HOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN lý THU THUẾ tại CHI cục THUẾ THÀNH PHỐ ĐÔNG hà

100 26 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2019, 16:29

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Ế ĐOÀN XUÂN TIẾN H U HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ H TẾ THU THUẾ TẠI CHI CỤC THUẾ H Ọ C KI N THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ ẠI Chuyên Ngành: Quản lý kinh tế Ư Ờ N G Đ Mã Số: 60 34 04 10 TR LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN VĂN PHÁT HUẾ, 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng, số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực, xác chƣa đƣợc sử dụng để bảo vệ học vị nào, giúp đỡ cho việc hoàn thành luận văn đƣợc cảm ơn Tôi xin cam đoan rằng, thông tin trích dẫn sử dụng luận văn đƣợc rõ nguồn gốc Quảng Trị, tháng … năm 2019 H U Ế Ngƣời cam đoan TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ ĐOÀN XUÂN TIẾN i LỜI CẢM ƠN Luận văn kết trình học tập, nghiên cứu, kết hợp với kinh nghiệm thực tiễn công tác nhƣ nỗ lực, cố gắng thân Đạt đƣợc kết này, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo sau đại học, Khoa, Phòng chức quý Thầy, Cô giáo Trƣờng Đại học Kinh tế - Đại học uế tận tình giúp đỡ, hỗ trợ cho tơi Đặc biệt, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Thầy giáo PGS.TS Nguyễn Văn Phát, ngƣời trực tiếp hƣớng dẫn khoa học dày công giúp đỡ tơi suốt q trình nghiên cứu hồn thành luận văn phố Đơng H U Ế Tơi xin chân thành cảm ơn lãnh đạo, cán công chức Chi cục thuế thành doanh nghiệp tr n địa àn tạo điều kiện cho hoàn thành TẾ luận văn KI N H Cuối cùng, tơi xin cảm ơn gia đình, ạn è động viên, khích lệ tơi suốt q trình học tập hoàn thành luận văn Ọ C Mặc dù thân cố gắng nhƣng luận văn không tránh khỏi hạn H chế thiếu sót Tơi mong nhận đƣợc góp ý chân thành quý Thầy, q Cơ ẠI giáo; đồng chí đồng nghiệp để luận văn đƣợc hoàn thiện G Đ Xin chân thành cảm ơn! TR Ư Ờ N Tác giả luận văn ĐỒN XN TIẾN ii TĨM LƢỢC LUẬN VĂN Họ tên học viên: ĐOÀN XUÂN TIẾN Chuyên ngành: Quản lý kinh tế ứng dụng, niên khóa: 2017-2019 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS TS NGUYỄN VĂN PHÁT T n đề tài: HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ THU THUẾ TẠI CHI CỤC THUẾ THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ Tính cấp thiết đề tài Trong tài quốc gia, thuế giữ vai trò quan trọng, nguồn thu chủ yếu ngân sách Nhà nƣớc công cụ điều tiết vĩ mô kinh tế- xã hội Chi cục H U Ế thuế thành phố Đông thực quản lý thu thuế tr n địa bàn thành phố Đông theo phân cấp Cục thuế tỉnh Quảng Trị Kết thu thuế hàng năm hồn TẾ thành dự tốn pháp lệnh đƣợc giao Tuy nhiên, cơng tác quản lý thu thuế KI N H tồn nhiều vấn đề trình tổ chức quản lý thu thuế Chính thế, việc hồn thiện q trình tổ chức quản lý thu thuế vấn đề quan trọng Ọ C Phƣơng pháp nghiên cứu H Luận văn sử dụng phƣơng pháp thống kê mô tả, so sánh, phân tích chuỗi ẠI liệu theo thời gian G Đ Kết nghiên cứu đóng góp luận văn N Công tác quản lý thu thuế Chi cục thuế thành phố Đông giai đoạn 2015 Ư Ờ – 2017 ln hồn thành dự tốn thu thuế pháp lệnh đƣợc giao Công tác quản lý thu TR thuế ản thực quy định pháp luật, quy trình quản lý thuế Tuy nhiên tồn hạn chế yếu cần khắc phục Các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý thu thuế Chi cục Thuế thành phố Đơng đến năm 2020, gồm: Hồn thiện nâng cao hiệu cơng tác phân tích, dự báo, xây dựng lập dự tốn thu thuế; cơng tác kiểm tra thuế, quản lý nợ cƣỡng chế nợ thuế, kê khai, kế toán thuế, tuyên truyền, hỗ trợ ngƣời nộp thuế; phối hợp với ban ngành chức công tác quản lý thu thuế; công tác kiểm tra nội đào tạo, bồi dƣỡng nguồn nhân lực iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CNKD : Cá nhân kinh doanh CQT : Cơ quan thuế