Quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài ở khu công nghệ cao thành phố hồ chí minh

210 70 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2019, 05:50

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH NGUYỄN TH OANH QUảN Lý NHà nớc hoạt động ĐầU TƯ TRựC TIếP nớc khu công nghệ cao ThµNH hå chÝ minh LUẬN ÁN TIẾN SĨ CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ KINH TẾ HÀ NỘI - 2019 HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH NGUYỄN TH OANH QUảN Lý NHà nớc hoạt động ĐầU TƯ TRựC TIếP nớc khu công nghệ cao ThµNH hå chÝ minh LUẬN ÁN TIẾN SĨ CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ KINH TẾ Mã số: 62 34 04 10 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS Nguyễn Tấn Vinh TS Ngơ Hồi Anh HÀ NỘI - 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận án trung thực, có nguồn gốc rõ ràng trích dẫn đầy đủ theo quy định Tác giả Nguyễn Thị Oanh MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGỒI Ở KHU CƠNG NGHỆ CAO 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến quản lý nhà nước hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngồi Khu cơng nghệ cao 1.2 Đánh giá khái quát kết công trình cơng bố vấn đề đặt cần tiếp tục nghiên cứu luận án CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGỒI Ở KHU CƠNG NGHỆ CAO 2.1 Tổng quan hoạt động đầu tư trực tiếp nước Khu công nghệ cao 2.2 Khái quát quản lý nhà nước hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngồi vào Khu cơng nghệ cao 2.3 Kinh nghiệm số quốc gia số địa phương nước việc quản lý nhà nước hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngồi Khu cơng nghệ cao - học cho Thành phố Hồ Chí Minh CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI Ở KHU CƠNG NGHỆ CAO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 13 13 30 33 33 42 63 72 3.1 Tổng quan Khu cơng nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh 72 3.2 Phân tích thực trạng quản lý nhà nước hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngồi Khu cơng nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh 83 3.3 Đánh giá chung công tác quản lý nhà nước hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngồi Khu cơng nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh 120 CHƯƠNG 4: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI Ở KHU 131 CƠNG NGHỆ CAO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 4.1 Xu hướng vận động dòng vốn đầu tư trực tiếp nước nhu cầu đầu tư trực tiếp nước ngồi vào Khu cơng nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh 131 4.2 Quan điểm định hướng hoàn thiện quản lý nhà nước hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngồi Khu cơng nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh 136 4.3 Giải pháp hồn thiện quản lý nhà nước hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngồi Khu cơng nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025 tầm nhìn 2030 141 KẾT LUẬN 162 KIẾN NGHỊ 164 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CƠNG BỐ LIÊN QUAN 165 ĐẾN LUẬN ÁN DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC 166 177 BOT : BT BTO : : CNC : CNH, HĐH: DN : FDI : FTA : JICA : IMF KCN KCNC KCX KH-CN KKT KT-XH