on tập vật lí 11

22 111 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2019, 19:26

GIÁO ÁN VẬT LÝ 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH ĐỔI MỚI. CÓ CẢ CHỦ ĐỀ DẠY HỌC THEO CÁC CHƯƠNG, CHUẨN KIẾN THỨC KỸ NĂNG. DÀNH CHO CÁC GIÁO VIÊN LÀM GIÁO ÁN DẠY HỌC. BẢN WORD ĐẦY CHỦ CẢ 2 KỲ, CHỈ VIỆC TẢI VỀ VÀ IN THÀNH GIÁO ÁN ƠN TẬP VẬT LÍ 11 KÌ Câu Đặc điểm quan trọng chiều truyền ánh sáng qua lăng kính có chiết suất n >1 là: A Sau qua lăng kính hướng tia ló trùng với tia tới B Sau qua lăng kính hướng tia ló bị lệch đáy lăng kính so với hướng tia tới C Sau qua lăng kính hướng tia ló hợp với đáy lăng kính góc 90 D Sau qua lăng kính hướng tia ló hợp với hướng tia tới góc ln nhỏ 90 Câu Khi tia tới tia ló đối xứng qua mặt phẳng phân giác góc chiết quang A Nếu tăng giảm góc tới góc lệch D sẽ: A Tăng B Giảm C Không đổi D không xác định Câu Gọi F tiêu điểm vật, F’ tiêu điểm ảnh thấu kính hội tụ Vật sáng AB nằm ngồi khoảng OF thấu kính Điều sau nói ảnh A ’B’ cho thấu kính A Ở vơ cực B Ảnh ngược chiều với vật C Ảnh chiều với vật D Ảnh lớn vật Câu Đặt vật sáng AB vị trí cách thấu kính hội tụ khoảng d = 2f(f tiêu cự) Độ phóng đại ảnh cho thấu kính tính chất ảnh là: A k 1; ảnh thật C k =1; ảnh ảo D k =1; ảnh thật Câu Tiêu điểm ảnh thấu kính hội tụ là: A Điểm bên phải thấu kính B Điểm trục cách quang tâm O đoạn không đổi C Điểm đặc biệt nằm trục D Điểm hội tụ chùm tia tới song song với trục Câu Vật AB đặt trước thấu kính hội tụ có tiêu cự 20 cm,cho ảnh ảo A ’B’cách thấu kính 60cm,thì vật AB cách thấu kính đoạn: A 12cm B 30cm C 15cm D 8cm Câu Một vật sáng AB đặt vng góc với trục thấu kính hội tụ có tiêu cự f cách thấu kính khoảng d Ảnh vật nhỏ vật khi: A 0 u r urV F ur F q>0 u r V ur q 2 B n < C n > / D n > Câu 130 Có ba nam châm giống thả rơi thẳng đứng từ độ cao Thanh thứ rơi tự do, thứ hai rơi qua ống dây để hở, thứ ba rơi qua ống dây dẫn kín Trong rơi nam châm khơng chạm vào ống dây Thời gian rơi ba lần luợt t 1,t2 t3.ta có A t1 = t2 < t3 B t3 = t2 = t1 C t1 < t3 < t2 D t1 < t2< t3 Câu 131 Để xác định chiều dòng điện cảm ứng ta tiến hành công việc sau: (I) Dùng nắm tay phải xác định chiều dòng điện cảm ứng (II) Chỉ từ thông tăng hay giảm (III) Xác định chiều ic (IV) Xác định chiều Theo thứ tự nào? A (IV), (II), (III), (I) B (I), (III), (IV), (II) C (I), (II), (III), (IV) D (III), (IV), (II), (I) Câu 132 Đơn vị sau tương đương với Wb: A T/s B V.s C A.V D J/A2 Câu 133 Một khung dây kín đặt từ trường Từ thơng qua mặt phẳng vòng dây lớn khi: A Mặt phẳng khung dây vng góc với đường cảm ứng từ B Mặt phẳng khung dây song song với đường cảm ứng từ C Mặt phẳng khung dây hợp với đường cảm ứng từ góc 180 D Một cạnh khung dây song song với đường cảm ứng từ Câu 134 Chùm sáng trắng qua lăng kính bị tán sắc thành màu từ Đỏ đến Tím Tia đỏ lệch tia tím lệch nhiều Kết luận đúng: A Chiết suất tia Đỏ lớn B Chiết suất tia Tím nhỏ C Chiết suất ánh sáng đơn sắc khác D Chiết suất tia Tím lớn Câu 135 Vận dụng định luật Lexơ chiều chuyển động nam châm hình vẽ: A Nam châm chuyển động sang trái ic B Nam châm chuyển động lại gần vòng dây C Nam châm chuyển động sang phải D Nam châm chuyển động Câu 136 Khi so sánh tượng phản xạ toàn phần phản xạ thông thường, kết luận sau Không Đúng: A Đều tuân theo định luật phản xạ B Phản xạ toàn phần xảy i ≥ igh C Phản xạ thông thường không xảy truyền vào môi trường chiết quang D Phản xạ tồn phần có ánh sáng truyền vào môi trường chiết quang Câu 137 Trong yếu tố sau: I Chiều dài ống dây kín II Số vòng ống dây kín III Tốc độ biến thiên qua vòng dây Suất điện động cảm ứng xuất ống dây kín phụ thuộc vào yếu tố nào? A I II B II III C III I D Chỉ phụ thuộc II Câu 138 Công thức không với cơng thức lăng kính? A A= r1 + r2 B D = i1 + i2 – (r1 + r2) C Dmin= 2i – A D D = i1 + i2 + r1 + r2 Câu 139 Dòng điện cuộn tự cảm giảm từ 8A đến 0A 0,01s ; suất điện động tự cảm có giá trị trung bình 24V; độ tự cảm có giá trị: A 0,3H B 0,03H C 0,04H D 0,25H Câu 140 Trong nam châm điện có lõi sắt từ kết luận sau khơng cho dòng điện thay đổi qua: A Dòng điện tự cảm ngược chiều dòng điện nguồn cấp B Có dòng tự cảm ống dây C Có dòng Fuco lõi sắt D Có từ trường biến đổi ống dây Câu 141 Một ống dây có điện trở R = 5Ω, hệ số tự cảm L = 0,2 (H) Mắc nối tiếp ống dây với khóa K có điện trở khơng đáng kể vào nguồn điện có suất điện động 12V, điện trở Ω Khi K từ trạng thái đóng chuyển sang trạng thái mở dòng điện giảm đến khoảng thời gian 0,05 giây Khi ống dây có suất điện động tự cảm là: A (V) B (V) C (V) D 12 (V) Câu 142 Định luật Lenxơ cho ta biết: A Chiều suất điện động kim loại chuyển động B Cách xác định chiều dòng điện cảm ứng C Cách xác định chiều dòng điện Fuco D Chiều ic sinh Câu 143 Chiết suất thủy tinh n= 1,63 Tia sáng truyền từ thủy tinh khơng khí góc giới hạn phản xạ tồn phần bao nhiêu? (Lấy gần đúng) A 630 B 450 C 380 D 560 Câu 144 Một dòng điện có cường độ dòng điện 5A chạy qua vòng dẫy dẫn tròn bán kính R = 10cm Độ lớn cảm ứng từ B dòng điện sinh tâm vòng dây là: A 0,45.10–7T B 1,57.10–5T C 3,14.10–5T D 0,14.10–5T Câu 145 Dòng điện thẳng dài gây từ trường điểm M B M điểm N BN Nếu BM = 2BN khoảng cách từ điểm M N đến dòng điện r M rN thỏa mãn tỉ lệ A rM: rN = 0,25 B rM: rN = C rM: rN = 0,5 D rM: rN = Câu 146 Chọn phát biểu