DN : Doanh nghiệp DNTN : Doanh nghiệp tƣ nhân GTGT : Giá trị gia tăng Hội đồng nhân dân Hồ sơ khai thuế : Hội đồng tƣ vấn thuế HTX : Hợp tác xã KBNN : Kho bạc Nhà nƣớc NNT : Ngƣời nộp thuế NSNN : Ngân sách nhà nƣớc NQD : Ngoài quốc doanh H U H KI N ĐTVT Ế : HSKT TẾ ĐND Quản lý nợ cƣỡng chế nợ thuế Ọ C QLN&CCNT : Sử dụng đất SDĐPNN : Sử dụng đất phi nông nghiệp SDĐNN : Sử dụng đất nông nghiệp Tabmis : Ư Ờ N G Đ ẠI H SDĐ Chƣơng trình phần mềm hệ thống thông tin quản lý ngân sách nghiệp vụ kho bạc Trƣớc bạ : Hệ thống quản lý thuế tập trung TNCN : Thu nhập cá nhân TNHH : Trách nhiệm hữu hạn TKT : Tờ khai thuế TTĐB : Tiêu thụ đặc biệt UBND : Ủy ban nhân dân TMS TR : TB iv MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Danh mục chữ viết tắt iv Mục lục v Danh mục ảng iểu viii Danh mục sơ đồ ix PHẦN I PHẦN MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài nghi n cứu H U Ế Mục ti u nghi n cứu Đối tƣợng phạm vi nghi n cứu TẾ Phƣơng pháp nghi n cứu KI N H Nội dung nghi n cứu PHẦN II NỘI DUNG NGHIÊN CỨU Ọ C CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỂN VỀ QUẢN LÝ THU THUẾ H 1.1 N ỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ T UẾ ẠI 1.1.1 Khái niệm thuế G Đ 1.1.2 Đặc điểm thuế N 1.1.3 Phân loại thuế Ư Ờ 1.1.4 Vai trò thuế TR 1.2 N ỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ T U T UẾ 1.2.1 Khái niệm, mục ti u nguy n tắc quản lý thu thuế 1.2.2 Phƣơng thức, nội dung quản lý thu thuế 12 1.2.3 Các chủ thể li n quan đến quản lý thu thuế 15 1.2.4 Các nhân tố ảnh hƣởng đến quản lý thu thuế 16 1.2.5 Tổ chức quản lý thu thuế 18 1.2.6 Nghĩa vụ ngƣời nộp thuế 20 1.3 Ệ T ỐNG C Ỉ SỐ ĐÁN GIÁ OẠT ĐỘNG QUẢN LÝ T U T UẾ 21 1.3.1 Tổng thu nội địa ngành thuế quản lý tr n dự toán pháp lệnh đƣợc giao 21 v 1.3.2 Chỉ số tuân thủ NNT 21 1.3.3 Chỉ số quản lý nợ cƣỡng chế nợ thuế 21 1.3.4 Chỉ số kiểm tra 22 1.3.5 Chỉ số n truyền hỗ trợ 23 1.4 KIN NG IỆM QUẢN LÝ T U T UẾ TẠI MỘT SỐ C I CỤC T UẾ VÀ BÀI ỌC KIN NG IỆM ĐỐI VỚI C I CỤC T UẾ T ÀN P Ố ĐÔNG À25 1.4.1 Kinh nghiệm quản lý thu thuế số Chi cục thuế 25 1.4.2 Bài học kinh nghiệm Chi cục thuế thành phố Đông 26 CHƢƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU THUẾ TẠI CHI H U Ế CỤC THUẾ THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ 28 2.1 ĐẶC ĐIỂM TỰ N IÊN, KIN TẾ - XÃ ỘI T ÀN P Ố ĐÔNG À 28 TẾ 2.1.1 Đặc điểm điều kiện tự nhi n 28 KI N H 2.1.2 Đặc điểm kinh tế - xã hội 28 2.2 CƠ CẤU TỔ C ỨC BỘ MÁY VÀ C ỨC NĂNG, N IỆM VỤ CỦA C I Ọ C CỤC T UẾ T ÀN P Ố ĐÔNG À 29 H 2.2.1 Cơ cấu tổ chức ộ máy 29 ẠI 2.2.2 Chức năng, nhiệm vụ 31 GIÁ T ỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ T U T UẾ TẠI C I N 2.3 ĐÁN G Đ 2.2.3 Tình hình nguồn nhân lực 33 Ư Ờ CỤC T UẾ T ÀN P Ố ĐÔNG À 35 TR 2.3.1 Công tác thực dự toán thu thuế giai đoạn 2015-2017 35 2.3.2 Công tác quản lý đăng ký, k khai, kế toán thuế 40 2.3.3 Công tác quản lý nợ cƣỡng chế nợ thuế 45 2.3.4 Công tác kiểm tra thuế 49 2.3.5 Công tác tuyên truyền, hỗ trợ ngƣời nộp thuế 54 2.4 ĐÁN GIÁ CỦA CÁN BỘ CÔNG C ỨC T UẾ VÀ NGƢỜI NỘP T UẾ ĐỐI VỚI CÔNG TÁC QUẢN LÝ T U T UẾ TẠI C I CỤC T UẾ T ÀN P Ố ĐÔNG À 56 2.4.1 Thông tin tổng hợp đối tƣợng điều tra 56 vi 2.4.2 Đánh giá đối tƣợng điều tra công tác quản lý thu thuế Chi cục thuế thành phố Đông 57 2.5 ĐÁN GIÁ C UNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ T U T UẾ TẠI C I CỤC T UẾ T ÀN P Ố ĐÔNG À 62 2.5.1 Kết 62 2.5.2 ạn chế nguy n nhân 65 CHƢƠNG ĐỊNH HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ THU THUẾ TẠI CHI CỤC THUẾ THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ 69 3.1 ĐỊN ƢỚNG 69 H U Ế 3.2 GIẢI P ÁP 71 3.2.1 ồn thiện cơng tác kiểm tra thuế 71 TẾ 3.3.2 ồn thiện cơng tác quản lý nợ cƣỡng chế nợ thuế 73 KI N H 3.2.3 ồn thiện cơng tác n truyền, hỗ trợ NNT 74 3.2.4 