900 từ VỰNG PART 7 ETS

50 65 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2019, 22:04

Từ vựng & từ đồng nghĩa CỐT LÕI nâng cao khả làm PART ETS 2016 TEST ETS 2016 The opening of two additional stores = event to celebrate new stores giveaway: something that a company gives free, usually with something else that is for sale (một mà cơng ty cung cấp miễn phí, thường với khác để bán) => Present (n) quà tặng (miễn phí) raffle: a competition or game in which people buy numbered tickets and can win prizes (một thi trò chơi mà người mua vé số giành giải thưởng) => SYN: lottery, lotto (trò chơi xổ số, bốc thăm trúng thưởng) To arrange a meeting (để xếp gặp mặt) = to make appointment (để lên hẹn) Officially start (bắt đầu thức) = effective (có hiệu lực) Change (thay đổi) = adjust (điều chỉnh) Present = introduce (giới thiệu) be known for = well-know = famous (nổi tiếng) melodious: pleasant to listen to, like music (dễ chịu để nghe, âm nhạc), SYN: melodic, informal easy on the ear => du dương 10 for more information about a full listing of dishes (để thêm thông tin danh sách đầy đủ ăn)= view a full dinner menu (xem toàn thực đơn ăn) 11 a small restaurant (một nhà hàng nhỏ) = space is limited (không gian bị giới hạn) 12 Undergo something: to experience something, especially a change or something unpleasant (để trải qua điều đó, đặc biệt thay đổi khó chịu) => trãi qua, SYN: experience 13 refurbish something: to clean and decorate a room, building, etc in order to make it more attractive, more useful, (để làm trang trí phòng, xây dựng, vv để làm cho hấp dẫn hơn, hữu ích hơn, vv),=> cải tạo, sửa chữa, tân trang, SYN: renovate 14 put on hold: to pause, postpone or suspend an activity (tạm dừng, hoãn tạm ngừng hoạt động) => hoãn, dừng hoạt động, SYN: postpone 15 stage: a separate part that a process, etc is divided into (một phần riêng biệt mà trình, vv chia thành, => giai đoạn, SYN: phase Người soạn: Quân Minh Từ vựng & từ đồng nghĩa CỐT LÕI nâng cao khả làm PART ETS 2016 16 initial: happening at the beginning; first (xảy từ đầu; Đầu tiên) => bắt đầu, SYN: begin 17 a decade ago (một thập kỉ trước) = ten years a go (mười năm trước) 18 single issue: ấn phẩm độc 19 associate member: someone who is a member etc of something, but who is at a lower level and has fewer rights (ai thành viên đó, mức thấp có quyền hơn) =>thành viên sơ cấp/cơ bản, SYN: basic member 20 up-to-date: modern, recent, or containing the latest information (hiện đại, gần chứa thông tin nhất) => đại, SYN: contemporary, modern, stateof-the-art 21 index of: an alphabetical list, such as one printed at the back of a book showing which page a subject, name, etc is on (một danh sách theo thứ tự bảng chữ cái, chẳng hạn danh sách in mặt sau sách hiển thị trang, chủ đề, tên, v.v trên), => danh sách, SYN: list 22 archives: a place where historical records are kept (archives [ plural ] a place where historical records are kept) => lưu trữ, kho lưu trữ, SYN: store 23 job posting (đăng tuyển dụng) = job notices (thông báo tuyển dụng) 24 a list of educational opportunities (một danh sách hội giáo dục) = an index of relevant courses for professional development (một danh sách khóa học có liên quan để phát triển chun mơn) 25 specify: to state as a condition (condition = stipulation) => quy định, SYN: stipulation 26 standard ground shipping: Vận chuyển đường tiêu chuẩn 27 fragile: easily damaged, broken, or harmed (dễ bị hỏng, bị hỏng bị tổn hại), => dễ vỡ, SYN: easily broken 28 bulk: something that very large (cái mà lớn), => số lượng lớn 29 expedite something: to make a process happen more quickly (để làm cho trình xảy nhanh hơn), => nhanh, tăng tốc, SYN: speed up, hurry, quicken Cụm: expedited service dịch vụ chuyển phát nhanh 30 amout = money: tiền 31 process = carry out: thực hiện, tiến hành Người soạn: Quân Minh Từ vựng & từ đồng nghĩa CỐT LÕI nâng cao khả làm PART ETS 2016 32 delivers products with care (vận chuyển sản phẩm cẩn thận) = orders are delivered in perfect conditions (đơn đặt hàng vận chuyển điều kiện hoàn hảo) 33 an error in recipient's address (sai địa người nhận) = the shipping address is incorrect (địa giao hàng không đúng) 34 opening address: state/speech opening (phát biểu khai mạc) 35 medication: a drug or another form of medicine that you take to prevent or to treat an illness (một loại thuốc loại thuốc khác mà bạn dùng để phòng ngừa điều trị bệnh) => thuốc, SYN: drug 36 adolescent: in the process of developing from a child into an adult (trong trình phát triển từ trẻ em thành người lớn) => niên 37 prescription (for something): an official piece of paper on which a doctor writes the type of medicine you should have, and which enables you to get it from a chemist’s shop/drugstore (một mảnh giấy thức mà bác sĩ viết loại thuốc bạn nên có, cho phép bạn lấy từ cửa hàng / hiệu thuốc nhà hóa học) => đơn thuốc 38 pharmaceutical: connected with making and selling drugs (kết nối với việc sản xuất bán thuốc )=> dược/thuộc dược phẩm 39 opening address (phát biểu khai mạc) = an introductory talk (giới thiệu/mở đầu nói chuyện) 40 medicine for young people (thuốc cho thiếu niên) = medication for children and adolescents (thuốc cho trẻ em thiếu niên) 41 courtesy: polite behaviour that shows respect for other people (hành vi lịch thể tôn trọng người khác) => lịch sự, tri ân, SYN: politeness, Cụm: special courtesy tri ân đặc biệt 42 license plate number: the official set of numbers and letters shown on the front and back of a road vehicle (bộ số thức chữ hiển thị mặt trước mặt sau phương tiện giao thông đường bộ) => biển số xe 43 paper = article 44 gear sth to/towards: to design or organize something so that it is suitable for a particular purpose, situation, or group of people (để thiết kế xếp thứ Người soạn: Qn Minh Từ vựng & từ đồng nghĩa CỐT LÕI nâng