Tiểu luận chấm dứt quyền sử dụng đất

27 18 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2019, 07:08

Theo Hiến pháp 1992, đất đai ở nước ta thuộc sở hữu toàn dân, do nhà nước thống nhất quản lý theo qui hoạch và pháp luật. Theo Luật đất đai 2003, đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu. Do đó, Nhà nước có đủ ba quyền là quyền chiếm hữu, quyền sử dụng, quyền định đoạt đối với tài sản là đất đai.Với tư cách là đại diện chủ sở hữu đất đai, Nhà nước giao phần lớn đất đai cho cho người dân khai thác giá trị sử dụng của đất. Có nghĩa là giao quyền sử đất cho cá nhân và các tổ chức, một trong ba quyền cấu thành quyền sở hữu tài sản đất đai. Quyền sử dụng đất đai là quyền khai thác công dụng, hưởng hoa lợi từ đất đai. Quyền sử dụng đất đai, Nhà nước giao cho các tổ chức và cá nhân sử dụng ổn định lâu dài. Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất thông qua hình thức giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất đối với người đang sử dụng đất ổn định; quy định quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất.Quyền chiếm hữu đất đai quyền nắm giữ, quản lý đất đai trên thực tế thuộc về người sử dụng đất. Bởi vì người sử dụng đất là người trực tiếp khai thác lợi ích từ đất, có nghĩa vụ giữ đúng mục đích, diện tích, ranh giới của thửa đất được giao. Trong quá trình khai thác giá trị công dụng của đất phải cải tạo, bồi bổ đất, không được làm bạc màu, hủy hoại đất. ĐỀ TÀI 4: CHẤM DỨT QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Lời nói đầu Theo Hiến pháp 1992, đất đai nước ta thuộc sở hữu toàn dân, nhà nước thống quản lý theo qui hoạch pháp luật Theo Luật đất đai 2003, đ ất đai thuộc sở hữu toàn dân Nhà nước đại diện chủ sở hữu Do đó, Nhà nước có đủ ba quyền quyền chiếm hữu, quyền sử dụng, quyền định đoạt tài sản đất đai Với tư cách đại diện chủ sở hữu đất đai, Nhà nước giao phần lớn đất đai cho cho người dân khai thác giá trị sử dụng đất Có nghĩa giao quyền sử đất cho cá nhân tổ chức, ba quyền cấu thành quyền sở hữu tài sản đất đai Quyền sử dụng đất đai quyền khai thác công dụng, hưởng hoa lợi từ đất đai Quyền sử dụng đất đai, Nhà nước giao cho tổ chức cá nhân sử dụng ổn định lâu dài Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất thơng qua hình thức giao đất, cho th đất, công nhận quyền sử dụng đất người sử dụng đất ổn định; quy định quyền nghĩa vụ người sử dụng đất Quyền chiếm hữu đất đai - quyền nắm giữ, quản lý đất đai - thực tế thuộc người sử dụng đất Bởi người sử dụng đất người trực tiếp khai thác lợi ích từ đất, có nghĩa vụ giữ mục đích, diện tích, ranh giới đất giao Trong q trình khai thác giá trị cơng dụng đất phải cải tạo, bồi bổ đất, không làm bạc màu, hủy hoại đất Nhà nước nắm giữ quyền định đoạt đất đai quyền chuyển giao quyền sở hữu từ bỏ quyền sở hữu đất đai có nghĩa định số phận pháp lý đất đai Cũng từ cách quản lý đất đai trên, nên từ Việt Nam phát sinh quan hệ pháp luật Nhà nước người sử dụng đất Thu hồi đất Thu hồi đất biện pháp hành mà Nhà nước dùng để thực quyền định đoạt Mục đích thu hồi đất Nhà nước để quản lý sử dụng đất đai Việc phân tán quyền có bên làm cho quan hệ đất đai Nhà nước người sử dụng đất người sử dụng đất với phát sinh nhiều tranh chấp suốt thời gian qua Để khắc phục giảm bớt tình trạng tranh chấp đất đai, cần hiểu rõ thêm nội dung thu hồi đất mà pháp luật quy định trường hợp tranh chấp đất đai I Thu hồi đất Khái niệm thu hồi đất Theo §4.5 LĐĐ 2003: Thu hồi đất việc Nhà nước định hành để thu lại quyền sử dụng đất thu lại đất giao cho tổ chức, Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn quản lý theo quy định Luật Đất Đai Các trường hợp thu hồi đất  Trường hợp (§36.1 NĐ 181/2004) Nhà nước sử dụng đất vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng bao gồm: 1/ Sử dụng đất cho mục đích quốc phòng, an ninh: a) Đất cho đơn vị đóng quân; b) Đất làm quân sự; c) Đất làm công trình phòng thủ quốc gia, trận địa cơng trình đặc biệt quốc phòng, an ninh; d) Đất làm ga, cảng quân sự; đ) Đất làm công trình cơng nghiệp, khoa học cơng nghệ phục vụ trực tiếp cho quốc phòng, an ninh; e) Đất làm kho tàng lực lượng vũ trang nhân dân; g) Đất làm trường bắn, thao trường, bãi thử vũ khí, bãi huỷ vũ khí; h) Đất xây dựng nhà trường, bệnh viện, nhà an dưỡng lực lượng vũ trang nhân dân; i) Đất làm nhà công vụ lực lượng vũ trang nhân dân; k) Đất làm trại giam