ồn thiện cơng tác đăng ký, k khai, kế toán thuế 76 Ọ C 3.2.5 Nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực 76 H 3.2.6 iện đại hóa cơng nghệ thơng tin quản lý thu thuế 77 ẠI 3.2.7 Nâng cao hiệu công tác phối hợp quản lý thu thuế 78 G Đ PHẦN III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 79 N KẾT LUẬN 79 Ư Ờ KIẾN NG Ị 80 TR 2.1 Đối với Bộ Tài 80 2.2 Đối với Tổng cục thuế 81 2.3 Đối với Cục thuế 81 2.4 Đối với Thành ủy, UBND thành phố Đông 82 TÀI LIỆU THAM KHẢO 83 PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA 85 vii DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Quy mô, cấu cán ộ Chi cục thuế Đông 34 Bảng 2.2: Kết thực dự toán giai đoạn 2015-2017 36 Bảng 2.3: Kết thực dự toán lĩnh vực, sắc thuế giai đoạn 2015-2017 37 Kết thu nộp theo lĩnh vực, sắc thuế giai đoạn 2015 - 2017 38 Bảng 2.5: Tỷ trọng số thu lĩnh vực, sắc thuế giai đoạn 2015 - 2017 39 Bảng 2.6: Kết quản lý NNT hoạt động giai đoạn 2015-2017 41 Bảng 2.7: Số lƣợng DN phá sản, giải thể, tạm ngừng hoạt động 42 Bảng 2.8: Tình hình nộp tờ khai thuế giai đoạn 2015-2017 44 Bảng 2.9: Tổng hợp tình hình nợ thuế giai đoạn 2015 - 2017 47 Bảng 2.10: Kết công tác quản lý nợ thuế giai đoạn 2015 – 2017 49 Bảng 2.11: Kết kiểm tra SKT trụ sở CQT giai đoạn 2015-2017 51 Bảng 2.12: Kết kiểm tra thuế giai đoạn 2015-2017 53 Bảng 2.13: Kết công tác n truyền, hỗ trợ NNT 55 Bảng 2.14: Kết đánh giá công tác quản lý đăng ký, k khai, Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ H U Ế Bảng 2.4: G kế toán thuế 58 Kết đánh giá công tác QLN & CCNT 59 Bảng 2.16 Kết đánh giá công tác kiểm tra thuế 60 Ờ Ư Kết đánh giá công tác n truyền, hỗ trợ NNT 61 TR Bảng 2.17 N Bảng 2.15 viii DANH MỤC SƠ ĐỒ TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ H U Ế Sơ đồ 2.1: Sơ đồ tổ chức ộ máy Chi cục thuế thành phố Đông à………… 30 ix 3.2.4 Hồn thiện cơng tác đăng ký, kê khai, kế toán thuế Hiện nay, việc tự kê khai, tự nộp thuế NNT chế quản lý thu thuế theo hƣớng NNT tự kê khai, tự chịu trách nhiệm, quan thuế thực chức kiểm tra, giám sát Vì vậy, Chi cục thuế cần quan tâm đạo thực giải pháp sau: - Bộ phận kê khai – kế toán thuế phải thƣờng xuyên kiểm tra, rà soát trƣờng hợp NNT chƣa thực việc nộp SKT để kịp thời thông báo nhắc nhở NNT Đối với trƣờng hợp không nộp HSKT sau 03 lần thông báo nhắc nhở cần kịp thời phối hợp với Đội kiểm tra thuế để xác minh tình trạng hoạt động theo quy H U Ế định Từ đó, thực việc phân loại trạng thái hoạt động NNT hệ thống quản lý thuế tập trung quan thuế kịp thời, xác H SKT theo KI N quy định để nâng cao tính tuân thủ NNT TẾ - Xử lý nghi m trƣờng hợp khơng nộp nộp chậm - Tích cực hỗ trợ, hƣớng dẫn, giải đáp thắc mắc li n quan đến việc sử dụng Ọ C phần mềm hỗ trợ kê khai nộp thuế, điều chỉnh kịp thời sai sót NNT H việc nộp tiền thuế để đảm bảo thực việc tự kê khai, tự nộp thuế NNT theo ẠI quy định pháp luật G Đ 3.2.5 Nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực N Ðảng Nhà nƣớc coi trọng vai trò ngƣời, ln khẳng định quan Ư Ờ điểm coi ngƣời (đặc biệt đội ngũ cán ộ) trung tâm phát triển, TR công xây dựng bảo vệ Tổ quốc Trong thời gian, công tác cán Chi cục thuế có hạn chế định làm giảm hiệu công tác quản lý thu thuế Do đó, thời gian đến cơng tác cán bộ, Chi cục thuế cần quan tâm thực số giải pháp sau: - Chú trọng công tác đào tạo cử cán tham gia lớp đào tạo lại chuyên môn nghiệp vụ, bồi dƣỡng kiến thức pháp luật, kỹ xử lý công việc để nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực - Tăng cƣờng kỷ cƣơng, kỷ luật thi hành cơng vụ tồn Chi cục thuế, cán bộ, công chức tiếp xúc trực tiếp, thực kiểm tra, làm việc với ngƣời dân, 76 doanh nghiệp Tổ chức triển khai thực có hiệu Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 Thủ tƣớng Chính phủ tăng cƣờng kỷ luật