tổng hợp cấu trúc cụm từ TOEIC

12 202 2
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2019, 21:53

Các cấu trúc, cụm từ hay đi với nhau trong TOEIC1.S + will + Vbare until, as soon as , till , after , before, the moment, when, if S + V¬ (ses) .2.S + had + Pii + before by the time + S + Ved (QKHT before by the time + QKD)3.After + S + Ved, S + had + Pii (After + QKD, QKHT)4.S + will + have + Pii by the time S + Vses5.By + future time, S + will have + Pii6.S + request suggest , propose, demand, recommend, insist. Ugre, require, ask + that + S + (Should) + Vbare. => Động từ mệnh đề sau luôn ở dạng nguyên thể , should có thể được lược bỏ.7.It is important vital, imperative, mandatory, necessary, difficult, compulsory, essential, crucial + that + S + (Should) + Vbare.8.Chủ ngữ + bổ nghĩaS + Prep+... + V(s) : động từ chia theo chủ ngữ đúng trước giới từ ( in, on, between....).S + Ving... To V.... Vpii + V(s) : động từ chia theo chủ ngữ đúng trước Ving, To V hoặc Vpii.S+ Who, which, that, why, where, when....+ V(s) : động từ chia theo chủ ngữ đứng trước đại từ quan hệ. Đặc biệt động từ trong MĐQH cũng chia theo chủ ngữ đứng trước.S + who, which, that... + V(s)..... +V(s).9.Each, every + N số ít + V số ít.One of, each one of, either of, neither of + N số nhiều + V số ít.(Every, some, any, no) + ( One body thing) + V số ítThe number of + N + V số ítA number of + N + V số nhiều10.Một số động từ không bao giờ có dạng bị động: Động từ nốiAppear : xuất hiện, trông có vẻ.Look : trông có vẻ.Sound : nghe có vẻ.Seem : dường như.Hear : nghe.Taste : có vị.Stay : duy trì trạng thái.Become : trở thành.Get : trở lên.Grow : trở thành.Feel : thấy rằng.Remain : duy trì trạng thái. Các cấu trúc, cụm từ hay với TOEIC S + will + V-bare [ until, as soon as , till , after , before, the moment, when, if ] 10 S + V (s/es) S + had + Pii + before/ by the time + S + Ved (QKHT before/ by the time + QKD) After + S + Ved, S + had + Pii (After + QKD, QKHT) S + will + have + Pii by the time S + Vs/es By + future time, S + will have + Pii S + request [ suggest , propose, demand, recommend, insist Ugre, require, ask ] + that + S + (Should) + V-bare => Động từ mệnh đề sau dạng nguyên thể , should lược bỏ It is important [ vital, imperative, mandatory, necessary, difficult, compulsory, essential, crucial ] + that + S + (Should) + V-bare Chủ ngữ + bổ nghĩa S + Prep+ + V(s) : động từ chia theo chủ ngữ trước giới từ ( in, on, between ) S + Ving / To V / Vpii + V(s) : động từ chia theo chủ ngữ trước Ving, To V Vpii S+ Who, which, that, why, where, when + V(s) : động từ chia theo chủ ngữ đứng trước đại từ quan hệ Đặc biệt động từ MĐQH chia theo chủ ngữ đứng trước S + who, which, that + V(s) +V(s) Each, every + N số + V số One of, each one of, either of, neither of + N số nhiều + V số (Every, some, any, no) + ( One/ body/ thing) + V số The number of + N + V số A number of + N + V số nhiều Một số động từ khơng có dạng bị động: - Động từ nối Appear : xuất hiện, trơng Look : trơng Sound : nghe Seem : dường Hear : nghe Taste : có vị Stay : trì trạng thái Become : trở thành Get : trở lên Grow : trở thành Feel : thấy Remain : trì trạng thái 11 12 13 14 15 16 17 -Động từ khác : Arrive : đến Take place : diễn Happen : xảy Occur : xảy – mang nghĩa tiêu cực Fall : giảm Drop : giảm sút Decline : giảm Exist : tồn Last : kéo dài Disappear : biến Belong to : thuộc Have : có Lack: thiếu Possess : sở hữu “That” sử dụng thay cho người vật nói “That’’ khơng đứng sau dấu phẩy “,” “That” với từ không xác định : (some, all, every, any, each) + (one, thing, body) , the only, the very, dạng so sánh What = the thing which/ that “What” không đứng sau danh từ “What” đứng sau động từ MĐQH rút gọn : - Khi câu đủ mệnh đề S + V + O bắt buộc phải tìm động từ điền vào chỗ trống => dạng MĐQK rút gọn , phía sau chỗ trống có tân ngữ rút gọn dạng chủ động V-ing, khơng rút gọn dạng bị động Vpii Ngồi cơng thức “Those + N số nhiều” “Those = the people – người” “Those = the things – gì, vật” Câu điều kiện: Loại : S + Vs/es (HTĐ), S + will + V-bare Loại : S + Ved (QKĐ), S+ would + V-bare Loại : S + had + Pii ( QKHT), S + would + have + Pii - Đề thường có thói quen đảo ngữ “ Should” lên đầu câu thay cho “ If” -Đảo ngữ câu điều kiện loại 3: had + S + Pii, S + would + have + Pii -Câu ĐK hỗn hợp : nói đến điều kiện ngược với khứ Quá khứ tác động lưu giữ đến nên ước ngược với If + S + had + Pii, S + would (Could/ should/ might) + V-bare Most, many, some, any, all + N số nhiều Most of, many of , some of, any of, all of + the/ his / her/ their + N số nhiều Have sb sth = get sb to sth : nhờ làm cho Have sth done = get sth done : nhờ làm cho Một số động từ tuân theo công thức V + O (sb/ sth)+V-bare :have, let, make, help Một số động từ tuân theo công thức : V + O + Ving : hear, listen, notice, see, watch Còn lại hầu hết động từ khác Toeic tuân theo công thức : S + O + to + V-bare 18 Another + N số The other + N số the other đại diện cho danh từ cuối nhóm Others = other + N số nhiều -> others đứng other ln với N số nhiều The other + N số ít/ số nhiều ( xác định cái/ cuối nhóm ) 19 Các dạng liên từ - Liên từ đẳng lập (Coordinating conjunctions) : nối phần câu có vai trò ngữ pháp độc lập với Đó từ đơn mệnh đề, luôn đứng từ mệnh đề mà liên kết.Khi liên từ phụ thuộc nối mệnh đề độc lập trước liên từ ln có dấu phẩy “,” thường đứng đầu mệnh đề phụ thuộc Gồm có :for, and, nor, but, or, yet, so [ cách ghi nhớ : F A N B O Y S ] - Liên từ tương quan (Correlative conjunctions): liên từ xuất theo cặp, nhằm mô tả quan hệ ý tưởng thể thành phần câu khác Not A and B : Không A B Either A or B : A B + V chia theo B Neither A nor B : A B không Not only A but also B : A mà B A as well as B : A B + V chia theo A - Liên từ phụ thuộc phụ thuộc (Subordinating conjunctions) : dùng để nối mệnh đề phụ thuộc với mệnh đề câu : + Diễn tả thời gian : while, when, since, before, after, as soon as + Diễn tả lý : because, as, since + Diễn tả nhượng : Although, though, even + Diễn tả điều kiện: If, once, unless, as long as ( miễn ), provided that/ providing + Diễn tả mục đích : in order to, so that + Diễn tả đối lập : while, whereas * Một số liên từ đặc biệt có dạng rút gọn : Although/ eventhough/ though If/ Unless + Adj / Pii When/ While/ Once 20 Trạng từ liên kết (Conjunctive adverbs) However = Nevertheless : nhiên Thus = therefore = so : Moreover : 21 22 23 24 Actually : thực tế As the result : kết On the contrary : ngược lại Consequently : Also : Otherwise : khơng Meanwhile : lúc dó * Lưu ý : trạng từ liên kết đưng sau dấu chấm phẩy “;” trước dấu phẩy “,” Những giới từ tính ngoại lệ, trừ ra: Execpt ( for ) Aside from Barring ( trừ ) + Noun ( Phrase ) Without ( thiếu ) But for ( khơng có ) Một số cụm từ thói quen TOEIC với Under : Under control : tầm kiểm soát Under