Chuong 2 hop dong ky han va tuong lai he 2014 SV

123 136 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2019, 05:37

CHƯƠNG HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI HỢP ĐỒNG KỲ HẠN (12 tiết) Nội dung I So sánh hợp đồng tương lai hợp đồng kỳ hạn II Cơ chế hoạt động thị trường tương lai III Phòng vệ rủi ro sử dụng hợp đồng tương lai IV Phương pháp định giá hợp đồng tương lai kỳ hạn Hợp đồng kỳ hạn (Forwards) hợp đồng tương lai (Futures) • Về bản, hai loại hợp đồng hợp đồng mua hay bán số lượng xác định đơn vị tài sản sở thời điểm xác định tương lai với mức giá xác định thời điểm thoả thuận hợp đồngHợp đồng tương lai hợp đồng chuẩn hoá (về loại tài sản sở mua bán, số lượng đơn vị tài sản sở mua bán, thể thức thánh toán, kỳ hạn ) Hợp đồng kỳ hạn khơng chuẩn hố, chi tiết hai bên đàm phán cụ thể – Hợp đồng tương lai thoả thuận mua bán thông qua người môi giới Hợp đồng kỳ hạn thoả thuận trực tiếp hai bên hợp đồngHợp đồng tương lai mua bán thị trường tập trung Hợp đồng kỳ hạn giao dịch thị trường phi tập trung – Hợp đồng tương lai tính hàng ngày theo giá thị trường (market to market daily) Hợp đồng kỳ hạn toán vào ngày đáo hạn Hợp đồng kỳ hạn (Forwards) hợp đồng tương lai (Futures) Lãi Lãi F Giá Mua Futures/Forwards F Giá Bán Futures/Forwards II Cơ chế hoạt động thị trường tương lai Một số nội dung - Thoát khỏi vị (closing out positions) - Chuẩn hóa nội dung hợp đồng tương lai - Giá tương lai tiệm cận giá giao ngày giao hàng quỹ (margin) cho hợp đồng tương lai định giá lại hợp đồng tương lai theo giá giao dịch vào cuối ngày (marked to market) Giao hàng Kết giao dịch hợp đồng tương lai • Sở giao dịch hợp đồng tương lai: Chicago Board of Trade (CBOT), Chicago Mercantile Exchange (CME), Euronext,… • Ví dụ chế giao dịch hợp đồng tương lai: - Một nhà đầu tư muốn mua 5000 giạ thời hạn tháng12  Liên lạc với nhà môi giới  Nhà môi giới phát tín hiệu mua hợp đồng tương lai bơng thời hạn tháng 12 - Nhà môi giới khác, nhận yêu cầu khách hàng bán 5000 giạ bơng thời hạn tháng 12  Phát tín hiệu bán hợp đồng tương lai bông, thời hạn tháng 12 - Cơ chế giao dịch truyền thống (open outcry system): nhà môi giới gặp trực tiếp để định giá giao dịch - Cơ chế giao dịch điện tử, hệ thống máy tính so sánh cung cầu xác định giá giao dịch - Giá giao dịch hợp đồng tương lai định lượng cung cầu • Thốt khỏi vị (closing out positions): - Phần lớn hợp đồng tương lai không dẫn đến việc giao hàng kết - Người mua người bán thường khỏi vị cách vị hoàn toàn ngược lại trước đến hạn giao hàng Hai vị mua bán thời hạn triệt tiêu vị nhà đầu tư • Chuẩn hóa nội dung hợp đồng tương lai: Hợp đồng tương lai chuẩn hóa - Hàng hóa giao dịch (tài sản sở), - Khối lượng giao dịch (contract size) - Địa điểm thời gian giao hàng - Cách yết giá, biên độ giao động giá, giới hạn trị giá giao dịch vị nhằm hạn chế thay đổi giá lớn hành vi đầu • Chuẩn hóa tài sản sở: - Sở giao dịch hàng hóa tương lai thường chuẩn hóa quy cách chất lượng hàng hóa giao dịch - Đối với hàng hóa sở tài sản tài chính, việc chuẩn hóa thường đơn giản • Chuẩn hóa khối lượng giao dịch: - Sở giao dịch chuẩn hóa khối lượng hàng hóa giao dịch tương ứng với hợp đồng tương lai - Ví dụ: CBOT hợp đồng tương lai trái phiếu phủ có khối lượng hàng hóa sở tương ứng 100.000 USD mệnh giá - Trên CME, hợp đồng tương lai số NASDAQ có khối lương hàng hóa sở tương ứng 20 lần số chứng khoán NASDAQ 100, hợp đồng tương lai số chứng khốn có khối lượng tài sản sở tương ứng 100 lần số chứng khoán • Hợp đồng tương lai kỳ hạn hàng hóa - Hợp đồng tương lai/ kỳ hạn vàng, bạc hàng hóa tiêu dùng - Vàng, bạc mang lại thu nhập tốn chi phí lưu kho - Giả sử U chi phí ròng chi phí lưu kho thu nhập từ việc nắm giữ hàng hóa - Giá tương lai, kỳ hạn: rT F0 ( S  U )e • Ví dụ: Một hợp đồng tương lai kỳ hạn năm tài sản đầu tư, không mang lại thu nhập Tài sản tốn USD/đơn vị phí lưu kho Phí lưu kho tốn vào cuối năm Giá giao tài sản 450 USD/ đơn vị Lãi suất phi rủi ro: 7%/năm cho kỳ hạn Hãy tính giá tương lai hợp đồng nói trên? • Nếu chi phí lưu kho (storage cost) tính đơn vị thời gian theo % giá trị tài sản: F0  S e ( r u )T • Nếu cơng thức khơng đúng, hội arbitrage thực nào? • Với tài sản sở hàng hóa tiêu dùng: - Tài sản tiêu dùng định nghĩa tài sản nắm giữ với mục đích tiêu dùng, ví dụ đồng, dầu thơ,…Các chủ sở hữu nắm giữ tài sản tiêu dùng có mục đích sử dụng chúng Họ thường lưỡng lự bán chúng mua lại với giá tương lai nhằm tận dụng hội arbitrage F0 ( S  U )e rT F0  S e ( r u ) T • Lợi suất tiện lợi (convenience yield) • Đối với hàng hóa tiêu dùng, người sở hữu cảm thấy việc nắm giữ hàng hóa tiện lợi so với nắm giữ hợp đồng tương lai Lợi ích phát sinh từ việc nắm giữ hàng hóa gọi lợi suất tiện lợi y F0 e yT ( S  U )e rT • Hay: F0  S e ( r u  y ) T F0 e yT S e ( r u ) T • Cost of carry • Mối quan hệ giá giao giá kỳ hạn thể qua chi phí lưu kho + lãi suất phi rủi ro (được sử dụng để tài trợ cho tài sản) – thu nhập phát sinh từ tài sản • Cost of carry (c) = chi phí lưu kho + lãi suất phi rủi ro – thu nhập tài sản • Với tài sản đầu tư: cT F0  S e • Với tài sản tiêu dùng: F0  S e ( c  y )T • Normal Backwardation Contango • Khi giá tương lai thấp giá giao kỳ vọng, người ta gọi tượng Normal Backwardation • Khi giá tương lai cao giá giao kỳ vọng, người ta gọi tượng Contango • Normal Backwardation Contango Giá trị hợp đồng kỳ hạn Giá trị hợp đồng kỳ hạn Khơng có thu nhập Có thu nhập I =PV(Income) Có lợi suất q Hàng hóa f S  Ke  rT  rT f (S  I )  Ke f =S e-qT – K e-rT f=Se(u-y)T- Ke-rT Giá kỳ hạn F Se rT F=(S – I)erT F = S e(r-q)T F=Se(r+u-y)T Đối với hàng hóa dầu lửa phải trả thêm chi phí lưu kho theo tỷ lệ % giá trị hàng u, thu lợi (convenience yield) y BÀI TẬP 10 Một số cổ phiếu có giá trị 350 Lãi suất phi rủi ro (liên tục) 12%/năm Cổ tức số 4%/năm Hãy xác định giá tương lai hợp đồngkỳ hạn tháng? 