Chính sách tài chính hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ở việt nam

198 88 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2019, 05:52

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN TÀI CHÍNH BỘ TÀI CHÍNH PHÙNG THANH LOAN CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA Ở VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài - ngân hàng Mã số: 9.34.02.01 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: PGS,TS DƯƠNG ĐĂNG CHINH TS.VŨ ĐÌNH ÁNH HÀ NỘI - 2019 i LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan luận án cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu kết nêu luận án trung thực có nguồn gốc rõ ràng trích dẫn đầy đủ theo quy định Tác giả luận án Phùng Thanh Loan ii MỤC LỤC Lời cam đoan i Mục lục ii Danh mục chữ viết tắt vi Danh mục bảng vii Danh mục biểu đồ, hình vẽ ix MỞ ĐẦU Chương 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.1 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VỀ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA VÀ CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 1.1.1 Tình hình nghiên cứu nước 1.1.2 Tình hình nghiên cứu giới 12 1.2 NHỮNG GIÁ TRỊ KHOA HỌC, THỰC TIỄN LUẬN ÁN ĐƯỢC KẾ THỪA VÀ KHOẢNG TRỐNG NGHIÊN CỨU 16 1.2.1 Những giá trị khoa học thực tiễn luận án kế thừa 16 1.2.2 Những khoảng trống nghiên cứu 17 1.3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 18 1.3.1 Lựa chọn phương pháp nghiên cứu 18 1.3.2 Quy trình nghiên cứu 19 1.3.3 Phương pháp thu thập xử lý liệu sơ cấp 20 Chương 2: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA VÀ CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 26 2.1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 26 2.1.1 Khái niệm doanh nghiệp nhỏ vừa 26 2.1.2 Vai trò doanh nghiệp nhỏ vừa kinh tế 28 iii 2.2 CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 30 2.2.1 Phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa 30 2.2.2 Chính sách tài 35 2.2.3 Chính sách tài hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa 37 2.2.4 Nội dung sách tài hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa 42 2.2.5 Tác động sách tài đến phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa 50 2.2.6 Nhân tố ảnh hưởng đến sách tài hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa 55 2.3 KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA VÀ BÀI HỌC RÚT RA CHO VIỆT NAM 58 2.3.1 Kinh nghiệm quốc tế sách tài hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa 58 2.3.2 Bài học rút cho Việt Nam 70 Chương 3: THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA Ở VIỆT NAM 73 3.1 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA Ở VIỆT NAM 73 3.1.1 Phát triển số lượng doanh nghiệp nhỏ vừa 73 3.1.2 Phát triển số lượng lao động làm việc doanh nghiệp nhỏ vừa 79 3.1.3 Phát triển nguồn vốn tài sản doanh nghiệp nhỏ vừa .83 3.1.4 Phát triển doanh thu lợi nhuận trước thuế doanh nghiệp nhỏ vừa 86 3.1.5 Một số tiêu tài doanh nghiệp nhỏ vừa 87 3.1.6 Đánh giá chung phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa 89 3.2 THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 