Đề thi thử THPT Quốc Gia - Môn Sinh học trường THPT Chuyên Hùng Vương - Phú Thọ năm 2015-

26 130 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2019, 20:08

TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG ĐỀ THI KHẢO SÁT NĂM HỌC 2014-2015 MÔN:SINH HỌC LỚP 12 Thời gian làm 90 phút, không kể thời gian giao đề Câu Một số tượng mưa lũ, chặt phá rừng… dẫn đến tượng thiếu hụt nguyên tố dinh dưỡng nitơ(N), photpho(P) canxi(Ca) cần cho hệ sinh thái, nguyên tố cacbon(C) không thiếu cho hoạt động sống hệ sinh thái Đó do: A Thực vật tạo cacbon riêng chúng từ nước ánh sang mặt trời B Lượng cacbon loài sinh vật cần sử dụng cho hoạt động không đáng kể C Các loài nấm vi khuẩn cộng sinh giúp thực vật dễ dàng tiếp nhận sử dụng có hiệu cacbon từ mơi trường D Các nguyên tố dinh dưỡng khác có nguồn gốc từ đất, cacbon có nguồn gốc từ khơng khí Câu 2: Bằng phương pháp nghiên cứu tế bào, người ta phát nguyên nhân bệnh hội chứng sau người ? (1)Hội chứng Etuot ba (2)Hội chứng Patau (3)Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải (AIDS) (4)Bệnh thiếu máu hồng cầu hình liềm (5)Bệnh máu khó đơng (6) Bệnh ung thư máu A (1),(2),(3) B (1),(3),(5) C.(1),(2),(6) D.(1),(4),(6) Câu 3: Ở ruồi giấm, lai hai dòng chủng khác cặp tính trạng tương phản F1 đồng loạt thân xám, cánh dài Cho F1 giao phối tự F2 có tỉ lệ 67,5% thân xám, cánh dài: 17,5% thân đen, cánh ngắn:7,5% thân xám cánh ngắn: 7,5% thân đen,cánh dài Cho biết tính trạng gen qui định Nếu cho F1 lai với đực có kiểu hình thân xám, cánh ngắn F2 loại kiểu hình thân xám,cánh dài đời chiếm tỉ lệ A 7,5% B 35% C 50% Câu 4: Cơ chế di truyền virut HIV thể sơ đồ A ARN → AND → Protein B AND → ARN → Protein D 42,5% C ARN → AND → ARN → Protein D AND → ARN → Protein → Tính trạng Câu 5: Điều khơng thuộc công nghệ tế bào thực vật A Đã tạo nhanh trồng đồng kiểu gen từ có kiểu gen q B Lai giống khác loài kĩ thuật dung hợp tế bào trần C Nuôi cấy hạt phấn lưỡng bội hóa tạo lưỡng bội có kiểu gen đồng D Tạo trồng chuyển gen cho suất cao Câu 6: Lai hai hoa trắng với thu F1 toàn hoa đỏ Cho F1 tạp giao thu F2: 56,25% hoa đỏ 43,75% hoa trắng Nếu cho hoa đỏ F1 giao phấn với loại hoa trắng F2 F3 bắt gặp tỉ lệ phân ly kiểu hình sau đây? (1)9 hoa đỏ: hoa trắng (2) hoa đỏ: hoa trắng (3) hoa đỏ: hoa trắng (4) hoa đỏ: hoa trắng (5) hoa đỏ: hoa trắng (6)5 hoa đỏ: hoa trắng (7)7 hoa đỏ: hoa trắng (8) hoa đỏ: hoa trắng Số lượng tỉ lệ kiểu hình bắt gặp A B C D Câu 7: Mỗi gen cặp gen dị hợp chứa 2998 liên kết phốtphođieste nối nucleotit Gen trội D chứa 17,5% số nuclotit loại T Gen lặn d có A=G=25% Trong trường hợp xét riêng cặp gen này, tế bào mang kiểu gen Ddd giảm phân bình thường loại giao tử sau khơng thể tạo ? A Giao tử có 1275 Timin B Giao tử có 1275 Xitozin C Giao tử có 525 Ađênin D Giao tử có 1500 Guanin Câu 8: Cho cặp quan sau: (1)Cánh sâu bọ cánh dơi (2)Mang cá mang tôm (3)Chân chuột chũi chân dế chũi (4)Gai hoàng liên gai hoa hồng (5)Gai mây gai xương rồng (6)Nọc độc rắn nọc độc bọ cạp Số cặp quan tương tự A B C D Câu 9: Mức độ sinh sản quần thể nhân tố ảnh hưởng đến kích thước quần thể sinh vật Nhân tố lại phụ thuộc vào yếu tố, yếu tố sau dây quan trọng ? A Điều kiện thức ăn, nơi khí hậu B Tỉ lệ đực/cái quần thể C Số lượng non lứa đẻ D Số lứa đẻ cá thể tuổi trưởng thành sinh dục cá thể Câu 10: Những người dân ven biển Bắc có câu “tháng chín đơi mươi tháng mưới mùng 5” Câu nói đến lồi liên quan đến dạng biến động số lượng quần thể sinh vật: A Loài cá cơm- Biến động theo chu kì mùa B Lồi Rươi- Biến động theo chu kì tuần trăng C Lồi dã tràng – Biến động theo chu kì tuần trăng D Lồi rùa biển- Biến động theo chu kì nhiều năm Câu 11: Ứng dụng sau không dựa sở kĩ thuật di truyền? (1)Tạo chủng vi khuẩn mang gen có khả phân hủy dầu mỏ để phân hủy vết dầu loang