Bài tập este mức độ nhận biết ôn thi THPT quốc gia 2019 rất hay

16 148 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2019, 21:39

Este là một phần iến thức ko thể thiếu trong đề thi THPT quốc gia 2019. Vì vậy để cung cấp cho các thầy cô và các em kiến thức cơ bản về este. Tôi đã sưu tầm các câu trắc nghiệm mức độ nhận biết từ các đề thi thử 2019. Mong đem lại sự bổ ích cho thầy cô và các em Mức độ nhận biết - Đề Câu 1: Este sau có mùi chuối chín? A Etyl fomat B Benzyl axetat C Isoamyl axetat D Etyl butirat C ancol metylic D etylen glicol C etyl propionat D etyl axetat Câu 2: Chất béo trieste axit béo với A ancol etylic B glixerol Câu 3: Este C2H5COOC2H5 có tên gọi A etyl fomat B vinyl propionat Câu 4: Chất béo tripanmitin có cơng thức A (C17H35COO)3C3H5 B (C17H33COO)3C3H5 C (C15H31COO)3C3H5 D (C17H31COO)3C3H5 Câu 5: Tên gọi CH3CH2COOCH3 A metyl propionat B propyl axetat C etyl axetat D metyl axetat Câu 6: Đun nóng este HCOOCH3 với lương vừa đủ dung dịch NaOH sản phẩm thu A CH3COONa CH3OH B HCOONa CH3OH C HCOONa C2H5OH D CH3COONa C2H5OH Câu 7: Cho este sau: etyl fomat (1); vinyl axetat (2); triolein (3); metyl acrylat (4); phenyl axetat (5) Dãy gồm este phản ứng với dung dịch NaOH dư, đun nóng sinh ancol A (1), (2), (3) B (2), (3), (5) C (1), (3), (4) D (3), (4), (5) Câu 8: Isoamyl axetat có cơng thức cấu tạo A CH3COOCH2–CH2–CH(CH3)2 B CH3COOCH(CH3)–CH(CH3)2 C CH3COOCH2–C(CH3)2–CH3 D CH3COOC(CH3)2–CH2–CH3 Câu 9: Etse X có cơng thức cấu tạo CH3COOCH2–C6H5 (C6H5–: phenyl) Tên gọi X A metyl benzoat B phenyl axetat C benzyl axetat D phenyl axetic Câu 10: Cho phát biểu sau: Chất béo trieste glixerol axit béo Anđehit vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử Phân tử amilozơ có mạch phân nhánh, khơng duỗi thẳng mà xoắn lò xo Phenol tan nước tan nhiều dung dịch HCl Số phát biểu sai A B C D Câu 11: Hợp chất hữu sau đun nóng với dung dịch NaOH dư khơng thu ancol? A Benzyl fomat B Phenyl axetat C Metyl acrylat D Tristrearin Câu 12: Chất nàosau đâycó thànhphần chínhlà trieste glixerol với axitbéo? A sợi bơng B mỡ bò C bộtgạo D tơtằm Câu 13: Cho chất sau: triolein, tristearin, tripanmitin, vinyl axetat, metyl axetat Số chất tham gia phản ứng cộng H2 (Ni, to) A B C D Câu 14: CH3COOC2H3 phản ứng với chất sau tạo este no? A SO2 B KOH C HCl D H2 (Ni, t0) Câu 15: Trong hợp chất sau, hợp chất chất béo? A (C17H35COO)3C3H5 B (C17H35COO)2C2H4 C (CH3COO)3C3H5 D (C3H5COO)3C3H5 Câu 16: etyl axetat có phản ứng với chất sau đây? A FeO B NaOH C Na D HCl Câu 17: Este X có cơng thức cấu tạo thu gọn CH3COOCH3 Tên gọi X A etyl fomat B metyl axetat C metyl fomat D etyl axetat Câu 18: Đun chất béo X với dung dịch NaOH thu natri oleat glixerol Công thức X A A (C17H33COO)3C3H5 