cao khả làm PART ETS 2016 cho phù hợp với mục đích, tình nhóm người cụ thể) => thiết kế, tổ SYN: Design, held 45 take on: to accept some work or responsibility (chấp nhận số công việc trách nhiệm) => đảm nhiệm 46 inception: the beginning of an organization or official activity (sự khởi đầu tổ chức hoạt động thức) => bắt đầu, khởi đầu, SYN: beginning, start 47 tentative: (of a plan or idea) not certain or agreed, or (of a suggestion or action) said or done in a careful but uncertain way because you not know if you are right [(của kế hoạch ý tưởng) không định đồng ý, (của đề nghị hành động) nói thực cách cẩn thận khơng chắn bạn khơng biết bạn đúng] => tạm thời, SYN: provisional 48 provisional assignment (nhiệm vụ tạm thời) = tentative assignment (nhiệm vụ tạm thời) 49 was employed by client (đã thuê khách hàng)= used to work in marketing department at Frampton Clother (đã làm việc phận tiếp thị công ty Frampton Clother) 50 first-rate: extremely good (cực tốt) => hạng 51 spectacular: very exciting to look at ( thú vị nhìn vào) => ngoạn mục, hùng vĩ, SYN: magnificent, splendid 52 reporters(n) A reporter is someone who writes news articles or who broadcasts news reports (Một phóng viên người viết báo người phát sóng báo cáo tin tức.) => người phóng viên, người viết báo 53 biking trail: a path or marked route that is intended for people riding bicycles (đường dẫn tuyến đường đánh dấu dành cho người đạp xe đạp) => đường mòn dành cho xe đạp 54 backyard: a small space surrounded by walls at the back of a house, usually with a hard surface (một không gian nhỏ bao quanh tường phía sau nhà, thường với bề mặt cứng) => sân sau 55 oversize = large lớn 56 courtyard: an open space that is partly or completely surrounded by buildings and is usually part of a castle, a large house, etc (một không gian mở phần Người soạn: Quân Minh Từ vựng & từ đồng nghĩa CỐT LÕI nâng cao khả làm PART ETS 2016 hồn tồn bao quanh tòa nhà thường phần lâu đài, nhà lớn, vv) => sân trước 57 breathtaking = spectacular ngoạn mục, hùng vĩ 58 gathering (n) tụ họp = meeting họp 59 closely = carefully cẩn thận, tỷ mỷ 60 miscellaneous: consisting of a mixture of various things that are not usually connected with each other (bao gồm hỗn hợp thứ khác không thường kết nối với nhau) => linh tinh 61 extra large guest rooms (phòng khách cực lớn) = oversize room phòng lớn 62 back issue: ấn bản/ấn phẩm cũ 63 monthly = every month 64 carousel (a round platform with model horses, cars, etc that turns around and around and that children ride on at a fairground - thềm tròn với mơ hình ngựa, xe hơi, vv mà quay xung quanh xung quanh trẻ em xe hội chợ) => trò chơi đu quay ngựa 65 a miniature train: xe lửa kéo (dạng mini) 66 pavilion: a temporary building used at public events and exhibitions (một tòa nhà tạm thời sử dụng kiện triển lãm công cộng)=> nhà rạp, lều 67 decorate = a medal huy chương 68 span: the length of time that something lasts or is able to continue => khoảng thời gian, Exp: a short span of time - quãng thời gian ngắn, SYN: period 69 lap: one journey from the beginning to the end of a track used for running, etc (một hành trình từ đầu đến cuối đường sử dụng để chạy, v.v.) => vòng, Exp: the fastest lap on record vòng quay nhanh kỷ lục 70 sibling: a brother or sister => anh/chị em ruột 71 pay an entry fee (trả phí vào cửa) = 5$ registration fee is required (phía đăng ký vào 5$ u cầu) « Ánh sáng vinh quang tạo từ không ngừng luyện tập » 17/8/2018 Người soạn: Quân Minh Từ vựng & từ đồng nghĩa CỐT LÕI nâng cao khả làm PART ETS 2016 TEST ETS 2016 PART get away: to leave or escape from a person or place, often when it is difficult to this / to go somewhere to have a holiday, often because you need to rest (để rời khỏi trốn khỏi người nơi, thường khó thực việc / để có kỳ nghỉ, thường bạn cần nghỉ ngơi) => trốn chạy/đi nghĩ ngơi fantastic: extremely good (cực kỳ tốt) => tuyệt vời, SYN: wonderful, outstanding accommodation: a place to live, work, stay, etc in (nơi sinh sống, làm việc, lưu trú, v.v trong:), SYN: rooms, place to stay, housing => chỗ plus: added to (được thêm vào) => thêm vào firework: a small device containing powder that burns or explodes and produces bright coloured lights and loud noises, used especially at celebrations (một thiết bị nhỏ có chứa bột cháy phát nổ tạo loại đèn có màu sáng tiếng ồn lớn, sử dụng đặc biệt lễ kỷ niệm) => pháo hoa/pháo show = program: chương trình be eligible for: đủ điều kiện/đủ cách paid sick leave: nghỉ ốm hưởng lương task = duty: nhiệm vụ 10 handed = deal with: xử lý, giải 11 accomplish = complete: hoàn thành 12 organize = held: tổ chức 13 score of: a lot of people or things (rất nhiều người thứ) => nhiều, SYN: more 14 congenial: pleasant to spend time with because their interests and character are similar to your own (dễ chịu dành thời gian với sở thích tính cách họ tương tự sở thích bạn) => hợp tính, SYN: suitable 15 conscientious: careful to everything that it is your job or duty to (cẩn thận để làm tất thứ mà cơng việc nhiệm vụ bạn để làm), SYN: diligent, dedicated, thorough Người soạn: Quân Minh Từ vựng & từ đồng nghĩa CỐT LÕI nâng cao khả làm PART ETS 2016 16 employment: work, especially when it is done to earn money; the state of being employed (đặc biệt thực để kiếm tiền; tình trạng làm việc) => cơng việc, việc làm, SYN: work, a job 17 unhappy in job (không vui với công việc) = felt disappointed work (cảm thấy thất vọng công việc) 18 lapse: a short period of time during which you fail to something well or properly, often caused by not being careful (một khoảng thời gian ngắn mà bạn khơng làm điều tốt cách, thường không cẩn thận) => hết hiệu lực, SYN: expire 19 keep up with: to whatever is necessary to stay level or equal with someone or something (để làm điều cần thiết để mức độ với một đó) => bắt kịp/theo kịp 20 