biển (2)Sử dụng vi khuẩn E.coli để sản xuất insulin chữa bệnh đái tháo đường người (3) Tạo chủng nấm Penicilium có hoạt tính penixilin tăng gấp 200 lần dạng ban đầu (4)Tạo bơng mang gen có khả tự sản xuất thuốc trừ sâu (5)Tạo giống đậu tương có khả kháng thuốc diệt cỏ (6) Tạo nấm men có khả sinh trưởng mạnh để sản xuất sinh khối Số phương án là: A B C D Câu 12: Các bước phương pháp phân tích thể lai Menđen gồm: (1)Đưa giả thuyết giải thích kết chứng minh giả thuyết (2)Lai dòng khác nhều tính trạng phân tích kết F1,F2,F3 (3)Tạo dòng chủng (4)Sử dụng tốn xác suất để tiến hành nghiên cứu để phân tích kết phép lai Trình tự bước Menđen tiến hành nghiên cứu để rút qui luật di truyền là: A 3,2,1,4 B 2,3,4,1 C 2,1,3,4 D 3,2,4,1 Câu 13: Người ta sử dụng kĩ thuật sau để phát sớm bệnh phêninkêto A Chọc dò dịch ối lấy tế bào phơi cho phân tích NST thường B Sinh thiết tua thai lấy tế bào phơi phân tích AND C Chọc dò dịch ối lấy tế bào phơi cho phân tích NST giới tính X D Sinh thiết tua thai lấy tế bào phơi cho phân tích protein Câu 14: Ở người kiểu gen HH qui định hói đầu, hh qui định khơng hói đầu Đàn ơng dị hợp Hh hói đầu,phụ nữ dị hợp Hh khơng hói Giải thích sau hợp lý? A Gen qui định tính trạng nằm tế bào chất B Gen qui định tính trạng nằm NST thường chịu ảnh hưởng giới tính C Gen qui định tính trạng chịu ảnh hưởng mơi trường D Gen qui định tính trạng nằm NST giới tính Câu 15: Theo quan niệm tại,thực chất tiến hóa nhỏ: A Là q trình hình thành lồi B Là q trình hình thành đơn vị tiến hóa lồi C Là q trình làm biến đổi cấu trúc di truyền quần thể D Là trình tạo nguồn biến dị di truyền quần thể Câu 16: Nghiên cứu phả hệ bệnh di truyền người Hãy cho biết điều giải thích sở di truyền bệnh phả hệ? A Bệnh gen lặn nằm NST giới tính X khơng có alen NST Y qui định B Bệnh gen trội nằm NST thường qui định C Bệnh gen lặn nằm NST thường qui định D Bệnh gen trội nằm NST giới tính X khơng có alen NST Y qui định Câu 17: Một chu trình sinh địa hóa gồm khâu sau đây? A Tổng hợp chất, tuần hoàn vật chất tự nhiên lắng đọng phần vật chất đất, nước B Tổng hợp chất, tuần hoàn vật chất tự nhiên,phân giải chất hữu C Tổng hợp chất,phân giải chất hữu lắng đọng phần vật chất đất, nước D Tổng hợp chất, tuần hoàn vật chất tự nhiên, phân giải lắng đọng phần vật chất đất, nước Câu 18: Phân tử mARN sơ khai mARN trưởng thành phiên mã từ gen cấu trúc tế bào eukaryote loại mARN ngắn hơn? Tại sao? A Khơng có loại ARN ngắn mARN AND, làm khn mẫu sinh tổng hợp protein B mARN trưởng thành ngắn sau tổng hợp,mARN sơ khai loại bỏ vùng khởi đầu vùng kết thúc gen C khơng có loại mARN ngắn sau tổng hợp, mARN sơ khai loại bỏ vùng khởi đầu vùng kết thúc gen D mARN trưởng thành ngắn sau tổng hợp mARN loại bỏ intron, đoạn êxôn liên kết lại với Câu 19: Đâu kết luận không trình tiến hóa sống trái đất? A Tiến hóa tiền sinh học giai đoạn hình thành tế bào sơ khai tế bào sống B Tiến hóa tiền sinh học giai đoạn hình thành nên tế bào sơ khai sau thể sinh vật nhân sơ C Tiến hóa sinh học giai đoạn tiến hóa từ tế bào hình thành nên lồi sinh vật ngày D Tiến hóa hóa học giai đoạn hình thành nên hợp chất hữu từ chất vô Câu 20: Một người bị hội chứng Đao NST 2n=46 Khi quan sát tiêu NST người thấy NST thứ 21 có chiếc, NST thứ 14 có chiều dài bất thường Điều giải thích sau hợp lý? A Đột biến lệch bội cặp NST 21 có NST 21 gắn vào NST 14 chuyển đoạn không tương hỗ B Hội chứng Đao phát sinh cặp NST 21 có số bị tiêu biến C Hội chứng Đao phát sinh đột biến lặp đoạn NST 14 dẫn đến kích thước NST 14 dài D Đột biến lệch bội cặp NST 21 có NST 21 gắn vào NST 14 chuyển đoạn tương hỗ Câu 21: Ở người, có nhiều loại protein có tuổi thọ tương đối dài Ví dụ Hemoglobin tế bào hồng cầu tồn hàng tháng Tuy nhiên có nhiều protein có tuổi thọ ngắn, tồn vài ngày, vài