PART 1 BO DE THI CONG CHUC VIEN CHUC NAM 2019

147 151 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2019, 22:27

Bộ đề thi trắc nghiệm thi viên chức năm 2019 phần kiến thức chung. Bộ đề được xây dựng trên khung kiến thức pháp luật viên chức và pháp luật liên quan. Đây là tài liệu rất hữu ích phục vụ cho kỳ thi viên chức năm 2019. Chúc các anh chị sẽ đỗ kỳ thi tới nhờ bộ đề và bài giảng này This exam was written by Ph.D Phan Van Doan Please not copy without the author's permission BỘ ĐỀ THI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM 2019 Câu hỏi 1: Đảng lãnh đạo hệ thống trị hoạt động: A Đề cương lĩnh, đường lối chiến lược, quan điểm, chủ trương phát triển kinh tế -xã hội; đồng thời Đảng người lãnh đạo tổ chức thực Cương lĩnh, đường lối Đảng Tổng kết thực tiễn, khái quát lý luận, bổ sung, phát triển đường lối, Cương lĩnh Kiểm tra, giám sát việc thực đường lối Đảng.Chuẩn bị đội ngũ cán cho hệ thống trị cấp This exam was written by Ph.D Phan Van Doan Please not copy without the author's permission B Đề cương lĩnh, đường lối chiến lược, quan điểm, chủ trương phát triển kinh tế -xã hội; đồng thời Đảng người lãnh đạo tổ chức thực Cương lĩnh, đường lối Đảng C Chuẩn bị đội ngũ cán cho hệ thống trị cấp D Tổng kết thực tiễn, khái quát lý luận, bổ sung, phát triển đường lối, Cương lĩnh Kiểm tra, giám sát việc thực đường lối Đảng Câu hỏi 2: Điều Hiến pháp 2013 qui định tổ chức tổ chức trịxã hội: A Hội Nơng dân Việt Nam, Cơng Đoàn Việt Nam B Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Đồn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh C Hội Cựu Chiến Binh Việt Nam D Tất ý This exam was written by Ph.D Phan Van Doan Please not copy without the author's permission Câu hỏi 3: Đảng Cộng sản Việt Nam - Đội tiên phong giai cấp công nhân, đồng thời đội tiên phong nhân dân lao động dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích giai cấp công nhân, nhân dân lao động dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác - Lê nin tư tưởng Hồ Chí Minh làm tảng tư tưởng, lực lượng lãnh đạo Nhà nước xã hội Điều thể Điều Hiến pháp 2013 A Điều B Điều C Điều D Điều Câu hỏi 4: Tổ chức nằm hệ thống trị Việt Nam: A Hội Khuyến học Việt nam This exam was written by Ph.D Phan Van Doan Please not copy without the author's permission B Hội Văn học Nghệ Thuật Việt Nam C Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt nam D Hội liên hiệp Khoa học-Kỹ thuật Việt nam Câu hỏi 5: Điều Hiến pháp 2013 quy định: Chủ tịch nước người đứng đầu Nhà nước, thay mặt nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam đối nội đối ngoại A Điều 86 B Điều 81 C Điều 82 D Điều 80 Câu hỏi 6: Các quan thuộc Chính phủ phủ thành lập theo A Nhiệm kỳ This exam was written by Ph.D Phan Van Doan Please not copy without the author's permission B Từng nhu cầu quản lý kinh tế-xã hội C Từng năm D Tất ý Câu hỏi 7: Đảng lãnh đạo phương pháp: A Đảng lãnh đạo phương pháp thị nghị thơng qua Nhà nước, Chính Phủ để lãnh đạo xã hội B Đảng lãnh đạo phương pháp thông qua tổ chức Đảng để lãnh đạo xã hội C Đảng lãnh đạo phương pháp giáo dục, thuyết phục nêu gương, làm công tác vận động quần chúng, lãnh đạo thực tốt quy chế dân chủ D Đảng lãnh đạo phương pháp thị nghị cho tổ chức Đảng, thực lãnh đạo xã hội This exam was written by Ph.D Phan Van Doan Please not copy without the author's permission Câu hỏi 8: Tính nguyên trị thể A Nhất nguyên tư tưởng: Nền tảng chủ nghĩa Mác-Lê Nin tư tưởng Hồ Chí Minh B Nhất nguyên tổ chức: Đảng Cộng sản Việt nam tổ chức lãnh đạo C Khơng có Đảng đối lập: có đảng cầm quyền Đảng cộng sản Việt nam D Tất ý Câu hỏi 9: Tổ chức nằm hệ thống trị Việt Nam A Hội Cựu Chiến Binh Việt Nam B Hội Khuyến học Việt Nam C Hội Văn học Nghệ Thuật Việt nam This exam was written by Ph.D Phan Van Doan Please not copy without the author's permission D Tất ý Câu hỏi 10: Đảng lãnh đạo xã hội A Đảng lãnh đạo xã hội chủ nghị Đảng B Đảng lãnh đạo xã hội chủ yếu thông qua Nhà nước tổ chức đoàn thể quần chúng, Đường lối, chủ trương, quan điểm Đảng Nhà nước tiếp nhận, thể chế hoá cụ thể pháp luật nững chủ trương, sách, kế hoạch cụ thể C Đảng lãnh đạo xã hội chủ nghị kỳ họp ban chấp hành Trung ương D Đảng lãnh đạo xã hội chủ cương lĩnh trị Đảng Câu hỏi 11: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức liên minh trị, liên hiệp tự nguyện tổ chức trị, tổ chức trị - xã hội, tổ chức This exam was written by Ph.D Phan Van Doan Please not copy without the author's permission xã hội cá nhân tiêu biểu giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư nước ngồi.