Dịch song ngữ part 3 day1

11 51 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2019, 22:12

Ohana means family Family means no one is left behind or forgotten Người dịch Admin: Phương Eco - https://www.facebook.com/phuongeco Bài dịch LC Economy làm tặng cộng động cho bạn bắt đầu học nghe TOEIC Bài dịch update hàng ngày muộn ngày lần wall cá nhân mình, Group Toeic Practice Club fanpage Ohana Bài dịch chưa chuẩn nhất, sai điều tránh khỏi Mình mong nhận ý kiến người để hồn thiện Người học khơng học thuộc lời dịch, từ dịch lấy đối chiếu, so sánh, tham khảo - ĐÔI LỜI Việc dịch để nghe dành cho bạn yếu kỹ nghe, đối tượng mà nhắm đến ngồi Dịch sách Những bạn cần phao để tập tành bơi Ý tập bơi, nhiều người cần có phao để bám vào cho dễ nổi, từ bạo dạn xuống nước mà tập bơi Và khơng người bơi giỏi khởi Nhưng xin nhớ rằng: Chiếc phao giúp cho bạn nổi, không giúp cho bạn biết bơi Đến giai đoạn đó, phao lại cản trở bạn khơng cho bạn bơi thoải mái Vì nghe cách Dịch đến lúc khơng phù hợp nữa, làm trở ngại cho bạn trình chinh phụ điểm nghe tầm > 400 Do cảm thấy “ mặt nước” vứt phao sớm chừng hay chừng nấy, khơng trở thành trở ngại cho bạn bạn muốn bơi nhanh xa.! Phương Eco – Together, We will fly so high! Đừng để chẳng nhận rời chỗ bạn, cho dù bạn biết không gặp lại Ngạn ngữ Pháp Ohana means family Family means no one is left behind or forgotten Người dịch Admin: Phương Eco - https://www.facebook.com/phuongeco TEST TEST PART PHẦN 41- 43 refer to the following conversation 41-43 Tham khảo đoạn hội thoại sau w Excuse me How much you charge for W Xin lỗi Bạn tính phí cho parking per hour? M gửi xe vậy? I’m afraid to say this parking lot is all full M Tôi tiếc phải nói với bạn lúc right now bãi đậu xe hết chỗ w OK Could you recommend another W Vâng Bạn chỉ/ giới thiệu cho parking lot nearby that I could use? I need bãi đậu xe gần mà tơi gởi to park my car and get to an appointment, (dùng) không? Tôi cần gửi xe đến but I am new to this town and not familiar nơi hẹn, đến thị trấn with the area I may not make it to the chưa quen thứ khu vực Có appointment in time lẽ tơi khơng thể đến hẹn M Why don’t you check out the garage at the M Sao bạn không thử đến garage nhà Carlton Theater across the street? The hát Carlton bên đường ? Hôm theater is closed today and the parking lot nhà hát đóng cửa bãi đậu xe there doesn’t charge a lot I’m sure you không tính nhiều phí đâu Tơi chắn will be able to find a parking spot there I bạn tìm chỗ đậu xe know parking in the city can be a Tơi biết tìm chỗ đậu xe headache, which is why I always try to use thành phố vấn đề khó khăn public transportation (vấn đề hóc búa), lý tơi =: which is why: lý sao/ ln cố gắng sử dụng dịch vụ nên 44-46 refer to the following conversation giao thông công cộng 44-46 Tham khảo đoạn hội thoại sau Đừng để chẳng nhận rời chỗ bạn, cho dù bạn biết không gặp lại Ngạn ngữ Pháp Ohana means family Family means no one is left behind or forgotten Người dịch Admin: Phương Eco - https://www.facebook.com/phuongeco M Good morning, Linda Can ! sneak a peek M Xin chào (buổi sáng), Linda Tơi at the sales report before the executives’ ngó qua báo cáo bán hàng trước meeting this evening? How is it coming họp giám đốc điều hành tối khơng? along by the way? Nhân tiện xem tiến triển ? w I’m devoting myself to the report right W Tôi tập trung soạn thảo báo cáo now It should be ready for you to review từ lúc Bản báo cáo hoàn by noon Would it be OK if I e-mailed it to thành gởi tới cho bạn để xem xét vào buổi you by then? I’m afraid any time sooner trưa Sẽ ổn vào lúc gửi ewill be impossible for me, considering my mail cho bạn ? Tơi e hồn thành workload right now vào thời điểm sớm điều tôi, xem xét khối lượng