kỷ cƣơng cơng vụ quan hành nhà nƣớc cấp Chỉ thị số 05/CT-BTC ngày 07/11/2016 Bộ trƣởng Bộ Tài việc tăng cƣờng kỷ luật, kỷ cƣơng hành thi hành cơng vụ Đẩy mạnh công tác kiểm tra nội Chi cục thuế công tác quản lý thu thuế nhằm xác định tính xác, hiệu cơng tác quản lý thu thuế Từ đó, nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần tận tụy phục vụ Nhân dân cán công chức thực thi cơng vụ đƣợc giao, tạo hình ảnh tốt đẹp quan thuế, cán công chức thuế, tạo thuận lợi cho ngƣời nộp thuế H U Ế giao dịch hành thuế, thực hồn thành dự tốn thu thuế đƣợc giao - Bố trí hòm thƣ góp ý, phản ánh, số điện thoại đƣờng dây nóng TẾ Đội thuế vị trí thuận lợi để tiếp nhận ý kiến phản ánh, tố cáo ngƣời nộp KI N H thuế thái độ giao tiếp, hành vi sách nhiễu, tiêu cực cán công chức thực thi công vụ Ọ C 3.2.6 Hiện đ i hóa cơng nghệ thơng tin quản lý thu thuế H Cùng với xuất Chính phủ điện tử thƣơng mại điện tử, hoạt Đ ẠI động kinh doanh ngày trở n n phong phú đa dạng, đòi hỏi cơng tác quản lý G thuế phải có ƣớc chuyển biến việc quản lý NNT Do đó, đại hóa, Ờ N tin học hóa cơng tác quản lý thu thuế tất yếu khách quan cấp bách Vì vậy, Ư Chi cục thuế cần thực số giải pháp sau: TR - Tiếp tục hồn thiện sở hạ tầng kỹ thuật cơng nghệ thông tin đại, dễ kết nối, nâng cấp, đảm bảo an ninh, an tồn có khả hoạt động liên tục - Tiếp tục có kế hoạch đào tạo trình độ tin học cho cán cơng chức thuế theo chƣơng trình phù hợp với đối tƣợng trình độ khác nhƣ: + Đào tạo cán tin học trình độ cao để quản trị mạng nội bộ, phát triển ứng dụng phần mềm quản lý thuế ngành, nghiên cứu nắm bắt thành tựu tin học để áp dụng trong công tác quản lý thuế + Để triển khai ứng dụng ngành vận hành hệ thống, đối tƣợng đƣợc đào tạo cán làm công tác tin học 77 + Tiếp tục đào tạo để nâng cao trình độ tin học cán công chức làm công tác chuyên môn nghiệp vụ thuế Để từ đó, cán cơng chức thuế khơng giỏi chun mơn nghiệp vụ, mà phải sử dụng thành thạo phần mềm quản lý thuế, cập nhật thơng tin NNT, sách thuế, tài Nhà nƣớc kịp thời, xác 3.2.7 Nâng cao hiệu công tác phối hợp quản lý thu thuế Hiện nay, Luật Quản lý thuế quy định rõ trách nhiệm quan, an ngành công tác quản lý thuế Tuy nhiên, thực tế công tác phối hợp quản lý thuế quan thuế quan, an ngành hiệu chƣa cao, ý thức H U Ế việc quản lý thu thuế trách nhiệm quan thuế dẫn đến phối hợp thiếu đồng Để khắc phục hạn chế này, Chi cục thuế cần thực hiện: TẾ - Rà soát, sửa đổi bổ sung quy chế phối hợp công tác quản lý thuế đối KI N H với ban ngành chức để nâng cao hiệu công tác phối hợp, thực quy định công tác quản lý thuế ĐND, UBND thành an ngành công tác quản lý thu thuế ĐND, UBND thành phố chế, sách, cải ẠI - Chủ động đề xuất với H phố quan, Ọ C - Tranh thủ kịp thời đạo Cục thuế, Thành ủy, G Đ cách thủ tục hành nhằm thu hút, mời gọi đầu tƣ tr n địa àn để tạo nguồn thu TR Ư Ờ N bền vững 78 PHẦN III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN Mục tiêu luận văn qua nghiên cứu sở lý luận thực tiễn công tác quản lý thu thuế Chi cục thuế thành phố Đông để xác định kết đạt đƣợc nhƣ hạn chế công tác quản lý thu thuế doanh nghiệp, qua đề xuất giải pháp hoàn thiện thời gian đến Qua trình nghiên cứu, kết luận: Chi cục thuế thành phố Đông thực công tác quản lý thu thuế theo Ế mơ hình chức năng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin quản lý thuế, H U việc cấu, xếp nguồn nhân lực ảo đảm đạo thống tính chủ TẾ động cơng chức thuế, góp phần nâng cao hiệu quản lý thuế Công tác tuyên H truyền, phổ biến pháp luật thuế đƣợc trọng từ giúp cho nhận thức KI N NNT chủ trƣơng, đƣờng lối Đảng, pháp luật Nhà nƣớc lĩnh vực Ọ C thuế đƣợc nâng lên Công tác khai thuế qua mạng, nộp thuế điện tử đƣợc triển khai thực hiện, góp phần giảm thiểu chi phí, thời gian cho NNT, giảm áp lực H khối