find out: to learn by study, observation, or search (học cách nghiên cứu, quan sát tìm kiếm) => tìm hiểu, khám phá, SYN: discover 21 sparkling: shining and flashing with light (sáng nhấp nháy với ánh sáng) => lấp lánh 22 in working order: A machine or device that is in working order is functioning properly and is not broken (Một máy thiết bị hoạt động chức không bị hỏng) => hoạt động bình thường 23 fabulous: very good; excellent (rất tốt; Xuất sắc) => tuyệt vời 24 complimentary = free miễn phí 25 engaging: pleasant, attractive, and charming (dễ chịu, hấp dẫn quyến rũ) => thu hút, SYN: acttractive 26 readable: easy and enjoyable to read (dễ thú vị để đọc) => dễ đọc, thú vị để đọc 27 campus: the buildings of a college or university and the land that surrounds them (các tòa nhà trường cao đẳng đại học vùng đất bao quanh họ) => khuôn viên trường đại học/cao đẳng 28 lost over time: theo thời gian 29 bibliography: a list of the books and articles that have been used by someone when writing a particular book or article (một danh sách sách báo Người soạn: Quân Minh Từ vựng & từ đồng nghĩa CỐT LÕI nâng cao khả làm PART ETS 2016 sử dụng viết sách viết cụ thể) => danh sách sách, báo dùng để tham khảo lúc viết 30 reference work (Books and other works that contain useful facts and information, such as dictionaries, encyclopedias, and bibliographies - Sách tác phẩm khác có chứa thơng tin thơng tin hữu ích, chẳng hạn từ điển, bách khoa toàn thư thư mục) => sách tham khảo, SYN: reference book 31 companion volume: a book that complements another on a related subject, usually by the same author(một sách bổ sung cho chủ đề khác có liên quan, thường tác giả) => sách hướng dẫn 32 a well-written work (một tác phẩm viết tốt) = attained another perfect score (đạt số điểm hoàn khảo) 33 retention: the action of keeping something rather than losing it or stopping it (hành động giữ thay dừng nó) => giữ chân, SYN: retain, cụm retention employee giữ chân nhân viên 34 foremost: the best or most important ( tốt quan trọng nhất) => quan trọng, SYN leading, top 35 a publishing company (công ty xuất bản) = the premier puplisher of travel and tourism books (nhà xuất hàng đầu du lịch sách du lịch) 36 started six years ago (bắt đầu cách năm) = founded six years ago (thành lập năm trước) 37 allocate: to give something officially to somebody/something for a particular purpose (để cung cấp cho thức cho / cho mục đích cụ thể) => phân phát/phân bổ/phân phối 38 issue = matter: vấn đề 39 locked when it is not officially open (khóa khơng mở cửa thức) = locked during nonbusiness hours (đóng cửa suốt không kinh doanh) 40 fixture: a piece of equipment that is fixed inside a house or building and is sold as part of the house (một thiết bị cố định bên ngơi nhà tòa nhà bán phần nhà) => thiết bị, SYN: equipment 41 fit = suitable phù hợp Người soạn: Quân Minh Từ vựng & từ đồng nghĩa CỐT LÕI nâng cao khả làm PART ETS 2016 42 a variety of something: a lot of things of the same type that are different from each other in some way ( nhiều thứ loại khác theo cách đó) => nhiều, SYN: a lot of, more 43 pattern: a small piece of material, paper, etc that helps you choose the design of something ( mảnh nhỏ vật liệu, giấy, vv giúp bạn chọn thiết kế đó) => mẫu, SYN: sample 44 versatile: able to many different things (có thể làm nhiều việc khác nhau) => đa năng, linh hoạt, SYN: flexibility 45 moisture: very small drops of water that are present in the air, on a surface or in a substance (rất nhỏ giọt nước có mặt khơng khí, bề mặt chất) => độ ẩm 46 look = appearance: bề 47 cubicle: a small room that is made by separating off part of a larger room (một phòng nhỏ làm cách tách khỏi phần phòng lớn hơn) => small room (phòng nhỏ) 48 moderately:to an average extent (đến mức trung bình), SYN: reasonably 49 economical: using money, time, goods etc carefully and without wasting (sử dụng tiền bạc, thời gian, hàng hóa vv cách cẩn thận khơng lãng phí bất kỳ) => rẽ, SYN: cheap 50 update the room (cập nhật/hiện đại hóa phòng) = modernize a room (hiện đại hóa phòng) 51 the most popular model (mẫu phổ biến/ưu chuộng nhất) = best selling models (mẫu bán chạy nhất) 52 last longer than (kéo dài hơn) = times longer (thời gian lâu hơn) 53 feature = have 54 novice: someone who has no experience in a skill, subject, or activity (người khơng có kinh nghiệm kỹ năng, chủ đề hoạt động) => người kinh nghiệm, SYN beginner 55 core: the central part of an object (phần trung tâm đối tượng) => lõi Người soạn: Quân Minh Từ vựng & từ đồng nghĩa CỐT LÕI nâng cao khả làm PART ETS 2016 56 aluminum: is a light, silver-grey metal used for making pans, etc ( kim loại màu xám bạc, nhẹ sử dụng để làm chảo, v.v.) => nhôm 57 pan sides: mặt chão 58 copper: đồng 59 straining holes: lỗ thoát 60 base: the lowest part of something, especially the part or surface on which it rests or stands (phần thấp đó, đặc biệt phần bề mặt mà nằm đứng) => đáy 61 pouring spout: vòi rót 62 utensil: a thing such as a knife, spoon etc that you use when you are cooking (một thứ dao, thìa, vv mà bạn sử dụng nấu) => đồ dùng/dụng cụ gia đình 63 immensely: extremely => vô 64 evenly = equaly: đồng 65 stress = emphasize: nhấn mạnh 66 host: someone who introduces and talks to the guests on a television or radio programme (người giới thiệu nói chuyện với khách chương trình truyền hình radio) => người giới thiệu chương trình, SYN: compere 67 piece: a single item of writing, art, music, etc that somebody has produced or created (một tác phẩm độc văn bản, nghệ thuật, âm nhạc, vv mà sản xuất tạo ra) => tác phẩm, SYN: work 68 add = state further nói thêm 69 organizing an event (tổ chức kiện) = organize a conference (tổ chức hội nghị) 70 relocate (dời địa điểm) = move (di chuyển) 71 newsprint: the cheap paper that newspapers are printed on (giấy rẻ tiền in