Giải đề chi tiết PART 5 tháng 10

9 161 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2019, 22:25

Nguồn Fanpage: https://www.facebook.com/GuruToeic/ - Các bạn truy cập Page để tới nhận giải sớm Page thức hoạt động vào 15-10 tới 101 Delegates the Lời giải chi tiết: sau giới từ thường bạn điền (cụm) danh international trade convention were từ để đóng vai trò tân ngữ Ở sau giới từ WITH bạn chưa thấy provided danh từ nên bạn chọn D with attending overnight -at Hotel Boswick Tạm dịch: Đại biểu tham dự hội nghị thương mại quốc tế (A) accommodated cung cấp NƠI LƯU TRÚ Khách sạn Boswick (B) accommodates (C) accommodating (D) accommodations Từ vựng trọng điểm: ❑ delegate (n): đại biểu; ❑ convention (n): hội nghị; ❑ accommodate (v): thích nghi, cung cấp nơi 102 Charles Wang submitted a résumé Lời giải chi tiết: Đây câu hỏi từ vựng nên bạn cần dựa vào that -his years of experience in nghĩa để chọn phương án phù hợp advertising Tạm dịch: Charles Wang nộp sơ yếu lý lịch NHẤN (A) emphasized (B) enclosed (C) estimated (D) employed MẠNH nhiều năm kinh nghiệm lĩnh vực quảng cáo Từ vựng trọng điểm: ❑ enclose (v): đính kèm; ❑ estimate (v): ước lượng, đánh giá; ❑ employ (v): tuyển dụng 103 Beginning next week, Zumwalt, Lời giải chi tiết: Chỗ trống đứng trước (cụm) danh từ Inc.’s new smartphone will be available bạn điền tính từ để bổ nghĩa cho danh từ phía sau for Tạm dịch: Bắt đầu từ tuần tới, điện thoại thông minh purchase at retailers across Korea and Japan Zumwalt Inc mở bán nhà bán lẻ ĐƯỢC ỦY QUYỀN (A) authorizing (B) authority (C) authorization (D) authorized toàn lãnh thổ Hàn Quốc Nhật Bản Từ vựng trọng điểm: ❑ purchase (n): mua; ❑ retailer (n): nhà bán lẻ; ❑ authority (n): quyền, thẩm quyền 104 Highway construction has been Lời giải chi tiết: Đây câu hỏi từ vựng nên bạn cần dựa vào postponed indefinitely as Hampshire nghĩa để chọn phương án phù hợp County residents have -to the plan Tạm dịch: Hoạt động xây dựng đường quốc lộ bị hỗn lại vơ (A) preferences (B) arrangements thời hạn cư dân Hạt (Tỉnh) Hampshire PHẢN ĐỐI dự án (C) considerations (D) objections Từ vựng trọng điểm: ❑ preference (n): thiên vị, thích hơn; ❑ arrangement (n): xếp; ❑ consideration (n): cân nhắc 105 The Trescott Chamber of Lời giải chi tiết: có trạng ngữ “next week – tuần tới” nên bạn chọn Commerce - local businessman Brian tương lai Larue at a ceremony next week Tạm dịch: Phòng Thương mại Trescott SẼ TƠN VINH nam doanh (A) was honoring (B) to honor nhân người địa phương tên Brian Larue buổi lễ vào tuần (C) will honor (D) honor tới Từ vựng trọng điểm: ❑ honor (v): tôn vinh; ❑ ceremony (n): lễ Nguồn Fanpage: https://www.facebook.com/GuruToeic/ - Các bạn truy cập Page để tới nhận giải sớm Page thức hoạt động vào 15-10 tới 106 Please review your contract, and Lời giải chi tiết: dựa vào nghĩa để chọn nhanh đáp án feel free to ask us -questions you Tạm dịch: Xin vui lòng rà sốt lại hợp đồng ơng, thoải might have mái hỏi BẤT KỲ vấn đề mà ông thấy (A) few (B) either (C) any (D) much Từ vựng trọng điểm: ❑ contract (n): hợp đồng; ❑ few + countable noun: ít; ❑ either (adj): hai cái; ❑ much + uncountable Noun: nhiều 107 The manager announced that a few Lời giải chi tiết: a few + danh từ đếm số nhiều nên chọn B office Còn a little với “danh từ khơng đếm được” supply would be delayed because of weather conditions Tạm dịch: