Luyện nghe nâng cao TOEIC o4

196 5 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2019, 23:03

Ohana means family Family means no one is left behind or forgotten Người dịch Admin: Phương Eco - https://www.facebook.com/phuongeco Quyển sách Eco Phuong (Phương Eco) Admin Group “ Toeic Practice Club” biên soạn để giúp người có tài liệu tự học TOEIC hiệu Khi bạn dùng sách để ôn luyện xem bạn mua sách từ với giá 10 ngàn vnd tác giả không thu trực tiếp Mong bạn gửi số tiền đến người cần giúp đỡ quỹ từ thiện, người ăn xin mà bạn biết, bạn gặp thay cho tác giả Cảm ơn bạn chúc bạn có kết thi mong đợi Ohana means family Family means no one is left behind or forgotten Người dịch Admin: Phương Eco - https://www.facebook.com/phuongeco Bài dịch LC Economy làm tặng cộng đồng, cho bạn bắt đầu học nghe TOEIC Bài dịch chưa chuẩn nhất, sai điều khơng thể tránh khỏi Mình mong nhận ý kiến phản hồi từ người để hồn thiện Người học khơng học thuộc lời dịch, tự dịch lấy đối chiếu, so sánh, tham khảo Các bạn tham gia Group page link bên để nhận nhiều tài liệu hữu ích Link Group: https://www.facebook.com/groups/Toeictuhoc/ Link fanpage: https://www.facebook.com/OhanaToeic Link face: Phương Eco - https://www.facebook.com/phuongeco Phương Eco – Together, We will fly so high! Đồng thời dịch song LC economy 2,3,5 Tất có wall cá nhân mình, người kết bạn để tiện theo dõi đăng SÀI GỊN, MÙA XN, NĂM BÍNH THÂN, 2016 Phương Eco Quyển sách Eco Phuong (Phương Eco) Admin Group “ Toeic Practice Club” biên soạn để giúp người có tài liệu tự học TOEIC hiệu Khi bạn dùng sách để ôn luyện xem bạn mua sách từ với giá 10 ngàn vnd tác giả không thu trực tiếp Mong bạn gửi số tiền đến người cần giúp đỡ quỹ từ thiện, người ăn xin mà bạn biết, bạn gặp thay cho tác giả Cảm ơn bạn chúc bạn có kết thi mong đợi Ohana means family Family means no one is left behind or forgotten Người dịch Admin: Phương Eco - https://www.facebook.com/phuongeco TEST PART PHẦN 41- 43 refer to the following conversation 41-43 Tham khảo đoạn hội thoại sau w Excuse me How much you charge for W Xin lỗi Bạn tính phí cho parking per hour? M gửi xe vậy? I’m afraid to say this parking lot is all full M Tơi tiếc phải nói với bạn lúc right now bãi đậu xe hết chỗ w OK Could you recommend another W Vâng Bạn chỉ/ giới thiệu cho tơi parking lot nearby that I could use? I need bãi đậu xe gần mà tơi gởi to park my car and get to an appointment, (dùng) không? Tôi cần gửi xe đến but I am new to this town and not familiar nơi hẹn, đến thị trấn with the area I may not make it to the chưa quen thứ khu vực Có appointment in time lẽ đến hẹn M Why don’t you check out the garage at the M Sao bạn không thử đến garage nhà Carlton Theater across the street? The hát Carlton bên đường ? Hôm theater is closed today and the parking lot nhà hát đóng cửa bãi đậu xe there doesn’t charge a lot I’m sure you khơng tính nhiều phí đâu Tơi chắn will be able to find a parking spot there I bạn tìm chỗ đậu xe know parking in the city can be a Tơi biết tìm chỗ đậu xe headache, which is why I always try to use thành phố vấn đề khó khăn public transportation (vấn đề hóc búa), lý tơi =: which is why: lý sao/ ln ln cố gắng sử dụng dịch vụ nên giao thông công cộng Quyển sách Eco Phuong (Phương Eco) Admin Group “ Toeic Practice Club” biên soạn để giúp người có tài liệu tự học TOEIC hiệu Khi bạn dùng sách để ôn luyện xem bạn mua sách từ với giá 10 ngàn vnd tác giả không thu trực tiếp Mong bạn gửi số tiền đến người cần giúp đỡ quỹ từ thiện, người ăn xin mà bạn biết, bạn gặp thay cho tác giả Cảm ơn bạn chúc bạn có kết thi mong đợi Ohana means family Family means no one is left behind or forgotten Người dịch Admin: Phương Eco - https://www.facebook.com/phuongeco 44-46 refer to the following conversation 44-46 Tham khảo đoạn hội thoại sau M Good morning, Linda Can ! sneak a peek M Xin chào (buổi sáng), Linda Tơi at the sales report before the executives’ ngó qua báo cáo bán hàng trước meeting this evening? How is it coming họp giám đốc điều hành tối không? along by the way? Nhân tiện xem tiến triển ? w I’m devoting myself to the report right W Tôi tập trung soạn thảo báo cáo now It should be ready for you to review từ lúc Bản báo cáo hoàn by noon Would it be OK if I e-mailed it to thành gởi tới cho bạn để xem xét vào buổi you by then? I’m afraid any time sooner trưa Sẽ ổn vào lúc tơi gửi ewill be impossible for me, considering my mail cho bạn ? Tơi e hồn thành workload right now vào thời điểm sớm điều tôi, xem xét khối lượng công việc phải làm lúc M That’s fine And could you make copies to M Cũng Và bạn giúp tơi circulate at the meeting? I’ll let you know photo thêm nhiều để phát cho this afternoon about exactly how many người họp không? Chiều copies I’ll need tơi báo cho bạn biết xác số lượng (bản cần photo) mà cần 47-49 refer to the following conversation 47-49 tham khảo hội thoại sau w Excuse me, this camera looks really nice, W Xin lỗi, camera thực trông but you know how much it is? I can’t đẹp, bạn biết giá find a price tag anywhere M không? Tôi không tìm thấy nhãn ghi giá Well, you are in luck We’ve just slashed M Vâng, bạn gặp may Chúng vừa Quyển sách Eco Phuong (Phương Eco) Admin Group “ Toeic Practice Club” biên soạn để giúp người có tài liệu tự học TOEIC hiệu Khi bạn dùng sách để ôn luyện xem bạn mua sách từ với giá 10 ngàn vnd tác giả không thu trực tiếp Mong bạn gửi số tiền đến người cần giúp đỡ quỹ từ thiện, người ăn xin mà bạn biết, bạn gặp thay cho tác giả Cảm ơn bạn chúc bạn có kết thi mong đợi Ohana means family Family means no one is left behind or forgotten Người dịch Admin: Phương Eco - https://www.facebook.com/phuongeco the price for this model and I guess we giảm giá cho dòng sản phẩm didn’t have a chance to put the new price nghĩ chúng tơi chưa kịp (chưa có hội) tag on yet Let me talk to the assistant dán nhãn giá lên sản phẩm Bây manager in the storeroom I’ll check with gặp trợ lý giám đốc nhà kho Tôi hỏi anh xác nhận giá với him and confirm the price w I’ve really come by at the right time! I’ve bạn been thinking about buying this one for