B (C17H35COO)3C3H5 C (C17H33OCO)3C3H5 D (CH3COO)3C3H5 Câu 19: Phản ứng hóa học axit cacboxylic ancol gọi phản ứng A este hóa B trung hòa C kết hợp D ngưng tụ Câu 20: Chất béo X trieste glixerol với axit cacboxylic Y Axit Y A C2H5COOH B C17H35COOH C CH3COOH D C6H5COOH Câu 21: Este X có cơng thức phân tử C3H6O2 Số cơng thức cấu tạo X thỏa mãn A B C D Câu 22: Công thức phân tử tổng quát este no, đơn chức, mạch hở A CnH2nO2 (n ≥ 3) B CnH2n+2O2 (n ≥ 2) C CnH2nO2 (n ≥ 2) D CnH2n–2O2 (n ≥ 4) Câu 23: Cơng thức hóa học sau công thức chất béo? A (CH3COO)3C3H5 B ( C17H33COO)3C2H5 C (C17H33COO)3C3H5 D (C2H3COO)3C3H5 Câu 24: Không nên dùng xà phong giặt rửa với nước cứng vì: A Xuất kết tủa làm giảm tác dụng giặt rửa ảnh hưởng đến chất lượng sợi vải B Gây ô nhiễm môi trường C Tạo kết tủa CaCO3, MgCO3 bám lên sợi vải D Gây hại cho da tay Câu 25: Khi dầu mỡ để lâu có mùi khó chịu Ngun nhân chất béo phân hủy thành A Axit B Ancol C Andehit D Xeton Câu 26: Khi xà phòng hóa tripanmitin ta thu sản phẩm A C17H35COOH glixerol B C15H31COONa glixerol C C15H31COONa etanol D C17H35COONa glixerol Câu 27: Đun nóng este CH3COOC2H5 với lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu A HCOONa C2H5OH B CH3COONa CH3OH C C2H5COONa CH3OH D CH3COONa C2H5OH Câu 28: Este etyl axetat có cơng thức A CH3COOH B CH3COOC2H5 C CH3CH2OH D CH3CHO C stearic D triolein C CH3COCH3 D C6H5CH2OOCCH3 Câu 29: Có thể gọi tên este (C17H33COO)3C3H5 A tripanmitin B tristearin Câu 30: Chất sau este? A HCOOCH=CH2 B CH3OCOCH3 Câu 31: Este CH2=CHCOOCH3không tác dụng với chất (hoặc dung dịch) sau đây? A Kim loại Na B H2 (xúc tác Ni, đun nóng) C H2O (xúc tác H2SO4 lỗng, đun nóng) D Dung dịch NaOH, đun nóng Câu 32: Hãy cho biết loại hợp chất sau khơng có lipit? A Chất béo B Sáp C Glixerol D Photpholipit Câu 33: Trong công nghiệp, lượng lớn chất béo dùng để sản xuất A glucozơ glixetol B xà phòng glixetol C xà phòng ancol etylic D glucozơ ancol etylic Câu 34: Axit sau axit tạo chất béo? A Axit oleic B Axit acrylic C Axit stearic D Axit panmitic Câu 35: Để điều chế xà phòng, người ta thực phản ứng A phân hủy mỡ B đehiđro hóa mỡ tự nhiên C axit béo tác dụng với kim loại D thủy phân mỡ dung dịch kiềm Câu 36: Etyl fomat chất mùi thơm, không độc, dùng làm chất tạo hương công nghiệp thực phẩm Nó có phân tử khối A 74 B 60 C 88 D 68 Câu 37: Chất X có cơng thức cấu tạo CH2=CHCOOCH=CH2 Tên gọi X A vinyl metacrylat B propyl metacrylat C vinyl acrylat D etyl axetat Câu 38: Cho chất có công thức cấu tạo sau đây: (1) CH 3CH2COOCH3; (2) CH3OOCCH3; (3) HCOOC2H5; (4) CH3COOH; (5) CH3CH2COOCH3 (6) HOOCCH2CH2OH; (7) CH3OOC−COOC2H5 Những chất thuộc loại este A (1), (2), (3), (5), (7) B (1), (3), (5), (6), (7) C (1), (2), (3), (4), (5), (6) D (1), (2), (3), (6), (7) Câu 39: Xà phòng hóa hồn tồn triolein dung dịch NaOH, thu glicerol chất hữu X Chất X : A C17H33COONa B C17H35COONa C C17H33COOH D C17H35COOH Câu 40: Thủy phân este X môi trường kiềm thu andehit Công thức cấu tạo thu gọn X : A HCOOCH=CH2 B CH2=CHCOOCH3 C HCOOCH2CH=CH2 D HCOOC2H5 Câu 41: Cho phát biểu sau : (a), Triolein có khả cộng hidro có xúc tác Ni (b), Chất béo nhẹ nước, không tan nước tan nhiều dung môi hữu (c), Phản ứng thủy phân chất béo môi trường axit phản ứng thuận nghịch (d), Tristearin , triolein có cơng thức (C17H33COO)3C3H5, (C17H35COO)3C3H5 Số phát biểu A B C D C CH3COOCH3 D HCOOC2H5 Câu 42: Etyl axetat có cơng thức hóa học A HCOOCH3 B CH3COOC2H5 Câu 43: Xà phòng hóa chất sau thu glixerol A Benzyl axetat B Metyl fomat C Tristearin D Metyl axetat Câu 44: Tripanmitin có cơng thức là: A (C15H31COO)3C3H5 B (C17H33COO)3C3H5 C (C17H31COO)3C3H5 D (C17H35COO)3C3H5 Câu 45: Chất sau có trạng thái lỏng điều kiện thường? A (C17H33COO)3C3H5 B (C17H35COO)3C3H5 C C6H5OH (phenol) D (C15H33COO)3C3H5 Câu 46: Xà phòng hóa tristearin NaOH, thu glixerol chất X Chất X là: A CH3[CH2]16(COONa)3 B CH3[CH2]16COOH C CH3[CH2]16COONa D CH3[CH2]16(COOH)3 Câu 47: Vinyl axetat có cơng thức cấu tạo thu gọn là: A CH3COOCH=CH2 B CH3COOCH2–CH3 C CH2=CH–COOCH3 D CH3COOCH3 Câu 48: Vinyl axetat có cơng thức cấu tạo A CH2=CHCOOCH3 B HCOOCH=CH2 C CH3COOCH=CH2 D CH3COOCH3 Câu 49: Công thức sau cơng thức chất béo? A C15H31COOCH3 B CH3COOCH2C6H5 C (C17H35COO)3C3H5 D (C17H33COO)2C2H4 Câu 50: Đun nóng tristearin dung dịch NaOH thu glixerol ? A C17H35COONa B C17H33COONa C C15H31COONa D C17H31COONa Đáp án 1-C 11-B 21-D 31-A 41-C 2-B 12-B 22-C 32-C 42-B 3-C 13-A 23-C 33-B 43-C 4-C 14-D 24-A 34-B 44-A 5-A 15-A 25-C 35-D 45-A 6-B 16-B 26-B 36-A 46-C 7-C 17-B 27-D 37-C 47-A 8-A 18-A 28-B 38-A 48-C 9-C 19-A 29-D 39-A 49-C LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 7: Đáp án C etyl fomat phản ứng với dung dịch NaOH dư, đun nóng sinh C2H5OH vinyl axetat phản ứng với dung dịch NaOH dư, đun nóng sinh CH3CHO triolein phản ứng với dung dịch NaOH dư, đun nóng sinh C3H5(OH)3 metyl acrylat phản ứng với dung dịch NaOH dư, đun nóng sinh CH3OH phenyl axetat phản ứng với dung dịch NaOH dư, đun nóng sinh C6H5OH (1), (3),(4) đúng\ Câu 8: Đáp án A Isoamyl axetat có cơng thức cấu tạo CH3COOCH2-CH2-CH(CH3)2 Câu 9: Đáp án C Tên gọi X benzyl axetat Câu 10: Đáp án A (a) (b) (c) sai (d) sai Câu 11: Đáp án B A tạo ancol benzylic B tạo phenol C tạo ancol metylic D tạo glixerol(ancol) 10-A 20-B 30-C 40-A 50-A Câu 12: Đáp án B Chất béo có thành phần Trieste glixerol axit béo Trong chất có mỡ bò chất béo Câu 13: Đáp án A Chất tham gia phản ứng cộng H2 (Ni, to) triolein, vinyl