KTTĐPN MNCs ODA OECD : : : : : : : : : : : R&D : TNCs : UBND : UNCTAD : WTO : DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (Build Operate - Transfer) Hợp đồng xây dựng - chuyển giao (Build-Transfer) Hợp đồng xây dựng - chuyển giao - kinh doanh (Build Transfer - Operate) Công nghệ cao Công nghiệp hóa, đại hóa Doanh nghiệp Đầu tư trực tiếp nước (Foreign Direct Investment) Hiệp định Thương mại Tự (Free trade agreement) Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (The Japan International Cooperation Agency) Quỹ Tiền tệ giới (International Monetary Fund) Khu công nghiệp Khu công nghệ cao Khu chế xuất Khoa học, công nghệ Khu kinh tế Kinh tế - xã hội Kinh tế trọng điểm phía Nam Các cơng ty đa quốc gia (Multinational corporation) Hỗ trợ phát triển thức (Official Development Assistance) Tổ chức Hợp tác Phát triển kinh tế (Organization for Economic Co-operation and Development) Nghiên cứu triển khai (Reasearch & Development) Các công ty xuyên quốc gia (Transnational Corporation) Ủy ban nhân dân Diễn đàn thương mại phát triển Liên hợp quốc (United Nations Conference on Trade and Development) Tổ chức Thương mại Thế giới DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng: Quy trình điều tra nghiên cứu bảng hỏi Trang Bảng 3.1: Tình hình kết thu hút FDI vào Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh 81 Bảng 3.2: Tổng hợp số liệu thu hút vốn đầu tư FDI Thành phố 81 Bảng 3.3: So sánh xuất nhập khu vực FDI 82 Bảng 3.4: Kết đánh giá môi trường đầu tư vào Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh 84 Bảng 3.5: Đánh giá doanh nghiệp FDI sở hạ tầng Khu cơng nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh 90 Bảng 3.6: Cơ cấu lao động công ty liên doanh hoạt động Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh Bảng 3.7: Dự án thu hút FDI chia theo lĩnh vực 96 100 Bảng 3.8: Các hoạt động xúc tiến đầu tư qua năm Khu cơng nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh 104 Bảng 3.9: Đánh giá DN FDI công tác thẩm định Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh 110 DANH MỤC CÁC BIỂU Biểu đồ 3.1: Thuế suất thu nhập doanh nghiệp Trang 86 Biểu đồ 3.2: Đánh giá công nghiệp phụ trợ Khu cơng nghệ cao nói riêng Thành phố Hồ Chí Minh nói chung Biểu đồ 3.3: Dự định liên kết với doanh nghiệp khác doanh nghiệp FDI Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh 93 97 Hình 3.1: Những lĩnh vực công nghệ ưu tiên phát triển Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh Biểu đồ 3.4: Tình hình hoạt động xúc tiến đầu tư cấp phép Khu cơng 98 nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh (tính đến tháng 12/2017) Biểu đồ 3.5: Tỷ lệ hoạt động R&D/Tổng doanh thu số doanh nghiệp 105 FDI Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh 116 Biểu đồ 3.6: Nguyên nhân dẫn đến chênh lệch thu hút FDI theo ngành nghề, lĩnh vực 128 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong kỷ qua, xu tồn cầu hóa kinh tế có gia tăng mạnh mẽ gắn liền với phát triển khoa học công nghệ, quan hệ quốc gia ngày sâu sắc phát triển nhiều lĩnh vực Hoạt động đầu tư quốc tế trở nên phổ biến phạm vi toàn giới với mức độ ngày gay gắt, liệt Trước tình hình đó, để thực thành cơng nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa (CNH, HĐH) đất nước, Việt Nam cần phải có lượng vốn đầu tư vượt khả tự cung cấp Trong nguồn hỗ trợ phát triển thức tài trợ tổ chức quốc tế có hạn hoạt động đầu tư trực tiếp nước (FDI) cần thiết Nghị Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX Đảng khẳng định: "Kinh tế có vốn đầu tư nước ngồi phận cấu thành quan trọng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nước ta, khuyến khích phát triển lâu dài Thu hút FDI chủ trương quan trọng, góp phần khai thác nguồn lực nước, mở rộng hợp tác kinh tế quốc tế, tạo nên sức mạnh tổng hợp phục vụ nghiệp CNH, HĐH phát triển đất nước, xây dựng sản xuất đại, vững mạnh phục vụ cho nhu cầu nước xuất khẩu, có khả hỗ trợ kích thích phát triển lực cho ngành khác, tiến tới đổi toàn diện xã hội" [41] Trong đó, giải pháp chủ yếu để thực CNH, HĐH phát triển ngành có hàm lượng khoa học, cơng nghệ cao, Khu cơng nghệ cao (KCNC) đóng vai trò quan trọng tập trung thu hút sử dụng nguồn lực FDI Khu cơng nghệ cao có ý nghĩa quan trọng việc tạo môi trường thuận lợi thu hút FDI lĩnh vực công nghệ cao (CNC), đặc biệt thu hút tập đồn đa quốc gia Khu cơng nghệ cao nơi thu hút, tập hợp lực lượng trí thức khoa học công nghệ (KH-CN) nước, trí thức Việt kiều nhà KH - CN nước nghiên cứu, sáng tạo chuyển giao công nghệ trực tiếp cho sản xuất ươm tạo doanh nghiệp (DN) CNC Hướng nguồn vốn FDI vào lĩnh vực CNC mục tiêu quan trọng từ đến năm 2030 Trong năm 2018, nhiều địa phương nước thu hút lượng lớn FDI, lĩnh vực CNC tạo sức hấp dẫn định dòng vốn đổ vào nước ta ngày tăng Tuy nhiên, vai trò FDI KCNC thực quan trọng thu hút sử dụng có hiệu cao, tạo phát triển bền vững Để thực nhiệm vụ đó, cơng tác quản lý nhà nước hoạt động FDI vào KCNC cần ưu tiên hàng đầu Thành phố Hồ Chí Minh trung tâm kinh tế lớn khu vực nước, mơ hình cách làm chủ động, sáng tạo kinh tế thị trường từ năm 80 kỷ XX đặc biệt từ năm 90 đến nay, khả tăng trưởng kinh tế Thành phố có vai trò chi phối khả tăng trưởng kinh tế nước Thành phố địa phương đầu thu hút FDI, đặc biệt thu hút FDI vào phát triển KCNC, nhờ có lợi xây dựng cấu kinh tế đại, bước thực nội dung phát triển kinh tế theo chiều sâu, đóng góp tích cực KCNC cho tăng trưởng kinh tế thúc đẩy chuyển dịch cấu kinh tế đáng kể, tạo luồng sinh khí cho kinh tế Trong thời gian qua, hoạt động quản lý nhà nước FDI vào KCNC Thành phố Hồ Chí Minh đạt thành tựu đáng kể, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, môi trường pháp lý thuận lợi, tạo sân chơi bình đẳng thu hút ngày nhiều đối tác đầu tư nước Tuy nhiên, cần phải thừa nhận rằng, công tác quản lý nhà nước tồn nhiều khó khăn, hạn chế, bất cập cần có giải pháp để khắc phục, đặc biệt thời kỳ hội nhập sâu rộng vào kinh tế thời giới Vì vậy, việc nghiên cứu, tìm giải pháp tối ưu nhằm hồn thiện quản lý nhà nước hoạt động FDI KCNC Thành phố Hồ Chí Minh trở thành yêu cầu cấp thiết, có ý nghĩa mặt lý luận thực tiễn sâu sắc, cụ thể: Về mặt lý luận: FDI vấn đề nay, vậy, có nhiều cơng trình nghiên cứu vai trò, thực trạng giải pháp thu hút sử dụng FDI nước ta nói chung địa phương nói riêng Các cơng trình đề cập đến khung lý thuyết FDI, từ đưa giải pháp Mặt khác, nội dung nghiên cứu