Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh 2015 trường Chuyên Quốc học Huế lần II

22 107 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2019, 20:09

Đề thi thử THPT quốc gia môn sinh học (Trường Quốc học Huế) TRƯỜNG THPT CHUYÊN QUỐC HỌC HUẾ ĐỀ THI THỬ LẦN II2015 MÔN THI: SINH HỌC - KHỐI B Thời gian làm bài: 90 phút Câu 1: Cho bước sau : (1) Nuôi cấy tế bào xoma chứa ADN tái tổ hợp môi trường nhân tạo (2) Chọn lọc nhân giống tế bào xoma có chứa ADN tái tổ hợp (3) Kích thích tế bào trứng phát triển thành phôi (4) Tạo ADN tái tổ hợp chứa gen người chuyển vào tế bào xoma cừu (5) Lấy nhân tế bào xoma chuyển vào tế bào trứng bị loại bỏ nhân (6) Cấy phôi vào tử cung cừu mẹ, cừu mẹ mang thai sinh cừu mang gen sản sinh protein người Trình tự bước quy trình tạo cừu mang gen tổng hợp protein người là: A 1    6 B      C     6 D 1    3 Câu 2: Ở loài thú xét gen :gen I gen II nằm cặp nhiễm sắc thể thường số biết quần thể tạo tối đa loại giao tử gen Gen III nằm X khơng có alen tương ứng nằm Y gen IV nằm trên trứng tương đồng X Y Biết quần thể tạo tối đa loại tinh trùng gen NST giới tính Biết khơng có đột biến xảy rA Số loại kiểu gen tối đa có quần thể loại gen là: A 189 B 567 C 819 D 237 Câu 3: Các phát biểu sau nói đột biến tương hỗ nhiễm sắc thể : (1) Chuyển đoạn tương hổ làm thay đổi nhóm gen liên kết (2) Chuyển đoạn tương hổ nhiễm sắc thể sát nhập vào nhiễm sắc thể khác (3) Tế bào mang đột biến chuyển đoạn tương hỗ hai nhiễm sắc thể giảm phân tạo loại giao tử bình thường (4) Chuyển đoạn tương hỗ đoạn nhiễm sắc thể chuyển sang nhiễm sắc thể khác khơng tương đồng với ngược lại Số phát biểu : A B C.4 D Câu 4: Trong chu kì tế bào kết luận nhân đôi ADN phiên mã diễn nhân : A Có lần nhân đơi nhiều lần phiên mã B Tùy theo đoạn tế bào mà số lần nhân đôi số lần nhân đôi số lần phiên mã khác C Số lần nhân đôi số lần phiên mã D Số lần phiên mã gấp nhiều lần số lần nhân đôi Câu 5: Cho hoa đỏ tròn (P) tự thụ phấn, người ta thu đời có tỉ lệ phân ly kiểu hình 510 hoa đỏ, tròn : 240 hoa đỏ dài : 242 hoa trắng quả, tròn : 10 hoa trắng dài Từ kết phép lai kết luận rút P A Alen quy định màu hoa đỏ alen quy định tròn liên kết khơng hoàn toàn B Alen quy đinh màu hoa đỏ alen quy định dài thuộc 1NST C Alen quy đinh màu hoa đỏ alen quy định tròn thuộc 1NST D Alen quy đinh màu hoa đỏ alen quy định dài liên kết không hồn tồn Câu 6: Vi khuẩn nitrat hóa tham gia chu trình nito chủ yếu là: A chuyển hóa amoni thành khí nito quay trở lại bầu khí B chuyển hóa nito thành amoni C giải phóng amoni khỏi hợp chất chứa nito D chuyển hóa amoni thành nitrat, thực vật hấp thụ Câu 7: Mơ tả q trình dịch mã : A Quá trình dịch mã kết thúc tARN mang ba đối mã AUU AUX AXU gắn vào ba kết thúc mARN B Quá trình tổng hợp chuỗi protein thực bắt đầu tARN có ba đối mã UAX liên kết với ba khởi đầu mARN C Quá trình tổng hợp chuỗi protein thực bắt đầu tARN có ba đối mã AUG liên kết với ba khởi đầu mARN D Quá trình dịch mã kết thúc tARN ba đối mã đến khớp với ba kết thúc mARN Câu 8: Mạch mã gốc gen có cấu trúc sau : 3’TAX – XXX – GGA – TTA – XXG – TTG – TTX – ATX 5” Đột biến gen thuộc dạng biến đổi mã thức TTX thành vô nghĩa ? A Thay cặp nucleotit XG thuộc mã thành cặp AT B Mất cặp nucleotit thuộc mã C Thay cặp nucleotit TA thuộc mã cặp AT D lặp thêm cặp nucleotit vào mã Câu 9: Ở lồi thực vật cho P có hoa đỏ dị hợp tử cặp gen lai với , F phân ly theo tỉ lệ đỏ : trắng Trong kết luận sau có kết luận ? (1) Ở F1 có kiểu gen (2) Ở F1 có kiểu gen (3) Kiểu gen AABb cho kiểu hình hoa đỏ (4) Số phép lai P để F1 thu kiểu hình : phép lai A B C D Câu 10: Ở phép lai ♂AaBbDdEe x ♀AabbddEe ,Trong trình giảm phân thể đực,cặp NST mang cặp gen Aa 10% số tế bào không phân li giảm phân I,giảm phân II diễn bình thường, cặp NST khác phân li bình thường.Trong trình giảm phân thể cái, cặp NST mang cặp gen Ee 2% số tế bào không phân li giảm phân I,giảm phân II diễn bình thường, cặp NST khác phân li bình thường.