thuật khảo sát, đồng nghĩa v ới xác định vị trí, thiết kế xây dựng kỹ thuật đo vẽ đặt hệ thống máy móc Khảo sát thủy văn, bao gồm việc chuẩn bị biểu đồ hải lý đồ môi trường biển đáy biển Khảo sát việc khai thác, vốn liên quan tới mỏ lộ thiên mặt đất , mỏ mặt đất đường hầm Cho mục đích viết này, tập trung chủ yếu khảo sát đất đai 4.2 Quá trình phát triển khảo sát register in Egypt in 3000BC and reestablishment of farm boundaries following floods of the Nile River and construction of the Great Pyramid of Giza all recorded about the same era Under the Romans, land surveyors were established as a profession and they established the basic measurements under which the Roman Empire was divided, such as a tax register of conquered lands (300AD) Biblical references to land boundaries and landmarks can be found in Deuteronomy 19.14 and 27.17; Proverbs 22.28 and 23.10; and Job 24.2 In the 18th century in Europe, a method of surveying known as triangulation, which relied on the measurement of angles, was used to build a hierarchy of networks to allow point positioning within a country In the early days of British settlement in Australia and New Zealand “much of the survey work undertaken to open up the country and provide land holdings to settlers was carried out using Gunter’s chains, measuring wheels, circumferenter, Kater’s compass and even pacing where approximation sufficed … so long as the corners of the land were clearly staked and marked by the surveyor, the accuracies of measurement and direction were left to chance” (Hallmann 1994, 2.3) Over time, the Gunter’s chain was replaced by steel bands and invar tapes, and later by Electronic Distance Measurement (EDM) equipment, and subsequently Global Positioning System (GPS) devices, each in turn being capable of improved efficiency and greater accuracies of measurement than preceding forms Likewise, compasses kỹ thuật khảo sát Quay trở lại lịch sử việc khảo sát thời kỳ cổ đại, với đăng ký đất ghi sử Ai Cập vào năm 3000 trước Công nguyên tái lập ranh giới nông nghiệp sau lũ lụt sông Nile việc xây dựng kim tự tháp Giza tất ghi nhận thời đại Theo người La Mã, khảo sát đất xem nghề họ thành lập phép đo theo đế chế La Mã chia chẳng hạn đăng ký thuế vùng đất chinh phục (năm 300 sau Công nguyên) Tài liệu tham khảo Kinh Thánh với ranh giới đất and landmarks can be found in Deuteronomy 19.14 27.17; Proverbs 22.28 23.10; Job 24.2 Trong kỷ 18, châu Âu, phương pháp đo đạc gọi tam giác, mà dựa phép đo góc sử dụng để xây dựng hệ thống phân cấp mạng phép định vị điểm quốc gia Trong ngày đầu định cư Anh Úc New Zealand "Nhiều công việc khảo sát thực để mở nước cung cấp đất để định cư thực sử dụng dây chuyền Gunter, đo bánh xe, circumferenter, la bàn Kater chí cách ước lượng bước miễn góc đất xác định rõ ràng đánh dấu điều tra viên độ xác việc đo lường hướng Theo thời gian, phương pháp Gunter thay dây thép dây invar, sau thiết bị đo lường hệ thống Đo lường Khoảng cách Điện tử (EDM), dùng Hệ thống Định vị Toàn cầu (GPS), phương pháp sau were replaced by transits, later theodolites and then Total Stations which combined angular and distance measurement in a single survey instrument In all of these situations, the status of measurements of preceding times were undermined by alternative forms of evidence of “what the land boundary was intended to be, and where it was intended to be located” – measurements and mathematics not provide the correct answers! The following picture shows some of the historic surveying instruments from times long past: (Tableis of Surveying, 1728 Cyclopedia) có khả cải thiện hiệu cho kết xác phương pháp trước Cũng giống vậy, la bàn mốc mà tổng hợp góc đo lường khoảng cách cơng