FDI chủ yếu vào lĩnh vực, ngành lớn, chưa có nhiều cơng trình sâu vào lĩnh vực thu hút sử dụng FDI ngành CNC quản lý nhà nước hoạt động FDI vào KCNC Đây yếu tố tác động mạnh đến phát triển kinh tế, đặc biệt bối cảnh tái cấu chuyển đổi mơ hình tăng trưởng kinh tế Về mặt thực tiễn: Một là, xuất phát từ vướng mắc quản lý nhà nước hoạt động FDI KCNC Thành phố Hồ Chí Minh Trên thực tế, năm qua, lượng FDI thu hút vào KCNC chưa đạt kỳ vọng hoạt động DN FDI KCNC tồn nhiều hạn chế công nghệ thấp, hoạt động R&D yếu Một nguyên nhân quản lý nhà nước chưa thật hiệu quả, phối hợp quan chức chồng chéo, thiếu minh bạch Vì vậy, cần thiết phải nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước hoạt động FDI KCNC Thành phố Hồ Chí Minh Hai là, xuất phát từ nhu cầu vốn đầu tư phát triển ngành CNC Quá trình CNH, HĐH kinh tế chủ động hội nhập kinh tế quốc tế vấn đề cấp bách quốc gia có trình độ phát triển kinh tế thấp nước ta nay, quy mơ trình độ nguồn lực nhỏ bé, yếu Đây hạn chế cản trở lớn trình phát triển việc quản lý nguồn vốn đầu tư có hiệu trở thành đòn bẩy cho phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) Trong đó, nguồn vốn FDI đóng vai trò quan trọng để nâng cao trình độ, quy mơ nguồn lực xây dựng cấu kinh tế đại, bền vững Ba là, KCNC Thành phố Hồ Chí Minh có vai trò quan trọng phát triển nước ta Trên thực tế, phát triển KCNC gắn với phát triển quy mơ, trình độ lực thu hút FDI nước Vì vậy, nhà nước cần phải tập trung vào việc quản lý hoạt động FDI vào KCNC, nâng cao hiệu hoạt động FDI nhằm phát huy vai trò “lan tỏa” KCNC đến khu vực khác kinh tế Bốn là, KCNC Thành phố Hồ Chí Minh có khả thu hút “khối lượng” lớn nguồn lực FDI Với nhiều nỗ lực không ngừng, đến KCNC trở thành điểm đến đáng tin cậy đầu tư CNC Việt Nam Tuy nhiên, hoạt 189 22 Nếu có liên kết với doanh nghiệp khác, Ông(Bà) dự định chọn doanh nghiệp khu vực kinh tế nào? Xin chọn dự định đây: 1 Với doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân 2 Với doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế nhà nước 3 Với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi khác 4 Với doanh nghiệp thành phần kinh tế 23 Ơng (Bà) có ý định mở rộng sản xuất (tăng quy mơ, mở rộng sang ngành khác…)? 1 Có 2 Không 3 Ý kiến khác: 24 Nếu Ơng (Bà) chọn “có” câu 23 vui lòng chọn số nguyên nhân đây: 1 Tin vào sách quán phát triển kinh tế FDI Nhà nước 2 Tình hình sản xuất - kinh doanh ngày thuận lợi 3 Ý kiến khác: 25 Nếu Ông (Bà) chọn “khơng” câu 23 vui lòng chọn số nguyên nhân đây: 1 Môi trường pháp lý chưa khuyến khích quy mơ lớn 2 Gặp nhiều trở ngại thủ tục hành 3 Khơng có khả mở rộng 4 Tình hình sản xuất - kinh doanh ngày không thuận lợi 5 Ý kiến khác: 26 Ông (Bà) mong muốn xây dựng máy quản lý nhà nước FDI KCNC Tp Hồ Chí Minh theo hướng? 1 Giữ nguyên máy quản lý 2 Tinh gọn máy quản lý 3 Mở rộng thêm số phòng, ban trực thuộc quản lý 4 Ý kiến khác: 27 Ông (Bà) mong muốn Nhà nước có biện pháp để giúp khu vực kinh tế FDI phát triển KCNC Tp Hồ Chí Minh? (Có thể chọn nhiều đáp án) 1 Thực sách ưu đãi nhiều đất đai, thuế 2 Cải cách thủ tục hành 3 Tìm kiếm bạn hàng 4 Xây dựng sở hạ tầng đại 190 5 Ý kiến khác: Câu 28 Theo Ông (Bà), nguyên nhân dẫn đến chênh lệch thu hút FDI KCNC Thành phố Hồ Chí Minh gì? 1 Thế mạnh nhà đầu tư 2 Vấn đề lợi nhuận 3 KCNC chưa đáp ứng nhà đầu tư 4 Vấn đề sách 29 Theo Ơng (Bà) KCNC Tp Hồ Chí Minh có nên liên kết với KCNC khác để phát triển hay khơng? 