Những vấn đề quyền đất trong Luật Nhân quyền Quốc tế

32 25 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2019, 07:14

Giới thiệuLên đến một phần tư dân số thếgiới được ước tính là không có đất, trongđó có 200 triệu người đang sống trongcác vùng nông thôn,1 và khoảng 75% dânsố thế giới đang sống trong cảnh bầncùng cơ cực (nhỏ hơn 1 đôlangày) sốngtrong các vùng nông thôn.2 Theo Cơ quanLương thực và Nông nghiệp của LiênHiệp Quốc (FAO), “không có đất nôngthôn thường là dự báo tốt nhất của sựnghèo đói.”3 “Trong khi không phải làcon đường duy nhất thoát khỏi cảnh bầncùng, bằng chứng phong phú cho thấy làlối đi vào đất đai có hiệu quả trong việcgiúp đỡ các gia đình nông thôn tạo ra cácthu nhập cao hơn” thông qua việc bán câytrồng và tiền tiết kiệm được khi gia đìnhnuôi bản thân từ đất trồng.4 Institute for Viện Human Rights and Business Nhân quyền Kinh doanh n Land Rights Issues in International Nhân Human quyền vàRights Kinh doanh Law Những vấn đề quyền đất Luật Nhân quyền Quốc tế Elisabeth Wickeri* Elisabeth Wickeri * Anil Kalhan** Anil Kalhan ** Introduction Up to one quarter of the world’s Giới thiệu Lên đến phần tư dân số population is estimated to be landless, giới ước tính khơng có đất, including 200 million people living in rural có 200 triệu người sống areas,1 and approximately 75% of the vùng nông thôn,1 khoảng 75% dân world’s population living in extreme poverty số giới sống cảnh bần (less than $1/day) live in rural areas.2 cực (nhỏ đôla/ngày) sống According to the Food and Agriculture vùng nông thôn.2 Theo Cơ quan Agency of the United Nations (FAO), “rural Lương thực Nông nghiệp Liên landlessness is often the best predictor of Hiệp Quốc (FAO), “khơng có đất nơng poverty and hunger.”3 “While not the only thôn thường dự báo tốt pathway out of poverty, ample evidence nghèo đói.”3 “Trong khơng phải suggests that access to land is effective in đường thoát khỏi cảnh bần helping rural households generate higher cùng, chứng phong phú cho thấy incomes” through the sale of crops and the lối vào đất đai có hiệu việc money saved when the family feeds itself giúp đỡ gia đình nơng thơn tạo from the land.4 Yet, even though “land thu nhập cao hơn” thông qua việc bán constitutes the main asset from which the trồng tiền tiết kiệm gia đình rural poor are able to derive a livelihood … nuôi thân từ đất trồng.4 Tuy nhiên, [m]illions of families, though they toil on the “đất đai tạo thành tài sản land, not enjoy ownership rights over it mà từ người nghèo nơng thơn and are considered landless.”5 nhận từ sinh kế … hàng triệu gia đình, họ làm việc vất vả mảnh đất, khơng hưởng quyền sở hữu qua coi khơng có đất.”5 The condition of landlessness Điều kiện khơng có đất đe dọa threatens the enjoyment of a number of hưởng thụ số nhân quyền fundamental human rights Access to land is Lối vào đất đai quan trọng cho important for development and poverty phát triển xóa đói giảm nghèo, mà reduction, but also often necessary for access thường cần thiết cho việc tiếp cận to numerous economic, social and cultural đến quyền kinh tế, xã hội văn hóa rights, and as a gateway for many civil and đông đảo, cổng vào cho quyền political rights However, there is no right to cơng dân trị Tuy nhiên, khơng land codified in international human rights có quyền với đất đai hệ thống hóa law luật nhân quyền quốc tế Land is a cross-cutting issue, and is Đất đai vấn đề xuyên suốt, not simply a resource for one human right in không đơn giản nguồn lực the international legal framework And yet, cho quyền người khuôn while rights have been established in the khổ pháp lý quốc tế Và nhiên, international legal framework that relate to quyền thành lập land access for particular groups (e.g khn khổ pháp lý quốc tế mà có liên indigenous people and, to a more limited quan đến đất đai tiếp cận cho nhóm extent, women), numerous rights are affected cụ thể (ví dụ người dân xứ và, by access to land (e.g., housing, food, water, đến mức độ hạn chế hơn, nhiều phụ work), and general principles in international nữ), nhiều quyền bị ảnh hưởng tiếp law provide protections that relate to access cận đất đai (ví dụ, nhà ở, thực phẩm, to land (e.g., equality and nondiscrimination nước, công việc), nguyên tắc in ownership and inheritance), an explicit chung luật quốc tế cung cấp consideration of the legal implications of bảo vệ mà có liên quan đến tiếp cận access to land for a broad range of human đất đai (ví dụ, bình đ ẳng khơng có rights is necessary phân biệt quyền sở hữu thừa kế), cân nhắc rõ ràng ý nghĩa pháp lý việc tiếp cận đất đai cho loạt rõ ràng quyền người cần thiết * Crowley Fellow, Leitner Center for * Crowley Fellow, Trung tâm Leitner International Human Rights and Justice, cho Nhân quyền Quốc tế Tư pháp, Fordham Law School Trường Luật Fordham ** Associate Professor of Law, Drexel University Earle Mack School of Law This paper builds upon ** Phó Giáo sư Luật, Đại học Drexel Trường Luật Earle Mack research Bài viết dựa nghiên cứu conducted by Corey Calabrese, Fordham tiến hành Corey Calabrese, Trường Law School, J.D Candidate, Class of 2010 Luật Fordham, J.D Candidate, Lớp 2010 SECURE LAND RIGHTS FOR ALL, QUYỀN ĐẤT BẢO ĐẢM CHO UN-HABITAT GLOBAL LAND TOOL TẤT CẢ, MẠNG LƯỚI CÔNG CỤ ĐẤT NETWORK (2008) TỒN CẦU KHƠNG CĨ MƠI TRƯỜNG SỐNG (2008) 2 See Roy L Prosterman & Tim Hanstad, Xem Roy L Prosterman & Tim Land Reform in the Twenty-First Century: Hanstad, cải cách đất kỷ hai New Challenges, New Responses, mươi mốt: Những thách thức mới, SEATTLE J SOC JUST 763, 763 (2006) câu trả lời mới, SEATTLE J SOC JUST 763, 763 (2006) Centre on Housing Rights and Trung tâm Quyền Nhà trục Evictions (COHRE), Housing and Property xuất (COHRE), Nhà Bồi thường tài Restitution for Refugees and Displaced sản cho người tị nạn người bị Persons, 3-5 (2007), available at dời chỗ, 3-5 (2007), có sẵn http://www.humanitarianreform.org/humanit http://www.humanitarianreform.org/huma arianreform/Portals/1/cluster%20approach% nitarianreform/Portals/1/cluster%20appro 20page/clusters%20pages/Protection/Pinheir ach%20page/clusters%20pages/Protectio oPrinciplesHandbook2007.pdf n/PinheiroPrinciplesHandbook2007.pdf Alain De Janvry et al., Access to Land Alain De Janvry et al., Tiếp cận đất and Land Policy Reforms, in ACCESS TO đai cải cách sách đất đai, LAND, RURAL POVERTY, AND PUBLIC TIẾP CẬN ĐẤT ĐAI, CẢNH ACTION, (Oxford Univ Press 2001) BẦN CÙNG NÔNG THÔN, VÀ HÀNH ĐỘNG CHUNG, (Oxford Univ Press Human Rights Council, Report of the 2001) Special Rapporteur on adequate housing as a Hội đồng Nhân quyền, Báo cáo component of the right to an adequate Báo cáo viên đặc biệt nhà thỏa đáng standard of