HOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN lý CHI NGÂN SÁCH NHÀ nước của HUYỆN PHONG điền, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

112 43 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2019, 16:26

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƢỜNG ĐAI HỌC KINH TẾ NGÔ THỊ KIỀU THƢ Ọ C KI N H TẾ H U Ế HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC CỦA HUYỆN PHONG ĐIỀN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Ờ N G Đ ẠI H CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ MÃ SỐ : 60 34 04 10 TR Ư LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN TÀI PHÚC HUẾ 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan tất nội dung Luận văn hồn tồn hình thành phát triển từ nghiên cứu, quan điểm cá nhân tơi, hướng dẫn khoa học PGS TS Nguyễn Tài Phúc Các số liệu kết có Luận văn hoàn toàn trung thực H U Ế Tác giả luận văn TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ Ngô Thị Kiều Thƣ i LỜI CẢM ƠN Đề tài “HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI NSNN CỦA HUYỆN PHONG ĐIỀN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ” nội dung chọn để nghiên cứu làm luận văn tốt nghiệp sau hai năm theo học chương trình cao học chuyên ngành Quản lý kinh tế trường Đại học Kinh tế Huế Để hồn thành q trình nghiên cứu hồn thiện luận văn này, lời xin chân thành cảm ơn sâu sắc đến PGS.TS Nguyễn Tài Phúc trực tiếp bảo hướng dẫn suốt q trình nghiên cứu để tơi hồn thiện luận văn U Ế H Ngồi tơi xin chân thành cảm ơn Anh/chị Sở Tài Thừa Thiên TẾ Huế, anh/chị phòng, ban thuộc Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền, đặc N H biệt phòng Tài chính- Kế hoạch huyện Phong Điền đóng góp ý kiến KI quý báu cho luận văn Ọ C Cuối cùng, xin cảm ơn người thân, bạn bè bên tôi, động ẠI Đ Trân trọng cảm ơn! H viên tơi hồn thành khóa học luận văn Ư Ờ N G Tác giả luận văn TR Ngô Thị Kiều Thƣ ii TĨM LƢỢC LUẬN VĂN Họ tên: Ngơ Thị Kiều Thư Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Niên khóa: 2017-2019 Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Tài Phúc Tên đề tài: HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ CHI NSNN CỦA HUYỆN PHONG ĐIỀN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Mục đích đối tƣợng nghiên cứu Huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế công tác quản lý chi ngân sách thời gian qua đạt kết định góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế U Ế - xã hội địa phương, đạt tiêu, kế hoạch mà Nghị Huyện H ủy HĐND huyện đề Tuy nhiên, công tác quản lý chi ngân sách huyện TẾ nhiều bất cập, hạn chế, kể cơng tác lập dự tốn, thực dự toán, kiểm N H soát tốn NSNN vấn đề tăng cường quản lý ngân sách huyện trở KI nên cấp bách, bối cảnh tơi chọn đề tài “Hồn thiện công tác quản Ọ C lý chi NSNN huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế” làm đề tài luận văn H thạc sĩ ẠI Phƣơng pháp nghiên cứu N G Đ Trong luận văn này, tác giả sử dụng tổng hợp phương pháp truyền thống: khái qt hóa, thống kê mơ tả, tổng hợp - phân tích, so sánh… để sâu phân tích Ư Ờ thực trạng công tác quản lý chi NSNN huyện Phong Điền giai đoạn 2015-2017, TR đồng thời tiến hành thu thập xử lý số liệu sơ cấp qua điều tra khảo sát nhằm làm sáng tỏ đề tài nghiên cứu Kết nghiên cứu kết luận Trên sở làm rõ lý luận NSNN, quản lý ngân sách huyện, đánh giá thực trạng tình hình chi ngân sách huyện Phong Điền, từ đề xuất giải pháp chủ yếu hồn thiện cơng tác chi ngân sách huyện