lƣợng công việc cho quan thuế, nâng cao hiệu hoạt động khai thuế, Đ ẠI tính thuế Cơng tác kiểm tra thuế có nhiều đổi mới, chất lƣợng, liêm G công chức thuế đƣợc quan tâm, kiểm tra, giám sát Công tác quản lý nợ Ờ N cƣỡng chế nợ thuế đảm bảo tỷ lệ nợ có khả thu dƣới 5% tổng thu NSNN Ư Từ góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu công tác quản lý thu thuế tr n địa TR bàn, hồn thành dự tốn pháp lệnh đƣợc giao hàng năm Bên cạnh kết đạt đƣợc, công tác quản lý thu thuế Chi cục thuế thành phố Đơng tồn nhiều hạn chế việc thực 04 chức ản, là: Cơng tác tun truyền, hỗ trợ pháp luật thuế chƣa phân loại NNT để áp dụng hình thức tuyền, hỗ trợ phù hợp; hình thức, nội dung chƣa phong phú, chƣa sát với yêu cầu; hình thức tuyên truyền điện tử chủ yếu gửi văn ản, sách qua Email cho NNT Cơng tác quản lý đăng ký, kê khai, kế toán thuế chƣa chủ động nắm bắt phân loại NNT thƣờng xuyên kê khai sai, chậm nộp nhƣ giải đáp kịp thời vƣớng mắc, điều chỉnh sai sót NNT kê khai, 79 nộp thuế Công tác kiểm tra thuế nguồn nhân lực chƣa đáp ứng số lƣợng chất lƣợng so với yêu cầu quản lý thuế theo chế tự khai, tự nộp; việc thu thập, khai thác thông tin NNT phục vụ cho phân tích, đánh giá rủi ro, phƣơng pháp, kỹ kiểm tra số cơng chức thuế hạn chế Công tác quản lý nợ cƣỡng chế nợ thuế hiệu chƣa cao; việc phối hợp với ban ngành, phận quan thuế, áp dụng biện pháp cƣỡng chế công tác quản lý, thu hồi nợ thuế cƣỡng chế nợ thuế chƣa chặt chẽ dẫn đến tiền nợ thuế cao so với tổng thu hàng năm Nguyên nhân hạn chế xuất phát từ khách quan lẫn chủ quan, từ sách từ phía ngƣời H U Ế Tr n sở lý luận phân tích, đánh giá thực trạng cơng tác quản lý thu thuế à, luận văn đề xuất số TẾ doanh nghiệp Chi cục thuế thành phố Đơng biện pháp mang tính quy trình quản lý thuế kiến nghị số giải pháp nhằm Các giải KI N H hồn thiện cơng tác quản lý thu thuế Chi cục thuế thành phố Đông pháp phải đƣợc thực đồng tr n sở phối hợp với chức quản Ọ C lý khác ngành thuế nhƣ công tác kiểm tra nội bộ, công tác tổ chức cán bộ, công H tác đào tạo, bồi dƣỡng phối hợp hiệu với ban ngành chức ẠI Với hệ thống pháp luật quản lý thu thuế nhiều thƣờng xuyên bổ G Đ sung, thay đổi cơng tác quản lý thu thuế lĩnh vực khó khăn, phức tạp N Do vậy, q trình thực đề tài khơng thể tránh khỏi hạn chế, thiếu Ư Ờ sót Tác giả mong nhận đƣợc đóng góp, bảo tận tình thầy, giáo, TR đồng nghiệp để hồn thiện luận văn KIẾN NGHỊ 2.1 Đối với Bộ Tài - Xây dựng hệ thống pháp luật thuế phải minh bạch, rõ ràng, dễ hiểu, dễ thực hiện, thống với luật kế tốn, tách sách xã hội khỏi sách thuế thay đổi - Chính sách thuế phải tạo mơi trƣờng pháp lý ình đẳng, công bằng, áp dụng hệ thống thuế thống không phân biệt thành phần kinh tế nhƣ DN nƣớc DN có vốn đầu tƣ nƣớc ngồi 80 - Khi có thay đổi sách thuế, cần có bao qt, hệ thống lại cách thống nhất, khoa học 2.2 Đối với Tổng cục thuế - Cần rà soát, sửa đổi, bổ sung kịp thời quy trình quản lý thuế phù hợp với tình thực tế thay đổi sách thuế để nâng cao hiệu cơng tác quản lý thuế - Cần triển khai thực việc đăng ký thuế điện tử; hoàn thuế điện tử; hóa đơn điện tử, hóa đơn có mã xác thực doanh nghiệp - Xây dựng phần mềm quản lý thuế rủi ro cách đồng để nâng cao H U Ế hiệu quản lý thuế; phƣơng pháp quản lý thuế phải dựa tr n sở đánh giá rủi ro để nâng cao hiệu lực, hiệu quả, đảm bảo ngăn chặn, phòng ngừa xử lý nghiêm TẾ minh trƣờng hợp trốn thuế vừa không làm phiền đến doanh nghiệp KI N H tuân thủ tốt nghĩa vụ thuế - Triển khai giải pháp thực điện tử hóa từ Tổng cục thuế xuống Chi cục Ọ C thuế; cán công chức thuế tác nghiệp theo hƣớng chuyển từ chứng từ giấy sang H chứng từ điện tử để đảm bảo việc giải hồ sơ, thủ tục hành thuế cho Đ ẠI doanh nghiệp đƣợc nhanh chóng, kịp thời tiến tới kiểm sốt việc thực thi cơng vụ G công chức thuế