giữ, sở giáo dục, trường giáo dưỡng Bộ Quốc phòng, Bộ Cơng an quản lý; l) Đất xây dựng cơng trình quốc phòng, an ninh khác Chính phủ quy định 2/ Sử dụng đất để xây dựng trụ sở quan, cơng trình nghiệp Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất: a) Đất xây dựng trụ sở quan nhà nước, tổ chức trị, tổ chức trị xã hội, tổ chức nghiệp công; b) Đất xây dựng trụ sở tổ chức khác Chính phủ định, trừ trường hợp quy định điểm a khoản này; c) Đất xây dựng cơng trình nghiệp thuộc ngành lĩnh vực kinh tế, văn hố, xã hội, khoa học cơng nghệ, ngoại giao quan nhà nước, tổ chức trị, tổ chức trị - xã hội, tổ chức nghiệp công 3/ Sử dụng đất để xây dựng trụ sở tổ chức nước ngồi có chức ngoại giao; 4/ Sử dụng đất để xây dựng công trình cơng cộng khơng nhằm mục đích kinh doanh; 5/ Sử dụng đất để phát triển rừng phòng hộ, rừng đặc dụng; 6/ Sử dụng đất cho sở tôn giáo; 7/ Sử dụng đất làm nghĩa trang, nghĩa địa  Trường hợp (§36.2 NĐ 181/2004) Nhà nước sử dụng đất vào mục đích phát triển kinh tế bao gồm: - Sử dụng đất để đầu tư xây dựng khu công nghiệp quy định Điều 90 Luật đất đai, khu công nghệ cao quy định Điều 91 Luật đất đai, khu kinh tế quy định Điều 92 Luật đất đai; - Sử dụng đất để thực dự án đầu tư có nguồn vốn hỗ trợ phát triển thức (ODA); - Sử dụng đất để thực dự án có trăm phần trăm (100%) vốn đầu tư nước ngồi khơng thể đầu tư khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế; * Theo Điều 34 Nghị định 84/2007/NĐ-CP Thơng tư 06/2007/TT-BTN-MT ngày 15/6/2007 bao gồm: - Dự án quan trọng quốc gia Quốc hội định chủ trương đầu tư - Dự án quan trọng Thủ tướng phủ chấp thuận chủ trương đầu tư * Nhà nước thu hồi đất để thực dự án khu dân cư (bao gồm dự án hạ tầng khu dân cư dự án nhà ở), trung tâm thương mại, khách sạn cao cấp (từ trở lên) trường hợp sau đây: + Các dự án khu thị có thể khu quy hoạch sử dụng đất quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án; + Các dự án khu vực mở rộng khu thị có khu thị thể quy hoạch sử dụng đất quy hoạch chung xây dựng đô thị quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; + Các dự án khu dân cư nơng thơn có, khu dân cư nông thôn mở rộng khu dân cư nông thôn xây dựng thể quy hoạch sử dụng đất quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt  Trường hợp (§38.2 LĐĐ 2003) Tổ chức Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất, Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất mà tiền sử dụng đất có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm bị giải thể, phá sản, chuyển nơi khác, giảm khơng nhu cầu sử dụng đất;  Trường hợp (§38.3 LĐĐ 2003) Sử dụng đất khơng mục đích, sử dụng đất khơng hiệu quả;  Trường hợp (§38.4 LĐĐ 2003) Người sử dụng đất cố ý hủy hoại đất;  Trường hợp (§38.5 LĐĐ 2003) Đất giao không đối tượng không thẩm quyền;  Trường hợp (§38.6 LĐĐ 2003) Đất bị lấn, chiếm trường hợp sau đây: - Đất chưa sử dụng bị lấn, chiếm; - Đất không chuyển quyền sử dụng đất theo quy định Luật đất đai mà người sử dụng đất thiếu trách nhiệm để bị lấn, chiếm;  Trường hợp (§38.7 LĐĐ 2003) Cá nhân sử dụng đất chết mà khơng có người thừa kế;  Trường hợp (§38.8 LĐĐ 2003) Người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất;  Trường hợp 10 (§38.9 LĐĐ 2003) Người sử dụng đất cố ý không thực nghĩa vụ Nhà nước;  Trường hợp 11 (§38.10 LĐĐ 2003) Đất Nhà nước giao, cho thuê có thời hạn mà không gia hạn hết thời hạn;  Trường hợp 12 (§38.11 LĐĐ 2003) Đất trồng hàng năm không sử dụng thời hạn mười hai tháng liền; đất trồng lâu năm không sử dụng thời hạn mười tám tháng liền; đất trồng rừng không sử dụng thời hạn hai mươi bốn tháng liền;  Trường hợp 13 (§38.12 LĐĐ 2003) Đất Nhà nước giao, cho thuê để thực dự án đầu tư mà không sử dụng thời hạn mười hai tháng liền tiến độ sử dụng đất chậm hai mươi bốn tháng so với tiến độ ghi dự án đầu tư, kể từ nhận bàn giao đất thực địa mà không quan nhà nước có thẩm quyền định giao đất, cho thuế đất cho phép; Trong thời hạn không sáu (06) tháng kể từ ngày hết thời hạn theo quy định khoản 12 Điều 38 Luật Đất đai, Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền phải định thu hồi đất trường hợp không gia hạn sử dụng đất theo quy định khoản Điều Cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, kể Ban quản lý khu công nghệ cao, khu kinh tế, cho phép gia hạn sử dụng đất chấp thuận quan nhà nước có thẩm quyền quản lý đầu tư đất Nhà nước giao, cho