living, and on the right to non- thành phần quyền đến discrimination in this context, Miloon mức tiêu chuẩn sống thỏa đáng, Kothari¶ 67, U.N Doc A/HRC/7/16 (Feb quyền khơng có phân biệt bối 13, 2008) [hereinafter 2008 Report of the cảnh này, Miloon Kothari¶ 67, UN Doc Special Rapporteur on adequate housing] A/HRC/7/16 (13 tháng năm 2008) [ở năm 2008 Báo cáo Báo cáo viên đặc biệt nhà thỏa đáng] Institute for Viện Human Rights and Business Nhân quyền Kinh doanh Access to Land and the Human Rights Tiếp cận đất đai tác động mạnh Impact nhân quyền Land ownership can be a vital source Quyền sở hữu đất đai of capital, which opens personal credit nguồn quan trọng vốn, mà mở markets, leads to investments in the land, thị trường tín dụng cá nhân, dẫn đầu provides a social safety net, and transfers việc đầu tư vào đất đai, cung cấp wealth to the next generation.6 Beyond the mạng lưới an toàn xã hội, chuyển potential for a higher income, “[s]ecure giàu có đến hệ kế tiếp.6 Ngồi tiềm access to land provides a valuable safety net cho thu nhập cao hơn, “bảo as a source of shelter, food and income in đảm tiếp cận đất đai cung cấp mạng times of hardship, and a family's land can be lưới an tồn có giá trị nguồn chỗ the last available resort in the instance of ẩn, thực phẩm thu nhập disaster.”7 Moreover, access to land affects a lúc khó khăn, đất gia đình broad range of fundamental human rights In giải pháp có sẵn cuối trường both urban and rural areas, individuals rely hợp thảm họa.”7 Hơn nữa, tiếp cận on the availability of adequate plots of land đất đai ảnh hưởng đến loạt rõ ràng for shelter and the availability of resources quyền người Ở In rural areas in particular, the realization of khu vực đô thị nông thôn, the right to food is intimately tied to the cá nhân dựa vào sẵn có availability of land on which to grow crops miếng đất thỏa đáng đất để trú ngụ Additional rights, including the right to sẵn có nguồn tài nguyên Trong water, the right to health, the right to work, khu vực nông thơn nói riêng, thực are all tied to access to land Identity, quyền thực phẩm gắn bó particularly for indigenous groups,8 is also mật thiết với sẵn có đất để phát tied to land In some domestic contexts, triển trồng Những quyền bổ sung, recognition of citizenship is also attached to bao gồm quyền nước, quyền sức khỏe, ownership of land, limiting the ability of quyền làm việc, tất gắn liền với landless individuals to travel and participate tiếp cận đất đai Tính đồng nhất, đặc biệt in the political process.9 nhóm xứ,8 gắn liền với đất đai Trong số phạm vi nội địa, công nhận quyền công dân đư ợc gắn liền với quyền sở hữu đất đai, hạn chế khả cá nhân khơng có đất để du lịch tham gia vào q trình trị.9 The problem of rural landlessness Vấn đề khơng có đất nơng continues to increase as land in rural areas thôn tiếp tục tăng đất khu vực comes under multiple pressures, including nông thôn xảy áp lực nhiều, population growth, fragmentation, land use có tăng trưởng dân số, vỡ tan conversion, environmental degradation, and mảnh, chuyển đổi sử dụng đất, làm the impact of natural disasters.10 Without giảm môi trường, tác động secure land rights, individuals and thảm họa tự nhiên.10 Nếu khơng có quyền communities live under the constant threat of sử dụng đất đai bảo đảm, cá nhân eviction, impacting a range of fundamental cộng đồng sống mối đe dọa liên tục human rights Tenure security in land or lấy lại, tác động loạt nhân secure usage rights in land, in the form of quyền Sự bảo đảm đất phát canh formal legal, customary or religious rights, đất quyền sử dụng bảo đảm can provide more predictability and secure đất, hình thức quyền hợp access to fundamental rights, including to pháp, luật theo tục lệ quyền food, housing, water, and health The right to tơn giáo, cung cấp thêm khả housing and the prohibition against forced dự báo bảo đảm đến tiếp cận evictions, both of which relate to land access, quyền bản, bao gồm thực phẩm, nhà ở, have been defined in numerous international nước, sức khỏe Quyền nhà documents, but the right to land, and the ngăn cấm dựa vào lấy lại ép buộc, broader implications of access to land in the hai liên quan đến quyền đến gần đất international human rights framework, đai, đư ợc xác định nhiều văn remains imprecise quốc tế, quyền đất đai, ý nghĩa rộng lớn tiếp cận đất đai khn khổ nhân quyền quốc tế, khơng xác Land Rights in the International Legal Quyền đất đai khuôn khổ pháp Framework The necessity of providing access to lý quốc tế Sự cần thiết cung cấp tiếp cận land in order to facilitate the realization of đất đai để làm cho thuận tiện cho việc human rights has been considered in several thực quyền người đư ợc international principles and interpretive xem xét số nguyên tắc quốc tế documents,11 but no văn diễn giải,11 không See De Janvry, supra note at 17 Xem De Janvry, thích Xem id 5; COHRE, thích 17 See id at 5; COHRE, supra note at See discussion infra, Indigenous rights and women’s rights Xem thảo luận dưới, quyền xứ quyền phụ nữ See, e.g., Nepal Citizenship Act 2006, Xem, ví dụ, Đạo luật Quyền công art (requiring the provision of a land or dân Nepal năm 2006, nghệ thuật (yêu tenancy certificate as in the application for a cầu chuẩn bị vùng đất citizenship certificate on the basis of birth in giấy chứng nhận đất thuê đơn Nepal) The need to provide a land or xin cho giấy chứng nhận quyền công tenancy certificate can be circumvented if dân tảng đời one is unavailable, and if the applicant can Nepal) Nhu cầu phải cung cấp vùng provide three depositions from individuals đất giấy chứng nhận đất thuê already owning citizenship certificates, but in bị phá vỡ khơng có giá trị, the context of landless communities, this is người nộp đơn cung cấp ba lời impractical Similarly, in Nepal, citizenship chứng từ cá nhân s hữu giấy certificates are often required in order to chứng nhận quyền công dân, obtain tenancy certificates or to purchase phạm vi cộng đồng khơng có đất, land, making land acquisition and the điều không thực tế Tương tự, acquisition of proof of citizenship all but out Nepal, giấy chứng nhận quyền công of reach for individuals living in landless dân thường yêu cầu để tồn giấy communities in rural Nepal See LIZ chứng nhận đất thuê để mua đất, ALDEN WILY, LAND REFORM IN làm cho thu hồi đất việc thu hồi NEPAL: WHERE IS IT COMING FROM chứng quyền công dân mà tất AND WHERE IS IT GOING? 