1 Có 2 Không 3 Ý kiến khác: Xin chân thành cám ơn Ông (Bà)! 191 BÁO CÁO XỬ LÝ SỐ LIỆU ĐIỀU TRA Câu 1: Giới tính Phần trăm Phần trăm Số lượng Nam Nữ Tổng (%) 74 26 100 296 104 400 Trung cấp Cao đẳng, đại học Trên đại học Khác Tổng Chủ tịch Hội đồng quản trị Giám đốc/ Phó Giám đốc Trưởng/ Phó phòng chuyên môn Tổng hợp lệ (%) 74 26 100 Câu 2: Trình độ học vấn Phần trăm Số lượng Phần trăm (%) hợp lệ (%) 40 10 10 252 63 63 92 23 23 16 4 400 100 100 Câu 3: Chức vụ Số lượng Phần trăm (%) 40 10 Phần trăm cộng dồn (%) 74 100 Phần trăm cộng dồn (%) 10 73 96 100 Phần trăm hợp lệ (%) 10 Phần trăm cộng dồn (%) 10 92 23 23 33 268 67 67 100 400 100 100 192 Câu 4: Lĩnh vực hoạt động DN Phần trăm Phần trăm Số lượng Vi điện tử - Cơng nghệ thơng tin - Viễn thơng Cơ khí xác, tự động hóa Cơng nghệ sinh học Tổng 136 (%) 34 hợp lệ (%) 34 132 33 33 67 33 100 33 100 100 132 400 Câu 5: Đánh giá môi trường kinh doanh Số lượng Phần trăm Phần trăm (%) hợp lệ (%) Thông thoáng, hấp dẫn 236 59 59 doanh nghiệp FDI 32 8 Còn nhiều bất cập, chưa khuyến khích doanh nghiệp FDI 132 33 33 Hấp dẫn chưa hoàn thiện Tổng 400 100 100 Câu 6: Đánh giá sở hạ tầng Số lượng Phần trăm Phần trăm (%) Hoàn toàn đáp ứng Đáp ứng phần Chưa đáp ứng Tổng Không trả lời Tổng Phần trăm cộng dồn (%) 185 102 54 341 59 400 46.3 25.5 13.5 85.3 14.8 100 hợp lệ (%) 54.3 29.9 15.8 100 34 Phần trăm cộng dồn (%) 59 67 100 Phần trăm cộng dồn (%) 54.3 84.2 100 193 Câu 7: Đánh giá công nghiệp phụ trợ Phần trăm Phần trăm Phần trăm (%) hợp lệ (%) cộng dồn (%) Hoàn toàn chưa đáp ứng 48 12 12 12 Đáp ứng phần 136 34 34 46 Cơ hoàn thiện 208 52 52 98 Khác 2 100 Tổng 400 100 100 Câu 8: Nguyên nhân DN gặp khó khăn tiếp cận đất đai Số lượng Lượt lựa chọn Phần trăm lượt Số lượng Phần trăm (%) lựa chọn (%) Mặt đất đai Khu công nghệ cao 100 67.6 73.5 chưa đáp ứng yêu cầu nhà đầu tư Quy hoạch chung chưa rõ ràng, minh bạch 40 27 29.4 Giá thuê đất cao 5.4 5.9 Tổng 148 100 108.8 Câu 9: Khó khăn tiếp cận loại hình dịch vụ cơng Khó khăn ĐKKD 2., Khó khăn chứng nhận đầu tư Thủ tục hành rườm rà Tổng Lượt lựa chọn Phần trăm Số lượng (%) 57 11.5 260 52.3 180 497 Câu 10: 36.2 100 Phần trăm lượt lựa chọn (%) 15.1 68.8 47.6 131.5 Lượt lựa chọn Phần trăm lượt Số lượng Phần trăm (%) lựa chọn (%) Tự tìm kiếm môi trường đầu tư Hội thảo, kênh quảng bá hình ảnh Việt Nam 112 18.7 32.1 248 41.3 71.1 194 Câu 11: Đánh giá hoạt động xúc tiến đầu tư Số lượng Phần trăm Phần trăm (%) hợp lệ (%) Thiếu chuyên nghiệp, 40 10 10 chưa hiệu 244 61 61 Đã triển khai có hiệu số nhà đầu tư truyền thống 116 29 29 Xúc tiến rầm rộ, có kế hoạch mang lại hiệu cao Tổng 400 100 100 Phần trăm cộng dồn (%) 10 71 100 Câu 12: Danh mục đầu tư ưu tiên vào Khu cơng nghệ cao có đáp ứng u cầu Số lượng Tương đối đầy đủ Quá khắt khe Trong thời gian tới cần bổ sung Ý kiến khác Tổng 218 114 40 28 400 Phần trăm (%) 54.5 28.5 10 Phần trăm hợp lệ (%) 54.5 28.5 10 Phần trăm cộng dồn (%) 54.5 83 93 100 100 100 Câu 13: Đánh giá công tác thẩm định