SAI Trong tượng cảm ứng điện từ dòng điện cảm ứng xuất mạch kín có chiều cho từ trường mà sinh có đặc điểm A Chống lại nguyên nhân sinh dòng điện cảm ứng B Ln ngược chiều với từ trường bên C Cùng chiều với từ trường bên từ trường bên giảm D Chống lại biến thiên từ trường Câu 147 Chọn câu phát biểu SAI Đặc điểm mắt viễn thị A Tiêu cự cực đại tăng so với lúc chưa có tật B Nhìn vật xa vô cực phải điều tiết C Sửa tật cách đeo kính có độ tụ âm D Khoảng cực cận tăng so với lúc chưa có tật Câu 148 Một khung dây dẫn kín đặt từ trường đều, có trục quay khung dâu vng góc với vecto cảm ứng từ B Trong vòng quay khung dây dòng điện cảm ứng khung dây đổi chiều A lần B lần C lần D lần Câu 149 Ánh sáng chiếu từ môi trường chiết quang sang môi trường chiết quang Nếu góc tới x > 0, góc khúc xạ y ln có A x > y B x ≤ y C x ≥ y D x < y Câu 150 Từ thơng qua diện tích S, khơng phụ thuộc vào A Nhiệt độ môi trường B Diện tích S C Độ lớn cảm ứng từ D Góc pháp tuyến vectơ cảm ứng từ Câu 151 So với góc tới góc khúc xạ A góc tới B phụ thuộc chiết suất C ln nhỏ D lớn Câu 152 Đối với mắt A điều tiết tối đa, tiêu cự thể thủy tinh nhỏ B nhìn vật cực cận, tiêu cự thể thủy tinh lớn C điều tiết tối đa, tiêu cự thể thủy tinh lớn D nhìn vật cực viễn, tiêu cự thể thủy tinh nhỏ Câu 153 Một vòng dây tròn đặt chân khơng có bán kính R = 5cm mang dòng điện I = 1a Độ lớn véctơ cảm ứng từ tâm vòng dây A 4.10–5 T B 4.10–6 T C 1,256.10–6 T D 1,256.10–5 T Câu 154 Phát biểu sau không đúng? A Đường sức từ nam châm thẳng tạo xung quanh đường thẳng B Các đường sức từ đường cong kín C Qua điểm từ trường ta vẽ đường sức từ D Đường sức mau nơi có cảm ứng từ lớn, đường sức thưa nơi có cảm ứng từ nhỏ Câu 155 Trong mạch điện kín, dòng điện cảm ứng xuất A Mạch đặt từ trường không B Mạch đặt từ trường C Trong mạch có nguồn điện D Từ thơng qua mạch biến thiên theo thời gian Câu 156 Khi ánh sáng truyền từ mơi trường có chiết suất nhỏ sang mơi trường có chiết suất lớn A Hiện tượng phản xạ tồn phần ln xảy B Góc khúc xạ lớn 90° C Khơng thể xảy tượng phản xạ tồn phần D Góc khúc xạ ln ln lớn góc tới Câu 157 Một vật phẳng nhỏ đặt vng góc với trục trước thấu kính hội tụ tiêu cự 30 cm khoảng d = 60 cm Ảnh vật nằm A trước thấu kính 20 cm B sau thấu kính 20 cm C sau thấu kính 60 cm D trước thấu kính 60 cm Câu 158 Một người già, đọc sách cách mắt gần 25 cm phải đeo kính có tụ số dp Khoảng thấy rõ nhắn người làA 25 cm B 50 cm C 1,0 m D 2,0 m Câu 159 Hình biểu diễn sai đường tia sáng qua thấu kính? A Hình c F B Hình b C Hình a F O F’ D Hình d F’ O F’ O Câu 160 F’ O F F Dòng điện chạy mạch giảm từ Hình a Hình b Hình c Hình d 32A đến thời gian 0,1s Suất điện động tự cảm xuất mạch 128V Hệ số tự cảm A 0,3 H B 0,4 H C 0,1 H D 0,2 H Câu 161 Chọn câu trả lời sai A Tia khúc xạ tia tới hai môi trường khác B Hiện tượng khúc xạ tượng tia sáng bị đổi phương truyền qua mặt phân cách hai mơi trường suốt C Góc khúc xạ r góc tới i tỉ lệ với D Tia khúc xạ nằm mặt phẳng tới bên pháp tuyến so với điểm tới Câu 162 Ánh sáng Mặt trời chiếu xiên góc xuống mặt nước tạo với mặt nước góc 30° Biết chiết suất nước 4/3 Góc khúc xạ nước có giá trị A 22°30’ B 40°30’ C 22°0’ D 40°5’ Câu 163 Góc gới hạn phản xạ tồn phần chiếu ánh sáng từ thủy tinh vào chất lỏng 60° Chiết suất thủy tinh 1,5 Chiết suất chất lỏng bao nhiêu? A 1,73 B 1,42 C 0,57 D 1,33 Câu 164 Một hạt proton chuyển động với vận tốc 2.10 m/s vào vùng khơng gian có từ trường B = 0,02 T theo hướng hợp với vectơ cảm ứng từ góc 25° Biết điện tích hạt proton 1,6.10 –19 C Lực Lo–ren–xơ tác dụng lên hạt có độ lớn A 0,58.10–14 N B 5,8.10–14 N C 2,7.10–14 N D 0,27.10–14 N Câu 165 Một người viễn thị có điểm cực cận cách mắt 50 cm, đeo kính có độ tụ D = 1,0 đp, kính đeo sát mắt, người nhìn rõ vật gần cách mắt A 27,5cm B 36,7cm C 33,3cm D 40,0cm Câu 166 Một người cận thị đeo kính có độ tụ D = –3,5 đp nhìn rõ vật xa mà không điều tiết Khoảng thấy rõ lớn người A 25,87 (cm) B 28,75 (cm) C 27,58 (cm) D 28,57 (cm) Câu 167 Sự điều tiết mắt thật chất thay đổi: A Vị trí võng mạc B Vị trí điểm vàng C Tiêu cự thấu kính mắt D Chiết suất thủy tinh thể Câu 168 Cho vật sáng cách M m Một thấu kính L để thu ảnh rõ nét cao gấp lần vật Thấu kính L thấu kính A hội tụ cách m B hội tụ cách m C phân kì cách m D phân kì cách m Câu 169 Cuộn dây dẫn hình tròn bán kính 5cm gồm 80 vòng dây, cách điện sát Mỗi vòng dây có I = 0,2 A chạy qua Độ lớn cảm ứng từ tâm vòng dây có giá trị là: A 6,4 π 10-4 T B 3,2 π 10-5 T C 6,4 π 10-5 T D 6,4 π 10-6 T -4 Câu 170 Một electron bay vào từ trường B = 4.10 T với vận tốc v = 6.10 m/s theo phương vng góc với từ trường (biết me= 9,1.10-31kg, qe= - 1,6.10-19 C) Bán kính chu kỳ chuyển động electron A R = -8,5 (cm), T = 8,9.10-8 (s) B R = 8,5.10-2(cm), T = 8,9.10-10 (s) -8 C R = 8,5 (cm), T = 8,9.10 (s) D R = 8,5.10-2 (cm), T = 2,8.10-8 (s) Câu 171 Một ống dây dài 40cm có tất 100 vòng dây, đường kính tiết diện ống dây 5.10 -2 m Ống dây có độ tự cảm là? (lấy π ≈ 10) A 6,25.10-5 (H ) B 25.10-3 (H) C 78,5.10-3 (H) D 9.10-5 (H) Câu 172 Lực lo-ren-xơ A lực từ tác dụng lên hạt mang điện chuyển động từ trường B lực từ tác dụng lên dòng điện C lực từ tác dụng lên hạt mang điện đặt đứng yên từ trường D lực từ dòng điện tác dụng lên dòng điện Câu 173 Một dòng điện ống dây