cụ đo đơn giản 4.3 Control of Surveying Standards and Survey Quality The practice of land surveying is governed in both Australia and New Zealand by legislation, regulations and by-laws which control not only the activities associated with land surveying (including standards and accuracy of surveys), but also the qualifications and professional experience necessary to become a Registered Surveyor Without this registration, a person is not entitled to hold themself out to be authorised to undertake surveys for dealings in land boundary matters When a Registered (or Licenced) Surveyor determines the location of a boundary for their client they are also effectively determining the boundary of the neighbouring land For this reason such Surveyors are said to be ‘agents of the Crown’ and have dual obligations 4.3 Kiểm soát Tiêu chuẩn Khảo sát Chất lượng điều tra: Trong tất phương pháp trên, tình trạng phép đo lần trước bị làm suy yếu tính xác hình thức thay sau "những ranh giới đất dự định được, nơi mà dự định để đặt " - đo lường tốn học khơng cung cấp thơng tin xác Sau hình rõ vài cơng cụ đo đạc từ thời trước (Tableis of Surveying, 1728 Cyclopedia) Việc thực khảo sát đất quản lý phận pháp lý Australia New Zealand, quy định ban hành luật kiểm sốt khơng hoạt động liên quan đến khảo sát đất(bao gồm tiêu chuẩn xác điều tra), mà bao gồm trình độ chun mơn kinh nghiệm chuyên môn cần thiết để trở thành chuyên viên đăng kí Nếu khơng đăng kí, người khơng có quyền nắm giữ đất họ để thực điều tra cho giao dịch vấn đề ranh giới đất Khi nhân viên đăng kí (hoặc cấp chứng nhận) xác định vị trí ranh giới cho khách hàng, họ có xác đ ịnh ranh giới với đất người láng giềng Vì lý khảo sát cho 'các đại lý Crown' có nghĩa v ụ kép hai để both to their client and to the integrity of the cadastre The system of registration (or licensing) of Surveyors ensures they meet these obligations The administration of the Acts and Regulations is a joint function of state and territory Surveyors-General (or their named equivalents) who act in the interests of the Crown (maintenance of the register of surveyors, investigation of survey errors and their correction, and monitoring of surveyors’ work performance through periodic audit), and Surveyors Boards who are elected for the certification of qualifications of surveyors to become registered, and the professional conduct of surveyors in the undertaking of surveys and their ethical dealings with clients This includes hearing of complaints against surveyors and dealing with charges where warranted 4.4 Using a Registered or Licensed Surveyor There are many reasons to call on the services of a Registered Surveyor or survey firm, for instance: Advice on all matters related to land, land rights and land dealings Identification of boundaries when purchasing property Location of boundaries required for any other purpose Advice on the processes of land development and land administration Preparation of subdivision proposals Pegging out of the lots of a subdivision, and the supervision of subdivision works and services Dealing with planning approval appeals, and Dealings with strata ownership and boundaries khách hàng họ để tính tồn vẹn địa Hệ thống đăng ký (hoặc giấy phép) khảo sát đảm bảo Sự quản lý Công vụ quy định chức chung nhà nước lãnh thổ khảo sát- chung (hoặc tương đương đặt tên họ) người hoạt động lợi ích Thái (duy trì đăng ký điều tra viên, điều tra khảo sát sửa chữa lỗi họ, giám sát thực công việc khảo sát thơng qua kiểm tốn định kỳ), khảo sát Ban bầu cấp giấy chứng nhận trình độ điều tra viên để trở thành đăng ký, việc thực chuyên nghiệp điều tra viên cam kết điều tra giao dịch đạo đức họ với khách hàng Điều bao gồm