cấp giấy phép đầu tư Số lượng Phần trăm Phần trăm Phần trăm cộng (%) hợp lệ (%) dồn (%) Thiếu chuyên nghiệp, 44 11 11.1 11.1 không khách quan Cơ đáp ứng, 132 33 33.3 44.4 cần hoàn thiện 220 55 55.6 100 Nhanh chóng, xác an tồn 396 99 100 Tổng Khơng ý kiến 400 100 Tổng 195 Câu 14: Đánh giá công tác kiểm tra, tra DN Số lượng Phần trăm Phần trăm Phần trăm cộng (%) hợp lệ (%) dồn (%) Cơng tác kiểm tra 36 9 rườm rà không đồng Được cải thiện 96 24 24 33 chưa đồng 56 14 14 47 Cán thường gây khó khăn cho doanh nghiệp 212 Nhanh gọn xác 53 53 100 400 100 100 Tổng Câu 15.1: Đánh giá Cơ sở hạ tầng đại, hoàn thiện Phần trăm Phần trăm Phần trăm Số lượng (%) cộng dồn hợp lệ (%) (%) Rất thu hút 1 Khá Thu hút 26 6.5 6.5 7.5 Thu hút 125 31.3 31.3 38.8 Ít thu hút 163 40.8 40.8 79.5 Hoàn toàn không thu hút 82 20.5 20.5 100 Tổng 400 100 100 Câu 15.2: Đánh giá Chính sách ưu đãi đất đai Số lượng Khá Thu hút Thu hút Ít thu hút Hồn tồn khơng thu hút Tổng 16 116 176 92 400 Phần trăm Phần trăm Phần trăm cộng dồn (%) hợp lệ (%) (%) 4 29 29 33 44 44 77 23 23 100 100 100 196 Câu 15.2: Đánh giá Chính sách ưu đãi đất đai Phần trăm Phần trăm hợp Phần trăm cộng Số lượng (%) lệ (%) dồn (%) 43 10.8 10.8 10.8 Khá Thu hút 245 61.3 61.3 72 Thu hút 88 22 22 94 Ít thu hút Hồn tồn khơng 24 6 100 thu hút Tổng 400 100 100 Câu 15.4: Đánh giá Thủ tục hành đơn giản Số lượng Phần trăm (%) 4.8 29 48.5 17.8 Phần trăm hợp lệ (%) 4.8 29 48.5 17.8 Phần trăm cộng dồn (%) 4.8 33.8 82.3 100 Khá thu hút 19 Thu hút 116 Ít thu hút 194 Hồn tồn khơng 71 thu hút Tổng 400 100 100 Câu 15.2: Đánh giá Chính sách ưu đãi đất đai Số lượng Rất thu hút Khá Thu hút Thu hút Ít thu hút Hồn tồn không thu hút Tổng 119 193 40 41 400 Phần trăm (%) 1.8 29.8 48.3 10 10.3 100 Phần trăm hợp lệ (%) 1.8 29.8 48.3 10 10.3 100 Phần trăm cộng dồn (%) 1.8 31.5 79.8 89.8 100 197 Câu 16: Công nghệ doanh nghiệp FDI thực chuyển giao Số lượng Cũ, lạc hậu Trung bình Mới Tùy ngành nghề, lĩnh vực Tổng 112 196 36 56 400 Phần trăm cộng dồn (%) 28 77 86 100 Phần Phần trăm trăm (%) hợp lệ (%) 28 28 49 49 9 14 14 100 100 Câu 17: Dự định nâng cấp công nghệ Số lượng Sẵn sàng nâng cấp có cơng nghệ tối tân Khơng cần thiết Sẽ có cải tiến phần Tổng Có Không Tổng Không ý kiến Tổng 232 Phần trăm (%) 58 Phần trăm hợp lệ (%) 58 68 100 400 17 25 100 17 25 100 Câu 18: Có gặp khó khăn đầu từ vào KCNC Phần trăm Phần trăm Số lượng (%) hợp lệ (%) 272 68 76.4 84 21 23.6 356 89 100 44 11 400 100 Phần trăm cộng dồn (%) 58 75 100 Phần trăm cộng dồn (%) 76.4 100 198 Câu 19: Các khó khăn Lượt lựa chọn Phần trăm Số lượng (%) Các vấn đề tài 108 45.6 Các vấn đề tiêu chuẩn 81 34.2 công nghệ Kết cấu hạ tầng chưa đáp 48 20.3 ứng nhu cầu đầu tư Tổng 237 100 Phần trăm lượt lựa chọn (%) 65.9 49.4 29.3 144.5 Câu 20: Các dự định nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Lượt lựa chọn Phần trăm lượt Số lượng Phần trăm lựa chọn (%) (%) Đào tạo lại theo yêu cầu doanh nghiệp (liên kết DN đào tạo) Nhận người trường đại học Thuê chuyên gia nước Thuê chuyên gia nước ngồi Khơng có dự định Tổng 23 15.6 18.3 35 16 50 23 147 23.8 10.9 34 15.6 100 27.8 12.7 39.7 18.3 116.7 Câu 21: Hình thức tổ chức DN 240 Phần trăm (%) 60 Phần trăm hợp lệ (%) 60 Phần