Bài tập este mức độ thông hiểu ôn thi THPT quốc gia 2019 rất hay

27 145 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2019, 21:53

Este là phần kiến thức không thể thiếu trong đề thi THPT quốc gia 2019. Để nắm vững kiến thức este. Tôi dã sưu tập các câu hỏi trắc nghiệm este của phần thông hiểu từ các đề thi thử hay 2019. Mong có ích cho thầy cô và các em. Mức độ thông hiểu - Đề Câu 1: Cho tính chất sau : Chất lỏng rắn Tác dụng với dung dịch Br2 Nhẹ nước Không tan nước Tan xăng Phản ứng thủy phân Tác dụng với kim loại kiềm Cộng H2 vào gốc rượu Những tính chất không lipit : A 2,5,7 B 7,8 C 3,6,8 D 2,7,8 Câu 2: Cho dãy chất: phenyl axetat, metyl axetat, etyl fomat, tripanmitin, vinyl axetat Số chất dãy thủy phân dung dịch NaOH lỗng, đun nóng sinh ancol là? A B C D Câu 3: Số este có cơng thức phân tử C5H10O2 có khả tham gia phản ứng tráng bạc là? A B C D Câu 4: Etyl axetat không tác dụng với? A dung dịch Ba(OH)2 đun nóng B O2, t0 C H2 (Ni,t0) D H2O (xúc tác H2SO4 loãng, đun nóng) Câu 5: Cơng thức tổng qt este tạo từ ancol no, đơn chức, mạch hở axit cacboxylic khơng no có liên kết đơi C=C, đơn chức, mạch hở là? A CnH2n+1O2 B CnH2n-2O2 C CnH2n+2O2 D CnH2nO2 Câu 6: Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C4H8O2 là: A B C D Câu 7: Phát biểu sau sai? A Trong cơng nghiệp chuyển hoá chất béo lỏng thành chất béo rắn B Nhiệt độ sôi este thấp hẳn so với ancol có phân tử khối C Số nguyên tử hiđro phân tử este đơn đa chức số chẵn D Sản phẩm phản ứng xà phòng hố chất béo muối axit béo etylen glicol Câu 8: Cho glixerol phản ứng với hỗn hợp axit béo gồm C 17H33COOH C15H31COOH Số loại trieste tạo tối đa A B C D Câu 9: Thủy phân este Z môi trường axit thu hai chất hữu X Y (M X < MY) Bằng phản ứng chuyển hố X thành Y Chất Z là: A metyl propionat B metyl axetat C vinyl axetat D etyl axetat Câu 10: Xà phòng hóa hợp chất có cơng thức phân tử C 10H14O6 dung dịch NaOH (dư), thu glixerol hỗn hợp gồm ba muối (khơng có đồng phân hình học) Cơng thức ba muối là: A CH3-COONa, HCOONa CH3-CH=CH-COONa B HCOONa, CH C-COONa CH3-CH2-COONa C CH2=CH-COONa, HCOONa CH C-COONa D CH2=CH-COONa, CH3-CH2-COONa HCOONa Câu 11: Thủy phân hồn tồn tristearin mơi trường axit thu được? A C3H5(OH)3 C17H35COOH B C3H5(OH)3 C17H35COONa C C3H5(OH)3 C17H33COONa D C3H5(OH)3 C17H33COOH Câu 12: Este sau đốt cháy thu số mol CO2 số mol nước? A C2H3COOCH3 B HCOOC2H3 C CH3COOC3H5 D CH3COOCH3 Câu 13: Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C3H6O2 A B C D Câu 14: Đốt cháy hoàn toàn este thu số mol CO2 H2O theo tỉ lệ 1:1 Este thuộc loại sau đây? A Este không no liên kết đôi, đơn chức mạch hở B Este no, đơn chức mạch hở C Este đơn chức D Este no, chức mạch hở Câu 15: Để tác dụng hết với a mol triolein cần dùng tối đa 0,6 mol Br dung dịch Gía trị a A 0,20 B 0,30 C 0,15 D 0,25 Câu 16: Trong thể Lipit bị oxi hóa thành: A NH3, CO2, H2O B NH3 H2O C H2O CO2 D Amoniac cabonic Câu 17: Cho glixerol phản ứng với hỗn hợp axit béo gồm C17H33COOH C15H31COOH Số loại tri este tạo tối đa A 17 B C 16 D 18 Câu 18: Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C4H8O2 A B C D Câu 19: Tổng số liên kết xich ma CH3COOCH=CH2 A B 13 C 10 D 11 Câu 20: Cho triolein tác dụng với chất sau: (1) I 2/CCl4; (2) H2/ Ni, t0; (3) NaOH, t0; (4) Cu(OH)2 Số phản ứng xảy là: A B C D Câu 21: Este X không tác dụng với Na.X tác dụng dung dịch NaOH thu ancol CH3OH muối axit Y Xác định công thức phân tử X biết cho axit Y trùng ngưng với điamin thu nilon 6-6 A C4H6O4 B C10H18O4 C C6H10O4 D C8H14O4 Câu 22: Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C4H8O2 là: A B C D Câu 23: Có nhận định sau: Chất béo trieste glixerol với axit monocacboxylic có mạch C dài khơng phân nhánh Lipit gồm chất béo, sáp, steroit, phopholipit… Chất béo chất lỏng Chất béo chứa gốc axit không no thường chất lỏng nhiệt độ thường gọi dầu Phản ứng thủy phân chất béo môi trường kiềm phản ứng thuận nghịch Chất béo thành phần dầu mỡ động vật, thực vật Số nhận định : A B C D Câu 24: Phát biểu sau