W Thực đến lúc nhỉ! some time, but the price was a bit out of Trước có vài lần tơi nghĩ đến việc my range With this price discount, mua sản phẩm giá cao so hopefully I will be able to afford it Of all với túi tiền tơi Với chương trình giảm the models I’ve looked into, this one is by giá này, hi vọng tơi mua Trong số tất sản phẩm mà far my favorite one xem xét kỹ, sản phẩm vượt trội nhiều so với sản phẩm ưa chuộng 50-52 refer to the following conversation M 50-52 tham khảo đoạn hội thoại sau Won’t you go out with me and Lisa for M Bạn khơng ngồi ăn trưa tơi lunch? We’re going to the Italian Lisa à? Chúng dự định ăn trưa restaurant across the street before the nhà hàng Ý bên đường trước executive meeting starts họp chấp hành bắt đầu w Thanks, but I can’t I still have to make W Cảm ơn, tơi khơng thể Tơi copies of the printouts for the meeting phải photo tài liệu cho họp Thời gian The time of the meeting was changed and họp thay đổi buổi họp bắt đầu it now starts in half an hour Actually, you nửa Thực sự, bạn có lẽ guys may be pressed for time if you decide khơng có nhiều thời gian to eat out định ăn vào lúc Quyển sách Eco Phuong (Phương Eco) Admin Group “ Toeic Practice Club” biên soạn để giúp người có tài liệu tự học TOEIC hiệu Khi bạn dùng sách để ôn luyện xem bạn mua sách từ với giá 10 ngàn vnd tác giả không thu trực tiếp Mong bạn gửi số tiền đến người cần giúp đỡ quỹ từ thiện, người ăn xin mà bạn biết, bạn gặp thay cho tác giả Cảm ơn bạn chúc bạn có kết thi mong đợi Ohana means family Family means no one is left behind or forgotten Người dịch Admin: Phương Eco - https://www.facebook.com/phuongeco M I didn’t know that In that case we’d better M Tơi khơng biết điều Trong trường just grab just some sandwiches I don’t hợp đó, nên mua nhanh số want to take any chances and be late forthe bánh sandwich Tôi không muốn gặp bất meeting Can I pick something up for you? kỳ rủi ro trễ họp Bạn có cần w No, that’s fine I can’t spare any time at all mua giúp cho bạn thức ăn không? before the meeting I’ll just grab W Không, Tơi khơng có chút something to eat after the meeting is over thời gian rãnh rỗi trước họp Tơi Thanks for asking, though chọn nhanh để ăn sau họp kết thúc Mặc dù vậy, cám ơn bạn quan tâm 53-55 refer to the following conversation 53-55 tham khảo đoạn hội thoại sau w Excuse me, sir I talked to your assistant Xin lỗi, thưa ông Tối qua, nói editor last night and she told me your chuyện với trợ lý biên tập cô bảo tơi magazine has an assistant photographer tạp chí ông cần trợ position open I work in the building lý nhiếp ảnh gia Tôi làm việc tòa nhà across the street so I thought I could drop bên đường nên nghĩ ghé qua by to see if I could learn more about the xem tơi có thêm thơng tin công job.Right now I’m working as a part-time việc hay không Hiện làm assistant photographer at a publishing việc với tư cách trợ lý nhiếp ảnh company M bán thời gian công ty xuất Well, I’m afraid you are talking to the M Vâng, e bạn gặp không wrong person Mr Chu should be able to help người Ơng Chu người you.Mr Chu is our head photographer and giúp bạn Chu nhiếp ảnh gia trưởng he’s responsible for hiring the photography chúng tơi anh có nhiệm vụ tuyển department employees, but his schedule is dụng nhiếp ảnh gia cho phận, full today You’ll need to set up an anh kín lịch vào hơm Có Quyển sách Eco Phuong (Phương Eco) Admin Group “ Toeic Practice Club” biên soạn để giúp người có tài liệu tự học TOEIC hiệu Khi bạn dùng sách để ôn luyện xem bạn mua sách từ với giá 10 ngàn vnd tác giả không thu trực tiếp Mong bạn gửi số tiền đến người cần giúp đỡ quỹ từ thiện, người ăn xin mà bạn biết, bạn gặp thay cho tác giả Cảm ơn bạn chúc bạn có kết thi mong đợi Ohana means family Family means no one is left behind or forgotten Người dịch Admin: Phương Eco - https://www.facebook.com/phuongeco lẽ bạn cần phải xếp hẹp để appointment to meet him gặp anh w Oh, I hoped he might spare just a W Ơ, tơi hi vọng anh dành vài fewminutes to tell me more about the phút để thông tin thêm cho công position M việc Well, he probably won’t have time for W Vâng, có lẽ anh khơng có thời that,but let me call his office Maybe you gian để làm việc đó, tơi gọi đến văn phòng anh Có lẽ bạn nói can talk with his assistant chuyện với trợ lý anh 56-58 refer to the following conversation 56-58 Tham khảo đoạn hội thoại sau M Hi, you left a message on my answering M Xin chào, bạn để lại tin nhắn machine and mentioned the team uniforms máy trả lời điện thoại đề you’ve asked us to make you Have there cập đến đồng phục nhóm mà bạn u cầu chúng tơi làm Có thay đổi been any changes? khơng ? W Yes, we originally asked you to W Có bạn, ban đầu yêu cầu bạn deliverthem next Wednesday However, is giao hàng vào thứ tư tuần tới Tuy nhiên, there any chance that you can have them bạn giao hàng cho chúng tơi vào delivered to us by the end of this cuối tuần không? Như bạn thấy week?You see, the team’s schedule has đấy, lịch trình nhóm thay đổi (đã been updated We’ve been called up to cập nhật) Chúng gọi play at a special exhibition game next điện đến chơi triển lãm game đặc Monday Do you think that you can pull it biệt vào thứ hai tới Bạn nghĩ bạn off? It would be really great if we can play hồn thành kịp (làm kịp) khơng ? Sẽ the game in our new uniforms I apologize tuyệt vời chơi game for making this kind of demand on such đồng phục Tôi xin lỗi Quyển sách Eco Phuong (Phương Eco) Admin Group “ Toeic Practice Club” biên soạn để giúp người có tài liệu tự học TOEIC hiệu Khi bạn dùng sách để ôn luyện xem bạn mua sách từ với giá 10 ngàn vnd tác giả không thu trực tiếp Mong bạn gửi số tiền đến người cần giúp đỡ quỹ từ thiện, người ăn xin mà bạn biết, bạn gặp thay cho tác giả Cảm ơn bạn chúc bạn có kết thi mong đợi Ohana means family Family means no one is left behind or forgotten Người dịch Admin: Phương Eco - https://www.facebook.com/phuongeco short notice đưa loại yêu cầu thông qua thông báo ngắn M Well, you know, everything is done M Vâng, bạn thấy đó, thứ exceptfor the team’s logo All I need is a hồn thành ngoại trừ logo