phụ thuộc vào thời gian theo biểu thức i = 0,5(4-t),(trong i tính A, t tính s) Ống dây có hệ số tự cảm L = 0,04H Suất điện động tự cảm ống dây là: A 0,016 (V) B 0,018 (V) C 0,02 (V) D 0,01 (V) Câu 174 Phát biểu sau sai? A Tương tác dòng điện tương tác từ B Xung quanh điện tích chuyển động tồn điện trường từ trường C Qua điểm từ trường có đường sức từ D Đường sức điện trường từ trường đường cong kín Câu 175 Một khung dây kín hình chử nhật có cạnh 4.10 -2 m 5.10-2 m, đặt từ trường biến r thiên từ 0,2T đến 0,6 T khoảng thời gian ∆ t = 0,04s Chọn vectơ pháp tuyến dương n mặt phẳng S có r hướng với B Nếu khung có điện trở Ω dòng điện cảm ứng khung có độ lớn là: A 0,02(A) B 0,01(A) C 5.10-3 (A) D 2.10-3(A) Câu 176 Trong từ trường đều, có điện tích trái dấu chuyển động chiều Lực lo-ren-xơ tác dụng lên điện tích A ngược hướng B hướng C có phương vng góc D có phương hợp với góc 450 Câu 177 Một ống dây có hệ số tự cảm 0,1 H, có dòng điện chạy qua ống dây có lượng 0,2J Cường độ dòng điện qua ống dây là: A (A) B 0,2 (A) C (A) D 2(A) Câu 178 Hai dây dẫn nằm mặt phẳng ngang, song song, mang dòng điện chiều khẳng định sau cho lực từ tác dụng lên dây dẫn? A Lực tác dụng lên dây thứ hướng lên, lực tác dụng lên dây thứ hướng xuống B Lực tác dụng lên dây hướng lên C Hai dây hút D Hai dây đẩy Câu 179 Một ống dây dẫn có độ tự cảm 0,5 H, khoảng thời gian 0,02s, suất điện động tự cảm xuất ống dây 50 v, độ biến thiên cường độ dòng điện khoảng thời gian là: A 0,5 (A) B 1(A) C 1,6 (A) D 2(A) Câu 180 Cơng thức tíng độ tự cảm ống dây hình trụ dài l , tiết diện S có N vòng dây là: N2 N N2 N A L= 4π 10−7 B L = 4π 10−7 C L = 2π 10 −7 D L = 2π 10−7 S S S S l l l l Câu 181 Một đoạn dây dẫn có chiều dài l = 10cm, có dòng điện I = 1A chạy qua, đặt từ trường B = 0,1 T, góc hợp đoạn dây cảm ứng từ 600 Lực từ tác dụng lên dòng điện có giá trị: A 5.10-3 (N) B 0,5.10-3 (N) C 10-3 (N) D 10-3 (N) Câu 182 Một dòng điện thẳng dài có cường độ I = 0,5A đặt khơng khí Cảm ứng từ điểm cách dòng điện 5.10-2 m có độ lớn là: A 0,2.10-5 (T) B 0,2.10-7 (T) C 0,2.10-6 (T) D 0,2.10-4 (T) Câu 183 Một khung dây phẳng hình vng, có cạnh 0,01m, đặt từ trường B= 10 -2 T vectơ cảm ứng từ hợp với mặt phẳng khung dây góc 300, từ thơng gửi qua diện tích giới hạn khung dây là: A 10-7 (Wb) B 5.10-7 (Wb) C 5.10-5 (Wb) D 10-5 (Wb) Câu 184 Từ thơng qua mạch kín biến thiên theo thời gian Φ = 0,06(5-3t),(trong Φ tính Wb, t tính s) Trong khoảng thời gian từ 1s đến 3s, suất điện động khung có độ lớn là: A 0,18(v) B 0,06 (v) C 0,12 (v) D 0,24 (v) Câu 185 Dòng điện Fu – A dòng điện chạy khối vật dẫn B dòng điện cảm ứng sinh mạch kín từ thơng qua mạch biến thiên C dòng điện cảm ứng sinh khối vật dẫn vật dẫn chuyển động từ trường D dòng điện xuất khối kim loại nối kim loại với hai cực nguồn điện Câu 186 Một khung dây dẫn kín hình tròn có bán kính 5cm, đặt từ trường biến thiên từ 0,4T r r đến 0,2 T Chọn vectơ pháp tuyến dương n mặt S có hướng với B độ biến thiên từ thơng qua mặt phẳng S giới hạn mặt phẳng khung dây là: A ∆Φ = 15,7.10-4 (Wb) B ∆Φ = 5.10-4 (Wb) C ∆Φ = - 5.10-4 (Wb) D ∆Φ = -15,7.10-4 (Wb) Câu 187 Phát biểu đúng? Cảm ứng từ điểm từ trường A vuông góc với đường sức từ B nằm theo hướng đường sức từ C nằm theo hướng lực từ D khơng có hướng xác định Câu 188 Hai vectơ cảm ứng từ dòng điện gây M, biết ngược hướng với , cảm ứng từ M có độ lớn là: A BM = B1 + B2 B BM = B12 + B22 C BM = B1 − B2 D BM = B2 − B1 Câu 189 Suất điện động cảm ứng không xuất trường hợp sau đây? A Đưa cực bắc nam châm thẳng vào gần khung dây dẫn đặt cố định B Khung dây dẫn hình chữ nhật quay từ trường xung quanh trục cố định đặt song song với đường sức từ C Đưa cực nam nam châm thẳng lại gần ống dây dẫn kín đặt cố định D Khung dây dẫn hcn quay từ trường xung quanh trục cố định đặt vng góc với đường sức từ Câu 190 Một dòng điện khơng đổi có cường độ 10 A chạy qua đoạn dây dẫn thẳng, dài 1m Dây dẫn đặt từ trường có B = 0,1 T theo hướng vng góc với đường sức từ Lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn có độ lớn A N B N C 0,1 N D 10 N Câu 191 khung dây kim loại tiết diện gồm 100 vòng dây, diện tích vòng 200 cm quay quanh trục đối xứng từ trường có vecto cảm ứng từ hợp với mặt phẳng khung dây góc 60 0, có B = 0,5 T Từ thơng qua diện tích khung dây A 0,5 Wb B 5000 Wb C 0,5 Wb D 5000 Wb Câu 192 e chuyển động với v = 5.10 m/s vùng khơng gian có từ trường có B = 0,1 T theo hướng tạo với đường sức từ góc 30 Lực Lorenxo tác dụng lên e có độ lớn A 4.10-13 N B 8.10-14 N C 4.10-14 N D 8.10-13 N Câu 193 dòng điện khơng đổi có cường độ I chạy vòng dây dẫn hình tròn bán kính R Nếu cường độ dòng điện vòng dây giảm lần bán kính vòng dây giảm lần độ lớn cảm ứng từ tâm vòng dây dẫn dòng điện dây dẫn gây sẽ: A Giảm lần B Tăng lần C Giảm lần D Tăng lần Câu 194 Một chùm tia sáng hẹp coi tia sáng chiếu từ không khí vào thủy tinh với góc tới 450 Biết chiết suất thủy tinh n = Góc khúc xạ A 600 B 450 C 300 D 750 Câu 195 mắt người cận thị có khoảng nhìn rõ từ 12,5 cm đến 50 cm Để nhìn rõ vật xa mà điều tiết, người phải đeo sát mắt TK có độ tụ: A 2,5 dp B – dp C – dp D dp Câu 196 chiếu tia sáng từ mơi trường suốt có chiết suất n vào mơi trường suốt có chiết suất n2 với góc tới i Điều kiện để xảy phản xạ toàn phần mặt phân