Phong Điền, góp phần phát triển kinh tế xã hội huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế iii An ninh quốc phòng CLTL Chênh lệch tiền lương CNTT Công nghệ thông tin CTMTQG Chương trình mục tiêu quốc gia ĐMPBNS Định mức phân bổ ngân sách ĐT Đầu tư ĐTPT Đầu tư phát triển ĐTXD Đầu tư xây dựng GDĐT Giáo dục đào tạo KBNN Kho bạc nhà nước TC-KH Tài – Kế hoạch KTXH Kinh tế - xã hội HCSN Hành nghiệp HTX Hợp tác xã HĐND Hội đồng nhân dân Huyện Huyện Phong Điền NS NSTW U H TẾ N H KI Ọ C H ẠI Đ Ờ Ngân sách địa phương Ư NSNN Ngân sách TR NSĐP Ế AN-QP N G DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU Ngân sách nhà nước Ngân sách trung ương PTNT Phát triển nông thôn TSCĐ Tài sản cố định TW Trung ương UBND Ủy ban nhân dân XDCB Xây dựng iv MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Tóm lược luận văn iii Danh mục chữ viết tắt ký hiệu iv Mục lục v Danh mục bảng viii Danh mục sơ đồ, biểu đồ ix U Ế PHẦN I: MỞ ĐẦU H Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu TẾ Mục tiêu nghiên cứu N H Đối tượng phạm vi nghiên cứu KI Phương pháp nghiên cứu luận văn Ọ C Nội dung nghiên cứu H PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU ẠI CHƢƠNG I NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC5 N G Đ 1.1 Ngân sách nhà nước 1.1.1 Khái niệm ngân sách nhà nước Ư Ờ 1.1.2.Vai trò ngân sách nhà nước TR 1.1.3 Hệ thống ngân sách nhà nước 1.2 Chi ngân sách nhà nước 11 1.2.1 Khái niệm, đặc điểm chi ngân sách nhà nước 11 1.2.2 Nội dung chi ngân sách nhà nước 18 1.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý chi ngân sách nhà nước 22 1.3 Nội dung quản lý chi ngân sách nhà nước cấp huyện 23 1.3.1.Trách nhiệm quan đơn vị công tác quản lý chi ngân sách cấp huyện 23 1.3.2 Nguyên tắc quản lý chi NSNN cấp huyện 25 1.3.3 Nội dung quản lý chi ngân sách cấp huyện 26 v 1.3.4 Những nhân tố ảnh hưởng đến quản lý chi NSNN cấp huyện 30 1.4 Kinh nghiệm quản lý NSNN số địa phương địa bàn tỉnh học huyện Phong Điền 32 1.4.1 Kinh nghiệm quản lý chi ngân sách nhà nước thị xã Hương Thủy 32 1.4.2 Kinh nghiệm quản lý chi ngân sách Huyện Phú Vang 32 1.4.3 Bài học kinh nghiệm rút cho huyện Phong Điền 33 CHƢƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC HUYỆN PHONG ĐIỀN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ GIAI ĐOẠN 2015-2017 34 U Ế 2.1 Tổng quan huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế 34 H 2.1.1 Đặc điểm tự nhiên xã hội 34 TẾ 2.1.2 Tình hình phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2015 -2017 36 N H 2.2 Thực trạng công tác quản lý chi NSNN huyện Phong Điền giai đoạn 2015- KI 2017 46 Ọ C 2.2.1 Thực trạng quản lý Chi thường xuyên 46 H 2.2.2 Thực trạng quản lý chi đầu tư phát triển 59 ẠI 2.3 Đánh giá đối tượng khảo sát công tác quản lý chi ngân sách huyện N G Đ Phong Điền 64 2.3.1 Kết đạt công tác quản lý chi ngân sách nhà nước huyện Phong Ư Ờ Điền 66 TR 2.3.2 Tồn tại, hạn chế 69 2.3.3 Nguyên nhân tồn hạn chế 71 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC HUYỆN PHONG ĐIỀN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 76 3.1 Mục tiêu phát triển kinh tế xã hội định hướng hoàn thiện quản lý chi ngân sách nhà nước huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế 76 3.1.1 Mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội huyện Phong Điền, Tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 76 3.1.2 Mục tiêu hoàn thiện quản lý chi ngân sách nhà nước huyện Phong Điền, 78 