ĐỀ THI THỬ THPTQG 2019 SINH

7 49 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2019, 21:00

TRƯỜNG THPT SẦM SƠN TỔ: HĨA- SINH- CƠNG NGHỆ MA TRẬN ĐỀ THI THỬ THPTQG NĂM 2019- MÔN: SINH HỌC Lớp Nội dung chuyên đề Mức độ câu hỏi Tổng số Nhận biết Thông Vận Vận dụng câu hiểu dụng cao 10 Sinh học tế bào 2 Sinh học vi sinh vật 1 11 Chuyển hóa vật chất 1 lượng Cảm ứng 1 Sinh trưởng phát triển 1 Sinh sản 1 12 Cơ chế di truyền biến dị 2 Quy luật di truyền 2 di truyền học quần thể 1 Di truyền học người 1 Úng dụng di truyền vào chọn giống Tiến hóa 3 Sinh thái 1 Tổng số câu mức độ 16 12 40 Tỉ lệ % mức độ 40% 30% 20% 10% 100% SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THANH HÓA TRƯỜNG THPT SẦM SƠN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA Bài thi KHTN- Môn: SINH HỌC Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Câu ( Nhận biết): Điều chức máy Gôngi? A Gắn thêm đường vào phân tử protein B Tổng hợp lipit C Tổng hợp số hoocmon bao gói sản phẩm tiết D Tổng hợp nên phân tử pôlisaccarit Câu 2:( Nhận biết): ADN có chức A Dự trữ cung cấp lượng cho tế bào B Cấu trúc nên màng tế bào, bào quan C Tham gia q trình chuyển hóa vật chất tế bào D Lưu trữ truyền đạt thông tin di truyền Câu ( Nhận biết): Enzim có chất A pôlisaccarit B protein C monosaccarit D photpholipit Câu 4:( Nhận biết): Nhóm gồm động vật có hệ tuần hồn kín? A Giun đất, ốc sên, cua B Mực ống, bạch tuộc, chim bồ câu, ếch, giun C Thủy tức, mực ống, sứa, san hô D Tôm, sán lông, trùng giày, ghẹ Câu 5( Nhận biết): : Sản phẩm pha sáng dùng pha tối quang hợp gì? A ATP, NADPH B NADPH, O2 C ATP, NADPH O2 D ATP VÀ CO2 Câu (Nhận biết) Sinh sản vơ tính động vật từ cá thể A sinh hay nhiều cá thể giống khác mình, khơng có kết hợp tinh trùng trứng B ln xinh nhiều cá thể giống mình, khơng có kết hợp tinh trùng trứng C sinh hay nhiều cá thể giống mình, khơng có kết hợp tinh trùng trứng D sinh cá thể giống mình, khơng có kết hợp tinh trùng trứng Câu ( Nhận biết): Các tua mướp, bầu, bí kiểu hướng động gì? A Hướng sáng B Hướng tiếp xúc C Hướng nước D Hướng hoá Câu ( Vận dụng): Khi nói thể đa bội lẻ, có phát biểu số phát biểu sau đây? I Số nhiễm sắc thể tế bào sinh dưỡng thường số lẻ II Hầu khơng có khả sinh sản hữu tính bình thường III Có hàm lượng ADN tăng gấp số nguyên lần so với thể lưỡng bội IV Được ứng dụng để tạo khơng hạt V Khơng có khả sinh sản hữu tính A B C D Câu 9( Nhận biết): Đột biến lệch bội A làm tăng số lượng NST hay số cặp tương đồng B làm thay đổi số lượng NST hay số cặp tương đồng C làm thay đổi số lượng NST tất cặp tương đồng D làm tăng số lượng NST hay hay số cặp tương đồng Câu 10 ( Hiểu): Mã di truyền có tính thối hóa A số loại axit amin nhiều số loại nuclêôtit B số loại mã di truyền nhiều số loại nuclêôtit C số axit amin nhiều số loại mã di truyền D số loại mã di truyền nhiều số loại axit amin Câu 11 ( Hiểu): Sự trao đổi chéo không cân crômatit không chị em cặp NST tương đồng nguyên nhân dẫn đến: A.