axetat Câu 14: Đáp án D CH3COOC2H3 phản ứng với H2 (Ni, t0) tạo este no CH3COOC2H5 Câu 15: Đáp án A Hợp chất chất béo (C17H35COO)3C3H5 Câu 16: Đáp án B Etyl axetat có phản ứng với NaOH Câu 17: Đáp án B Tên gọi X metyl axetat Câu 18: Đáp án A Đun chất béo X với dung dịch NaOH thu natri oleat glixerol Công thức X (C17H33COO)3C3H5 Câu 19: Đáp án A Phản ứng hóa học axit cacboxylic ancol gọi phản ứng este hóA Câu 20: Đáp án B Chất béo Trieste glixerol axit béo axit có só C từ 12-28 Câu 21: Đáp án D Este X có công thức thỏa HCOOC2H5 CH3COOCH3 Câu 22: Đáp án C Công thức phân tử tổng quát este no, đơn chức, mạch hở CnH2nO2 (n ≥ 2) Câu 23: Đáp án C Chất béo trieste glixrol axit béo Axit béo axit đơn chức, có mạch dài khơng phân nhánh Câu 24: Đáp án A Nước cứng chứa nhiều ion Mg 2+, Ca2+, MgSO4, CaCO3, Mg(HCO3)2, Ca(HCO3)2 Câu 25: Đáp án C Câu 26: Đáp án B Câu 27: Đáp án D Câu 28: Đáp án B Câu 29: Đáp án D Câu 30: Đáp án C Câu 31: Đáp án A Câu 32: Đáp án C Câu 33: Đáp án B Câu 34: Đáp án B Câu 35: Đáp án D Câu 36: Đáp án A Câu 37: Đáp án C Câu 38: Đáp án A Câu 39: Đáp án A Câu 40: Đáp án A Câu 41: Đáp án C (a) (b) (c) (d) sai tristearin , triolein có cơng thức (C17H35COO)3C3H5 , (C17H33COO)3C3H5 Câu 42: Đáp án B Etyl axetat có cơng thức hóa học CH3COOC2H5 Câu 43: Đáp án C Xà phòng Tristearin thu glixerol (C17H35COO)3C3H5 + 3NaOH → 3C17H35COONa + C3H5(OH)3 Câu 44: Đáp án A Câu 45: Đáp án A Những chất béo khơng no có trạng thái lỏng điều kiện thường Câu 46: Đáp án C Câu 47: Đáp án A Câu 48: Đáp án C Vinylaxetat CH3COOCH=CH2 Câu 49: Đáp án C Chất béo trieste glixerol axit béo ( từ 12 Cacbon trở lên) Câu 50: Đáp án A t� � 3CH [CH ]16 COONa  C3 H (OH )3 - Phản ứng: (CH [CH ]16 COO )3 C3 H  3NaOH �� Tristearin Natri sterat (X) Glixerol Mức độ nhận biết - Đề Câu 1: Este sau có phản ứng tráng bạc? A CH3COOCH2CH3 B CH2=CHCOOCH3 C HCOOCH3 D CH3COOCH3 Câu 2: Axit sau có cơng thức C17H35COOH? A Axit stearic B Axit axetic C Axit panmitic D Axit oleic Câu 3: Thủy phân hoàn toàn tripanmitin ( C 15H31COO)3C3H5 dung dịch NaOH (vừa đủ), thu A glixerol muối axit panmitin B etylenglicol axit panmitin C glixerol axit panmitin D etylenglicol muối axit panmitin Câu 4: Để chuyển hóa số chất thành mỡ dạng rắn bơ nhân tạo, người ta thực q trình : A Cơ cạn nhiệt độ cao B Hidro hóa (xt Ni) C Xà phòng hóa D Làm lạnh Câu 5: Chất sau không tan nước : A Tristearin B Saccarozo C Glyxin D Etylamin Câu 6: Phản ứng este hóa ancol etylic axit axetic tạo thành sản phẩm có tên gọi : A etyl axetat B axyl axetat C axetyl axetat D metyl axetat Câu 7: Este metyl acrilat có cơng thức là: A CH3COOCH=CH2 B HCOOCH3 C CH2=CHCOOCH3 D CH3COOCH3 Câu 8: Công thức tổng quát este no đơn chức mạch hở là: A Rb(COO)abR’a B