công việc phải làm lúc M That’s fine And could you make copies to M Cũng Và bạn giúp tơi circulate at the meeting? I’ll let you know photo thêm nhiều để phát cho this afternoon about exactly how many người họp không? Chiều copies I’ll need tơi báo cho bạn biết xác số lượng (bản cần photo) mà cần 47-49 refer to the following conversation 47-49 tham khảo hội thoại sau w Excuse me, this camera looks really nice, W Xin lỗi, camera thực trông but you know how much it is? I can’t đẹp, bạn biết giá find a price tag anywhere M khơng? Tơi khơng tìm thấy nhãn ghi giá Well, you are in luck We’ve just slashed M Vâng, bạn gặp may Chúng vừa Đừng để chẳng nhận rời chỗ bạn, cho dù bạn biết không gặp lại Ngạn ngữ Pháp Ohana means family Family means no one is left behind or forgotten Người dịch Admin: Phương Eco - https://www.facebook.com/phuongeco the price for this model and I guess we giảm giá cho dòng sản phẩm didn’t have a chance to put the new price nghĩ chúng tơi chưa kịp (chưa có hội) tag on yet Let me talk to the assistant dán nhãn giá lên sản phẩm Bây manager in the storeroom I’ll check with gặp trợ lý giám đốc nhà kho Tôi hỏi anh xác nhận giá với him and confirm the price bạn w I’ve really come by at the right time! I’ve W Thực đến lúc nhỉ! been thinking about buying this one for Trước có vài lần tơi nghĩ đến việc some time, but the price was a bit out of mua sản phẩm giá cao so my range With this price discount, với túi tiền tơi Với chương trình giảm hopefully I will be able to afford it Of all giá này, hi vọng mua the models I’ve looked into, this one is by Trong số tất sản phẩm mà xem xét kỹ, sản phẩm vượt trội far my favorite one nhiều so với sản phẩm ưa chuộng 50-52 refer to the following conversation M 50-52 tham khảo đoạn hội thoại sau Won’t you go out with me and Lisa for M Bạn khơng ngồi ăn trưa tơi lunch? We’re going to the Italian Lisa à? Chúng dự định ăn trưa restaurant across the street before the nhà hàng Ý bên đường trước executive meeting starts họp chấp hành bắt đầu w Thanks, but I can’t I still have to make W Cảm ơn, tơi khơng thể Tơi copies of the printouts for the meeting phải photo tài liệu cho họp Thời gian The time of the meeting was changed and họp thay đổi buổi họp bắt đầu it now starts in half an hour Actually, you nửa Thực sự, bạn có lẽ guys may be pressed for time if you decide khơng có nhiều thời gian to eat out định ăn vào lúc Đừng để chẳng nhận rời chỗ bạn, cho dù bạn biết không gặp lại Ngạn ngữ Pháp Ohana means family Family means no one is left behind or forgotten Người dịch Admin: Phương Eco - https://www.facebook.com/phuongeco M I didn’t know that In that case we’d better M Tôi điều Trong trường just grab just some sandwiches I don’t hợp đó, nên mua nhanh số want to take any chances and be late forthe bánh sandwich Tôi không muốn gặp bất meeting Can I pick something up for you? kỳ rủi ro trễ họp Bạn có cần tơi w No, that’s fine I can’t spare any time at all mua giúp cho bạn thức ăn không? before the meeting I’ll just grab W Không, Tơi khơng có chút something to eat after the meeting is over thời gian rãnh rỗi trước họp Tôi Thanks for asking, though chọn nhanh để ăn sau họp kết thúc Mặc dù vậy, cám ơn bạn quan tâm 53-55 refer to the following conversation 53-55 tham khảo đoạn hội thoại sau w Excuse me, sir I talked to your assistant Xin lỗi, thưa ông Tối qua, tơi nói editor last night and she told me your chuyện với trợ lý biên tập cô bảo magazine has an assistant photographer tạp chí ơng cần trợ position open I work in the building lý nhiếp ảnh gia Tôi làm việc tòa nhà across the street so I thought I could drop bên đường nên nghĩ ghé qua by to see if I could learn more about the xem tơi có thêm thông tin