consideration : cân nhắc Under discussion : thảo luận Under presure/ stress : bị áp lực Under the same condition/ term : điều kiện/ điều khoản Under no circumstances : khơng có chuyện Phân biệt “between” “Among” - Cùng có nghĩa “giữa ai/ gì” - Between dùng cho đối tượng: Between A and B Between two + Plural Noun - Among + plural noun Những cụm từ thường gặp TOEIC To be busy doing sth : bận làm việc Put into effect : đưa vào hiệu lực Variety of acctivites : hoạt động đa dạng Hiring Process : quy trình tuyển dụng Regardless of sth : Onbehalf of : thay mặt cho, danh nghĩa Traffic congestion : tắc nghẽn gia thông Specialize in sth : chuyên In order to sth : để làm Competitive rate : tỉ lệ cạnh tranh Allegation of : cáo buộc Be revelant to sth : liên quan đến Suppose sb/ sth to be/ have sth : giả sử gì/ là/ có Require sb to sth : yêu cầu làm Help each other : giúp đỡ lẫn Agree to sth : đồng ý với điều Enforce sth (on/ against sb/ sth) : thi hành (chống lại ai/ gì) Commit sb/ yourself ( to doing sth/ to sth) : cam kết Commit sb/ yourself to sth : cam kết đó/ thân làm Make sb/ sth/ yourself + Adj Correspond to : tương đương với = match : giống với Order plus sth : đặt thêm ( đơn hàng ) Strategic partnership : quan hệ đối tác chiến lược Come as no suprise : khơng có bất ngờ Have an opportunity to sth : có hội để làm In the event of = in case : trường hợp Intend to : dự định để Out of support for : hết hỗ trợ cho Out/ in favor with/ of : khơng/ có ủng hộ In its entirety = with all parts : tồn In vain : vơ vọng Withstand (v) : chống lại Uphold : trì, giữ, tán thành Run a supermarket : quản lý siêu thị Mind one’s own business : kêu người đừng tò mò chuyện người khác Solicit sth from sb/ sth : xin, nài điều từ đó/ điều Couldn’t care less : chẳng thèm quan tâm Out of print : không xuất bản/ in ấn Get put through to sth: kết nối (điện thoại) đến phận Lose one’s temper : bình tĩnh, cáu On the point of doing sth : bắt đầu làm Business end : phần quan trọng máy móc Take issue : khơng đồng tình, tranh cãi Joint account : tài khoản chung Prohibit sth/ sb from doing sth : cấm gì/ làm Discard sb/ sth as sth : vứt bỏ đó/ Support sb/ sth in sth : ủng hộ ai/ Subject sth to sth : bắt đưa đến Dress code : quy định ăn mặc làm công ty Pussyfoot around/ about : mang ý nghĩa vòng vo, dự làm hay nói e ngại người khác giận Reverve the right : mang nghĩa có quyền làm At close range : phạm vi, cự ly gần Endanger species : loài có nguy tuyệt chủng Dangerous species : lồi vật nguy hiểm cho vật khác Words fail me = I can’t express how i feel : dùng từ diễn tả cảm giác Launch a campaign : phát động chiến dịch Check up + on : kiểm tra Look over : kiểm tra để biết thứ có khơng To be unware of sth : khơng biết điều Unknowing + N khơng kèm giới từ “of” Get by with : xoay sở sống sót trải qua hồn cảnh bạn có Get on : thường mang nghĩa xoay sở, sống sót Chronological order : xếp theo trình tự thời gian To be due : đến hạn phải nộp ( báo cáo), đến hạn trả ( lãi ) Perishable food : thức ăn dễ hỏng Spoiled food : thức ăn hỏng Place an order : đặt hàng Financial statement : báo cáo tài Aiming + at/ for : nhắm đến ai/ Go into st : tham gia vào hoạt động A bit of a : dùng để nói điều khơng vui Appoint sb to sth : bổ nhiệm/ định làm To be acceptable to sb : khiến i thỏa mãn, đồng ý Without = if it were not for (ĐK loại 2) = if it not been for ( ĐK loại 3) Trong câu có “ of the