báo) => giấy in báo « Những giây phút trầm lặng bóng tối, tạo nên nguồn động lực vô giá » 17/8/2018 Người soạn: Quân Minh 10 Từ vựng & từ đồng nghĩa CỐT LÕI nâng cao khả làm PART ETS 2016 15 distinguished: đặc biệt, tiếng 16 faculty: all the teachers in a university (tất giáo viên trường đại học), a department or group of related departments within a university (một phận nhóm phòng ban liên quan trường đại học) => giáo viên, khoa 17 debate: discussion of a particular subject that often continues for a long time and in which people express different opinions (thảo luận chủ đề cụ thể thường tiếp tục thời gian dài người bày tỏ ý kiến khác nhau) => thảo thuận/tranh luận, SYN: discussion 18 in honor of: in order to show respect and admiration for someone or something (để thể tôn trọng ngưỡng mộ đó) => vinh danh 19 stimulate: to encourage something to grow, develop, or become active (khuyến khích để phát triển, phát triển trở nên động) => thúc đẩy, SYN: encourage 20 energize: energize somebody to make somebody ( tiếp thêm sinh lực cho để làm cho đó) => tiếp thêm sinh lực 21 portraiture: the art of painting or drawing pictures of people (nghệ thuật vẽ tranh vẽ hình người) => tranh chân dung 22 poetry: a collection of poems; poems in general (một tuyển tập thơ; thơ nói chung) => thơ ca 23 literature: văn học 24 major = large: lớn\25 amazing (adj) very surprising, especially in a way that makes you feel pleasure or admiration (rất đáng ngạc nhiên, đặc biệt theo cách khiến bạn cảm thấy vui ngưỡng mộ) => đáng kinh ngạc/ngạc nhiên 26 astronomy: the scientific study of the sun, moon, stars, planets, etc (nghiên cứu khoa học mặt trời, mặt trăng, sao, hành tinh, v.v.) => thiên văn học 27 universe: the whole of space and everything in it, including the earth, the planets and the stars (tồn khơng gian thứ nó, bao gồm trái đất, hành tinh sao) => vũ trụ 28 fate: thiên mệnh, định mệnh 29 personal growth (sự phát triển riêng/cá nhân) = personal development Người soạn: Quân Minh 36 Từ vựng & từ đồng nghĩa CỐT LÕI nâng cao khả làm PART ETS 2016 30 newsletter: a printed report containing news of the activities of a club or organization that is sent regularly to all its members ( báo cáo in có chứa tin tức hoạt động câu lạc tổ chức gửi thường xuyên cho tất thành viên nó) => tin 31 business forms: biểu mẫu kinh doanh 32 flyer: a small sheet of paper that advertises a product or an event and is given to a large number of people (một tờ giấy nhỏ quảng cáo sản phẩm kiện trao cho số lượng lớn người) => tờ rơi 33 folder: a cardboard or plastic cover for holding loose papers, etc ( bìa cứng bìa nhựa để giữ giấy tờ rời, v.v.) => bìa cứng/nhựa (đựng hồ sơ, giấy tờ) 34 magnet: a piece of iron that attracts objects made of iron towards it, either naturally or because of an electric current that is passed through it (một miếng sắt thu hút vật thể làm sắt phía nó, tự nhiên dòng điện truyền qua nó) => nam châm 35 sweatshirt: a piece of clothing for the upper part of the body, with long sleeves, usually made of thick cotton and often worn for sports (một phần quần áo cho phần thể, với tay áo dài, thường làm dày thường mặc cho thể thao) => áo len dài tay 36 Photographic processing: Photographic processing or development is the chemical means by which photographic film or paper is treated after photographic exposure to produce a negative or positive image Photographic processing transforms the latent image into a visible image, makes this permanent and renders it insensitive to light (Xử lý phát triển nhiếp ảnh phương tiện hóa học mà phim giấy ảnh xử lý sau phơi sáng ảnh để tạo hình ảnh tiêu cực tích cực Xử lý ảnh biến đổi hình ảnh tiềm ẩn thành hình ảnh hiển thị, làm cho ảnh trở nên vĩnh viễn làm cho ảnh không nhạy cảm với ánh sáng) => rửa ảnh 37 incorporate: to include something as part of something larger ( bao gồm thứ phần thứ lớn hơn) => kết hợp/tham gia, SYN: join 38 save money = a ten percent discount 39 execute: to or perform something, especially in a planned way (để thực thực điều đó, đặc biệt theo cách lên kế hoạch) => thực hiện, SYN: carry out Người soạn: Quân Minh 37 Từ vựng & từ đồng nghĩa CỐT LÕI nâng cao khả làm PART ETS 2016 40 external body: nhóm/người bên ngồi 41 residential: relating to homes rather than offices or businesses (liên quan đến nhà văn phòng doanh nghiệp) => khu dân cư 42 shed: a small simple building, usually built of wood or metal, used for keeping things in (một tòa nhà nhỏ đơn giản, thường xây gỗ kim loại, sử dụng để giữ thứ trong) => nhà kho, nhà có máy che 43 Wire mesh: a network of fine wires (một mạng lưới dây tốt) => lưới thép 44 furnish = provide 45 in accordance with: phù hợp/tuân thủ theo 46 withdrawn: thu hồi 47 balance due: tiền nợ 48 pre-employment: trước tuyển dụng 49 employment = job: công việc/việc làm 50 interim: intended to last for only a short time until somebody/something more permanent is found ( dự định kéo dài thời gian ngắn / vĩnh viễn tìm thấy) => tạm thời, SYN: provisional, temporary 51 pattern:; an excellent example to copy ( ví dụ tuyệt vời để chép) => mơ hình/mẫu hình 52 rather than: thay 53 outlet: a shop/store or an organization that sells goods made by a particular company or of a particular type (cửa hàng / cửa hàng tổ chức bán hàng hóa cơng ty cụ thể loại cụ thể tạo ra) => cửa hàng, SYN: store 54 knit: to link firmly or closely (liên kết chặt chẽ chặt chẽ) => chặt chẽ, cụm knit network mạng lưới chặt chẽ 55 advantage of: lợi 56 mayonnaise: a thick white sauce, made of raw egg yolks and oil, often eaten on sandwiches or salad ( nước sốt trắng dày, làm lòng đỏ trứng dầu sống, thường ăn bánh mì salad) => nước sốt 57 cilantro: the leaves of the coriander plant, used in cooking as a herb ( rau mùi, sử dụng nấu ăn loại thảo dược) => ngò 58 celery: Celery is a vegetable with long pale