công job.Right now I’m working as a part-time việc hay không Hiện làm assistant photographer at a publishing việc với tư cách trợ lý nhiếp ảnh company M bán thời gian công ty xuất Well, I’m afraid you are talking to the M Vâng, e bạn gặp không wrong person Mr Chu should be able to help người Ơng Chu người you.Mr Chu is our head photographer and giúp bạn Chu nhiếp ảnh gia trưởng he’s responsible for hiring the photography chúng tơi anh có nhiệm vụ tuyển department employees, but his schedule is dụng nhiếp ảnh gia cho phận, Đừng để chẳng nhận rời chỗ bạn, cho dù bạn biết không gặp lại Ngạn ngữ Pháp Ohana means family Family means no one is left behind or forgotten Người dịch Admin: Phương Eco - https://www.facebook.com/phuongeco full today You’ll need to set up an anh kín lịch vào hơm Có lẽ bạn cần phải xếp hẹp để appointment to meet him gặp anh w Oh, I hoped he might spare just a W Ơ, tơi hi vọng anh dành vài fewminutes to tell me more about the phút để thông tin thêm cho công position M việc Well, he probably won’t have time for W Vâng, có lẽ anh khơng có thời that,but let me call his office Maybe you gian để làm việc đó, tơi gọi đến văn phòng anh Có lẽ bạn nói can talk with his assistant chuyện với trợ lý anh 56-58 refer to the following conversation 56-58 Tham khảo đoạn hội thoại sau M Hi, you left a message on my answering M Xin chào, bạn để lại tin nhắn machine and mentioned the team uniforms máy trả lời điện thoại đề you’ve asked us to make you Have there cập đến đồng phục nhóm mà bạn yêu cầu chúng tơi làm Có thay đổi been any changes? khơng ? W Yes, we originally asked you to W Có bạn, ban đầu chúng tơi u cầu bạn deliverthem next Wednesday However, is giao hàng vào thứ tư tuần tới Tuy nhiên, there any chance that you can have them bạn giao hàng cho vào delivered to us by the end of this cuối tuần không? Như bạn thấy week?You see, the team’s schedule has đấy, lịch trình nhóm thay đổi (đã been updated We’ve been called up to cập nhật) Chúng gọi play at a special exhibition game next điện đến chơi triển lãm game đặc Monday Do you think that you can pull it biệt vào thứ hai tới Bạn nghĩ bạn off? It would be really great if we can play hoàn thành kịp (làm kịp) không ? Sẽ the game in our new uniforms I apologize tuyệt vời chơi game Đừng để chẳng nhận rời chỗ bạn, cho dù bạn biết không gặp lại Ngạn ngữ Pháp Ohana means family Family means no one is left behind or forgotten Người dịch Admin: Phương Eco - https://www.facebook.com/phuongeco for making this kind of demand on such đồng phục Tôi xin lỗi short notice đưa loại yêu cầu thông qua thông báo ngắn M Well, you know, everything is done M Vâng, bạn thấy đó, thứ exceptfor the team’s logo All I need is a hoàn thành ngoại trừ logo nhóm Tất picture ofit, which you were supposed to send tơi cần ảnh bạn me If you could forward that to me today, I có nhiệm vụ phải gửi cho tơi ảnh Nếu don’t see an issue in completing the order in bạn chuyển tiếp ảnh cho tơi time ngày hơm nay, tơi cho việc hồn thành đơn đặt hàng hẹn điều khả thi 59-61 refer to the following conversation 59-61 tham khảo hội thoại sau w Can I see the store manager? Actually, if W Tơi gặp người quản lý cửa hàng the store manager is unavailable, you khơng? Thực ra, ơng khơng có might be able to help me, too Could you đây, bạn giúp tơi Bạn có get someone to wipe up the floor in aisle thể nhờ lên lau sàn nhà gian số where the baking supplies are? I just nơi làm bánh nướng? Tôi vừa làm rơi bột dropped flour all over the ground People khắp sàn nhà Mọi người trượt té could slip and be injured M bị thương Did a bag break again? This is the third M Một túi lại bị bể tiếp à? Chuyện time that’s happened today We need to diễn ba lần ngày