two” “between them” thêm mạo từ “the” đứng trước so sánh Such +N, too much + N, Adj + enough, more than + adj Due to + N : Provide sb with sth : cung cấp cho Haven’t Ved yet = Have yet to V-bare Had better (not) sth : nên ( không nên) làm To be brought up : ni dạy/ lớn lên Make sb sth : bắt làm School is over : tan trường, tan học It is (high/ about) time + S + Ved/pii : đến lúc phải làm Make himself understand : làm cho anh hiểu việc Make himself understood : làm cho người khác hiểu anh Be taken into account : lưu tâm Serve as sth : đảm nhận vị trí Do someone a favor : giúp đỡ Leave for + place : đến nơi Providing/ provided that : miễn là, với điều kiện Afford to sth : có đủ khả năng, điều kiện để làm In detail : chi tiết cụ thể Convict someone of sth : buộc tội/ kết án cho điều At no charge : miễn phí At no additional charge : khơng tính thêm phí Keep sth/ sb from sth/ sb : ngăn chặn điều gì/ làm điều gì/ Have difficulty doing sth : gặp khó khăn làm việc Nếu từ phủ định “ Not only , Neither, Nor, Never” đứng đầu câu ta phải đảo ngữ đằng sau To be opposed to sth : chống lại, phản kháng lại điều To be about to sth : dự định, làm Consider doing sth : cân nhắc làm From now on : kể từ bây giở trở On occasion = Somtimes : ( on occasion đứng cuối câu sometimes khơng) Need to sth : cần phải làm => bị động : Need to be + Vpii/ed Would Prefer sth to sth : thích ( muốn) Be ware that S + V : nhận thức Câu hỏi đuôi câu mệnh lệnh “will/ shall” Dùng “shall” chủ ngữ “I” “We” It + to be + adj + (for sb) + to sth : (cho đó) đề làm Be guilty of doing sth : phạm tội Desire + for sth = desire to sth : ao ước làm Watch + O + doing sth: quan sát phần hành động Watch + O + sth : quan sát hành động từ đầu tới cuối Take off : ( máy bay) cất cánh Be dependent on sth : phụ thuộc vào điều Must + V-bare : phải làm ( Must be : chắn ) Offer sth for sth : dành cho Record for sth : kỉ lục Hope for sth : mong đợi To be in the last stages of sth : giai đoạn cuối việc Take about : dẫn tham quan xung quanh Persuade sb to sth : thuyết phục làm Trap sb into doing sth : lừa làm Put through : kết nối điện thoại cho To be of one mind on sth : cách nói thể đồng ý, đồng lòng Easy money : tiền tạo từ việc bất chính, tiền vay lãi, kiếm tiền dễ dàng Capable of doing sth : dùng để nói khả làm việc Parking permit : giấy phép đỗ xe Get through : qua, làm trọn, vượt qua Get across : ngang qua Get along with : hòa hợp với Get out : Cash in hand : tiền có sẵn để chi trả Broad familiarity : để thể quen thuộc nằm lòng, hiểu rõ vấn đề To be of a like mind on sth : đồng lòng việc Examine serveral options : xem xét nhiều lựa chọn Look up to : noi theo Look forward to + Doing sth : mong đợi việc Look down on : xem thường Make + O + Adj : Pick sth up : nhận lấy từ đâu On / Upon + N : sau việc To be accessbile to sb/ sth : đó/ điều truy cập Nor + trợ động từ + S : diễn tả việc khơng thực việc đề cập trước At which time : vào thời điểm Once + chức danh địa vị : To be use to + Ving : quen với việc Assuming that : giả sử To be indifferent to sth/ sb : thờ với điều gì/ To be indepent of sth/ sb : tự khỏi điều gì/ Help sb (to) sth : giúp làm Approximately / Nearly/ Almost/ Roughly + Number : khoảng chừng + số V + closely : làm kĩ ( inspect closely : kiểm tra kĩ càng) Relatively/ extremely + adj/ adv : tương đối Expansion into somewhere : mở rộng nơi Be considerate of sb : quan tâm đến cảm giác