CnH2nO2 C RCOOR’ D CnH2n-2O2 Câu 9: Ở ruột non thể người, nhờ tác dụng xúc tác enzim lipaza dịch mật chất béo bị thủy phân thành: A CO2 H2O B NH3, CO2, H2O C axit béo glixerol D axit cacboxylic glixerol Câu 10: Este C4H8O2 tác dụng với dung dịch NaOH tạo ancol etylic Công thức cấu tạo este là: A HCOOC3H7 B HCOOC3H5 C CH3COOC2H5 D C2H5COOCH3 Câu 11: Công thức sau công thức chất béo A C15H31COOCH3 B (C17H33COO)2C2H4 C CH3COOCH2C6H5 D (C17H35COO)3C3H5 Câu 12: Các hợp chất este no , đơn chức mạch hở có cơng thức chung A CnH2n+2O2( n ≥ 2) B CnH2n-2O2(n ≥3) C CnH2nO2(n ≥ 2) D CnH2nO2(n ≥ 12) Câu 13: Chất sau có mùi thơm chuối chín ? A Isoamyl axetat B Toluen C Cumen D Ancol etylic Câu 14: Chất X có cơng thức cấu tạo CH3COOC2H5 Tên gọi X A propyl axetat B metyl propionat C metyl axetat D etyl axetat Câu 15: Phản ứng thủy phân este môi trường kiềm gọi phản ứng: A Xà phòng hóa B Este hóa C Trùng ngưng D Tráng gương C CH3COOCH3 D CH3CH2COOCH3 Câu 16: Chất etyl axetat ? A CH3COOCH2CH3 B CH3COOH Câu 17: Các este thường có mùi thơm dề chịu: isoamyl axetat có mùi chuối chín, etyl butirat có mùi dứa, etyl isovalerat có mùi táo,…Este có mùi dứa có cơng thức phân tử thu gọn là: A CH3COOCH(CH3)CH2CH2CH3 B CH3COOCH2CH(CH3)2 C CH3CH2CH2COOC2H5 D CH3COOCH2CH2CH(CH3)2 Câu 18: Tên gọi hợp chất CH3COOCH3 A Metyl fomat B Metyl axetat C Etyl fomat D Etyl axetat Câu 19: Este X tạo thành từ axit axetic ancol metylic có cơng thức phân tử : A C4H8O2 B C4H10O2 C C2H4O2 D C3H6O2 Câu 20: Chất sau chất lỏng điều kiện thường : A Tristearin B Tripanmitin C Triolein D Saccarozo Câu 21: Isoamyl axetat este có mùi chuối chín, cơng thức cấu tạo thu gọn este A CH3COOCH2CH2CH(CH3)2 B C2H5COOCH2CH2CH(CH3)2 C CH3COOCH(CH3)2 D CH3COOCH3 Câu 22: Công thức este no đơn chức mạch hở A CnH2n+1O2 B CnH2nO2 C CnH2n+2O2 D CnH2n-2O2 Câu 23: Thủy phân este sau khơng thu sản phẩm có phản ứng tráng bạc? A CH3COOCH3 B CH3COOCH=CH2 C HCOOCH3 D HCOOCH=CH2 Câu 24: Cơng thức hóa học tristearin A (C15H31COO)3C3H5 B (C17H33COO)3C3H5 C (C17H31COO)3C3H5 D (C17H35COO)3C3H5 Câu 25: Este sau có phản ứng tráng bạc? A HCOOCH2CH3 B CH3COOCH2CH3 C CH2=CHCOOCH3 D CH2COOCH3 Câu 26: Este sau có mùi dứa chín? A etyl isovalerat B benzyl axetat C isoamyl axetat D etyl butirat Câu 27: Trường hợp tạo sản phẩm ancol muối natri axit cacboxylic? o t A CH COOCH CH  CH  NaOH �� � o t B CH COOC6 H ( phenyl axetat )  NaOH �� � o t C HCOOCH  CHCH  NaOH �� � o t D CH COOCH  CH  NaOH �� � Câu 28: Thủy phân este X môi trường kiền, thu natri axetat rượu etylic Công thức X A CH3COOC2H5 B C2H5COOCH3 C CH3COOCH3 D C2H3COOC2H5 Câu 29: Phát biểu sau sai? A Axit stearic axit no mạch hở B Metyl fomat có phản ứng tráng bạc C Ở điều kiện thường, triolein chất