chí vài phút Lợi ích protein có tuổi thọ ngắn gì? (1)Chúng protein sử dụng lần (2)Chúng bị phân giải nhanh để cung cấp nhiên liệu cho tổng hợp protein khác (3)Chúng cho phép tế bào kiểm sốt q trình điều hòa hoạt động gen mức sau phiên mã cách xác hiệu (4)Các protein tồn lâu thường làm cho tế bào bị ung thư (5)Chúng bị phân giải nhanh để cung cấp nguyên liệu cho tổng hợp axit nucleic khác (6)Chúng giúp tế bào tổng hợp chất tham gia tổng hợp AND Số nhận định A B C D Câu 22: Các quan loài khác dù thực chức khác gọi tương đồng A Chúng bắt nguồn từ qua loài tổ tiên B Chúng chọn lọc tự nhiên tác động theo hướng C Chúng có hình thái lồi giống D Chúng có vị trí tương ứng thể Câu 23: Ở ruồi giấm A- mắt đỏ trội hoàn toàn so với a- mắt trắng Cho cá thể ruồi giấm đực có kiểu gen khác giao phối tự do( số lượng cá thể kiểu gen nhau) Tỉ lệ phân ly kiểu hình đời lai A mắt đỏ:1 mắt trắng B mắt đỏ : mắt trắng C mắt đỏ : mắt trắng D mắt đỏ : mắt trắng Câu 24: Mô tả trình dịch mã đúng? A Quá trình tổng hợp chuỗi polipeptit thực bắt đầu tARN có ba đối mã AUG liên kết với ba khởi đầu mARN B Quá trình dịch mã kết thúc tARN mang axit quan đặc biệt gắn vào với ba kết thúc mARN C Quá trình tổng hợp chuỗi polipeptit thực bắt đầu tARN có ba đối mã UAX liên kết với ba khởi đầu mARN D Quá trình dịch mã kết thúc tARN mang ba đối mã đến khớp vào với ba kết thúc mARN Câu 25: Đóng góp lớn học thuyết Đacuyn A Giải thích hình thành đặc điểm thích nghi thể sinh vật B Đưa khái niệm biến dị cá thể để phân biệt với biến đổi hàng loạt C Giải thích hình thành lồi theo đường phân li tính trạng D Phát vai trò sáng tạo chọn lọc tự nhiên chọn lọc nhân tạo Câu 26: Kiểu phân bố ngẫu nhiên quần thể giúp sinh vật tận dụng nguồn sống tiềm tàng môi trường Ví dụ sau cho thấy quần thể lồi có kiểu phân bố ngẫu nhiên? A Các thơng rừng thơng lồi sò sống phù sa vùng triều B Các sâu sống tán cây, gỗ rừng mưa nhiệt đới C Nhóm bụi mọc hoang dại,đàn trâu rừng, bầy chim cánh cụt Nam Cực D Các câu thông rừng thông,chim hải âu làm tổ Câu 27: Ở loài thực vật, đột biến thể nhiễm có sức sống khả sinh sản Cho thể đột biến (2n-1) tự thụ phấn, biết giao tử (n-1) có khả thụ tinh thể đột biến không nhiễm (2n-2) tự thụ phấn bị chết Tính theo lý thuyết, số hợp tử sống sót, tỷ lệ hợp tử mang nhiễm sắc thể 2n tạo l bao nhiờu? A 1/3 B ẵ C ẳ D 2/3 Câu 28: Ở loài thực vật, gen A qui định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a qui định hoa trắng; gen B qui định thân cao trội hoàn toàn so với alen b qui định thân thấp Các gen phân li độc lập Cho cá thể (P) lai với cá thể khác không kiểu gen , đời thu nhiều loại kiểu hình, kiểu hình hoa trắng, thân cao chiếm tỉ lệ ¼ Có phép lai phù hợp với kết trên? A phép lai B phép lai C phép lai D phép lai Câu 29: Cấu trúc lưới thức ăn phức tạp A Đi từ vùng vĩ độ cao xuống vùng vĩ độ thấp, từ khơi đại dương vào bờ B Đi từ vùng vĩ độ thấp lên vùng vĩ độ cao, từ bờ đến khơi đại dương C Đi từ vùng vĩ độ thấp lên vùng vĩ độ cao, từ khời đại dương vào bờ D Đi từ vùng vĩ độ cao xuống vùng vĩ độ thấp , từ bờ khơi đại dương Câu 30: Quá trình hình thành quần thể thích nghi diễn nhanh hay chậm phụ thuộc vào yếu tố sau đây? (1)Q trình phát sinh tích lũy gen đột biến loài (2)Áp lực chọn lọc tự nhiên (3)Hệ gen đơn bội hay lưỡng bội (4)Nguồn dinh dưỡng nhiều hay (5)Thời gian hệ ngắn hay dài Số nhận định là: A B C D Câu 31: Mạch gen có A1=100;T1=200 Mạch có G2=300;X2=400 Biết mạch gen mạch khuôn để tiến hành phiên mã Gen phiên mã,dịch mã tổng hợp chuỗi polipeptit Biết mã kết thúc mARN UAG, số nucleotit loại ba đối mã tARN tương ứng tham gia vào trình dịch mã A A=100;U=200; G=300; X=400 C A=199; U=99; G=300; X=399 B A=200; U=100; G=400; X=300 D A=99;U=199;G=399; X=300 Câu 32: Ở loài động vật, gen qui định màu sắc cánh