sai nói vinyl fomat : A Đốt cháy hồn tồn số mol CO2 số mol O2 B Có cơng thức phân tử C3H4O2 C Có tham gia phản ứng trùng ngưng tạo polime D Thủy phân mơi trường kiềm, tạo sản phẩm có phản ứng tráng bạc Câu 25: Thủy phân este C4H6O2 môi trường kiềm thu hỗn hợp sản phẩm mà chất sản phẩm có phản ứng tráng gương Cấu tạo có este A HCOO-CH=CHCH3 B HCOO-CH2CH=CH2 C CH3COOCH=CH2 D CH2=CH-COOCH3 Câu 26: Phát biểu khống A Chất béo tan nhiều dung môi hữu B Dầu ăn dầu bôi trơn máy có thành phần nguyên tố C Chất béo không tan nước, nhẹ nước D Chất béo trieste glixerol axit béo Câu 27: Thủy phân este E có cơng thức phân tử C 4H8O2 với xúc tác axit vơ lỗng, thu sản phẩm hữu X, Y ( chứa C, H, O) Từ X điều chế trực tiếp Y Este E A metyl propionat B propyl fomat C etyl axetat D isopropyl fomat Câu 28: Cho chất sau: (1) CH3COOC2H5; (2) CH2=CHCOOCH3; (3) C6H5COOCH=CH2; (4) CH2=C(CH3)OCOCH3; (5) C6H5OCOCH3; (6) CH3COOCH2C6H5 Hãy cho biết chất cho tác dụng với NaOH đun nóng khơng thu ancol A (3), (4), (5), (6) B (1), (2), (3), (4) C (1), (3), (4), (6) D (3), (4), (5) Câu 29: Este sau có cơng thức phân tử C4H6O2? A Phenyl axetat B Vinyl axetat C Propyl axetat D Etyl axetat Câu 30: Thủy phân este X mạch hở có cơng thức phân tử C 4H6O2, sản phẩm thu có khả tráng bạc Số este X thỏa mãn tính chất A B C D Câu 31: X axit đơn chức, mạch hở; Y ancol đơn chức, mạch hở Đun hỗn hợp X, Y với H2SO4 đặc thu este Z Biết Z có chứa 54,54% khối lượng cacbon Số cặp chất phù hợp với X, Y A B C D Câu 32: Đun sôi hỗn hợp X gồm 12 gam axit axetic 11,5 gam ancol etylic với xúc tác H 2SO4 đặc Kết thúc phản ứng thu 11,44 gam este Hiệu suất phản ứng este hóa là: A 65, 00% B 66,67% C 52,00% D 50% Câu 33: Phát biểu sau sai? A Thủy phân etyl axetat thu ancol metylic B Etyl fomat có phản ứng tráng bạc C Triolein phản ứng với nước brom D Ở điều kiện thường, tristearin chất rắn Câu 34: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp metyl axetat etyl axetat, thu CO m gam H2O Hấp thụ toàn sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH) dư, thu 25 gam kết tủa Giá trị m A 5,4 B 4,5 C 3,6 D 6,3 Câu 35: Este sau tạo từ ancol metylic phản ứng? A Etyl axetat B Etyl acrylat C Vinyl fomat D Metyl fomat Câu 36: Điều sau khơng nói metyl acrylat? A Khơng tác dụng với dung dịch nước brom B hợp chất este C Là đồng phân vinyl axetat D Có công thức phân tử C4H6O2 Câu 37: Thủy phân hoàn toàn m gam chất béo dung dịch NaOH, đun nóng thu 9,2 gam glixerol 91,8 gam muối Giá trị m là: A 93 gam B 85 gam C 89 gam D 101 gam Câu 38: Este X mạch hở có cơng thức phân tử C4H6O2 Đun nóng a mol X dung dịch NaOH vừa đủ thu dung dịch Y Cho toàn Y tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 thu 4a mol Ag Biết phản ứng xảy hoàn tồn Cơng thức cấu tạo X : A HCOO-CH2-CH=CH2 B HCOO-CH=CH-CH3 C CH3COOCH=CH2 D CH2=CHCOOCH3 Câu 39: Cho vào ống nghiệm ml etyl axetat sau thêm tiếp ml dung dịch NaOH 30% quan sát tượng (1); Lắp ống sinh hàn đồng thời đun sôi nhẹ khoảng phút, quan sát tượng (2) Kết lần quan sát (1) (2) : A Chất lỏng tách thành lớp, chất lỏng đồng B Chất lỏng tách lớp, chất lỏng thành lớp C Sủi bọt khí, Chất lỏng thành lớp D Chất lỏng đồng nhất, chất lỏng thành lớp Câu 40: Este X có cơng thức phân tử C4H8O2 thỏa mãn điều kiện sau : �� �Y1  Y2 X  H O �� � t� , xt Y1  O2 ��� �Y2  H O Tên gọi X : A iso-propyl fomat B n-propyl fomat C etyl axetat D metyl propionat Câu 41: Cho phát biểu sau : (a) Chất béo gọi chung triglixerit hay triaxylglixerol (b) Chất béo nhẹ nước, không tan nước tan nhiều dung môi hữu (c) Phản ứng thủy phân chất béo môi trường kiềm phản ứng thuận nghịch (d) Tripanmitin, triolein có cơng thức (C15H31COO)3C3H5 , (C17H33COO)3C3H5 Số phát biểu : A B C D Câu 42: Cho chất: anlyl axetat, phenyl axetat, etyl forman, trimanmitin Số chất chất thủy phân dung dịch NaOH dư, đun nóng sinh ancol là: A B C D Câu 43: Hợp chất mạch hở X, có cơng thức phân tử C 4H8O3 Khi cho X tác dụng với dung dịch NaOH đun nóng, thu muối Y ancol Z Ancol Z hòa tan Cu(OH) Số