90 iv 3.2.1 Thực trạng sách thuế hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa 90 3.2.2 Thực trạng sách tín dụng hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa 94 3.2.3.Thực trạng sách tài đất đai hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa 97 3.3 ĐÁNH GIÁ SỰ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH ĐẾN PHÁT TRIỂNDOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA - NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP ĐIỂN HÌNH TẠI HÀ NỘI 99 3.3.1 Mơ hình hồi quy kiểm định tác động sách tài đến phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa 99 3.3.2 Phân tích tác động sách tài đến phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa 105 3.4 NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN 114 3.4.1 Những kết đạt 114 3.4.2 Những hạn chế tồn 119 3.4.3 Những nguyên nhân 124 Chương 4: GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 127 4.1 CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRONG BỐI CẢNH KINH TẾ MỚI 127 4.1.1 Bối cảnh kinh tế vĩ mô nước 127 4.1.2 Cơ hội thách thức doanh nghiệp nhỏ vừa bối cảnh kinh tế 131 4.2 QUAN ĐIỂM VÀ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA ĐẾN NĂM 2030 CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC 133 4.3 QUAN ĐIỂM HỒN THIỆN CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA ĐẾN NĂM 2030 136 4.4 GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 138 v 4.4.1 Giải pháp hồn thiện sách thuế 138 4.4.2 Giải pháp hồn thiện sách tín dụng 142 4.4.3 Giải pháp hồn thiện sách tài đất đai 148 4.5 ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN GIẢI PHÁP 150 4.5.1 Đối với sách thuế 150 4.5.2 Đối với sách tín dụng 152 4.5.3 Đối với sách tài đất đai 155 4.5.4 Đối với doanh nghiệp nhỏ vừa 157 4.5.5 Đối với Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam 161 KẾT LUẬN 163 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CƠNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 164 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 166 PHỤ LỤC 174 vi DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT AFTA : Khu vực thương mại Tự ASEAN APEC : Diễn đàn Hợp tác kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương ASEAN : Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á ASEM : Hội nghị Thượng đỉnh Á - Âu BLTD : Bảo lãnh tín dụng DNNVV : Doanh nghiệp nhỏ vừa GDP : Tổng sản phẩm nội địa GTGT : Giá trị gia tăng NHNN : Ngân hàng nhà nước NHTM : Ngân hàng thương mại NHTW : Ngân hàng trung ương NSNN : Ngân sách nhà nước OECD : Tổ chức Hợp tác Phát triển Kinh tế TNDN : Thu nhập doanh nghiệp TSCĐ : Tài sản cố định vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Định nghĩa doanh nghiệp nhỏ vừa Ủy ban Châu Âu 26 Bảng 2.2 Tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhỏ vừa World Bank 27 Bảng 2.3: Tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam .28 Bảng 2.4 Ngưỡng doanh thu tỷ suất lợi nhuận danh nghĩa hệ thống thuế khoán Italya 62 Bảng 2.5 Ngưỡng doanh thu hàng năm để kê khai nộp thuế GTGT số quốc gia 63 Bảng 3.1 Số lượng DNNVV