nằm NST thường có alen,alen A qui định cánh xám trội hoàn toàn so với alen a qui định cánh đen Cho đực cánh xám giao phối ngẫu nhiên với cánh đen (P), thu F1 gồm 75% số cánh xám, 25% số cánh đen Tiếp tục cho F1 giao phối ngẫu nhiên thu F2 Theo lý thuyết, F2 số cánh đen chiếm tỉ lệ A 3/8 B 25/64 C 39/64 D 1/8 Câu 33: Cho biết gen qui định tính trạng, gen phân li độc lập, gen trội trội hoàn toàn khơng có đột biến xảy Tính theo lý thuyết, kết luận kết phép lai: AaBbDdEe x AaBbDdEe? (1)Kiểu hình mang tính trạng trội tính trạng lặn đời chiếm tỉ lệ 9/256 (2)Có dòng tạo từ phép lai (3)Tỉ lệ có kiểu gen giống bố mẹ 1/16 (4)Tỉ lệ có kiểu hình khác bố mẹ (3/4) (5)Có 256 tổ hợp hình thành từ phép lai (6)Kiểu hình mang nhiều tính trạng trội đời chiếm tỉ lệ 13/256 Có phát biểu khơng đúng? A B C D Câu 34: Tiến hành lai hai lồi cỏ dại có kiểu gen AaBb DdEE, sau đa bội hóa thu thể dị đa bội (đa bội khác nguồn) Kiểu gen sau kiểu gen thể đột biến tạo từ phép lai ? A Kiểu gen AABBDDEE C Kiểu gen AaBbDdEE B Kiểu gen AAbbddEE D Kiểu gen aabbddEE Câu 35: Có dòng ruồi giấm thu từ vùng địa lý khác Phân tích trật tự gen NST số 2, người ta thu kết sau: Dòng 1: ABCDEFGH Dòng ABCGFDEH Dòng ABFGCDEH Dòng 4ABFEDCGH Người ta giả thiết sơ đồ phát sinh dòng Biết từ dòng gốc ban đầu dòng xét trên, trải qua trình đột biến đột biến đảo đoạn NST làm phát sinh dòng lại: A -> -> -> C -> -> -> B -> -> -> D -> -> -> Câu 36: Cho quần xã sinh vật sau: (1)Rừng thưa gỗ nhỏ ưa sáng (2)Cây bụi có chiếm ưu (3)Cây gỗ nhỏ bụi (4)Rừng lim nguyên sinh (5)Trảng cỏ Sơ đồ trình diễn thứ sinh dẫn đến quần xã bị suy thoái A (4) -> (5) -> (1) -> (3) -> (2) B (4) -> (1) -> (3) -> (2) -> (5) C (5) -> (3) -> (1) -> (2) -> (4) D (2) -> (3) -> (1) -> (5) -> (4) Câu 37: Cho phát biểu sau: (1)Chọn lọc tự nhiên chế liên tục tạo nên tiến hóa thích nghi (2)Chọn lọc tự nhiên lâu dài chủ động hình thành nên sinh vật thích nghi hồn hảo (3)Chọn lọc tự nhiên dẫn đến phân hóa thành đạt sinh sản quần thể dẫn đến số alen định truyền lại cho hệ sau với tỉ lệ lớn so với tỉ lệ alen khác (4) Sự trao đổi di truyền quần thể có xu hướng làm giảm khác biệt quần thể theo thời gian (5)Sự biến động tần số alen gây nên yếu tố ngẫu nhiên từ hệ sang hệ khác có xu hướng làm giảm biến dị di truyền (3)Tỉ lệ có kiểu gen dị hợp tử mang alen a so với tổng số cá thể quần thể la 48% (4)Tần số alen A giới đực 0,4 (5)Tỉ lệ có kiểu gen dị hợp tử mang alen a so với tổng số cá thể quần thể 24% (6)Không xác định tỉ lệ có kiểu gen dị hợp tử mang laen a Số nhận xét A.2 B.1 C.4 D.3 Câu 43: Trả lời phương án không quần thể người: A Ở nước phát triển kích thước dân số trạng thái ổn định, nước phát triển dân số chưa ổn định B Tăng trưởng quần thể người dạng tăng trưởng lý thuyết phát triển khoa học người chủ động giảm tỉ lệ tử vong trẻ sơ sinh C Biến động dân số lồi người loại biến động khơng theo chu kì đặc điểm sinh học sinh sản người chi phối điều kiện kinh tế xã hội D Tăng trưởng quần thể người tăng trưởng thực tế tăng dân số quần thể người phụ thuộc điều kiện kinh tế xã hội Câu 44: (ID :91958)Tính trạng nhóm máu người alen qui định Ở quần thể cân mặt di truyền, IA = 0,5; IB = 0,2; IO = 0,3 Có kết luận xác? (1)Người có nhóm máu AB chiếm tỉ lệ 10% (2)Người nhóm máu O chiếm tỉ lệ 9% (3)Có kiểu gen đồng hợp tính trạng nhóm máu (4)Người nhóm máu A chiếm tỉ lệ 35% (5)Trong số người có nhóm máu A, người đồng hợp chiếm tỉ lệ 5/11 A B.3 C.5 D.4 Câu 45: Các khu sinh học cạn xếp theo vĩ độ tăng dần A Thảo nguyên,rừng mưa nhiệt đới, đồng rêu hàn đới, rừng Taiga B Rừng mưa nhiệt đới, thảo nguyên, rừng Taiga, đồng rêu hàn đới C Rừng Taiga, rừng mưa nhiệt đới,thảo nguyên, đồng rêu hàn đới D Đồng rêu hàn đới, rừng mưa nhiệt đới, rừng Taiga,thảo nguyên Câu 46: Trong phòng thí nghiệm, người