đồng phân cấu tạo thỏa mãn điều kiện X là: A B C D Câu 44: Cho 0,1 mol ancol etylic vao bình chứa 0,1 mol axit axetic có H 2SO4 (đ) làm xúc tác Đun nóng bình để phản ứng tạo este xảy với hiệu suất phản ứng 80%, thu x gam este Giá trị x là: A 5,12 B 7,04 C 6,24 D 8,8 Câu 45: Este CH3COOCH=CH2 khơng tác dụng với hóa chất sau đây? A H2O (xúc tác H2SO4 lỗng, đun nóng.) B H2 (xúc tá Ni, đun nóng) C Kim loại Na D Dung dịch NaOH, đun nóng Câu 46: Chất hữu X mạch thẳng có CTPT C4H6O2 o  ddNaOH NaOH , CaO , t Biết X ���� � A ����� � Etilen Công thức cấu tạo X A CH3COOCH=CH2 B CH2=CH-CH2-COOH C CH2=CH-COOCH3 D HCOOCH2-CH=CH2 Câu 47: Hai este A, B dẫn xuất benzen có cơng thức phân tử C 9H8O2, A B cộng hợp với brom theo tỉ lệ mol 1:1 A tác dụng với dung dịch NaOH cho muối anđehit B tác dụng với dung dịch NaOH dư cho muối nước, muối có phân tử khối lớn phân tử khối CH3COONa Công thức cấu tạo thu gọn A B là: A C6H5COOCH=CH2 C6H5CH=CHCOOH B C6H5COOCH=CH2 CH2=CHCOOC6H5 C HCOOC6H4CH=CH2 HCOOCH=CHC6H5 D HCOOC6H4CH=CH2 CH2=CH-COOC6H5 Câu 48: Triolein không tác dụng với chất (hoặc dung dịch) sau A H2O (xúc tác H2SO4 loãng, đun nóng) B Cu(OH)2 (ở điều kiện thường) C H2 (xúc tác Ni, đun nóng) D Dung dịch NaOH (đun nóng) Câu 49: Cho chất sau: CH3COOCH3, HCOOCH3, HCOOC6H5, CH3COOC2H5 Chất có nhiệt độ sơi thấp là: A HCOOC6H5 B CH3COOC2H5 C HCOOCH3 D CH3COOCH3 Câu 50: Phát biểu sau ? A Phản ứng ancol axit cacboxylic gọi phản ứng xà phòng hóa B Phản ứng xà phòng hóa phản ứng thuận nghịch C Trong công thức este RCOOR’, R nguyên tử H gốc hidrocacbon D Phản ứng este hóa phản ứng chiều Đáp án 1-D 11-A 21-D 31-A 41-C 2-D 12-D 22-B 32-A 42-B 3-B 13-D 23-B 33-A 43-A 4-C 14-B 24-C 34-B 44-B 5-B 15-A 25-A 35-D 45-C 6-D 16-C 26-B 36-A 46-C 7-D 17-B 27-C 37-C 47-B 8-D 18-C 28-D 38-B 48-B 9-A 19-D 29-B 39-A 49-C LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án D Câu 2: Đáp án D Gồm chất: metyl axetat, etyl fomat, tripanmitin Câu 3: Đáp án B Este dạng HCOOR'tham gia phản ứng tráng gương: HCOO–CH2–CH2–CH2–CH3 HCOO–CH(CH3)–CH2–CH3 HCOO–CH2–CH(CH3)2 HCOO–C(CH3)3 Câu 4: Đáp án C Câu 5: Đáp án B Câu 6: Đáp án D C – C – COO – C C – COO – C – C HCOO – C – C – C HCOO – C(CH3)2 Câu 7: Đáp án D D sai Sản phẩm phản ứng xà phòng hóa chất béo muối axit béo glixerol Câu 8: Đáp án D Các trieste : Ole – Ole – Ole ; Pan – Pan – Pan Ole – Pan – Ole ; Pan – Ole – Ole Pan – Ole – Pan ; Ole – Pan – Pan Câu 9: Đáp án A 10-D 20-D 30-A 40-C 50-C Z Metyl propionat : C2H5COOCH3 Câu 10: Đáp án D (pi + vòng) = ½ (2.10 + – 14) = COO có pi => Có pi gốc axit => Loại B C Mặt khác muối khơng có đồng phân hình học => Loại A Câu 11: Đáp án A Tristearin có cơng thức hóa học (C17H33COO)3C3H5 Khi thủy phân môi trường axit tạo C3H5(OH)3 C17H35COOH Câu 12: Đáp án D A, B, C sai đốt cháy thu số mol CO2 nhiều nước D Câu 13: Đáp án D C3H6O2 có đồng phân este HCOOC2H5 ; CH3COOCH3 Câu 14: Đáp án B Chất A thu nCO2 > nH2O Chất B thu nCO2=nH2O Chất C chưa đủ kiện Chất D thu đươc nCO2 > nH2O Câu 15: Đáp án A Triolenin (C17H31COO)3C3H5 => n(C17H31COO)3C3H5 = nBr2 /3 = 0,6 : = 0,2 (mol) Câu 16: Đáp án C Lượng lipit thể chủ yếu chứa mô mỡ khoảng 10–20% trọng lượng thể, tức dạng chất béo => bị thủy phân cho CO2 H2O Câu 17: Đáp án B Glixerol + (Oleic ; Panmitic) +) O – O – O ; P – P – P +) (O – P – O ; O – O – P ) x Câu 18: Đáp án C Các đồng phân thỏa mãn : C – C – COO – C C – COO – C – C HCOO – C – C – C HCOO – C(CH3) – C Câu 19: Đáp án D Tổng số liên kết xich ma CH3COOCH=CH2 là11 Câu 20: Đáp án D Triolein : (C17H33COO)3C3H5 tác dụng với I2 / Cl4 , H2 / Ni t0 , NaOHt0 Câu 21: Đáp án D Axit Y phản ứng trùng ngưng với điamin tạo thành nilon 6, => Y axit ađipic : (CH 2)4– (COOH)2 Vì este X ko có khả phản ứng với Na nên nhóm chức axit Y tạo este với CH3OH => (CH2)4–(COOH)2 + CH3OH →(CH2)4–(COOCH3)2+ H2O Vậy X : (CH2)4–(COOCH3)2 Câu 22: Đáp án B đồng phân : HCOOCH2–CH2–CH3 HCOO–CH(CH3) – CH3 CH3COOC2H5 C2H5COOCH3 Câu 23: Đáp án B Đúng : : Sai : 1.vì chất béo trieste axit monocacboxylic