Ở đời con,loại hợp tử đột biến chiếm tỉ lệ: A.11,8% B.2% C.88,2% D.0.2% Câu 11: Khi nói chuỗi thức ăn lưới thức ăn quần xã sinh vật,có phát biểu sau đây: 1.Cấu trúc lưới thức ăn phức tạp từ vĩ độ thấp đến vĩ độ cao 2.Quần xã sinh vật đa dạng thành phần lồi lưới thức ăn quần xã phức tạp 3.Tất chuỗi thức ăn quần xã sinh vật cạn khởi đầu sinh vật tự dưỡng 4.Trong chuỗi thức ăn mắt xích có nhiều lồi sinh vật 5.Chuỗi thức ăn thể mối quan hệ dinh dưỡng loài quần xã 6.Chuỗi thức ăn hệ sinh thái cạn khơng kéo dài qua mắt xích Số phát biểu là: A.5 B.4 C.2 D.3 Câu 12: Ở người tình trạng hói đầu di truyền chịu ảnh hưởng giới tính,với B: hói đầu, b: khơng hói, Bb hói đầu nam giới.Trong quần thể người cân di truyền f(B)=0.01 Thực phép lai P:Bố hói đầu × mẹ hói đầu xác suất sinh bị hói đầu là: A.0,66 B.0,75 C.0,24 D 0,99 Câu 13: Ở loài thức vật gen B: quảto,gen b:quảnhỏ.Cho P: ♀BBbbbb(6n) x ♂BBBbbb(6n),biết thể 6n giảm phân cho giao tử 3n có khả thụ tinh Tỉ lệ phân li kiểu hình đời là: A 66to :1 nhỏ B.35 to:1 nhỏ C.13to:1 nhỏ D.99to:1 nhỏ Câu 14: Cho phát biểu sau nhân tố tiến hóa : Đột biến tạo alen làm thay đổi tần số tương đối alen quần thể chậm 2.Chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên kiểu gen làm thay đổi tần số tương đối alen theo hướng xác định 3.Di nhập gen thể làm phong phú thêm làm nghèo vốn gen quần thể 4.Các yếu tố ngẫu nhiên làm tăng tần số alen có hại quần thể 5.Giao phối không ngẫu nhiên làm biến đổi tần số alen thành phần kiểu gen quần thể Các phát biểu là: A.1,2,3,4 B.1,3,4 C.1,2,3,4,5 D.1,2,4,5 Câu 15: Khi nói q trình hình thành lồi mới,có phát biểu sau đây: Hình thành lồi cách li địa lí có tham gia yếu tố ngẫu nhiên Hình thành lồi cách li sinh thái đường hình thành lồi nhanh Hình thành lồi lai xa đa bội hóa thường diễn thực vật 4.Trong q trình hình thành lồi chế cách li thúc đẩy trình phân li tính trạng Số phát biểu là: A.2 B.4 C.3 D.1 Câu 16: Ở cà chua, tính trạng đỏ trội hồn tồn so với tính trạng vàng, gen nằm NST thường Cho đỏ tự thụ phấn F1 nhận tỉ lệ kiểu hình đỏ: vàng.Chỉ lấy đỏ F1 tự thụ phấn F2 Xác suất thu vàng F2 A.1/49 B.1/14 C.1/36 D.1/64 Câu 17: Chu trình sinh – địa – hóa nguyên tố sau bị thất thoát nhiều nhất? A Oxi B Cacbon C photpho D Nito Ab aB Câu 18: Một thể có kiểu gen , biết trình giảm phân thể có 10% số tế bào xảy trao đổi đoạn nhiễm sắc thể điểm cặp gen tỷ lệ loại giao tử tạo A Ab = aB = 47% AB = ab = 3% B Ab = aB = 45% AB = ab = 5% C Ab = aB = 40% AB = ab = 10% D Ab = aB = 47,5% Ab = ab = 2,5% Câu 19: Trong dạng đột biến sau, dạng đột biến làm thay đổi hình thái NST? 1.Mất đoạn Lặp đoạn Đột biến gen Đảo đoạn tâm động Chuyển đoạn không tương hỗ Phương án A 2,3,4,5 B 1,2,4 C 1,2,5 D 1,2,3,5 Câu 20: Ở hệ xuất phát quần thể tự phối có tuổi trước sinh sản P : 0,2AA + 0,6Aa + 0,2 aa = Xác định tỷ lệ kiểu gen hệ F5 trước sinh sản Biết cá thể có kiểu hình lặn khơng có khả sinh sản A 36/49AA : 12/49 Aa : 1/49 aa B ắ AA : ẳ Aa C 157/163 AA : 6/163 Aa D 157/166 AA : 6/166 Aa : 3/166 aa Câu 21: Phát biểu sau nói q trình hính thành lồi mới? A Q trình hình thành quần thể thích nghi ln dẫn tới hình thành lồi B Sự hình thành lồi khơng liên quan đến q trình phát sinh đột biến C Sự cách li địa lí ln dẫn đến hình thành lồi D Q trình hình thành quần thể thích nghi khơng thiết dẫn tới hình thành lồi Câu 22:Cho hóa đỏ tự thụ phấn, đời F1 có tỉ lệ hoa đỏ : hoa vàng : hoa hồng : hoa trắng Biết không bị đột biến Ở đời lấy hoa hồng hoa vàng tiếp tục giao phấn ngẫu nhiên với qua hệ đời F1 tỷ lệ hoa đỏ A 1/9 B 2/9 C 25/81 D 3/8 Câu 23: Cho P: Ruồi giấm mắt đỏ giao phối với ruồi giấm mắt trắng, thu F1 đống loạt ruồi mắt đỏ Tiến hành lai phân tích ruồi F1 theo phép lai sau: Phép lai1: Cái