nghe khiếu nại điều tra xử lý chi phí mà bảo hành 4.4 Dịch vụ nhân viên đăng kí cung cấp: Có nhiều lý để kêu gọi dịch vụ Nhân viên đăng ký công ty nghiên cứu , ví dụ: Tư vấn tất vấn đề liên quan đến đất đai, quyền sử dụng đất giao đất Xác định ranh giới mua bất động sản Vị trí ranh giới cần thiết cho mục đích khác Xác định ranh giới mua bất động sản Chuẩn bị đề xuất phân khu Phân cách khỏi nhiều phân khu, giám sát cơng trình dịch vụ phân khu Đối phó với kế hoạch kêu gọi chính, Giao dịch với quyền sở hữu ranh giới địa tầng 4.5 Finding a Registered Surveyor Initially, the local Yellow Pages of the phone directory makes a good starting point to find surveyors or, alternatively, a web search of the Internet will turn up details of surveyors in the local area, together with a description of the services they provide Word-of-mouth experiences of people who use, or have used, surveyors may also be useful in selecting a surveyor in a local area 4.6 Becoming a Registered Surveyor Becoming a Registered Surveyor initially requires an undergraduate university degree primarily related to surveying (these days may be called surveying; spatial science; geomatics; or something similar) This is followed by prescribed training and work experience under the supervision of a Registered Surveyor and in accordance with a Surveyors Board Professional Training Agreement, and the undertaking of prescribed examinations conducted by the Boards in each state or territory On successful completion of the examinations, a candidate is then accredited by the Surveyors Board as being proficient in the practice of land surveying, and is entitled to become registered (or licenced) to act as a land surveyor, under the register held by the Surveyor-General in each state or territory 4.7 Professional Surveying Bodies The peak governmental body which looks after national interests in surveying and mapping is the Intergovernmental Committee on Surveying and Mapping (ICSM), with representatives from the Australian 4.5 Tìm Nhân viên Đăng kí Ban đầu, trang vàng địa phương có thư mục điện thoại điểm khởi đầu tốt để tìm điều tra hoặc, cách khác, cách tìm kiếm web Internet lên chi tiết điều tra viên khu vực địa phương, với mô tả dịch vụ mà họ cung cấp 4.6 Trở thành Nhân viên đăng kí: Trở thành nhân viên đăng kí ban đầu đòi hỏi bạn sinh viên tốt nghiệp liên quan đến ngành khảo sát (họ gọi người khảo sát không gian, địa lý kết theo kỳ thi bắt buộc kỹ quản lý vùng Khi hoàn thành tốt thi, người dự thi thức cơng nhận Chứng Điều tra viên trở thành chuyên gia việc khảo sát đo vẽ đất, quyền trở thành nhân viên đăng kí (hoặc nhân viên cấp phép) để thực công việc nhân viên khảo sát, thông qua hỗ trợ việc đăng kí Tổng văn phòng Nhân viên khảo sát bang khu vực 4.7 Chuyên gia khảo sát (NZIS) Nhân viên phủ cấp cao người kiểm sốt thu nhập quốc gia việc đo vẽ đất đồ Ủy ban quốc gia lân cận việc khảo sát đo vẽ đồ, với đơn vị đại diện từ phủ Úc (khoa học địa lý Úc); Tiểu bang Government (Geoscience Australia); the States and Territories of Australia, New Zealand, and Australian Defence The Surveying & Spatial Sciences Institute (SSSI) is Australia’s peak body representing the interests of surveying and spatial science professionals, combining the disciplines of land surveying, engineering & mining surveying, cartography, hydrography, remote sensing and spatial information science It was incorporated in 2003 after a merger with the Institution of Surveyors Australia (ISA) SSSI has Divisions in each state and territory In New Zealand the peak body representing surveyors is the New Zealand Institute of Surveyors (NZIS) 4.8 Dealing with Complaints and Disputes In New South Wales, Queensland, Tasmania