120 (2009) với cá nhân sống cộng đồng khơng có đất Nepal nông thôn Xem LIZ ALDEN WILY, CẢI CÁCH ĐẤT TRONG NEPAL: NÓ ĐẾN TỪ ĐÂU VÀ ĐANG TỚI ĐÂU? 120 (2009) 10 Id., at 10 11 See, e.g., The Vancouver Declaration 11 Id., Xem, ví dụ, Lời tuyên bố on Human Settlements, UN Conference on Vancouver định cư Human Settlements, Adopted June 11, 1976, người, Hội nghị Liên hiệp quốc General Principles: Voluntary định cư người, đư ợc thông qua Land; Guidelines of the Food and Agriculture ngày 11 tháng 6, 1976, Những nguyên tắc Organization of the United Chung: Đất đai; Những nguyên tắc đạo Tự nguyện Tổ chức Nông nghiệp Hoa Kỳ Institute for Viện Human Rights and Business Nhân quyền Kinh doanh International right to land is explicit in the Quyền quốc tế đất đai rõ ràng international legal framework Moreover, the khuôn khổ pháp lý quốc tế Hơn obligation of states towards individuals and nữa, nghĩa v ụ bang hướng land access has not been given adequate tiếp cận cá nhân đất đai chưa attention However, a review of the quan tâm thỏa đáng Tuy nhiên, international human rights framework12 as it việc xem xét lại khuôn khổ nhân stands makes clear that while not wholly quyền quốc tế12 đứng làm rõ mà defined, land rights are invoked in a number khơng định nghĩa tồn b ộ, of key areas, suggesting that further quyền sử dụng đất gọi số consideration by the international community lĩnh vực quan trọng, cho thấy xem xét is necessary thêm cộng đồng quốc tế cần thiết Indigenous rights and women’s rights Quyền địa phương quyền phụ nữ Explicit rights to land have been Quyền rõ ràng với đất đai đư ợc developed in two key areas of international phát triển hai lĩnh vực quan trọng human rights law, the rights of indigenous luật nhân quyền quốc tế, quyền people and the rights of women Land access người dân xứ quyền and use is frequently tied to the spiritual, phụ nữ Tiếp cận sử dụng đất đai cultural and social identities of peoples As thường xuyên gắn liền với tính such, land rights have been more fully đồng tinh thần, văn hóa xã h ội developed in the sphere of indigenous rights dân tộc Như vậy, quyền sử dụng đất đư ợc phát triển đầy đủ phạm vi quyền xứ Convention 169 on Indigenous and Công ước 169 Dân tộc Bản xứ Tribal Peoples, which was adopted by the Bộ lạc, đư ợc thông qua Tổ chức International Labour Organization in 1989,13 Lao động Quốc tế năm 1989,13 is legally binding on States Parties and the ràng buộc pháp lý quốc gia văn only binding international instrument related kiện quốc tế ràng buộc liên quan to the rights of indigenous peoples The đến quyền người dân xứ Công Convention establishes the right of ước thành lập quyền người dân indigenous peoples in independent countries xứ quốc gia độc lập để “thực to “exercise control, to the extent possible, kiểm soát, đến mức có thể, phát triển over their own economic, social and cultural kinh tế, xã hội văn hóa riêng họ,” development,” in a number of areas.14 The số khu vực.14 Công ước bao Convention includes a section on land, and gồm phần đất liền, yêu cầu requires States Parties to identify lands quốc gia để xác định vùng đất traditionally occupied by indigenous peoples truyền thống bị chiếm đóng người and guarantee ownership and protection dân xứ đảm bảo quyền sở hữu rights.15 In essence, the “measures shall be bảo vệ.15 Về chất, “các biện pháp taken in appropriate cases to safeguard the thực trường hợp cần thiết right of the peoples concerned to use lands để bảo vệ quyền dân tộc có liên quan not exclusively occupied by them, but to sử dụng đất không độc quyền chiếm đóng which they have traditionally had access for họ, mà họ có truyền thống their subsistence and traditional activities.” 16 tiếp cận cho hoạt động sinh kế The Convention also requires the provision truyền thống.”16 Công ước yêu cầu of legal procedures to resolve land claims,17 chuẩn bị thủ tục pháp lý để establishes rights over natural resources,18 giải quyền đòi đất đai,17 thiết lập protects against forced removal,19 and quyền nguồn tài nguyên thiên nhiên,18 bảo vệ chống lại loại bỏ ép buộc,19 Nations (FAO), adopted 127th Session of the Hoa Kỳ (FAO), thông qua 127th FOA Council, November 2004, Guideline 8B Hội nghị Hội đồng FOA, tháng 11 (Access to resource and assets: Land); see năm 2004, Nguyên tắc đạo 8B (tiếp also discussion, infra cận đến tài nguyên tài sản: Đất đai), xem thêm thảo luận, 12 International humanitarian documents 12 Các văn nhân đạo quốc tế also relate to land, displacement as a result of liên quan đến đất đai, thay internal and international conflict, and kết xung đột nội quốc circumstances under which restitution for tế, tình mà hồn lại cho confiscated property may be appropriate The tài sản bị tịch thu thích hợp Vai trò role of land within the international đất đai khuôn khổ nhân đạo humanitarian framework is beyond the scope quốc tế nằm phạm vi viết of this paper, but further research in this area này, nghiên cứu sâu lĩnh is also encouraged See, e.g., protections vực đư ợc khuyến khích Xem, ví against the extensive destruction and dụ, bảo vệ chống lại tàn phá appropriation of property except where rộng lớn chiếm đoạt tài sản trừ nơi justified by “military necessity” or the chứng minh “sự “necessities of war.” Geneva Convention (I) cần thiết quân sự” hay “những cần for the Amelioration of the Condition of the thiết chiến tranh.” Công ước Geneva Wounded and the Sick in Armed Forces in (I) cho Sự cải thiện Điều kiện Những U.N.T.S 89, entered into force Feb 26, 1965 Âu, nghệ thuật 16, 529 U.N.T.S 89, có (affirming the right of the family to social, hiệu lực ngày 26 tháng năm 1965 legal and economic protection by means (khẳng định quyền gia đình đến bảo including providing family housing); vệ xã hội, pháp lý kinh tế phương ICESCR, supra note 26 at art 11(1); tiện bao gồm cung cấp nhà gia đình); International Convention on the Elimination ICESCR, thích 26 nghệ of All Forms of Racial Discrimination, art thuật 11(1), Hiệp ước Quốc tế xóa bỏ 5(e)(iii), G.A res 2106 (XX), Annex, 20 hình thức phân biệt chủng tộc, nghệ U.N GAOR Supp (No 14) at 47, U.N Doc thuật 5(e)(iii), G.A res 2106 (XX), Phụ A/6014 (1966), 660 U.N.T.S 195, entered lục, 20 Liên Hiệp Quốc GAOR Supp into force Jan 4, 1969 (requiring the (Số 14) 47, Liên Hiệp Quốc Đốc prohibition of racial discrimination in all A/6014 (1966), 660 U.N.T.S 195, có forms in the enjoyment of the right to hiệu lực tháng năm 1969 (yêu cầu housing); Convention on the Elimination of cấm phân biệt chủng tộc hình All Forms of Discrimination Against thức việc thụ hưởng quyền Women, art 14(2)(h), G.A Res 34/180, 34 nhà ở), Hiệp ước xóa bỏ hình thức U.N GAOR Supp (No 46) at 193, U.N phân biệt đối xử phụ nữ, nghệ Doc A/34/46, entered into force Sept 2, thuật 14(2)(h), G.A Res 34/180, 34 1981 (prohibiting discrimination on the basis Liên Hiệp Quốc GAOR phụ trợ (Số 46) of sex in the enjoyment of adequate living 