Người quản lý thông báo VÀI LÔ HÀNG thiết (A) shipment (B) shipments bị văn phòng bị chậm trễ điều kiện thời tiết (C) to ship (D) shipping Từ vựng trọng điểm: ❑ delay (v): hoãn; ❑ weather condition (np): điều kiện thời tiết 108 By adding extra flights between Lời giải chi tiết: Đây câu hỏi từ vựng nên bạn cần dựa vào Dubai and Istanbul, Euroblue Airlines nghĩa để chọn phương án phù hợp will increase its -for this route by more Tạm dịch: Bằng cách tăng cường chuyến bay Dubai than 50 percent Istanbul, Euroblue Airlines (hãng hàng không Euroblue) tăng (A) endurance (B) motivation KHẢ NĂNG CUNG ỨNG cho quãng đường thêm (C) location (D) capacity 50 phần trăm Từ vựng trọng điểm: ❑ endurance (n): chịu đựng, bền bỉ; ❑ motivation (n): động lực; ❑ location (n): vị trí 109 Hamilton Hospital’s purchase of a Lời giải chi tiết: Khi chỗ trống nằm đầu ( ,S + V + O )hoặc cuối medical scanning device will permit mệnh đề hoàn chỉnh S + V + O (không thiếu chủ ngữ hay tân doctors to diagnose patients more ngữ) mà đáp án liên quan đến từ loại ta chọn trạng từ than ever before more….than so sánh Nếu bỏ cụm bạn (A) precise (B) precisely thấy vị trí nằm cuối câu nên điền trạng từ (C) precision (D) preciseness Tạm dịch: Bệnh viện Hamilton mua thiết bị quét y tế giúp bác sĩ chẩn đốn bệnh nhân xác nhiều lần so với trước Từ vựng trọng điểm: ❑ purchase (n): mua; ❑ permit (v): cho phép, giúp ❑ diagnose (v): chẩn đoán 110. -a bank has approved Flynn Lời giải chi tiết: Chỗ trống đứng trước mệnh đề nên bạn Co.’s business loan, the company can loại C trạng từ khơng dùng liên kết mệnh đề với Còn A begin its planned expansion (thậm chí nếu) B (cứ thể) không hợp nghĩa (A) Even if (B) As though Tạm dịch: Khi mà ngân hàng duyệt khoản vay kinh doanh (C) Consequently (D) Now that Cơng ty Flynn, cơng ty bắt đầu mở rộng theo kế hoạch Từ vựng trọng điểm: ❑ Even if: chí nếu; ❑ As though: thể; ❑ Consequently (adv): Nguồn Fanpage: https://www.facebook.com/GuruToeic/ - Các bạn truy cập Page để tới nhận giải sớm Page thức hoạt động vào 15-10 tới 111 Online reviewers praise Alpha Lời giải chi tiết: Đây câu hỏi từ vựng nên bạn cần dựa vào Fashion’s deliveries and its generous nghĩa để chọn phương án phù hợp Lưu ý: timely có hậu return policy tố giống trạng từ -ly lại tính từ (giống lovely, costly) (A) tangible (B) measured Tạm dịch: Các nhà phê bình/người đánh giá trực tuyến tán dương (C) timely (D) subsequent khả giao hàng ĐÚNG LÚC/KỊP THỜI sách đổi trả dễ dàng Alpha Fashion Từ vựng trọng điểm: ❑ tangible (adj): hữu hình; ❑ measured (adj): cân nhắc, cẩn thận, đặn; ❑ subsequent (adj): đến sau, xảy sau 112 Though Bruce Guthrie’s concert is Lời giải chi tiết: be planned for – lên kế hoạch cho planned August 1, the organizers Tạm dịch: Mặc dù buổi hoà nhạc Bruce Guthrie ĐƯỢC DỰ have said that this is subject to change ĐỊNH VÀO ngày tháng 8, nhà tổ chức vừa thông báo có (A) at (B) for thay đổi (C) since (D) in Từ vựng trọng điểm: ❑ organizer (n): ban tổ chức; ❑be subject to V (adj): chịu 113 The public speaking course Lời giải chi tiết: cụm to-infinitive (to something-để làm đó) presents trainees with opportunities - thường đóng vai trò trạng ngữ mục đích themselves in front of a group Tạm dịch: Khóa học diễn thuyết trước công chúng mang tới cho (A) will express (B) to express học viên hội ĐỂ DIỄN ĐẠT thân trước (C) are expressing (D) expressed nhóm Từ vựng trọng điểm: ❑ trainee (n): học viên, thực tập sinh; ❑ opportunity (n): hội; ❑ express (v): thể 114 The speaker at the Westicon Lời giải chi tiết: Chỗ trống đứng trước (cụm) danh từ Literature Seminar told an story that bạn điền tính từ để bổ nghĩa cho danh từ phía sau nên loại had the entire audience laughing in B, D Do từ bổ nghĩa (story – câu chuyện) vật nên bạn enjoyment chọn tính từ cảm xúc dạng Ving (A) amusing (B) amusement Tạm dịch: Người diễn thuyết Hội thảo Văn học Westicon kể (C) amused (D) amuse câu chuyện VUI/THÚ VỊ khiến toàn khán giả cười thích thú Từ vựng trọng điểm: ❑ entire (adj): tồn bộ; ❑ enjoyment (n): thích thú; ❑ amuse (v): làm cười 115 A fee of $100 will be to office Lời giải chi tiết: Khi chỗ trống đứng sau “be” trước giới từ rental payments that are more than two (are,is,was to) mà phương án hình thái khác weeks late động từ 90% chỗ trống động từ dạng bị động (A) applied (B) applying Tạm dịch: Lệ phí 100$ SẼ ĐƯỢC ÁP DỤNG cho khoản chi trả (C) apply (D) application thuê văn phòng trễ hạn hai tuần Từ vựng trọng điểm: ❑ rental (n): tiền thuê; ❑ payment (n): khoản phải trả 116 Last month’s issue of Wise Finance- Lời giải chi tiết: Đây câu hỏi từ vựng nên bạn cần dựa vào -an exclusive interview with Chuck nghĩa để chọn phương án phù hợp Granville, founder of financial firm Tạm dịch: Ấn phẩm tháng trước Wise Finance CÓ TIÊU ĐIỂM Granville Investments vấn độc quyền với Chuck Granville, nhà sáng lập (A) subscribed (B) admitted cơng ty tài Granville Investments (C) featured (D) dedicated Từ vựng trọng điểm: ❑ subscribe (v): đặt mua ba; ❑ admit (v): thừa nhận; ❑ dedicate (v): cống hiến Nguồn Fanpage: https://www.facebook.com/GuruToeic/ - Các bạn truy cập Page để tới nhận giải sớm Page thức hoạt động vào 15-10 tới 117 Broadcasting the latest news 24 Lời giải chi tiết: dùng very để nhấn mạnh cho hours a day, cable station CPP allows so sánh So sánh “latest – nhất” Bạn viewers to keep up-to-date on world dùng very để nhấn mạnh thêm nhằm nói tin tức mà họ mang đến events (A) fewer (B) very Tạm dịch: Phát sóng tin tức MỚI NHẤT 24 ngày, (C) far (D) more trạm cáp CPP cho phép khán giả cập nhật liên tục kiện giới Từ vựng trọng điểm: ❑ broadcast (v): phát sóng; ❑ latest (adj): ; ❑ keep up-to-date (vp): cập nhật liên tục 118 The software that New-Tech Lời giải chi tiết: Đây câu hỏi từ vựng nên bạn cần dựa vào offers remove security risks and improve nghĩa để chọn phương án phù hợp the performance of computers Tạm dịch: Phần mềm NÂNG CẤP mà New-Tech cung cấp loại bỏ (A) increments (B) enhancements rủi ro an ninh cải thiện hiệu suất máy tính (C) certificates (D) exceptions Từ vựng trọng điểm: ❑ increment (n): gia tăng, lớn lên; ❑ certificate (n): chứng nhận; ❑ exception (n): ngoại lệ 119 Mr Evans took a taxi to avoid being Lời giải chi tiết: Đây câu hỏi từ vựng nên bạn cần dựa vào late, but the theater show had -begun nghĩa để chọn phương án phù hợp by the time he arrived Tạm dịch: Ông Evan sử dụng taxi để tránh tới trễ, ông (A) usually (B) seldom đến buổi chiếu rạp bắt đầu RỒI (C) hourly (D) already Từ vựng trọng điểm: ❑ usually (adv): thường xuyên; ❑ seldom (adv): khi; ❑ hourly (adv): giờ, thường xuyên, liên tục 120 Notices -residents of possible Lời giải chi tiết: phân tích lại câu để bạn dễ nhìn hơn: power outages were mailed out a week Notices (which informed) RESIDENTS of POSSIBLE POWER before crews began work on the power OUTAGES lines Informed dạng chủ động nên rút gọn thành (A) inform informing (B) information Cấu trúc: inform somebody of something – thông báo cho (C) informed điều (D) informing Phía sau bạn thấy có somebody (resident) nên bạn biết động từ ở dạng chủ động Tạm dịch: Thơng cáo THÔNG BÁO tới cư dân khả cắt điện gửi tuần trước đội ngũ bắt đầu làm việc đường dây Từ vựng trọng điểm: ❑ resident (n): cư dân; ❑ power outage (np): điện; ❑ power line (np): đường dây điện Nguồn Fanpage: https://www.facebook.com/GuruToeic/ - Các bạn truy cập Page để tới nhận giải sớm Page thức hoạt động vào 15-10 tới 121 Mr Clemons’ work was so Lời giải chi tiết: dựa vào nghĩa bạn dễ dàng chọn giới từ impressive that he was made a senior after -sau manager -only six months with the Tạm dịch: Thành tích ơng Clemons ấn tượng ơng company bổ nhiệm làm quản lý cấp cao SAU sáu tháng làm việc (A) on (B) after (C) while (D) owing to công ty Từ vựng trọng điểm: ❑ senior manager (np): quản lí cấp cao; ❑ while (conj): khi; ❑ owing to: 122 In anticipation of an increase in Lời giải chi tiết: Đây câu hỏi từ vựng nên bạn cần dựa vào visitors during the summer holiday, the nghĩa để chọn phương án phù hợp Shoreline Tạm dịch: Dự đoán lượng du khách tăng kỳ nghỉ hè, Inn decided to hire additional housekeeping staff Shoreline Inn (Lữ quán Bờ Biển) định thuê thêm nhân (A) adversely (B) uncontrollably viên buồng phòng TẠM THỜI (C) temporarily (D) relatively Từ vựng trọng điểm: ❑ adversely (adv): bất lợi; ❑ uncontrollably (adv): khơng kiểm sốt được; ❑ relatively (adv): tương đối 123 Although a graduate degree is a Lời giải chi tiết: those who = people who = người mà requirement for the position, none of Còn cụm “none of” có nghĩa “không số” -who Tạm dịch: Mặc dù vị trí u cầu phải có tốt nghiệp đại responded to the job announcement have one học, không AI số ứng viên hồi đáp thông báo tuyển (A) they (B) these dụng có (C) themselves (D) those Từ vựng trọng điểm: ❑ graduate degree (np): tốt nghiệp; ❑ respond (v): hồi đáp, phản hồi 124 Travel writer Arthur Chaplin will give Lời giải chi tiết: Đây câu hỏi từ vựng nên bạn cần dựa vào a short presentation tomorrow the nghĩa để chọn phương án phù hợp trip described in his new book, Walking Tạm dịch: Tác gia du lịch Arthur Chaplin thuyết trình ngắn vào in Peru ngày mai VỀ chuyến mô tả sách ông, (A) along (B) regarding (C) in exchange for (D) by means of Dạo bước Peru Từ vựng trọng điểm: ❑ in exchange for: để đổi lấy; ❑ by means of: cách 125 Having written multiple books on Lời giải chi tiết: Đây câu hỏi từ vựng nên bạn cần dựa vào the effects of global warming, Ms Black nghĩa để chọn phương án phù hợp is widely regarded as a expert on Tạm dịch: Là tác giả nhiều sách ảnh hưởng environmental issues tượng nóng lên tồn cầu, Black cơng nhận rộng rãi (A) naïve (B) notable chuyên gia TRỨ DANH vấn đề môi trường (C) tolerant (D) mundane Từ vựng trọng điểm: ❑ naive (adj): ngây thơ; ❑ tolerant (adj): khoan dung; ❑ mundane (adj): trần tục Nguồn Fanpage: https://www.facebook.com/GuruToeic/ - Các bạn truy cập Page để tới nhận giải sớm Page thức hoạt động vào 15-10 tới 126 Local water quality is -to improve Lời giải chi tiết: Đây câu hỏi từ vựng nên bạn cần dựa vào once the sewage treatment center is nghĩa để chọn phương án