có số C chẵn từ 12–24, khơng phân nhánh : dạng rắn ( với axit béo no ) : phản ứng chiều , ( môi trường axit chiều ) Câu 24: Đáp án C Vinyl fomat : HCOOCH = CH2 : C3H4O2 Câu 25: Đáp án A Câu 26: Đáp án B Dầu ăn chất béo dầu bơi trơn hiđrocacbon no => B sai Câu 27: Đáp án C E CH3COOC2H5 X C2H5OH Y CH3COOH Câu 28: Đáp án D Không thu ancol => Este phenol este tạo andehit ( có nối đơi cạnh nhóm COO ) CH2=C(CH3)OCOCH3 = CH3COOC(CH3)=CH2 C6H5OCOCH3 = CH3COOC6H5 Lưu ý CH3COOCH2C6H5 + NaOH => C6H5CH2–OH ancol thơm phenol RCOOCH=CH2–R’ + NaOH → RCOONa + R’–CH2–CHO Câu 29: Đáp án B CH3COOCH=CH2 Câu 30: Đáp án A Thu sản phẩm tráng bạc => este có dạng : HCOOR RCOOCH=CH–R 1( tạo andehit ) HCOOCH2–CH=CH2 HCOOCH=CH–CH3 HCOOC(CH3)=CH2 CH3COOCH=CH2 Câu 31: Đáp án A Gọi CTTQ Z Cn H n  2 k O2 (n≥2) Ta có: Khảo sát giá trị k = 1, 2, , ta thấy có giá trị thỏa mãn Vậy CTCT có Z 12n 17  k 100  54,54 � n  14n  2k  34 Tương ứng với este có cặp X, Y thỏa mãn Câu 32: Đáp án A nCH3COOH=0,2 mol nC2H5OH=0,25 mol => Hiệu suất tính theo CH3COOH nCH3COOC2H5=0,13 mol => H=0,13/0,2.100=65% Câu 33: Đáp án A A sai Thủy phân etyl axetat: CH3COOC2H5 + H2O → CH3COOH + C2H5OH Câu 34: Đáp án B metyl axetat etyl axetat có CTPT dạng CnH2nO2 → đốt chát: nCO2 = nH2O = 0,25 mol → m = 0,25.18 = 4,5 Câu 35: Đáp án D Câu 36: Đáp án A Câu 1: Xà phòng hóa hồn tồn este X có CTPT C 4H6O2 thu sản phẩm thu có tham gia phản ứng tráng gương (tỷ lệ mol este : Ag 1:4) X là: A HCOOCH2CH=CH2 B HCOOCH=CH-CH3 C CH3COOCH=CH2 D CH2=CHCOOCH3 Câu 2: Phát biểu sau sai A Số nguyên tử hiđro phân tử este đơn chức đa chức số chẵn B Trong công nghiệp chuyển hóa chất béo lỏng thành chất béo rắn C Sản phẩm phản ứng xà phòng hóa chất béo axit béo glixerol D Nhiệt độ sơi este thấp hẳn so với ancol có phân tử khối Câu 3: Trường hợp sau tạo sản phẩm ancol muối natri axit cacboxylic? t A HCOOCH CH  CH  NaOH �� � t B HCOOC (CH )  CH  NaOH �� � t C CH  C (CH )C OOH +NaOH �� � t D HCOOCH  CH  CH  NaOH �� � Câu 4: Cho CH3COOC2H5 vào dung dịch NaOH (đun nóng), sinh sản phẩm là: A C2H5COOH CH3OH B C2H5OH CH3COOH C C2H5ONa CH3COOH D C2H5OH CH3COONa Câu 5: Este đa chức, mạch hở X có cơng thức C6H8O4 tác dụng với dung dịch NaOH, thu sản phẩm gồm muối axit cacboxylic Y ancol Z Biết X khơng có phản ứng tráng bạc Phát biểu sau đúng? A X hòa tan Cu(OH)2 điều kiện thường B Chỉ có cơng thức cấu tạo thỏa mãn X C Phân tử X có nhóm –CH3 D Chất Y khơng làm màu nước brom Câu 6: Este X có CTPT C3H4O2 tác dụng với NaOH tạo sản phẩm có khả tham gia phản ứng tráng gương Số chất X thỏa mãn điều kiện là: A B C D Câu 7: Este X có cơng thức C2H4O2 Đun nóng m gam X dung dịch NaOH vừa đủ đến phản ứng xảy hoàn toàn thu 10,2 gam muối Giá trị m là: A 6,0 gam B 9,0 gam C 7,5 gam D 12,0 gam Câu 8: Thủy phân chất X dung dịch NaOH thu chất Y Z có phản ứng tráng gương Z tác dụng với Na sinh khí H2 Chất X : A HCOOCH = CH – CH3 C CH3COOCH = CH2 D HCOOCH2CHO B HCOOCH = CH2 Câu 9: Cho mol triglixerit X tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu mol glixerol, mol natri panmitat mol natri oleat Phát biểu sau sai : A Công thức phân tử chất X C52H95O6 B Phân tử X có liên kết p C Số công thức cấu tạo phù hợp X D mol X phản ứng tối đa mol Br2 dung dịch Câu 10: Khi thủy phân tristearin môi trường axit, thu sản phẩm A C15H31COONa etanol B C17H35COONa glixerol C C17H35COONa glixerol D C15H31COONa glixerol Câu 11: Cho sơ đồ phản ứng: X (C5H8O2) + NaOH → X1 (muối) + X2 Y (C5H8O2) + NaOH → Y1 (muối) + Y2 Biết X1 Y1 có số nguyên tử cacbon; X1 có phản ứng với nước brom, Y1 khơng X2 Y2 có tính chất hóa học giống A bị khử H2 (to, Ni) B bị oxi hóa O2 (xúc tác) thành axit cacboxylic C tác dụng với Na D tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 (to) Câu 12: Phát biểu sau không đúng? A Đốt cháy a mol triolein thu b mol CO2 c mol H2O, b-c=6a B Etyl fomat làm màu dung dịch nước brom có phản ứng tráng bạc C Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp gồm metyl axetat etyl axetat thu số mol CO