Chuong 1 quan tri rui ro tai chinh

98 159 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2019, 05:35

Quản trị rủi ro tài • GV: Nguyễn Thu Hằng • Email: nthuhang@hotmail.com Chương trình học • Chương 1: Nhập mơn Quản trị rủi ro tàiChương 2: Hợp đồng kỳ hạn hợp đồng tương lai • Chương 3: Hợp đồng hoán đổi • Chương 4: Hợp đồng quyền chọn Đánh giá • Chuyên cần: 10% • Giữa kỳ: 30% (tư luận: tập + lý thuyết) • Cuối kỳ: 60% (tự luận: tập + lý thuyết) Tài liệu • Options, Futures and other derivatives by John Hull CHƯƠNG NHẬP MÔN QUẢN TRỊ RỦI RO TÀI CHÍNH ( tiết) Nội dung I Mối quan hệ lợi suất rủi ro Lợi suất Rủi ro Quan hệ lợi suất rủi ro Ví dụ lợi suất rủi ro Bài tập lợi suất rủi ro II Mục tiêu quản trị rủi ro tài Nội dung III Cơng cụ quản trị rủi ro tài Khái niệm Vai trò công cụ phái sinh IV Thị trường giao dịch cơng cụ quản trị rủi ro tài • Lợi suất : phần trăm chênh lệch kết thu sau khoảng thời gian đầu tư vốn gốc mà nhà đầu tư phải bỏ ban đầu Lợi suất xuất phát từ hai nguồn: • Income gain: cổ tức (dividend) trái tức (coupon) • Capital gain: chênh lệch giá bán giá mua chứng khoán Gọi lãi vốn (giá bán lớn giá mua) lỗ vốn (nếu giá bán nhỏ giá mua) • Ý nghĩa: Cho biết đầu tư đồng thu đồng  Là tiêu chí để so sánh hội đầu tư khác nhau, sở cho biết nên lựa chọn phương án đầu tư có lợi • Dựa vào cách tính, có loại lợi suất: - Lợi suất gộp/ Lợi suất đơn - Lợi suất liên tục Lãi suất thời giá tiền tệ • Giá trị tương lai khoản tiền sau n năm n - năm trả lãi lần FV  PV (1  R ) - năm trả lãi m lần - Lãi trả liên tục: R m n FV  PV (1  ) m FV  PVe Rn Ví dụ đầu cơ: • Một nhà đầu tư có 2000 USD để đầu tư Anh ta dự báo giá cổ phiếu Microsoft tăng tháng tới Cổ phiếu có giá 20USD, giá quyền chọn mua tháng với giá thực 22.5USD USD Anh ta có chiến lược đầu tư nào? Tính lợi suất chiến lược giá cổ phiếu sau tháng 27 USD, 18 USD? • Ví dụ tận dụng hội chênh lệch giá (Arbitrage) • Cơ hội ăn chênh lệch giá (arbitrage) việc nhà đầu tư thu lợi nhuận phi rủi ro việc tham gia đồng thời nhiều giao dịch nhiều thị trường khác • Ví dụ : Một cổ phiếu có giá 100 GBP London 200 USD New York Tỷ giá 2.0300 Nhà đầu tư có hội ăn chênh lệch giá khơng ? • Nhà đầu tư mua cổ phiếu New York bán London Dòng tiền nhà đầu tư là : -200 + 100x 2.03 = USD cổ phiếu mua bán BÀI TẬP VỀ CÁC CÔNG CỤ PHÁI SINH 21 Một nhà đầu tư bán kỳ hạn 100,000 GBP để lấy USD với tỷ giá : GBP = 1.9 USD Hãy xác định lợi nhuận nhà đầu tư vào ngày đáo hạn, tỷ giá là : (a) GBP = 1.8900 USD, (b) GBP = 1.92 USD 22 Một nhà đầu muốn hưởng lợi từ dự báo tăng giá cổ phiếu Giá cổ phiếu 29 USD, hợp đồng quyền chọn mua cổ phiếu có giá thực 30 USD, phí quyền 2.9 USD Nhà đầu tư có 5800 USD để đầu tư Hãy xác định thu nhập (hoặc lỗ) chiến lược (a) đầu tư vào cổ phiếu , (b) đầu tư vào quyền chọn mua giá cổ phiếu tăng lên 35 USD, giá cổ phiếu giảm xuống 25 USD 23 Một hợp đồng quyền chọn mua cổ phiếu với giá thực 50 USD, phí quyền 2.5 USD đáo hạn vào tháng 11 Hãy vẽ đồ thị lợi nhuận người nắm quyền vào tháng 11 24 Giá vàng giao 1000 USD Giá kỳ hạn năm vàng 1100 USD Lãi suất tiền USD thời hạn năm 5%/năm (liên tục) Giả sử không phát sinh thu nhập khác hay chi phí khác từ việc nắm giữ vàng Có tồn hội arbitrage không ? 