lỏng D Thủy phân vinyl axetat thu ancol metylic Câu 30: Este sau tác dụng với dung dịch kiềm cho muối nước? A HCOOC6H5 B C6H5COOCH3 C CH3COOCH2C6H5 D CH3COOCH3 Câu 31: Vinyl axetat có cơng thức cấu tạo là: A HCOOCH=CH2 B CH2=CHCOOCH3 C CH3COOH=CH2 D CH3COOCH3 Câu 32: Este có mùi thơm hoa hồng A geranyl axetat B etyl butirat C isoamyl axetat D benzyl axetat Câu 33: Đun nóng este CH2=CHCOOCH3 với dung dịch KOH thu A CH2=CHCOOK CH3OH B CH3COOK CH2=CHOH C CH3COOK CH3CHO D C2H5COOK CH3OH Câu 34: Đốt cháy hoàn toàn este sau thu số mol CO2 lớn số mol H2O? A CH3COOCH2CH3 B HCOOCH3 C CH3COOCH3 D CH2=CHCOOCH3 Câu 35: Benzyl axetat este có mùi thơm hoa nhài Công thức benzyl axetat A C6H5-CH2-COO-CH3 B CH3-COO-CH2-C6H5 C CH3-COO-C6H5 D C6H5-COO-CH3 Câu 36: Đun nóng tripanmitin dung dịch NaOH vừa đủ thu sản phẩm gồm C3H5(OH)3 A C17H33COONa B C15H31COONa C C15H31COOH D C17H35COOH Câu 37: Số đồng phân đơn chức, mạch hở ứng với cơng thức phân tử C 4H8O2 có phản ứng tráng bạc A B C D Câu 38: Phản ứng điều chế etyl axetat từ ancol etylic axit axetic gọi phản ứng A este hóa B xà phòng hóa C thủy phân Câu 39: Etyl axetat tên gọi chất sau D trùng ngưng A CH3COOC2H5 B HCOOCH3 C C2H5COOCH3 D CH3COOH Câu 40: Cho este : etyl fomat (1), vinyl axetat (2), triolein (3), metyl acrylat (4), phenyl axetat (5), benzyl axetat (6) Số chất phản ứng với dung dịch NaOH (đun nóng) sinh ancol A B C D C HCOOCH=CH2 D CH3COOCH3 Câu 41: Este sau có phản ứng trùng hợp A HCOOCH3 B HCOOC2H5 Câu 42: Phát biểu sau sai A Tristearin không phản ứng với nước brom B Thủy phân etyl axetat thu ancol metylic C Ở điều kiện thường triolein thể lỏng D Etyl fomat có phản ứng tráng bạc Câu 43: Trong công nghiệp, lượng lớn chất béo dùng để sản xuất A xà phòng glixerol B glucozo ancol etylic C xà phòng ancol etylic D glucozo glixerol Câu 44: Este vinyl fomat có cơng thức cấu tạo là: A HCOOCH3 B CH3COOCH=CH2 C HCOOCH=CH2 D HCOOOCH2CH3 Câu 45: Một este X có cơng thức phân tử C 3H6O2 không tham gia phản ứng tráng bạc Công thức cấu tạo este X A CH3COOC2H5 B HCOOC2H5 C CH3COOCH3 D C2H5COOH Câu 46: Phát biểu sau sai : A Chất béo trieste etylen glicol với axit béo B Chất béo bị thủy phân đun nóng dung dịch kiềm C Các chất béo thường không tan nước nhẹ nước D Triolein có khả tham gia phản ứng cộng hidro đun nóng có xúc tác Ni Câu 47: Phát biểu sau đúng? A Chất béo trieste glixerol với axit hữu B Metyl axetat có phản ứng tráng bạc C Trong phân tử vinylaxetat có hai liên kết π D Tristearin có tác dụng với nước brom Câu 48: Thủy phân este sau thu ancol metylic? A CH3COOC2H5 B HCOOCH=CH2 C HCOOC2H5 D CH3COOCH3 Câu 49: Chất sau tác dụng với dung dịch NaOH tạo glixerol A Tripanmitin B Glyxin C Glucozo D Metyl axetat Câu 50: Phát