nhóm Tất picture ofit, which you were supposed to send tơi cần ảnh bạn me If you could forward that to me today, I có nhiệm vụ phải gửi cho ảnh Nếu don’t see an issue in completing the order in bạn chuyển tiếp ảnh cho time ngày hôm nay, cho việc hoàn thành đơn đặt hàng hẹn điều khả thi 59-61 refer to the following conversation 59-61 tham khảo hội thoại sau w Can I see the store manager? Actually, if W Tôi gặp người quản lý cửa hàng the store manager is unavailable, you không? Thực ra, ông khơng có might be able to help me, too Could you đây, bạn giúp tơi Bạn có get someone to wipe up the floor in aisle thể nhờ lên lau sàn nhà gian số where the baking supplies are? I just nơi làm bánh nướng? Tôi vừa làm rơi bột dropped flour all over the ground People khắp sàn nhà Mọi người trượt té could slip and be injured M bị thương Did a bag break again? This is the third M Một túi lại bị bể tiếp à? Chuyện time that’s happened today We need to diễn ba lần ngày hôm check if there’s a problem with the Chúng ta cần phải kiểm tra xem bao bì packaging of that flour product If you sản phẩm bột có vấn đề hay khơng don’t mind, can you explain to me exactly Nếu khơng có trở ngại (Nếu khơng how it happened? phiền), xin giải thích cho việc diễn nào? w I was picking up a bag of flour off the W Tơi lấy gói bột khỏi kệ phía Quyển sách Eco Phuong (Phương Eco) Admin Group “ Toeic Practice Club” biên soạn để giúp người có tài liệu tự học TOEIC hiệu Khi bạn dùng sách để ôn luyện xem bạn mua sách từ với giá 10 ngàn vnd tác giả không thu trực tiếp Mong bạn gửi số tiền đến người cần giúp đỡ quỹ từ thiện, người ăn xin mà bạn biết, bạn gặp thay cho tác giả Cảm ơn bạn chúc bạn có kết thi mong đợi Ohana means family Family means no one is left behind or forgotten Người dịch Admin: Phương Eco - https://www.facebook.com/phuongeco shelf, and the bottom of it was cracked có chỗ để mở Tơi nghĩ open I think it wasn’t properly sealed, niêm phong cách, because I didn’t even tug it very hard chí tơi khơng kéo mạnh trước before it just ripped I would strongly rách toạt Tơi nghi ngờ bao bì suspect that there’s a problem with the sản phẩm product packaging, M I’m really sorry for the inconvenience I’ll M Tôi thực xin lỗi bất tiện need to make a phone call to the supplier Tôi cần phải gọi cho nhà cung cấp để about this But right now I’d better send trình bày vấn đề Nhưng bây giờ, someone from the stockroom to clean up khẩn trương điều động (cử) the spill Thanks for letting me know người từ nhà kho đến lau chỗ bẩn sàn nhà Cám ơn bạn báo cho biết 62-64 refer to the following conversation 62-84 tham khảo đoạn hội thoại sau w Hello, can I speak to Mr Wright? My W Xin chào, tơi nói chuyện với ông name is Nancy Grace I am calling to see Wright không? Tôi tên Nancy Grace Tôi if I can hire your company for the gọi để hỏi xem liệu tơi th cơng ty landscaping work around my home in bạn tạo cảnh quan xung quanh nhà Evansville It’s the new one under Evansville không mà Đây công construction on Meridian Street Would it trình xây dựng đường be possible for you to drop by and give me Meridian Bạn ghé qua báo giá a quote sometime this week? cho vào lúc tuần khơng? M Certainly, Ms Grace Thanks for showing M Tất nhiên được, bà Grace Cám ơn bạn an interest in us We would be happy to dành quan tâm đến Tôi Quyển sách Eco Phuong (Phương Eco) Admin Group “ Toeic Practice Club” biên soạn để giúp người có tài liệu tự học TOEIC hiệu Khi bạn dùng sách để ôn luyện xem bạn mua sách từ với giá 10 ngàn vnd tác giả không thu trực tiếp Mong bạn gửi số tiền đến người cần giúp đỡ quỹ từ thiện, người ăn xin mà bạn biết, bạn gặp thay cho tác giả Cảm ơn bạn chúc bạn có kết thi mong đợi Ohana means family Family means no one is left behind or forgotten Người dịch Admin: Phương Eco - https://www.facebook.com/phuongeco give you a quote I know where your new biết vị trí ngơi nhà bà Tôi house is I’m free Wednesday morning rãnh vào sáng thứ tư chiều thứ sáu and Friday afternoon, w Wednesday morning would work best for W Sáng thứ tư phù hợp với me How about 10 o’clock? M Thế 10 có khơng? 10 o’clock is fine I’ll see you there and M Vâng, 10 Tôi gặp bà we can then look around the site together quan sát Untilthen, why don’t you log on to our quanh vị trí Lúc bà không website to see some photos of our đăng nhập vào trang web để previous work? It will give you an idea of xem hình ảnh cơng trình what kind of landscaping work you might trước chúng tôi? Trang web like done.Then we can work together from giúp bà có ý tưởng loại cơng trình cảnh there quan mà bà muốn tiến hành Sau đó, bắt đầu làm việc với từ ý tưởng 65-67 refer to the following conversation M 65-67 tham khảo đoạn hội thoại sau Good morning My name is Adam Jackson M Chào (buổi sáng) Tôi tên Adam I’m here to see Ms Parker, the human Jackson Tôi đến để gặp bà Parker, resources manager I will be working here giám đốc nhân Tôi làm việc from today and I was instructed to report từ hôm hướng dẫn to her for a tour of the building Can you phải trình diện với để xung quanh help me find her? tòa nhà Bạn giúp tơi tìm khơng? w Actually, I’m Jane Parker It’s my pleasure W Tơi Jane Parker Rất vui to finally meet you, Adam Before I walk cuối gặp bạn Adam Trước you around the building, I’ll take you to dẫn bạn quanh tòa nhà, trước hết tơi Quyển sách Eco Phuong (Phương Eco) Admin Group “ Toeic Practice Club” biên soạn để giúp người có tài liệu tự học TOEIC hiệu Khi bạn dùng sách để ôn luyện xem bạn mua sách từ với giá 10 ngàn vnd tác giả không thu trực tiếp Mong bạn gửi số tiền đến người cần giúp đỡ quỹ từ thiện, người ăn xin mà bạn biết, bạn gặp thay cho tác giả Cảm ơn bạn chúc bạn có kết thi mong đợi Ohana means family Family means no one is left behind or forgotten Người dịch Admin: Phương Eco - https://www.facebook.com/phuongeco shipping records 56-58 refer to the following conversation 56-58 Tham khảo đoạn hội thoạisau w Hello, Matt It has come to my attention w Xin chào Matt Tôi nhớ cửa hàng that the store will soon supply bamboo sớm cung cấp ván sàn tre Anh có nghĩ flooring Do you think