cách môi trường là: A n1 > n2 & sin i ≥ n2/ n1 B n1 < n2 & sin i ≥ n2/ n1 C n1 > n2 & sin i ≤ n2/ n1 D n1 < n2 & sin i ≤ n2/ n1 Câu 197 Đường sức từ khơng có tính chất sau đây? A Qua điểm không gian vẽ đường sức; B Các đường sức đường cong khép kín vơ hạn hai đầu; C Chiều đường sức chiều từ trường; D Các đường sức từ trường cắt Câu 198 Nhận xét sau không cảm ứng từ? A Đặc trưng cho từ trường phương diện tác dụng lực từ; B Phụ thuộc vào chiều dài đoạn dây dẫn mang dòng điện; C Trùng với hướng từ trường; D Có đơn vị Tesla (T) Câu 199 Nếu cường độ dòng điện dây tròn tăng lần đường kính giảm lần cảm ứng từ tâm vòng dây A khơng đổi B tăng lần C tăng lần D giảm lần Câu 200 Độ lớn cảm ứng từ sinh dòng điện chạy ống dây tròn phụ thuộc A chiều dài ống dây B số vòng dây ống C đường kính ống D số vòng dây mét chiều dài ống Câu 201 Một điện tích chuyển động tròn tác dụng lực Lo – ren – xơ, bán kính quỹ đạo điện tích khơng phụ thuộc vào A khối lượng điện tích B vận tốc điện tích C giá trị độ lớn điện tích D kích thước điện tích Câu 202 Điều sau khơng nói tượng cảm ứng điện từ? A Trong tượng cảm ứng điện từ, từ trường sinh dòng điện; B Dòng điện cảm ứng tạo từ từ trường dòng điện từ trường nam châm vĩnh cửu; C Dòng điện cảm ứng mạch tồn có từ thơng biến thiên qua mạch; D dòng điện cảm ứng xuất mạch kín nằm n từ trường khơng đổi Câu 203 Một ống dây có hệ số tự cảm 0,1 H có dòng điện 200 mA chạy quA Năng lượng từ tích lũy ống dây A mJ B mJ C 2000 mJ D J Câu 204 Khi chiếu tia sáng từ chân không vào mơi trường suốt thấy tia phản xạ vng góc với tia tới góc khúc xạ nhận giá trị A 400 B 500 C 600 D 70 Câu 205 Một nguồn sáng điểm đáy bể nước sâu 0,5 m Biết chiết suất nước 1,33 Vùng có ánh sáng phát từ điểm sáng ló mặt nước A hình vng cạnh 0,566 m B hình tròn bán kính 0,566 m C hình vng cạnh 0,5 m D hình tròn bán kính 0,5 m Câu 206 Chiếu tia sáng với góc tới 60 vào mặt bên mơt lăng kính có tiết diện tam giác góc khúc xạ mặt bên thứ góc tới mặt bên thứ hai Biết lăng kính đặt khơng khí Chiết suất chất làm lăng kính A / B / C D Câu 207 Một vật đặt trước thấu kính 40 cm cho ảnh trước thấu kính 20 cm Đây A thấu kính hội tụ có tiêu cự 40 cm B thấu kính phân kì có tiêu cự 40 cm C thấu kính phân kì có tiêu cự 20 cm D thấu kính hội tụ có tiêu cự 20 cm Câu 208 Một thấu kính phân kì có tiêu cự - 50 cm cần ghép sát đồng trục với thấu kính có tiêu cự để thu kính tương đương có độ tụ dp? A Thấu kính hội tụ có tiêu cự 25 cm B Thấu kính phân kì tiêu cự 25 cm C Thấu kính hội tụ có tiêu cự 50 cm D thấu kính phân kì có tiêu cự 50 cm Câu 209 Một đoạn dây dẫn mang dòng điện có chiều từ ngồi vào chịu lực từ có chiều từ trái sang phải Cảm ứng từ vng góc có chiều A từ lên B từ xuống C từ trái sang phải D từ Câu 210 Nhìn vào mặt ống dây, chiều dòng điện không đổi ống ngược chiều kim đồng hồ Nhận xét là: Từ trường lòng ống A khơng hướng từ ngồi vào B khơng có chiều từ ngồi C có chiều từ ngồi vào D có chiều từ ngồi Câu 211 Lực Lo – ren – xơ lực A tác dụng lên điện tích đứng yên điện trường B tác dụng lên khối lượng đặt trọng trường C tác dụng lên điện tích chuyển động từ trường D tác dụng lên điện tích đứng yên từ trường Câu 212 Nếu mắc nối tiếp cuộn dây dẫn đèn khóa điện nối mạch với nguồn điện Khi mở khóa điện, tượng xảy A đèn lóe sáng tắt B đèn tắt C đèn tối ròi lóe sáng liên tục D đèn tắt từ tư từ Câu 213 Khi chiếu tia sáng từ khơng khí xiên góc tới tâm bán cầu thủy tinh bán cầu đồng chất, tia sáng A phản xạ toàn phần mặt phẳng B truyền thẳng C khúc xạ lần ló khơng khí D khúc xạ lần thẳng khơng khí Câu 214 Khi dịch vật dọc trục thấu kính, thấy ảnh thật vật ngược chiều từ nhỏ vật thành lớn vật Vật dịch chuyển A qua tiêu điểm thấu kính hội tụ B qua tiêu điểm thấu kính phân kì C qua vị trí cách quang tâm thấu kính phân kì đoạn 2f D qua vị trí cách quang tâm thấu kính hội tụ đoạn 2f Câu 215 Khi hai thấu kính thủy tinh phẳng lồi phẳng lõm cõ chiết suất bán kính cong ghép sát với ta kính tương đương có độ tụ A dương B âm C D dương âm Câu 216 Khi quan sát vật, để ảnh rõ nét võng mạc ta phải A thay đổi khoảng cách từ vật đến mắt B thay đổi khoảng cách từ thủy tinh thể (thấu kính mắt) đến võng mạc C độ cong thủy tinh thể (thấu kính mắt) D chất liệu thủy tinh thể (thấu kính mắt) Câu 217 Qua hệ kính hiển vi thấu kính, quan sát vật, A ảnh qua vật kính ảnh ảo, ảnh qua thị kính ảnh thật B ảnh qua vật kính ảnh thật, ảnh qua thị kính ảnh ảo C ảnh tạo ảnh ảo D hai ảnh tạo ảnh thật Câu 218 Khi ngắm chừng vơ cực qua kính thiên văn, độ bội giác phụ thuộc vào A tiêu cự vật kính tiêu cự thị kính B tiêu cự vật kính khoảng cách hai kính C tiêu cự thị kính khoảng cách hai kính D tiêu cự hai kính khoảng cách từ tiêu điểm ảnh vật kính tiêu điểm vật thị kính Câu 219 Một ống dây có hệ số tự cảm 20 mH có dòng điện với cường độ A chạy quA Trong thời gian 0,1 s dòng điện giảm Độ lớn suất điện động tự cảm ống dây có độ lớn A 100 V B 1V C 0,1 V D 0,01 V Câu 220 Qua thấu kính, ảnh thật vật thật cao vật lần cách vật 36 cm Đây thấu kính A hội tụ có tiêu cự cm B hội tụ có tiêu cự 24 cm C phân kì có tiêu cự cm D phân kì có tiêu cự 24 cm Câu 221 Thấu kính mỏng có độ tụ D = -12 dp Thấu kính là: A thấu kính phân kì dùng để chữa tật cận thị B thấu kính phân kì dùng để chữa tật viễn thị C thấu kính