and Victoria, the Surveyor– General (or an equivalent statutory officer) has the power to consider appeals to resolve disputed or conflicting surveys In all other states and New Zealand, these matters need to be resolved by either an Administrative Appeals Tribunal or a court of law If agreement between the parties to any boundary dispute cannot be reached, then any of the parties have a common law right to take the matters before a court for resolution of the issue Complaints against surveyors can be referred to a Surveyors Board and, where proven, can result in disciplinary action against the surveyor as determined by the Board A surveyor’s client also has protection through consumer protection legislation (national and state) with regard to misleading or deceptive conduct, Vùng thuộc Úc, New Zealand, Quốc phòng Úc Viện khảo sát Viện Khoa học Không gian Úc(SSSI) quan đại diện đỉnh cao việc thu phí việc khảo sát khảo sát không gian, kết hợp với kỷ luật việc khảo sát đất, kỹ thuật xây dựng khai mỏ, kỹ thuật vẽ đồ, thủy văn học,viễn thám khoa học khơng gian Nó sáp nhập với vào năm 2003 sau sáp nhập với Cơ quan Khảo sát Úc (ISA) SSSI có phân chia tiểu bang vùng Tại New Zealand người đại diện khảo sát cấp cao Viện Khảo sát New Zealand (NZIS) 4.8 Giải với lời than phiền bàn cãi: Tại New South Wales, Queensland, Tasmania Victoria, Tổng cục Khảo sát (hoặc quan có thẩm quyền tương đương) có quyền xem xét lời kêu gọi để giải tranh luận mâu thuẫn trình điều tra Trong bang khác New Zealand, vấn đề cần giải lại quan khác thuộc quyền tòa án Nếu khơng đạt thỏa thuận bên vấn đề tranh chấp ranh giới, bên có quyền pháp luật trước tòa án để giải tranh chấp Khiếu nại điều tra viên chuyển đến Ban Khảo sát điều tra viên, chứng minh, kỷ luật điều tra viên làm sai theo định Hội đồng Khách hàng điều tra viên có th ể bảo vệ theo luật người tiêu dùng (trong nước khu vực) liên quan đến lừa đảo hành vi, sơ suất, bảo đảm cho dịch vụ (bao gồm tư vấn chuyên môn) negligence, and warranties for services (including professional advice) 5.0 References and Websites 5.1 References Baalman, John 1979, Outline of Law in Australia (4th edition by GA Flick), The Law Book Company Australia Burke, J 1976, Osborn’s Concise Law Dictionary, Sweet and Maxwell London Collins English Dictionary, 1979, Collins Dictionary of the English Language (2001), Wm Collins Publishers Pty Ltd Sydney Australia Donnelly, GJ 1986, Highways in Tasmania, The Australian Surveyor Vol 33, No Geoscience Australia, 2010, State and Territory Borders, Australian Government 18 November, viewed 10 February 2012 http://www.ga.gov.au/education/geoscie nce-basics/dimensions/state-territoryborders.html Geoscience Australia, 2011, Australia’s Jurisdiction, Australian Government 23 August, viewed February 2012 http://www.ga.gov.au/marine/jurisdictio n/australia.html Hallmann, F 1994, Legal Aspects of Boundary Surveying in New South wales, (2nd edition by FK Ticehurst), The Institution of Surveyors Australia Inc New South Wales Division Sydney Australia LINZ (undated), What is Maori Land ?, unpublished training notes issued by Land Information New Zealand, Wellington New Zealand New South Wales – Victoria Border Guidelines 1993, Guidelines for the Determination of the State Border Between New South Wales and 5.0 Tài liệu tham khảo trang web 5.1 Tài liệu tham khảo Baalman, John 1979, Đề cương Luật Úc (GA Flick xuất lần 4), Công ty sách Luật Úc Burke, J 1976, Từ điển Luật tóm tắt Osborn, Sweet Maxwell London Collins từ điển tiếng Anh, năm 1979, Collins từ điển tiếng Anh (2001), Wm Collins Nhà xuất Pty Ltd Sydney Úc Donnelly, GJ năm 1986, đường cao tốc Tasmania, Người vẽ đồ địa Úc, 33, số Khoa học