vi 3.1.3 Những yêu cầu đặt hoàn thiện quản lý chi ngân sách nhà nước huyện Phong Điền 79 3.2 Giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý chi ngân sách nhà nước huyện Phong Điền 78 3.2.1 Giải pháp hoàn thiện nội dung quản lý chi NSNN 81 3.2.2 Giải pháp hoàn thiện biện pháp quản lý chi NSNN huyện 85 PHẦN III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 90 Kết luận 90 Kiến nghị 91 U Ế 2.1 Đối với Chính phủ, Bộ Tài 91 H 2.2 Đối với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế 92 TẾ 2.3 Đối với cấp quyền huyện Phong Điền 92 N H DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO 94 KI PHỤ LỤC 96 H BIÊN BẢN CỦA HỘI ĐỒNG Ọ C QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN ẠI BẢN NHẬN XÉT PHẢN BIỆN N G Đ BẢN NHẬN XÉT PHẢN BIỆN BẢN GIẢI TRÌNH CHỈNH SỬA LUẬN VĂN TR Ư Ờ XÁC NHẬN HOÀN THIỆN LUẬN VĂN vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Một số tiêu KT-XH năm 2016-2017 36 Bảng 2.2: Số liệu dự toán chi thường xuyên giai đoạn 2015 2017 48 Bảng 2.3: Tỷ trọng chi thường xuyên cấu chi giai đoạn 2015-2017 48 Bảng 2.4: Định mức phân bổ ngân sách giai đoạn 2015 - 2017 sau: 50 Bảng 2.5 Tình hình lập dự toán chi thường xuyên ngân sách huyện Phong Điền qua năm 2015-2017 52 Bảng 2.6 Tình hình thực dự toán chi thường xuyên huyện Phong Điền giai Tỷ trọng chi đầu tư phát triển giai đoạn 2015 -2017 huyện Phong H Bảng 2.7: U Ế đoạn 2015 – 2017 55 TẾ Điền 59 Nội dung Chi đầu tư phát triển giai đoạn 2015 – 2017 60 Bảng 2.9: Tình hình thực hiên tra giai đoạn 2015-2017 KI N H Bảng 2.8: Ọ C Thanh tra Nhà nước huyện Phong Điền 63 Thông tin CBCC, viên chức điều tra, vấn năm 2018 64 Bảng 2.11: Bảng tổng hợp điều tra nội dung quản lý chi NSNN huyện ẠI H Bảng 2.10: Bảng 2.12: N G Đ Phong Điền 65 Bảng tổng hợp điều tra biện pháp quản lý chi NSNN huyện Bảng tổng hợp điều tra thứ tự ưu tiên sử dụng biện pháp để TR Bảng 3.1: Ư Ờ Phong Điền 72 hồn thiện cơng tác quản lý chi NSNN huyện Phong Điền 80 viii DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ H U Ế Sơ đồ 1.1: Hệ thống ngân sách nhà nước Việt Nam ix tốn ngân sách huyện; Bố trí khoản kinh phí ổn định hàng năm để sửa chữa, thay trang thiết bị tin học tổ chức tập huấn nâng cấp phần mềm ứng dụng đáp ứng yêu cầu quản lý hành Lắp đặt đầy đủ hệ thống máy chủ, máy trạm máy in cho cán công chức, viên chức quan Tài chính, KBNN; đảm bảo việc trì vận hành thơng suốt hệ thống thông tin quản lý ngân sách kho bạc (TABMIS) Tuân thủ chặt chẽ quy trình vận hành, chấp hành nghiêm chế độ kế toán điều kiện áp dụng TABMIS để phục vụ cho việc khai thác báo cáo thu chi ngân sách, phục vụ kịp thời cơng tác điều hành dự tốn lãnh đạo huyện toán ngân sách nguồn H U Ế kinh phí phân cấp, rút ngắn thời gian tổng hợp lập báo cáo Lập tài khoản kế tốn đơn vị trang thơng tin điện tử huyện TẾ để phổ biến, triển khai văn điều hành quản lý chi NSNN, c ế độ, tiêu KI N H chuẩn định mức ban hành nhằm giúp đội ngũ kế toán cập nhật thông tin kịp thời để thực quy định hành Ọ C Tổ chức hướng dẫn khuyến khích kế tốn đơn vị rèn luyện kỹ sử H dung cơng cụ tính tốn hệ điều hành excel, window khai thác thông tin ẠI qua hệ thống mạng Internet để nâng cao chất lượng hiệu hoạt động quản lý G Đ chi NSNN N 3.2.2.5 Các giải pháp khác Ư Ờ Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quản lý nhà nước TR Điều chỉnh lại cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ đơn vị hành chính, nghiệp theo hướng tinh gọn, phù hợp