đăng ký thành lập theo quy mô vốn 74 Bảng 3.2 Số lượng tỷ trọng DNNVV thời điểm 31/12 hàng năm phân theo quy mô lao động 76 Bảng 3.3 Số DNNVV hoạt động phân theo quy mô lao động hình thức sở hữu năm 2016 77 Bảng 3.4 Số lượng DNNVV hoạt động thời điểm 31/12 hàng năm phân theo ngành kinh tế 78 Bảng 3.5 Số lượng lao động DNNVV thời điểm 31/12 hàng năm phân theo quy mô doanh nghiệp 80 Bảng 3.6 Số lượng lao động DNNVV thời điểm 31/12 hàng năm phân theo loại hình doanh nghiệp 81 Bảng 3.7 Số lượng lao động DNNVV thời điểm 31/12 hàng năm phân theo ngành kinh tế 82 Bảng 3.8 Nguồn vốn DNNVV thời điểm 31/12 hàng năm 84 Bảng 3.9 Tài sản cố định đầu tư tài DNNVV thời điểm 31/12 hàng năm 85 Bảng 3.10 Tổng doanh thu lợi nhuận trước thuế DNNVV giai đoạn 2012 - 2016 86 Bảng 3.11 Kết kiểm định thang đo 100 Bảng 3.12 Ma trận hệ số tương quan biến 102 viii Bảng 3.13 Mơ tả mơ hình 103 Bảng 3.14 Kiểm định ANOVA 103 Bảng 3.15 Hệ số hồi quy 104 Bảng 3.16 Đánh giá doanh nghiệp sách cho thuê đất 106 Bảng 3.17 Đánh giá DNNVV giá đất 107 Bảng 3.18 Đánh giá doanh nghiệp chi phí đất đai/mặt sản xuất kinh doanh 107 Bảng 3.19 Chỉ số tiếp cận đất đai Hà Nội theo PCI 2017 108 Bảng 3.20 Đánh giá doanh nghiệp khó khăn sách thuế 112 Bảng 3.21 Thuế khoản phải nộp NSNN DNNVV giai đoạn 2012 - 2016 114 Bảng 3.22 Đánh giá DNNVV Hà Nội sách thuế TNDN 115 Bảng 3.23 Đánh giá DNNVV Hà Nội sách thuế GTGT 115 Bảng 3.24 Tỷ trọng dư nợ tín dụng DNNVV/dư nợ tín dụng tồn kinh tế giai đoạn 2012 - 2017 121 Bảng 3.25 Giá thuê đất, thuê nhà xưởng trung bình khu công nghiệp Đông Nam Bộ năm 2017 123 Bảng 3.26 Giá thuê đất, th nhà xưởng trung bình khu cơng nghiệp Bắc Bộ năm 2017 123 Bảng 4.1 Tăng trưởng GDP Việt Nam so với Thế giới khu vực giai đoạn 2012 - 2017 127 Bảng 4.2 Lợi nhuận trước thuế doanh nghiệp siêu nhỏ giai đoạn 2012- 2016 139 Bảng 4.3 Kiến nghị tiếp tục định hướng ưu tiên cấp tín dụng cho DNNVV 144 Bảng 4.4 Kiến nghị NHTM phát triển sản phẩm tín dụng dành cho DNNVV 154 ix DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, HÌNH VẼ Biểu đồ 3.1 Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập giai đoạn 2012 - 2017 73 Biểu đồ 3.2 Số lượng DNNVV hoạt động thời điểm 31/12 hàng năm 75 Biểu đồ 3.3 Số lượng lao động DNNVV thời điểm 31/12 hàng năm 80 Biểu đồ 3.4 Các yếu tố cản trở khả tiếp cận đất đai/mặt sản xuất kinh doanh doanh nghiệp 105 Biểu đồ 3.5 Khó khăn doanh nghiệp vay vốn tín dụng ngân hàng 109 Biểu đồ 3.6 Khó khăn doanh nghiệp vay vốn tín dụng ưu đãi 110 Biểu đồ 3.7 Khó khăn doanh nghiệp thực bảo lãnh tín dụng 111 Biểu đồ 3.8 Dư nợ tín dụng DNNVV Việt Nam 117 Biểu đồ 3.9 Lãi suất tiền gửi cho vay bình quân 117 Biểu đồ 4.1 Tỷ lệ lạm phát Việt Nam giai đoạn 2012 - 2017 128 Biểu đồ 4.2 Vốn FDI vào Việt Nam giai đoạn 2012 - 2017 129 Biểu đồ 4.3 Đề xuất giảm nhẹ nghĩa vụ tài đất đai cho doanh nghiệp 149 Biểu đồ 4.4 Đề xuất đơn giản hóa thủ tục hành đất đai 156 Biểu đồ 4.5 Đề xuất công khai, minh bạch thị trường đất đai 156 Hình 2.1 Khung sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa 38 173 76 Zhaozhen Fan (2008), “Experience reference from the Financial