193, Đốc Liên Hợp Quốc conditions, “particularly in relation to A/34/46, có hiệu lực 02 tháng năm housing, sanitation, electricity and water 1981 (cấm phân biệt đối xử sở supply”); Convention on the Rights of the giới tính việc thụ hưởng điều Child, art 27(3), G.A Res 44/25, annex, 44 kiện sống tương xứng, “đặc biệt liên quan U.N GAOR Supp (No 49) at 167, U.N đến nhà ở, vệ sinh môi trường, cấp điện, Doc A/44/49 (1989), entered into force Sept cấp nước”); Công ước Quyền trẻ em, 1990 (requiring States Parties to take nghệ thuật 27 (3), G.A Res 44/25, phụ measures to provide material assistance with lục, 44 Liên Hiệp Quốc GAOR phụ regard to housing for children and those trợ (Số 49) 167, Đốc Liên Hiệp responsible for them who are in need) Quốc A/44/49 (1989), có hiệu lực vào ngày 02 Tháng năm 1990 (đòi hỏi quốc gia phải có biện pháp để hỗ trợ tài liệu liên quan đến nhà cho trẻ em người chịu trách nhiệm cho họ người có nhu cầu) 29 General Comments, adopted by the 29 Lời bình luận Chung, thông Committee on Economic, Social and Cultural qua Ủy ban Các quyền Kinh tế, Xã Rights, are authoritative interpretations of the hội Văn hóa, giải thích có ICESCR 30 Committee on Economic Social and thẩm quyền ICESCR 30 Ủy ban Quyền Kinh tế Xã hội Cultural Rights (CESCR), General Comment Văn hóa (CESCR), Lời bình luận Chung 4, The right to adequate housing (Art 11(1)), 4, Quyền nhà tương xứng (Điều 11(1)), (Dec 13, 1991) [Hereinafter CESCR, (ngày 13 tháng 12 năm 1991) [CESCR, General Comment 4] Lời bình luận Chung đây] 31 31 Id Id at The prohibition against forced evictions and the legal obligations on states in carrying out evictions merit particular attention General Comment of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights notes that “forced evictions are prima facie incompatible with the requirements of the [ICESCR].”36 Yet evictions have become commonplace, resulting from, for example, armed conflicts, ethnic violence, urban redevelopment, development and infrastructure projects, and city beautification Evictions are prohibited except when carried out in accordance with international human Lệnh cấm trục xuất bắt buộc nghĩa vụ pháp lý với quốc gia việc thực trục xuất đặc biệt đáng ý Nhận xét chung Ủy ban Kinh tế, Xã hội Văn hóa ghi quyền "trục xuất cưỡng hiển nhiên không phù hợp với yêu cầu Ủy ban xã hội văn hóa kinh tế [ICESCR]." 36 Tuy nhiên, trục xuất trở nên phổ biến, ví dụ, xung đột vũ trang, xung đột sắc tộc , tái phát triển đô thị, phát triển dự án sở hạ tầng, làm đẹp thành phố Trục xuất không phép trừ thực rights law 37 Under article 2(1) of the ICESCR, states are obligated to use “all appropriate means”38 to realize the right to housing, which includes “refrain[ing] from forced evictions and ensur[ing] that the law is enforced against its agents or third parties who carry out forced evictions.”39 phù hợp với luật nhân quyền quốc tế.37Theo Điều (1) ICESCR, quốc gia có nghĩa v ụ sử dụng "tất biện pháp thích hợp" 38 để thực quyền nhà ở, bao gồm "tránh từ trục xuất cưỡng đảm bảo pháp luật thi hành người quản lý, bên thứ ba thực trục xuất cưỡng "39 Article 17 of the ICCPR compliments the Điều 17 ICCPR khen ngợi các" “right not to be forcefully evicted without quyền không bị đuổi khỏi nhà cách adequate protection” when it “protect[s] mạnh mẽ không bảo vệ đầy đủ against ‘arbitrary or unlawful interference’ "khi " bảo vệ chống lại "tùy tiện with one’s home.”40 trái can thiệp pháp luật " với nhà Article 2(3) of the ICCPR also requires state người "40 parties to provide “an effective remedy”41 Điều (3) ICCPR yêu cầu nhà for persons whose rights have been violated, nước cung cấp" biện pháp khắc phục which includes “adequate compensation for hiệu "41 cho người có quyền b ị vi any property.”42 phạm, bao gồm" bồi thường đầy 32 UDHR, supra note 26, art 17 đủ tài sản "42 33 United Nations, International Covenant on 32 UDHR, thích 26, nghệ thuật 17 Civil and Political Rights (ICCPR), art 17, 33 Liên Hợp Quốc, Công ước Quốc tế open for signature Dec 16,1966, available at Quyền Dân Chính trị (ICCPR), http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/a_ccpr nghệ thuật 17, cho chữ ký ngày htm 16/12/1966, có http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/a_cc pr.htm 34 CESCR, General Comment 4, supra note 34 CESCR, Tổng luận 4, thích 30 30 at 9 35 See, e.g., Vienna Declaration and 35 Xem, ví dụ, Tuyên bố Chương trình Program of Action, World Conference on hành động , Hội nghị Thế giới Nhân Human Rights UN Doc A/CONF 157/23 quyền Liên Hợp Quốc Đốc A / (Jul 12, 1993) (“All human rights are CONF 157/23 (ngày 12 tháng năm universal, indivisible and interdependent and 1993) ("Tất quyền người interrelated The international community vạn năng, phân chia must treat human rights globally in a fair and phụ thuộc lẫn liên quan đến equal manner, on the same footing, and with Cộng đồng quốc tếcũng nh ấn mạnh the same emphasis While the significance of phải đối xử nhân quyền toàn national and regional particularities and cầu cách cơng bình đẳng, various historical, cultural and religious sở tương quan giống Trong backgrounds must be borne in mind, it is the tầm quan trọng đặc thù quốc gia duty of States, regardless of their political, khu vực khác bối cảnh lịch sử, economic and cultural systems, to promote văn hóa tơn giáo phải lưu ý, and protect all human rights and fundamental nhiệm vụ nước, không phân biệt freedoms.”) chế độ trị, kinh tế văn hóa họ, để thúc đẩy bảo vệ tất quyền người quyền tự ") 36 Committee on Economic Social and Cultural Rights (CESCR), General Comment 7, The right to adequate housing (Art 11(1)): forced evictions, (May 20, 1997) [Hereinafter CESCR, General Comment 7] 37 See id “In cases where eviction is considered to be justified [, such as consistent nonpayment of rent], it should be carried out in strict compliance with the relevant provisions of international human rights law and in accordance with general principles of reasonableness and proportionality.” Id at 14 See also Commission on Human Rights, Report of the Special Rapporteur on adequate housing as a component of the right to an adequate standard of living, Miloon Kothari, 13–17, U.N Doc E/CN.4/2004/48 (Mar 8, 2004) 36 38 ICESCR, supra note 26 at art 2(1) 39 CESCR, General Comment 7, supra note 36 at 40 Id quoting ICCPR, supra note 33 at art 17(1) 41 ICESCR, supra note 26 at art 2(3) 42 CESCR, General Comment 7, supra note 36 at International documents have been developed to direct states where and under which circumstances evictions can lawfully be utilized One overriding principle is to ensure that feasible alternatives are