Kỹ năng làm part 7 hiệu quả và tối ưu nhất

27 74 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2019, 23:01

NGƯỜI SOẠN: QUÂN MINH – TĂNG CƯỜNG KHẢ NĂNG ĐỌC HIỂU PART LOẠI 1: CHIẾN THUẬT LÀM BÀI Overview Questions (Câu hỏi tổng quát) Khái niệm: Câu hỏi tổng quát câu hỏi ý mục đích đọc thường chứa từ để hỏi WH What, Why với từ topic, discuss, about, purpose, written, etc vv Dưới số câu hỏi điển hình cho ý chính/ mục đích Câu hỏi tổng qt gồm có 02 loại Xác định loại câu hỏi: câu hỏi mục đích câu hỏi chủ What is the main topic of this notice? [ CÂU đề HỎI TỔNG QUÁT (CHỦ ĐỀ) ] + Dạng mục đích có từ purpose or What does this article discuss? [ CÂU HỎI ztừ để hỏi why Written TỔNG QUÁT, (CHỦ ĐỀ) ] + Dạng chủ đề có từ topic, discuss, What is this letter about? [ (TỔNG QUÁT – CHỦ about ĐỀ) ] What is the purpose of the advertisement? [- TỔNG QUÁT – MỤC ĐÍCH -] Why was this memorandum written? [ TỔNG QUÁT – MỤC ĐÍCH) ] CHIẾN THUẬT CHINH PHỤC CÂU HỎI TỔNG QUÁT Bước 1:Đọc câu hỏi để xác định xem có phải câu hỏi tổng QT hay khơng? Lưu ý: Các câu hỏi bao gồm topic, discuss, about, purpose, WRITTEN vv câu hỏi tổng QUÁT Bước 2: Xác định ý chính/mục đích dựa vào phần đầu đoạn đọc Hãy tìm câu chủ đề thể ý mục đích đoạn đọc Câu chủ đề/ý thường xuất đầu đọc đoạn đọc (CHÚ Ý ĐỌC KĨ DÒNG 1, DÒNG CỦA ĐOẠN ĐỌC ĐỂ TÌM RA CÂU TRẢ LỜI CHO CHỦ ĐỀ, Ý CHÍNH ) Còn phần sau (PHẦN GIỮA, PHẦN CUỐI CỦA ĐOẠN ĐỌC) phần mở rộng thêm thơng tin cho ý chính/mục đích => SAU KHI TÌM ĐƯỢC Ý Ý CHÍNH/MỤC ĐÍCH (CÂU CHỨA TRONG BÀI ) Bước 3: Tìm câu trả lời Câu trả lời thường câu chủ ĐỀ/MỤC ĐÍCH diễn giải lại (đòi hỏi phải dịch chuẩn đáp án so sánh với đoạn mà chứa thông tin tổng quát để chọn đáp án phù hợp) Trường hợp phân vân đáp án lấy từ khóa đáp án đối chiếu vào liên quan đáp án sai NGƯỜI SOẠN: QUÂN MINH – TĂNG CƯỜNG KHẢ NĂNG ĐỌC HIỂU PART NGƯỜI SOẠN: QUÂN MINH – TĂNG CƯỜNG KHẢ NĂNG ĐỌC HIỂU PART LOẠI 2: CHIẾN THUẬT LÀM ĐỐI VỚI CÂU HỎI THÔNG TIN (INFORMATION QUESTIONS) Khái niệm: Các câu hỏi thông Dưới số câu hỏi thơng tin điển hình: tin bắt đầu với từ để hỏi What: What is scheduled for April? hỏi What, Where, Who, When, Từ khóa: Why, Which, How mà hỏi ………………………………………………………………… chi tiết cụ thể Where: Where was the conference first held? đoạn văn Từ khóa: ………………………………………………………………… Who: Who will be the new marketing director? Từ khóa: ………………………………………………………………… When: When will the training course take place? Từ khóa: ………………………………………………………………… Why: Why is Ms Jones offered a discount? Từ khóa: ………………………………………………………………… Which: Which building was recently renovated? Từ khóa: ……………………………………………………… CHIẾN THUẬT LÀM ĐÚNG 100% TRONG CÂU HỎI CHI TIẾT Bước 1: Hãy tìm từ khóa câu hỏi (bởi câu hỏi chi tiết hỏi cụ thể nên tìm từ khóa câu hỏi dễ dàng) Hãy đọc câu hỏi nhận dạng từ khóa kèm theo từ để hỏi Ví dụ câu hỏi: What is scheduled for April? Từ khóa “April” từ để hỏi “What” Lưu ý nhỏ: Nên xác định từ khóa mà bị pharaphraise để tìm dễ dàng [vì nhiều từ khóavà đoạn đọc bị pharaphraise với từ khóa bắt buộc phải đọc để hiểu từ nhận dạng được] Bước 2: Hãy xác định từ khóa dấu hiệu cho câu trả lời đoạn đọc (nghĩa dựa vào từ khóa câu hỏi từ để hỏi Scan nhanh vào xem đoạn có liên quan để tìm câu có chứa nội dung cho câu trả lời) Dấu hiệu cho đáp án tìm trước sau phần chứa từ khóa (nghĩa đọc kĩ câu chứa từ khóa) Bước 3: Nhận dạng đáp án