Support Practices for Japan’s small and medium-sized enterprises”, International Journal of Business and Management, (3(10) 77 Zoppa, A and R G P McMahon (2002),Pecking Order Theory and the Financial Structure of Manufacturing SMEs from Australia's Business Longitudinal Survey, School of Commerce Research Paper, The Flinders University of South Australia 174 PHỤ LỤC 175 Phụ lục KẾT QUẢ PHÂN TÍCH NHÂN TỐ NHĨM BIẾN ĐỘC LẬP Biến quan sát Chính sách Chính sách tín Chính sách tài thuế dụng đất đai Các quy định sách thuế dàn trải nhiều văn 821 Sự thay đổi thường xuyên sách thuế 812 Thủ tục hành thuế phức tạp 804 Các quy định sách thuế phức tạp, khó hiểu 800 Thanh tra, kiểm tra thuế gây khó khăn cho doanh nghiệp 724 Thiếu tài sản chấp 815 Lãi suất cho vay cao 769 Khó khăn thủ tục vay vốn phức tạp 736 Thiếu gói tín dụng dành riêng DNNVV cho 660 Rủi ro pháp lý cao 794 Thủ tục hành phức tạp 785 Thị trường đất đai không công khai, minh bạch 776 Nghĩa vụ nộp NSNN từ đất cao 686 Giá đất cao 629 Thiếu quỹ đất cho sản xuất kinh doanh 562 Bartlett’s Test (sig) 0.000 0.000 0.000 Tổng phương sai trích 62.875 55.809 50.503 Giá trị Eigenvalue 3.144 2.232 3.030 Nguồn: Kết phân tích tác giả 176 Phụ lục KẾT QUẢ PHÂN TÍCH NHÂN TỐ CHO BIÊN PHỤ THUỘC Biến quan sát Doanh thu bán hàng 850 Lợi nhuận 817 Thị phần 781 Phát triển thị trường 761 Bartlett’s Test (sig) 000 Tổng phương sai trích 64.463 Giá trị Eigenvalue 2.579 Nguồn: Kết phân tích tác giả 177 Phụ lục THÔNG TIN VỀ MẪU ĐIỀU TRA Lĩnh vực hoạt động doanh ngiệp Tần suất % Nông/lâm/thủy sản 3.0 Công nghiệp/xây dựng 53 26.5 Thương mại/dịch vụ 141 70.5 Tổng 200 100.0 Loại hình doanh nghiệp Tần suất % Doanh nghiệp tư nhân 4.0 Công ty TNHH 87 43.5 Công ty cổ phần 93 46.5 Công ty TNHH thành viên Nhà nước 3.0 Doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa 3.0 200 100.0 Tổng 178 Quy mô doanh nghiệp Tần suất % Dưới 10 người 49 24.5 Từ 10 đến 50 người 74 37.0 Trên 50 đến 100 người 30 15.0 Trên 100 đến 200 người 19 9.5 Trên 200 người đến 300 người 28 14.0 Tổng 200 100.0 Số năm hoạt động doanh nghiệp Tần suất % Dưới năm 100 50.0 5-10 năm 49 24.5 Trên 10 năm 51 25.5 Tổng 200 100.0 Phụ lục BẢNG TÓM TẮT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP ĐIỀU TRA STT Tên doanh nghiệp Địa Email Số điện thoại lekimtu1958@gmail.com 835149607 Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Kinh Đô Số 11 Lô TT1 Khu đấu giá QSD Tứ Hiệp-Ngũ Hiệp, Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ J&C Số lô 4B đường Vũ Phạm Hàm, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội Công ty cổ phần dựng giao thông Công ty TNHH Assistance & Support Công ty Điện lực Phúc Thọ Cụm 8, Thị trấn Phúc Thọ, Huyện Phúc Thọ, Hà Nội tckt.c26@gmail.com 423215675 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Constech Việt Nam Số 11, ngõ 155/74 Trường Chinh, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội Vnconstech@gmail.com 912829775 Công ty cổ phần Môi trường Bắc Bộ Số 179 đường Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội 973903930 Công ty TNHH Dược phẩm Gia Minh Số 50, ngõ 41 Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 437761817 CTY TNHH Thiết bị công nghiệp nặng MICO Số Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội công nghệ xây Số 12, ngõ Cầu Đơ 1, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 988706812 Gero Technical Số nhà 12, ngõ 103, phố Long Biên I, Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội 179 1662971983 phanvuthienngoc@gmail com 439386666 10 Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư Xây dựng giao thông vận tải Số 26, ngõ 371, phố Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội 11 Cơng ty cổ phần In Khoa học Công Số 181 Lạc Long Quân, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu nghệ Giấy, Hà Nội 12 Công ty cổ phần Chăn nuôi chế biến xuất nhập Số 6, phố Nguyễn Công Trứ - Phường Phạm Đình Hổ - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội 13 Công ty cổ phần Zodiac điện Tầng 9, tòa nhà Zodiac, phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 14 Xí nghiệp Vật tư Vận tải Chăn nuôi 57 A Hàng Chuối, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 15 Công ty Điện lực Sơn Tây Số - Bùi Thị Xuân - TX Sơn Tây - Tp Hà Nội 16 Công ty TNHH thực phẩm xuất Sơn Tây Số 29 phố Cổng Ô, p Viên Sơn, Sơn Tây, Hà Nội 17 Cơng ty cổ phần Kính Mắt Hà Nội 48 Tràng Tiền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội 18 Công ty cổ phần Ikina VN Lô 39 liền kề 16, khu đấu giá Mậu Lương, tổ 10, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Hà Nội 19 Công ty cổ phần PUZOLAN Sơn Tây Số 56 phố Thanh Vị, Phường Sơn Lộc, Thị Xã Sơn Tây, Hà Nội 02433931191 20 Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Anh Đào Số nhà 6, ngách 521/21, phố Nhật Tảo, Phường Đông Ngạc, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 437419020 … 180 inkhcnmoi@yahoo.com 1699611355 437957142 hainam1078@yahoo.com 963658668 433834532 195 Công ty TNHH Thương Mại & Xây Số nhà 73, ngõ 108, tổ 15, Phường Kiến Hưng, Quận Dựng Myhouse Việt Nam Hà Đông, Thành phố Hà Nội 196 Công ty cổ phần sản xuất thương mại TQT Số 670 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội 197 Công ty TNHH Trần Hưng 365 Nguyễn Khang, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội tahuyen9393@gmail.com 1666640638 198 Công ty cổ phần Azuma Việt Nam Số 609 tổ 23 đường Lĩnh Nam, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội tung@azumavietnam.com 436436054 199 Công ty cổ phần nhựa BONA Ô CN6, KCN Nguyên Khê, huyện Đông Anh, Hà Nội lylinh0825@gmail.com 2422119595 200 Công ty cổ phần Khánh Vượng D5-17 Cụm làng nghề sản xuất tập trung xã Tân Triều, Triều Khúc, Thanh Trì, Hà Nội ketoankv2012@gmail.com 181 8777871 182 Phụ lục PHIẾU KHẢO SÁT DOANH NGHIỆP Kính chào: Ơng/Bà Tơi Phùng Thanh Loan, thực đề tài nghiên cứu “Chính sách tài hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam” Để đánh giá tác động sách tài hỗ trợ DNNVV Việt Nam thời gian qua Kính mong ơng/bà dành thời gian nghiên cứu trả lời câu hỏi cách khoanh tròn vào mà ơng/bà lựa chọn Tơi xin cam kết thông tin ông/bà cung cấp giữ bí mật sử dụng cho mục đích nghiên cứu, mong nhận giúp đỡ ơng/bà Chính sách thuế 1.