x Đực mắt trắng F b – thu ruồi mắt trắng ruồi mắt đỏ biết tính trạng mắt đỏ mắt trắng có ruồi đực ruồi Phép lai 2: Đực x mắt trắng  F b – thu ruồi mắt trắng ruồi mắt đỏ hai ruồi đực mắt trắng Biết khơng có q trình đột biến xảy phép lai xét tính trạng màu mắt biểu không phụ thuộc vào môi trường Nếu cho ruồi F1 giao phối với tỷ lệ ruồi đồng hợp tử mắt đỏ F2 A 1/8 B ẳ C 1/16 D ẵ Cõu 24: Khi nói chứng tiến hóa xét phát biểu sau: (1) Bằng chứng cho thấy tiến hóa lồi sinh giới theo hình thức phân li quan tương đồng (2) Bằng chứng nói lên mối quan hệ nguồn gốcchung loài giải phẫu học so sánh, địa lí sinh học, tế bào học, sinh học phân tử (3) Mã di truyền có tính thối hóa chứng nguồn gốc thống lồi (4) Hóa thạch chứng tiến hóa sinh vật qua thời gian địa chất Số phát biểu là: A B C D Câu 25: Khi hai loài trùng ổ sinh thái dinh dưỡng, chúng thường cạnh tranh dẫn dến phân li ổ sinh thái Mỗi loài thu hẹp ổ sinh thái vùng thuận lợi tạo nên ổ sinh thái hẹp cho lồi Khu sinh học sau có nhiều ổ sinh thái hẹp? A Rừng Taiga B Rừng rộng ôn đới C Thảo nguyên D Rừng mưa nhiệt đới Câu 26: Q trình xử lí ARN sơ cấp tế bào nhân chuẩn xem điều hòa biểu gen mức A phiên mã B sau dịch mã C sau phiên mã D dịch mã Câu 27: Một số tế bào sinh tinh lồi thú giảm phân tạo tối đa 768 loại giao tử Biết q trình giảm phân có cặp NST tương đồng xảy trao đổi chéo điểm, cặp NST giới tính bị rối loạn giảm phân tất tế bào, cặp lại khơng trao đổi chéo đột biến Bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội loài A 2n = 16 B 2n = C 2n = 10 D 2n =12 Câu 28: Một quần thểsinhvật ngẫu phối chịutác động chọn lọc tự nhiên có cấu trúc di truyền hệ sau: Thế hệ Thành phần kiểu gen AA Aa aa P 0,5 0,3 0,2 F1 0,45 0,25 0,3 F2 0,4 0,2 0,4 F3 0,3 0,15 0,55 F4 0,15 0,1 0,75 Nhận xét sau tác động chọn lọc tự nhiên quần thể này? A Chọn lọc tự nhiên loại bỏ cặp gen dị hợp đồng hợp lặn B Các cá thể mang kiểu hình trội bị chọn lọc tự nhiên loại bỏ dần C Các cá thể mang kiểu hình lặn bị chọn lọc tự nhiên loại bỏ dần D Chọn lọc tự nhiên loại bỏ kiểu gen đồng hợp giữ lại kiểu gen dị hợp Câu 29: Ở người, gen quy định dạng tóc nằm NST thường có alen, alen A qquy định tóc quăn trội hồn tồn so với alen a quy định tóc thẳng Bệnh mù màu đỏ - xanh lục alen b nằm vùng khơng tương đồng nhiễm sắc thể giới tính X quy định, alen trội B quy định mắt nhìn màu bình thường Cho sơ đồ phả hệ sau: Biết không phát sinh đột biến tất cá thể phả hệ Cặp vợ chồng III(10) III(11) phả hệ sinh con, xác suất đứa đầu lòng trai trội khơng chủng tính trạng dạng tóc tính trạng bệnh mắt là: A 1/36 B 1/12 C 1/6 D 1/18 Câu 30: Trong nhận định sau đây: 1.Intron cấu trúc không mang thông tin di truyền thường có mặt hệ gen sinh vật nhân thực Trong cấu trúc operon Lac vi khuẩn Ecoli gen điều hòa R tổng hợp protein ức chế có mặt xúc tác lactose Hóa chất acridin gây đột biến gen dạng mất, thêm cặp nucleoit Đột biến xoma di truyền sinh sản hữu tính đột biến tiền phơi di truyền qua sinh sản vơ tính Trong tái ADN có mạch tổng hợp với mạch gốc có chiều 3’ – 5’ mạch liên tụC Số nhận định là: A.1 B C D Câu 31: Phát biểu sau khơng đúng? A Hai lồi có nhiều quan tương tự với quan hệ gần gũi B Hai lồi có q trình phát triển phơi giống có quan hệ họ hàng gần gũi C Hai lồi có nhiều quan tương đồng với quan hệ gần gũi D Trình tự axitamin hay trình tự nucleotit hai lồi giống hai lồi có quan hệ gần gũi Câu 32: Ở lồi thực vật A: hoa tím , a : hoa trắng, B : hạt tròn , b : hạt dài Hai gen nằm NST thường, gen trội trội hoàn toàn Cho hai lai với thu F1 có 4% số hoa trắng, hạt dài Cho biết diễn biến NST giảm phân bố mẹ giống nhau, không xảy đột biết Có phép lai thỏa mãn trường hợp A B C D Câu 33: Trong quần thể xét gen nằm nhiễm sắc thể thường, với quan hệ trội lặn sau: Gen 1: alen A1 A2 đồng trội trội so với A3 Gen 2: alen B1 trội hoàn toàn so