đúng, đáp án thường viết lại tương ứng với nội dung tìm nên cần phải quen với “ pharaphraising”, cần dịch cẩn thận so sánh tìm câu trả lời chọn đáp án Bước 4: Nếu đáp án phân vân đáp án tách từ khóa đáp án Scan lại bài, thấy khơng có liên quan chứng tỏ đáp án sai NGƯỜI SOẠN: QUÂN MINH – TĂNG CƯỜNG KHẢ NĂNG ĐỌC HIỂU PART NGƯỜI SOẠN: QUÂN MINH – TĂNG CƯỜNG KHẢ NĂNG ĐỌC HIỂU PART LOẠI 3: CÂU HỎI NOT/TRUE Khái niệm: Trong Part 7, câu hỏi NOT Cách nhận dạng câu hỏi: câu hỏi yêu cầu bạn chọn câu trả lời - Câu hỏi NOT: Thì có từ NOT kèm khơng nêu, khơng đề cập, theo từ sau không theo đoạn văn Còn câu hỏi “mentioned/stated/true/say/included” TRUE yêu cầu bạn chọn câu trả lời đúng, - Câu hỏi TRUE: Thì có từ sau “state”, đề cập nêu đoạn đọc “true”, “say”, “mentioned” từ kèm theo từ “about” ví dụ “say about” Các xác định từ khóa: CÁCH NHẬN DẠNG TỪ KHĨA TRONG CÂU HỎI NOT/TRUE - Câu hỏi NOT từ khóa từ sau NOT + từ “mentioned/stated/true/say/included” ví dụ: NOT mentioned từ khóa sau từ mentioned” - Còn câu hỏi TRUE từ khóa sau từ “state”, “true”, “say”, “mentioned” : What is NOT mentioned as a requirement for this job? : What is NOT included in the tour package? : What is stated about the Cox City Herald? : What is true about O’KIMs Restaurant? : What does the letter say about Mr Raymond? Lưu ý: Có nhiều trường hợp từ khóa chung “letter, email, article” dạng bắt buộc phải đọc toàn đối chiếu lại CHIẾN THUẬT LÀM BÀI ĐỐI VỚI CÂU HỎI NOT/TRUE QUESTION Bước 1: Tìm từ khóa câu hỏi Hãy đọc câu hỏi, trường hợp câu hỏi NOT từ cụm từ theo sau NOT mentioned từ khóa Còn trường hợp TRUE Question từ khóa theo sau từ “stated” or “about”,… Ví dụ, câu hỏi “What is NOT mentioned as a requirement for this job?”, từ “requirement” xem từ khóa trực sau từ “NOT mentioned” Bước 2: Kiểm tra lựa chọn câu trả lời định dựa đoạn đọc Trong đoạn văn đọc, tìm câu có chứa từ khóa từ khóa diễn giải câu hỏi Sau so sánh thơng tin xung quanh câu với đáp án câu hỏi Trong trường hợp câu hỏi NOT, bỏ qua tùy chọn đúng, đề cập nêu đoạn đọc; nhiên, trường hợp câu hỏi TRUE, bỏ qua tùy chọn không đề cập đoạn đọc Bước 3: Hãy so sánh thơng tin tìm với đáp án câu trả lời câu hỏi (có thể pharaphraising nên cần lưu ý dịch kĩ để trả lời) Bước 4: Trường hợp phân vân lấy từ khóa đáp án tra lại để đảm bảo chọn câu xác NGƯỜI SOẠN: QUÂN MINH – TĂNG CƯỜNG KHẢ NĂNG ĐỌC HIỂU PART NGƯỜI SOẠN: QUÂN MINH – TĂNG CƯỜNG KHẢ NĂNG ĐỌC HIỂU PART LOẠI 4: CÂU HỎI SUY LUẬN Khái niệm: Trong Part 7, câu hỏi suy luận Nhận dạng: Các câu hỏi suy luận thường bao đoạn đọc yêu cầu bạn rút kết gồm từ suggest, most likely, imply, luận thứ không đề cập trực tiếp probably, inffered Dưới số câu hỏi phần đọc suy luận điển hình PHÂN BIỆT LOẠI CỦA CÂU HỎI SUY LUẬN DẠNG 1: SUY LUẬN TỪ TỒN BỘ ĐOẠN DẠNG 2: SUY LUẬN TỪ MỘT THƠNG TIN ĐỌC (Making an inference from the whole CỤ THỂ (Making an inference from a specific reading passage) detail) What does the article suggest? What is suggested about the Monte residents? For whom is this notice most likely intended? What does the e-mail imply about Tommy? How will Eva probably respond to the memo? Có thể thấy dạng suy luận khơng khó dạng 2, cần ý rút từ khóa thường sau giới từ tìm suy đáp án Còn dạng suy luận toàn bắt buộc đọc hết toàn suy đáp án CHIẾN THUẬT LÀM BÀI ĐỐI VỚI CÂU HỎI SUY LUẬN Bước 1: Xác định từ khóa câu hỏi Câu hỏi “What