our customers khách hàng thích will like it? không? M The last store for which I worked never M Cửa hàng trước mà làm việc không seemed to supply enough of this cung cấp đủ loại sàn cho khách flooring for its who hàng họ, khách hàng dường nghĩ customers, apparently thought it very exotic lạ Hơn nữa, họ nhận chi phí Furthermore, they realized it was more hợp lý so với bề mặt gỗ khác Sự phổ affordable than other wood surfaces Its biến thực đáng kể popularity was actually quite w Thật thú vị Tuy nhiên, nghi ngại remarkable w That’s màu sắc tre sáng Có lẽ khách interesting However, I hàng cảm thấy thất vọng hạn chế amconcerned that the color of bamboo is lựa chọn họ nói đến màu sắc too light Perhaps customers will feel M Đừng sợ hãi Tơi tin tơi giải frustrated by their limited choices when vấn đề nhỏ cho chị Tồn quy trình sản xuất nhuộm đen gỗ tre it comes to color M Have no fear I believe I may solve this Khách hàng có nhiều lựa minor problem for you There exists a chọn Nhà sản xuất có trang web manufacturing process that can darken chứa lượng thông tin lớn Tại chị bamboo wood Our customers would không xem nhỉ? then have more selection The manufacturer has a website that contains Quyển sách Eco Phuong (Phương Eco) Admin Group “ Toeic Practice Club” biên soạn để giúp người có tài liệu tự học TOEIC hiệu Khi bạn dùng sách để ôn luyện xem bạn mua sách từ với giá 10 ngàn vnd tác giả không thu trực tiếp Mong bạn gửi số tiền đến người cần giúp đỡ quỹ từ thiện, người ăn xin mà bạn biết, bạn gặp thay cho tác giả Cảm ơn bạn chúc bạn có kết thi mong đợi Ohana means family Family means no one is left behind or forgotten Người dịch Admin: Phương Eco - https://www.facebook.com/phuongeco a large amount of information Why don’t you take a look? 59-61 refer to the following conversation 59-61 Tham khảo đoạn hội thoạisau w I have just perused the e-mail I received w Tôi vừa đọc kỹ e-mail nhận từ from Ms Davis She confirmed that four bà Davis Bà khẳng định bốn khách clients from Boston will be coming on hàng từ Boston đến vào thứ sáu để thảo Friday to discuss the new shopping luận trung tâm mua sắm center we’re designing for them We thiết kế cho họ Chúng ta hy vọng hope that our design will meet their thiết kế đáp ứng mong đợi expectations M họ Good Now that we are in possession of M Tốt Bây sống this confirmation, we can move forward với xác nhận này, tiếp with our plans for Friday’s lunch tục với kế hoạch cho họp meeting I have been waiting to hear trưa thứ sáu Tôi chờ đợi để biết how many people would be attending người tham dự kiện the event before making a reservation w Can we make our reservation for trước đặt phòng w Chúng ta đặt phòng vào buổi trưa à? noon?The clients are obliged to return to Khách hàng buộc phải quay trở lại nhà ga the train station by 3:30 in order to xe lửa trước 3:30 để lên tàu lại Boston board the train back to Boston M Sure I am more than happy to get a M Chắc Tôi vui thực đặt reservation for noon when I return to my phòng cho bữa trưa quay trở lại bàn desk We should also speculate about a Chúng ta nên xem xét nhà restaurant near our office that may be hàng gần văn phòng suitable In fact, Mable comes to mind cho tiện Thực ra, Mable Quyển sách Eco Phuong (Phương Eco) Admin Group “ Toeic Practice Club” biên soạn để giúp người có tài liệu tự học TOEIC hiệu Khi bạn dùng sách để ôn luyện xem bạn mua sách từ với giá 10 ngàn vnd tác giả không thu trực tiếp Mong bạn gửi số tiền đến người cần giúp đỡ quỹ từ thiện, người ăn xin mà bạn biết, bạn gặp thay cho tác giả Cảm ơn bạn chúc bạn có kết thi mong đợi Ohana means family Family means no one is left behind or forgotten Người dịch Admin: Phương Eco - https://www.facebook.com/phuongeco immediately It’s right down the street nghĩ đến Nó đường có and offers excellent food tuyệt vời 62-64 refer to the following conversation 62-64 Tham khảo đoạn hội thoạisau M Last night, I had the privilege of enjoying M Đêm qua, tơi có vinh dự thưởng the new Mara Salinger musical at the thức nhạc kịch Mara Salinger Millet Theater have you seen it Nhà hát Millet Bạn xem chưa? yourself? w I’m afraid not I love watching live w Tôi e chưa Tơi thích xem biểu diễn performances, but unfortunately I have trực tiếp, tiếc chưa có vinh yet to have the pleasure of viewing that hạnh xem Anh nghĩ nào? one What did you think of it? M Well, although the plot left much to be M Vâng, cốt truyện mong đợi, desired, for the action was difficult to diễn biến khó để theo dõi, tơi follow,I did think that the lead actress nghĩ nữ diễn viên tuyệt vời was amazing In addition, her singing Ngồi ra, giọng hát cơđầy xuất sắc! was remarkable! w Hmm I am desperate to see it, but I’m w Hmm Tơi nơn nóng xem kinh flying back to Hong Kong tomorrow khủng, phải bay trở lại Hồng I’ll be away for the entire month of Kông vào ngày mai Tôi tháng May Perhaps with a little luck I may be năm Có lẽ với chút may mắn tơi able to obtain tickets when I return có vé quay trở lại 65-67 refer to the following conversation 65-67 Tham khảo đoạn hội thoạisau w The finance department gave me the w Bộ phận tài cho tơi báo cáo Quyển sách Eco Phuong (Phương Eco) Admin Group “ Toeic Practice Club” biên soạn để giúp người có tài liệu tự học TOEIC hiệu Khi bạn dùng sách để ôn luyện xem bạn mua sách từ với giá 10 ngàn vnd tác giả không thu trực tiếp Mong bạn gửi số tiền đến người cần giúp đỡ quỹ từ thiện, người ăn xin mà bạn biết, bạn gặp thay cho tác giả Cảm ơn bạn chúc bạn có kết thi mong đợi Ohana means family Family means no one is left behind or forgotten Người dịch Admin: Phương Eco - https://www.facebook.com/phuongeco sales report from our new grocery store doanh số bán hàng từ cửa hàng tạp hóa in Weston, and this quarter’s sales Weston, doanh số bán figures aremuch lower than we were hàng quý thấp nhiều so với chúng expecting They are actually shockingly mong đợi Chúng thực thấp gây low, and I have begun to worry a great sốc, bắt đầu lo lắng nhiều deal about the future of the store tương lai cửa hàng M Yes, I heard the same news, and it has also distressed me