Đối với sách thuế TNDN, ông/bà nhận định ý kiến sau đây? 1.Rất không đồng ý Không đồng ý Trung bình Đồng ý Rất đồng ý Thuế suất thuế TNDN phù hợp Các quy định miễn/giảm thuế TNDN phù hợp Các quy định chi phí hợp lệ trừ phù hợp Các ưu đãi thuế TNDN phù hợp Quy định cho phép khấu hao nhanh phù hợp Các quy định chuyển lỗ phù hợp Đối với sách thuế GTGT, ơng/bà nhận định ý kiến sau đây? Rất không đồng ý Không đồng ý Trung bình Đồng ý Rất đồng ý Thuế suất thuế GTGT phù hợp Việc quy định mức thuế suất phù hợp Việc cho phép sử dụng phương pháp tính thuế GTGT khác theo quy mơ doanh thu phù hợp Các quy định khấu trừ thuế GTGT phù hợp với DN Các quy định hoàn thuế GTGT phù hợp với DN 183 Khó khăn sách thuế DN? Rất khơng đồng ý Khơng đồng ý Trung bình Đồng ý Rất đồng ý Sự thay đổi thường xuyên sách thuế Các quy định sách thuế dàn trải nhiều văn Các quy định sách thuế phức tạp, khó hiểu Thủ tục hành thuế phức tạp Thanh tra, kiểm tra thuế gây khó khăn cho DN Khác (vui lòng ghi rõ) Chính sách tín dụng Khả tiếp cận vốn DN nào? Rất khó khăn Khó khăn Trung bình Dễ dàng Rất dễ dàng Vốn tín dụng ngân hàng Vốn tín dụng ưu đãi 5 Khó khăn DN vay vốn tín dụng ngân hàng? Rất khơng đồng ý Khơng đồng ý Trung bình Đồng ý Rất đồng ý Lãi suất cho vay cao Thiếu tài sản chấp Khó khăn thủ tục vay vốn phức tạp Thiếu gói tín dụng dành riêng cho DNNVV Thông tin doanh nghiệp không rõ ràng, minh bạch Không chứng minh phương án sử dụng vốn vay hiệu Khác (vui lòng ghi rõ) Khó khăn DN vay vốn tín dụng ưu đãi? Rất khơng đồng ý Khơng đồng ý Trung bình Đồng ý Rất đồng ý Thủ tục vay vốn tín dụng ưu đãi phức tạp Thông tin sách tín dụng ưu đãi khơng phổ biến Điều kiện vay vốn tín dụng ưu đãi phức tạp Thông tin doanh nghiệp không rõ ràng, minh bạch Không chứng minh phương án sử dụng vốn vay hiệu Khác (vui lòng ghi rõ) 184 Khả bảo lãnh tín dụng DN nào? Rất khó khăn Khó khăn Trung bình Dễ dàng Rất dễ dàng Khó khăn DN thực bảo lãnh tín dụng? Rất không đồng ý Không đồng ý Trung bình Đồng ý Rất đồng ý Thơng tin bảo lãnh tín dụng khơng phổ biến, khó tiếp cận Điều kiện bảo lãnh tín dụng khó khăn Thủ tục bảo lãnh tín dụng phức tạp Mức phí bảo lãnh cao Không chứng minh phương án sử dụng vốn vay hiệu Thông tin doanh nghiệp không rõ ràng, minh bạch Khác (vui lòng ghi rõ) Chính sách tài đất đai Khả tiếp cận đất/mặt sản xuất kinh doanh DN? Rất khó khăn Khó khăn 3.Trung bình Dễ dàng Rất dễ dàng 10 Yếu tố cản trở khả tiếp cận đất/mặt sản xuất kinh doanh DN là? 1.Rất không đồng ý Không đồng ý Trung bình Đồng ý Rất đồng ý Giá đất cao Thủ tục hành phức tạp Rủi ro pháp lý cao Thị trường đất đai không công khai, minh bạch Nghĩa vụ nộp NSNN từ đất cao Nguồn lực tài DN hạn chế Thiếu quĩ đất cho sản xuất kinh doanh Khác (vui lòng ghi rõ) 11 Doanh nghiệp Nhà nước cho thuê đất, Ông/Bà đánh giá? 1.Rất không phù hợp Không phù hợp Trung bình Phù hợp Rất phù hợp Qui trình thủ tục hành cho th đất Mức giá cho thuê đất Quy định miễn, giảm tiền thuê đất 185 12 Doanh nghiệp phải tự tìm kiếm đất/mặt sản xuất kinh doanh, Ông/Bà đánh giá? 1.Rất không phù hợp Không phù hợp Trung bình Phù hợp Rất