green stalks It is eaten raw in salads (Cần tây loại rau có thân xanh nhạt dài Nó ăn sống salad) Người soạn: Quân Minh 38 Từ vựng & từ đồng nghĩa CỐT LÕI nâng cao khả làm PART ETS 2016 => cần tây 59 stalks: a long narrow part of a plant that supports leaves, fruits, or flowers (một phần dài hẹp hỗ trợ lá, hoa quả, hoa) => cây/thân 60 crips: tươi 61 whisk: to mix liquid, eggs etc very quickly so that air is mixed in, using a fork or a whisk ( để trộn chất lỏng, trứng vv nhanh chóng để khơng khí trộn lẫn trong, sử dụng ngã ba whisk) => trộn 62 pepper: a powder made from dried berries (called peppercorns ), used to give a hot flavour to food (một loại bột làm từ khô (được gọi hạt tiêu), sử dụng để tạo hương vị nóng cho thức ăn) => tiêu 63 toss something to shake or turn food in order to cover it with oil, butter, etc (đó để lắc biến thức ăn để phủ dầu, bơ, vv) => trộn 64 a side dish: ăn nhẹ 65 meter: a device that measures and records the amount of electricity, gas, water, etc that you have used or the time and distance you have travelled, etc ( thiết bị đo ghi lại số lượng điện, khí đốt, nước, vv mà bạn sử dụng thời gian khoảng cách bạn du lịch, v.v.) => đồng hồ đo 66 malfunction: failure of a machine, etc to work correctly (lỗi máy móc, hoạt động khơng xác) => lỗi 67 baggage claim: the area in an airport where arriving passengers pick up their checked baggage (khu vực sân bay nơi hành khách đến đón hành lý ký gửi họ) => nơi nhận hành lý 68 detach : you detach something, or if it detaches, it becomes separated from the thing it was attached to (bạn tách đó, tách rời, trở nên tách rời khỏi thứ mà gắn liền với) => tách rời 69 handle: tay cầm 70 latch: a small metal or plastic object used to keep a door, gate, or window closed (một vật kim loại nhựa nhỏ sử dụng để giữ cửa, cổng cửa sổ đóng) => chốt 71 table = company cơng ty 72 skeptical (about/of something) having doubts that a claim or statement is true or that ( có nghi ngờ tuyên bố tuyên bố rằng) => nghi ngờ 73 ailing fortunes: số phận đáng buồn Người soạn: Quân Minh 39 Từ vựng & từ đồng nghĩa CỐT LÕI nâng cao khả làm PART ETS 2016 74 assume = take on đảm nhiệm 75 reaffirm something to state something again in order to emphasize that it is still true ( để nêu một lần để nhấn mạnh đúng) => khẳng định lại 76 treat = handle, deal with: giải 77 dignity: a calm and serious manner that deserves respect (một cách bình tĩnh nghiêm túc xứng đáng tơn trọng) => tôn trọng 78 fairness: the quality of treating people equally or in a way that is reasonable (phẩm chất người đối xử bình đẳng theo cách hợp lý) => công 79 constraint: a thing that limits or restricts something, or your freedom to something (một điều hạn chế hạn chế đó, tự bạn để làm điều đó) => hạn chế, synonym restriction «Keep and calm» 23/8/2018 TEST 2016 PART vegetarian: eating no meat or fish (không ăn thịt cá) => người ăn chay, cụm: vegetarian food thức ăn dành cho người ăn chay dessert: sweet food eaten at the end of a meal (thức ăn ăn vào cuối bữa ăn) => tráng miệng courteous: polite, especially in a way that shows respect (lịch sự, đặc biệt theo cách thể tôn trọng) => lịch sự, SYN: polite take-out: prepared food packaged to be consumed away from its place of sale ( thực phẩm chuẩn bị đóng gói để tiêu thụ rời khỏi nơi bán nó) => chuyển, cụm: take out service dịch vụ chuyển đồ ăn a person who plays the piano (người mà chơi piano) => nghệ sĩ chơi đàn piano Người soạn: Quân Minh 40 Từ vựng & từ đồng nghĩa CỐT LÕI nâng cao khả làm PART ETS 2016 statue: an object made from a hard material, especially stone or metal, to look like a person or animal (một vật làm từ vật liệu cứng, đặc biệt đá kim loại, trông giống người động vật) => tượng sculptor: a person who makes sculptures (một người làm cho tác phẩm điêu khắc) => nhà điêu khắc pre-concert: occurring before a concert (diễn trước buổi hòa nhạc) => buổi mở comedy: a play or film/movie that is intended to be funny, usually with a happy ending; plays and films/movies of this type (một kịch phim / phim dự định buồn cười, thường với kết thúc có hậu; lượt phát phim / phim thuộc loại này) => phim hài 10 records: thu âm 11 kite: a toy made of a light frame covered with paper, cloth, etc., that you fly in the air at the end of one or more long strings (một đồ chơi làm khung ánh sáng bao phủ giấy, vải, vv, mà bạn bay khơng khí phần cuối nhiều chuỗi dài) => diều 12 tan: màu nâu nhạt 13 color preferences: màu ưa thích 14 sedan: a car that has four doors, seats for at least four people, and a boot (một xe có bốn cửa, chỗ ngồi cho bốn người, khởi động) => xe chỗ 15 income: the money that you earn from your work or that you receive from investments, the government (số tiền bạn kiếm từ công việc bạn bạn nhận từ đầu tư, phủ) => thu nhập 16 affluent: having plenty of money, nice houses, expensive things etc (có nhiều tiền, nhà đẹp, thứ đắt tiền vv) => giàu có, SYN wealthy 17 picture = photograph 18 circle (v) tơ tròn 19 treat = deal with, handle: giải quyết, xử lý 20 phase: a stage in a process of change or development (một giai đoạn trình thay đổi phát triển) => giai đoạn 21 adjacent to: cạnh 22 auditorium: a large building used for concerts or public meetings ( tòa nhà lớn sử dụng cho buổi hòa nhạc họp cơng cộng) => thính phòng Người soạn: Qn Minh 41 Từ vựng & từ đồng nghĩa CỐT LÕI nâng cao khả làm PART ETS 2016 23 scope: the range of things that a subject, activity, book etc deals with ( phạm vi thứ mà chủ đề, hoạt động, sách vv đề với) => phạm vi 24 degree: the level or amount of something (mức độ số lượng đó) => mức độ 25 venues: a place where an organized meeting, concert etc takes place (một nơi tổ chức họp, buổi hòa nhạc, vv diễn ra) => địa điểm, SYN: place 26 work progress: tiến độ làm việc 27 curator: a person whose job is to be in charge of the objects or works of