It seems, in fact, that M Vâng, tơi nghe tin đó, làm customers are still loyal to our main căng thẳng Có vẻ như, thực tế, competitor in the area, Ace Grocery, khách hàng trung thành với đối thủ since it’s been there so long, cạnh tranh khu w Do you think more advertising would vực - Cửa hàng tạp hóa Ace, give us the desired result? M lâu No doubt that is a good idea I will spend w Anh nghĩ quảng cáo nhiều some time looking over the sales cho kết mong muốn không? figures If we can discover which M Khơng nghi ngờ gì, ý tưởng products people most consume, then tốt Tôi dành thời gian nghiên cứu số liệu perhaps we will be able to focus our bán hàng Nếu tìm advertisements on those items sản phẩm tiêu thụ nhiều nhất, có lẽ tập trung quảng cáo cho chúng 68-70 refer to the following conversation 68-70 Tham khảo đoạn hội thoạisau M I just received a call from Lavibna Shoes M Tôi vừa nhận gọi từ They make those immensely popular Lavibna Shoes Họ làm đôi giày thể athletic sneakers They ordered 1,000 T- thao thể thao vô phổ biến Họ đặt Quyển sách Eco Phuong (Phương Eco) Admin Group “ Toeic Practice Club” biên soạn để giúp người có tài liệu tự học TOEIC hiệu Khi bạn dùng sách để ôn luyện xem bạn mua sách từ với giá 10 ngàn vnd tác giả không thu trực tiếp Mong bạn gửi số tiền đến người cần giúp đỡ quỹ từ thiện, người ăn xin mà bạn biết, bạn gặp thay cho tác giả Cảm ơn bạn chúc bạn có kết thi mong đợi Ohana means family Family means no one is left behind or forgotten Người dịch Admin: Phương Eco - https://www.facebook.com/phuongeco shirts with their logo printed on them for 1.000 áo thun với logo họ cho a promotional event they’re having next kiện quảng cáo vào thứ hai tới Đơn Monday Really, this is big! It means hàng thực lớn! Nó có nghĩa chúng that we have to design the shirts and ta phải thiết kế áo chuyển trước thứ have them shipped by this Thursday năm w Wow We certainly have no time to lose I will head straight to the production w Wow Chúng ta chắn khơng có thời floor to inform the managers of this gian để lãng phí đâu Tơi đến huge project right away Do we have a tầng sản xuất để thông báo cho nhà copy of the logo, or they still have to quản lý dự án khổng lồ Chúng ta có logo, hay send it? họ chưa gửi nó? M They will be sending it to me by e-mail M Họ gửi cho qua e-mail Ngay lập Immediately after I receive it, I will tức sau tơi nhận nó, tơi khơng waste no time in having the graphics lãng phí thời gian nhờ nhóm đồ họa đưa team enter it into the system If we vào hệ thống Nếu bắt đầu sản initiate production on the T-shirts this xuất chiều nay, áo sẵn sàng để gửi afternoon, we may, with any luck, have trước thứ Năm them ready to send by Thursday PART PHẦN 71-73 refer to the following telephone 71-73 Tham khảo tin nhắn thoại message Greetings, Mr Wales This is a courtesy Chào mừng, ông Wales Đây call from Liz Colts from Sunset gọi lịch từ Liz Colts từ Sunset Quyển sách Eco Phuong (Phương Eco) Admin Group “ Toeic Practice Club” biên soạn để giúp người có tài liệu tự học TOEIC hiệu Khi bạn dùng sách để ôn luyện xem bạn mua sách từ với giá 10 ngàn vnd tác giả không thu trực tiếp Mong bạn gửi số tiền đến người cần giúp đỡ quỹ từ thiện, người ăn xin mà bạn biết, bạn gặp thay cho tác giả Cảm ơn bạn chúc bạn có kết thi mong đợi Ohana means family Family means no one is left behind or forgotten Người dịch Admin: Phương Eco - https://www.facebook.com/phuongeco Accounting The nature of my call requires Accounting Bản chất gọi not a little discussion,I believe I would like khơng đòi hỏi thảo luận nhỏ, to follow up on the financial analysis I gave tin Tơi muốn theo dõi phân tích tài you Since I sent it to you on Monday, I am tơi gửi cho ơng Kể từ tơi gửi sure you should have received it by now If cho ơng vào thứ hai, tơi ơng you were able to peruse the report nhận Nếu ông đọc kỹ nội critically, you will find that the company’s dung báo cáo kĩ càng, ông thấy tình financial position is quite good However, I hình tài cơng ty tốt Tuy have some recommendations that I think nhiên, có số kiến nghị mà tơi nghĩ will save you even more money Please giúp ông tiết kiệm tiền nhiều Xin give me a call at your earliest convenience vui lòng gọi cho tơi thời gian thuận I’ll be out of town at the beginning of next tiện sớm Tôi không thị trấn week, but I intend to return by Wednesday vào đầu tuần tới, dự định trở lại vào thứ tư 74-76Tham khảo đoạn nói chuyện sau 74-76 refer to the following talk Thank you to all who have come today to Cảm ơn tất người đến ngày hôm view our brand-new fitness center, about để tham quan trung tâm thể dục which we are simply beaming with pride chúng tôi, nơi mà đơn My name is Lawrence Goodwill As the giản tươi cười rạng rỡ với niềm tự hào center’s manager, it is my honor to lead Tên Lawrence Goodwill Là giám đốc today’s tour First, let me begin by saying trung tâm, vinh dự that in addition to the state-of- the-art dẫn đợt tham quan ngày hôm Đầu tiên, equipment you’d expect of a fine để bắt đầu cách nói ngồi establishment such as ours, we go above trang thiết bị mà bạn mong đợi and beyond the competition by offering a trung tâm tốt, sâu vượt Quyển sách Eco Phuong (Phương Eco) Admin Group “ Toeic Practice Club” biên soạn để giúp người có tài liệu tự học TOEIC hiệu Khi bạn dùng sách để ôn luyện xem bạn mua sách từ với giá 10 ngàn vnd tác giả không thu trực tiếp Mong bạn gửi số tiền đến người cần giúp đỡ quỹ từ thiện, người ăn xin mà bạn biết, bạn gặp thay cho tác giả Cảm ơn bạn chúc bạn có kết thi mong đợi Ohana means family Family means no one is left behind or forgotten Người dịch Admin: Phương Eco - https://www.facebook.com/phuongeco wide range of fitness, martial arts, and yoga xa cạnh tranh cách cung cấp loạt classes for adults as well as children We phòng tập thể dục, võ thuật, lớp wanted to make sure we outdid our học yoga cho người lớn trẻ em competitors this time by offering something Chúng muốn chắn that no other center has even considered: vượt qua đối thủ cạnh tranh thời gian free nutrition classes that include cách cung cấp mà information