phù hợp upgraded Cụm “be bound to something” – có nghĩa “chắc chắn, có (A) grown (B) limited khả xảy ra” (C) bound (D) acquired Tạm dịch: Chất lượng nguồn nước địa phương CHẮC CHẮN SẼ cải thiện trung tâm xử lý nước thải nâng cấp Từ vựng trọng điểm: ❑ grow (v): phát triển; ❑ limited (a) có giới hạn, hạn chế; ❑ acquire (v): yêu cầu, đòi hỏi 127 Charles Kapoor was not considered Lời giải chi tiết: Chỗ trống đứng trước mệnh đề bạn a suitable candidate for a financial điền liên từ để liên kết mệnh đề lại với nên loại A analyst (trạng từ) B (giới từ) Dựa vào nghĩa bạn loại thêm C position -he possessed exceptional investment experience Tạm dịch: Charles Kapoor khơng coi ứng viên thích (A) accordingly (B) in spite of hợp cho vị trí phân tích viên tài MẶC DÙ anh có (C) as if (D) even though kinh nghiệm có đầu tư Từ vựng trọng điểm: ❑ accordingly (adv): phù hợp với điều nhắc đến; ❑ in spite of: mặc dù; ❑ as if: thể 128 The tour bus did not stop at Lời giải chi tiết: until within thường với thời gian nên loại Sheffield Stadium, so its passengers phương án anyf Onto mang nghĩa “về phía trên” nên could only take pictures as they drove - không hợp nghĩa it Tạm dịch: Xe buýt du lịch không dừng Sheffield Stadium (sân vận (A) until (B) past động Sheffield), hành khách chụp ảnh họ (lái (C) onto (D) within xe) QUA Từ vựng trọng điểm: ❑ until (prep): khi; ❑ onto (prep): phía trên; ❑ within (prep): khoảng thời gian 129 Mercer Incorporated carefully goes Lời giải chi tiết: cấu trúc quen thuộc Both A and B – vừa A vừa B over its and Tạm dịch: Mercer Incorporated (Tập đoàn Mercer) cẩn thận rà making soát lại CẢ kết thăm dò ý kiến khách hàng VÀ nghiên cứu thị market customer research surveys before important decisions trường trước đưa định quan trọng (A) as well as (B) both (C) between (D) neither Từ vựng trọng điểm: ❑ customer survey (np): khảo sát ý kiến khách hàng; ❑ market research (np): nghiên cứu thị trường; ❑ make decision (vp): đưa định 130 For the purpose of increasing sales, Lời giải chi tiết: whichever mang nghĩa “bất Mendelbaum Electronics is giving a prize kỳ người nào” tập hợp xác định mang to is the 100th person to buy a tính lựa chọn Còn chưa xác định danh tính cụ thể refrigerator bạn dùng whoever ( = anyone who) (A) whichever … is giving a prize to ANYONE WHO is the 100th person to buy a (B) another refrigerator (C) whoever Tạm dịch: Nhằm mục đích tăng doanh thu, Mendelbaum (D) someone Electronics treo thưởng cho BẤT KỲ KHÁCH HÀNG người thứ 100 mua tủ lạnh Từ vựng trọng điểm: ❑ whichever: thứ nào; ❑ another: thêm nữa; ❑ someone: người ... https://www.facebook.com/GuruToeic/ - Các bạn truy cập Page để tới nhận giải sớm Page thức hoạt động vào 15- 10 tới 101 Delegates the Lời giải chi tiết: sau giới từ thường bạn điền (cụm) danh international... https://www.facebook.com/GuruToeic/ - Các bạn truy cập Page để tới nhận giải sớm Page thức hoạt động vào 15- 10 tới 106 Please review your contract, and Lời giải chi tiết: dựa vào nghĩa để chọn nhanh đáp án feel free... điều kiện thời tiết (C) to ship (D) shipping Từ vựng trọng điểm: ❑ delay (v): hoãn; ❑ weather condition (np): điều kiện thời tiết 108 By adding extra flights between Lời giải chi tiết: Đây câu
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải đề chi tiết PART 5 tháng 10 , Giải đề chi tiết PART 5 tháng 10

Từ khóa liên quan