does the article suggest?” dạng không chứa từ khóa bạn cần thực suy luận từ toàn Trong trường hợp câu hỏi yêu cầu suy luận từ thơng tin chia tiết từ khóa sau từ “suggested about, imply about” Ví dụ như: Trong câu hỏi “What is suggested about the Monte residents?” Từ khóa “The Monte residents” Bước 2: Tìm gợi ý cho lựa chọn câu trả lời Các gợi ý để giúp chọn câu trả lời cho câu hỏi suy luận liên quan đến toàn đoạn đọc tìm thấy tồn đoạn đọc Với câu hỏi suy luận liên quan đến chi tiết cụ thể, xác định vị trí phần đoạn văn đọc có chứa từ khóa, sau tìm gợi ý cho câu trả lời Bước 3: Tìm câu trả lời dựa gợi ý Chọn câu trả lời dựa gợi ý tìm thấy Bước Suy luận nên dựa chi tiết nêu đoạn đọc NGƯỜI SOẠN: QUÂN MINH – TĂNG CƯỜNG KHẢ NĂNG ĐỌC HIỂU PART NGƯỜI SOẠN: QUÂN MINH – TĂNG CƯỜNG KHẢ NĂNG ĐỌC HIỂU PART DẠNG 1: Thư E-mail Khái niệm: Trong Phần 7, hầu hết đoạn đọc dạng mẫu Letter thư khiếu nại (complaint), thư xác nhận đơn đặt hàng (order confirmation letters), thư để gia hạn đăng tạp chí hết hạn (renew an expired magazine), lời mời tham gia kiện đặc biệt (invitations to special events), thư cảm ơn (thank-you letters), v.v E-mail thường đề cập đến vấn đề nội (internal affairs) công ty Loại câu hỏi chiến thuật làm Câu hỏi mục đích email or letter Các câu hỏi liên quan đến letters e-mail thường mục đích (purpose) letter e-mail, (a) tệp đính kèm (attachment) yêu cầu cho người nhận (request to the recipient) Các câu hỏi mục đích letter e-mail Typical questions: What is the purpose of the letter? Why was the e-mail written? Chiến thuật làm bài:Mục đích thư email thường xuyên thể đoạn đầu đoạn đọc, cụ thể sau từ sau:I am writing , This e-mail is to phần chủ đề tìm phần tiêu đềnhư: Subject: or Re: Câu hỏi đính kèm (attachment) Loại câu hỏi (typical questions): - What is enclosed with this letter? - What did Mr Wright send with his e-mail? Chiến thuật làm: Thông tin đính kèm thư email thường thể cuối đoạn đọc Hãy nhìn xung quanh từ enclose, send with, attach để tìm dấu hiệu cho đáp án Câu hỏi yêu cầu (Questions about a request): Loại câu hỏi (Typical questions): What does Mr Ryan ask Ms Jane to do? What are employees asked to do? Chiến thuật đọc (Reading strategy): Yêu cầu thường trình bày gần cuối thư e-mail Các câu hỏi yêu cầu thường câu hỏi thông tin Xác định từ khóa câu hỏi tìm kiếm gợi ý cho câu trả lời gần cuối đoạn đọc, đặc biệt, yêu cầu thường ngụ ý câu có chứa từ sau: I would appreciate your-ing or I would be very grateful if you could,… Subject:, Re: Câu hỏi request (yêu cầu) Thể chủ đề email Thể the I am writing to, I want you to know, This e-mailis to purpose of letters Expressions showing attachments: enclose, send with, attach or e-mails Expressions showing requests: I would appreciate your —ing, I would be grateful if you could, Please Thể đính enclose, send with, attach NGƯỜI SOẠN: QUÂN MINH – TĂNG CƯỜNG KHẢ NĂNG ĐỌC HIỂU PART kèm Thể yêu cầu I would appreciate your —ing, I would be grateful if you could, Please (câu mệnh lệnh) 10 NGƯỜI SOẠN: QUÂN MINH – TĂNG CƯỜNG KHẢ NĂNG ĐỌC HIỂU PART DẠNG THÔNG BÁO (Notices/Announcements) Khái niệm Dạng câu hỏi Loại Loại Loại Trong Part 7, đọc đoạn liên quan đến thơng báo văn phòng (office announcements) thơng báo cơng cộng (office announcements) Thơng báo văn phòng tiêu biểu quy định (new regulations), kiện đào tạo nhân viên (a staff training