hội tụ dùng để chữa tật cận thị D thấu kính hội tụ dùng để chữa tật viễn thị (2)nước Câu 222 :Ba tia sáng (1) (2) (3) phát từ nguồn sáng điểm A (1) bình (3) suốt truyền ngồi khơng khí So sánh cường độ sáng tia sáng truyền khơng khí, xếp theo thứ tự tăng dần cường độ sáng đúng? A 1,3,2 B 3,2,1 C 2,1,3 D 1,2,3 Câu 223 Vật sáng thật AB trước thấu kính cho ảnh cho ảnh có số phóng đại ảnh k = - d Dựa vào d' dấu k ta xác định được: A loại thấu kính, tính chất ảnh B tiêu cự thấu kính loại thấu kính C tính chất ảnh chiều cao ảnh so với vật D tính chất ảnh khoảng cách từ vật đến thấu kính Câu 224 Dòng điện khơng đổi có cường độ I chạy qua vòng dây dẫn phẳng, tròn bán kính R đặt chân khơng Cơng thức sau để tính độ lớn cảm ứng từ tâm vòng tròn dây dẫn? I I I A B = 2π.10-7 IR B B = 2π.10-7 R C B = 2.10-7 R D B = 4π.10-7 R Câu 225 : Một nguồn sáng điểm đặt vị trí thích hợp trục chính, trước thấu kính Phía sau thấu kính ta thu chùm tia sáng song song với trục Kết luận sau đúng? A Thấu kính thấu kính hội tụ, điểm sáng đặt tiêu điểm B Thấu kính thấu kính phân kỳ, điểm sáng đặt cách thấu kính đoạn d = 2f C Thấu kính thấu kính hội tụ, điểm sáng đặt cách thấu kính đoạn d = 2f D Thấu kính thấu kính phân kỳ, điểm sáng đặt tiêu điểm Câu 226 Dụng cụ bổ trợ cho mắt quan sát vật có kích thước nhỏ gồm A kính lúp, kính thiên văn B kính hiển vi, kính thiên văn C kính hiển vi, kính lúp, kính thiên văn D kính hiển vi, kính lúp Câu 227 Suất điện động cảm ứng khơng xuất trường hợp sau đây? A Đưa cực nam châm thẳng vào gần đầu ống dây B Khung dây dẫn quay không xung quanh trục đặt vng góc với véc tơ cảm ứng từ từ trường C Khung dây dẫn quay không xung quanh trục đặt song song với véc tơ cảm ứng từ từ trường D Đưa cực nam châm thẳng vào gần xa đầu ống dây Câu 228 : Mắt người bị cận thị viễn thị Căn để xác định mắt người bị tật A loại kính người đeo để sửa B người có nhìn rõ vật sáng cách mắt 20 cm không C người có nhìn rõ vật vị trí xác định hay khơng D người có nhìn vật xa hay không Câu 229: Đặt vật sáng nhỏ AB có dạng đoạn thẳng vng góc với trục (A thuộc trục chính) thấu kính hội tụ có tiêu cự 20 cm cách thấu kính 50 cm cho ảnh A’B’ Độ phóng đại ảnh là: 2 A B C D 3 Câu 230: Một người mắt khơng có tật, có khoảng nhìn rõ ngắn 25 cm, quan sát vật sáng nhỏ qua kính lúp có tiêu cự cm Độ bội giác kính lúp người ngắm chừng vô cực là: A B 12,5 C 2,5 D 25 Câu 231: Dây dẫn mang dòng điện khơng tương tác với: A Các điện tích chuyển động B Nam châm chuyển động C Các điện tích đứng yên D Nam châm đứng yên Câu 232: Một ống dây dài l quấn N vòng sít Dòng điện qua ống dây có cường độ I Tại điểm lòng ống dây, cảm ứng từ B có độ lớn xác định N −7 N −7 I I I A B = 4π 10 B B = 4π 10 C B = 4π 107 N l.I D B = 4π 10 l l N l Câu 233: Hạt mang điện tích q chuyển động từ trường với vận tốc v hợp với cảm ứng từ B góc α Lực Loren-xơ tác dụng lên điện tích xác định biểu thức A f = qvB.cosα B f = qvB.sinα C f = qvB2 cos α D f = qv2B sin α Câu 234: Khi mạch có cường độ dòng điện biến thiên mạch xuất suất điện động tự cảm tính công thức ∆i ∆i ∆t ∆t A etc = B etc = -L C etc = D etc = -L L.∆t ∆t ∆i ∆i Câu 235: Hiện tượng phản xạ tồn phần xảy ánh sáng truyền theo chiều từ A Khơng khí vào nước đá B Khơng khí vào thuỷ tinh C Nước vào khơng khí D Khơng khí vào nước Câu 236: Hai dây dẫn thẳng dài, song song cách 32cm không khí, cường độ dòng điện chạy dây I = 5A, cường độ dòng điện chạy dây I = 1A chiều với I1 Điểm M nằm mặt phẳng dây cách dây Cảm ứng từ M có độ lớn: A 5.10-7T B 5.10-6T C 7,5.10-7T D 7,5.10-6T Câu 237: Một ống dây dài 50cm có 100 vòng dây có dòng điện cường độ I = 0,318A, đặt khơng khí Cảm ứng từ điểm bên ống dây có giá trị sau đây? A 8.10-4 T B 1,6.10-5T C 16.10-5T D 8.10-5T Câu 238: Độ lớn lực Lorenxơ không phụ thuộc vào A Độ lớn vận tốc điện tích B Độ lớn cảm ứng từ C Khối lượng điện tích D Giá trị điện tích Câu 239: Lực Lorenxơ lực tác dụng A Điện tích đứng yên điện tích chuyển động B Từ trường điện tích đứng yên C Từ trường điện tích chuyển động D Hai điện tích chuyển động Câu 240: Một vật phẳng AB cao cm đặt vng góc với trục thấu kính hội tụ cách thấu kính 0,5m ta thu ảnh thật A’B' cao cm Khoảng cách từ ảnh tới thấu kính là: A 1,5 cm B 15 cm C 100 cm D 150 cm Câu 241: Chiếu tia sáng từ mơi trường có chiết suất n vào khơng khí, cho tia khúc xạ vng góc với tia phản xạ Góc khúc xạ r trường hợp xác định theo công thức sau đây? 1 A tanr = n B sinr = C tanr = D sinr = n n n Câu 242: Khi ánh sáng truyền từ thuỷ tinh ngồi khơng khí A Tia phản xạ ln vng góc tia tới B Góc khúc xạ bé góc tới C Góc khúc xạ lớn góc tới D Tia khúc xạ tia phản xạ ln vng góc với Câu 243: Độ lớn suất điện động cảm ứng mạch kín xác định theo cơng thức: ∆Φ ∆t ∆Φ A e c = B e c = ∆Φ.