với B2, B2 trội hoàn toàn so với B3, B3 trội hoàn toàn so với B4 Gen 3: alen C1, C2, C3, C4 đồng trội trội hoàn toàn so với alen C5 Số kiểu hình tối đa thu quần thể là: A 176 B 11 C 16 D 136 Câu 34: Phát biểu không đúng? A Trong chạc chữ Y, mạch thứ tổng hợp từ 5’  3’, mạch thứ hai tổng hợp từ 3’  5’ B Các đoạn Okazaki sau tổng hợp gắn lại với thành mạch liên tục tác dụng enzim ligase C Hai ADN tổng hợp từ ADN mẹ theo nguyên tắc bán bảo toàn D Mạch liên tục tổng hợp enzim ADN-polimerase di chuyển theo chiều enzim tháo xoắn Câu 35: Người ta nuôi tế bào vi khuẩn E.coli môi trường chứa N14 Sau hệ, người ta chuyển sang mơi trường ni cấy có chứa N15 tế bào phân chia lần Sau lại chuyển tế bào tạo sang nuôi cấy môi trường N14 để chúng phân chia lần nữA Biết trình phân chia tế bào diễn bình thường Số phân tử ADN chứa N14 + N15 tạo lần phân chia cuối A 12 B 20 C 32 D Câu 36: Phép lai sau có tối đa nhiều loại kiểu gen đời con? ABD ABD A abd XDXD x abd XDY ABD ABD C abd Ee x abd Ee AB AB D d D ab X X x ab XDY B AaBb XDXd x AaBb XDY Câu 37: Nhóm tuổi sau có vai trò chủ yếu làm tăng trưởng khối lượng kích thước quần thể A.Tuổi trước sinh sản B Tuổi sinh sản sau sinh sản C Tuổi sinh sản D Tuổi trước sinh sản sinh sản Câu 38: Xét phát biểu sau hệ sinh thái (1) Hệ sinh thái nhân tạo có độ đa dạng sinh học cao so với hệ sinh thái tự nhiên (2) Một hệ nhân tạo gọi hệ sinh thái thiếu thành phần loài động vật (3) Hệ sinh thái tự nhiên hệ động lực mở, tự điều chỉnh, có giới hạn sinh thái (4) Dựa vào nguồn gốc hình thành chia thành hệ sinh thái cạn hệ sinh thái nước Số phát biểu A B C D Câu 39: Một loài thực vật, tính trạng màu sắc chịu chi phối tương tác gen, A-B- : tím , A-bb : vàng , aaB- : đỏ , aabb : trắng Chiều cao gen có alen quy định D: thân cao, d : thân thấp Cho P : hoa tím, thân cao x hoa tím, thân cao F1 : 37,5% tím, cao : 18,75% đỏ, cao : 18,75% tím, thấp : 12,5% vàng cao : 6,25% vàng , thấp : 6,25% trắng, cao Trong kết luận sau có kết luận với phép lai trên? (1) P xảy hoán vị gen với tần số f = 25% (2) Màu sắc hoa chiều cao di truyền liên kết khơng hồn tồn AD BD Bb Aa (3) F1 có kiểu gen ab bd Ad Bd Bb Aa (4) F1 có kiểu gen aD bD A B C D Câu 40: Câu sau phù hợp khu hệ sinh vật khí hậu khu hệ sinh vật đó? A rừng kim – mùa đông dài, mùa hè ngắn ngày dài ấm B đồng rêu đới lạnh – mùa hè dài, mùa đơng ơn hòa C rừng mưa nhiệt đới – nhiệt độ cao, lượng mưa thấp D rừng rộng vùng ôn đới – mùa sinh trưởng tương đối ngắn, mùa đơng ơn hòA Câu 41: Đem lai phân tích F1 (Aa, Bb , Dd) x (aa, bb, dd) Cho biết gen quy định tính trạng trội lặn hồn tồn Nếu Fb xuất loại kiểu hình có loại kiểu hình giống bố mẹ chiếm tỉ lệ 45% kết luận sau đúng? Mỗi loại kiểu hình lại chiếm 55% Ba cặp gen nằm hai cặp nhiễm sắc thể tương đồng xảy hoán vị gen với tần số 10% F1 tạo kiểu giao tử có tỉ lệ 45%, 45% , 5% , 5% Ba cặp gen nằm cặp nhiễm sắc thể tương đồng, gen trội liên kết với có xảy trao đổi chéo cặp với tần số hoán vị gen 10% Đáp án đúng: A.1,2 B 1,3,4 C 2,3 D 3,4 Câu 42: Nội dung chủ yếu giả thuyết siêu trội nhằm giải thích cho tượng ưu lai là: A.do tương tác cộng gộp gen alen B tương tác hay nhiều gen không alen C tương tác hai alen khác chức phận locut D gen trội khơng hồn tồn át gen lặn locut Câu 43: Ở ruồi giấm, gen B V nằm cặp NST tương đồng, B quy định thân xám trội hoàn toàn so với b quy định thân đen V quy định cánh dài trội hoàn toàn so với v quy định cánh cụt Gen D nằm NST giới tính X đoạn khơng tương đồng quy định mắt đỏ trội hồn tồn so với d quy định mắt trắng Cho ruồi cái, thân xám, cánh dài, mắt đỏ, giao phối với ruồi đực, thân đen, cánh cụt, mắt trắng F1 có 100% cá thể mang kiểu hình giống mẹ Các cá thể F1 giao phối tự thu F2 Ở F2, loại ruồi đực có thân xám cánh cụt, mắt đỏ có tỉ lệ 1,25% Nếu cho ruồi F1 lai phân tích đời con, ruồi đực có thân