ta sử dụng loại nucleotit cấu tạo nên ARN để tổng hợp phân tử mARN nhân tạo Phân tử mARN thực dịch mã loại nucleotit sử dụng là: A loại U,G,X C loại G,A,U B loại G,A,X D loại U,X,A Câu 47: Cho nhân tố sau: (1)Chọn lọc tự nhiên (4) Các yếu tố ngẫu nhiên (2) Giao phối ngẫu nhiên (5)Đột biến (3)Giao phối không ngẫu nhiên (6) Di-nhập gen Các nhân tố vừa làm thay đổi tần số alen, vừa làm thay đổi thành phần kiểu gen quần thể A (1),(3),(4),(5),(6) C (1),(4),(5),(6) B (3),(4),(5),(6) D (1),(3),(5),(6) Câu 48: Cho biết tính trạng cặp gen qui định trội hoàn toàn Xét phép lai: (1) aaBbDd x AaBBdd (4) aaBbDD x aabbDd (2) AaBbDd x aabbDd 5) AaBbDD x aaBbDd (3) AAbbDd x aaBbdd ( (6) AABbdd x AabbDd Theo lý thuyết, phép lai có phép lai mà đời có loại kiểu hình, loại chiếm 25% ? A B C D Câu 49: Khi nói vai trò cách li địa lí q trình hình thành lồi mới, phát biểu sau khơng đúng? (1) Cách li địa lí trở ngại mặt địa lí sơng, núi, biển…ngăn cản cá thể quần thể loài gặp gỡ giao phối với (2) Cách li địa lí thời gian dài dẫn đến cách li sinh sản hình thành lồi (3) Cách li địa lí góp phần trì khác biệt tần số alen thành phần kiểu gen quần thể tạo nhân tố tiến hóa (4) Cách li địa lí tạo cách tình cờ góp phần hình thành nên lồi (5) Cách li địa lí xảy lồi có khả di cư, phát tán lồi di cư (6) Cách li địa lí trở ngại sinh học ngăn cản cá thể quần thể giao phối với Số phương án A B C D Câu 50: Quần thể đơn vị tiến hóa sở vì: (1)Quy tụ mật độ cao có thành phần kiểu gen đa dạng khép kín (2)Có khả cách li sinh sản kiểu gen khơng bị biến đổi (3)Có tính tồn vẹn di truyền,có tính đặc trưng cao (4) Là đơn vị tồn tại, đơn vị sinh sản loài tự nhiên (5) Có khả trao đổi gen biến đổi gen Phương án A 1,3,4 B 1,2,3 C 2,4,5 D 3,4,5 LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Nguyên nhân nguyên tố dinh dưỡng khác có nguồn gốc từ đất, cacbon có nguồn gốc từ khơng khí Các ngun tố có nguồn gốc từ đất, xảy tượng thiên tai, không lớp thực vật bảo vệ phía nhanh chóng bị ( tượng xói mòn) khơng đủ để cung cấp cho hệ sinh thái, Cacbon có nguồn gốc từ CO2 khơng khí, ln ln có đủ cho hệ sinh thái Đáp án D A sai ngồi nước + ánh sáng mặt trời, thực vật cần CO2 B sai, hầu hết chất hữu hợp chất Cacbon lượng Cacbon cần dùng lớn C sai khơng phải loài thực vật cộng sinh với nấm, vi khuẩn, lượng Cacbon tạo từ đường không chiếm đa số Câu 2: Bằng phương pháp nghiên cứu tế bào, người ta phát bệnh hội chứng : (1) , (2) , (6) Hội chứng Etuot ba NST số 18 Hội chứng Patau ba NST số 13 Bệnh ung thư máu đột biến đoạn NST số 21 Vì bệnh hôi chứng đột biến NST ( cấu trúc số lượng) mà phương pháp tế bào giúp quan sát mức độ tế bào, nhận số lượng hình dạng bị sai khác Đáp án C Câu 3: P: tc F1: 100% xám, dài F1 x F1 F2: 67,5% xám, dài : 17,5% đen, ngắn : 7,5% xám, ngắn : 7,5% đen, dài Có F2: Xám : đen = 3:1  A xám >> a đen Và F1: Aa Dài : ngắn = 3:1  B dài >> b ngắn Và F1 : Bb Do F2 có loại kiểu hình tỉ lệ lại khơng phải 1:1:1:1 (phân li độc lập) nên  gen qui định tính trạng liên kết khơng hồn tồn với ( có hốn vị gen) Mà ruồi giấm hốn vị giới Vậy F1 có kiểu gen : AB/ab Con F1 cho giao tử ab = 0,175 : 0,5 = 0,35 Vậy hoán vị gen với tần số f = (0.5 – 0.35 ) x = 0.3 = 30% Con đực xám, ngắn (A-bb) F2 : Ab/ ab Cái F1 AB/ab x Đực Ab/ab Kiểu hình đen ngắn aabb đời : 0,35 x 0,5 = 0,175  Kiểu hình xám dài A-B- đời chiếm tỉ lệ : 0,25 + 0,175 = 0,425 Đáp án D Câu 4: Cơ chế di truyền HIV : ARN -> AND -> ARN -> Protein Vì dạng virut, HIV có vật chất di truyền ARN, sau xâm nhập vào tế bào ( thường limpho T) , virut HIV sử dụng enzim phiên mã ngược để tạo ADN, sau đoạn AND gắn vào hệ gen người bắt hệ gen người tổng hợp ARN -> protein Đáp án C Câu 5: Tạo trồng chuyển gen cho suất cao công nghệ gen Đáp án D Câu 6: P: trắng x trắng F1: 100% đỏ F1 x F1 F2: đỏ : trắng  F2 có 16 kiểu tổ hợp lai  F1 có kiểu gen AaBb  Tính trạng màu hoa gen tương tác bổ sung qui định : A-B- đỏ ; A-bb = aaB- = aabb = trắng Đỏ F1 AaBb Trắng F2 AAbb , Aabb , aaBB, aaBb, aabb Tương ứng cho loại KH AaBb x AAbb aaBB x AaBb AaBb x Aabb → đỏ : trắng AaBb x aabb → đỏ : trắng Đáp án A Câu 7: Mỗi gen chứa 2998 liên kết phốtphođieste nối nucleotit  Mỗi gen có 2998 + = 3000 nu Gen D có T = 17,5%  Có A = T = 3000 x 0.175 = 525 G = X = 1500 – 525 = 975 Gen d có A = G= 25%  Có A= T = G = X = 3000 : = 750 Ddd giảm phân cho giao tử : Dd, dd, D, d  Giao tử xảy giao tử có chứa 1275 xitozin ( Dd chứa 1725 X, dd chứa 1500 X , D chứa 975 X d chứa 750 X ) Đáp án B Câu 8: Số cặp quan tương tự (1), (2), (3), (4) (6) Đáp án C Câu (5) gai mây gai xương rồng biến dị lá, quan tương đồng, tương tự Câu 9: đỏ : trắng Yếu tố quan trọng nhất, định đến mức độ sinh sản quần thể điều kiện thức ăn, nơi khí hậu Đây coi điều kiện quan trọng quần thể cần sinh tồn, có điều kiện thích hợp để tạo nên hệ Khi thức ăn đầy đủ, điều kiện sống thuận lợi mức sinh sản tăng, thiếu thức ăn nơi khơng tốt mức sinh sản thấp Đáp án A Câu 10: Câu nói lồi rươi Đáp án B Câu 11:Các phương án (6) tạo phương pháp gây đột biến Đáp án A Câu 12: Trình tự bước Menđen tiến hành 3,2,4,1 Tương ứng với ta làm thí nghiệm đơn giản : Chuẩn bị - thí nghiệm – xử lý số liệu thu – đưa giải thích, chứng minh Đáp án D Câu 13: Người ta sử dụng kĩ thuật sinh thiết tua thai lấy tế bào phơi phân tích ADN Vì bệnh Pheninketo niệu gây gen lặn NST thường, cần phải phân tích mức độ AND phát sớm bệnh Đáp án B Câu 14: Tính trạng thể dị hợp Hh khác giới thể đồng hợp lại giống  gen qui định tính trạng nằm NST thường chịu chi phối giới tính Đáp án B Câu 15: Theo quan niệm đại, thực chất tiến hóa nhỏ : Quá trình làm biến đổi cấu trúc di truyền quần thể Còn kết hình thành lồi Đáp án C Câu 16: Ở hệ thứ 2: cặp vợ chồng bị bệnh sinh có đứa không bị bệnh  Gen bị bệnh gen trội Ngồi đứa gái khơng bị bệnh lại sinh từ ông bố bị bệnh  Gen không nằm vùng không tương đồng NST giới tính X  Gen gây bệnh gen trội NST thường Đáp án B Câu 17: Một chu trình sinh địa hóa gồm : Tổng hợp chất, tuần hoàn vật chất tự nhiên, phân giải lắng đọng phần vật chất đất , nước Đáp án D Câu 18: Phân tử mARN sơ khai gồm đoạn intron khơng mã hóa gen đoạn exon có mã hóa gen chúng nằm xen kẽ Phân tử mARN trưởng thành phân tử mARN sơ khai loại bỏ intron  Phân tử mARN trưởng thành ngắn  Đáp án D Câu 19: Kết luận không B Sinh vật nhân sơ xuất sau tế bào sống, thuộc tiến hóa sinh học sinh vật nhân sơ tổ chức sinh học hoàn thiện Đáp án B Câu 20: Hội chứng Đao hội chứng NST người có số 21 Nhưng người bệnh này, thấy có số 21, 14 dài bất thường => NST lại bị gắn vào NST số 14 chuyển đoạn không thương hỗ Đáp án A Câu 21: Các protein có tuổi thọ ngắn, tồn vài ngày, vài chí vài phút bị phân giải thành axit amin lại dùng làm nguyên liệu để tổng hợp loại aa khác ( ) Đáp án A Câu 22: Chúng quan tương đồng chúng bắt nguồn từ quan loài tổ tiên Đáp án A Câu 23: Ruồi đực, có kiểu gen khác : XAY, XaY, XAXA, XAXa, XaXa Số lượng cá thể kiểu gen Vậy ta có phép lai: (1/3 XAXA : 1/3 XAXa : 1/3 XaXa) x (1/2 XAY : ½ XaY) Đời : Giới : 3/8 A- : 1/8aa Giới đực : 2/8A- : 2/8aa Vậy tỉ lệ KH đỏ : trắng Đáp án C Câu 24: Mơ tả C Q trình tổng hợp chuỗi polipeptit thực bắt đầu tARN có ba đối mã UAX liên kết với ba khởi đầu( AUG) mARN A sai, AUG ba mở đầu mARN, đối mã tARN UAX B sai, q trình dịch mã kết thức riboxom tiếp xúc với ba kết thúc D sai, khơng có ba đối mã với ba kết thúc Câu 25: Lời giải Đóng góp lớn Dacuyn phát vai trò sáng tạo chọn lọc tự nhiên chọn lọc nhân tạo Đáp án D Câu 26: Ví dụ phân bố ngẫu nhiên : Các sâu sống tán cây, gỗ rừng mưa nhiệt đới Các thông rừng , lồi sò , chim hải âu phân bố theo