địa chất Úc, năm 2010, Nhà nước vùng lãnh thổ biên giới, Chính phủ Australia ngày 18 tháng 11, đăng ngày 10 tháng năm 2012 http://www.ga.gov.au/education/geosciencebasics/dimensions/state-territoryborders.html Khoa học địa chất Úc , 2011, Thẩm quyền Úc, Chính phủ Australia ngày 23 tháng 8, đăngngày 07 tháng 2012 http://www.ga.gov.au/marine/jurisdiction/aus tralia.html Hallmann, F 1994, Các khía cạnh pháp lý việc k hảo sát biên giới New South Wales, (tái lần FK Ticehurst), Viện khảo sát Úc Inc New South Wales, Sydney Úc Linz (không ghi ngày tháng), Vùng đất Maori gì?, tài liệu lãnh thổ New Zealand, Wellington New Zealand Hướng dẫn biên giới năm 1993 New South Wales Victoria, Hướng dẫn xác định biên giới nhà nước New South Victoria, issued by the Surveyors General of New South Wales and Victoria Rigsby, Bruce 1999, Aboriginal people, spirituality and the traditional ownership of land, International Journal of Social Economics, Vol 26 Iss: 7/8/9, pp 963 – 976 van Hattem, Peter 1997, Demystifying Native Title, Murdoch University Electronic Journal of Law, Perth Western Australia, viewed February 2012 http://www.murdoch.edu.au/elaw/issues /v4n3/vanh43.txt Wiki Lucius Postumius Albinus (Consul 173 BC) wiki 2011, article November, viewed 10 February 2012 http://en.wikipedia.org/wiki/Lucius_Pos tumius_Albinus_(consul_173_BC) Land of Israel, wiki 2012, article 12 February, viewed 14 February 2012 http://en.wikipedia.org/wiki/Land_of_Is rael Strata title, wiki 2012, article 24 January, viewed February 2012 http://en.wikipedia.org/wiki/Strata_title 5.2 Useful Websites The following websites are either useful for further information, or at least interesting for other reasons: Intergovernmental Committee on Surveying and Mapping (ICSM): www.icsm.gov.au (provides links to State and Territory, and New Zealand land and surveying authorities) Surveying and Spatial Sciences Institute (SSSI): www.sssi.org.au Institute of Surveyors New Zealand (ISNZ): www.surveyors.org.nz International Federation of Surveyors Wales Victoria, khảo sát chung New South Wales Victoria Rigsby, Bruce năm 1999, thổ dân, tinh thần truyền thống quyền sở hữu đất đai, Tạp chí Quốc tế Kinh tế xã hội, Vol 26 ISS: 7/8/9, trang 963-976 van Hattem, Peter năm 1997, Làm sáng tỏ vấn đề địa, Tạp chí Luật điện tử Murdoch University , Perth Tây Úc, đăng ngày 04 tháng năm 2012 http://www.murdoch.edu.au/elaw/issues/v4n 3/vanh43.txt wiki Lucius Postumius Albinus (lãnh 173 trước Công nguyên) wiki 2011, viết ngày 04 Tháng 11, xem ngày 10 tháng 2012 http://en.wikipedia.org/wiki/Lucius_Postumi us_Albinus_ (consul_173_BC) Đất Israel, wiki năm 2012, viết ngày 12 Tháng Hai, xem 14 tháng năm 2012 http://en.wikipedia.org/wiki/Land_of_Israel Vấn đề giai cấp, wiki năm 2012, viết ngày 24 Tháng 1, xem 04 tháng năm 2012 http://en.wikipedia.org/wiki/Strata_title 5.2 Trang web hữu ích Các trang web sau có thơng tin hữu ích, thú vị: Ủy ban liên phủ Khảo sát Bản đồ (ICSM): www.icsm.gov.au (cung cấp dường dẫn liên kết đến Nhà nước vùng lãnh thổ, vùng New Zealand quan khảo sát) Khảo sát Viện Khoa học không gian (SSSI): www.sssi.org.au Viện Khảo sát New Zealand (ISNZ): www.surveyors.org.nz (FIG): www.fig.net Geoscience Australia: www.ga.gov.au Australia’s state and territory borders: www.heritageaustralia.com.au/magazin e.php?article=393 Indigenous land rights and native title: www.dfat.gov.au/facts/indigenous_land _rights.html Adverse Possession (wiki): http://en.wikipedia.org/Adverse_possess ion Surveying Career Information: www.smicnsw.org.au www.alifewithoutlimits.com.au Surveying Education (Guide for School Leavers): www.gooduniguide.com.au/SchoolLeavers/Fields-of-Study/Surveying Australian and New Zealand