Đột biến lặp đoạn đoạn NST B Hoán vị gen C Đột biến thể lệch bội D Đột biến đảo đoạn NST Câu 12 ( Vận dụng): Một gen có 3000 nuclêơtit có số liên kết hiđrơ 3600 Gen bị đột biến cặp nucleotit A-T, Số lượng loại nuclêôtit gen sau đột biến bằng: A A = T= 600, G= X = 900 C A = T= 800, G= X = 700 B A = T= 540, G= X = 960 D A = T= 899, G= X = 600 Câu 13 ( Vận dụng): Ở người, bệnh mù màu quy định gen lặn nằm nhiễm sắc thể giới tính X, khơng có alen tương ứng nhiễm sắc thể Y Bố mẹ khơng bị bệnh mù màu, họ có trai dầu lòng bị bệnh mù màu Xác suất để họ sinh đứa thứ hai gái không bị mù màu A 50% C 100% B 25% D 75% Câu 14 ( Vận dụng cao) : Cho biết gen quy định tính trạng, gen trội trội hoàn toàn Xét phép lai: I AABb X AAbb IV AABb X AaBB VII Aabb X aaBb II AaBB X AaBb V AaBB X aaBb VIII AaBB X aaBB III Aabb X aabb VI AaBb X aaBb Theo lí thuyết, số phép lai nói có phép lai mà đời kiểu hình ln có kiểu gen? A B C D Câu 15 ( Vận dụng cao): Cho biết gen quy định tính trạng, alen trội trội hồn tồn, q trình AB AB Dd x dd , tổng số cá thể thu F1, số tạo giao tử bên Tiến hành phép lai P ab ab cá thể có kiểu hình trội ba tính trạng chiếm tỉ lệ 35,125% Biết khơng có đột biến, số nhận định sau, có nhận định hệ F1? I Có tối đa 30 loại kiểu gen II Có cá thể đồng hợp trội tính trạng III Số cá thể mang tính trạng lặn chiếm tỉ lệ 20,25% IV Số cá thể mang tính trạng trội tính trạng chiếm tỉ lệ 14,875% A B C D Câu 16 ( Vận dụng): Trường hợp khơng có hốn vị gen, gen quy định tính trạng, tính trạng trội trọi hồn toàn, phép lai sau cho tỉ lệ kiểu hình 1: 1: 1:1? Ab aB AB AB AB AB Ab Ab X X X X A B C D ab ab ab ab ab Ab aB aB Câu 17 ( Hiểu): Dữ kiện giúp ta xác định xác tính trạng gen trội hay lặn nằm NST thường hay NST giới tính quy định? A Bố mẹ bình thường sinh gái bị bệnh B Bố mẹ bình thường sinh gái bình thường C Bố mẹ bình thường sinh trai bị bệnh D Bố mẹ bình thường sinh trai bình thường Câu 18 ( Vận dụng cao): Một quần thể ngẫu phối cân di truyền có tần số alen A 0,3; b 0,2 Biết gen phân li độc lập, alen trội trội hồn tồn Có nhận định số nhận đinh sau quần thể này? I có loại kiểu hình II có loại kiểu gen III Kiểu gen AaBb có tỉ lệ lớn IV Kiểu gen AABb khơng phải kiểu gen có tỉ lệ nhỏ A B C D Câu 19 ( hiểu): Định luật Hacđi – Vanbec khơng cần có điều kiện sau để nghiệm đúng? A Có cách li sinh sản cá thể quần thể B Các cá thể quần thể giao phối với ngẫu nhiên C Khơng có đột biến khơng có chọn lọc tự nhiên D Khả thích nghi kiểu gen không chênh lệch nhiều Câu 20: ( Vận dụng cao) Trong phả hệ trên, hình vng đại diện cho nam vòng tròn đại diện cho phụ nữ Nhân tố di truyền sau giải thích tốt chế di truyền trên? Trong phả hệ trên, hình vng đại diện cho nam vòng tròn đại diện cho phụ nữ Những người biểu tính trạng cụ thể đại diện màu đen Nhân tố di truyền sau giải thích tốt chế di truyền trên? A Gen trội nằm NST giới tính B Gen lặn nằm NST giới tính C Gen