trăm cộng dồn (%) 60 76 19 19 79 84 400 21 100 21 100 100 Số lượng Doanh nghiệp 100% vốn FDI Doanh nghiệp liên doanh Công ty cổ phần Tổng 199 Câu 22: Lựa chọn DN liên kết 12 Phần trăm (%) Phần trăm hợp lệ (%) Phần trăm cộng dồn (%) 44 11 11 14 344 86 86 100 100 100 Số lượng Với doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân Với doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế nhà nước Với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi khác Tổng 400 Câu 23: Có mở rộng sản xuất DN Phần trăm Số lượng Phần trăm (%) hợp lệ (%) Có 284 71 80.7 Không 68 17 19.3 Tổng 352 88 100 Không ý kiến 48 12 Tổng 400 100 Phần trăm cộng dồn (%) 80.7 100 Câu 24: Nguyên nhân mở rộng sản xuất Lượt lựa chọn Phần trăm lượt lựa Số lượng Phần trăm (%) Tin vào sách quán phát triển kinh tế FDI Nhà nước Tình hình sản xuất - kinh doanh ngày thuận lợi Tổng chọn (%) 151 43.5 63.2 196 56.5 82 100 145.2 347 200 Câu 25: Nguyên nhân không mở rộng sản xuất Số lượng Phần trăm Phần trăm Phần trăm hợp lệ (%) cộng dồn (%) (%) Môi trường pháp lý 15 3.8 22.1 22.1 chưa khuyến khích quy mơ lớn 24 35.3 57.4 Gặp nhiều trở ngại thủ tục hành 11 2.8 16.2 73.5 Khơng có khả mở rộng 18 4.5 26.5 100 Tình hình sản xuất - kinh doanh ngày không thuận lợi 68 17 100 Tổng 332 83 Không trả lời 400 100 Tổng Câu 26: Mong muốn xây dựng máy nhà nước Lượt lựa chọn Phần trăm Số lượng (%) Giữ nguyên máy quản lý 64 14.2 Tinh gọn máy quản lý 256 56.6 Mở rộng thêm số phòng, ban trực thuộc quản lý Tổng 132 29.2 452 100 Câu 27: Biện pháp phát triển khu vực kinh tế FDI Lượt lựa chọn Số lượng Phần trăm (%) Thực sách ưu đãi nhiều 109 19.9 đất đai, thuế Cải cách thủ tục hành 250 45.7 Tìm kiếm bạn hàng 37 6.8 Xây dựng sở hạ tầng đại 151 27.6 Tổng 547 100 Phần trăm lượt lựa chọn (%) 20.3 81 41.8 143 Phần trăm lượt lựa chọn (%) 27.4 62.8 9.3 37.9 137.4 201 Câu 28: Nguyên nhân chênh lệch thu hút FDI Số lượng Phần trăm Phần trăm Phần trăm cộng (%) hợp lệ (%) dồn (%) Thế mạnh nhà 120 30 30 30 đầu tư Vấn đề lợi nhuận 88 22 22 52 KCNC chưa đáp ứng 164 41 41 93 yêu cầu nhà đầu tư Các vấn đề 28 7 100 sách Tổng 400 100 100 Câu 29: Có nên liên kết với KCNC Số lượng Phần trăm Phần trăm (%) hợp lệ (%) Có 264 66 68 Khơng 80 20 20.6 Ý kiến khác 44 11 11.3 Tổng 388 97 100 Không trả lời 12 Tổng 400 100 Phần trăm cộng dồn (%) 68 88.7 100 ... VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGỒI Ở KHU CƠNG NGHỆ CAO 2.1 Tổng quan hoạt động đầu tư trực tiếp nước Khu công nghệ cao 2.2 Khái quát quản lý nhà nước hoạt động đầu. .. quản lý nhà nước hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngồi Khu cơng nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh 136 4.3 Giải pháp hồn thiện quản lý nhà nước hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngồi Khu cơng nghệ cao. .. nâng cao hiệu quản lý nhà nước hoạt động FDI KCNC Thành phố Hồ Chí Minh nên học viên lựa chọn chủ đề: Quản lý nhà nước hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngồi Khu cơng nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài ở khu công nghệ cao thành phố hồ chí minh, Quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài ở khu công nghệ cao thành phố hồ chí minh

Từ khóa liên quan