phù hợp Giá mua quyền sử dụng đất Giá thuê lại đất/thuê mặt sản xuất kinh doanh Giá thuê văn phòng Mức thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 13 Ông/bà đánh ý kiến đây? Rất không phù hợp Không phù hợp Trung bình Phù hợp Rất phù hợp Khung giá đất Chính phủ quy định Bảng giá đất địa phương Giá đất cụ thể địa phương Kết kinh doanh/tăng trưởng doanh nghiệp 14 Trong vòng năm vừa qua doanh nghiệp ông/bà: Rất không đồng ý2 Khơng đồng ý Trung bình Đồng ý Rất đồng ý Doanh thu bán hàng doanh nghiệp đạt kế hoạch đặt Lợi nhuận doanh nghiệp đạt kỳ vọng Thị phần doanh nghiệp đạt kỳ vọng Việc phát triển thị trường (xâm nhập thị trường mới, sản xuất sản phẩm mới) doanh nghiệp đạt kế hoạch đặt Kiến nghị, đề xuất 15 DN mong muốn thay đổi thực thời gian tới? Rất không cần thiết Không cần thiết Trung bình Cần thiế Rất cần thiết Thực giảm thuế suất thuế TNDN miễn thuế cho DN siêu nhỏ Tiếp tục thực cải cách thủ tục hành thuế Thanh tra, kiểm tra thuế công khai, minh bạch Tăng tính ổn định sách thuế dài hạn Tập hợp quy định thuế theo hệ thống NHTM phát triển sản phẩm tín dụng dành cho DNNVV 186 Cung cấp thông tin chương trình tín dụng ưu đãi cho DNNVV Tiếp tục định hướng ưu tiên cấp tín dụng cho DNNVV Đơn giản hóa thủ tục hành đất đai Công khai, minh bạch thị trường đất đai Giảm nhẹ nghĩa vụ tài đất đai cho DN 16 Các kiến nghị, đề xuất khác Về sách thuế ……………………………………………………………………………………… …… ………………………………………………………………………………… Về sách tín dụng …………………………………………………………………………………… … ,……………………………………………………………………………………… Về sách tài đất đai ………………………………………………………………………………… …… …… ………………………………………………………………………………… Thông tin chung doanh nghiệp 1.Tên doanh nghiệp:………………………………………………………… Địa chỉ:………………………………………………………………… Email:………………… …… Số điện thoại:………………… Năm thành lập doanh nghiệp:……………………………………………… Lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh chính: Nơng/lâm/thủy sản Cơng nghiệp/xây dựng Thương mại/dịch vụ Loại hình doanh nghiệp Doanh nghiệp tư nhân Công ty TNHH Công ty cổ phần Công ty TNHH thành viên Nhà nước Doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa 187 Số lượng lao động doanh nghiệp? Dưới 10 người Từ 10 đến 50 người Trên 50 đến 100 người Trên 100 đến 200 người Trên 200 người đến 300 người Xin cám ơn giúp đỡ Ông/Bà! ... TRẠNG CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA Ở VIỆT NAM 73 3.1 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA Ở VIỆT NAM 73 3.1.1 Phát triển số lượng doanh nghiệp nhỏ vừa. .. VỀ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA VÀ CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 26 2.1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 26 2.1.1 Khái niệm doanh nghiệp nhỏ vừa. .. trò doanh nghiệp nhỏ vừa kinh tế 28 iii 2.2 CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 30 2.2.1 Phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa 30 2.2.2 Chính sách
- Xem thêm -

Xem thêm: Chính sách tài chính hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ở việt nam, Chính sách tài chính hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ở việt nam

Từ khóa liên quan