∆t C e c = D e c = − ∆t ∆Φ ∆t Câu 244: Từ thông Φ qua khung dây biến đổi, khoảng thời gian 0,2 (s) từ thơng giảm từ 1,2 (Wb) xuống 0,4 (Wb) Suất điện động cảm ứng xuất khung có độ lớn bằng: A (V) B (V) C (V) D (V) Câu 245: Khi tăng đồng thời cường độ dòng điện hai dây dẫn thẳng song song lên lần lực từ tác dụng lên đơn vị dài dây tăng lên: A lần B lần C lần D 12 lần Câu 246: Cho tia sáng từ nước (n = 4/3) khơng khí Sự phản xạ tồn phần xảy góc tới: A i < 490 B i > 420 C i > 490 D i > 430 Câu 247: Chọn câu trả lời Trong tượng khúc xạ ánh sáng: A góc khúc xạ ln bé góc tới B góc khúc xạ ln lớn góc tới C góc khúc xạ tỉ lệ thuận với góc tới D góc tới tăng dần góc khúc xạ tăng dần Câu 248: Phát biểu sai? Lực từ lực tương tác A hai nam châm B hai điện tích đứng yên C hai dòng điện D nam châm dòng điện Câu 249: Phát biểu sai? Suất điện động tự cảm có giá trị lớn khi: A dòng điện tăng nhanh B dòng điện giảm nhanh C dòng điện có giá trị lớn D dòng điện biến thiên nhanh Câu 250: Để xác định chiều dòng điện cảm ứng ta dựa vào: A Quy tắc bàn tay trái B Quy tắc đinh ốc C Định luật Lentz D Định luật cảm ứng điện từ Câu 251: Khi tia sáng truyền từ môi trường sang mơi trường tia khúc xạ: A Ra xa pháp tuyến môi trường chiết quang B Ra xa pháp tuyến môi trường chiết quang C Luôn lại gần pháp tuyến D Luôn xa pháp tuyến Câu 252: Hãy câu sai: A Chiết suất tuyệt đối môi trường suốt lớn B Chiết suất tuyệt đối chân không quy ước C Chiết suất tỉ đối hai môi trường luôn lớn D Chiết suất tuyệt đối cho biết vận tốc truyền ánh sáng môi trường chậm chân không lần Câu 253: Một người mắt cận đeo sát mắt kính -2dp nhìn thấy rõ vật vơ cực mà khơng điều tiết Điểm cực cận C C khơng đeo kính cách mắt 10cm Khi đeo kính, mắt nhìn thấy điểm gần cách mắt bao nhiêu? A 12,5cm B 20cm C 25cm D 50cm Câu 254: Trong hệ SI, đơn vị cảm ứng từ là: A Niutơn mét(N/m) B Fara (F) C Tesla (T) D Niutơn ampe (N/A) Câu 255: Từ trường có đường sức từ: A khép kín B ln có dạng đường tròn đồng tâm,cách C có dạng đường thẳng D song song cách Câu 256: Theo quy tắc bàn tay trái lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng điện A vng góc với vectơ cảm ứng từ B B vng góc với mặt phẳng chứa dây dẫn vectơ cảm ứng từ B C vuông góc với đoạn dây dẫn D có chiều hướng theo vectơ cảm ứng từ B Câu 257: Vật sáng AB đặt vng góc với trục thấu kính hội tụ có độ tụ D = +5dp cách thấu kính khoảng d = 30cm Ảnh A’B’ vật AB qua thấu kính là: A ảnh thật, nằm sau thấu kính, cách thấu kính khoảng 20cm B ảnh ảo, nằm trước thấu kính, cách thấu kính khoảng 60cm C ảnh ảo, nằm trước thấu kính, cách thấu kính khoảng 20cm D ảnh thật, nằm sau thấu kính, cách thấu kính khoảng 60cm Câu 258: Khi ánh sáng từ nước có n = sang khơng khí, góc giới hạn phản xạ tồn phần có giá trị là: o o o o A i gh = 41 48' B i gh = 62 44 ' C i gh = 48 35 ' D i gh = 38 26 ' Câu 259: Khi tia sáng từ mơi trường suốt có chiết suất n tới mặt phân cách với môi trường suốt n (với n2 > n1 ), tia sáng khơng vng góc với mặt phân cách thì: A tia sáng bị gãy khúc qua mặt phân cách hai môi trường B phần tia sáng bị khúc xạ, phần bị phản xạ C tất tia sáng phản xạ trở lại môi trường n D tất tia sáng bị khúc xạ vào môi trường n Câu 260: Chiếu tia sáng từ mơi trường có chiết suất 1/√3 khơng khí với góc tới 30 góc khúc xạ A 300 B 450 C 600 D 150 Câu 261: Chiếu tia sáng từ khơng khí vào mơi trường có chiết suất √3 với góc khúc xạ 30 góc tới có giá trị A 300 B 450 C 600 D 150 Câu 262: Khi ánh sáng từ nước (n = 4/3) sang khơng khí, góc giới hạn phản xạ tồn phần có giá trị là: A igh = 41048’ B igh = 48035’ C igh = 62044’ D igh = 38026’ Câu 263: Cho tia sáng từ nước (n = 4/3) không khí Sự phản xạ tồn phần xảy góc tới: A i < 490 B i > 420 C i > 490 D i > 430 Câu 264: Đặt vật AB=2(cm) trước TKPK có tiêu cự f=-12(cm), cách thấu kính khoảng d=12(cm) ta thu A ảnh thật A’B’, ngược chiều với vật, vô lớn B ảnh ảo A’B’, chiều với vật, vô lớn C ảnh ảo A’B’, chiều với vật, cao (cm) D ảnh thật A’B’, ngược chiều với vật, cao (cm) Câu 265: Khi chùm tia sáng phản xạ tồn phần mặt phân cách hai mơi trường A cường độ sáng chùm khúc xạ cường độ sáng chùm tới B cường độ sáng chùm phản xạ cường độ sáng chùm tới C cường độ sáng chùm khúc xạ bị triệt tiêu D B C Câu 266: Phát biểu sau không đúng? A Ta ln có tia khúc xạ tia sáng từ mơi trường có chiết suất nhỏ sang mơi trường có chiết suất lớn B Ta ln có tia khúc xạ tia sáng từ môi trường có chiết suất lớn sang mơi trường có chiết suất nhỏ C Khi chùm tia sáng phản xạ toàn phần khơng có chùm tia khúc xạ D Khi có phản xạ tồn phần, cường độ sáng chùm phản xạ gần cường độ sáng chùm sáng tới Câu 267: Nhận xét sau thấu kính phân kì khơng đúng? A Với thấu kính phân kì, vật thật cho ảnh thật B Với thấu kính phân kì, vật thật cho ảnh ảo C Với thấu kính phân kì, có tiêu cự f âm D Với thấu kính phân kì, có độ tụ D âm Câu 268: Muốn giảm hao phí toả nhiệt dòng Phu gây khối kim loại, người ta thường: A chia khối kim loại thành nhiều kim loại mảnh ghép cách điện với đặt song song với đường sức từ B tăng độ dẫn điện cho khối kim loại C sơn phủ lên khối kim loại lớp sơn cách điện D chia khối kim loại thành nhiều kim loại mảnh ghép cách điện với đặt vng góc với đường sức từ Câu 269: Mơt khung dây hình chữ nhật ABCD gồm 20 vòng dây, AB = 5cm; AD = 4cm Khung đặt từ trường đều, đường sức từ vng góc với mặt phẳng khung Quay khung dây 60 quanh cạnh AB, tìm độ biến thiên từ thông qua khung biết B = 3.10-3T A 12.10-9 Wb B 12.10-5 Wb C 6.10-9 Wb D 12.10-4 Wb Câu 270: Từ thơng qua vòng dây đặt từ trường không phụ thuộc vào A độ lớn cảm ứng từ B B.diện tích vòng dây → C góc mặt phẳng vòng dây B D hình dạng vòng dây Câu 271: Một khung dây phẳng có diện tích 25 (cm ) gồm 100 vòng dây đặt từ trường có vectơ cảm ứng từ vng góc với mặt phẳng khung dây có độ lớn 2,4.10 -3 (T) Người ta cho từ trường giảm đặn đến khoảng thời gian 0,4 (s) Suất điện động cảm ứng xuất khung là: A 150 (V) B 1,5 (mV) C 15 (V) D 15 (mV) Câu 272: Đơn vị hệ số tự cảm Henry(H), với 1H A 1V/A B 1J/A2 C 1V.A D 1J.A2 Câu 273: Một nam châm luồn qua cuộn dây dẫn Dòng điện cảm ứng lớn A nam châm chuyển động nhanh qua cuộn dây B nam châm chuyển động chậm qua cuộn dây C cực bắc nam châm luồn qua cuộn dây trước D cực nam nam châm luồn qua cuộn dây trước Câu 274: Vòng dây chuyển động song song với đường sức từ từ trường Suất điện động cảm ứng vòng dây A khơng B phụ thuộc vào diện tích vòng dây C phụ thuộc vào hình dạng vòng dây D phụ thuộc vào độ lớn B Câu 275: Phát biểu sau SAI? Người ta nhận từ trường tồn xung quanh dây dẫn mang dòng điện A có lực tác dụng lên dòng điện khác đặt song song cạnh B có lực tác dụng lên kim nam châm đặt song song cạnh C có lực tác dụng lên hạt mang điện chuyển động dọc theo D có lực tác dụng lên hạt mang điện đứng yên đặt bên cạnh Câu 276: Phát biểu sau SAI? A Qua điểm từ trường ta vẽ đường sức từ B Đường sức từ nam châm thẳng tạo xung quanh đường thẳng C Đường sức mau nơi có cảm ứng từ lớn, đường sức thưa nơi có cảm ứng từ nhỏ D Các đường sức từ đường cong kín vơ hạn hai đầu Câu 277: Dây dẫn mang dòng điện khơng tương tác với A điện tích chuyển động B nam châm đứng yên C điện tích đứng yên D nam châm chuyển động Câu 278: Phát biểu sau SAI? A Lực từ tác dụng lên dòng điện có phương vng góc với dòng điện B Lực từ tác dụng lên dòng điện có phương vng góc với đường cảm ứng C Lực từ tác dụng lên dòng điện có phương vng góc với mặt phẳng chứa dòng điện đường cảm ứng D Lực từ tác dụng lên dòng điện có phương tiếp thuyến với đường cảm ứng Câu 279: Một đoạn dây dẫn thẳng MN dài cm có dòng điện I = A đặt từ trường có cảm ứng từ B = 0,5 T Lực từ tác dụng lên đoạn dây có độ lớn F = 7,5.10 –2 N Góc α hợp dây MN đường cảm ứng từ A 5° B 30° C 60° D 90° Câu 280: Một dây dẫn thẳng có dòng điện I đặt vùng khơng gian có từ trường hình vẽ I B Lực từ tác dụng lên dây có A phương ngang, hướng sang trái B phương ngang, hướng sang phải C phương thẳng đứng, hướng lên D phương thẳng đứng, hướng xuống Câu 281: Một dòng điện chạy dây dẫn thẳng, dài Tại điểm A cách dây 10 (cm) cảm ứng từ dòng điện gây có độ lớn 2.10–5 (T) Cường độ dòng điện chạy dây A 10 (A) B 20 (A) C 30 (A) D 50 (A) Câu 282: Một ống dây dài 50 cm, cường độ dòng điện chạy qua vòng dây A Cảm ứng từ bên ống dây có độ lớn B = 25.10–4 T Số vòng dây ống dây A 250 B 320 C 418 D 497 Câu 283: Phương lực Lorenxơ A Trùng với phương vectơ cảm ứng từ B Trùng với phương vectơ vận tốc hạt mang điện C Vng góc với mặt phẳng hợp vectơ vận tốc hạt vectơ cảm ứng từ D Trùng với mặt phẳng tạo vectơ vận tốc hạt vectơ cảm ứng từ Câu 284: Một electron bay vào khơng gian có từ trường có cảm ứng từ B = 0,2 T với vận tốc ban đầu v o = 2.105 m/s ur vng góc với B Lực Lorenxơ tác dụng vào electron có độ lớn A 3,2.10–14 (N) B 6,4.10–14 (N) C 3,2.10–15 (N) D 6,4.10–15 (N) Câu 285: Một diện tích S đặt từ trường có cảm ứng từ B, góc vectơ cảm ứng từ vectơ pháp tuyến α Từ thơng qua diện tích S tính theo công thức A Φ = BS.sin α B Φ = BS.cos α C Φ = BS.tan α D Φ = BS.cot α Câu 286: Đơn vị từ thông A Tesla (T) B Ampe (A) C Vêbe (Wb) D Vôn (V) Câu 287: Phát biểu sau khơng đúng? A Khi có biến đổi từ thơng qua mặt giới hạn mạch điện, mạch xuất suất điện động cảm ứng Hiện tượng gọi tượng cảm ứng điện từ B Dòng điện xuất có biến thiên từ thơng qua mạch điện kín gọi dòng điện cảm ứng C Dòng điện cảm ứng có chiều cho từ trường sinh ln ngược chiều với chiều từ trường sinh D Dòng điện cảm ứng có chiều cho từ trường sinh có tác dụng chống lại nguyên nhân sinh Câu 288: Độ lớn suất điện động cảm ứng mạch kín xác định theo công thức ∆Φ ∆t ∆Φ A e c = B e c = ∆Φ.∆t C ec = D ec = − ∆t ∆Φ ∆t Câu 289: Dòng điện qua ống dây tăng dần theo thời gian từ I = 0,2 (A) đến I2 = 1,8 (A) khoảng thời gian 0,01 (s) Ống dây có hệ số tự cảm L = 0,5 (H) Suất điện động tự cảm ống dây A 10 (V) B 80 (V) C 90 (V) D 100 (V) Câu 290: Một khung dây dẫn hình chữ nhật có kích thước 3x4 (cm²) đặt từ trường cảm ứng từ B = 5.10 –4 T Vectơ cảm ứng từ hợp với mặt phẳng khung góc 30° Từ thơng qua khung dây dẫn A 3.10–3 (Wb) B 3.10–5 (Wb) C 3.10–7 (Wb) D 6.10–7 (Wb) Câu 291: Một khung dây phẳng có diện tích 20 (cm²) gồm 100 vòng dây đặt từ trường có vectơ cảm ứng từ vng góc với mặt phẳng khung dây có độ lớn 2.10 –4 (T) Người ta cho từ trường giảm đặn đến khoảng thời gian 0,01 (s) Suất điện động cảm ứng xuất khung A 40 (V) B 4,0 (V) C 0,4 (V) D 4.10–3 (V) Câu 292: Đơn vị hệ số tự cảm A Vôn (V) B Tesla (T) C Vêbe (Wb) D Henri (H) Câu 293: Cho đoạn dây dẫn mang dòng điện I đặt song song với đường sức từ, chiều dòng điện ngược chiều với chiều đường sức từ Khi A lực từ không tăng cường độ dòng điện B lực từ giảm giảm cường độ dòng điện C lực từ giảm tăng cường độ dòng điện D lực từ đổi chiều ta đổi chiều dòng điện Câu 294: Hai điểm M N gần dòng điện thẳng dài Khoảng cách từ M đến dòng điện lớn gấp hai lần khoảng cách từ N đến dòng điện Độ lớn cảm ứng từ M N B M BN A BM = 2BN B BM = 4BN C BN = 2BM D BN = 4BM Câu 295: Chọn câu sai Suất điện động tự cảm mạch điện có giá trị lớn A Cường độ dòng điện mạch có giá trị lớn B