about all kinds of ways to khơng có trung tâm nghĩ tới: lớp develop a healthy diet Oh, and one more học dinh dưỡng miễn phí bao gồm thing before our tour commences If you thông tin tất cách thức để phát find yourself enthralled by all the great triển chế độ ăn uống lành mạnh Oh, opportunities we offer, then join today to điều trước tour receive percent off the cost of any bắt đầu Nếu bạn thấy bị mê membership you choose tất hội tuyệt vời cung cấp, tham gia hôm để nhận phần trăm giảm chi phí thành viên 77-79 refer to the following voice mail 77-79 Tham khảo thư thoại sau Hello This recorded message is for all of Xin chào Tin nhắn ghi âm dành cho tất our maintenance workers We want to nhân viên bảo trì remind you that technicians will be Chúng muốn nhắc bạn kỹ thuật working on our electrical system this viên làm việc hệ thống điện weekend and that the electric power for the vào cuối tuần điện tòa building in question will be disconnected at nhà bị ngắt lúc chiều ngày thứ Sáu p.m on Friday The already mentioned Cơng việc đề cập hồn work should be finished on Sunday thành vào ngày Chủ nhật Vì vậy, tất Quyển sách Eco Phuong (Phương Eco) Admin Group “ Toeic Practice Club” biên soạn để giúp người có tài liệu tự học TOEIC hiệu Khi bạn dùng sách để ôn luyện xem bạn mua sách từ với giá 10 ngàn vnd tác giả không thu trực tiếp Mong bạn gửi số tiền đến người cần giúp đỡ quỹ từ thiện, người ăn xin mà bạn biết, bạn gặp thay cho tác giả Cảm ơn bạn chúc bạn có kết thi mong đợi Ohana means family Family means no one is left behind or forgotten Người dịch Admin: Phương Eco - https://www.facebook.com/phuongeco Therefore, all systems will be working hệ thống làm việc trở lại bạn làm when you come in on Monday To mitigate vào hôm thứ Hai Để giảm thiểu thiệt hại any damage to your equipment, please turn cho thiết bị bạn, tắt tử máy tính off your computersand other electronic thiết bị điện trước rời khỏi công việc devices before leaving work on Friday vào chiều thứ Sáu Cảm ơn afternoon Thank you 80-82 refer to the following 80-82Tham khảo thông báo sau announcement Words cannot express the honor I feel to Không từ ngữ diễn tả stand before you this evening at the vinh dự mà cảm thấy đứng Roosevelt Independent Film Festival trước bạn tối Liên hoan phim introducing my latest movie, The Writers I độc lập Roosevelt để giới thiệu phim hope you find this film as interesting as I mình, The Writers Tơi hy did As a movie director, I never hate vọng bạn tìm thấy phim sharing my thoughts with audiences, but điều thú vị Là đạo diễn phim, being here at RIFF has special meaning for không ngại chia sẻ suy nghĩ me As you probably know, The Writers với khán giả, RIFF có ý was filmed here I absolutely fell in love nghĩa đặc biệt Như bạn biết, with this town during production This The Writers quay Tơi hồn town seemed ideally suited for a movie toàn yêu thị trấn trình sản about writers Another privilege I must xuất Thị trấn phù hợp cho share with you today is the presence of the phim nhà văn Một đặc ân movie’s leading actor, Roger Stan I was phải chia sẻ với bạn ngày hôm truly blessed to watch Roger work in the diện diễn viên hàng đầu film and to appreciate his acting and phim, Roger Stan Tôi thực may mắn singing skills firsthand These assets made xem Roger diễn phim Quyển sách Eco Phuong (Phương Eco) Admin Group “ Toeic Practice Club” biên soạn để giúp người có tài liệu tự học TOEIC hiệu Khi bạn dùng sách để ôn luyện xem bạn mua sách từ với giá 10 ngàn vnd tác giả không thu trực tiếp Mong bạn gửi số tiền đến người cần giúp đỡ quỹ từ thiện, người ăn xin mà bạn biết, bạn gặp thay cho tác giả Cảm ơn bạn chúc bạn có kết thi mong đợi Ohana means family Family means no one is left behind or forgotten Người dịch Admin: Phương Eco - https://www.facebook.com/phuongeco my job incredibly enjoyable Now, I would đánh giá cao khả diễn xuất ca hát like to bring Roger up here on the stage to cậu ta Những giá trị làm cho công join me in a discussion of the film việc vô thú vị Bây giờ, muốn mời Roger lên sân khấu để tham gia thảo luận phim 83-85 refer to the following news report 83-85 Tham khảo báo cáo tin tức sau In our latest news, the city council of Pleasantville has approved plans to build a Trong tin tức chúng tôi, hội new park in the city’s southeast district, one đồng thành phố Pleasantville phê duyệt which is in dire need of grass and trees for kế hoạch xây dựng công viên children to play in and around The park quận phía đơng nam thành phố, nơi will be located directly across from the cần cỏ cho trẻ em chơi Công viên Pleasantville Public Library on Forrester đặt dọc theo thư viện cộng đồng Ave., another popular destination for young Pleasantville đại lộ Forrester, điểm children Plans for the park include a đến phổ biến trẻ nhỏ Kế hoạch children’s playground, a picnic area, and a công viên bao gồm sân chơi cho trẻ em, sports field Mayor Linda Martin spoke khu dã ngoại, khu thể thao Thị about the new park at a press conference trưởng Linda Martin nói cơng viên yesterday, saying this project is long họp báo ngày hôm qua, overdue She expressed enthusiasm, saying dự án chậm Bà bày tỏ nhiệt that the new recreation area would provide tình, khu vực vui chơi giải trí an indispensable environment for area cung cấp môi trường residents to gather Construction will begin thiếu khu dân Việc xây dựng bắt on November 3, and an opening day đầu vào ngày tháng 11, lễ khai celebration is tentatively scheduled for mạc dự kiến vào ngày 15 tháng Quyển sách Eco Phuong (Phương Eco) Admin Group “ Toeic Practice Club” biên soạn để giúp người có tài liệu tự học TOEIC hiệu Khi bạn dùng sách để ôn luyện xem bạn mua sách từ với giá 10 ngàn vnd tác giả không thu trực tiếp Mong bạn gửi số tiền đến người cần giúp đỡ quỹ từ thiện, người ăn xin mà bạn biết, bạn gặp thay cho tác giả Cảm ơn bạn chúc bạn có kết thi mong đợi Ohana means family Family means no one is left behind or forgotten Người dịch Admin: Phương Eco - https://www.facebook.com/phuongeco March 15 86-88 refer to the following 86-88 Tham khảo thông báo sau Hành