Tích cực tham gia vào q trình thực Chính phủ điện tử - Hiện đại hóa hành đẩy mạnh cải cách thủ tục hành Chuẩn hóa, giảm bớt thủ tục hành quản lý chi ngân sách theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, quy trình phân bổ dự tốn, bổ sung dự tốn quy trình cấp phát ngân sách Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ, công chức làm cơng tác tài - Đẩy mạnh cơng tác tuyên truyền, tăng cường trách nhiệm quản lý chi NSNN, nghiêm túc thực chủ trương THTK, CLP chi thường xuyên Rà 88 soát xếp lại, cắt giảm lùi thời gian thực nhiệm vụ chi chưa thực cấp thiết, tiết giảm tối đa chi phí điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm, xăng dầu, chi phí lễ hội, khánh tiết, hội nghị, hội thảo, cơng tác… Xây dựng quy trình kiểm tra, tra cách có hiệu để bảo đảm kỹ cương tài lành mạnh hóa hoạt động khâu hệ thống NSNN - Tăng cường lãnh đạo, giám sát, tra, kiểm tra, xử lý, vai trò lãnh đạo Đảng, giám sát HĐND, Mặt trận tổ quốc đoàn thể nhân dân, nhằm tăng cường trật tự, kỷ cương tài chính, phòng chống tham nhũng, tham ơ, lãng phí Chỉ đạo chấp hành nghiêm chỉnh Luật NSNN tất cấp ngân sách đơn vị dự H U Ế toán, tất khâu từ xây dựng dự toán, phân bổ, điều hành, quản lý, kiểm sốt, tốn NSNN Tăng cường cơng tác kiểm tra, tra việc thực chế độ TẾ chi, quản lý chi ngân sách quản lý tài sản cơng Trong q trình tra, kiểm tài KI N H ngân sách phát hành vi vi phạm phải kiến nghị xử lý kịp thời theo quy định pháp luật Ọ C - Thực nghiêm túc quy định công khai tài chính; Tiếp tục đẩy H mạnh việc phổ biến rộng rãi thông tin ngân sách, đặc biệt chi ẠI ngân sách Trong thời gian tới, công khai thông tin ngân sách cần trọng đến G Đ vấn đề như: dự toán NSNN cần công bố kịp thời, số liệu ngân sách cần N chi tiết cụ thể hơn, chất lượng độ tin cậy số liệu ngân sách Ư Ờ thông tin liên quan cần tiếp tục cải thiện Ngoài ra, cần phải nghiêm chỉnh TR thực biện pháp chế tài nhằm đảm bảo niêm yết cơng khai dự tốn toán thu, chi ngân sách cấp ngân sách đơn vị sử dụng ngân sách - Đổi công tác thi đua khen thưởng xử lý sai phạm quản lý tài chính; Hồn thiện quy chế thi đua khen thưởng, nhằm động viên khích lệ kịp thời tổ chức, cá nhân, gương điển hình quản lý, sử dụng NSNN Đồng thời xử lý nghiêm trường hợp vi phạm sách, chế độ tài chính, khơng để dây dưa kéo dài làm ảnh hưởng đến tài địa bàn 89 PHẦN III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Trong nhiều năm qua, chi ngân sách nhà nước huyện Phong Điền bước hoàn thiện theo hướng phân bổ hợp lý, có hiệu nguồn lực gắn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ, đảm bảo giữ vững An ninh- Quốc phòng Tuy nhiên bên cạnh kết đạt công tác quản lý chi ngân sách huyện Phòng Điền tồn hạn chế từ khâu lập dự Ế toán, chấp hành dự toán toán ngân sách Việc sử dụng hiệu nguồn H U lực tài phân cấp làm ảnh hưởng không nhỏ đến trình thực TẾ mục tiêu kinh tế - xã hội địa phương Vì hồn thiện công tác quản lý chi H NSNN huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu cấp thiết KI N Qua q trình phân tích thực trạng, Luận văn hệ thống hóa bổ sung Ọ C số vấn đề lý luận thực tiễn làm tảng cho việc thực quản lý chi ngân sách huyện Phong Điền; phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động ẠI H quản lý chi ngân sách cấp huyện của huyện Phong Điền giai đoạn 2015 – Đ 2017 rõ nguyên nhân tồn hạn chế quản lý chi ngân sách N G cấp huyện huyện Phong Điền Ờ Từ việc phân tích, đánh giá vấn đề nêu trên, kết hợp với kết điều