thuê để thực dự án đầu tư không đưa đất vào sử dụng tiến độ sử dụng đất chậm theo quy định khoản 12 Điều 38 Luật Đất đai trường hợp nhà đầu tư gặp khó khăn thiên tai, tai nạn, chiến tranh, khủng hoảng kinh tế tài nguyên nhân bất khả kháng khác làm ảnh hưởng trực tiếp tới tiến độ triển khai dự án  Các trường hợp khác Điều 38 Thu hồi đất trường hợp đất nông nghiệp thuộc quỹ đất cơng ích xã, phường, thị trấn Ủy ban nhân dân cấp huyện định thu hồi đất nơng nghiệp thuộc quỹ đất cơng ích xã, phường, thị trấn để sử dụng vào mục đích phi nơng nghiệp theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt Điều 39 Thu hồi đất trường hợp người sử dụng đất khơng có quyền chuyển nhượng, cho thuê quyền sử dụng đất, chấp, góp vốn quyền sử dụng đất Trường hợp dự án đầu tư thuộc diện chủ đầu tư phải thỏa thuận với người sử dụng đất việc chuyển nhượng, cho thuê quyền sử dụng đất, góp vốn quyền sử dụng đất mà người sử dụng đất khơng có quyền chuyển nhượng, cho thuê quyền sử dụng đất, chấp, góp vốn quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật đất đai Nhà nước thực việc thu hồi để giao cho nhà đầu tư thuê Điều 40 Thu hồi đất trường hợp đất thuộc diện Nhà nước thu hồi mà nhà đầu tư chủ động đề nghị phép thỏa thuận không đạt thoả thuận với người sử dụng đất Thẩm quyền thu hồi đất Thực nguyên tắc quán thẩm quyền quản lý Nhà nước, cơ quan có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất quan có thẩm quyền thu hồi đất Cụ thể: Theo Điều 44 Luật đất đai năm 2003 quy định về thẩm quyền thu hồi đất:  Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương định thu hồi đất tổ chức, sở tôn giáo, người Việt Nam định cư nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài, trừ trường hợp quy định khoản Điều  Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh định thu hồi đất hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư nước thuộc đối tượng mua nhà gắn liền với quyền sử dụng đất Việt Nam  Cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi đất quy định khoản khoản Điều không uỷ quyền Bên cạnh có trường hợp đặc biệt thẩm quyền thu hồi đất: Điều 38 NĐ 84/2007/NĐ-CPvề Thu hồi đất trường hợp đất nông nghiệp thuộc quỹ đất cơng ích xã, phường, thị trấn: Ủy ban nhân dân cấp huyện định thu hồi đất nơng nghiệp thuộc quỹ đất cơng ích xã, phường, thị trấn để sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt Theo Khoản Điều 91, Khoản Điều 92 Luật Đất đai 2003 quy định việc giao đất, cho thuê đất sử dụng cho khu công nghệ cao, khu kinh tế Ban quản lý khu cơng nghệ cao, khu kinh tế có trách nhiệm thu hồi đất giao lại cho thuê theo quy định Trường hợp khu đất thu hồi có tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất Ủy ban nhân dân cấp huyện định thu hồi đất hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư; thời hạn không ngày làm việc, kể từ ngày Ủy ban nhân dân cấp huyện định thu hồi đất, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh định thu hồi đất tổ chức, người Việt Nam định cư nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước giao đất, cho thuê đất theo dự án cho chủ đầu tư định (Khoản Điều 31 NĐ 69/2009/NĐ-CP) Chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thu hồi đất a Bồi thường đất Khái niệm: việc nhà nước trả lại giá trị quyền sử dụng đất diện tích đất bị thu hồi cho người bị thu hồi đất (§4.6, LĐĐ 2003) Điều kiện bồi thường: §8 NĐ197/2004/NĐ-CP Nguyên tắc bồi thường: §6, §18 NĐ 197/2004/NĐ-CP, §14 NĐ 69/2009/NĐ-CP Các khoản bồi thường:  Với đất nơng nghiệp hộ gia đình, hộ dân (§10 NĐ 197/2004/NĐ-CP, §16 NĐ 69/2009/NĐ-CP)  Đất phi nơng nghiệp hộ gia đình, hộ dân (§11 NĐ 197/2004/NĐ-CP)  Đất nông nghiệp phi nông nghiệp tổ chức (§12 NĐ 197/2004/NĐ-CP)  Đất phi nơng nghiệp đất (§13 NĐ 197/2004/NĐ-CP)  Đối với người đồng quyền sử dụng đất (§15 NĐ 197/2004/NĐ-CP)  Đất thuộc hành lang an tồn xây dựng cơng trình cơng cộng có hành lang bảo vệ an tồn (§16 NĐ 197/2004/NĐ-CP) b Bồi thường tài sản đất Các khoản bồi thường:  Bồi thường nhà cơng trình đất (§19 NĐ 197/2004/NĐ-CP)  Bồi thường nhà, cơng trình với người sử dụng thuộc sở hữu nhà nước (§21 NĐ 197/2004/NĐ-CP)  Bồi thường di chuyển mồ mả(§22 NĐ 197/2004/NĐ-CP)  Bồi thường cơng trình văn hóa, di tích lịch sử (§23 NĐ 197/2004/NĐ-CP)  Bồi thường với trồng vật ni (§24 NĐ 197/2004/NĐ-CP) c Hỗ trợ Khái niệm: Hỗ trợ Nhà nước thu hồi đất việc Nhà