25 Một doanh nghiệp Việt Nam cần phải toán triệu USD sau tháng Hãy giải thích làm doanh nghiệp phòng ngừa rủi ro tỷ giá cách sử dụng : (a) hợp đồng kỳ hạn, (b) hợp đồng tương lai, (c) hợp đồng quyền chọn 26 Vẽ đồ thị mô tả lợi nhuận danh mục bao gồm : vị mua kỳ hạn tài sản vị mua quyền chọn bán kiểu châu Âu tài sản, với ngày đáo hạn Biết giá thực hợp đồng quyền chọn bán với giá kỳ hạn vào ngày ký kết hợp đồng 27 Giá dầu 70 USD/ thùng Giá tương lai năm dầu 80 USD/thùng Lãi suất USD kỳ hạn năm 5%/năm Chi phí bảo quản liên quan đến việc nắm giữ dầu 2%/năm Có tồn hội arbitrage không? 28 Giá dầu 70 USD/thùng Giá dầu tương lai 65USD/thùng Lãi suất USD kỳ bạn năm 5%/năm Chi phí bảo quản liên quan đến việc nắm giữ dầu 2%/năm Có tồn hội arbitrage không? 29 Giá vàng giao 1600 USD/oz Giá kỳ hạn năm 1800 USD/oz Lãi suất 10%/năm Giả sử chi phí bảo quản vàng 0, vàng không sinh lời 1năm nắm giữ Có tồn hội arbitrage khơng ? IV.Thị trường giao dịch chứng khốn phái sinh • Chứng khốn phái sinh giao dịch sở giao dịch chứng khốn thỏa thuận OTC • Trên sở giao dịch, giống chứng khoán khác, hợp đồng chứng khoán phái sinh hợp đồng tương lai quyền chọn chuẩn hóa với quy cách hợp đồng quy chuẩn giao dịch theo quy định sở giao dịch Cơ chế ký quỹ sở giao dịch làm cho giao dịch khơng có rủi ro tín dụng • Giao dịch OTC, thực sở thỏa thuận bên không quy chuẩn Giao dịch OTC không đảm bảo tiềm ẩn nhiều rủi ro tín dụng, bên tham gia giao dịch không tôn trọng hợp đồng IV.Thị trường giao dịch chứng khốn phái sinh • Sở giao dịch chứng khốn nơi tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh tập trung cho chứng khoán phái sinh đủ điều kiện giao dịch Sở giao dịch chứng khoán • Sở giao dịch chứng khoán thường tổ chức theo mơ hình giao dịch tập trung nhằm đảm bảo hoạt động giao dịch chứng khoán phái sinh thị trường diễn cách công khai, công bằng, trật tự hiệu IV.Thị trường giao dịch chứng khốn phái sinh • Mục tiêu quan trọng hàng đầu Sở giao dịch chứng khoán tạo lập thị trường giao dịch liên tục cho chứng khoán phái sinh sở giao dịch • Các giao dịch chứng khoán phái sinh diễn liên tục với khối lượng lớn biến động giá nhỏ qua lần giao dịch IV.Thị trường giao dịch chứng khốn phái sinh • Mức độ liên tục thị trường kiểm tra thơng qua: – Tần số xuất giao dịch – Phí giao dịch (chênh lệch giá mua giá bán) – Tốc độ thực giao dịch, – Mức thay đổi giá thấp giao dịch • Các nhà tạo lập thị trường đóng vai trò quan trọng việc đảm bảo hoạt động thị trường giao dịch liên tục thông qua việc chào mua chào bán chứng