lặn nằm NST thường D Gen trội nằm NST thường Câu 21 ( Hiểu) Hội chứng Đao dễ dàng xác định phương pháp A phả hệ B di truyền tế bào C nghiên cứu trẻ đồng sinh D lai phân tích Câu 22 ( Hiểu): Lí làm cho tỉ lệ trẻ mắc bệnh Đao có tỉ lệ gia tăng theo tuổi người mẹ A tế bào bị lão hóa làm cho q trình giảm phân tế bào sinh trứng không diễn B tế bào bị lão hóa làm cho phân li NST bị rối loạn C tế bào bị lão hóa làm phát sinh đột biến gen D tế bào bị lão hóa hóa làm cho q trình giảm phân tế bào sinh tinh trùng không diễn Câu 23 ( Vận dụng): Phát biểu sau không nói bệnh ung thư người? A Ung thư bệnh đột biến gen đột biến NST gây nên, không liên quan đến môi trường B Ung thư bệnh đặc trung tăng sinh khơng kiểm sốt số tế bào thể C Có nhiều nguyên nhân gây ung thư, nhìn chung trường hợp ung thư liên quan đến gen NST D Ung thư đến giai đoạn di tế bào ung thư tách khỏi khối u để vào máu, tái lập khối u nhiều nơi khác Câu 24 ( Nhận biết): Phương pháp chọn giống sau thường áp dụng cho động vật thực vật? A Gây đột biến B Cấy truyền phôi C Dung hợp tế bào trần D Tạo giống dựa nguồn biến dị tổ hợp Câu 25 ( Nhận biết): Hiện tượng lai có suất, phẩm chất, sức chống chịu, khả sinh trưởng phát triển vượt trội bố mẹ gọi A thối hóa giống B ưu lai C bất thụ D siêu trội Câu 26 ( Vận dụng): Giao phối gần tự thụ phấn qua nhiều hệ dẫn đến thối hóa giống vì: A gen lặn đột biến có hại bị gen trội át chế kiểu gen dị hợp B gen lặn đột biến có hại biểu thành kiểu hình chúng đưa trạng thái đồng hợp C xuất ngày nhiều đột biến có hại D tập trung gen trội có hại hệ sau Câu 27 ( Vận dụng) : Trong công tác giống, hướng tạo giống trồng tự đa bội lẻ thường áp dụng loại sau đây? A Nho, dưa hấu B Cà phê, ngô C Điều, đậu tương D Lúa, lạc Câu 28 ( Nhận biết): Trong kĩ thuật tạo ADN tái tổ hợp, enzim sử dụng để gắn gen cần chuyển với thể truyền A.restrictaza B ARN pôlimeraza C ligaza D ADN pôlimeraza Câu 29 ( Hiểu): Nhân tố tiến hóa làm thay đổi tần số alen thuộc gen hai quần thể? A Chọn lọc tự nhiên B Yếu tố ngẫu nhiên C di – nhập gen D Đột biến Câu 30 ( Nhận biết): Cơ quan quan tương đồng? A Chân chuột chũi chân dế chuỗi B Gai xương rồng gai hoa hồng C Mang cá mang tôm D Tay người vây cá voi Câu 31 ( Hiểu): Trong nhân tố tiến hóa sau, có nhân tố ln làm biến đổi thành phần kiểu gen quần thể theo hướng xác định? I Đột biến II Chọn lọc tự nhiên III Di – nhập gen IV Các yếu tố ngẫu nhiên V Giao phối không ngẫu nhiên A B C D Câu 32 ( Nhận biết): Cây có mạch động vật lên cạn xuất kỉ nào? A Kỉ Pecmi B Kỉ Cambri C Kỉ Silua D Kỉ Ocđovic Câu 33 ( Vận dụng): Khi nói quan tương đồng, có nhận định sau khơng đúng? (1) Sự tương đồng nhiều đặc điểm giải phẫu loài chứng phản ánh tiến hóa phân li (2) Cơ quan tương đồng phản ánh nguồn gốc chung (3) Cơ quan tương đồng quan có nguồn gốc, nằm vị trí tương ứng thể, có kiểu cấu tạo giống (4) Nguyên nhân dẫn đến sai khác chi tiết cấu tạo, hình thái quan tương đồng chúng có