đồng để giảm bớt cạnh tranh cá thể quần thể Nhóm bụi mọc hoang dại,đàn trâu rừng, bầy chim cánh cụt Nam Cực : phân bố theo nhóm Đáp án B Câu 27: (2n – 1) cho giao tử : ½ n ½ (n-1) Các hợp tử tạo : ¼ (2n) : 2/4 (2n – 1) : ¼ (2n-2) Do (2n-2) bị chết Chia lại tỉ lệ hợp tử 1/3 (2n) : 2/3 (2n – 1) Đáp án A Câu 28: P lai với cá thể khác đời thu nhiều loại kiểu hình, Trong đó, kiểu hình aaB  1 1  �  �1 2 Các phép lai phù hợp kết : AaBB x Aabb AaBB x AaBb AaBb x aabb Aabb x aaBb AaBB x AaBB Đáp án C Câu 29: Vùng vĩ độ cao thuộc khu vực ơn đới khí hậu lạnh, sinh vật, độ đa dạng lồi khơng cao Ở vùng vĩ độ thấp khu vực nhiệt đới , thảm thực vật phát triển => kéo theo phát triển dộng vật => sinh vật đa dạng Sinh vật đại dương đa dạng sinh vật gần bờ Sinh vật đa dạng chuỗi thức ăn phức tạp Đi từ vùng vĩ độ cao xuống vùng vĩ độ thấp, từ bờ đại dương Đáp án D Câu 30: Q trình hình thành quần thể thích nghi diễn nhanh hay chậm phụ thuộc vào yếu tố sau đây: 1- Q trình phát sinh tích luỹ gen đột biến loài Nếu tần số đột biến cao tạo nguồn nguyên liệu lớn nên tần số xuất kiểu gen thích nghi cao 2- Áp lực chọn lọc tự nhiên Nếu áp lực chọn lọc lớn trình chọn lọc kiếu gen thích nghi diễn nhanh 3- Hệ gen đơn bội quần thể thích nghi nhanh quần thể thể lưỡng bội đột biến kiểu hình đưuọc biếu kiểu hình 5- Thời gian hệ ngắn hay dài Nếu thời gian hệ ngắn tốc độ thay đổi cấu trúc di truyền quần thể nhanh; đột biến phát tán nhanh quần Đáp án A (4) Nguồn dinh dưỡng nhiều hay phần chọn lọc tự nhiên Câu 31: Theo nguyên tắc bổ sung : Mạch có A2 = T1 = 200, T2 = A1 = 100 , G2 = 300, X2 = 400 Mạch mạch khuôn, tổng hợp nên mARN theo nguyên tắc bổ sung : Agốc – U, Ggốc – X , Tgốc = A , Xgốc = G Trong trình dịch mã, ba đối mã tARN đến liên kết với ba mã hóa mARN theo nguyên tắc bổ sung : A – U, G – X Số nucleotit loại ba đối mã tARN tương ứng tham gia vào trình dịch mã giống với số nu mạch mã gốc trừ ba nu tương ứng bổ sung với ba kết thúc UAG AUX A = A2 - = 199 , U = T2–1 = 99 , G = G2 = 300, X = X2 = 399 Đáp án C Câu 32: P: đực xám x đen A- x aa F1: 75% A- : 25% aa Do P có kiểu gen đồng lặn  F1 : 75% Aa : 25% aa F1 x F1 F2: cánh đen aa = (5/8)2 = 25/64 Đáp án B Câu 33: Các kết luận (2), (3), (5) Đáp án D Câu (1) sai : tỉ lệ KH mang tính trạng trội tính trạng lặn đời : 2 �3 � �1 � 27 � ��� ��C4  128 �4 � �4 � Câu (4) sai tỉ lệ có kiểu hình khác bố mẹ – (3/4)4 Câu (6) sai : �1 � Kiểu hình mang tồn tính trạng lặn � � �4 � �1 � Kiểu hình mang tính trạng trội � �� �4 � 4 �1 � �1 � 63 Vậy kiểu hình mang nhiều tính trạng trội  � ��  � � �4 � �4 � 64 Câu 34: Phép lai : AaBb x DdEE Con lai tạo ra, mang NST đơn bội loài : n1 + n2, sau đa bội thành thể dị đa bội, mang NST 2n1 + 2n2 Như vậy, lai đồng hợp gen  Kiểu gen tạo từ phép lai AaBbDdEE Đáp án C Câu 35: Dòng tạo dòng nhờ đột biến đảo đoạn CDEF Dòng tạo dòng nhờ đột biến đảo đoạn EDCG Dòng tạo dòng nhờ đột biến đảo đoạn FGC A sai dòng khơng tạo dòng nhờ đột biến đảo đoạn C sai dòng khơng tạo dòng nhờ đột biến đảo đoạn D sai dòng khơng tạo dòng nhờ đột biến đảo đoạn Đáp án B Câu 36: Diễn thứ sinh quần xã ban đầu có thành phần lòai ổn định( độ đa dạng cao) quần xã kết thúc ổn định ( thành phần lồi quần xã đa dạng hơn) Các quần xã giai đoạn sau độ đa dạng loài quần xã giai đoạn trước Đáp án B Câu 37: Tổ hợp câu : B 1,3,4,5 sai khơng có sinh vật thích nghi hồn hảo Thíc h nghi sinh vật mơi trường mang tính chất tương đối sinh vật thích nghi tốt điều kiện mơi trường sang mơi trường khác lại thích nghi hoàn toàn Đáp án B Câu 38: Kết xem quan trọng C.