Điều thể điều Hiếp pháp 2013 A Điều 11 B Điều C Điều 10 D Điều Câu hỏi 12: Điều Hiến pháp năm 2013 quy định nhiệm kỳ khoá Quốc hội năm năm A Điều 72 B Điều 73 This exam was written by Ph.D Phan Van Doan Please not copy without the author's permission C Điều 70 D Điều 71 Câu hỏi 13: Mục tiêu quản lý A Những lợi ích vật chất, tinh thần lợi ích khác mà khách thể quản lý mong muốn đạt trình tác động đến đối tượng quản lý B Những lợi ích vật chất, tinh thần lợi ích khác mà đối tượng quản lý mong muốn đạt trình tác động đến đối tượng quản lý C Đích hướng tới chủ thể quản lý mong muốn đạt trình tác động đến đối tượng quản lý D Những lợi ích vật chất, tinh thần lợi ích khác mà chủ thể quản lý mong muốn đạt trình tác động đến đối tượng quản lý Câu hỏi 14: Quản lý hành nhà nước có tính This exam was written by Ph.D Phan Van Doan Please not copy without the author's permission A Hoạt động không bị gián đoạn tình trị xã hội B Không ổn định C Không liên tục D Tất ý Câu hỏi 15: Trong quản lý hành nhà nước phương pháp hàng đầu, sử dụng liên tục A Phương pháp cưỡng chế B Phương pháp hành C Phương pháp thuyết phục D Phương pháp kinh tế This exam was written by Ph.D Phan Van Doan Please not copy without the author's permission b Mọi công dân không phân biệt dân tộc, tơn giáo, tín ngưỡng, nam nữ, nguồn gốc gia đình, địa vị XH, hồn cảnh kinh tế bình đẳng hội học tập c Nhà nước thực công XH GD , tạo điều kiện để học hành, người nghèo học tập, người có khiếu phát triển tài d Nhà nước ưu tiên, tạo điều kiện cho em dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, đối tượng hưởng sách ưu đãi, người tàn tật, khuyết tật đối tượng hưởng sách XH khác thực quyền nghĩa vụ học tập e Cả đáp án This exam was written by Ph.D Phan Van Doan Please not copy without the author's permission Câu hỏi 242: Điểm khác biệt luật GD số 38/2005/QH11 với luật GD sửa đổi bổ sung số 44/2009/QH12 việc phổ cập giáo dục là( điều 11 phổ cập giáo dục)? a Luật GD số 38/2005/QH11 quy định GDTH GD THCS cấp học phổ cập b Luật GD số 38/2005/QH11 quy định phổ cập GD mầm non cho trẻ tuổi c Luật GD số 44/2009/QH12 quy định phổ cập GD mầm non cho trẻ tuổi, hổ cập Giaos dục tiểu học giáo dục THCS d Luật GD số 38/2005/QH11 quy định GDTH GD THCS cấp học phổ cập luật GD số 44/2009/QH12 quy định phổ cập GD mầm non cho trẻ tuổi, hổ cập Giao dục tiểu học giáo dục THCS This exam was written by Ph.D Phan Van Doan Please not copy without the author's permission Câu hỏi 243: Luật giáo dục năm 2005 (luật số:28/2005/QH11) gồm chương, điều? A chương, 119 điều B chương, 120 điều C 10 chương, 121 điều D 11 chương, 122 điều Câu hỏi 244: Hệ thống giáo dục quốc dân gồm: A giáo dục quy B giáo dục thường xuyên C giáo dục quy, giáo dục thường xuyên, đào tạo chuyên tu đào tạo từ xa D Cả A B This exam was written by Ph.D Phan Van Doan Please not copy without the author's permission Câu hỏi 245: Văn hệ thống giáo dục quốc dân gồm: A tốt nghiệp tiểu học, tốt nghiệp THCS, tốt nghiệp THPT, tốt nghiệp trung cấp, tốt nghiệp cao đẳng, tốt nghiêp đại học, tiến sĩ B tốt nghiệp THCS, tốt nghiệp THPT, tốt nghiệp trung cấp, tốt nghiệp cao đẳng, tốt nghiêp đại học, tiến sĩ C tốt nghiệp THCS, tốt nghiệp THPT, tốt nghiệp trung cấp, tốt nghiệp cao đẳng, tốt nghiêp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ D tốt nghiệp THCS, tốt nghiệp THPT, tốt nghiệp trung cấp, tốt nghiệp cao đẳng, tốt nghiêp đại học quy, thạc sĩ, tiến