xám cánh cụt, mắt đỏ chiếm tỉ lệ: A 10% B 5% C 7,5% D 2,5% Câu 44: Xét trường hợp sau: (1) Những cá thể có sức sống bị đào thải, kết làm giảm mật độ cá thể quần thể (2) Các cá thể đánh lẫn nhau, dọa nạt tiếng hú dẫn tới số cá thể buộc phải tách khỏi đoàn (3) Khi thiếu thức ăn, số động vật ăn thịt lẫn (4) Thực vật tự tỉa thưa làm giảm số lượng cá thể quần thể (5) Sự quần tụ cá thể loài làm tăng khả khai thác nguồn sống mơi trường Những trường hợp cạnh tranh lồi gây là: A (2), (3), (4), (5) B (1), (3), (4), (5) C (1), (2), (3), (4) D (1), (2), (3), (5) Câu 45: Ở loài thực vật, cho P chủng tròn, hoa vàng lai với dài, hoa đỏ F1 Cho F1 lai với khác F2 phân ly theo tỉ lệ tròn, vàng : tròn, đỏ : dài, đỏ Biết gen quy định tính trạng xảy hốn vị gen tần số nhỏ 50% Số phép lai F1 với khác là: A B C D Câu 46: Ở lồi động vật, tình trạng màu gen nằm NST thường có alen qui định.Người ta tiến hành phép lai sau: Phép lai 1: mắt đỏ x mắt vàng thu mắt đỏ, mắt vàng, mắt hồng, mắt trắng Phép lai 2: Mắt hồng x mắt trắng thu mắt đỏ : mắt vàng Nếu cho cá thể mắt đỏ giao phối với cá thể mắt hồng kiểu hình mắt đỏ đời là: A 25% B 75% C 50% D 100% Câu 47: Trong cấu trúc tuổi quần thể sinh vật, tuổi quần thể là: A tuổi thọ trung bình cá thể quần thể B thời gian để quần thể tăng trưởng phát triển C thời gian sống cá thể có tuổi thọ cao quần thể D thời gian tồn thực quần thể tự nhiên Câu 48: Khi nói trao đổi chất dòng lượng hệ sinh thái, phát biểu sau đúng? A Năng lượng chủ yếu trình tiết phần nhỏ hơ hấp B Năng lượng truyền chiều từ sinh vật sản xuất qua bậc dinh dưỡng tới môi trường C Sinh vật mắt xích xa sinh vật sản xuất sinh khối trung bình lớn D Hiệu suất sinh thái bậc dinh dưỡng thường lớn Câu 49: Câu nói vai trò cách li địa lý trình hình thành lồi nhất? A Mơi trường địa lý khác nguyên nhân dẫn đến phân hóa thành phần kiểu gen quần thể cách ly B Cách li địa lí ln dẫn đến cách li sinh sản C Khơng có cách li địa lí khơng thể hình thành lồi D Do cách ly địa lí, chọn lọc tự nhiên cách nhân tố tiến hóa khác làm cho tần số alen thành phần kiểu gen quần thể bị biến đổi lâu dần tạo thành loài Câu 50: Ở loài động vật, cho biết gen quy định tính trạng, q trình giảm phân xảy hoán vị gen hai giới tính với tần số Phép lai: P: AB AB ab XDXd x ab XDY thu F1 có tỉ lệ kiểu hình lặn tính trạng chiếm tỉ lệ 4% Theo lí thuyết, dự đốn sau kết F1? A Số cá thể mang kiểu hình trội tính trạng chiếm tỉ lệ 11/52 B Trong tổng số cá thể mang kiểu hình trội tính trạng trên, số cá thể có kiểu gen đồng hợp cặp gen chiếm tỉ lệ 4/33 C Số cá thể mang alen trội gen chiếm tỉ lệ 36% D Có 40 loại kiểu gen 16 loại kiểu hình LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1:Lời giải Trình tự bước qui trình tạo cừu mang gen tổng hợp protein người Tạo ADN tái tổ hợp chứa gen người chuyển vào tế bào xoma cừu - Nuôi cấy tế bào xoma chứa ADN tái tổ hợp môi trường nhân tạo - Chọn lọc nhân giống tế bào xoma có chứa ADN tái tổ hợp - Lấy tế bào nhân xoma chuyển vào tế bào trứng bị loại bỏ nhân - Kích thích tế bào trứng phát triển thành phơi - Cấy phôi vào tử cung cừu mẹ, cừu mẹ mang thai sinh cừu mang gen sản sinh protein người Trình tự bước quy trình : 1 2 5   Đáp án A Câu 2:Lời giải Giả sử, gen III có x alen Gen IV có y alen Số loại tinh trùng tối đa tạo gen NST giới tính x.y + y =  Vậy x = y = Giả sử gen I có a alen, gen II có b alen  Số loại giao tử tối đa gen a.b =  Vậy a=2 , b = ( ngược lại, gen có vai trò nhau)    Số loại kiểu gen tối đa quần thể  Đáp án C Câu 3:Lời giải Các phát biểu (1) (4) Câu (2) sai Chuyển đoạn tương hỗ chuyển phần NST vào NST khác Sau chuyển đọn số lượng NST tế bào không thay đổi Một nhiễm sắc thể sát nhập vào nhiễm sắc thể khác chuyển đoạn Robertson Câu (3) sai Vẫn có khả tạo giao tử bình thường mang NST bình thường lại cặp Đáp án D Câu 4:Lời giải Kết luận A Trong