event), bảo trì thiết bị (equipment maintenance), … vv Thông báo cộng đồng đề cập đến số hướng dẫn (instructions), vận hành máy tính (computer operations), truyền thơng giao thơng (transportation broadcasts), v.v Các câu hỏi liên quan đến Notices/Announcements thường hỏi mục đích người nhận thơng báo, vị trí có thơng báo, thơng tin liên quan đến ngày cụ thể yêu cầu người có liên quan Câu hỏi mục đích (purpose) or người nhận (recipients) notices/announcements Loại câu hỏi: + What is the purpose of the notice? + Who is the notice intended for? Chiến thuật đọc: + Mục đích (purpose) người đọc hướng đến (intended reader) a notice or an announcement thường thể đoạn đoạn đọc + Các gợi ý giúp chọn câu trả lời cho câu hỏi liên quan đến người đọc hướng đến notice or an announcement suy từ tồn đoạn đọc Đặc biệt ý đến đầu đoạn văn đọc Câu hỏi thông tin kiện liên quan đến ngày tháng cụ thể notices or announcements Typical questions: What will happen on April 19? What is the subject of the event on September 2? Chiến thuật đọc: Thông tin kiện cụ thể liên quan đến ngày tháng cụ thể thường thể đoạn đoạn đọc Bởi thường câu hỏi thông tin, ngày cụ thể câu hỏi từ khóa Dấu hiệu cho câu trả lời tìm thấy đoạn đọc Câu hỏi yêu cầu (request) notices or announcements Loại câu hỏi: + What are recipients of this notice asked to do? + When should Ms Pablo be contacted? Chiến thuật đọc: Câu hỏi yêu cầu notice or an announcement thường xuất đoạn cuối đoạn đọc.Đây chủ yếu câu hỏi thông tin câu hỏi NOT/TRUE Hãy nhận dạng từ khóa câu hỏi sau tìm dấu hiệu cho đáp án cuối đoạn đọc 13 NGƯỜI SOẠN: QUÂN MINH – TĂNG CƯỜNG KHẢ NĂNG ĐỌC HIỂU PART Những Purpose of notices or announcements: We are pleased to announce~ dạng Expression related to specific dates or places: The event will take place at~ phổ biến Expression related to requests: If you have any questions, please contact ~ 14 NGƯỜI SOẠN: QUÂN MINH – TĂNG CƯỜNG KHẢ NĂNG ĐỌC HIỂU PART DẠNG Articles / Reviews Khái niệm: Dạng câu hỏi Kỹ giải câu hỏi chủ đề ý Kỹ giải câu hỏi chi tiết Kỹ giải câu hỏi NOT/TRUE khơng có từ khóa Từ vựng thường gặp Trong Part 7, việc đọc đoạn văn hình thức báo(Articles ) đánh giá (Reviews) Những chủ yếu thảo luận ngành công nghiệp quốc gia, xu hướng công ty, bảo tồn thiên nhiên, tiết kiệm lượng, v.v Các câu hỏi liên quan đến Articles Reviewsthường hỏi chủ đề (topic) ý tưởng (main idea), hỏi thông tinchi tiết cụ thể liên quan hỏi câu hỏi thông tin TRUE/NOT Questions about the topic or main idea of an article or a review Typical questions: What is the main idea/topic of the article? What is the article mainly about? Chiến lược đọc: Chủ đề ý tưởng chủ yếu nêu đầu đoạn đọc.Vì chủ đề / tưởng chính, gợi ý cho câu trả lời tìm thấy đầu đoạn văn đọc Questions about the specific details in an article or a review Typical questions: According to the article, what will happen in ten years? What is NOT mentioned as an advantage of recruiting online? Chiến thuật đọc: Hãy tìm từ khóa câu hỏi, sau xác định thơng tin liên quan đoạn đọc để tìm đáp án để trả lời cho câu hỏi Bởi câu hỏi thơng tin NOT/TRUE tìm từ khóa nên dạng cần tìm từ khóa sau tra vào để tìm nội dung liên quan để trả lời cho câu hỏi Questions about the true/false information in an article or a review Typical questions: What is mentioned in the article? What is NOT stated in the article? Chiến