explored in consultation with all affected persons,43 and ensure that affected persons have prior notice that evictions are being considered.44 Where relocations45 are being considered for indigenous communities from traditional Ủy ban xã hội văn hóa kinh tế (CESCR), Tổng luận 7, Quyền nhà thích hợp (Điều 11 (1)): buộc phải trục xuất, (ngày 20 tháng 1997) [Sau CESCR, Nhận xét chung 7] 37 Xem id "Trong trường hợp bị trục xuất coi hợp lý [, chẳng hạn khơng tốn tiền th phù hợp], phải thực theo quy định có liên quan pháp luật nhân quyền quốc tế phù hợp với nguyên tắc chung tính hợp lý tương xứng." Id 14 Xem thêm Ủy ban Nhân quyền, Báo cáo Báo cáo viên đặc biệt nhà thích hợp thành phần quyền tiêu chuẩn sống phù hợp, Miloon Kothari, 13-17, UN Doc E/CN.4/2004/48 (ngày 08 tháng năm 2004) 38 ICESCR, thích 26 nghệ thuật (1) 39 CESCR, Tổng luận 7, thích 36 40 Id trích dẫn ICCPR, thích 33 nghệ thuật 17 (1) 41 ICESCR, siêu lưu ý 26 nghệ thuật (3) 42 CESCR, Tổng luận 7, thích 36 Tài liệu quốc tế đư ợc phổ biến rộng rãi cho quốc gia nơi mà trường hợp trục xuất hợp pháp sử dụng Một nguyên tắc quan trọng để đảm bảo giải pháp thay khả thi khám phá tham vấn với tất người bị ảnh hưởng, 43 đảm lands, the obligation on states to ensure participatory decision-making and consent of affected communities is heightened International principles and ILO Convention 169 state that relocation must be an exceptional measure Where it is considered necessary, such relocation “shall only take place with [the community’s] free and informed consent.”46 If consent cannot be obtained, relocation can only take place in conformity with “national laws and regulations, including public inquiries where appropriate, which provide the opportunity for effective representation of the peoples concerned.” bảo người bị ảnh hưởng thông báo trước trục xuất, nghĩa vụ nước để đảm bảo có tham gia định đồng ý cộng đồng bị ảnh hưởng nâng cao Nguyên tắc quốc tế Công ước ILO 169 nhà nước tái định cư biện pháp đặc biệt Khi xét thấy cần thiết, di chuyển "sẽ diễn với [cộng đồng của] tán thành " 46 Nếu không đồng ý, tái định cư diễn phù 47 The need to secure the consent of communities affected by evictions and relocations is also reflected in guidelines on development-based evictions, where States are directed to ensure “full and prior informed consent regarding relocation.”48States are required to provide a remedy where evictions are not carried out in compliance with international law Such remedy must “provide or ensure fair and just compensation for any losses of personal, real or other property or goods, including rights or interests in property.” hợp với "luật pháp quy định quốc gia, bao gồm điều tra thích hợp , cho đại diện dân tộc "47 cần thiết phải đảm bảo đồng ý cộng đồng bị ảnh hưởng trục xuất tái định cư đư ợc phản ánh đường lối phát triển dựa trục xuất, nơi nước hướng đến đảm bảo" đầy đủ, trước thông tin đồng ý liên quan đến tái định cư "48 Quốc gia yêu cầu phải cung cấp biện pháp khắc phục mà trục xuất không thực phù hợp với luật pháp quốc tế Biện pháp khắc phục phải "cung cấp đảm bảo bồi thường công 49An assessment of damage to individuals should, “where the home and land also provide a soulivelihood for evicted inhabitants,” account for value of land tổn thất cá nhân, thực tế tài sản, hàng hố, có quyền, lợi ích bất động sản." 49 đánh giá thiệt hại cho cá nhân nên, "nơi 50 The circumstances surrounding forced evictions not always allow for restitution or return, but where circumstances allow, in the context of development projects, states are directed to assist returning persons in recovering their property, and provide for voluntary return nhà đất cung cấp sinh kế cho người dân đuổi khỏi nhà, "tài khoản cho giá trị đất.50 tình tiết xung quanh trục xuất bắt buộc không luôn cho phép bồi thường trả lại, mà hoàn cảnh cho phép, bối cảnh dự án phát triển, quốc gia hướng đến giúp người trở thu hồi tài sản họ, cung cấp cho trở lại tự nguyện Evictions are often identified with taking place in urban areas but also frequently occur in rural areas among landless groups or in the name of development.52 Forced evictions, particularly those carried out through violence or coercion, tend to intensify violations of interrelated rights, including the right to water and the right to health, and can also lead to increased social inequality, social conflict, and segregation.53 Forced evictions from land, whether in rural or urban areas, therefore tie land access to a number of underlying human rights Tenure security, that is defined as a “degree of security of tenure which guarantees legal protection against forced eviction, harassment Trục xuất thường xác định với diễn khu vực đô thị thường xuyên xảy vùng nơng thơn nhóm khơng có đất vùng phát triển.52 trục xuất cưỡng bức, đặc biệt thực thông qua bạo lực cưỡng ép, có xu hướng tăng cường vi phạm quyền liên quan đến nhau, bao gồm quyền nước quyền sức khỏe, làm tăng bất bình đ ẳng xã hội, xung đột xã hội.53 trục xuất cưỡng đất, cho dù nơng thơn hay thành thị, buộc tiếp cận đất đai số quyền người An ninh nhiệm kỳ, định nghĩa m ột "mức độ bảo mật nhiệm kỳ đảm bảo bảo vệ pháp lý chống lại cưỡng, quấy rối 43 See, e.g., id at 12; Basic Principles and Guidelines on Development-Based Evictions and Displacement, Annex of the report of the Special Rapporteur on adequate housing as a component of the right to an adequate standard of living, UN Doc A/HRC/4/18, art 38 44 Basic Principles and Guidelines on Development-Based Evictions and Displacement, supra note 43, at 37 45 Relocations of communities are distinct from evictions, but for the purposes of this paper in considering the impact on land rights of removing individuals or communities from access to their lands, we have considered them together In future, a more detailed analysis may be useful 46 See ILO Convention 169, supra note 13, at art 16 47 Id 48 Basic Principles and Guidelines on Development-Based Evictions and Displacement, supra note 43, at 56 49 Id at 60 50 Id at 63 51 Id at 64–67 Considerations related to restitution and return are also relevant in the context of the rights of refugees and displaced peoples See, e.g., Pinheiro Principles, supra note 12 52 CESCR, General Comment 7, supra note 36 at 53 Basic Principles and Guidelines on Development-Based Evictions and Displacement, supra note 43 and other threats,”54 does not necessarily require ownership, but “include[es] rental (public and private) accommodation, cooperative housing, lease, owner-occupation, emergency housing and informal settlements, including occupation of land or property.”55 The 43 Xem, ví