nước giúp đỡ người bị thu hồi đất thông qua đào tạo nghề mới, bố trí việc làm mới, cấp kinh phí để di dời đến địa điểm (§4.7 LĐĐ 2003) Nguyên tắc hỗ trợ: §14 NĐ 69/2009/NĐ-CP Các khoản hỗ trợ Nhà nước thu hồi đất: §17 NĐ 69/2009/NĐ-CP - Hỗ trợ di chuyển, hỗ trợ tái định cư trường hợp thu hồi đất ở; - Hỗ trợ ổn định đời sống sản xuất, hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề tạo việc làm trường hợp thu hồi đất nông nghiệp; - Hỗ trợ thu hồi đất nông nghiệp khu dân cư; đất vườn, ao không công nhận đất ở; - Hỗ trợ khác d Tái định cư + Để đảm bảo phục vụ cho người bị thu hồi đất di chuyển chổ “bằng tốt nơi cũ” + Thực theo quy định hành quản lý đầu tư xây dựng Điều kiện với khu tái định cư (§35 NĐ 197/2004/NĐ-CP):  Phải phù hợp với quy hoạch,kế hoạch  Được sử dụng chung cho nhiều dự án  Được xây dựng CSHT đồng II Giải tranh chấp đất đai Khái niệm tranh chấp đất đai Theo §4.26 LĐĐ 2003: Tranh chấp đất đai tranh chấp quyền nghĩa vụ người sử dụng đất hai nhiều bên quan hệ đất đai Các dạng tranh chấp đất đai a Dạng tranh chấp mà cần xác định người có quyền sử dụng hợp pháp đất đai tranh chấp - Tranh chấp quyền sử dụng đất có liên quan đến tranh chấp địa giới hành Loại tranh chấp thường xảy người hai tỉnh, hai huyện, hai xã với nhau, tập trung nơi có vị trí quan trọng việc phát triển kinh tế, văn hóa, vị trí dọc theo triền sơng lớn, vùng có địa giới khơng rõ ràng, khơng có mốc giới vị trí quan trọng, nơi có nguồn lâm, thổ sản quý Cùng với việc chia tách đơn vị hành tỉnh, huyện, xã tranh chấp đất đai liên quan đến địa giới hành tương đối nhiều - Tranh chấp đòi lại đất, đòi lại tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất: Thực chất dạng tranh chấp đòi lại đất, đòi lại tài sản gắn liền với đất có nguồn gốc trước thuộc quyền sở hữu họ người thân họ mà nhiều ngun nhân khác họ khơng quản lý, sứ dụng Bây người đòi lại người quản lý, sử dụng dẫn đến tranh chấp Trong dạng tranh chấp có loại sau: + Đòi lại đất, tài sản họ, người thân giai đoạn khác trước qua điều chỉnh chia, cấp cho người khác: Sau cải cách ruộng đất, nông nghiệp, nông thôn bước vào thời kỳ hợp tác hóa nơng nghiệp Đặc biệt từ năm 1958, phong trào hợp tác hóa nơng nghiệp theo mơ hình sản xuất tập thể, quản lý tập trung Ruộng đất tư liệu sản xuất nông dân tập trung vào hợp tác xã Đến thực Nghị T.Ư 10/TW năm 1988, đất đai phân chia đến hộ gia đình, cá nhân để sản xuất Do việc phân chia đất đai không hợp lý số cán xã, huyện làm sai chia đất sản xuất đến việc người đến phá rừng, lấn chiếm đất đai dẫn đến tranh chấp với đồng bào dân tộc sở - Tranh chấp nông trường, lâm trường tổ chức sử dụng đất khác với nhân dân địa phương: Do chế trước nên dẫn đến tình trạng nông trường, lâm trường, đơn vị quân đội bao chiếm lượng lớn đất đai, không sử dụng hết để đất bỏ hoang cho người dân sử dụng theo hình thức phát canh, thu tơ Mặt khác, nhiều nông trường, lâm trường, đơn vị quân đội quản lý đất đai lỏng lẻo dẫn đến tình trạng người dân chiếm đất để sử dụng Do dẫn đến tranh chấp đất đai b Các dạng tranh chấp đất đai người sử dụng đất sử dụng hợp pháp, tranh chấp phát sinh q trình người thực quyền nghĩa vụ Trong dạng tranh chấp người SDĐ sử dụng hợp pháp đất, khơng có tranh chấp Tuy nhiên, sử dụng quyền nghĩa vụ SDĐ như: Thực giao dịch dân sự, chủ trương, sách Nhà nước giải tỏa, trưng dụng, trưng mua người khác gây thiệt hại, bị hạn chế quyền nghĩa vụ SDĐ mà dẫn đến tranh chấp Có dạng sau: - Tranh chấp hợp đồng chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền SDĐ, chấp bảo lãnh, góp vốn giá trị quyền SDĐ - Tranh chấp người khác gây thiệt hại hạn chế quyền nghĩa vụ phát sinh trình SDĐ - Tranh chấp mục đích sử dụng, đặc biệt tranh chấp đất nông nghiệp với đất lâm nghiệp, đất trồng lúa với đất nuôi tôm, đất trồng cao su với đất trồng cà phê, đất nông nghiệp với đất thổ cư trình phân bố quy hoạch sử dụng Trong thực tế trường hợp tranh chấp xảy sau: Do mục đích SDĐ nên Nhà nước thu hồi đất người sử dụng để giao cho người khác sử dụng với mục đích khác, dẫn đến người SDĐ khiếu kiện việc chuyển mục đích SDĐ hay khiếu kiện việc thu hồi khiếu kiện người giao đất sử dụng với mục đích khác Mặt khác, người Nhà nước giao đất chuyển mục đích sử dụng khiếu kiện người sử dụng đất phải giao đất cho theo định giao đất - Tranh chấp giải toả mặt phục vụ cơng trình cơng cộng, lợi ích quốc gia mức đền bù