lược đọc: Xác định từ khóa câu trả lời đáp án, sau tìm thơng tin liên quan đoạn đọc (kỹ rút đáp án scan vào bài) Vì câu hỏi NOT/TRUE, bạn cần phải so sánh lựa chọn câu trả lời với thông tin đoạn đọc Trong trường hợp câu hỏi NOT, chọn lựa chọn câu trả lời sai or khơng có so với chi tiết trình bày đoạn đọc; nhiên, trường hợp câu hỏi TRUE, chọn lựa chọn đoạn đọc Analyst (n) nhà phân tích, bankruptcy (n) phá sản, capital (n) vốn, thủ đô, competitive (adj) cạnh tranh, interest rate (phr) lãi suất, financial crisis (phr) khủng hoảng tài chính, fiscal year (phr) năm tài chính, flourish hưng thịnh/phát đạt, headquarters trụ sở chính, legal hợp pháp, M & A (merger and acquisition) sáp nhập mua lại, recession suy thoái, monopoly (n) độc quyền, net profit (phr) lợi nhuận thực, productivity suất, predict dự đốn, shareholder cổ đơng, 15 NGƯỜI SOẠN: QN MINH – TĂNG CƯỜNG KHẢ NĂNG ĐỌC HIỂU PART stock market thị trường chứng khống, subsidiary company (phr) cơng ty Dạng Memmorandum Khái niệm Dạng câu hỏi Kỹ giải câu hỏi chủ đề, mục đích memo Kỹ giải câu hỏi thông tin chi tiết memo Kỹ giải câu hỏi liên quan thêm thông tin Những chủ đề phổ biến memo thường gặp Trong Phần 7, đoạn đọc dạng memo (memorandums) phần thư từ gửi nhà tuyển dụng nhân viên công ty công ty để thông báo địa điểm thay đổi, định mới, yêu cầu, chuyển giao nhân viên, v.v riêng tư thức e-mail Câu hỏi liên quan memo thường xuyên chủ đề (topic) mục đích (purpose), thông tin chi tiết (specific detail information) Questions about the topic or purpose of a memo Typical questions: What is the memorandum about? What is the purpose of this memo? Kỹ làm: Câu hỏi chủ đề mục đích memo thường thể đoạn đầu đoạn đọc Bởi câu hỏi chủ đề mục đích, dấu hiệu cho câu trả lời xác định đoạn đầu đoạn đọc, đặc biệt thường tìm thấy phần tiêu đề Subject: , RE: … Questions about (a) specific detail(s) in a memo Typical questions: Which department does Mr Lee work at? What does the company plan to do? Chiến thuật đọc: Thông tin chi tiết thường thể memo Bởi câu hỏi thơng tin, nhận dạng từ khóa “key word” câu hỏi, sau tìm dấu hiệu cho câu trả lời xung quanh từ khóa đoạn đọc Câu hỏi liên quan đến việc thêm thông tin memmo (Questions about memorelated further information) Typical questions: Who should be contacted for more information? What should people who have any questions do? Chiến thuật làm bài:Trong phần memo phần thông tin thêm thường xuyên viết cuối đoạn đọc Bởi là công hỏi thuộc dạng câu hỏi chi tiết nên nhận dạng từ khóa câu hỏi, sau xác định từ khóa “key word” xung quanh cuối đoạn đọc To announce a resignation: Để thông báo từ chức To announce staff changes: Để thông báo thay đổi nhân viên To congratulate an employee on a promotion: Để chúc mừng nhân viên thăng chức To inform the staff of maintenance activities: Để thơng báo hoạt động bảo trì To request the cooperation for a cleaning operation: Để yêu cầu cộng tác cho việc dọn dẹp To remind employees of a company policy: Để nhắc nhỡ nhân viên công ty sách 16 NGƯỜI SOẠN: QUÂN MINH – TĂNG CƯỜNG KHẢ NĂNG ĐỌC HIỂU PART 17 NGƯỜI SOẠN: QUÂN MINH – TĂNG CƯỜNG KHẢ NĂNG ĐỌC HIỂU PART Dạng Information Khái niệm Dạng câu hỏi Câu hỏi topic purpose information Câu hỏi người đọc hướng đến information Câu hỏi chi tiết cụ thể information Một từ vựng liên quan thường gặp dạng thông tin Trong Part 7, đoạn đọc dạng