nguồn gốc khác A B C D Câu 34 ( Hiểu): Trường hợp sau li sau hợp tử? A Vịt trời mỏ dẹt vịt trời mỏ nhọn có mùa giao phối năm khác B Hai lồi ếch đốm có tiếng kêu khác giao phối C Cây lai loài cà độc dược khác bị chết sớm D Phấn lồi thuốc khơng thể thụ phấn cho loài thuốc khác Câu 35 ( Hiểu): Khi ta kết luận xác cá thể sinh vật thuộc lồi khác nhau? A Hai cá thể sống sinh cảnh khác B Hai cá thể khơng thể giao phối với nhau, có giao phối với không sinh bất thụ C Hai cá thể có nhiều đặc điểm hình thái giống D Hai cá thể có nhiều đặc điểm hình thái sinh lí giống Câu 36 ( Hiểu): Dấu hiệu sau phân biệt khác hệ sinh thái tự nhiên hệ sinh thái nhân tạo? A Hệ sinh thái tự nhiên có chu trình tuần hồn lượng khép kín hệ sinh thái nhân tạo khơng B Hệ sinh thái nhân tạo thường có độ đa dạng loài cao hệ sinh thái tự nhiên C Hệ sinh thái tự nhiên thường có suất sinh học cao hệ sinh thái nhân tạo D Hệ sinh thái tự nhiên thường ổn định, bền vững hệ sinh thái nhân tạo Câu 37 ( Vận dụng): Cho tập hợp cá thể sau: I Một đàn sói sống rừng II Một lồng gà bán ngồi chợ III Đàn cá rơ phi đơn tính sóng ao IV Các ong thợ lấy mật vườn hoa V Một rừng Có tập hợp cá thể sinh vật quần thể? A B C Câu 38 ( Hiểu): Trong mối quan hệ hỗ trợ loài quần xã A tất loài hưởng lợi B ln có lồi hưởn lợi lồi bị hại C có lồi hưởng lợi khơng có lồi bị hại D có loài bị hại Câu 39 ( Vận dụng cao): Cho lưới thức ăn sau: Có phát biểu đúng? I Tổng số mắt xích chung lưới thức ăn nói II Mỗi chuỗi thức ăn có mắt xích III Có tất chuỗi thức ăn IV Mắt xích chung cho lưới thức xanh thỏ A B C Câu 40 ( Nhận biết): Những kiểu phân bố cá thể chủ yếu quần thể A phân bố đồng phân bố ngẫu nhiên, phân bố riêng lẻ B phân bố theo nhóm, phân bố theo cặp phân bố ngẫu nhiên C phân bố theo nhóm phân bố đồng đều, phân bố tự D phân bố đồng đều, phân bố ngẫu nhiên phân bố theo nhóm D D ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ THPT QG – NĂM 2019 MÔN: SINH HỌC CÂU ĐÁP ÁN CÂU ĐÁP ÁN CÂU CÂU ĐÁP ÁN ĐÁP ÁN D 11 A 21 B 31 A D 12 D 22 B 32 C B 13 A 23 A 33 C B 14 D 24 D 34 C A 15 A 25 B 35 B C 16 A 26 B 36 D B 17 C 27 A 37 B B 18 A 28 C 38 C A 19 A 29 C 39 B 10 D 20 D 30 D 40 D ... nhiên C phân bố theo nhóm phân bố đồng đều, phân bố tự D phân bố đồng đều, phân bố ngẫu nhiên phân bố theo nhóm D D ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ THPT QG – NĂM 2019 MÔN: SINH HỌC CÂU ĐÁP ÁN CÂU ĐÁP ÁN CÂU CÂU... nhân tạo khơng B Hệ sinh thái nhân tạo thường có độ đa dạng loài cao hệ sinh thái tự nhiên C Hệ sinh thái tự nhiên thường có suất sinh học cao hệ sinh thái nhân tạo D Hệ sinh thái tự nhiên thường... DỤC & ĐÀO TẠO THANH HÓA TRƯỜNG THPT SẦM SƠN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA Bài thi KHTN- Môn: SINH HỌC Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Câu ( Nhận biết): Điều chức máy Gôngi? A
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THỬ THPTQG 2019 SINH, ĐỀ THI THỬ THPTQG 2019 SINH