Điều chỉnh sửa chữa gen, tạo AND NST từ kết hợp nguồn gen khác Đây điều mà phương pháp tạo giống, lai giống thông thường thực đượC ra, việc sửa chữa gen mở đường dành cho việc điều trị bệnh di truyền tạo sinh vật chuyển gen Đáp án C Câu 39: Các lồi xếp vào bậc dinh dưỡng cấp  sinh vật tiêu thụ bậc nâm, mối, sóc, chuột, kiến B, C , D – loại diều hâu dộng vật ăn thịt Đáp án A Câu 40: Dung dịch có 0,8 A 0,2 U Bộ ba mã hóa isoloxin (AUU, AUA) chiếm tỉ lệ : ( 0,8 x 0,22) + ( 0,8 x 0,2 x 0,8) = 0,16 Đáp án D Câu 41: P tc : thân thấp x thân thấp F1: 100% thân cao F1 tự thụ F2: cao : thấp F2 có 16 kiểu tổ hợp lai  F1 cho loại tổ hợp giao tử  F1 có kiểu gen AaBb Tính trạng chiều cao gen tương tác bổ sung với qui định: A-B- = cao A-bb = aaB- = aabb = thấp  Các thân cao F2: 1/9AABB : 2/9AaBB : 2/9AABb : 4/9AaBb Các thân cao F2 giao phấn, cho giao tử : AB  ; Ab  aB  ; ab  9 Tỉ lệ thân thấp F3 : AAbb  Aabb  aaBb  aabb  17 81 Đáp án B Câu 42: Quần thể cân di truyền Giới đực : 0,4XaY : 0,6 XAY Giới : 0,16 XaXa : 0,84 XAXDo quần thể cân di truyền  Tần số alen a giới 0,4  Tỉ lệ dị hợp tử XAXa = 2x0,4x0,6 = 0,48  Tỉ lệ dị hợp tử XAXa so với tổng quần thể 0,48/2 = 0,24 Tần số alen A giới đực 0,6 Các nhận xét (1), (2), (5) Đáp án D Câu 43: Phương án không quần thể người : Tăng trưởng quần thể người dạng tăng trưởng lý thuyết phát triển khoa học người chủ động giảm tỉ lệ tử vong trẻ sơ sinh Mặc dù phát triển khoa học y tế giúp cho dân số bùng nổ tăng trưởng người tăng trưởng thực tế, bị chi phối điều kiện kinh tế - xã hôi, sách nước,… Đáp án B Câu 44:Lời giải Người có nhóm màu AB chiếm tỉ lệ (IAIB) = 2x0,5 x 0,2 = 0,2  (1) sai Người có nhóm máu O chiếm tỉ lệ (IOIO) = 0,32 = 0,09  (2) Có kiểu gen đồng hợp tính trạng nhóm máu IOIO, IAIA, IBIB  (3) Người nhóm máu A chiếm tỉ lệ (IAIA, IAIO) = 0,52 + 2x0,5x0,3 = 0,55  (4) sai Trong số người nhóm máu A, người đồng hợp chiếm tỉ lệ : 0, 25   (5) 0,55 11 Đáp án B (2), (3), (5) Câu 45: Các khu sinh học cạn xếp theo vĩ độ tăng dần : Rừng mưa nhiệt đới, thảo nguyên, rừng Taiga, đồng rêu hàn đới Đáp án B Câu 46: Phân tử mARN dịch mã  phân tử có ba mở đầu AUG  có loại nu A,U,G Đáp án C Câu 47: Các nhân tố vừa làm thay đổi tần số alen, vừa làm thay đổi thành phần kiểu gen quần thể : (1) , (4), (5), (6) Giao phối không làm thay đổi tầ số alen quần thể Đáp án C Câu 48: Các phép lai cho đời có loại kiểu hình, loại chiếm 25% => tỉ lệ phân li kiểu hình ( : :1 :1 ) = ( : 1) ( : ) So sánh với đề ta thấy phép lai tỏa mãn điều kiện (1) , (3) , (6) Đáp án B Câu 49: Các phương án : (1), (3), (4) (2) sai cách li địa lí thời gian dài chưa dẫn đến cách li sinh sản ví dụ loài người, ngày trước sống vùng khác (cách li địa lý) không dẫn đến cách li sinh sản (5) sai cách li địa lý gặp lồi di cư (6) sai cách li địa lý ngăn trở địa lý (núi, sông,…) chứa trở ngại sinh học Đáp án B Câu 50: Quần thể đơn vị tiến hóa sở : (3)Có tính tồn vẹn di truyền,có tính đặc trưng cao (4) Là đơn vị tồn tại, đơn vị sinh sản loài tự nhiên (5) Có khả trao đổi gen biến đổi gen Đáp án D Câu (1) sai khép kín khơng phải khơng phải đặc trưng quần thể Câu (2) sai kiểu gen khơng thay đổi khơng thể coi tiến hóa ... ta giả thi t sơ đồ phát sinh dòng Biết từ dòng gốc ban đầu dòng xét trên, trải qua trình đột biến đột biến đảo đoạn NST làm phát sinh dòng lại: A -> -> -> C -> -> -> B -> -> -> D -> -> -> Câu... quần xã bị suy thoái A (4) -> (5) -> (1) -> (3) -> (2) B (4) -> (1) -> (3) -> (2) -> (5) C (5) -> (3) -> (1) -> (2) -> (4) D (2) -> (3) -> (1) -> (5) -> (4) Câu 37: Cho phát biểu sau: (1)Chọn... Tiến hóa tiền sinh học giai đoạn hình thành tế bào sơ khai tế bào sống B Tiến hóa tiền sinh học giai đoạn hình thành nên tế bào sơ khai sau thể sinh vật nhân sơ C Tiến hóa sinh học giai đoạn tiến
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPT Quốc Gia - Môn Sinh học trường THPT Chuyên Hùng Vương - Phú Thọ năm 2015-, Đề thi thử THPT Quốc Gia - Môn Sinh học trường THPT Chuyên Hùng Vương - Phú Thọ năm 2015-

Từ khóa liên quan