mẫu thơng tin tìm thấy sinh hoạt hàng ngày (daily life activities) Trên thực tế, thông báo dịch vụ công ty (a company’s service), khách sạn sở thiết bị nó, tư cách hội viên (membership), kiện ( an event), buổi biểu diễn địa phương (a local performance), vv Các câu hỏi mẫu thông tin thường đề cập đến chủ đề mục đích information, người đọc hướng đến (intended reader) thông tin (a) chi tiết cụ thể (specific detail) thông tin Các câu hỏi chủ đề mục đích thơng tin Câu hỏi điển hình: What is the information about? What is the purpose of the information? Chiến lược đọc: Chủ đề mục đích thông tin thường nêu phần đầu đoạn đọc.Bởi câu hỏi topic chủ đề, tìm dấu hiệu cho đáp án đoạn đầu đoạn đọc Questions about the intended reader of the information Loại câu hỏi điển hình: For whom is this information intended? Who is the recipient of the information? Chiến thuật làm bài: Người đọc hướng đến câu hỏi thông tin thường đề cập đoạn đầu đoạn đọc Bởi câu hỏi thuộc loại suy luận mà yêu cầu hiểu toàn đoạn đọc, tìm từ khóa tồn đoạn đọcxem có liên quan đến aiđể suy đáp án phù hợp ý đoạn đầu đoạn đọc Questions about (a) specific detail(s) in the information Câu hỏi đặc trưng: Where will the free event be held? What is NOT included in the membership? Chiến thuật làm bài: Chi tiết cụ thể thường thể đoạn đoạn đọc Bởi câu hỏi thơng tin câu hỏi NOT/TRUE bắt từ khóa, xác định từ khóa câu hỏi sau Scan vào để tìm câu có chứa từ khóa để trả lời cho câu hỏi thường xuất đoạn đọc - Hotel guide (hướng dẫn khách sạn): accommodation (chỗ ở), make a reservation (= reserve, book) đặt phòng trước, cancellation hủy, confirmation xác nhận - Facilities instruction (hướng dẫn trang thiết bị): Cards can be obtained from ~ thẻ có từ, A card must be presented when ~ thẻ xuất trình khi, A car will be towed at the owner's expense Xe cẩu chi phí người sở hữu - Membership guide (hướng dẫn thành viên): the date of issue (ngày phát hành), valid (hiệu lực), expire (hết hạn), registration (sự đăng ) 18 NGƯỜI SOẠN: QUÂN MINH – TĂNG CƯỜNG KHẢ NĂNG ĐỌC HIỂU PART 19 NGƯỜI SOẠN: QUÂN MINH – TĂNG CƯỜNG KHẢ NĂNG ĐỌC HIỂU PART Dạng Invitations Khái niệm: Loại câu hỏi Dạng Dạng Dạng VOCA Trong Part 7, đoạn đọc dạng lời mời tới kiện cụ thể tiệc chào mừng nhân viên bổ nhiệm (a welcome party to a newly appointed employee), bữa tiệc chia tay với nhân viên nghỉ hưu (a farewell party to a retiring employee), bữa ăn trưa (a luncheon), họp thường niên (an annual meeting), buổi lễ khai mạc (an opening ceremony), v.v Ở dạng lời mời thường hỏi loại kiện (the kind of event) người tham gia tiềm năng(potential participants), thông tin chi tiết (specific details) kiện, câu hỏi đề xuấtcho người tham gia tiềm (suggestions for potential participants), Các câu hỏi loại kiện người tham gia tiềm thư mời Typical questions: What event is this invitation for? Who is this invitation for? Chiến thuật làm bài: Phần trả lời cho câu hỏi kiện người tham gia tiềm thường nêu phần đoạn văn Bởi câu hỏi suy luận, dấu hiệu cho đáp án tìm đoạn đầu đoạn đọc Các câu hỏi chi tiết cụ thể kiện (Questions about specific details in an event) Typical questions: Where will the event take place? What does the invitation NOT offer to guests? Chiến thuật làm bài: Các chi tiết cụ thể lời mời đề cập chủ yếu đoạn đọc Vì câu hỏi tìm từ khóa câu hỏi dạng câu hỏi NOT/TRUE xác định từ khóa nên