hôm check if there’s a problem with the Chúng ta cần phải kiểm tra xem bao bì packaging of that flour product If you sản phẩm bột có vấn đề hay không don’t mind, can you explain to me exactly Nếu khơng có trở ngại (Nếu khơng how it happened? phiền), xin giải thích cho tơi việc diễn nào? Đừng để chẳng nhận rời chỗ bạn, cho dù bạn biết không gặp lại Ngạn ngữ Pháp Ohana means family Family means no one is left behind or forgotten Người dịch Admin: Phương Eco - https://www.facebook.com/phuongeco w I was picking up a bag of flour off the W Tơi lấy gói bột khỏi kệ phía shelf, and the bottom of it was cracked có chỗ để mở Tơi nghĩ open I think it wasn’t properly sealed, niêm phong cách, because I didn’t even tug it very hard chí tơi khơng kéo mạnh trước before it just ripped I would strongly rách toạt Tơi nghi ngờ bao bì suspect that there’s a problem with the sản phẩm product packaging, M I’m really sorry for the inconvenience I’ll M Tôi thực xin lỗi bất tiện need to make a phone call to the supplier Tôi cần phải gọi cho nhà cung cấp để about this But right now I’d better send trình bày vấn đề Nhưng bây giờ, someone from the stockroom to clean up khẩn trương điều động (cử) the spill Thanks for letting me know người từ nhà kho đến lau chỗ bẩn sàn nhà Cám ơn bạn báo cho biết 62-64 refer to the following conversation 62-84 tham khảo đoạn hội thoại sau w Hello, can I speak to Mr Wright? My W Xin chào, tơi nói chuyện với ông name is Nancy Grace I am calling to see Wright không? Tôi tên Nancy Grace Tôi if I can hire your company for the gọi để hỏi xem liệu tơi th cơng ty landscaping work around my home in bạn tạo cảnh quan xung quanh nhà Evansville It’s the new one under Evansville không mà Đây công construction on Meridian Street Would it trình xây dựng đường be possible for you to drop by and give me Meridian Bạn ghé qua báo giá a quote sometime this week? cho tơi vào lúc tuần không? M Certainly, Ms Grace Thanks for showing M Tất nhiên được, bà Grace Cám ơn bạn an interest in us We would be happy to dành quan tâm đến Tôi Đừng để chẳng nhận rời chỗ bạn, cho dù bạn biết không gặp lại Ngạn ngữ Pháp Ohana means family Family means no one is left behind or forgotten Người dịch Admin: Phương Eco - https://www.facebook.com/phuongeco give you a quote I know where your new biết vị trí ngơi nhà bà Tôi house is I’m free Wednesday morning rãnh vào sáng thứ tư chiều thứ sáu and Friday afternoon, w Wednesday morning would work best for W Sáng thứ tư phù hợp với me How about 10 o’clock? M Thế 10 có khơng? 10 o’clock is fine I’ll see you there and M Vâng, 10 Tôi gặp bà we can then look around the site together quan sát Untilthen, why don’t you log on to our quanh vị trí Lúc bà không website to see some photos of our đăng nhập vào trang web để previous work? It will give you an idea of xem hình ảnh cơng trình what kind of landscaping work you might trước chúng tôi? Trang web like done.Then we can work together from giúp bà có ý tưởng loại cơng trình cảnh there quan mà bà muốn tiến hành Sau đó, bắt đầu làm việc với từ ý tưởng 65-67 refer to the following conversation M 65-67 tham khảo đoạn hội thoại sau Good morning My name is Adam Jackson M Chào (buổi sáng) Tôi tên Adam I’m here to see Ms Parker, the human Jackson Tôi đến để gặp bà Parker, resources manager I will be working here giám đốc nhân Tôi làm việc from today and I was instructed to report từ hôm hướng dẫn to her for a tour of the building Can you phải trình diện với để xung quanh help me find her? tòa nhà Bạn giúp tơi tìm khơng? w Actually, I’m Jane Parker It’s my pleasure W Tơi Jane Parker Rất vui to finally meet you, Adam Before I walk cuối gặp bạn Adam Trước you around the building, I’ll take you to