biểu sau sai : A Thủy phân etyl axetat thu ancol metylic B Etyl fomat có phản ứng tráng bạc C Triolein phản ứng với dung dịch brom D Ở điểu kiện thường, tristearin chất rắn Câu 51: Số este có cơng thức phân tử C4H8O2 : A B C D Câu 52: Tính chất sau khơng phải tính chất chất béo? A Nhẹ nước B Dễ tan nước C Tan dung môi hữu D Là chất lỏng rắn nhiệt độ thường Câu 53: Tripanmitin có cơng thức A (C17H31COO)3C3H5 B (C17H33COO)3C3H5 C (C17H35COO)3C3H5 D (C15H31COO)3C3H5 Câu 54: Khi hiđro hóa hồn tồn triolein, thu sản phẩm: A trioleat B tristearin C tristearat D tripanmitin Câu 55: Khi xà phòng hố hồn tồn tristearin dung dịch NaOH (đun nóng), thu sản phẩm là: A C17H35COONa glixerol B C17H31COONa glixerol C C17H35COOH glixerol D C17H31COONa etanol Đáp án 1-C 11-D 21-A 31-C 41-C 51-B 2-A 12-C 22-B 32-A 42-B 52-B 3-A 13-A 23-A 33-A 43-A 53-D 4-B 14-D 24-D 34-D 44-C 54-B 5-A 15-A 25-A 35-B 45-C 55-A 6-A 16-A 26-D 36-B 46-A 7-C 17-C 27-A 37-C 47-C LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án C Este tham gia phản ứng tráng bạc => este axit fomic Câu 2: Đáp án A Câu 3: Đáp án A (C15H31COO)3C3H5 + 3NaOH → 3C15H31COONa + C3H5(OH)3 Câu 4: Đáp án B 8-B 18-B 28-A 38-A 48-D 9-C 19-D 29-D 39-A 49-A 10-C 20-C 30-A 40-B 50-A Câu 5: Đáp án A Câu 6: Đáp án A CH3COOH + C2H5OH -> CH3COOC2H5 + H2O Câu 7: Đáp án C Câu 8: Đáp án B Câu 9: Đáp án C Câu 10: Đáp án C Câu 11: Đáp án D Chất béo trieste axit béo glixerol Câu 12: Đáp án C Câu 13: Đáp án A Các este có mùi thơm đặc trưng: Isoamyl axetat có mùi thơm chuối chín Câu 14: Đáp án D Câu 15: Đáp án A Thủy phân este môi trường kiềm gọi phản ứng xà phòng hóa Đáp án A Chú ý: Thủy phân este môi trường axit gọi phản ứng este hóa Câu 16: Đáp án A Câu 17: Đáp án C CTCT etyl butirat : CH3CH2CH2COOC2H5 Câu 18: Đáp án B Câu 19: Đáp án D CH3COOH + CH3OH -> CH3COOCH3 (C3H6O2) Câu 20: Đáp án C Các chất béo không no điều kiện thường chất lỏng Các chất béo no điều kiện thường chất rắn Saccarozo điều kiện thường chất rắn Câu 21: Đáp án A Câu 22: Đáp án B Câu 23: Đáp án A Câu 24: Đáp án D Câu 25: Đáp án A Este tạo axit fomic có phản ứng tráng bạc Câu 26: Đáp án D Câu 27: Đáp án A Câu 28: Đáp án A X là: CH3COOC2H5 CH3COOC2H5 + NaOH → CH3COONa + C2H5OH Câu 29: Đáp án D Thủy phân vinyl axetat (CH3COOCH=CH2) thu CH3COOH CH3CHO Câu 30: Đáp án A Câu 31: Đáp án C Câu 32: Đáp án A geranyl axetat: có mùi hoa hồng etyl butirat : có mùi dứa isoamyl axetat : có mùi chuối chín benzyl axetat : có mùi hoa nhài Câu 33: Đáp án A CH2=CHCOOCH3 + KOH → CH2=CHCOOK + CH3OH Câu 34: Đáp án D Thu nCO2 > nH2O => este phải có từ liên kết pi trở lên => CH2=CHCOOCH3 phân tử có liên kết pi => đốt cháy cho nCO2 > nH2O Câu 35: Đáp án B Câu 36: Đáp án B Chú ý: Ghi nhớ số chất