chu kì tế bào có lần nhân đơi pha S , số lần phiên mã phụ vào nhu cầu proetin tế bào B sai tế bào số lần nhân đơi ADN phải  C �  C  �3  819 C sai nhân đơi có lần phiên mã nhiều lần nhân đơi phục vụ cho q trình nhân lên tế bào phiên mã phục vụ cho hoạt động sống tế bào D sai có lần nhân đơi, phải « số » lần nhân đơi Câu 5:Lời giải P : đỏ, tròn tự thụ F1 : 51% đỏ, tròn : 24% đỏ, dài : 24% trắng, tròn : 1% trắng dài  Hoa đỏ, tròn tính trạng trội P dị hợp cặp gen A hoa đỏ >> a hoa trắng B tròn >> b dài Giả sử gen phân li độc lập F1 phải 9:3:3:1  gen liên kết với Có F1 kiểu hình (aabb) = 1%  P cho giao tử ab = 10% < 25%  Vậy ab giao tử mang gen hoán vị Ab  P: aB  Đáp án B Câu 6:Lời giải Vi khuẩn nitrat hóa chuyển hóa amoni thành nitrat, thực vật hấp thụ Đáp án D Câu 7:Lời giải Mã mở đầu AUG – ba đối mã tARN UAX => Quá trình tổng hợp chuỗi protein thực bắt đầu tARN có ba đối mã UAX liên kết với ba khởi đầu mARN A D sai, khơng có tARN mang ba đối mã đến khớ với ba kết thúc C sai ba đối mã tARN mở đầu UAX Đáp án B Câu 8:Lời giải Trên mạch mã gốc: 3’ – TTX – 5’ Phiên mã mARN : 5’ – AAG – 3’ Đột biến vô nghĩa  ba trở thành ba kết thúc  đột biến trở thành 5’UAG3’ Trên mạch mã gốc , đột biến thay cặp nucleotit TA thành AT  Đáp án C Câu 9:Lời giải P: đỏ dị hợp cặp gen F1 : 9đỏ : trắng  Tính trạng cặp gen tương tác bổ sung qui định : A-B- = đỏ ; A-bb = aaB- = aabb= trắng F1 có kiểu gen Các phép lai P cho F1 phân li KH 3:1 AaBb x aabb ; Aabb x aaBb AABb x AABb ; AaBB x AaBB ; AABb x AaBb ; AaBB x AaBb AABb x aaBb ; AaBB x Aabb Các kết luận (1) (3) (4) Đáp án A Câu 10:Lời giải Xét Aa x Aa Đực: 10% giao tử đột biến, 90% bình thường Cái : bình thường  Tạo 90% hợp tử bình thường cặp Aa Xét Ee x Ee Đực: bình thường Cái : 2% đột biến, 98% bình thường  Tạo 98% hợp tử bình thường cặp Ee Vậy tỉ lệ hợp tử bình thường 0,9 x 0,98 = 88,2%  Tỉ lệ hợp tử đột biến 11,8%  Đáp án A Câu 11:Lời giải Các phát biểu , 5, Đáp án D sai cấu trúc lưới thức ăn phức tạp từ vĩ độ cao xuống vĩ độ thấp sai có chuỗi thức ăn khởi đầu sinh vật phân giải sai mắt xích có lồi Câu 12:Lời giải Cấu trúc quần thể : 0,9801BB : 0,0198Bb : 0,0001bb Người bố : (198/199Bb : 1/199bb) Mẹ hói đầu  có kiểu gen bb Theo lí thuyết, đời họ : 99/199Bb : 100/199bb Do Bb hói đầu nam Xác suất trai họ mắc 100% Xác suất gái họ mắc 100/199 Xác suất chung (1 + 100/199) / = 75%  Đáp án B Câu 13:Lời giải C43  C Giao tử : bbb = C33  C 20 Giao tử đực : bbb = Đời con, kiểu hình nhỏ 1/5 x 1/20 = 1/100 Tỉ lệ KH đời : 99 to : nhỏ  Đáp án D Câu 14:Lời giải Các phát biểu 1,3,4 Đáp án B sai CLTN tác động trực tiếp lên kiểu hình sai, giao phối khơng ngẫu nhiên không làm biến đổi tần số alen Câu 15:Lời giải Các phát biểu 1, 3, Mọi nhân tố tiến hóa tham gia vào q trình hình thành lồi Đáp án C sai, đường hình thành lồi nhanh lai xa + đa bội hóa Câu 16:Lời giải P : Các đỏ tự thụ F1 : đỏ : vàng A đỏ >> a vàng  Tỉ lệ Aa P 1/8 x = ½  P : AA : Aa  F1 : AA : Aa : 1aa Cây đỏ F1 tự thụ : 5/7AA : 2/7Aa  Xác suất thu vàng F2 2/7 x ¼ = 1/14  Đáp án B Câu 17:Lời giải Đáp án C Photpho bị thất thoát nhiều nhất, P chất rắn nên bị lắng đọng nhiều chu trình Các chất khác hoặc hợp chất với chất khác chất khí nên bị thất P Câu 18:Lời giải 10% số tế bào xảy trao đổi chéo, tạo giao tử Ab = aB = AB = ab = 2,5% 90% lại bình thường tạo giao tử Ab = aB = 45%  Vậy Ab = aB = 47,5% Ab = ab = 2,5%  Đáp án D Câu 19:Lời giải Phương án là1,2,5 Các đột biến đoạn , lặp đoạn , chuyển đoạn khơng tương hỗ làm thay đổi hình thái NST sai đột biến gen thường liên quan đến vài cặp nu, không làm thay đổi hình thái NST sai đảo đoạn ngồi tâm động khơng làm thay đổi hình dạng NST Đáp án C Câu 20:Lời giải Do quần thể tự phối, cá thể không liên quan tới nên giả sử aa có khả sinh sản F4 : 0,48125AA : 0,0375Aa : 0,48125aa Nhưng F4 có các thể có kiểu hình trội