Cường độ dòng điện mạch biến thiên nhanh C Cường độ.dòng điện mạch tăng nhanh D Cường độ dòng điện mạch giảm nhanh Câu 296: Mơt khung dây dẫn có 1000 vòng đặt từ trường cho đường cảm ứng từ vng góc với mặt phẳng khung Diện tích vòng dây 0,02m Cảm ứng từđược làm giảm đặn từ 0,5T đến 0,2T thời gian 0,1s Suất điện động toàn khung dây có giá trị sau đây? A 0,6V B 6V C 60V D 12V Câu 297: Nếu vòng dây quay từ trường đều, dòng điện cảm ứng: A đổi chiều sau vòng quay B đổi chiều sau nửa vòng quay C đổi chiều sau phần tư vòng quay D khơng đổi chiều Câu 298: Một khung dây phẳng có diện tích 12cm đặt từ trường cảm ứng từ B = 5.10 -2T, mặt phẳng khung dây hợp với đường cảm ứng từ góc 300 Tính độ lớn từ thơng qua khung: A 2.10-5Wb B 3.10-5Wb C 4.10-5Wb D 5.10-5Wb Câu 299: Từ thông qua mạch điện phụ thuộc vào: A đường kính dây dẫn làm mạch điện B điện trở suất dây dẫn C khối lượng riêng dây dẫn D hình dạng kích thước mạch điện Câu 300: Một cuộn cảm có độ tự cảm 0,1H, có dòng điện biến thiên 200A/s suất điện động tự cảm xuất có giá trị: A 10V B 20V C 0,1kV D 2kV Câu 301: Dòng điện cảm ứng xuất ống dây kín thay đổi: A Chiều dài ống dây B Khối lượng ống dây C Từ thông qua ống dây D Cả A, B C Câu 302: Một cuộn dây phẳng, có 100 vòng, diện tích 3,14.10 -2 (m2) Cuộn dây đặt từ trường vng góc với đường cảm ứng từ Nếu cho cảm ứng từ tăng đặn từ 0,2T lên gấp đôi thời gian 0,1s Suất điện động cảm ứng cuộn dây có giá trị nào? A 0,628 V B 6,28V C 1,256V D Một giá trị khác Câu 303: Theo định luật Lenxơ, dòng điện cảm ứng: A xuất q trình mạch kín chuyển động ln có thành phần vận tốc song song với đường sức từ B xuất q trình mạch kín chuyển động ln có thành phần vận tốc vng góc với đường sức từ C có chiều cho từ trường chống lại nguyên nhân sinh D có chiều cho từ trường chống lại nguyên nhân làm mạch điện chuyển động Câu 304: Một hình chữ nhật có diện tích 12 cm đặt từ trường có cảm ứng từ B = 5.10 -4T, véc tơ cảm ứng từ hợp với mặt phẳng góc 300 Tính từ thơng qua hình chữ nhật đó: A 2.10-7Wb B 3.10-7Wb C 4.10-7Wb D 5.10-7Wb Câu 305: Phát biểu sau không đúng? A Khi có biến đổi từ thơng qua mặt giới hạn mạch điện, mạch xuất suất điện động cảm ứng Hiện tuợng gọi tợng cảm ứng điện từ B Dòng điện xuất có biến thiên từ thơng qua mạch điện kín gọi dòng điện cảm ứng C Dòng điện cảm ứng có chiều cho từ trờng sinh nguợc chiều với chiều từ trờng sinh D Dòng điện cảm ứng có chiều cho từ trờng sinh có tác dụng chống lại nguyên nhân sinh Câu 306: Các chất sắt từ bị nhiễm từ mạnh do: A chất sắt từ chất nghịch từ B chất sắt từ chất thuận từ C chất sắt từ có dòng điện phân tử gây từ trường D chất sắt từ có miền nhiễm từ tự nhiên giống kim nam châm nhỏ Câu 307: Hai dây dẫn thẳng, dài song song cách 32 (cm) khơng khí, cường độ dòng điện chạy dây I = (A), cường độ dòng điện chạy dây I Điểm M nằm mặt phẳng dòng điện, khoảng dòng điện cách dòng I2 (cm) Để cảm ứng từ M khơng dòng điện I có A cường độ I2 = (A) chiều với I1 B cường độ I2 = (A) chiều với I1 C cường độ I2 = (A) ngược chiều với I1 D cường độ I2 = (A) ngược chiều với I1 Câu 308: Tại tâm dòng điện tròn cường độ 5A người ta đo cảm ứng từ B = 31,4.10 -6T Đường kính dòng điện tròn là: A 2cm B 1cm C 10cm D 20cm Câu 309: Hạt có khối lượng m = 6,67.10 -27 (kg), điện tích q = 3,2.10 -19 (C) Xét hạt α có vận tốc ban đầu không đáng kể tăng tốc hiệu điện U = 10 (V) Sau tăng tốc bay vào vùng khơng gian có từ trường B = 1,8 (T) theo hướng vng góc với đường sức từ Vận tốc hạt α từ trường lực Lorenxơ tác dụng lên hạt có độ lớn A v = 9,8.106 (m/s) f = 5,64.10-12 (N) B v = 4,9.106 (m/s) f = 1.88.10-12 (N) -12 C v = 4,9.10 (m/s) f = 2,82.10 (N) D v = 9,8.106 (m/s) f = 2,82.10-12 (N) Câu 310: Hạt proton chuyển động theo quỹ đạo tròn bán kính 500cm tác dụng từ trường B=10 -2 T Chu kì chuyển động proton là: A 6,6.10-6s B 3,6.10-12 s C 1,3.10-8s D 3,6.1012 s Câu 311: Một khung dây phẳng, diện tích 20 (cm 2), gồm 10 vòng dây đặt từ trường Vectơ cảm ứng từ làm thành với mặt phẳng khung dây góc 30 có độ lớn B = 2.10 -4 (T) Người ta làm cho từ trường giảm đến không khoảng thời gian 0,01 (s) Suất điện động cảm ứng xuất khung dây khoảng thời gian từ trường biến đổi là: A 3,46.10-4 (V) B 4.10-4 (V) C (mV) D 0,2 (mV) Câu 312: Dùng loại dây đồng đường kính 0,5mm, bên ngồi có phủ lớp sơn cách điện mỏng quấn quanh hình trụ tạo thành ống dây, vòng dây quấn sát Cho dòng điện 0,1A chạy qua vòng dây cảm ứng từ bên ống dây bằng: A 25.10-5T B 18,6.10-5T C 30.10-5T D 26,1.10-5T Câu 313: Một tia sáng từ nước (n = 4/3) không khí Sự phản xạ tồn phần xảy góc tới A i > 430 B i > 420 C i > 490 D i < 490 ... Điều sau nói tạo ảnh vật qua thấu kính hội tụ: A Vật thật luôn cho ảnh thật B Vật thật cho ảnh thật đặt vật khoảng từ quang tâm O đến tiêu điểm vật F C Vật thật cho ảnh thật đặt vật khoảng từ quang... với vật B Cùng chiều với vật C Cùng kích thước với vật D Kích thước nhỏ vật Câu 49 Ảnh vật thật tạo thấu kính phân kỳ khơng bao giờ: A Là ảnh thật B Là ảnh ảo C Cùng chiều với vật D Nhỏ vật Câu... ảnh vật k > khi: A k = − d' d B k = A Ảnh chiều với vật B Ảnh ngược chiều với vật C Ảnh nhỏ vật D Ảnh lớn vật Câu 51 Khi vật thật cách thấu kính hội tụ khoảng tiêu cự thì: A Ảnh ảo, chiều lớn vật
- Xem thêm -

Xem thêm: on tập vật lí 11, on tập vật lí 11