Universities offering degree courses in Surveying that are accredited by Boards of Surveyors with responsibility for training and accreditation in Land Surveying: University of Newcastle http://www.newcastle.edu.au/ University of New South Wales http://www.unsw.edu.au/ University of Melbourne http://www.unimelb.edu.au/ RMIT University http://www.rmit.edu.au/ University of Tasmania http://www.utas.edu.au/ University of South Australia http://www.unisa.edu.au/ Curtin University http://www.curtin.edu.au/ Queensland University of Technology http://www.qut.edu.au/ University of Southern Queensland http://www.usq.edu.au/ University of Otago, New Zealand Liên đoàn quốc tế khảo sát (FIG): www.fig.net KKhoa học địa chất Úc: www.ga.gov.au Nhà nước Úc biên giới lãnh thổ: www.heritageaustralia.com.au/magazine.php ?article=393 Quyền sử dụng đất vấn đề địa: www.dfat.gov.au/facts/indigenous_land_righ ts.html Khả bất lợi (wiki): http://en.wikipedia.org/Adverse_possession Thông tin khảo sát nghiệp: www.smicnsw.org.au www.alifewithoutlimits.com.au Khảo sát Giáo dục (Hướng dẫn cho học sinh tốt nghiệp): www.gooduniguide.com.au/SchoolLeavers/Fields-of-Study/Surveying Các trường Đại học Úc New Zealand cung cấp khóa học Khảo sát Hội đồng khảo sát, chịu trách nhiệm đào tạo công nhận: Đại học Newcastle http://www.newcastle.edu.au/ Đại học New South Wales http://www.unsw.edu.au/ Đại học Melbourne http://www.unimelb.edu.au/ Đại học RMIT http://www.rmit.edu.au/ Đại học Tasmania http://www.utas.edu.au/ Đại học Nam Úc http://www.unisa.edu.au/ Đại học Curtin http://www.curtin.edu.au/ http://www.otago.ac.nz/ 6.0 Acknowledgements The author wishes to thank the following for their assistance in the development of this project, and contributions to the preparation of the paper: Dr Jon Osborn, School of Geography and Environmental Studies, University of Tasmania for his encouragement and support, and guidance and review in the development of the project and preparation of the paper Bill Hirst, Surveyor-General, ACT Planning & Land Authority for review and suggestions for improvement of the paper Don Grant, Surveyor General, Land Information New Zealand for information and data related to New Zealand, and Peter Murphy, Surveyor-General, and John VanderNiet, Program Manager Cadastral Standards, Department of Primary Industries, Parks, Water & Environment Tasmania for information, records and other data relative to the preparation of the paper 7.0 About the Author Gus Donnelly qualified as a Registered Surveyor in 1966 and in the subsequent years to 1990 gained a wide range of professional experience in State Government, Federal Government and the private sector Queensland University of Technology http://www.qut.edu.au/ Đại học Southern Queensland http://www.usq.edu.au/ Đại học Otago, New Zealand http://www.otago.ac.nz/ 6.0 Lời cảm ơn Tác giả xin cảm ơn vị sau hỗ trợ việc phát triển dự án này, đóng góp cho việc chuẩn bị viết: Tiến sĩ Jon Osborn, Trường Địa lý Môi trường nghiên cứu, Đại học Tasmania, khuyến khích, ủng hộ, hướng dẫn xem xét trình phát triển dự án chuẩn bị cho viết Bill Hirst, Surveyor-chung, ACT Kế hoạch Cơ quan đất để xem xét đề xuất phát triển viết Don Grant, Tổng giám định, Thông tin New Zealand cho thông tin liệu liên quan đến New Zealand Peter Murphy, Tổng giám định, John VanderNiet, Giám đốc Chương trình Tiêu chuẩn địa chính, Phòng Cơng nghiệp, Cơng viên, Nước Mơi trường Tasmania cung cấp thông tin, hồ sơ liệu khác liên quan đến việc chuẩn bị viết 7.0 Thông tin Tác giả Gus Donnelly nhà trắc địa vào năm 1966 năm đến năm 1990 tích lũy nhiều kinh nghiệm chun mơn khu vực Chính phủ Nhà nước, He completed a Graduate Diploma in Professional Management (Tas State Institute of Technology, now UTas) in 1985 He was appointed as Chief Surveyor, Department of Main Roads (more lately Department of Infrastructure, Energy & Resources) in May 1986, and then Manager Survey and Property in the then Dept of Transport & Works (DIER) in May 1991 From September 1993, his career switched to management roles in Quality and Continuous Improvement, Road Maintenance and then Project Management He retired from full-time Government employment in December 2000 and set up a consultancy in Facilitation and Project Management Gus has played a major professional role in surveying over a number of years including: President of the Tasmanian Division of the Institution of Surveyors Australia in 1987-88 Member of the Land Surveyors Board 1983–1991 Member of the Board of Studies, and the Survey Industry Consultative Committee at the University of Tasmania 1985–1991 Federal Councillor of the Institution of Surveyors, 1991–1994 He was elected as a Fellow of the Institution of Surveyors in 1989 Other roles include: Chính phủ Liên bang khu vực tư nhân Ơng hồn thành bậc đại học chuyên ngành quản lý chuyên nghiệp (Viện Nhà nước Cơng nghệ, UTAS) vào năm 1985 Ơng bổ nhiệm làm Tổng Giám định, Sở Giao thông (sau Sở quản lý sở hạ tầng, lượng & Tài nguyên) Tháng năm 1986, sau Giám đốc sở trắc địa tài sản Sở Giao thơng vận tải cơng trình (Dier) tháng năm 1991 Từ tháng năm 1993, ông chuyển sang vai trò quản lý Quản lý chất lượng cải tiến ,bảo trì đường sau quản lý dự án Ơng bỏ cơng việc khu vực nhà nước tháng 12 năm 2000 thành lập công ty tư vấn quản lý dự án Gus đóng vai trò chun gia khảo sát số năm bao gồm: Chủ tịch Phòng Tasmania Viện khảo sát Úc 1987-1988 Thành viên Hội đồng quản trị đất khảo sát 1983-1991 Thành viên Hội đồng Nghiên cứu Khảo sát Công nghiệp Ủy ban tư vấn Đại học Tasmania 1985-1991 Ủy viên Hội đồng liên bang Viện khảo sát, 1991-1994 Ông bầu Uỷ viên Viện khảo sát Facilitation and reporting the transfer of the Surveyors Board from Government to ISA in Tasmania in 2004, and vào Vai Facilitation and reporting of an ICSM Cadastral Reform Workshop in April 2008 Tạo điều kiện báo cáo việc chuyển giao Hội đồng khảo sát từ Chính phủ để ISA Tasmania vào năm 2004 Publications include: “Highways in Tasmania", a paper dealing with legal aspects of the creation and ownership of highways in Tasmania, the rights and restrictions of land ownership and specific applications to highways and adjoining lands published in the "The Australian Surveyor" – December, 1986 (vol 33 No 4) trò năm khác bao 1989 gồm: Tạo điều kiện báo cáo ICSM địa Hội thảo Cải cách tháng năm 2008 Các ấn phẩm bao gồm: "Đường cao tốc Tasmania", báo viết khía cạnh pháp lý việc tạo sở hữu đường cao tốc Tasmania, quyền hạn chế quyền sở hữu đất ứng dụng cụ thể cho đường cao tốc vùng đất liền kề xuất "Khảo sát nước Úc" - tháng, 1986 (quyển 33 số 4) ... ranh giới đất Theo thông luật, giả định đường phố ranh giới phân cách, sở hữu xác định đến đường, ngược lại Toà án giải vấn đề tranh chấp ranh giới trường hợp ranh giới không xác định rõ ràng... 2.10 Quyền đồng sở hữu tài sản “Nơi mà hai hay nhiều người sở hữu tài sản lúc g i đồng chủ sở hữu hình thức khác quyền sở hữu g i hợp đồng sở hữu nhà chung quyền hưởng nhà sở hữu chung” (Baalman... nhiều ranh giới, việc xác định ranh giới chủ yếu g p nhiều trở ngại, việc thơng báo nhận định ranh giới cách thận trọng để tránh tình trạng ranh giới khơng phân định rõ ràng bị lấn chiếm chủ sở hữu
- Xem thêm -

Xem thêm: Nguyên tắc cơ bản của sở hữu đất đai, ranh giới đất và khảo sát, đo vẽ đất G J Donnelly, Nguyên tắc cơ bản của sở hữu đất đai, ranh giới đất và khảo sát, đo vẽ đất G J Donnelly

Từ khóa liên quan