số mol H2O D Tripanmitin, tristearin chất rắn điều kiện thường Câu 13: Từ chất X thực phản ứng hóa học sau: t X + KOH �� � Y+Z Y + Br2 + H2O → T + 2HBr T + KOH → Z + H2O Chất X A HCOOCH=CH2 B CH3COOCH3 C CH2=CHCOOCH=CHCH3 D C2H5COOCH=CHCH3 Câu 14: Phát biểu sau đúng? A Etyl acrylat có phản ứng tráng bạc B Ở điều kiện thường, tristearin chất rắn C Thủy phân etyl axetat thu ancol metylic D Tripanmitin phản ứng với nước brom Câu 15: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp metyl axetat etyl axetat, thu CO m gam H2O Hấp thụ toàn sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH) dư, thu 20 gam kết tủa Giá trị m A 3,6 B 5,4 C 6,3 D 4,5 Câu 16: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp metyl axetat etyl axetat, thu CO m gam H2O Hấp thụ toàn sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH) dư, thu 25 gam kết tủa Giá trị m A 4,5 B 3,6 C 6,3 D 5,4 Câu 17: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp etyl axetat metyl fomat, metyl axetat thu CO m gam H2O Hấp thụ toàn sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2 dư, thu 40 gam kết tủa Giá trị m A 4,8 B 5,6 C 17,6 D 7,2 Câu 18: Cho chất sau: etyl axetat, tripanmitin, phenyl axetat, vinyl fomat, etyl clorua Số chất tác dụng với dung dịch NaOH sinh ancol A B C D Câu 19: Cho este đa chức X (có cơng thức phân tử C 5H8O4) tác dụng với dung dịch NaOH, thu sản phẩm gồm muối axit cacboxylic Y ancol Z Số công thức cấu tạo phù hợp X A B C D Câu 20: Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol CH3COOC2H5, thu V lít khí CO (đktc) Giá trị V A 3,36 B 8,96 C 13,44 D 4,48 Câu 21: Cho ứng dụng: dùng làm dung môi (1); dùng để tráng gương (2); dùng làm nguyên liệu để sản xuất chất dẻo, dùng làm dược phẩm (3); dùng công nghiệp thực phẩm (4) Những ứng dụng este A (1), (2), (4) B (1), (3), (4) C (1), (2), (3) Câu 22: Phát biểu sau đúng? A Xà phòng hỗn hợp muối natri kali axit axetic B Cacbohidrat hợp chất hữu đơn chức C Chất béo trieste glixerol với axit béo D Glucozơ đồng phân saccarozơ D (2), (3), (4) Câu 23: Cho a mol este X ( C 9H10O2) tác dụng vừa đủ với 2a mol NaOH, thu dung dịch khơng có phản ứng tráng bạc Số cơng thức cấu tạo phù hợp X là: A B C D Câu 24: Chất X có cơng thức phân tử C 4H8O2 Khi X tác dụng với dung dịch NaOH sinh chất Y có cơng thức CH3COONa Công thức cấu tạo X A C2H5COOCH3 B CH3COOC3H5 C HCOOC3H7 D CH3COOC2H5 Câu 25: Phát biểu sau không đúng? A Ở nhiệt độ thường, triolein chất lỏng B Có thể phân biệt vinyl axetat metyl acrylat dung dịch Br2 C Etyl axetat có nhiệt độ sơi thấp đồng phân axit có khối lượng mol phân tử D Thủy phân phenyl axetat kiềm dư không thu ancol Câu 26: Thủy phân este X mạch hở có cơng thức phân tử C 4H6O2, sản phẩm thu có khả tráng bạc Số este X thỏa mãn tính chất là: A B C D Câu 27: Cho este đa chức X có CTPT C6H10O4 tác dụng với dung dịch NaOH thu đươc sản phẩm gồm muối axit cacbonxylic Y ancol Z Biết X khơng có phản ứng tráng bạc Số CTCT phù hợp X A B C D Câu 28: Cho 8,8 gam CH3COOC2H5 phản ứng hết với dung dịch NaOH (dư), đun nóng Khối lượng muối CH3COONa thu A 12,3 gam B 4,1 gam C 8,2 gam D 16,4 gam Câu 29: Đun nóng este CH3COOC6H5 (phenyl axetat) với lượng dư dung dịch NaOH, thu sản phẩm hữu A CH3OH C6H5ONa B CH3COOH C6H5OH C CH3COONa C6H5ONa D CH3COOH C6H5ONa Câu 30: Cho phát biểu sau: (a) Chất béo trieste glixerol với axit béo (b) Chất béo nhẹ nước không tan nước (c) Glucozo thuộc loại monosaccarit (d) Các este bị thủy phân môi trường kiềm tạo muối ancol (e) Tất các peptit có phản ứng với Cu(OH)2 tạo hợp chất có màu tím (f) Dung dịch saccarozo khơng tham gia phản ứng tráng bạc Số phát biểu A B C D Câu 31: Cho este: metyl axetat (1), vinyl axetat (2), tristearin (3), benzyl axetat (4), etyl acrylat (5), iso-amyl axetat (6) Số chất phản ứng với dung dịch NaOH đun nóng thu ancol là: A B C D Câu 32: Cho 0,15 mol tristearin ( (C 17H35COO)3C3H5) tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu m gam glixerol Giá trị m A 13,8 B 6,90 C 41,40 D 21,60 Câu 33: Thủy phân hoàn toàn m gam triglixerit X dung dịch NaOH dư, thu 4,6 gam glixerol hỗn hợp hai muối gồm natri stearat natri panmitat có tỉ lệ mol tương ứng 1: Giá trị m A 44,3 B 45,7 C 41,7 D 43,1 Câu 34: Cho nhận xét sau: Chất béo trieste glixerol với axit béo, gọi chung triglixerit triaxyl glixerol Mỡ động vật, dầu thực vật tan nhiều benzen, hexan, clorofom Chất giặt rửa tổng hợp muối natri axit cacboxylic có tính giặt rửa xà phòng Chất giặt rửa tổng hợp giặt rửa nước cứng Các muối panmitat hay stearat kim loại hóa trị (II) thường khó tan nước Số nhận xét A B C D Câu 35: Este sau làm màu dung dịch nước brom A CH3CH2COOCH3 B CH2=CHCOOCH3 C HCOOCH3 D CH3COOCH3 Câu 36: Thủy phân 4,4 gam etyl axetat 100 ml dung dịch NaOH 0,2M Sau phản ưng xảy hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu m gam chất rắn khan Giá trị m A 2,9 B 4,28 C 4,10 D 1,64 Câu 37: Đốt cháy hoàn toàn lượng hỗn hợp gồm etyl axetat etyl propionat, thu 15,68 lít khí CO2 ( đktc) Khối lượng H2O thu A 30,8 gam B 50,4 gam C 12,6 gam D 100,8 gam Câu 38: Số hợp chất đồng phân cấu tạo, có cơng thức C 4H8O2, tác dụng với dung dịch NaOH không tác dụng với Na A B C D Câu 39: Hợp chất thơm X thuộc loại este có cơng thức phân tử C 8H8O2 X điều chế từ phản ứng axit ancol tương ứng, đồng thời X có khả tham gia phản ứng tráng gương Công thức X A CH3COOC6H5 B HCOOC6H4CH3 C HCOOCH2C6H5 D C6H5COOCH3 Câu 40: Chất X đơn chức cháy tạo CO H2O có số mol nhau, biết X không tác dụng với NaOH điều kiện thường tác dụng với NaOH đun nóng X tham gia phản ứng sau đây? A Dung dịch AgNO3/NH3, đun nóng B Dung dịch NaCl C Dung dịch HBr D H2 (xúc tác Ni, to) Câu 41: Hợp chất hữu X chứa vòng benzen có công thức phân tử C 8H8O2 X tác dụng với dung dịch NaOH đun nóng Số đồng phân cấu tạo phù hợp với X A B C D Câu 42: Cho este sau đây: etyl acrylat, metyl axetat, vinyl axetat, benzyl fomat, phenyl axetat Số este điều chế trực tiếp phản ứng axit cacboxylic ancol tương ứng (có H2SO4 đặc làm xúc tác) A B C D Câu 43: Thủy phân hoàn toàn 0,1 mol este X NaOH, thu muối axit cacboxylic Y 7,6 gam ancol Z Chất Y có phản ứng tráng bạc, Z hòa tan Cu(OH) cho màu xanh lam Công thức cấu tạo X A CH3COOCH2CH2OOCCH3 B HCOOCH2CH2OOCCH3 C HCOOCH2CH(CH3)OOCH D HCOOCH2CH2CH2OOCH Câu 44: Hợp chất hữu X mạch hở, chứa loại nhóm chức, có cơng thức phân tử C6H10O4 Khi thủy phân hoàn toàn X môi trường axit thu axit cacboxylic Y hỗn hợp chứa ancol Số đồng phân cấu tạo X A B C D Câu 45: Phát biểu sau sai? A Triolein phản ứng với nước brom B Phản ứng thủy phân este môi trường axit phản ứng thuận nghịch C điều kiện thường, tristearin chất rắn D Vinyl axetat phản ứng với dung dịch NaOH sinh ancol etylic Câu 46: Xà phòng hóa hồn tồn 22,2 gam hỗn hợp gồm hai este HCOOC 2H5 CH3COOCH3 dung dịch NaOH 1M ( đun nóng) Thể tích dung dịch NaOH tối thiểu cần dùng A 300ml B 200 ml C 150 ml D 400 ml Câu 47: Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol este X, thu 10,08 lít khí CO (đktc) 8,1 gam H2O Công thức phân tử X A C2H4O2 B C4H8O2 C C5H10O2 D C3H6O2 Câu 48: Nhận xét sau không đúng? A Metyl fomat có nhiệt độ sơi thấp axit axetic B Metyl axetat đồng phân axit axetic C Poli(metyl metacrylat) dùng làm thủy tinh hữu D Các este thường nhẹ nước tan nước Câu 49: Phát biểu sau sai? A Metyl acrylat, tripanmitin tristearin este B Thủy phân hồn tồn chất béo ln thu glixerol C Ở điều kiện thường, chất béo (C17H33COO)3C3H5 trạng thái rắn D Fructozo có nhiều mật ong Câu 50: Cho a mol este X công thức phân tử C9H10O2 tác dụng vừa đủ với 2a mol NaOH, thu dung dịch khơng có phản ứng tráng bạc Số công thức cấu tạo phù hợp X A B C D Đáp án 1-B 11-B 21-B 31-C 41-B 2-C 12-A 22-C 32-A 42-C 3-A 13-D 23-C 33-C 43-C 4-D 14-B 24-D 34-D 44-D 5-B 15-A 25-B 35-B 45-D 6-A 16-A 26-A 36-D 46-A 7-B 17-D 27-D 37-C 47-D 8-D 18-A 28-C 38-D 48-B 9-A 19-B 29-C 39-B 49-C 10-C 20-C 30-D 40-A 50-A LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án B Câu 2: Đáp án C A, B, D C Sai sản phẩm phản ứng xà phòng hóa chất béo muối axit