art in a museum or an art gallery, etc (một người có cơng việc phụ trách vật thể tác phẩm nghệ thuật bảo tàng phòng trưng bày nghệ thuật, v.v.) => người phụ trách 28 artifacts: an object such as a tool, weapon etc that was made in the past and is historically important (một đối tượng công cụ, vũ khí, vv thực khứ lịch sử quan trọng) => vật 29 co-chair: đồng chủ trì 30 heritage: the history, traditions and qualities that a country or society has had for many years and that are considered an important part of its character (lịch sử, truyền thống phẩm chất mà quốc gia xã hội có nhiều năm coi phần quan trọng nhân vật) => di sản 31 permanent: lasting for a long time or for all time in the future; existing all the time (kéo dài thời gian dài cho tất thời gian tương lai; có lúc) => lâu đời 32 overwhelmingly: in a way that is very great or very strong; in a way that is so powerful that you cannot resist it or decide how to react (theo cách tuyệt vời mạnh; theo cách mạnh mẽ bạn cưỡng lại định phản ứng) => nhiều, đông đảo, áp đảo 33 feature = appear: xuất 34 showcase: to present somebody's abilities or the good qualities of something in an attractive way (để trình bày khả phẩm chất tốt một cách hấp dẫn) => trưng bày 35 positive reviews: đánh giá tích cực 36 issue: ấn 37 newsletter: tin Người soạn: Quân Minh 42 Từ vựng & từ đồng nghĩa CỐT LÕI nâng cao khả làm PART ETS 2016 38 culture: the customs and beliefs, art, way of life and social organization of a particular country or group (phong tục niềm tin, nghệ thuật, lối sống tổ chức xã hội quốc gia nhóm cụ thể) => văn hóa 39 sentence: câu 40 belong to st: to be a member of a group or organization (để trở thành thành viên nhóm tổ chức) => để trở thành thành viên 41 name (v): to choose someone or something (để chọn một đó) => chọn 42 finalist: the last in a series of games, races, or competitions, usually the one in which the winner is chosen (người cuối loạt trò chơi, chủng tộc thi, thường người thắng chọn) => vòng cuối 43 entry: a piece of work that you in order to take part in a competition, or the act of taking part in a competition (một phần công việc mà bạn làm để tham gia vào thi hành động tham gia thi) => tác phẩm tham gia 44 contestant: someone who competes in a contest (ai cạnh tranh thi) => thí sinh 45 accomodation = room, slot: chỗ 46 categories: a group of people or things that are all of the same type (một nhóm người thứ có loại => hạng mục 47 review (n) an article in a newspaper or magazine that gives an opinion about a new book, play, film etc (một báo tờ báo tạp chí đưa ý kiến sách mới, kịch, phim vv => báo 48 respectively: in the same order as the things you have just mentioned (theo thứ tự giống bạn vừa đề cập) => tương ứng 49 workplace: the room, building etc where you work (phòng, tòa nhà, vv nơi bạn làm việc) => nơi làm việc 50 household equipment: thiết bị gia dụng 51 antitheft: (of a device, campaign, system, etc) designed to prevent theft ((của thiết bị, chiến dịch, hệ thống, vv) thiết kế để ngăn chặn hành vi trộm cắp) => chống trộm, cụm: antitheft alarm equipment thiết bị cảnh báo chống trộm 52 renowned = famous: tiếng 53 mark: to write or draw a symbol, line, etc on something in order to give information about it ( viết vẽ biểu tượng, đường kẻ, v.v thứ để cung cấp thơng tin => đánh dấu Người soạn: Quân Minh 43 Từ vựng & từ đồng nghĩa CỐT LÕI nâng cao khả làm PART ETS 2016 54 nominate: to formally suggest that somebody should be chosen for an important role, prize, position, etc (chính thức đề xuất nên chọn cho vai trò quan trọng, giải thưởng, vị trí, v.v.) => tiến cử 55 appraisal: a judgement of the value, performance or nature of somebody/something (một đánh giá giá trị, hiệu suất chất / đó) => đánh giá 56 exclusively: for only one particular person, group or use (chỉ cho người, nhóm sử dụng cụ thể) => dành riêng 57 portion: phần, phục vụ, SYN: part, serving 58 endeavour: an attempt to something, especially something new or difficult (một nỗ lực để làm đó, đặc biệt khó khăn) => nỗ lực, SYN: attempt 59.mature: based on slow careful consideration (dựa xem xét cẩn thận chậm) => xem xét cẩn thận/thận trọng 60 outlook: the probable future for somebody/something; what is likely to happen (tương lai xảy cho / đó; xảy ra) => triển vọng 61 appended: to add something to a piece of writing (để thêm nội dung vào đoạn văn bản) => đính kèm, thêm vào, SYN: add, attach, affix 62 preferable to: better or more suitable (tốt phù hợp hơn) => thích hợp 63 mineral: a valuable or useful chemical substance that is formed naturally in the ground ( chất hóa học có giá trị hữu ích hình thành tự nhiên lòng đất) => khoáng chất 64 attest: to show something or to say or prove that something is true (để hiển thị để nói chứng minh đúng) => chứng thực, SYN: prove 65 visual art: Nghệ thuật thị giác (Visual Art) hay nghệ thuật trực quan hình thức nghệ thuật tạo sản phẩm bắt nguồn tự nhiên, chủ yếu tác động vào thị giác đồ gốm, ký họa, hội họa, điêu khắc, kiến trúc, đồ họa in ấn nghệ thuật thị giác đại (nhiếp ảnh, làm phim), thiết kế thủ công mĩ nghệ Nghệ thuật thị giác bao gồm lĩnh lực nghệ thuật ứng dụng như: thiết kế công nghiệp, thiết kế đồ họa, thiết kế thời trang, thiết kế nội thất trang trí nghệ thuật 66 proofread: to read and correct a piece of written or printed work (để đọc sửa tác phẩm viết in) => hiệu chỉnh 67 jourmalism = reporter: nhà báo Người soạn: Quân Minh 44 Từ vựng & từ đồng nghĩa CỐT LÕI nâng cao khả làm PART ETS 2016 68 hereby: 69 relevant to: closely connected with the subject you are discussing or the situation you are thinking about ( kết nối chặt chẽ với chủ đề bạn thảo luận tình bạn suy nghĩ) => liên quan đến 70 creation: tác phẩm «Chạy deadline thân nghiêm khắc nhất» 23/8/2018 TEST 10 ETS 2016 PART live entertainment (=performed while people watch, not