thực giải tỏa Trong tranh chấp loại chủ yếu khiếu kiện giá đất đền bù, diện tích đất đền bù, giá đất tái định cư đền bù không người, giải tỏa mức quy định để chừa đất cấp cho đối tượng khác Trong tình hình nay, việc quy hoạch mở mang đường sá, đô thị lớn đẫn đến việc tranh chấp loại gay gắt, phức tạp có nhiều người, tập thể đồng loạt khiếu kiện Hiện ngồi tranh chấp trình bày trên, có loại tranh chấp nữa, tranh chấp lĩnh vực quản lý nhà nước đất đai tức tranh chấp hành đất đai Các tranh chấp thuộc nhóm thường nảy sinh đương định hành hành vi hành quan quản lý nhà nước đất đai cán quản lý nhà nước đất đai áp dụng làm ảnh hưởng đến quyền lợi ích hợp pháp họ Thí dụ: Các định giao đất, thu hồi đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền SDĐ, thu hồi giấy chứng nhận quyền SDĐ, định giải tranh chấp đất đai Nguyên nhân phát sinh tranh chấp đất đai  Có biến động lớn chủ sử dụng đất;  Sự bất cập hệ thống sách pháp luật đất đai;  Cơng tác bồi thường giải phóng mặt có nhiều bất cập;  Sự yếu công tác tổ chức thi hành pháp luật đất đai;  Sự bất cập công tác giải khiếu nại, tố cáo;  Sự thiếu gương mẫu, sa sút phẩm chất đạo đức phận cán bộ, công chức; thiếu hiểu biết thiếu ý thức chấp hành pháp luật phận nhân dân; Mục đích, ý nghĩa nguyên tắc giải tranh chấp đất đai  Mục đích giải tranh chấp  Nhà nước ban hành pháp luật có biện pháp bảo đảm thực pháp luật  Điều chỉnh cho phù hợp với lợi ích Nhà nước, xã hội người sử dụng đất, cần giáo dục ý thức pháp luật cho công dân để ngăn ngừa vi phạm pháp luật khác xảy  Ý nghĩa giải tranh chấp  Tìm giải pháp đắn sở pháp luật nhằm giải bất đồng, mâu thuẫn  Tăng cưòng pháp chế lĩnh vực quản lý sử dụng đất đai  Nguyên tắc giải tranh chấp  Đảm bảo đất đai thuộc sở hữu tồn dân, Nhà nước thực vai trò người đại diện cho chủ sở hữu  Bảo đảm lợi ích người sử dụng đất lợi ích kinh tế, khuyến khích việc tự hồ giải, thương lượng nội quần chúng nhân dân  Cần trọng đến việc bố trí khu dân cư phù hợp với phát triển làng nghề, đặc điểm đất đai quy hoạch địa phương  Đảm bảo pháp chế xã hội chủ nghĩa Thủ tục giải tranh chấp đất đai a Hòa giải tranh chấp đất đai Khi có tranh chấp đất đai xảy nội nhân dân, cộng đồng dân cư, nhà nước khuyến khích việc hồ giải tranh chấp với tham gia tổ chức trị - xã hội địa phương để bình ổn quan hệ đất đai Theo Luật Đất đai 2003, việc hoà giải giải tranh chấp đất đai bắt buộc thủ tục tiền tố tụng trước quan tư pháp quan hành nhà nước giải theo thẩm quyền Điều có nghĩa là, bên đương chưa hoà giải sở, chưa thực quy định Điều 135 Luật đất đai 2003 quan nhà nước khơng giải Họ phải hồ giải công khai trụ sở Uỷ ban nhân dân cấp xã, có biên hồ giải ghi nhận ý kiến bên trước đề nghị quan có thẩm quyền giải Xét góc độ lý luận tranh chấp gọi tranh chấp đất đai phải qua thủ tục hòa giải sở quy định Điều 135, Điều 136 Luật Đất đai tranh chấp phải thỏa mãn yếu tố sau: (1) Về quan hệ pháp luật phải quan hệ đất đai tranh chấp đòi lại bị lấn chiếm, chiếm dụng (đó tranh chấp quyền sử dụng) ….hoặc liên quan chặt chẽ đến đất đai quan hệ chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, quyền chấp, bảo lãnh, góp vốn quyền sử dụng đất, quyền bồi thường Nhà nước thu hồi đất (2) Về đối tượng tranh chấp phải đất đai (3) Về pháp luật áp dụng phải Luật Đất đai Bộ luật Dân (4) Về khách thể quan hệ phải quyền sử dụng đất (5) Về chủ thể quan hệ đất đai: tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp… Khoản Điều 159 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP thi hành Luật Đất đai 2003 quy định: “Trường hợp bên tranh chấp khơng hòa giải gửi đơn đến Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất tranh chấp để hòa giải Việc hòa giải phải lập thành biên có chữ ký bên có xác nhận hồ giải thành hồ giải khơng thành Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn Biên hoà giải gửi đến bên tranh chấp, lưu Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất tranh chấp” Như vậy, dù việc hòa giải thành hay khơng thành UBND phường phải gửi Biên hòa giải tới bên tranh chấp Pháp luật hành chưa có quy định trường hợp hòa giải tranh chấp đất đai không thành, UBND xã, phường, thị trấn phải văn trả lời bên tranh chấp Tuy nhiên, thực tế, hòa giải đất đai không thành, UBND xã, phường, thị trấn thường văn trả lời việc hòa giải khơng thành hướng dẫn bên tranh chấp tiếp tục giải tranh chấp quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định Điều 136 Luật Đất đai 2003, cụ thể sau: - Tòa án nhân dân giải tranh chấp vụ việc mà đương có giấy CNQSD đất có loại giấy tờ quy định khoản 1, Điều 50 Luật Đất đai 2003 tranh chấp tài sản gắn liền với đất - Chủ tịch UBND cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp tỉnh Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường giải tranh chấp quyền sử dụng đất mà đương khơng có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khơng có loại giấy tờ quy định khoản 1, Điều 50 Luật Đất đai Nhiệm vụ cơng tác hồ giải cấp xã: - Chủ tịch UBND cấp xã nơi có đất tranh chấp không ban hành định giải tranh chấp quyền sử dụng đất có trách nhiệm đạo tổ chức hòa giải, hướng dẫn, thuyết phục, để bên đạt thoả thuận, tự nguyện giải với tranh chấp quyền sử dụng đất mà bên tranh chấp khơng tự hòa giải - Nhà nước khuyến khích hòa giải tranh chấp nội nhân dân trước quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải tranh chấp nhằm hạn chế khiếu nại phát sinh từ sở - Nếu bên khơng tự hòa giải hòa giải sở (do Tổ hòa giải sở chủ trì) khơng thành việc tranh chấp đất phải hòa giải UBND cấp xã nơi có đất tranh chấp theo quy định Điều 159, 160, 161 Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 Chính phủ thi hành Luật Đất đai năm 2003 Nguyên tắc hòa giải, thành phần Hội đồng tư vấn giải tranh chấp đất đai: - Việc hòa giải phải phù hợp với đường lối, sách Đảng, pháp luật Nhà nước, tôn trọng tự nguyện, khách quan, quyền, lợi ích hợp pháp bên, khơng xâm phạm lợi ích Nhà nước, lợi ích công cộng - Thành phần Hội đồng tư vấn giải tranh chấp đất đai theo quy định khoản 2, Điều 161, Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 Chính phủ, gồm: (1) Chủ tịch Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn Chủ tịch Hội đồng; (2) Đại diện Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã phường, thị trấn; (3) Tổ trưởng tổ dân phố khu vực đô thị; trưởng thôn, ấp, bản, bn, phum, sóc khu vực nơng thôn; (4) Đại diện số hộ dân sinh sống lâu đời xã, phường, thị trấn biết rõ nguồn gốc trình sử dụng đất đó; (5) Cán địa chính, cán tư pháp xã, phường, thị trấn Ngoài ra, tùy đối tượng bên tranh chấp mời thêm thành phần như: Chủ tịch Hội Nông dân, Chủ tịch Hội Phụ nữ, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Bí thư Đồn niên, quan chun mơn cấp huyện để tham gia, tư vấn, hướng dẫn, giải thích pháp luật Trình tự bước tiến hành hòa giải: - Trong q trình chuẩn bị hòa giải, cán hòa giải phải tiếp xúc với bên để tìm hiểu nguyên nhân phát sinh tranh chấp, thu thập giấy tờ, tài liệu chứng có liên quan Việc hòa giải tiến hành bên tranh chấp có mặt phải lập thành biên bản, gồm nội dung sau: (1) Thời gian địa điểm tiến hành hòa giải; (2) Tóm tắt nội dung tranh chấp, nguyên nhân phát sinh tranh chấp; (3) Ý kiến bên tranh chấp, ý kiến Hội đồng tư vấn giải tranh chấp đất đai Căn kết thỏa thuận bên tranh chấp, người chủ trì hòa giải phải có xác nhận ghi biên hòa giải thành khơng thành; (4) Biên hòa giải phải có chữ ký tất thành viên tham gia hòa giải phải gửi cho bên tranh chấp, UBND, Phòng Tài nguyên & Môi trường cấp huyện - Trường hợp Chủ tịch UBND cấp xã hòa giải khơng thành; khoản 1, Điều 136 Luật Đất đai năm 2003 quy định Trung ương hướng dẫn bên tranh chấp gửi đơn đến Toà án nhân dân để giải Trong trường hợp bên tranh chấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khơng có loại giấy tờ quy định khoản 1, Điều 50 Luật Đất đai năm 2003 hướng dẫn đương gửi đơn đến UBND cấp huyện UBND cấp tỉnh giải theo Điều 160 Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 Chính phủ b Giải tranh chấp đất đai quan hành quan xét xử Khi có tranh chấp phát sinh, theo khoản điều 135 Luật ĐĐ 2003 (trang 41 tập văn bản): “ Nhà nước khuyến khích bên tranh chấp đất đại tự hòa giải giải tranh chấp thơng qua hòa giải sở” Như vậy, có tranh chấp phát sinh bên tiến hành tự hòa giải hòa giải sở (là hoạt động mang tính xã hội tự nguyện, tự quản, tiến hành hòa giải có tham gia tổ chức trị xã hội), việc tự hòa giải hòa giải sở khơng mang tính bắt buộc Nếu hòa giải sở tự hòa giải khơng thành (hoặc thực tự hòa giải hay hòa giải sở) theo khoản điều 135 Luật DD 2003 bên gửi đơn đến UBND Xã, Phường, thị trấn nơi có đất tranh chấp (UBND cấp xã), biện pháp bắt buộc phải thực Kết hòa giải phải lập thành biên có chữ ký bên tranh chấp xác