11 Lãi suất phi rủi ro (liên tục) 7%/năm Tỷ lệ cổ tức số cổ phiếu 3.2%/năm Giá trị số 150 Tính giá tương lai kỳ hạn tháng số ? 12 Lãi suất phi rủi ro (liên tục) 9%/năm Một số cổ phiếu có cổ tức chi trả suốt năm sau: tháng 2, 5, 8, 11 trả 5%/năm Các tháng lại trả 2%/năm Giá trị số vào 31/7 1300 Hãy tính giá tương lai hợp đồng đáo hạn vào 31/12 năm? 13 Một vị mua kỳ hạn cổ phiếu thời hạn năm Cổ phiếu có giá 40USD khơng trả cổ tức suốt thời gian tồn hợp đồng kỳ hạn nói Lãi suất phi rủi ro (liên tục) 10%/năm • Hãy tính giá kỳ hạn Tính giá trị ban đầu vị mua hợp đồng kỳ hạn nói trên? • tháng sau, giá cổ phiếu tăng lên 45USD, lãi suất phi rủi ro 10% Hãy tính giá kỳ hạn giá trị vị nói trên? 14 Một cổ phiếu kỳ vọng trả cổ tức USD sau tháng sau tháng Giá cổ phiếu 50 USD Lãi suất phi rủi ro 8%/năm (liên tục, với kỳ hạn) Một nhà đầu tư vừa bán hợp đồng kỳ hạn cổ phiếu này, thời gian đáo hạn tháng • Hãy tính giá kỳ hạn giá trị ban đầu hợp đồng kỳ hạn? • tháng giá, giá cổ phiếu giảm xuống 48 USD, lãi suất phi rủi ro 8%/năm Hãy tính giá kỳ hạn giá trị vị bán kỳ hạn nói trên? 15 Lãi suất phi rủi ro (liên tục) 10%/năm Chỉ số cổ phiếu chi trả cổ tức 4%/năm Giá trị số cổ phiếu 400 Giá tương lai hợp đồng tương lai tháng 405 Có tồn hội arbitrage không? 16 Lãi suất kỳ hạn tháng (liên tục) Thụy Sĩ Mỹ tương ứng 2% 5%/năm Giá giao franc Thụy Sĩ (CHF) 0.8000 USD Giá tương lai kỳ hạn tháng franc Thụy Sĩ 0.81000 USD Có tồn hội arbitrage khơng? 17 Giá giao bạc USD/oz Chi phí lưu kho 0.24 USD/năm, trả trước theo quý Lãi suất phi rủi ro cho kỳ hạn 10%/năm Hãy tính giá tương lai bạc, giao hàng tháng sau Nếu giá hợp đồng tương lai tháng bạc 13 USD/oz, có hội kinh doanh chênh lệch giá cho nhà đầu tư không? ... 13-Jun 593.30 ( 420 ) (1,340) 2, 660 + 1,340 = 4,000 < 3,000 19-Jun 587.00 (1,140) (2, 600) 2, 740 + 1 ,26 0 = 4,000 26 -Jun 5 92. 30 26 0 (1,540) 5,060 19 Thế chấp... tương lai theo giá giao dịch vào cuối ngày (marked to market) Giao hàng Kết giao dịch hợp đồng tương lai • Sở giao dịch hợp đồng tương lai: Chicago Board of Trade (CBOT), Chicago Mercantile Exchange... bán (Short hedge) 1 .2. Phòng vệ mua (Long hedge) 1.3 Basis risk 1.4 Lựa chọn hợp đồng Phòng vệ chéo Hợp đồng tương lai số chứng khốn 3.1 Phòng ngừa rủi ro cho danh mục đầu tư cổ phiếu 3 .2 Thay đổi
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuong 2 hop dong ky han va tuong lai he 2014 SV, Chuong 2 hop dong ky han va tuong lai he 2014 SV, III. Phòng vệ rủi ro sử dụng hợp đồng tương lai

Từ khóa liên quan