recorded and watched later) ((= thực người xem, không ghi lại xem sau)) => biểu diễn giải trí trực tiếp live entertainment = listening to musicians (nghe nhạc từ nhạc sĩ) outdoor dinning = relaxing on the garden patio patio: a flat hard area near a house, where people sit outside (một khu vực phẳng gần nhà, nơi người ngồi bên ngoài) => sân lunchtime: the time around the middle of the day when people usually eat lunch ( thời gian khoảng ngày người thường ăn trưa) => ăn trưa An award-winning: person or thing has won an award, especially an important or valuable one (người vật giành giải thưởng, đặc biệt giải thưởng quan trọng có giá trị) => đoạt giải, cụm: award-winning restaurant: nhà hàng đoạt giải up to: used to say that something is less than or equal to but not more than a stated value, number, or level (được sử dụng để nói nội dung nhỏ không lớn giá trị, số cấp nêu) => lên đến Người soạn: Quân Minh 45 Từ vựng & từ đồng nghĩa CỐT LÕI nâng cao khả làm PART ETS 2016 percent off = discount: giảm giá on-site: existing or happening in the place where people are working or involved in a particular activity ( diễn nơi người làm việc tham gia vào hoạt động cụ thể) => chỗ 10 voucher: a printed piece of paper that can be used instead of money to pay for something, or that allows you to pay less than the usual price of something ( tờ giấy in sử dụng thay tiền để trả tiền cho thứ đó, cho phép bạn trả mức giá thơng thường thứ đó) => phiếu giảm giá 11 aquarium: a building where people go to look at fish and other water animals (một tòa nhà nơi người xem cá động vật nước khác) => bể thủy sinh 12 assembly (v) the process of putting together the parts of a machine or structure (quá trình kết hợp phận máy cấu trúc) => lắp ráp 13 goods = items hàng hóa 14 A commercial driver's license: is required to operate a tractor-trailer for commercial use (được yêu cầu vận hành máy kéo để sử dụng cho mục đích thương mại) => giấy phép lái xe hạng nặng 15 record: hồ sơ 16 apartment: rooms for living in, usually on one floor of a building (phòng để ở, thường tầng tòa nhà) => hộ, chung cư 17 allot: to use a particular amount of time for something, or give a particular share of money, space etc to someone or something (để sử dụng lượng thời gian cụ thể cho đó, cho phần cụ thể tiền bạc, không gian vv cho một đó) => phân bổ, chia phần, SYN allocate 18 rent = lease thuê 19 furnish (v) to put furniture and other things into a house or room (cung cấp đồ nội thất thứ khác vào nhà phòng) => trang bị đồ nội thất 20 stove: a piece of kitchen equipment on which you cook food in pots and pans, and that contains an oven (một phần thiết bị nhà bếp mà bạn nấu thức ăn nồi chảo, có lò nướng) => bếp 21 clothes dryer: máy sấy quần áo 22 constantly (adv) all the time, or very often (mọi lúc, thường xuyên) => liên tục, SYN continually 23 the fashion industry: ngành công nghiệp thời trang 24 innovative : way of doing something is new, different, and better than those that existed before (cách làm điều mẻ, khác biệt tốt tồn trước đây) => sáng tạo, cụm: innovative version phiên sáng tạo/cách tân 25 notable for: important and deserving attention, because of being very good or interesting (quan trọng đáng ý, tốt thú vị) => đáng ý/quan trọng 26 vast: extremely big (cực kỳ lớn) => lớn/rất lớn 27 garment: a piece of clothing (một mảnh quần áo) => trang phục 28 silk: a type of fine smooth cloth made from silk thread (một loại vải mịn mịn làm từ sợi tơ) => lụa Người soạn: Quân Minh 46 Từ vựng & từ đồng nghĩa CỐT LÕI nâng cao khả làm PART ETS 2016 29 eveningwear: trang phục tiệc 30 sportswear: trang phục thể thao 31 shirt and dress: áo sơ mi váy 32 fly off the rack: to be purchased very quickly (được mua nhanh) => bán/tiêu thụ nhanh 33 take a toll: To cause damage or deleterious effects gradually or through constant action or use (Để gây thiệt hại tác dụng có hại thông qua hành động sử dụng liên tục) => gây ảnh hưởng xấu 34 given (prep) dựa vào 35 permission: the act of allowing somebody to something, especially when this is done by somebody in a position of authority (hành động cho phép làm điều đó, đặc biệt điều thực vị trí có thẩm quyền) => cho phép, SYN: allow 36 in/on behalf of: as a representative of or a proxy for (đại diện cho đại diện cho) => đại diện/thay mặt 37 journal: báo/tạp chí 38 chapter: any of the separate parts into which a book or other piece of text is divided, usually given a number or title (bất kỳ phần riêng biệt sách phần văn khác chia, thường đưa số tiêu đề) => chương 39 compile: to collect information from different places and arrange it in a book, report, or list (để thu thập thông tin từ nơi khác xếp thông tin sách, báo cáo danh sách) => biên soạn 40 encyclopedia: a book or set of books containing many articles arranged in alphabetical order that deal either with the whole of human knowledge or with a particular part of it, or a similar set of articles on the internet (một sách tập hợp sách chứa nhiều báo xếp theo thứ tự bảng chữ thỏa thuận với toàn kiến thức người với phần cụ thể nó, báo tương tự internet): bách khoa toàn thư 41 credit line: a line of text acknowledging the source or origin of published or exhibited material (một dòng văn thừa nhận nguồn gốc nguồn gốc tài liệu xuất trưng bày) => dòng trích dẫn nguồn gốc tài liệu 42 work: tác phẩm 43 credit: praise or approval because you are responsible for something good that has happened ( khen ngợi chấp thuận bạn chịu trách nhiệm cho tốt xảy ra) => công nhận 44 refrain from: To make a considered, conscious effort not to something (Để thực nỗ lực có ý thức, coi khơng làm điều đó) => cấm/ngăn 45 beautiful scenery: khung cảnh/cảnh quan tuyệt đẹp 46 plantation: a large area of land in a hot country, where crops such as tea, cotton, and sugar are grown (một khu vực rộng lớn đất quốc gia khí hậu