cần xác định từ khóa sau Scan vào đọc tìm câu có chứa nội dung liên quan đến từ khóa phần đoạn đoạn Câu hỏi đề xuất cho người tham gia tiềm (Questions about suggestions for potential participants) Typical questions: To whom should replies be sent? What should people bring with them to the event? Chiến thuật làm bài: Đề xuất cho người tham gia tiềm thường tuyên bố cuối đoạn đọc Vì câu hỏi thơng tin, xác định (các) từ khóa câu hỏi, sau tìm gợi ý cho câu trả lời cuối đoạn đọc - You are cordially invited to - on the occasion of ~ - in honor of - request the pleasure of your company at ~ - RSVP (Répondez s'il vous plt) = Please reply 20 NGƯỜI SOẠN: QN MINH – TĂNG CƯỜNG KHẢ NĂNG ĐỌC HIỂU PART - Respond to ~ 21 NGƯỜI SOẠN: QUÂN MINH – TĂNG CƯỜNG KHẢ NĂNG ĐỌC HIỂU PART DẠNG Invoices/Bill Khái niệm: Loại câu hỏi Dạng Dạng Dạng VOCA Trong Part 7, đoạn đọc dạng hóa đơn thể chi tiết liên quan đến tốn cho hàng hóa dịch vụ mà nhà cung cấp thực cho khách hàng Các câu hỏi liên quan đến hóa đơn thường hỏi người nhận (recipient), số tiền hóa đơn (the amount of money), ngày tháng (dates) chi tiết cụ thể khác hóa đơn Câu hỏi người nhận hóa đơn (Questions about the recipient of an invoice) Typical questions: Who is the intended recipient of this invoice? Who is the invoice intended for? Chiến lược làm bài: Người nhận hóa đơn thường ghi phần đầu đoạn đọc.Thông thường, tên cơng ty người gửi tìm thấy đầu hóa đơn Phần Bill tocung cấp thơng tin người nhận hóa đơn người tốn hóa đơn Phần Ship tođể cho biết điểm đếnnơi mà hàng hóa gửi Các câu hỏi số tiền hiển thị hóa đơn (Questions about the amount of money shown in an invoice) Typical questions: How much has the customer already paid? What is included in the total price? Chiến thuật làm bài: Thông tin số tiền trình bày hóa đơn thường hiển thị đoạn đọc Các câu hỏi tiền thường câu hỏi thông tin Hãy xác định từ khóa câu hỏi Sau xác định vị trí gợi ý cho câu trả lời đoạn văn đọc Các câu hỏi ngày tháng chi tiết cụ thể khác hóa đơn Typical questions: When was the order sent? What CANNOT be known from the invoice? Chiến lược làm bài: Ngày chi tiết cụ thể khác hóa đơn tìm thấy khắp đoạn đọc Vì thơng tin câu hỏi NOT/ TRUEcó thể xác định từ khóa, nên xác định (các) từ khóa câu hỏi trước Sau xác định vị trí gợi ý cho câu trả lời Invoice , bill to , item , price , quantity Order number , ship to , payment method , billing date 22 NGƯỜI SOẠN: QUÂN MINH – TĂNG CƯỜNG KHẢ NĂNG ĐỌC HIỂU PART , due , due date , late payment shipping and handling , balance due , outstanding balance , overdue charge , deposit , , deliver charge 23 NGƯỜI SOẠN: QUÂN MINH – TĂNG CƯỜNG KHẢ NĂNG ĐỌC HIỂU PART DẠNG Shedules (lịch trình) Khái niệm: Loại câu hỏi Dạng Dạng Trong Part 7, đoạn đọc dạng lịch trình thời gian biểu lịch trình cho hội nghị (conference), buổi biểu diễn (a performance), kiện (an event) hành trình du lịch (travel itineraries) Lịch trình hội nghị (conference schedules) thường hiển thị diễn giả (presenters), chủ đề thể (the topic presented) địa điểm (the venue) Hành trình du lịch(travel itineraries) thường bao gồm ngày, khởi hành khách đến, thời gian khởi hành/đến số chuyến bay Lịch họp lịch kiện thường theo sau câu hỏi thông tin chi tiết hội nghị kiện chủ đề, địa điểm, kế hoạch kiện/sự kiện, vv Hành trình du lịch thường theo sau câu hỏi quan du lịch khách du lịch, thời gian khởi