khách dự tính lên chuyến bay 185 announcement Attention all passengers scheduled to board Europeana Airlines đến Paris ý Thật Europeana Airlines flight 185 to Paris không may, chuyến bay quý vị bị trì Unfortunately, your plane has been delayed hỗn Washington bão tuyết độ ngột in Washington due to a sudden snow Sân bay Washington thường có khả storm.Airport officials in Washington are xử lý tuyết hiệu quả, bão usually able to manage snow quite đến đột ngột đến toàn sân efficiently, but this storm came in so bay không chuẩn bị trước Do thời tiết suddenly that the entire airport was xấu, chuyến bay 253 bị trì hỗn unprepared Owing to the bad weather, Do đó, làm thủ tục chưa bắt đầu đến flight 253 will be delayed as well Hence, 5:45 cổng 44 Chúng niết rõ thực boarding will not begin until 5:45 here at tế nhiều người bạn đáp gate 44 We are conscious of the fact that chuyến bay nối Paris Do đó, quan tâm many of you have connecting flights in nên thông báo với đại diện Paris Therefore, those of you who find it Europeana Airlines trước lên máy bay necessary should speak with a Europeana trường hợp bạn cần đáp chuyến bay Airlines representative before boarding the sớm Một lần nữa, chuyến bay 185 plane in case you need to board an earlier khởi hành từ cổng 44 bắt đầu lên máy flight Again, flight 185 departing from bay lúc 5:45 Chúng chân thành xin lỗi gate 44 will begin boarding at 5:45 We bất tiện chúc quý vị sincerely apologize for this inconvenience chuyến bay dễ chịu and wish you a pleasant flight Quyển sách Eco Phuong (Phương Eco) Admin Group “ Toeic Practice Club” biên soạn để giúp người có tài liệu tự học TOEIC hiệu Khi bạn dùng sách để ôn luyện xem bạn mua sách từ với giá 10 ngàn vnd tác giả không thu trực tiếp Mong bạn gửi số tiền đến người cần giúp đỡ quỹ từ thiện, người ăn xin mà bạn biết, bạn gặp thay cho tác giả Cảm ơn bạn chúc bạn có kết thi mong đợi Ohana means family Family means no one is left behind or forgotten Người dịch Admin: Phương Eco - https://www.facebook.com/phuongeco 89-91 refer to the following 89-91 Tham khảo thông báo sau announcement Chào người buổi sáng Tôi yêu cầu Good morning, everyone I have requested bạn tham dự họp quan trọng sáng that you attend this vital meeting this để gây ý bạn vào dịch morning to draw your attention to a new vụ mà khách sạn service that our hotel now offers and which cung cấp bạn cần phải làm you need to become well acquainted with quen với Như bạn biết, As many of you know, we have just made thiết lập Internet không dây tất wireless Internet available in all of our phòng ngồi sảnh Đây guest rooms in addition to the lobby This dịch vụ phổ biến Nhiệm vụ bạn will be a hugely popular service, no doubt phải quen thuộc với thủ tục truy cập Your task is to become perfectly familiar Internet để bạn không with our Internet access procedure in order giải thích dịch vụ mà nguồn giải that you not only explain the service to but đáp cho khách hàng họ đến Khi also be a resource for the guests when they nhận phòng, nhớ cho họ biết nơi để tìm arrive At check-in, be sure to let them mật khẩu, nằm bàn phòng know where to find the hotel password, Máy tính họ yêu cầu tên người dùng, which is conveniently located on the desk vào thời điểm họ phải nhập số phòng in each room Their computers will prompt Khơng nghi ngờ gì, khách hỏi them for a user name, at which time they bạn nhiều câu, nhớ xem tập sách must enter their room number No doubt nhỏ cung cấp cho bạn, vạch rõ guests will be brimming with questions for thủ tục truy cập Internet you, so be sure to review this pamphlet I am presently giving you, which clearly outlines our new Internet access procedure Quyển sách Eco Phuong (Phương Eco) Admin Group “ Toeic Practice Club” biên soạn để giúp người có tài liệu tự học TOEIC hiệu Khi bạn dùng sách để ôn luyện xem bạn mua sách từ với giá 10 ngàn vnd tác giả không thu trực tiếp Mong bạn gửi số tiền đến người cần giúp đỡ quỹ từ thiện, người ăn xin mà bạn biết, bạn gặp thay cho tác giả Cảm ơn bạn chúc bạn có kết thi mong đợi Ohana means family Family means no one is left behind or forgotten Người dịch Admin: Phương Eco - https://www.facebook.com/phuongeco 92-94 refer to the following talk 92-94 Tham khảo đoạn nói chuyện sau I’m so pleased that so many of you found Tôi vui mừng thấy có nhiều bạn the time to join us for this luncheon This is dành thời gian để tham gia với certainly a lovely room for it, isn’t it? Well, buổi trưa Căn phòng thật đáng yêu we must thank our special guest for the không ạ? Vâng, phải cảm ơn beauty of this room, for today we are joined khách mời đặc biệt làm đẹp by none other than Annie Jeremy, the cho phòng này, khơng khác ngồi renowned president of this company One Annie Jeremy, chủ tịch tiếng công of my principle objectives this year is to ty Một mục tiêu make our headquarters more inviting by năm làm cho trụ sở adding artwork throughout the building hấp dẫn cách thêm Fortunately for us, we are honored that Ms tác phẩm nghệ thuật tòa nhà Jeremy has agreed to lend us several of her May mắn cho chúng ta, hân hạnh magnificent paintings until they are bà Jeremy đồng ý cho mượn số whisked off to Los Angeles for her tranh tuyệt đẹp chúng exhibition in August Not only is it đưa đến Los Angeles cho triển lãm bà important to splash our walls with colorful tháng tám Không làm bật artwork, but also we ourselves should tường với tác phẩm nghệ thuật đầy màu become more cultured in the fine arts For a sắc, mà tạo nên nét văn hóa start, then, I have invited the talented Ms nghệ thuật trnog công ty Để bắt đầu, Jeremy today to talk about the subjects for xin mời bà lên nói tranh her paintings, the scenic places that have mình, danh lam thắng cảnh truyền inspired her most Please join me in giving cảm hứng cho bà Xin a warm welcome to Annie Jeremy! chào đón nồng nhiệt Annie Jeremy! Quyển sách Eco Phuong (Phương Eco) Admin Group “ Toeic Practice Club” biên soạn để giúp người có tài liệu tự học TOEIC hiệu Khi bạn dùng sách để ôn luyện xem bạn mua sách từ với giá 10 ngàn vnd tác giả không thu trực tiếp