nhận UBND xã, phường, thị trấn nơi có đất Thời hạn hòa giải 30 ngày làm việc kể từ ngày UBND cấp xã nhận đơn Vấn đề đặt ràng buộc pháp lý biên hòa giải thành UBND cấp xã Qua thơng tin nhóm tìm hiểu khơng có quy định pháp luật xác định giá trị ràng buộc hiệu lực pháp lý biên hoà giải thành cấp sở, hiểu việc hòa giải theo điều 135 LDĐ 2003 đưa với tính chất thủ tục tiền tố tụng nhằm tạo điều kiện cho bên gặp đạt thoả thuận mà không coi thoả thuận thủ tục cuối Ở có lưu ý trường hợp hòa giải thành mà kết hòa giải có thay đổi trạng ranh giới, chủ sử dụng đất theo khoản 3, điều 159 NGĐ 181/2004 (trang 170 tập văn bản) UBND cấp xã phải gửi biên hòa giải đến Phòng TNMT tranh chấp đất đai cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng dân cư với nhau; gửi đến Sở TNMT trường hợp lại Trong trường hợp hòa giải không thành UBND cấp xã, theo điều 136 LDD 2003 tranh chấp quyền sử dụng đất giải sau: - Nếu tranh chấp QSDĐ mà đương có giấy chứng nhận QSDĐ có loại giấy tờ quy định khoản 1, Điều 50 Luật DD 2003 theo khoản điều 136 LDD 2003 bên khởi kiện TAND giải theo luật tố tụng dân (các bạn tham khảo điều 50 trang 16 tập văn bản) Trong trường hợp tranh chấp mà đương khơng có giấy chứng nhận QSDĐ có loại giấy tờ quy định khoản 1, Điều 50 Luật DD 2003 bên gửi đơn đến quan hành nhà nước để giải (UBND cấp) Thẩm quyền giải tranh chấp quan hành theo điều 160 NĐ 181/2004/NĐ-CP (trang 170 tập văn bản) sau: Chủ tịch UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (UBND cấp huyện) giải tranh chấp tranh chấp hộ gia đình, cá nhân, cộng động dân cư với Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (UBND cấp tỉnh) giải tranh chấp tranh chấp tổ chức, sở tôn giáo, người VN định cư nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước với tổ chức, sở tong giáo, người VN định cư nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước với hộ gia định, cá nhân, cộng động dân cư - Nếu bên đồng ý với QĐ CQHC định có hiệu lực thi hành Trong trường hợp khơng đồng ý bên gửi đơn yêu cầu CQHC cấp cao (nếu quan giải lần đầu chủ tịch UBND cấp xã gửi đơn lên chủ tịch UBND cấp tỉnh, quan giải lần đầu UBND cấp tỉnh gửi đơn lên Bộ Tài ngun mơi trường) Trong trường hợp định Chủ tịch UBND cấp tỉnh hay Bộ trường tài nguyên môi trường định cuối Thủ tục giải tranh chấp quan hành theo quy định Luật tố tụng hành Thời hạn giải tranh chấp đất đai quan hành thực theo Thông tư số 01/2005/TT- BTNMT, phần IV mục theo đó: thời hạn hòa giải cấp xã 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn; Thời hạn giải tranh chấp lần đầu không 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn bên tranh chấp Trong thời hạn không 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận định giải lần đầu, khơng đồng ý bên tranh chấp gửi đơn đến quan có thẩm quyền để giải lần cuối cùng, thời hạn không tiếp nhận đơn; Thời hạn giải tranh chấp lần cuối không 45 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn bên tranh chấp Có điểm cần lưu ý sau ngày 01/07/2011, ngày hiệu lực luật tố tụng hành 2010, việc giải tranh chấp đất đai loại hồn tồn thực theo thủ tục hành quan hành giải (theo điều 11 pháp lệnh thủ tục giải vụ án hành ngày 21/05/1996 mục pháp lệnh ngày 05/04/2006 việc sửa đổi bổ sung số điều pháp lênh thủ tục giải vụ án hành ngày 21/05/1996) Quy định làm hạn chế hội bảo vệ lợi ích đáng người sử dụng đất theo luật đất đai 2003 định quan cấp giải tranh chấp lần định cuối Pháp lệnh quy định theo hướng liệt kê 21 loại vụ việc thuộc thẩm quyền giải vụ án hành Tòa án như: Khiếu kiện định xử phạt vi phạm hành chính; Khiếu kiện định áp dụng biện pháp ngăn chặn bảo đảm việc xử lý vi phạm hành chính; Khiếu kiện định hành chính, hành vi hành việc áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành định xử phạt vi phạm hành chính;… khơng có khiếu kiện hành liên quan đất đai Tuy nhiên sau Luật tố tụng hành 2010 có hiệu lực mở rộng thẩm quyền Tòa án việc mà quy định theo hướng loại trừ vụ việc khơng thuộc thẩm quyền Tòa án, có nghĩa số lại Tòa án giải (khoản 1, điều 28 Luật tố tụng hành 2010), hiểu khiếu kiện định hành bao gồm việc khiếu kiện định hành lĩnh vực đất đai Điều làm tăng hội cho người SDĐ bảo quyền SDĐ hợp pháp c Giải tranh chấp đất đai liên quan đến địa giới hành nhà nước Việc giải tranh chấp đất đai liên quan đến địa giới hành đơn vị hành (giữa tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; quận huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; xã phường thị trấn) thực chất xác định lại thầm quyền quản lý đất đai theo lãnh thổ hành khơng phải phân định quyền sử dụng đất bên tranh chấp Theo Điều 137 LĐĐ2003 việc giải tranh chấp đất đai liên quan đến địa giới đơn vị hành Ủy ban nhân dân đơn vị phối hợp giải Trường hợp không đạt trí kết việc giải làm thay đồi địa giới hành phẩm quyền giải quy định sau: - Trường hợp tranh chấp liên quan đến địa giới đơn vị hành tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Quốc hội Quyết định - Trường hợp tranh chấp liên quan đến địa giới đơn vị hành huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, xã, phường, thị trấn Chính phủ định Để giúp cho Quốc hội Chính phủ giải loại tranh chấp khoản Điều 137 LĐĐ2003 quy định quan chuyên môn quản lý đất đai Bộ Tài nguyên môi trường, quan quản lý đất đai cấp tỉnh, cấp huyện có trách nhiệm cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết phối hợp với quan Nhà nước có thẩm quyền để giải tranh chấp Câu hỏi trắc nghiệm Cơ quan Nhà nước chịu trách nhiệm đạo, tổ chức thực tra đất đai nước? A Thanh tra phủ B Bộ Tài nguyên Môi trường C Bộ nội vụ D Bộ Tài B Bộ Tài ngun Mơi trường chịu trách nhiệm đạo, tổ chức thực tra đất đai nước (§132.1 LĐĐ 2003) UBND cấp xã, phường thị trấn có chức việc hòa giải theo LĐĐ 2003? A Người trung gian tổ chức ghi nhận kết hòa giải B Ra định công nhận hay phân định quyền sử dụng C A B D A B sai A Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn có trách nhiệm phối hợp với MTTQVN tổ chức thành viên Mặt trận, tổ chức xã hội khác để hòa giải tranh chấp đất đai Kết hòa giải tranh chấp đất đai phải lập thành biên có chữ ký bên tranh chấp xác nhận Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (§135.2 LĐĐ 2003) Đối với người quản lý vi phạm pháp luật đất đai xử lý nào? A Xử lý hành truy cứu trách nhiệm hình B Xử lý kỷ luật truy cứu trách nhiệm hình C Bồi thường theo mức thiệt hại D Cả B (§141 LĐĐ 2003) Trường hợp hành vi vi phạm pháp luật đất đai có dấu hiệu tội phạm xử lý nào? A Xử lý hành B Xử lý hình C Xử lý dân D A, B, C B (§167.7 NĐ 181/2004) Tranh chấp đất đai liên quan đến địa giới đơn vị hành tỉnh, TP thuộc TW quan giải quyết? A Bộ Tài nguyên Môi trường B Chánh án TANDTC C Chính phủ D Quốc hội D Trường hợp tranh chấp liên quan đến địa giới đơn vị hành tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Quốc hội định (§137.1.a LĐĐ 2003) Người quản lý lúc thực nhiều hành vi vi phạm đất đai bị áp dụng N tắc xử lý nào? A Một hành vi vi phạm áp dụng hình thức kỷ luật B Từng hành vi vi phạm chịu hình thức kỷ luật cao mức so với hình thức kỷ luật tương ứng với hành vi vi phạm nặng C Cách chức D Buộc việc B (§167.5 NĐ 181/2004) Thời hiệu xử phạt hành lĩnh vực đất đai kể từ ngày có hành vi vi phạm thực hiện? A năm B 30 ngày C 45 ngày D 60 ngày A (§4.1 NĐ 105/2009) Thời hiệu khiếu nại định hành quản lý đất đai ngày kể từ ngày nhận định hành biết có hành vi hành đó? A 15 ngày B 30 ngày C 45 ngày D 60 ngày B (§138.2.c LĐĐ 2003) Tranh cấp quyền sử dụng đất mà đương có GCNQSDĐ có giấy tờ §50.1-2-5 LĐĐ 2003 quan giải quyết? A Chủ tịch UBND cấp huyện B Chủ tịch UBND cấp tỉnh C Bộ trưởng Bộ Tài ngun Mơi trường D Tòa án nhân dân D (Theo §136.1 LĐĐ 2003) 10 Thẩm quyền thu hồi đất tổ chức, sở tôn giáo, người Việt Nam định cư nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước quan định? A Ủy ban nhân dân tỉnh, TP trực thuộc TW B Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, TP thuộc tỉnh C Cả A B D Cả A B sai A (Theo §44.1 LĐĐ 2003) ... người sử dụng đất việc chuyển nhượng, cho thuê quyền sử dụng đất, góp vốn quyền sử dụng đất mà người sử dụng đất khơng có quyền chuyển nhượng, cho th quyền sử dụng đất, chấp, góp vốn quyền sử dụng. .. hoạch sử dụng đất quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt Điều 39 Thu hồi đất trường hợp người sử dụng đất khơng có quyền chuyển nhượng, cho thuê quyền sử dụng đất, chấp, góp vốn quyền sử dụng đất. .. đặc dụng; 6/ Sử dụng đất cho sở tôn giáo; 7/ Sử dụng đất làm nghĩa trang, nghĩa địa  Trường hợp (§36.2 NĐ 181/2004) Nhà nước sử dụng đất vào mục đích phát triển kinh tế bao gồm: - Sử dụng đất
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận chấm dứt quyền sử dụng đất, Tiểu luận chấm dứt quyền sử dụng đất

Từ khóa liên quan