Attitude toward sth : thái độ Be expected to sth : mong đợi làm Familiarize yourself with sth : làm quen/ học Take into consideration : cân nhắc Inform sb (about/ of) sth : thông báo cho việc The + ss , the + ss : càng To be criticsed for sth : bị khiển trách cho việc To put emphasis on/ upon sth : nhấn mạnh vào việc Charge sth to sth : tính phí vào Charge sth at ath : tính phí mức To be supposed to sth : cho phải làm Forget to sth: quên làm việc cần làm Forget doing sth : qn làm việc The cost of sth : chi phí Come to an end : kết thúc Be in attendance : có mặt Go a head with sth : tiến hành làm Have trouble + V-ing : có vấn đề gi Put them together : tập hợp, thu thập lại For instance = For example : ví dụ Take turns : thay phiên Result from sth : kết việc gây Far from + adj Have good grounds for doing sth : đủ lý đề làm Insurmoutable task : nhiệm vụ khơng thể hồn thành I’m convinced that + clause : tin Straight to the point : thằng vào vấn đề Have dealings with sb/ sth : có quan hệ với đó/ điều To ease sth : giảm thiểu, giảm nhẹ A proportion of + N không đếm : phần Endore the sentimets : ủng hộ, tán thành tình cảm Abide by = follow = stick to = adhere to = tuân theo, gắn chặt vào In light of = because of + N : Honour an arrangerment : thực thỏa thuận Participate in sth: tham gia vào Offor sth to sb : dùng đồng ý tuyển vào (vị trí cơng ty) Would rather + V-bare : làm Distribution of income : phân phối thu nhập xã hội Once and for all : lần cho xong tất Show business : kinh doanh giải trí (showbiz) Cardborad : dùng nói nhân vật phim với tính chất ảo, khơng thực nhân vật Ten thousand dollars worth of party favors : quà tặng khách trị giá 10k đô-la Funny business : hành động thiếu đạo đức, lừa lọc Any other business : vấn đề quan trọng thường thảo luận sau vấn đề danh sách họp Keep an appointment : đến hẹn A is opposite B : A đối diện B Background in = Knowledge of : kiến thức In the nature of sth : gần giống với thứ Not to have a leg to stand on : Beg your indulgence : cầu xin xá tội/ tha thứ cho Turn down : từ chối, bác bỏ Likely to sth : có khả làm điều Recommendation letter : thư giới thiệu Crack sb up : làm mắc cười See eye to eye : lòng, đồng ý Let’s face it : đối diện với thật Engage sb in sth : kéo phải làm Run short of sth : hết Catch a glimpse of sth : nhìn lướt qua With one voice : đồng thanh, trí Record keeping : việc quản lý sổ sách công ty Spending spree : vui chơi mua sắm lu bù To be cautious about ( doing) sth : cẩn trọng làm việc A matter of principle : vấn đề nguyên tắc Prime example : ví dụ điển hình, tiêu biểu Put questions to sb : đặt câu hỏi cho I beg your pardon = excuse me : xin lỗi Hard cash : tiền mặt Go about one’s business : làm thứ mà bình thường làm In advance : xảy trước Yield profits : mang lại lợi nhuận In respect of sth = Regarding sth : liên quan đến việc A wide range of sth : nhiều Attach importance to sth : coi trọng Hand sth in : nộp Levels of production : sản lượng sản xuất Keep up with : bắt kịp Hold on to : giữ chặt Get down to sth : bắt tay vào làm việc ngay, khơng chần chừ Break the law : vi phạm luật lệ, nội quy A long haul : chặng đường dài Bear with : kiên nhẫn Be a law into themselves : dùng diễn tả người biết làm theo thân họ không tuân theo luật pháp hành Shake on sth : bắt tay hợp tác việc Enable sb/ sth to sth : làm/ giúp cho đó/ điều có khả làm việc Conveniently located : có vị trí