béo glixerol Câu 3: Đáp án A t A HCOOCH CH  CH  NaOH �� � HCOONa  CH  CH  CH OH t B HCOOC (CH )  CH  NaOH �� � HCOONa  CH 3COCH t C.CH  C (CH )COOH  NaOH �� �CH  C (CH )COONa  H O t D HCOOCH  CH  CH  NaOH �� � HCOONa  CH 3CH 3CHO Câu 4: Đáp án D Câu 5: Đáp án B Dựa vào đề X là: CH3OOC-CH=CH-COOCH3; CH2=C(COOCH3)2 A S X khơng hòa tan Cu(OH)2 B Đ C S D S Câu 6: Đáp án A Công thức thỏa mãn là: HCOOCH=CH2 => có cơng thức HCOOCH=CH2 + NaOH → HCOONa + CH3CHO Khi sản phẩm có phản ứng tráng bạc Câu 7: Đáp án B CTCT X: HCOOCH3 HCOOCH3 + NaOH → HCOONa + CH3OH 0,15 ← 0,15 => mHCOOCH3 = 0,15 60 = (g) Câu 8: Đáp án D Z tác dụng với Na sinh H2 => Z ancol HCOOCH2CHO + NaOH -> HCOONa + HOCH2CHO Câu 9: Đáp án A Theo đề => X Pan-Ole-Ole => CTPT : C55H102O6 Câu 10: Đáp án C Tristearin có CTCT là: (C17H35COO)3C3H5 (C17H35COO)3C3H5 + 3NaOH → 3C17H35COONa + C3H5(OH)3 (glixerol) Câu 11: Đáp án B Do X1 Y1 có số C mà X1 có phản ứng với nước brom Y1 khơng phản ứng => X1 có chứa liên kết đôi, Y1 không chứa liên kết đôi X: CH2=CHCOOCH2-CH3 Y: CH3-CH2COOCH=CH2 X1: CH2=CHCOONa Y1: CH3-CH2COONa X2: CH3-CH2-OH Y2: CH3CHO Câu 12: Đáp án A Câu 13: Đáp án D X: C2H5COOCH=CHCH3 Y: CH3CH2CHO T: CH3CH2COOH Z: CH3CH2COOK Câu 14: Đáp án B A Sai CTCT Etyl acrylat CH2= CH-COOC2H5 B Đúng C Sai Thủy phân etyl axetat thu ancol etylic D Sai Tripanmitin chất béo tạo axit no nên khơng có phản ứng với nước brom Câu 15: Đáp án A Đốt cháy hỗn hợp metyl axetat etyl axetat cho nH2O = nCO2 => nH2O = nCO2 = nCaCO3 = 20/ 100 = 0,2 (mol) => mH2O = 0,2.18 = 3,6 (g) Câu 16: Đáp án A Đốt cháy metyl axetat etyl axetat thu nCO2 = nH2O => nH2O = nCO2 = nCaCO3 = 25: 100 = 0,25 (mol) => mH2O = 0,25 18 = 4,5 (g) Câu 17: Đáp án D Do este no, đơn chức, mạch hở nên đốt nCO2 = nH2O = nCaCO3 = 40/100 = 0,4 mol =>mH2O = 0,4.18 = 7,2 gam Câu 18: Đáp án A Gồm chất: etyl axetat, tripanmitin, etyl clorua Câu 19: Đáp án B Các CTCT phù hợp cảu X: H3C-OOC-CH2-COO-CH3 HCOO-CH2-CH2-CH2-OOCH HCOO-CH(CH3)-CH2-OOCH Câu 20: Đáp án C C4H8O2 → 4CO2 0,15→ 0,6 (mol) => VCO2 = 0,6 22,4 = 13,44 (lít) Câu 21: Đáp án B Các ứng dụng este là: (1) dùng làm dung mơi (do este có khả hòa tan tốt chất hữu cơ, kể hợp chất cao phân tử) (3) dùng làm nguyên liệu sản xuất chất dẻo, dùng làm dược phẩm (4) Dùng cơng nghiệp thực phẩm ( số este có mùi thơm hoa quả) Câu 22: Đáp án C A Sai xà phòng muối natri kali axit béo B Sai cacbohydrat hợp chất có cơng thức chung Cn(H2O)m C D Sai glucozo đồng phân fructozo Câu 23: Đáp án C X este đơn chức, mol X tác dụng với mol NaOH nên X este phenol X khơng có phản ứng tráng bạc nên X este axit HCOOH Vậy có cơng thức cấu tạo phù hợp là: o,m,p - CH3COOC6H4CH3 CH3CH2COOC6H5 Câu 24: Đáp án D X CH3COOC2H5 CH3COOC2H5 + NaOH → CH3COONa + C2H5OH Câu 25: Đáp án B A,C,D B sai vinyl axeta ( CH3COOCH=CH2) metyl acrylat ( CH2=CH-COOCH3) làm màu dung dịch nước brom Câu 26: Đáp án A Các công thức cấu tạo X thỏa mãn là: HCOOC=C-C HCOOC-C=C HCOOC(C)=C C-COOC=C Câu 27: Đáp án D X este axit cacboxylic hai chức ancol no hai chức TH1 : X este chức ancol đơn chức Các CTCT : CH3 – OOC- CH2- CH2- COOCH3 CH3-CH(COOCH3)2 CH3 CH2– OOC - COO- CH2CH3 TH2 : X este ancol chức este đơn chức : CH3 COO – CH2- CH2 - OOCCH3 CH3 COO – CH( CH3 )- OOCCH3 Câu 28: Đáp án C nCH3COONa = nCH3COOC2H5 = 8,8/88 = 0,1 mol => mCH3COONa = 0,1.82 = 8,2 gam Câu 29: Đáp án C CH3COOC6H5+2NaOH→CH3COONa+C6H5ONa+H2O Câu 30: Đáp án D Các đáp án là: a), b), c), g) d) sai tạo muối, andehit xeton muối nước e) sai từ tri peptit có phản ứng màu với Cu(OH)2 tạo hợp chất có màu tím => có phát biểu Câu 31: Đáp án C (1) CH3COOCH3 => CH3OH (2) CH3COOCH=CH2 => CH3CHO (3) (C17H35COO)3C3H5 => C3H5(OH)3 (4) CH3COOCH2C6H5 => C6H5CH2OH (5) CH2=CH-COOC2H5 => C2H5OH (6) CH3COOCH2-CH2-CH(CH3)-CH3 => CH3-CH2(CH3)-CH2-CH3-OH Gồm có (1) (3) (4) (5) (6) Câu 32: Đáp án A nC3H5(OH)3 = n(C17H35COO)3C3H5 = 0,15 (mol) => mC3H5(OH)3 = 0,15.92 = 13,8(g) Câu 33: Đáp án C nC3H5(OH)3=4,692=0,05(mol)nC3H5(OH)3=4,692=0,05(mol) Vì muối C17H35COONa : C15H31COONa = 1: => CTCT triglixerit X là: => m = 0,05 834 = 41,7 (g) Câu 34: Đáp án D Các nhận xét là: 1, 2, 4, sai Chất giặt rửa tổng hợp không thiết phải muối natri axit cacboxylic có tính giặt rửa xà phòng => có đáp án Câu 35: Đáp án B CH2=CHCOOCH3 + Br2 → CH2Br-CHBr - COOCH3 Các chất lại khơng tác dụng với nước brom nên không làm màu Câu 36: Đáp án D CH3COOC2H5 + NaOH → CH3COONa + C2H5OH 0,05 mol 0,02 mol → rắn 0,02 mol CH3COONa → m =1,64 Câu 37: Đáp án C nCO2  15, 68  0,  mol  22, etyl axetat etyl propionat có CTPT C 3H6O2 => đốt cháy cho số mol H2O = số mol CO2 => nH2O = nCO2 = 0,7 (mol) => mH2O = 0,7.18 = 12,6 (g) Câu 38: Đáp án D CTCT có CTPT C4H8O2, tác dụng với dung dịch NaOH khơng tác dụng với Na => tính CTCT este khơng tính CTCT axit HCOOCH2CH3CH3 HCOOCH(CH3)2 CH3COOCH2CH3 CH3CH2COOCH3 => Có CTCT thoản mãn Câu 39: Đáp án B X điều chế từ phản ứng axit ancol tương ứng => X este phenol X có khả tham gia phản ứng tráng gương => X este axit fomic Câu 40: Đáp án A X không tác dụng với NaOH điều kiện thường tác dụng với NaOH đun nóng => X este X cháy tạo CO2 H2O có số mol => X este no, đơn chức, mạch hở Vậy X este axit fomic X tham gia phản ứng tráng gương Câu 41: Đáp án B X tác dụng với dung dịch NaOH đun nóng => X este Các cơng thức cấu tạo phù hợp là: C6H5COOCH3 o, m, p – HCOOC6H4CH3 CH3COOC6H5 Vậy có CTCT phù hợp Câu 42: Đáp án C etyl acrylat CH2=CH-COOC2H5 metyl axetat: CH3COOCH3 vinyl axetat: CH3COOCH=CH2 benzyl fomat: HCOOCH2C6H5 phenyl axetat: CH3COOC6H5 Vậy có este điều chế trực tiếp từ axit rượu tương ứng Câu 43: Đáp án C Y tráng bạc nên Y muối axit HCOOH => Loại A Z hòa tan Cu(OH)2 nên Z ancol đa chức có chứa nhóm –OH gắn vào C cạnh nZ = nX = 0,1 mol => MZ = 7,6:0,1 = 76 (C3H8O2) Z CH3-CH(OH)(CH3)-CH2OH Vậy có HCOOCH2CH(CH3)OOCH thỏa mãn kiện đề Câu 44: Đáp án D Độ bất bão hòa: k = (2C + – H):2 = (2.6+2-10):2 = Mà thủy phân hồn tồn X mơi trường axit thu axit cacboxylic Y hỗn hợp chứa ancol => X este no, chức, mạch hở => Y axit no chức, mạch hở CTCT X: Vậy có CTCT phù hợp Câu 45: Đáp án D A triolein có liên kết đơi C=C nên phản ứng với dd nước brom B C D sai CH3COOCH=CH2 + NaOH → CH3COONa + CH3CHO => thu andehit thu ancol Câu 46: Đáp án A Hai este có chung CTPT C3H6O2 => nhh = 22,2/ 74 = 0,3 (mol) => nNaOH = nhh = 0,3 (mol) => VNaOH = 0,3 :1 = 0,3 (lít) = 300 ml Câu 47: Đáp án D nCO2 = 10,08/22,4 = 0,45 (mol) ; nH2O = 8,1/18 = 0,45 (mol) Ta thấy: neste = nCO2 – nH2O => este no, đơn chức, mạch hở Gọi CTPT este là: CxH2xO2: 0,15 (mol) => x = nCO2 / neste = 0,45 / 0,15 = Vậy CTPT este: C3H6O2 Câu 48: Đáp án B A phân tử khối CH3COOH có liên kết hidro nên có nhiệt độ sơi cao HCOOCH3 B Sai CH3COOH có phân tử khối khác với CH3COOH C D Câu 49: Đáp án C A ; CH2=CH-COOCH3, (C15H31COO)3C3H5 (C17H35COO)3C3H5 este B theo khái niêm: chất béo tri este axit béo glixerol thủy phân ln thu glixerol C sai, (C17H31COO)3C3H5 este tạo axit không no C 17H31COOH ( axit béo khơng no, có nối đơi C=C) điều kiện thường chất lỏng D Câu 50: Đáp án A Độ bất bão hòa: k = (2C+2-H):2 = (2.9+2-10):2 = Este đơn chức tác dụng với NaOH theo tỉ lệ 1:2 => este X este phenol Các CTCT thỏa mãn đề là: o, m, p – CH3COOC6H4CH3 C2H5COOC6H5 Vậy có CTCT thỏa mãn ... este hóa phản ứng thuận nghịch Mức độ thơng hiểu - Đề Câu 1: Xà phòng hóa hồn tồn este X có CTPT C 4H6O2 thu sản phẩm thu có tham gia phản ứng tráng gương (tỷ lệ mol este : Ag 1:4) X là: A HCOOCH2CH=CH2... este thu số mol CO2 H2O theo tỉ lệ 1:1 Este thuộc loại sau đây? A Este khơng no liên kết đôi, đơn chức mạch hở B Este no, đơn chức mạch hở C Este đơn chức D Este no, chức mạch hở Câu 15: Để tác... tương ứng => X este phenol X có khả tham gia phản ứng tráng gương => X este axit fomic Câu 40: Đáp án A X không tác dụng với NaOH điều kiện thường tác dụng với NaOH đun nóng => X este X cháy tạo
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập este mức độ thông hiểu ôn thi THPT quốc gia 2019 rất hay, Bài tập este mức độ thông hiểu ôn thi THPT quốc gia 2019 rất hay