sĩ This exam was written by Ph.D Phan Van Doan Please not copy without the author's permission Câu hỏi 246: Cấp học trình độ đào tạo hệ thống giáo duc quốc dân gồm: A Giáo dục mầm on có nhà trẻ mẫu giáo; Giáo dục phổ thơng có tiểu học, trung học sở, trung học phổ thơng B Giáo dục nghề nghịêp có trung cấp chun nghiêp dạy nghề; C Giáo dục đại học sau đại học (gọi chung giáo dục đại học) đào tạo t nh độ cao đẳng, t nh độ đại học, t nh độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ D Cả A, B, C Câu hỏi 247: Theo luật sử đổi, bổ sung số điều luật giáo dục (số 44/2009/QH12 ngày 25/11/2009), việc thực phổ cập giáo dục quy định cấp học nào? A Phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục trung học sở This exam was written by Ph.D Phan Van Doan Please not copy without the author's permission B Phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục trung học sở phổ cập trung học phổ thông C Phổ cập giáo dục mầm mon cho trẻ năm tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học phổ cập giáo dục trung học sở D Phổ cập giáo dục mầm mon cho trẻ năm tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập gíao duc trung học sở phổ cập giáo dục trung học phổ thông Câu hỏi 248: Mọi cơng dân độ tuổi quy định có nghĩa vụ học tập để đạt A trình độ tiểu học B trình độ trung học sở C trình độ trung học phổ thơng D trình độ giáo dục phổ cập This exam was written by Ph.D Phan Van Doan Please not copy without the author's permission Câu hỏi 249: Gia đình có trách nhiệm tạo điều kiện cho thành viên gia đình độ tuổi quy định học tập để đạt trình độ A tiểu học B trung học sở C trung học phổ thông D giáo dục phổ cập Câu hỏi 250: Cơ sở giáo dục phổ thông gồm: A Giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học sau đại học B Trường mẫu giáo, trường tiểu học, trường THCS, trường THPT, trường phổ thơng có nhiều cấp học This exam was written by Ph.D Phan Van Doan Please not copy without the author's permission C Trường mẫu giáo, trường tiểu học, trường THCS, trường THPT, trường phổ thơng có nhiều cấp học, trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp D Trường tiểu học, trường THCS, trường THPT, trường phổ thơng có nhiều cấp học, trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp Câu hỏi 251: Theo điều 31 Luật giáo dục năm 2005: A Học sinh học hết chương trình tiểu học có đủ điều kiện theo quy định Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Hiệu trưởng trường tiểu học xác nhận học bạ việc hồn thành chương trình tiểu học B Học sinh học hết chương trình THCS có đủ điều kiện theo quy định Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Trưởng phòng giáo dục đào tạo huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (gọi chung cấp huyện) cấp tốt nghiệp THCS This exam was written by Ph.D Phan Van Doan Please not copy without the author's permission C Học sinh học hết chương trình THPT có đủ điều kiện theo quy định Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo dự thi đạt yêu cầu Giám đốc sở giáo dục đào tạo tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (gọi chung cấp tỉnh) cấp tốt nghiệp trung học phổ thông D Tất A, B, C Câu hỏi 252: Nội dung giáo dục thường xuyên thể chương trình đây? A Chương trình xoá mù chữ giáo dục tiếp tục sau biết chữ; B Chương trình giáo dục đáp ứng yêu cầu người học; cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao cơng nghệ; C Chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ; This exam was written by Ph.D Phan Van Doan Please not copy without the author's permission D Chương trình giáo dục để lấy văn hệ thống giáo dục quốc dân; E Gồm A, B, C D Câu hỏi 253: Các hình thức thực chương trình giáo dục thường xuyên để lấy văn hệ thống giáo dục quốc dân bao gồm A Vừa học vừa làm B Học từ xa C Tự học có hướng dẫn D Tất A, B C Câu hỏi 254: Cơ sở giáo dục thường xuyên bao gồm: A Trung tâm giáo dục thường xuyên tổ chức cấp tỉnh huyện; B Trung tâm học tập cộng đồng tổ chức xã, phường, thị trấn (sau gọi chung