hệ thống công nghệ thơng tin, góp phần hạn chế can N thiệp, tiếp xúc trực tiếp công chức thuế với DN Ư Ờ - Xây dựng phần mềm kê khai thuế tƣơng thích thích với phần mềm kế tốn để TR việc kê khai thuế khai thác liệu quản lý thuế thuận tiện nhằm nâng cao hiệu quản lý thuế - Đồng hóa hệ thống thơng tin ngành thuế với bộ, ban ngành hệ thống thông tin quốc gia để công tác khai thác thông tin NNT phục cho công tác quản lý thuế ngày chặt chẽ, kịp thời hiệu 2.3 Đối với Cục thuế - Tăng cƣờng công tác đào tạo, bồi dƣỡng cán công chức nhằm nâng cao trình độ chun mơn, kỷ xử lý công việc, giao tiếp đáp ứng yêu cầu công tác xu hội nhập đại hóa ngành thuế 81 - Tham mƣu cho Tỉnh ủy, ĐND UBND tỉnh việc an hành văn bản, thị, nghị công tác thu thuế để đạo ban ngành phối hợp có hiệu với quan thuế công tác quản lý thuế cho năm dài hạn 2.4 Đối với Thành ủy, UBND thành phố Đông Hà - Ban hành văn ản, thị, nghị công tác thu thuế để đạo an ngành, UBND phƣờng phối hợp có hiệu với quan thuế công tác quản lý thuế cho năm dài hạn - Đƣa tiêu phối hợp quản lý thu thuế vào ti u đánh giá, ình xét thi đua tổ chức sở Đảng, ban ngành thành phố việc thực H U Ế nhiệm vụ trị hàng năm TẾ - Xây dựng chế thu hút, mời gọi đầu tƣ để từ tạo nguồn thu bền TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H vững cho ngân sách thành phố 82 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài (2011), Chính sách thuế mới, Luật QLT văn ản hƣớng dẫn thực luật thuế thu nhập cá nhân, luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế thu nhập doanh nghiệp loại thuế khác Chiến lƣợc cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011 – 2020 kế hoạch cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011 – 2015, NXB Tài chính, Hà Nội Chi cục thuế thành phố Đơng (2015), Báo cáo tổng kết công tác thuế Chi cục thuế thành phố Đông (2016), Báo cáo tổng kết công tác thuế Chi cục thuế thành phố Đông (2017), Báo cáo tổng kết công tác thuế Đảng thành phố Đông (2015), Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng thành Nguyễn Ngọc Hùng (2012), Giáo trình quản lý thuế phần II, NXB kinh tế thành H TẾ phố Đông Hà lần thứ XII – nhiệm kỳ 2015-2020 H U Ế KI N phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Liên (2009), Giáo trình thuế, NXB Tài chính, Hà Nội Nguyễn Xn Phong (2018), Giải pháp tăng cường tuân thủ pháp luật thuế Ọ C H doanh nghiệp Cục thuế tỉnh Quảng Trị, Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế, ẠI Trƣờng Đại học kinh tế Huế, Huế Đ Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam (2006), Luật Quản lý thuế G N 10 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam (2012), Luật sửa đổi bổ sung số điều Ư Ờ Luật Quản lý thuế TR 11 Tổng cục thuế (2011), Chƣơng trình cải cách đại hóa ngành thuế từ năm 2011 đến năm 2020, NXB Tài chính, Hà Nội 12 Trƣờng nghiệp vụ thuế (2018), Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch kiểm tra viên thuế, Hà Nội 13 Tổng Cục trƣởng Tổng Cục thuế: Quyết định số 601/QĐ-TCT ngày 11/5/2012; Quyết định số 745/QĐ-TCT ngày 20/4/2015 Tổng cục trƣởng Tổng cục Thuế 14 Tổng Cục trƣởng Tổng Cục thuế: Quyết định số 1864/QĐ-TCT ngày 21 tháng 12 năm 2011; Quyết định số 879/QĐ-TCT ngày 25 tháng năm 2015 Tổng cục trƣởng Tổng cục Thuế 83 15 Tổng Cục trƣởng Tổng Cục thuế: Quyết định số 1395/QĐ-TCT ngày 14 tháng 10 năm 2011; Quyết định số 2379/QĐ-TCT ngày 22 tháng 12 năm 2014; Quyết định số 1401/QĐ-TCT ngày 28 tháng năm 2015 Tổng cục trƣởng Tổng cục Thuế 16 Tổng Cục trƣởng Tổng Cục thuế: Quyết định số 528/QĐ-TCT ngày 29 tháng năm 2008; Quyết định số 746/QĐ-TCT ngày 20 tháng năm 2015 Tổng cục trƣởng Tổng cục Thuế 17 Tổng Cục trƣởng Tổng Cục thuế: Quyết định số 74/QĐ-TCT ngày 27/1/2014; Quyết định số 1116/QĐ-TCT ngày 24/7/2014; Quyết định số 