hành thời gian đến kế hoạch lại chi tiết đề cập Các câu hỏi hội nghị (a conference ) kiện (an event ) - chủ đề (the subject), địa điểm (the venue), người lên kế hoạch hội nghị / kiện kế hoạch (the conference/event planner) Typical questions: What is the main subject of the conference? Who arranged the event on March 6? Chiến lược làm bài: Chủ đề hội nghị kiện thường nêu đầu đoạn văn đọc Kế hoạch hội nghị /sự kiện thường thảo luận đầu cuối đoạn đọc Vì câu hỏi chủ đề /mục đích, gợi ý cho câu trả lời tìm thấy đầu đoạn đọc Mặt khác, câu hỏi kế hoạch hội nghị /sự kiện thông tin cụ thể khác câu hỏi thơng tin; đó, xác định (các) từ khóa câu hỏi, sau tìm thơng tin liên quan đến từ khóa (s) cho câu trả lời Các câu hỏi hành trình du lịch(a travel itinerary) - quan du lịch(the travel agency) khách du lịch (travelers), thời gian khởi hành (time depart) thời gian đến (time arrival), kế hoạch lại chi tiết(detailed traveling plan) đề cập hành trình du lịch Typical questions: What time will the travelers depart from New York? What is NOT included in the itinerary? Chiến lược làm bài: Thông tin chi tiết hành trình du lịch thường trình bày cuối đoạn đọc Bởi thơng tin câu hỏi KHƠNG / TRUE tìm từ khóa, trước tiên xác định (các) từ khóa câu hỏi, sau tìm gợi ý cho câu trả lời đoạn đọc 24 NGƯỜI SOẠN: QUÂN MINH – TĂNG CƯỜNG KHẢ NĂNG ĐỌC HIỂU PART 25 NGƯỜI SOẠN: QUÂN MINH – TĂNG CƯỜNG KHẢ NĂNG ĐỌC HIỂU PART DẠNG 10 Surveys Khái niệm: Dạng câu hỏi Dạng Dạng Trong phần 7, đọc đoạn hình thức khảo sát thường bao gồm thơng tin hỏi hài lòng khách hàng (customers' satisfaction) sử dụng sản phẩm cụ thể ý kiến khách hàng (customers'opinion) sau sử dụng số loại sở dịch vụ khách sạn (a hotel) nhà hàng (restaurant) Các câu hỏi khảo sát thường tập trung vào mục đích (purpose) câu phản hồi cụ thể (specific responses) khảo sát Câu hỏi mục đích khảo sát (Questions about the purpose of a survey) Typical questions: What is the main purpose of the form? What is the form for? Chiến thuật làm bài:Mục đích khảo sát thường nêu phần đầu đoạn đọc.Vì câu hỏi chủ đề / mục đích, gợi ý cho câu trả lời tìm thấy đầu đọcđoạn văn Các câu hỏi phản hồi cụ thể khảo sát (Questions about the specific responses in a survey) Typical questions: What feature of the hotel did Tom rate highest? What did the customer NOT like about the room? Chiến thuật làm bài: Các câu trả lời cho khảo sát chủ yếu trình bày bảng câu hỏi đoạn đọc phần bình luận Vì thơng tin câu hỏi NOT/TRUE tìm từ khóa, trước tiên xác định (các) từ khóa câu hỏi, sau tìm gợi ý cho câu trả lời đoạn đọc VOCA 26 NGƯỜI SOẠN: QUÂN MINH – TĂNG CƯỜNG KHẢ NĂNG ĐỌC HIỂU PART 27 ... KHẢ NĂNG ĐỌC HIỂU PART DẠNG Articles / Reviews Khái niệm: Dạng câu hỏi Kỹ giải câu hỏi chủ đề ý Kỹ giải câu hỏi chi tiết Kỹ giải câu hỏi NOT/TRUE khơng có từ khóa Từ vựng thường gặp Trong Part 7, ... KHẢ NĂNG ĐỌC HIỂU PART DẠNG 2: Quảng cáo Advertisements Liên quan Loại Loại Trong Part 7, số đoạn đọc quảng cáo cho công việc sản phẩm Quảng cáo sản phẩm tập trung vào thiết bị gia dụng, tư cách... SOẠN: QUÂN MINH – TĂNG CƯỜNG KHẢ NĂNG ĐỌC HIỂU PART NGƯỜI SOẠN: QUÂN MINH – TĂNG CƯỜNG KHẢ NĂNG ĐỌC HIỂU PART LOẠI 3: CÂU HỎI NOT/TRUE Khái niệm: Trong Part 7, câu hỏi NOT Cách nhận dạng câu
- Xem thêm -

Xem thêm: Kỹ năng làm part 7 hiệu quả và tối ưu nhất , Kỹ năng làm part 7 hiệu quả và tối ưu nhất

Từ khóa liên quan