cấp xã) This exam was written by Ph.D Phan Van Doan Please not copy without the author's permission C Trung tâm kỹ thuật - tổng hợp hướng nghiệp D Bao gồm A B Câu hỏi 255: Cơ sở giáo dục thường xuyên bao gồm: A Trung tâm giáo dục thường xuyên tổ chức cấp tỉnh huyện; B Trung tâm học tập cộng đồng tổ chức xã, phường, thị trấn (sau gọi chung cấp xã) C Trung tâm ngoại ngữ, tin học tổ chức cá nhân thành lập D Tất A, B C Câu hỏi 256: Thẩm quyền thành lập trường công lập cho phép thành lập trường dân lập, trường tư thục quy định nào? This exam was written by Ph.D Phan Van Doan Please not copy without the author's permission A Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyejn định trường mầm non, trường mẫu giáo, trường tiểu học, trường trung học sở, trường trung học phổ thông dân tộc bán trú; B Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh định trường trung học phổ thông, trường phổ thông dân tộc nội trú, trường trung cấp thuộc tỉnh; C Bộ trưởng, Thủ trưởng quan ngang định trường trung cấp trực thuộc; D Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo định trường cao đẳng, trường dự bị đại học; Thủ trưởng quan quản lý nhà nước dạy nghề định trường cao đẳng nghề; E Thủ tướng Chính phủ định trường đại học; F Tất A, B, C, D E This exam was written by Ph.D Phan Van Doan Please not copy without the author's permission Câu hỏi 257: Hội đồng trường có nhiệm vụ sau đây? A Quyết nghị mục tiêu, chiến lược, dự án kế hoạch phát triển nhà trường B Quyết nghị quy chế sửa đổi, bổ sung quy chế tổ chức hoạt động nhà trường để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; C Quyết nghị chủ trương sử dụng tài chính, tài sản nhà trường; D Giám sát việc thực nghị Hội đồng trường, việc thực quy chế dân chủ hoạt động nhà trường E Tất A, B, C D Câu 258: Theo điều 70 Luật giáo dục năm 2005, Nhà giáo phải có tiêu chuẩn đây? A Phẩm chất, đạo đức, tư tưởng tốt; This exam was written by Ph.D Phan Van Doan Please not copy without the author's permission B Đạt trình độ chuẩn đào tạo chun mơn, nghiệp vụ; C Đủ sức khoẻ theo yêu cầu nghề nghiệp; D Lý lịch thân rõ ràng E Bao gồm A, B, C D Câu hỏi 259: Nhà giáo có nhiệm vụ A Được hợp đồng thỉnh giảng nghiên cứu khoa học trường, co sở giáo dục khác sở nghiên cứu khoa học với điều kiện đảm bảo thực đầy đủ nhiệm vụ nơi cơng tác B Có tốt nghiệp cao đẳng sư phạm có tốt nghiệp cao đẳng có chứng bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giáo viên trung học sở; C Được bảo vệ nhân phẩm, danh dự; This exam was written by Ph.D Phan Van Doan Please not copy without the author's permission D Giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự nhà giáo; tơn trọng nhân cách người học, đối xử công với người học, bảo vệ quyền, lợi ích đáng người học Câu hỏi 260: Một quyền nhà giáo A Gương mẫu thực nghĩa vụ công dân, quy định pháp luật điều lệ nhà trường; B Không ngừng học tập, rèn luyên để nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ trị, chun mơn, nghiệp vụ, đổi phương pháp giảng dạy, nêu gương tốt cho người học C Được đào tạo nâng cao trình độ, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ D Giáo dục, giảng dạy theo mục tiêu, nguyên lý giáo dục, thực đầy đủ có chất lượng chương trình giáo dục ... Việt Nam định cư nước ngồi.Điều thể điều Hiếp pháp 2 013 A Điều 11 B Điều C Điều 10 D Điều Câu hỏi 12 : Điều Hiến pháp năm 2 013 quy định nhiệm kỳ khoá Quốc hội năm năm A Điều 72 B Điều 73 This... 2 013 qui định tổ chức tổ chức trịxã hội: A Hội Nơng dân Việt Nam, Cơng Đồn Việt Nam B Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Đồn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh C Hội Cựu Chiến Binh Việt Nam D Tất ý This... năm 19 59 b Hiến pháp năm 19 46 c Cả hai phương án Câu hỏi 48: Trong Hiến pháp sau đây, Hiến pháp chưa Chủ tịch nước công bố? a Hiến pháp năm 19 46 b Hiến pháp năm 19 59 c Hiến pháp năm 19 80 This
- Xem thêm -

Xem thêm: PART 1 BO DE THI CONG CHUC VIEN CHUC NAM 2019, PART 1 BO DE THI CONG CHUC VIEN CHUC NAM 2019