Copy of bai du thi GVDG

23 127 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2019, 21:32

Teacher: Le Thi Dinh Monday, November 4th, 2013 ? ? ? ? There are three tales There are four books Who is this? This is Mai What is this? This is a book Monday, November 4th, 2013 Lesson 1 Section A: 1, 2, Look, listen and repeat  Vocabulary: Maths : mơn tốn Science: môn khoa học Informatics: Art: mỹ thuật tin học Monday, November 4th, 2013 Play a game : “What and where” Maths Informatics Science Art English Vietnamese Monday, November 4th, 2013 Lesson 1 Section A: 1, 2, Look, listen and repeat Do you have Maths today? No,I don’t What subjects you have? I have Vietnamese and English Monday, November 4th, 2013 Lesson Section A: 1, 2, Look, listen and  Structure: repeat * Bạn có mơn… có phải khơng? Maths today? Do you have …… Yes, I / No, I don’t * Hôm bạn có mơn học gì? What subjects you have today? I have + môn học Eg: What subjects you have today? I have Maths …… Section A.1, 2,listen and Look, Lesson 1 repeat Look and say What subjects you have today? Science Maths Art Maths Informatics I have………………… Let’s talk Do you have……… What subjects you have? Informatics (Monday) bread Science (Tuesday) Yes,……… No,……………… I have…… Art (Friday) rice Maths (Monday) *Homework: * Học thuộc từ luyện tập thường xuyên mẫu câu vừa học * Bài tập 1-3 trang 38-40 sách tập Thanks for your ...Monday, November 4th, 2013 ? ? ? ? There are three tales There are four books Who is this? This is Mai What is this? This is a book Monday, November 4th, 2013 Lesson 1 Section A: 1, 2, Look, listen
- Xem thêm -

Xem thêm: Copy of bai du thi GVDG , Copy of bai du thi GVDG