dụ, id 12; nguyên tắc hướng dẫn trục xuất phát triển dựa Dung, Phụ lục báo cáo Báo cáo viên đặc biệt nhà cần thiết thành phần quyền có mức sống thỏa đáng, UN Doc A/HRC/4/18, nghệ thuật 38 44 nguyên tắc hướng dẫn phát triển dựa trục xuất , thích 43, 37 45 Định vị cộng đồng phân biệt với trục xuất, cho mục đích viết việc xem xét tác động quyền sử dụng đất loại bỏ cá nhân cộng đồng từ việc tiếp cận đất đai họ, xem xét chúng l ại với Trong tương lai, phân tích chi tiết hữu ích 46 Xem Công ước ILO 169, thích 13, nghệ thuật 16 47 Id 48 nguyên tắc hướng dẫn phát triển dựa trục xuất thay, thích 43, 56 49 Id 60 50 Id 63 51 Id 64-67 Cân nhắc liên quan đến bồi thường trở lại có liên quan bối cảnh quyền người tị nạn người di dời Xem, ví dụ, Pinheiro nguyên tắc, thích 12 52 CESCR, Tổng luận 7, thích 36 53 nguyên tắc hướng dẫn phát triển dựa trục xuất thay, thích 43 mối đe dọa khác, "54 khơng thiết đòi hỏi quyền sở hữu, nhưng" bao gồm cho thuê (nhà nước tư nhân) chỗ ở, nhà hợp tác xã, cho implementation of a domestic legal framework that protects tenure security and promotes equal access to tenure security for women and other socially vulnerable groups, will promote the protection of the right to housing thuê, chủ sở hữu-nghề nghiệp, nhà khẩn cấp khu định cư khơng thức, bao gồm nghề nghiệp đất tài sản "55 việc thực khuôn khổ pháp lý nước để bảo vệ an ninh nhiệm kỳ thúc đẩy tiếp cận bình đ ẳng an ninh nhiệm kỳ cho phụ nữ nhóm dễ bị tổn thương khác xã hội, thúc đẩy việc bảo vệ quyền nhà The right to food and the right to water Quyền thực phẩm quyền nước international framework protects the right to khuôn khổ quốc tế bảo vệ quyền lương food, water, a right that is not explicitly thực, nước, quyền mà không đề mentioned in the ICESCR but which has cập cách rõ ràng ICESCR been derived from it,56 health, and work In mà đư ợc bắt nguồn từ đó, 56 rural areas in particular, access to land is sức khỏe, làm việc Trong khu vực necessary to realize the right to food and to nông thôn nói riêng, tiếp cận đất đai be free from hunger as protected under cần thiết để thực quyền thực Article 11 of the ICESCR.57 States parties to phẩm khơng bị đói bảo vệ theo Điều the ICESCR are directed to “improve 11 Hoa bên ICESCR.57 ICESCR methods of production, conservation and hướng đến "cải thiện phương pháp sản distribution of food by developing or xuất, bảo tồn phân phối thực phẩm reforming agrarian systems in such a way as cách phát triển cải cách hệ to achieve the most efficient development thống nông nghiệp theo cách để and utilization of natural resources đạt phát triển hiệu sử ” 58 In considering that the “roots of the problem of hunger and malnutrition are not lack of food but lack of access to available food” (emphasis in original), General Comment 12 on the right to adequate food dụng tài nguyên thiên nhiên."58 Khi xem xét rằng" gốc rễ vấn đề đói suy dinh dưỡng thiếu thực phẩm, thiếu tiếp cận với thực phẩm có sẵn "(nhấn mạnh states availability “refers to the possibilities either for feeding oneself directly from productive land or other natural resources,” or from functioning market systems making food available.59 The General Comment further states that ensuring access to “food or resources for food” requires states to implement full and equal access to economic resources, including the right to inheritance and ownership of land, for all people, and particularly for women gốc), Tổng luận 12 quyền đầy đủ lương thực quốc gia " đề cập đến khả làm lương thực cho trực tiếp từ đất sản xuất nguồn tài nguyên thiên nhiên khác, "hoặc từ hệ thống thị trường hoạt động.59 Nhận xét nói thêm việc đảm bảo quyền truy cập vào "thực phẩm nguồn lực cho thực phẩm" yêu cầu quốc gia để thực đầy đủ bình đẳng tiếp cận nguồn lực kinh tế, bao gồm quyền thừa kế quyền sở hữu đất đai, cho tất người, đặc biệt 60 The FAO Voluntary Guidelines adopted in 2004 also direct states to promote equal access to land ownership, and further state that “[a]s appropriate, States should consider establishing legal and other policy mechanisms, consistent with their international human rights obligations and in accordance with the rule of law, that advance land reform to enhance access for the poor and women.” 61 The special rapporteur on the right to food phụ nữ.60 FAO Hướng dẫn tự nguyện thông qua năm 2004 nói trực tiếp để thúc đẩy tiếp cận bình đẳng với quyền sở hữu đất đai, nhà nước " thích hợp, nước nên xem xét việc thiết lập chế sách pháp luật , phù hợp với nghĩa vụ nhân quyền quốc tế phù hợp với quy định pháp luật, “believes that access to land is one of the key mà trước cải cách ruộng đất để tăng elements necessary for eradicating hunger in cường tiếp cận cho người nghèo phụ the world,” nữ "61Báo cáo viên đặc biệt quyền lương thực "tin tiếp cận đất đai yếu tố quan trọng cần thiết cho xóa đói giới," 62 lưu ý 62 and notes that “many rural people suffer "nhiều người dân nông thơn bị đói from hunger because either they are landless, họ khơng có đất, họ khơng giữ an they not hold secure tenure or their toàn tài sản họ nhỏ mà họ properties are so small that they cannot grow phát triển đủ lương thực để enough food to feed themselves.”63 In nuôi sống thân "63 việc xác defining the obligations of states định nghĩa vụ quốc gia 54 See id at 55 Id 56 See, e.g., Committee on Economic, Social and Cultural Rights, Substantive Issues Arising in the Implementation of the ICESCR (General Comment 15: The Right to Water, arts 11 and 12 of the International Covenant) (Jan 20, 2003) 57 ICESCR, supra note 26 at art 11(2) 58 Id 59 Committee on Economic Social and Cultural Rights (CESCR), General Comment 12, The right to adequate food (Art 11), 12 (Dec 5, 1999) 60 Id at 26 61 Voluntary Guidelines of the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), supra note 11, Guideline 8B (Access to resource and assets: Land) 62 Commission on Human Rights, Report of the Special Rapporteur on the right to food, Jean Ziegler, 22, U.N Doc A/57/356 (Aug 27, 2002) [Hereinafter 2002 Report of the Special Rapporteur on the right to food] 63 Id at 23 54 Xem id 55 Id 56 Xem, ví dụ, Ủy ban quyền kinh tế, xã hội văn hóa, vấn đề định nội dung phát sinh việc thực ICESCR (Tổng luận 15: Quyền nước, nghệ thuật 11 12 Công ước Quốc tế.) (Ngày 20 tháng năm 2003) 57 ICESCR, lưu ý 26 nghệ thuật 11 (2) 58 Id 59 Ủy ban xã hội văn hóa kinh tế (CESCR), Tổng luận 12, Quyền đầy đủ thức ăn (Điều 11), 12 (05 tháng 12 năm 1999) 60 Id 26 61 Hướng dẫn tự nguyện Tổ chức Nông Lương Liên Hợp Quốc (FAO), ghi 11, 8B Hướng dẫn (truy cập đến tài nguyên tài sản: Đất đai) 62 Ủy ban Nhân quyền, Báo cáo Báo cáo viên đặc biệt quyền lương thực, Jean Ziegler, 22, UN Doc A/57/356 (ngày 27 tháng năm 2002) [Sau Báo cáo 2002 Báo cáo viên đặc biệt quyền lương thực] 63 Id 23 with respect to the right to food, the special rapporteur has consistently referred to the necessity of land in respecting, protecting, and fulfilling the right The special rapprteur noted that where a state has arbitrarily evicted or displaced people from their land, “especially if the land was their primary means of feeding themselves,” it has violated the right to food.64 The special rapporteur has documented numerous cases where evictions from land have led to violations of quyền lương thực, báo cáo viên đặc biệt liên tục đề cập đến cần thiết đất vào việc tôn trọng, bảo vệ thực quyền Đặc biệt lưu ý rằng, nơi nhà nước tịch thu nhà thay đỏi đất đai họ, "đặc biệt đất phương tiện họ cho ăn mình," vi phạm quyền lương thực 64 Báo cáo viên đặc biệt ghi nhận nhiều the right to food.65 The right to water, which “entitles everyone to sufficient, safe, acceptable, physically accessible and affordable water for personal and domestic uses,”66 is similarly dependent on access to land, whether in an urban or rural setting Many of the adverse effects on food access that flow from evictions will similarly affect access to safe drinking water.67 Moreover, in taking steps to fulfill the right to food, a state must take proactive steps The special rapporteur notes that this “could mean improving employment prospects, by introducing an agrarian reform programme for landless groups or promoting alternative employment opportunities,” 68 and has emphasized that “access to land and agrarian reform must form a key part of the right to food.”69 The focus on land access and the right to food gains new urgency in light of the ongoing global food crisis.70 Additional considerations Human rights are indivisible, interrelated and interdependent, and land is a cross-cutting issue While access to land most obviously affects the underlying rights to housing, food, and water, there are additional rights within the international framework that are impacted The right to work, which “includes the right of everyone to the opportunity to gain his living by work which he freely chooses or accepts,”71 often depends upon access to resources In countries that are largely rural and where industry is not developed, land as a resource is often a precondition to work Similarly, insofar as land access impacts the availability of food and water, the right to the highest attainable standard of health can be affected by the condition of landlessness Moreover, the displacement from lands of indigenous peoples in particular can deny access to culturally specific sources of nutrition and trường hợp trục xuất đất d ẫn đến hành vi vi phạm quyền lương thực.65 "tất người để trợ cấp đầy đủ, an toàn, chấp nhận được, dễ tiếp cận giá phải chăng, sử dụng cá nhân nước," 66 tương tự việc tiếp cận đất đai, cho dù môi trường đô thị nông thôn Nhiều người số tác động bất lợi tiếp cận thực phẩm bắt nguồn từ trục xuất tương tự ảnh hưởng đến quyền truy cập vào an toàn nước 67 Hơn nữa, bước để thực quyền lương thực, nhà nước phải có bước chủ động Các ghi báo cáo viên đặc biệt " cải thiện triển vọng việc làm, cách giới thiệu chương trình cải cách ruộng đất cho nhóm khơng có đất thúc đẩy hội việc làm thay thế," 68 nhấn mạnh "tiếp cận đất đai cải cách ruộng đất phải hình thành phần quan trọng quyền thực phẩm "69 tập trung vào tiếp cận đất đai quyền lợi thực phẩm khẩn cấp lương thực toàn cầu diễn 70 Thêm số vấn đề Quyền người tách phụ thuộc lẫn nhau, đất đai vấn đề xuyên suốt Trong tiếp cận đất đai rõ ràng ảnh hưởng đến quyền nhà ở, thực phẩm nước, có quyền bổ sung khn khổ quốc tế Quyền làm việc, "bao gồm quyền người hội để đạt sống cơng việc tự lựa chọn chấp nhận," 71 thường phụ thuộc vào tài nguyên Trong nước mà chủ yếu nông thôn ngành công nghiệp không phát triển, đất nguồn tài nguyên thường điều kiện tiên để làm việc Tương tự vậy, chừng mực tiếp cận đất đai ảnh medicines, having a detrimental effect on their health.72 Conclusion: 64 Commission on Human Rights, Preliminary report of the Special Rapporteur on the right to food, Jean Ziegler, 27, UN Doc A/56/210 (Jul 23, 2001) [Hereinafter Preliminary report of the Special Rapporteur on the right to food] See also id at 28 65 See, e.g., Commission on Human Rights, Report of the Special Rapporteur on the right to food, Addendum, Mission to Guatemala, Jean Ziegler, UN Doc E/CN.4/2006/44/Add.1 (Jan 18 2006) 66 CSRCR, General Comment 15: The Right to Water, supra note 56 at 67 Centre on Housing Rights and Evictions, Right to Water: Background Information (2006), available at http://www.cohre.org/water 68 Preliminary report of the Special Rapporteur on the right to food, supra note 64 at 29 69 2002 Report of the Special Rapporteur on the right to food, supra note 62, at 30 70 See Human Rights Council, Report of the Special Rapporteur on the right to food (Olivier De Schutter), UN Doc A/HRC/9/23 (Sept 8, 2008) 20–22 71 ICESCR, supra note 26, art 6(1) 72 Committee on Economic Social and Cultural Rights (CESCR), General Comment 14, The right to the highest attainable standard of health (Art 12), 27 (Nov 8, 2000) hưởng đến sẵn có thực phẩm nước, quyền tiêu chuẩn cao sức khỏe bị ảnh hưởng tình trạng khơng có đất Hơn nữa, chuyển từ vùng đất người dân địa đặc biệt từ chối nguồn văn hóa cụ thể dinh dưỡng thuốc men, có ảnh hưởng bất lợi sức khỏe.72 họ Kết luận: 64 Ủy ban Nhân quyền, báo cáo sơ Báo cáo viên đặc biệt quyền lương thực, Jean Ziegler, 27, UN Doc A/56/210 (ngày 23 tháng bảy năm 2001) [Sau sơ báo cáo Báo cáo viên đặc biệt quyền lương thực] Xem thêm id 28 65 Xem, ví dụ, Ủy ban Nhân quyền, Báo cáo Báo cáo viên đặc biệt quyền lương thực, Phụ lục, Sứ mệnh để Guatemala, Jean Ziegler, UN Doc E/CN.4/2006/44/Add.1 (ngày 18 tháng năm 2006) 66 CSRCR, Tổng luận 15: Quyền nước, thích 56 67 Trung tâm Quyền Nhà trục xuất, phải để nước: Thông tin sở (năm 2006), có sẵn http://www.cohre.org/water 68 báo cáo sơ Báo cáo viên đặc biệt quyền lương thực, thích 64 29 69 năm 2002 Báo cáo Báo cáo viên đặc biệt quyền lương thực, thích 62, 30 70 Xem Hội đồng Nhân quyền, Báo cáo Báo cáo viên đặc biệt quyền lương thực (Olivier De Schutter), UN Doc A/HRC/9/23 (ngày tháng năm 2008) 20-22 71 ICESCR, thích 26, nghệ thuật (1) 72 Ủy ban xã hội văn hóa kinh tế(CESCR), Tổng luận 14, Quyền The call for a greater focus on land, its role in fulfilling international human rights, and a definition of the right to land has been repeated by a number of international actors, including special rapporteurs of the Human Rights Council,73 