tham gia vaofquas trình sinhsanr thực tế 77/83AA : 6/83Aa  F5 trước sinh sản 157/166AA : 3/82Aa : 3/166aa  Đáp án D Câu 21:Lời giải Quá trình hình thành quần thể thích nghi khơng thiết dẫn tới hình thành lồi Đáp án D Câu 22:Lời giải P: đỏ tự thụ F1 : đỏ : vàng : hồng : trắng   P: AaBb  Tương tác bổ sung : A-B- đỏ ; A-bb hồng ; aaB- vàng ; aabb trắng Các hoa hồng hoa vàng tiếp tục giao phấn ngẫu nhiên với (1/6AAbb : 2/6Aabb : 1/6aaBB : 2/6aaBb ) x (1/6AAbb : 2/6Aabb : 1/6aaBB : 2/6aaBb )  ( 2/6Ab ; 2/6aB ;2/6ab)x( 2/6Ab ; 2/6aB ;2/6ab) F2: A-B- = AaBb = 1/3 x1/3 x2 = 2/9 Đáp án B Câu 23:Lời giải P: đỏ x trắng F1 : đỏ PL1 : Cái đỏ x đực trắng Fb-1 : trắng : đỏ ( giới) PL2 : đực đỏ x trắng Fb-1 : đỏ : trắng : đực trắng Do Fb-1 cho tổ hợp lai, phép lai lai phân tích  F1 cho tổ hợp giao tử Mà phép lai 2, tính trạng phân bố khơng giới  Có gen nằm NST giới tính  F1 : AaXBXb:AaXBY phép lai : AaXBY:aaXbXb Fb-1 : AaXBXb:aaXBXb: AaXbY : aaXbY  A-B- = đỏ; A-bb =aaB-=aabb = trắng  Tính trạng gen tương tác bổ sung qui định F1 x F1 : AaXBXb x AaXBY F2tỷ lệ ruồi đồng hợp tử mắt đỏ AAXBXB = ¼ x ¼ = 1/16 Đáp án C Câu 24:Lời giải Các phát biểu (1) (2) (4) Câu (3) sai Tính thối hóa mã di truyền khơng xét làm chứng Đáp án C Câu 25:Lời giải Khu sinh học có độ đa dạng lồi cao có nhiều ổ sinh thái hẹp Nơi có nhiều ổ sinh thái hẹp rừng mưa nhiệt đới Đáp án D Câu 26:Lời giải Xử lí ARN  diễn trình phiên mã Đáp án C Câu 27:Lời giải cặp NST tương đồng trao đổi chéo điểm tạo 43 = 64 loại giao tử cặp Cặp NST giới tính rối loạn giảm phân tất tế bào, tạo loại  Các cặp lại tạo 768 : 64 : = loại  Còn lại cặp NST  Bộ NST loài 2n = 12  Đáp án D Câu 28:Lời giải Nhận thấy cá thể có kiểu hình trội (AA + Aa) giảm dần qua hệ=> chọn lọc loại bỏ cá thể có kiểu hình trội Đáp án B Câu 29:Lời giải Xét tính trạng tóc quăn : Người chồng III.10 có kiểu gen dạng (1/3AA : 2/3Aa) Người vợ III.11 có kiểu gen dạng (1/3AA : 2/3Aa) Người họ có kiểu gen Aa có xác suất : 4/9 Xét tính trạng mù màu Người chồng III.10 có kiểu gen XBY Người vợ III.11 có dạng ( ½ XBXB : ½ XBXb) Con họ trai, khơng mắc bệnh có xác suất : ½ x ¾ = 3/8 Vậy họ trai, khơng mắc bệnh, dị hợp tính trạng tóc có tỉ lệ : 3/8 x 4/9 = 1/6 Đáp án C Câu 30:Lời giải Các nhận định 1, 3, sai, gen điều hòa tổng hợp protein ức chế kể khơng có lactose xúc tác sai, đột biến xoma không di truyền qua sinh sản hữu tính đột biến tế bào sinh dưỡng Đáp án D Câu 31:Lời giải Phát biểu không A Cơ quan tương tự có nguồn gốc khác có chức gần giống nhau, có nhiều quan tương tự giống thể sống loại môi trường Câu 32:Lời giải F1 aabb = 4% phải có hốn vị gen=> hai bên có hốn vị gen Gọi tần số hoán vị gen f = 2x + bên dị hợp TH : bên bố mẹ giống nhau, hoán vị gen  Vậy aabb = x2 = 4%  Vậy x = 20% => ab giao tử hoán vị Ab Ab � aB , f = 40%  P: aB TH2 : bên bố mẹ khác nhau, hoán vị gen  Vậy aabb = x.(0,5 – x) = 4%  Vậy x = 0,1 AB Ab �  P: ab aB , f = 20% + bên dị hợp hai cặp gen Ab aB TH1 : bên lại ab ab  Bên dị hợpcho ab = 8% Ab  Bên dị hợp aB , f = 16% ab Th2 : bên lại ab Ab  Bên dị hợp aB f = 8% Vậy có phép lai Đáp án C Câu 33:Lời giải  4 Số kiểu hình tối đa Đáp án A Câu 34:Lời giải Vì ADN tổng hợp theo chiều từ 5’- 3’nên hai mạch tồng hợp theo chiều 5’ – 3’ Đáp án A Câu 35:Lời giải Sau hệ nuôi môi trường N14 cho tế bào N14 Chuyển sang N15, phân chia lần cho tế bào chứa N15 ( kí hiệu N15+N15) tế bào hỗn hợp (N14+N15) Chuyển laị môi trường N14 , lần phân chia cuối cùng, số phân tử ADN chứa N 14 + N15là x + = 12 Đáp án A Câu 36:Lời giải A cho 144 KG B cho 36 KG C cho 108 KG D cho 40 KG Đáp án A Câu 37:Lời giải Nhóm tuổi trước sinh sản sinh sản làm tăng trưởng khối lượng kích thước quần thể Đáp án D Câu 38:Lời giải Các phát biểu (3) (2)   1 �4 �5  C  176 Ý (1) Sai, hệ sinh thái nhân tạo có độ đa dạng thấp Ý (4) sai, dựa vào đặc điểm hệ sinh