Mong bạn gửi số tiền đến người cần giúp đỡ quỹ từ thiện, người ăn xin mà bạn biết, bạn gặp thay cho tác giả Cảm ơn bạn chúc bạn có kết thi mong đợi Ohana means family Family means no one is left behind or forgotten Người dịch Admin: Phương Eco - https://www.facebook.com/phuongeco 95-97 refer to the following 95-97 Tham khảo thông báo sau announcement Bây giờ, có thêm thơng báo bắt Now, we have just one more imperative buộc trước kết thúc họp ngày hôm announcement before we close today’s Rõ ràng rằng, nhiều người meeting Clearly, many of you feel that bạn cảm thấy đậu xe vấn đề parking has been a severe problem since we nghiêm trọng kể từ thuê thêm hired more employees, and you find me in nhân viên, tơi hồn tồn đồng ý với quan complete accordance with this opinion điểm Do đó, hình thành Consequently, we have recently formed an thỏa thuận với trung tâm mua sắm bên agreement with the shopping center next cạnh Chúng ta định thuê số door We have determined to lease some chỗ họ Nhưng khơng gian chưa space in their lot But that space won’t be sẵn đến tháng Bảy Trong đó, available until July In the meantime, if you bạn nghĩ giao thơng cơng cộng think that public transportation is out of the khơng thuận tiện lý đó, question for one reason or another, then bạn xem xét xe chung Chúng you may consider carpooling We are cố gắng tổ chức xe chung attempting to organize official carpools thức thơng qua cơng việc, đó, through work, so if you are interested in bạn quan tâm đến xếp vậy, such an arrangement, please add your name xin vui lòng thêm tên bạn thông tin and contact information to the list that will liên lạc vào danh sách chuyển come around in a few minutes quanh vài phút 98-100 refer to the following speech 98-100 Tham khảo phát biểu sau It is my great pleasure, as president of ABB Đây niềm vui lớn tơi, với vai trò & Associates, to announce this year’s chủ tịch ABB & Associates công Quyển sách Eco Phuong (Phương Eco) Admin Group “ Toeic Practice Club” biên soạn để giúp người có tài liệu tự học TOEIC hiệu Khi bạn dùng sách để ôn luyện xem bạn mua sách từ với giá 10 ngàn vnd tác giả không thu trực tiếp Mong bạn gửi số tiền đến người cần giúp đỡ quỹ từ thiện, người ăn xin mà bạn biết, bạn gặp thay cho tác giả Cảm ơn bạn chúc bạn có kết thi mong đợi Ohana means family Family means no one is left behind or forgotten Người dịch Admin: Phương Eco - https://www.facebook.com/phuongeco recipient of bố người nhậnGiải thưởng nhân viên xuất the Outstanding Employee Award: Ms sắc năm: Cô Jennifer Luong! Chỉ Jennifer Luong! During this past year năm qua, Jennifer củng cố tài sản alone, Jennifer bolstered the company’s công ty cách mua lại năm tài khoản assets by acquiring five new major quảng cáo lớn mới, bao gồm tài khoản advertising accounts, including the Forex Forex Computer Software Sự sáng tạo Computer Software account Jennifer’s kỹ lãnh đạo hiệu Jennifer creativity and effective leadership skills are đo lường Dưới hướng dẫn beyond measure Under her admirable đáng ngưỡng mộ mình, đội Jennifer guidance, Jennifer’s team has produced làm số chiến dịch quảng cáo sáng some of the most innovative advertising tạo lịch sử công ty chúng ta! campaigns in our company’s history! All of Tất khách hàng đồng ý our clients agree with this assessment of với đánh giá công lao bà họ her merits as they praise her for her fresh khen bà với ý tưởng thái ideas and her unwavering professional độ chuyên nghiệp vững attitude Furthermore, her ambition has Hơn nữa, tham vọng bà không never tempted her to disregard the feelings cám dỗ bà không để ý cảm xúc người of others, particularly the members of the khác, đặc biệt thành viên đội Nó team she supervises It is reportedly phản ánh thông qua khiêm tốn thẳng through her humility and her candor that thắn bà bà chinh phục tim she wins the hearts and minds of her khối óc đồng nghiệp khách hàng colleagues and her clients Now, before we Bây giờ, trước mời invite Jennifer up to the stage to accept her Jennifer lên sân khấu nhận giải thưởng award, we are honored to show you a video mình, chúng tơi hân hạnh cho bạn xem highlighting some of her most successful đoạn video làm bật số chiến campaigns So, sit back and enjoy the dịch thành cơng bà Vì vậy, Quyển sách Eco Phuong (Phương Eco) Admin Group “ Toeic Practice Club” biên soạn để giúp người có tài liệu tự học TOEIC hiệu Khi bạn dùng sách để ôn luyện xem bạn mua sách từ với giá 10 ngàn vnd tác giả không thu trực tiếp Mong bạn gửi số tiền đến người cần giúp đỡ quỹ từ thiện, người ăn xin mà bạn biết, bạn gặp thay cho tác giả Cảm ơn bạn chúc bạn có kết thi mong đợi Ohana means family Family means no one is left behind or forgotten Người dịch Admin: Phương Eco - https://www.facebook.com/phuongeco show ngồi lại thưởng thức chương trình Chúc người học thật tốt đạt kết mong muốn Nếu tài liệu làm giúp ích cho bạn inbox cho giới thiệu cho nhiều người học Mình chờ tin vui từ bạn! Cố lên Admin Group : Toeic Practice Club Page: Ohana : Phương Eco –Together, We will fly so high! Quyển sách Eco Phuong (Phương Eco) Admin Group “ Toeic Practice Club” biên soạn để giúp người có tài liệu tự học TOEIC hiệu Khi bạn dùng sách để ôn luyện xem bạn mua sách từ với giá 10 ngàn vnd tác giả không thu trực tiếp Mong bạn gửi số tiền đến người cần giúp đỡ quỹ từ thiện, người ăn xin mà bạn biết, bạn gặp thay cho tác giả Cảm ơn bạn chúc bạn có kết thi mong đợi ... Quyển sách Eco Phuong (Phương Eco) Admin Group “ Toeic Practice Club” biên soạn để giúp người có tài liệu tự học TOEIC hiệu Khi bạn dùng sách để ôn luyện xem bạn mua sách từ với giá 10 ngàn vnd... Quyển sách Eco Phuong (Phương Eco) Admin Group “ Toeic Practice Club” biên soạn để giúp người có tài liệu tự học TOEIC hiệu Khi bạn dùng sách để ôn luyện xem bạn mua sách từ với giá 10 ngàn vnd... Quyển sách Eco Phuong (Phương Eco) Admin Group “ Toeic Practice Club” biên soạn để giúp người có tài liệu tự học TOEIC hiệu Khi bạn dùng sách để ôn luyện xem bạn mua sách từ với giá 10 ngàn vnd
- Xem thêm -

Xem thêm: Luyện nghe nâng cao TOEIC o4 , Luyện nghe nâng cao TOEIC o4