béo thường gặp khác: Panmitin: (C15H31COO)3C3H5 Linolein: (C17H31COO)3C3H5 Olein: (C17H33COO)3C3H5 Stearin: (C17H35COO)3C3H5 Câu 37: Đáp án C Do cơng thức phân tử có 2O mà hợp chất đơn chức nên chất este Các cơng thức cấu tạo phù hợp là: HCOOCH2-CH2-CH3 HCOOCH(CH3)CH3 Câu 38: Đáp án A Câu 39: Đáp án A Etyl axetat tên gọi CH3COOC2H5 Câu 40: Đáp án B Chất phản ứng với dung dịch NaOH (đun nóng) sinh ancol là: etyl fomat (1), triolein (3), metyl acrylat (4), benzyl axetat (6) PTHH : o t NaOH + HCOOC2H5 �� � HCOONa + C2H5OH o t NaOH + CH3COOCH=CH2 �� � CH3COONa + CH3CHO o t (C17H33COO3)C3H5 + 3NaOH �� � 3C17H33COONa + C3H5(OH)3 o t CH2=CHCOOCH3 + NaOH �� � CH2=CHCOONa + CH3OH o t CH3COOC6H5 + NaOH �� � CH3COONa + C6H5OH o t CH3COOCH2C6H5 + NaOH �� � CH3COONa + C6H5CH2OH Chọn B Chú ý: C6H5CH2OH ancol nhóm OH khơng đính trực tiếp vào vòng benzen Câu 41: Đáp án C Este có phản ứng trùng hợp HCOOCH=CH2 Câu 42: Đáp án B A B sai CH3COOC2H5 thủy phân tạo CH3COOH C2H5OH ancol etylic C D Câu 43: Đáp án A Câu 44: Đáp án C Câu 45: Đáp án C Este không tham gia phản ứng tráng bạc => este tạo axit fomic (HCOOH) Vậy CTCT este X có CTPT C3H6O2 CH3COOCH3 Câu 46: Đáp án A A sai chất béo trieste glixerol với axit béo B C D Câu 47: Đáp án C A Sai chất béo là trieste glixerol với axit béo B Sai C D sai Câu 48: Đáp án D Câu 49: Đáp án A Chất tác dụng với dung dịch NaOH tạo glixerol : Tripanmitin (C15H31COO)3C3H5 Câu 50: Đáp án A A sai B C D Câu 51: Đáp án B Số este có cơng thức phân tử C4H8O2 : Các đồng phân HCOOCH(CH3)2 HCOOCH-CH2-CH3 CH3COOC2H5 C2H5COOCH3 Câu 52: Đáp án B Câu 53: Đáp án D Ghi nhớ số chất béo thông dụng: Tripanmitin: (C15H31COO)3C3H5 Trilinolein: (C17H31COO)3C3H5 Triolein: (C17H33COO)3C3H5 Tristearin: (C17H35COO)3C3H5 Câu 54: Đáp án B Hiđro hóa triolein (C17H33COO)3C3H5 thu tristearin (C17H35COO)3C3H5 Câu 55: Đáp án A (C17H35COO)3C3H5 + 3NaOH → 3C17H35COONa + C3H5(OH)3 Tristearin glixerol ... Một este X có cơng thức phân tử C 3H6O2 không tham gia phản ứng tráng bạc Công thức cấu tạo este X A CH3COOC2H5 B HCOOC2H5 C CH3COOCH3 D C2H5COOH Câu 46: Phát biểu sau sai : A Chất béo trieste... cacboxylic glixerol Câu 10: Este C4H8O2 tác dụng với dung dịch NaOH tạo ancol etylic Công thức cấu tạo este là: A HCOOC3H7 B HCOOC3H5 C CH3COOC2H5 D C2H5COOCH3 Câu 11: Công thức sau công thức chất béo... Câu 21: Đáp án D Este X có công thức thỏa HCOOC2H5 CH3COOCH3 Câu 22: Đáp án C Công thức phân tử tổng quát este no, đơn chức, mạch hở CnH2nO2 (n ≥ 2) Câu 23: Đáp án C Chất béo trieste glixrol axit
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập este mức độ nhận biết ôn thi THPT quốc gia 2019 rất hay, Bài tập este mức độ nhận biết ôn thi THPT quốc gia 2019 rất hay

Từ khóa liên quan