nóng, nơi trồng trà, bông, đường trồng) => đồn điền Người soạn: Quân Minh 47 Từ vựng & từ đồng nghĩa CỐT LÕI nâng cao khả làm PART ETS 2016 47 harvest: the time when crops are gathered from the fields, or the act of gathering them (thời gian trồng thu thập từ cánh đồng, hành động thu thập chúng) => thu hoạch 48 respite from: A usually short period of rest or relief (Một thời gian nghỉ ngơi cứu trợ thường ngắn) => thời gian gian nghỉ ngơi rời khỏi 49 seedlings: a young plant that has grown from a seed (một non phát triển từ hạt giống) => 50 mature: fully grown and developed (hoàn toàn phát triển phát triển) => trưởng thành 51 leaves: a flat green part of a plant, growing from a stem or branch or from the root (một phần màu xanh phẳng nhà máy, phát triển từ thân chi nhánh từ gốc) => 52 the raw leaves: khô 53 conclude: to come to an end; to bring something to an end (chấm dứt; để mang lại để kết thúc) => kết thúc 54 teapot: a container with a spout, a handle and a lid, used for making and serving tea (một đồ chứa với vòi, tay cầm nắp, sử dụng để làm phục vụ trà) => ấm trà 55 accessory: an extra piece of equipment that is useful but not essential or that can be added to something else as a decoration (thêm phần thiết bị hữu ích khơng cần thiết thêm vào khác trang trí) => phụ kiện 56 tremendously: extremely well (rất tốt) => vô 57 routines: the normal order and way in which you regularly things ( thứ tự bình thường cách thức bạn thường xuyên làm việc) => thói quen 58 consequently: as a result; therefore => đó, 59 apart from: ngoại trừ 60 crew = team đội/nhóm 61 patience: he ability to stay calm and accept a delay or something annoying without complaining (anh ta giữ bình tĩnh chấp nhận chậm trễ gây phiền nhiễu mà khơng phàn nàn) => kiên nhẫn 62 relieve: to remove or reduce an unpleasant feeling or pain (để loại bỏ giảm cảm giác khó chịu đau) => giảm, SYN: reduce 63 overcrowded : (of a place) with too many people or things in it ((của nơi) với nhiều người thứ đó) => đơng đúc 64 tourism: the business activity connected with providing accommodation, services and entertainment for people who are visiting a place for pleasure (các hoạt động kinh doanh kết nối với việc cung cấp chỗ ở, dịch vụ giải trí cho người đến thăm nơi cho niềm vui) => du lịch 65 hamper: to prevent somebody from easily doing or achieving something ( để ngăn chặn dễ dàng thực đạt điều đó) => cản trở, SYN: prevent, hinder 66 baggage area: khu vực nhận hành lý 67 waiting areas: khu vực đợi Người soạn: Quân Minh 48 Từ vựng & từ đồng nghĩa CỐT LÕI nâng cao khả làm PART ETS 2016 68 lack of space: thiếu không gian 69 ferry: a boat or ship that carries people, vehicles and goods across a river or across a narrow part of the sea (thuyền tàu chở người, xe cộ hàng hóa qua sơng qua phần hẹp biển) => phà 70 seaside: connected with an area that is by the sea/ocean, especially one where people go for a day or a holiday/vacation (kết nối với khu vực biển / đại dương, đặc biệt nơi mà người cho ngày kỳ nghỉ / kỳ nghỉ) => bờ biển 71 away from: it is at a distance from that person or place (nó khoảng cách xa người địa điểm đó) => xa 72 ample: enough or more than enough (đủ đủ) => đủ 73 railway: a track with rails on which trains run (đường ray nơi mà tàu chạy) => đường sắt 74 gathering: a meeting of people for a particular purpose (một gặp mặt/ tụ họp người dân cho mục đích cụ thể) => tập hợp/tụ họp, SYN: meeting 75 party: buổi tiệc 76 permanent exhibion: triển lảm cố định 77 the reverse side: the back of somethin => mặt sau 78 an instant: is an extremely short period of time ( khoảng thời gian ngắn) => khoảng thời gian ngắn 79 hit: cú sốc 80 blend of: a mixture of different things or styles ( hỗn hợp thứ khác phong cách) => hổn hợp/kết hợp 81 wrinkle: a small line or fold in cloth (một dòng nhỏ gấp vải) => nhăn, cụm: wrinkle resistant chống nhăn 82 list (v) liệt kê 83 a reference (n) người giới thiệu 84 preliminary (n) coming before a more important action or event, especially introducing or preparing for it (đến trước hành động kiện quan trọng hơn, đặc biệt giới thiệu chuẩn bị cho nó) => sơ 85 statistical: relating to statistics (liên quan đến thống kê) => thống kê 86 bimonthly: happening or appearing every two months or twice a month (xảy xuất hai tháng lần hai lần tháng) => tháng lần 87 content: the things that are contained in something ( thứ chứa đó) => nội dung 88 mandatory: Something that is mandatory must be done, or is demanded by law (Cái bắt buộc phải thực hiện, yêu cầu pháp luật) => bắt buộc 89 archival: a place where historical records are kept (nơi lưu trữ hồ sơ lịch sử) => lưu trữ Người soạn: Quân Minh 49 Từ vựng & từ đồng nghĩa CỐT LÕI nâng cao khả làm PART ETS 2016 90 major: the most important subject that a college or university student is studying, or the student himself or herself (chủ đề quan trọng mà sinh viên đại học sinh viên đại học học thân sinh viên) => chuyên ngành 91 academic year: the period of the year during which students attend school or university (khoảng thời gian năm học sinh học đại học) => năm học «Ngày tuyệt vời hồn thành công việc liên tiếp 10 ngày» 25/8/2018 Người soạn: Quân Minh 50 ... cầu) « Ánh sáng vinh quang tạo từ không ngừng luyện tập » 17/ 8/2018 Người soạn: Quân Minh Từ vựng & từ đồng nghĩa CỐT LÕI nâng cao khả làm PART ETS 2016 TEST ETS 2016 PART get away: to leave or escape... bóng tối, tạo nên nguồn động lực vơ giá » 17/ 8/2018 Người soạn: Quân Minh 10 Từ vựng & từ đồng nghĩa CỐT LÕI nâng cao khả làm PART ETS 2016 TEST ETS 2016 PART take on: to begin to perform or deal.. .Từ vựng & từ đồng nghĩa CỐT LÕI nâng cao khả làm PART ETS 2016 16 initial: happening at the beginning; first (xảy từ đầu; Đầu tiên) => bắt đầu, SYN: begin 17 a decade ago (một
- Xem thêm -

Xem thêm: 900 từ VỰNG PART 7 ETS, 900 từ VỰNG PART 7 ETS