khoán thời điểm Lợi nhuận họ chênh lệch giá mua vào giá bán IV.Thị trường giao dịch chứng khốn phái sinh • Mơ hình sở giao dịch chứng khốn thiết kế để sở giao dịch nơi tốt để người bán người mua cạnh tranh xác định giá chứng khốn tốt với chi phí giao dịch thấp thông qua chế giao dịch cơng bằng, minh bạch, trật tự hiệu • Sở giao dịch chứng khốn mơ hình thị trường tổ chức mức độ cao so với tất loại thị trường IV.Thị trường giao dịch chứng khốn phái sinh • Do tính chất phức tạp hoạt động sở giao dịch, để đảm bảo giao dịch diễn cách trật tự an toàn, thành viên giao dịch sở giao dịch phải đảm bảo điều kiện yêu cầu sở giao dịch sở giao dịch cấp phép giao dịch sở giao dịch • Các thành viên thị trường thành viên sở giao dịch phải giao dịch thông qua môi giới sở giao dịch IV.Thị trường giao dịch chứng khốn phái sinh • Cũng giống sở giao dịch hàng hóa, đấu giá cạnh tranh trực tiếp (Open Outcry Trading) phương thức giao dịch truyền thống đặc trưng hấp dẫn sở giao dịch chứng khốn trước • Hiện nay, hệ thống giao dịch khớp lệnh điện tử thay phương thức giao dịch truyền thống Đấu giá cạnh tranh trực tiếp (Open Outcry Trading) thực phổ biến Sở giao dịch hàng hóa Sở giao dịch chứng khốn phái sinh hợp đồng tương lai quyền chọn • Đấu giá cạnh tranh trực tiếp (Open Outcry Trading) thường thực Sân giao dịch (trading pit) hay vòng tròn giao dịch (trading ring) sở giao dịch IV.Thị trường giao dịch chứng khốn phái sinh • Định nghĩa cách đơn giản, thị trường OTC thị trường thỏa thuận qua nhà đầu tư với nhà kinh doanh chứng khoán trực tiếp tiến hành thỏa thuận, giao dịch mua bán chứng khốn khác Quy mơ thị trường OTC Sở giao dịch 240 Size of Market ($ 220 trillion) 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 Jun-98 Jun-99 Jun-00 OTC Exchange Jun-01 Jun-02 Jun-03 Jun-04 Source: Bank for International Settlements Chart shows total principal amounts for OTC market and value of underlying assets for exchange market ... QUẢN TRỊ RỦI RO TÀI CHÍNH ( tiết) Nội dung I Mối quan hệ lợi suất rủi ro Lợi suất Rủi ro Quan hệ lợi suất rủi ro Ví dụ lợi suất rủi ro Bài tập lợi suất rủi ro II Mục tiêu quản trị rủi ro tài Nội... 1  Rkt         1 Pt  k Pt  k Pt  k   Pt  Pt  [ (1  Rt ) (1  Rt  ) (1  Rt  k 1 )]  • Quy đổi lợi suất đơn/ ls gộp theo thời gian - Lợi suất năm lợi suất tháng: 12 Ra  (1. .. nhà đầu tư? • Ví dụ 2: Nhà đầu tư mua cổ phiếu A vào đầu tháng 1/ 2 011 với giá mua 30.000 đ, tháng 1/ 2 011 nhà đầu tư nhận cổ tức 10 00 đ, cuối tháng giá cổ phiếu A 40.000 đ Tính lợi suất nhà đầu
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuong 1 quan tri rui ro tai chinh, Chuong 1 quan tri rui ro tai chinh, Lợi suất của CK trên TTCK Mỹ (1926-2000), Đo lường rủi ro, Hợp đồng kỳ hạn (Forwards) và hợp đồng tương lai (Futures), Ví dụ về hợp đồng tương lai, IV.Thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh

Mục lục

Xem thêm