DE CUONG ON THI TUYEN VIEN CHUC SU NGHIEP GIAO DUC PHAN THI TRAC NGHIEM KIEN THUC CHUNG

4 242 2
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2019, 22:38

Bộ đề thi trắc nghiệm thi viên chức năm 2019 phần kiến thức chung. Bộ đề được xây dựng trên khung kiến thức pháp luật viên chức và pháp luật liên quan. Đây là tài liệu rất hữu ích phục vụ cho kỳ thi viên chức năm 2019. Chúc các anh chị sẽ đỗ kỳ thi tới nhờ bộ đề và bài giảng này ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI TUYỂN VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC 2019 (PHẦN TRẮC NGHIỆM KIẾN THỨC CHUNG) Tập trung ôn thi nội dung sau: I Luật viên chức 2010 (58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 quốc hội khóa 12) Các nguyên tắc hoạt động nghề nghiệp viên chức Chính sách xây dựng phát triển đơn vị nghiệp công lập đội ngũ viên chức - NGHI DINH 168/2018 VE TUYEN DUNG QUAN LY SU DUNG VIEN CHUC CONG CHUC - NGHI DINH SO 27 Quy định xử lý kỷ luật viên chức - NGHI DINH SO 29/2012 VỀ TUYỂN DỤNG, SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ VIÊN CHỨC - QUYET DINH 711 CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC 2011-2020 - QUYẾT ĐỊNH SỐ 03 VỀ ỨNG XỬ CBCC II Luật giáo dục 2005 (38/2005/QH11 ngày 14/06/2005 quốc hội khóa 11), Luật giáo dục sửa đổi năm 2009(44/2009/QH12 ngày 25/11/2009) văn liên quan - Nghị định 75/2006/NĐ-CP phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều luật giáo dục ngày 02/08/2006 - Nghị định 44/2009/QH12 Sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng năm 2006 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Giáo dục - Nghị định 07/2013/NĐ-CP sửa đổi điểm b khoản 13 Điều nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11/05/2011 sửa đổi, bổ sung số điều nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/08/2006 phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều luật giáo dục Các cấp học trình độ đào tạo hệ thống GD quốc dân Yêu cầu phương pháp giáo dục Vai trò trách nhiệm nhà giáo, trách nhiệm nhà trường, gia đình xã hội việc thực mục tiêu giáo dục Điều lệ trường THCS, trường THPT trường phổ thông nhiều cấp học (12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/03/2011 Bộ GDĐT Nhiệm vụ, quyèn hạn trường trung học Các hoạt động giáo dục mục đích hoạt động giáo dục trường trung học Nhiệm vụ quyền hạn giáo viên trường trung học Điều lệ trường tiểu học (ban hành kèm thông tư 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 Bộ GDĐT) Nhiệm vụ, quyền hạn trường tiểu học, hoạt động giáo dục trường tiểu học Nhiệm vụ quyền hạn giáo viên trường tiểu học Quy định dạy thêm học thêm (Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/05/2012 Ban hành quy định dạy thêm, học thêm Bộ GDĐT) Nguyên tắc dạy thêm, học thêm Các trường hợp không dạy thêm, học thêm Tổ chức dạy thêm, học thêm nhà trường Tổ chức dạy thêm, học thêm nhà trường Nghị 29-NQ/TW "Về đổi bản, toàn diện Giáo dục Đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, đại hóa điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN hội nghập quốc tế" ngày 04/11/2013 - Nghị 44/NQ-CP chương trình hành động phủ thực nghị số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ Ban chấp hành Trung ương khóa XI đổi bản, tồn diện giáo dục đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, đại hóa điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN hội nhập hội nhập quốc tế - Chương trình hành động 02-CTr/TU thực nghị số 29-NQ-TW ban chấp hành trung ương Đảng khóa XI "về đổi bản, tồn diện giáo dục đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, đại hóa điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN hội nhập hội nhập quốc tế" Mục tiêu tổng quát đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo Đổi mạnh mẽ đồng yếu tố giáo dục, đào tạo theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, lực người học Phát triển đội ngũ nhà giáo cán quản lý, đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục đào tạo Đổi hình thức phương pháp thi, kiểm tra đánh giá kết giáo dục, đào tạo Quy chế tổ chức hoạt động trung tâm GDTX (01/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02/01/2007 Bộ GDĐT) Nhiệm vụ trung tâm GDTX Nhiệm vụ quyền hạn giáo viên trung tâm GDTX III Hệ thống trị, tổ chức máy nhà nước HCNN - Văn kiện Đại hội Đảng - Hiến pháp 2013 - Luật tổ chức Quốc hội 2014 - Luật tổ chức phủ 2015 - Luật tổ chức quyền địa phương 2015 - Luật thủ 2012 - Chương trình cải cách hành giai đoạn 2011-2020 Đảng tổ chức trị xã hội Bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Kiến thức HCNN, VBPL soạn thảo Văn HCNN ... triển đội ngũ nhà giáo cán quản lý, đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục đào tạo Đổi hình thức phương pháp thi, kiểm tra đánh giá kết giáo dục, đào tạo Quy chế tổ chức hoạt động trung tâm GDTX (01/2007/QĐ-BGDĐT
- Xem thêm -

Xem thêm: DE CUONG ON THI TUYEN VIEN CHUC SU NGHIEP GIAO DUC PHAN THI TRAC NGHIEM KIEN THUC CHUNG, DE CUONG ON THI TUYEN VIEN CHUC SU NGHIEP GIAO DUC PHAN THI TRAC NGHIEM KIEN THUC CHUNG

Từ khóa liên quan