dẫn bạn quanh tòa nhà, trước hết tơi Đừng để chẳng nhận rời chỗ bạn, cho dù bạn biết không gặp lại Ngạn ngữ Pháp Ohana means family Family means no one is left behind or forgotten Người dịch Admin: Phương Eco - https://www.facebook.com/phuongeco your desk first Do you know your access đưa bạn đến bàn làm việc bạn Bạn có code yet? You should have received it biết mã truy cập bạn chưa? Có lẽ bạn from the technical support team this nên nhận mã truy cập từ nhóm hỗ trợ kỹ morning Without the access code, there is thuật vào buổi sáng Nếu khơng có mã not much work you can here at the truy cập, bạn không làm nhiều office, so it’s crucial that you get your việc phòng làm việc, điều code as soon as possible tối quan trọng bạn phải nhận mã truy cập sớm tốt M Nope What’s it for? To enter the building? M Tơi chưa có Mã để làm gì? Để w No, it’s your personal password to log on vào tòa nhà à? to our computer system Someone from W Khơng, mật cá nhân để truy technical support is on the way right now cập vào hệ thống máy tính They should be here any minute now Lúc này, nhân viên phận hỗ trợ kỹ thuật đường đến Họ có mặt vài phút 68-70 refer to the following conversation w Hey, Evan You mentioned 68-70 tham khảo đoạn hội thoại sau a W Chào Evan Bạn đề cập đến medicalconference in Toronto that you are hội nghị y học mà bạn tham dự vào going to attend next week Well, guess tuần tới Ồ, đốn thử xem? Tơi what? I’ll be joining you for the tham dự hội thảo bạn Tôi conference, too I’m leaving next Tuesday vào thứ ba tuần tới chuyến bay on the p.m flight When are you flying chiều Chuyến bay bạn lúc nào? out? M Oh, I think we’re taking the same flight M: Ơ, tơi nghĩ chọn That’s really great Do you think we can sit chuyến bay Thật tuyệt vời Bạn có nghĩ together? It’s a long flight and it would be ngồi khơng? Đó Đừng để chẳng nhận rời chỗ bạn, cho dù bạn biết không gặp lại Ngạn ngữ Pháp Ohana means family Family means no one is left behind or forgotten Người dịch Admin: Phương Eco - https://www.facebook.com/phuongeco great to have someone to talk to chuyến bay dài tuyệt có để nói chuyện w That would be nice I don’t have the W Tốt Lúc số ghế seatnumber offhand, but I’ll check it out ngồi, kiểm tra với công right away with the travel agency By the ty du lịch Nhân tiện, có chung way, how about sharing a cab to the taxi đến sân bay không? Tôi không muốn airport? I don’t want to drive there, but láy xe đến đó, xe buýt lâu taking the bus would take too long and be bất tiện với tất túi hành lý too inconvenient with all my bags We can tơi Chúng ta chia tiền taxi split the taxi and then it would be only a đắt vài so với xe buýt sân few dollars more expensive than taking the bay airport shuttle M Sharing a cab sounds like a good idea I M Đi chung taxi ý hay Tôi was going to drive to the airport, but I dự định láy xe đến sân bay, didn’t want to park my car at the long- không muốn để xe lâu bãi đậu xe term parking lot at the airport sân bay Đừng để chẳng nhận rời chỗ bạn, cho dù bạn biết không gặp lại Ngạn ngữ Pháp ... is left behind or forgotten Người dịch Admin: Phương Eco - https://www.facebook.com/phuongeco TEST TEST PART PHẦN 41- 43 refer to the following conversation 41- 43 Tham khảo đoạn hội thoại sau w... sử dụng dịch vụ nên 44-46 refer to the following conversation giao thông công cộng 44-46 Tham khảo đoạn hội thoại sau Đừng để chẳng nhận rời chỗ bạn, cho dù bạn biết không gặp lại Ngạn ngữ Pháp... nhận rời chỗ bạn, cho dù bạn biết không gặp lại Ngạn ngữ Pháp Ohana means family Family means no one is left behind or forgotten Người dịch Admin: Phương Eco - https://www.facebook.com/phuongeco
- Xem thêm -

Xem thêm: Dịch song ngữ part 3 day1 , Dịch song ngữ part 3 day1