thái Đáp án C Câu 39:Lời giải gen nằm NST, giả sử Aa Dd Có tím, cao (A-D-)B- = 37,5%  Vậy A-D- = 50%  Kiểu hình aadd = 0%  P không cho giao tử ad Ad Bb  P: aD khơng có hốn vị gen  Chỉ có kết luận (4)  Đáp án B Câu 40:Lời giải Rừng kim – mùa đông dài, mùa hè ngắn ngày dài ấm Đồng rêu đới lạnh – mùa đông dài, mùa hè ngắn Rừng mưa nhiệt đới – nhiệt độ, lượng mưa cao Cây rộng có mùa sinh trưởng dài Đáp án A Câu 41:Lời giải Các kết luận 3,4 Ta có kiểu hình giống bố mẹ = 45 % => kiểu hình khác bố với mẹ = 5% Ta có tỉ lệ giao tử ging với tỉ lệ phân li kiểu hình tạo giao tử với tỉ lệ : 45%, 45% , 5% , 5% Có gen phân li độc lập => loại kiểu hình ( giao tử ) => có liên kết gen Có kiểu hình => loại kiểu hình giống bố mẹ có tỉ lệ lớn => gen trội liên kết với có xảy trao đổi chéo điểm Đáp án D Câu 42:Lời giải Thuyết siêu trội cho cá thể có kiểu gen dị hợp tử Aa biểu kiểu hình ưu các cá thể có kiểu gen đồng hợp Đó tương tác hai alen A, a kiểu gen Aa mạnh alen kiểu tương tác với Đáp án C Câu 43:Lời giải P: (B-V-) XDX- x (bbvv) XdY F1 : 100% B-V-DBV  Ruồi P: BV XDXD BV BV  F1 : bv XDXd : bv XDY F1 x F1 , F2 : B-vv XDY = 1,25%  B-vv = 5%  Kiểu hình bbvv = 20%  Ruồi cho bv = 40%  Tần số hoán vị gen f = 20% BV bv D d Cái F1 lai phân tích : bv X X : bv XdY Đực thân xám cánh cụt, mắt đỏ B-vv XDY = 0,1 x 0,25 = 2,5% Đáp án D Câu 44:Lời giải Các trường hợp cạnh tranh loài gây là(1), (2), (3), (4) Cạnh tranh loài tượng các thể quần thể để giảm số lượng cá thể trì số lượng cá thể quần thể mức độ ổn định Trong số sinh vật loài thiếu thức ăn lồi ăn thịt lẫn Đáp án C TH (5) cạnh tranh loài mà hợp tác Câu 45:Lời giải Ptc tròn vàng x dài đỏ Ab F1 : dị hợp cặp gen aB F1 x ? F2 : tròn, vàng : tròn, đỏ : dài, đỏ Xét tính trạng riêng lẻ : Tròn : dài = tròn : dài => Aa x Aa , tròn Đỏ : vàng = đỏ : vàng => Bb x Bb Ở F2 không xuất kiểu hình vàng dài => ab/ab=> bên bố mẹ không tạo giao tử ab Ab Ab AB  Chỉ cần cố định F1 : aB liên kết gen còn lại aB , ab , Đáp án A Câu 46:Lời giải Phép lai : a1a3 x a2a3 Phép lai : a1a2 x a3a3 Ta có a1 đỏ trội khơng hồn tồn a2 (vàng) tính trạng trung gian a1a2 : hồng Và a1, a2 trội hoàn toàn a3 trắng Mắt đỏ x mắt hồng : a1a3 x a1a2 F1 : a1a1 : a1a2 : a1a3 : a2a3  đỏ : hồng : vàng Đáp án C Câu 47:Lời giải Tuổi quần thể tuổi thọ trung bình cá thể quần thể Đáp án A Câu 48:Lời giải Phát biểu B Năng lượng hệ sinh thái truyền chiều từ bậc dinh dưỡng thấp lên bậc dinh dưỡng cao A sai, lượng nhiều hô hấp C sai mắt xích xa sinh vật sản xuất  bậc dinh dưỡng cao sinh khối cành nhỏ D sai hiệu suất sinh thái xấp xỉ 10% Câu 49:Lời giải A sai ngun nhân phân hóa trở ngại địa lý quần thể B sai C sai khơng cần cách li địa lí hình thành lồi Ví dụ lai xa + đa bội hóa Đáp án D Câu 50:Lời giải Có F1 : aabb dd = 4% Mà dd XdY = 0,25  Vậy aabb = 16%  Mỗi bên cho giao tử ab = 40%  AB = ab = 0.4 ; aB = Ab = 0,1  A-B = 0.66 ; A-bb = 0.09 ; aaB- = 0.09; aabb = 0.16  Số loại kiểu gen tối đa quân thể : 2x2( 2x + 1) : x = 40  Số kiểu hình tối đa quần thể : x = 16 Đáp án D ... trước sinh sản B Tuổi sinh sản sau sinh sản C Tuổi sinh sản D Tuổi trước sinh sản sinh sản Câu 38: Xét phát biểu sau hệ sinh thái (1) Hệ sinh thái nhân tạo có độ đa dạng sinh học cao so với hệ sinh. .. loài giải phẫu học so sánh, địa lí sinh học, tế bào học, sinh học phân tử (3) Mã di truyền có tính thối hóa chứng nguồn gốc thống lồi (4) Hóa thạch chứng tiến hóa sinh vật qua thời gian địa chất... trùng ổ sinh thái dinh dưỡng, chúng thường cạnh tranh dẫn dến phân li ổ sinh thái Mỗi lồi thu hẹp ổ sinh thái vùng thuận lợi tạo nên ổ sinh thái hẹp cho lồi Khu sinh học sau có nhiều ổ sinh thái
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh 2015 trường Chuyên Quốc học Huế lần II, Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh 2015 trường Chuyên Quốc học Huế lần II

Từ khóa liên quan