organizations,74 governmental non-governmental and bodies.75 international Whereas international legal instruments have not adequately considered the considerable role that land plays in the international human rights framework it is clear with even a brief analysis that land is a fundamental element in access to numerous international human rights Where land policies are carried out by tiêu chuẩn cao sức khỏe (Điều 12), 27 (Tháng 11 8, 2000) Kêu gọi tập trung nhiều đất đai, vai trò việc thực nhân quyền quốc tế, định nghĩa quyền đất đai lặp lặp lại số diễn viên quốc tế, bao gồm báo cáo viên đặc biệt Hội đồng Nhân quyền, 73 tổ chức phi phủ, 74 phủ quốc tế 75 đó, cơng cụ pháp lý quốc tế không xem xét đầy đủ vai trò đáng kể khn khổ nhân quyền quốc tế rõ ràng, chí với phân tích ngắn gọn đất đai yếu tố tiếp cận với nhiều nhân quyền quốc tế Nơi mà sách đất đai thực hai quan phủ tư nhân, số quyền bị ảnh hưởng, phủ hành động theo tên miền tiếng tham gia vào chương trình phát triển nông thôn, quốc gia phải xem xét, chấp hành nghĩa v ụ nhân quyền quốc tế họ both governmental and private bodies, a number of underlying rights can be affected, even where governments are acting under eminent domain or engaging in rural development programs, and states must consider and abide by their international human rights obligations 73 See, e.g., Report of the Special Rapporteur on adequate housing as a component of the right to an adequate standard of living, Miloon Kothari, 31, 33, UN Doc A/HRC/4/18 (Feb 5, 2007) (“the Special Rapporteur strongly believes that the Human Rights Council should consider 73 Xem, ví dụ, Báo cáo Báo cáo viên đặc biệt nhà cần thiết thành phần quyền có mức sống thỏa đáng, Miloon Kothari, 31, 33, UN Doc A/HRC/4/18 (ngày 05 tháng năm devoting attention to the question of the human right to land and should conduct studies in this regard In particular, the Special Rapporteur requests the Council to: Recognize the right to land as a human right and strengthen its protection in international human rights law”); 2008 Report of the Special Rapporteur on the right to housing, supra note 5, 104 (“ the [Human Rights] Council should: Consider the relationship between the right to land and congruent human rights and their implementation, in particular in regard to adequate housing and the right to food and work as a means to combat poverty, discrimination, violence, evictions and displacement”) 2007) ("Báo cáo viên đặc biệt tin tưởng mạnh mẽ Hội đồng Nhân quyền nên xem xét dành ý đến vấn đề quyền người với đất cần phải tiến hành nghiên cứu lĩnh vực Đặc biệt, yêu cầu Báo cáo viên đặc biệt Hội đồng để: Nhận với đất quyền người tăng cường bảo vệ luật nhân quyền quốc tế "); 2008 Báo cáo Báo cáo viên đặc biệt quyền nhà ở, thích , 104 (" [nhân quyền] Hội đồng nên: Hãy xem xét mối quan hệ quyền đất đai nhân quyền đồng dạng thực hiện, đặc biệt liên quan đến nhà thích hợp quyền thực phẩm làm việc phương tiện để chống lại đói nghèo, phân biệt đối xử, bạo lực, trục xuất ") 74 See, e.g., International Land Coalition 2009 Conference, Kathmandu Declaration: Securing Rights to Land for Peace and Food Security, April 23, 2009, available at http://www.landcoalition.org/pdf/09_Katman du_declaration_E.pdf (“Gaining secure access to land and natural resources is central to their enjoyment of full citizenship and wider human rights, especially the right to food Land issues shape social, economic and political relations, and are a concern for everyone.”) 75 Economic and Social Council, 74 Xem, ví dụ, Liên minh đất quốc tế năm 2009 Hội nghị, Tuyên bố Kathmandu: Bảo vệ Quyền đất cho hòa bình an ninh lương th ực, ngày 23 tháng năm 2009, có sẵn http://www.landcoalition.org/pdf/09_Kat mandu_declaration_E.pdf ("Đạt an tồn tiếp cận đất đai tài nguyên thiên nhiên trung tâm để thưởng thức họ quyền công dân đầy đủ rộng quyền người, đặc biệt quyền thực phẩm vấn đề đất đai hình thành mối quan hệ xã hội, kinh tế trị, Development Cooperation Forum, Annual mối quan tâm cho tất 2008 Ministerial người ") 75 Hội đồng Kinh tế Xã hội, Diễn đàn hợp tác phát triển, Tuyên bố Bộ Declaration, Implementing the trưởng phận cấp cao thường niên năm internationally agreed goals and 2008, thực mục tiêu cam kết quốc tế đ ồng ý liên quan đến phát triển commitments in regard to sustainable bền vững, dự thảo tuyên bố, UN Doc development, draft declaration, UN Doc E/2008/L.10 28 (ngày 03 tháng năm 2008) ("Chúng nhận tầm quan trọng E/2008/L.10 28 (July 3, 2008) (“We quan trọng truy cập nâng cao recognize the crucial importance of enhanced người nghèo nông thôn, phụ nữ nam giới, với tài sản sản xuất, đặc biệt access of the rural poor, women and men, to đất nước, nhấn mạnh ý productive assets, in particular land and ưu tiên nên trao cho việc áp dụng sách thực thi pháp luật nhằm water, and stress that priority attention bảo đảm quyền đất nước sử dụng should be given to the adoption of policies xác định thực thi thúc đẩy an ninh hợp pháp nhiệm kỳ, and the implementation of laws that thừa nhận tồn luật pháp guarantee well-defined and enforceable land- quốc gia khác / hệ thống tiếp cận đất đai quyền sở hữu "); and water-use rights and promote legal Liên hợp quốc Liên minh công-tư cho security of tenure, while recognizing the phát triển nông thôn, Tuyên bố Bộ trưởng phát triển nông thôn," Thúc đẩy existence of different national laws and/or cách tiếp cận tích hợp để phát triển nơng systems of land access and tenure.”); United thôn nước phát triển cho xóa đói giảm nghèo phát triển bền vững ", Nations Public-Private Alliance for Rural đoạn 24, Doc A58/3/Rev1 (ngày 03 Development, Ministerial Declaration on tháng bảy năm 2003) Rural High-Level Segment Development, “Promoting an integrated approach to rural development in developing countries for poverty eradication and sustainable development,” para 24, Doc A58/3/Rev1 (July 3, 2003) ... nhiều đất đai, vai trò việc thực nhân quyền quốc tế, định nghĩa quyền đất đai lặp lặp lại số diễn viên quốc tế, bao gồm báo cáo viên đặc biệt Hội đồng Nhân quyền, 73 tổ chức phi phủ, 74 phủ quốc tế. .. cụ pháp lý quốc tế không xem xét đầy đủ vai trò đáng kể khn khổ nhân quyền quốc tế rõ ràng, chí với phân tích ngắn gọn đất đai yếu tố tiếp cận với nhiều nhân quyền quốc tế Nơi mà sách đất đai thực... tăng cường bảo vệ luật nhân quyền quốc tế "); 2008 Báo cáo Báo cáo viên đặc biệt quyền nhà ở, thích , 104 (" [nhân quyền] Hội đồng nên: Hãy xem xét mối quan hệ quyền đất đai nhân quyền đồng dạng
- Xem thêm -

Xem thêm: Những vấn đề quyền đất trong Luật Nhân quyền Quốc tế, Những vấn đề quyền đất trong Luật Nhân quyền Quốc tế

Từ khóa liên quan