1895/QĐ-TCT Ế ngày 21/10/2014; Quyết định số 1404/QĐ-TCT ngày 28/7/2015 Tổng cục H U trƣởng Tổng cục Thuế thông Cổng tin điện tử thành phố H 19 Website TẾ 18 Thƣ viện học liệu mở Việt Nam – Khái niệm đặc điểm thuế KI N http://dongha.quangtri.gov.vn 20 Website Cục thuế tỉnh Quảng Trị: http://www.quangtri.gdt.gov.vn TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C 21 Website Tổng cục thuế: http://www.gdt.gov.vn 84 Đông à: PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA Mã phiếu: ĐẠI HỌC HUẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ PHIẾU ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT CÔNG CHỨC THUẾ ĐỐI VỚI CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU THUẾ TẠI CHI CỤC THUẾ THÀNH PHỐ ĐƠNG HÀ Kính thƣa q Anh/Chị! H U Ế Nhằm sâu phân tích, đánh giá ý kiến Anh/Chị công tác quản lý thu thuế doanh nghiệp Chi cục thuế thành phố Đông à, xây TẾ dựng bảng điều tra mong Anh/Chị vui lòng bớt chút thời gian giúp đỡ chúng H tơi hồn thành bảng hỏi Mọi thơng tin phiếu điều tra đƣợc Anh/Chị cung KI N cấp, có ý nghĩa phục vụ cho nghiên cứu cá nhân, chúng tơi cam kết giữ bí Ọ C mật Xin chân thành cảm ơn quý Anh/Chị! ẠI H I Thông tin chung ngƣời đƣợc vấn G Đ Họ t n ngƣời đƣợc vấn: ……………………………………………… Ờ N Năm sinh / Tuổi: ………………… Trung cấp ; Cao đẳng ; Đại học ; Tr n đại học ; Ngạch cơng chức: Chun viên ; Kiểm tra viên thuế ; Nữ  Trình độ chun mơn, nghiệp vụ: TR Ư Trình độ văn hố: ………… (lớp) Giới tính: Nam ; Khác  Chuyên viên ; Kiểm tra viên trung cấp thuế ; Khác  Anh/Chị cho iết số năm công tác CQT: ……………… năm II Ý kiến đánh giá công tác quản lý thu thuế 85 Xin Anh/Chị đánh dấu X (hoặc khoanh tròn) vào mức mà Anh/ Chị cho phù hợp/ hợp lý nhất, với quy ƣớc nhƣ sau: Hồn tồn khơng đồng ý Không đồng ý Đồng ý phần Đồng ý oàn toàn đồng ý 2.1 Đánh giá cơng tác đăng ký, k khai, kế tốn thuế Mức độ đánh giá Chỉ tiêu 5 5 TẾ Việc quy định thời gian nộp SKT DN phù hợp H Ọ C KI N H Cơ quan thuế xử phạt quy định việc chậm nộp SKT DN Nộp thuế điện tử tạo điều kiện thuận lợi cho DN việc thực nghĩa vụ thuế Cơ quan thuế xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế kịp thời cho DN Ế H U Việc k khai thuế theo phần mềm tiết kiệm thời gian, chi phí cho DN Đ ẠI 2.2 Đánh giá cơng tác quản lý nợ cƣỡng chế nợ thuế Mức độ đánh giá Ờ N G Chỉ tiêu Việc điều chỉnh tiền thuế có sai sót DN kịp thời DN thƣờng xuyên chậm nộp tiền thuế so với thời gian nộp thuế theo quy định Việc tính tiền chậm nộp tiền thuế DN chặt chẽ, quy định Việc quản lý nợ cƣỡng chế nợ thuế DN chặt chẽ, quy định 10 Hiệu phối hợp phận quản lý nợ với phận khác quan chức TR Ư 86 2.3 Đánh giá công tác kiểm tra thuế Mức độ đánh giá Chỉ tiêu 11 Thời gian cấu nhân kiểm tra phù hợp 12 Công tác kiểm tra đƣợc thực quy trình, quy định 13 Công tác kiểm tra đảm bảo công bằng, minh bạch 14 Xử lý vi phạm Chi cục thuế quy định 15 Công tác kiểm tra thuế góp phần nâng cao tuân thủ pháp luật thuế DN H U Ế TẾ 2.4 Đánh giá công tác tuyên truyền, hỗ trợ ngƣời nộp thuế (doanh nghiệp) Mức độ đánh giá H Chỉ tiêu 5 5 ẠI H Ọ C KI N 16 Chi cục thuế tổ chức tập huấn, đối thoại, cung cấp tài liệu cho doanh nghiệp thƣờng xuy n, đầy đủ hiệu 17 Chi cục thuế tổ chức n truyền, hỗ trợ DN cụ thể, rõ ràng Ờ N G Đ 18 Chi cục thuế tổ chức n truyền, hỗ trợ DN tr n nhiều cách, phƣơng tiện thông tin khác (đài, áo, Email, tờ rơi, đối thoại) TR Ư 19 Phƣơng pháp n truyền, hỗ trợ phù hợp, hiệu 20 Thời gian n truyền, hỗ trợ hợp lý, thiết thực Anh /chị có kiến nghị, đề xuất với Chi cục thuế nhằm hồn thiện cơng tác quản lý thu thuế ………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Xin chân thành cảm ơn! 87 ĐẠI HỌC HUẾ Mã phiếu: TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - PHIẾU ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU THUẾ TẠI CHI CỤC THUẾ THÀNH PHỐ ĐƠNG HÀ Kính thƣa q Anh/Chị! Nhằm sâu phân tích, đánh giá ý kiến Anh/Chị công tác quản lý thu thuế doanh nghiệp Chi cục thuế thành phố Đông à, xây Ế dựng bảng điều tra mong Anh/Chị vui lòng bớt chút thời gian giúp đỡ chúng H U tơi hồn thành bảng hỏi Mọi thơng tin phiếu điều tra đƣợc Anh/Chị cung KI N H mật Xin chân thành cảm ơn quý Anh/Chị! TẾ cấp, có ý nghĩa phục vụ cho nghiên cứu cá nhân, chúng tơi cam kết giữ bí Ọ C I Thông tin chung ngƣời đƣợc vấn H Họ t n ngƣời đƣợc vấn: ……………………………………………… Năm sinh / Tuổi: ……………… Đ ẠI Giới tính: Nam ; Trình độ chun mơn, nghiệp vụ: N G Trình độ văn hố: ………… (lớp) Nữ  Khác  Ư Ờ Trung cấp ; Cao đẳng ; Đại học ; Tr n đại học; TR Chức vụ DN: Lãnh đạo ( ĐQT, BGĐ) ; CB quản lý Phòng, Ban ; Nhân viên ; Khác  Anh/Chị cho iết số năm làm việc li n quan lĩnh vực thuế DN: … năm II Ý kiến đánh giá công tác quản lý thu thuế Xin Anh/Chị đánh dấu X (hoặc khoanh tròn) vào mức mà Anh/ Chị cho phù hợp/ hợp lý nhất, với quy ƣớc nhƣ sau: Hồn tồn khơng đồng ý Không đồng ý 88 Đồng ý phần Đồng ý oàn toàn đồng ý 2.1 Đánh giá công tác đăng ký, k khai, kế toán thuế Mức độ đánh giá Việc quy định thời gian nộp SKT DN phù hợp 5 5 H TẾ Cơ quan thuế xử phạt quy định việc chậm nộp SKT DN Nộp thuế điện tử tạo điều kiện thuận lợi cho DN việc thực nghĩa vụ thuế Cơ quan thuế xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế kịp thời cho DN Ế Việc k khai thuế theo phần mềm tiết kiệm thời gian, chi phí cho DN H U Chỉ tiêu KI N 2.2 Đánh giá công tác quản lý nợ cƣỡng chế nợ thuế Mức độ đánh giá H Ọ C Chỉ tiêu Việc điều chỉnh tiền thuế có sai sót DN kịp thời DN thƣờng xuyên chậm nộp tiền thuế so với thời gian nộp thuế theo quy định 5 Việc quản lý nợ cƣỡng chế nợ thuế DN chặt chẽ, quy định 10 Hiệu phối hợp phận quản lý nợ với phận khác quan chức N G Đ ẠI TR Ư Ờ Việc tính tiền chậm nộp tiền thuế DN chặt chẽ, quy định 2.3 Đánh giá công tác kiểm tra thuế 89 Mức độ đánh giá Chỉ tiêu 11 Thời gian cấu nhân kiểm tra phù hợp 12 Cơng tác kiểm tra đƣợc thực quy trình, quy định 13 Công tác kiểm tra đảm bảo công bằng, minh bạch 14 Xử lý vi phạm Chi cục thuế quy định 15 Cơng tác kiểm tra thuế góp phần nâng cao tuân thủ pháp luật thuế DN H U Ế 2.4 Đánh giá công tác tuyên truyền, hỗ trợ ngƣời nộp thuế (doanh nghiệp) Mức độ đánh giá TẾ Chỉ tiêu Ọ C KI N H 16 Chi cục thuế tổ chức tập huấn, đối thoại, cung cấp tài liệu cho doanh nghiệp thƣờng xuy n, đầy đủ hiệu 17 Chi cục thuế tổ chức n truyền, hỗ trợ DN cụ thể, rõ ràng 5 5 G Đ ẠI H 18 Chi cục thuế tổ chức n truyền, hỗ trợ DN tr n nhiều cách, phƣơng tiện thông tin khác (đài, áo, Email, tờ rơi, đối thoại) Ờ N 19 Phƣơng pháp n truyền, hỗ trợ phù hợp, hiệu TR Ư 20 Thời gian n truyền, hỗ trợ hợp lý, thiết thực Anh /chị có kiến nghị, đề xuất với Chi cục thuế nhằm hồn thiện cơng tác quản lý thu thuế ………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Xin chân thành cảm ơn! 90 ... C chế công tác quản lý thu thuế Chi cục thu thành phố Đông Tr n sở ẠI G 2.2 Mục tiêu cụ thể Đ thu thành phố Đơng H đó, đề xuất số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản lý thu thuế Chi cục N... bàn thành phố Đông theo phân cấp Cục thu tỉnh Quảng Trị Công tác thực dự tốn thu ản hồn thành dự tốn đƣợc giao hàng năm Bên cạnh kết đạt đƣợc, công tác quản lý thu thuế Chi cục thu thành phố. .. đóng góp luận văn N Công tác quản lý thu thuế Chi cục thu thành phố Đông giai đoạn 2015 Ư Ờ – 2017 ln hồn thành dự tốn thu thuế pháp lệnh đƣợc giao Công tác quản lý thu TR thu ản thực quy định
- Xem thêm -

Xem thêm: HOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN lý THU THUẾ tại CHI cục THUẾ THÀNH PHỐ ĐÔNG hà , HOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN lý THU THUẾ tại CHI cục THUẾ THÀNH PHỐ ĐÔNG hà