thuận tiện Be at the end of your tether : cảm thấy bế tắc trước tình khó khăn Failure to sth : hành động khơng làm đó, đặc biệt điều bạn mong đợi để làm Force sb/ sth to sth : buộc đó/ phải làm điều By the time + HTĐ, Clause ( thường chia TLHT – will have + Vpii ) Be honored for sth : vinh danh điều Continue doing sth : tiếp tục làm HTHT + since + QKĐ In an effort to sth : lỗi lực làm Discontinue doing sth : ngưng làm On + avenue : đường Equal to sb/ sth : với ai/ Consider sb/ sth + adj : xem đó/ To be on/ out of one’s ear : bị đuổi việc bạn mắc phải sai lầm So as to sth : để làm To be interested in sth : có hứng thú với Apply sth to sth : dùng thứ đặt lên thứ khác How to sth : cách làm Get/ gain the hand uper over someone’s Be subject to sth : tùy thuộc vào In relation to sth, S + V Invest in although NOT In a piecemeal fashion : theo cách thức tý Much less/ more + N không đếm Many fewer/ more + N đếm số nhiều Neither Either câu phủ định “Neither + trợ động từ + S” “either” đặt cuối câu trước có dấu phẩy “,’’ Keep sth/ sb from sth/ sb : ngăn chặn điều gì/ khơng làm gì/ Fall within the responsibilities of : nằm trách nhiệm của, thuộc trách nhiệm Become + adj : trở nên ntn Be belended with : kết hợp với Be embarrassed about : ngượng ngùng Be united with : hợp với Be associated with : liên quan đến By far the best : tốt Under the supervision of sb : giám sát Be used to + Ving : quen với việc Be liable for sth : chịu trách nhiệm S + V ,and + adv + so : adv bổ nghĩacho V nhắc trước Number + year(s) of service : số năm phục vụ A/ an + Adj + ( number of ) + N số nhiều : Contract negotiations : thương lượng hợp đồng Personalized promotional items : mặt hàng khuyến cá nhân hóa Personally promotional items : sản phẩm quảng cáo cách cá nhân Be cautious about sth : cẩn trọng vấn đề Be caution (sb) against sth/Ving : dặn dò, khun nhủ đừng làm So + adj + that + clause: adj đến mức mà Too + adj + to V : adj để làm Mệnh đề danh ngữ đóng vai trò chủ ngữ động từ ln chia số Be willing to sth : sẵn lòng làm Keep/ make + O + ADJ Import from : nhập từ đâu Panel of professor : hội đồng giám khảo The first, the second + S + to be + to V + O : dùng để nói mục đích Expense incurred : chi phí phát sinh With a view to doing sth = with an aim of doing sth : để làm In view of sth : Accountable for sth : chịu trách nhiệm cho Hold sb accountable for sth : bắt chịu trách nhiệm Assume the title of + position : đảm nhiệm vị trí, chức vụ Unless otherwise + Vpii :trừ dược làm khác Never been anything but superb : lúc tuyệt vời Revervation about sth : nghi nhờ dó (có làm đc hay không) One other : với nhau, lẫn ( dùng cho nhóm từ đối tượng trờ lên) Direct any question to sb : Gửi câu hỏi đến ... động từ tuân theo công thức V + O (sb/ sth)+V-bare :have, let, make, help Một số động từ tuân theo công thức : V + O + Ving : hear, listen, notice, see, watch Còn lại hầu hết động từ khác Toeic. .. phần câu có vai trò ngữ pháp độc lập với Đó từ đơn mệnh đề, luôn đứng từ mệnh đề mà liên kết.Khi liên từ phụ thuộc nối mệnh đề độc lập trước liên từ ln có dấu phẩy “,” thường đứng đầu mệnh đề... diện cho danh từ cuối nhóm Others = other + N số nhiều -> others đứng other ln với N số nhiều The other + N số ít/ số nhiều ( xác định cái/ cuối nhóm ) 19 Các dạng liên từ - Liên từ đẳng lập (Coordinating
- Xem thêm -

Xem thêm: tổng hợp cấu trúc cụm từ TOEIC, tổng hợp cấu trúc cụm từ TOEIC