tra TR Ư khảo sát cán bộ, công chức, viên chức làm công tác quản lý chi ngân sách địa bàn, Luận văn xác định vấn đề làm sở xây dựng nhóm giải pháp nhằm khắc phục tồn tại, hạn chế phát Các nhóm giải pháp xây dựng tập trung vào việc nâng cao chất lượng, hiệu cơng tác lập, chấp hành dự tốn, kiểm soát dự toán toán ngân sách đơn vị sử dụng ngân sách đơn vị liên quan Bên cạnh rõ cần thiết phải xây dựng kế hoạch đào tạo đội ngũ cán làm công tác quản lý chi ngân sách, đảm bảo không thiếu hụt cán ngành, lĩnh vực với tinh thần không hiểu biết sâu sắc nghiệp vụ quản lý chi ngân sách, mà hiểu biết nghiệp vụ kỹ thuật tổ chức thực Đây định hướng quan trọng để 90 huyện Phong Điền có sách biện pháp thích hợp nhằm nâng cao hiệu quản lý sử dụng nguồn lực tài phân cấp Để giải pháp hồn thiện nội dung quản lý chi NSNN cấp huyện địa bàn có tính khả thi, cần có phối hợp, lồng ghép nhiều giải pháp cấp ngành, tầm vĩ mô vi mô Cần nhận thức sâu sắc nhiệm vụ trọng tâm cần có quan tâm lãnh đạo, đạo đồng cấp ủy Đảng, quyền địa phương, quan liên quan, trách nhiệm riêng đơn vị ngành Tài Thực tốt giải pháp trên, tin tưởng công tác quản lý chi NSNN huyện Phong Điền có bước chuyển biến H U Ế tích cực, đảm bảo sử dụng có hiệu nguồn lực tài để thực mục tiêu KT-XH địa phương TẾ Kiến nghị Ọ C 2.1 Đối với Chính phủ, Bộ Tài KI N muốn, tác giả có m ột số kiến nghị sau H Để hỗ trợ cho việc triển khai thực giải pháp đạt kết mong Tăng quyền hạn trách nhiệm cơng tác lập dự tốn, quản lý sử ẠI H dụng NSNN cấp, đơn vị sử dụng NSNN, đồng thời với việc thúc đẩy Đ công khai, minh bạch ngân sách; mở rộng khốn chi, đặc biệt với quan hành G nhà nước, tạo áp lực thực có hiệu kế hoạch tinh giản biên chế, hoàn Ờ N thiện máy, sử dụng hiệu nguồn ngân sách; bước thực quản lý ngân Ư sách theo kết thực nhiệm vụ song song với việc tăng cường quản lý chuẩn TR mực, chất lượng dịch vụ Đổi cấu phương thức hỗ trợ NSNN dịch vụ nghiệp công theo hướng thu hẹp dần phạm vi chi, tập trung vào dịch vụ NSNN đảm bảo tồn kinh phí, dịch vụ NSNN hỗ trợ (phần chưa kết cấu giá dịch vụ); bước chuyển từ việc giao dự toán ngân sách sang thực phương thức đặt hàng, mua hàng dựa sở hệ thống định mức kinh tế - kỹ thuật tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng loại hình dịch vụ, khơng phân biệt sở cơng lập, ngồi công lập nhằm tạo cạnh tranh lành mạnh, tạo môi trường thuận lợi, bảo đảm cho đơn vị nghiệp cơng lập ngồi cơng lập phát triển bình đẳng 91 Thường xuyên thực rà soát, sửa đổi định mức, tiêu chuẩn, chế độ chi ngân sách cho phù hợp với thực tế biến động thị trường yêu cầu quản lý, làm sở để thực kiểm sốt, xử lý hành vi gây lãng phí Quy định giới hạn thời gian bổ sung điều chỉnh dự tốn cụ thể để tránh tình trạng điều chỉnh bổ sung nhiều lần năm tập trung vào cuối năm, tạo chủ động cho cấp, ngành trình điều hành sử dụng ngân sách Quy định thống số lượng nội dung biểu mẫu lập dự toán, toán ngân sách, biểu mẫu cơng khai tài cho cấp ngân sách đơn vị Ế dự toán phù hợp nhằm rút ng ắn thời gian tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền H U Ban hành quy định xử phạt hành quản lý chi đầu tư để có TẾ sở để áp dụng chế tài, đưa hoạt động đầu tư vào nề nếp H 2.2 Đối với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế KI N Thực phân bổ, giao dự toán chi ngân sách nhà nước theo quy định Ọ C Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công, Nghị Quốc hội, Nghị Chính phủ Quyết định Thủ tướng Chính phủ Điều hành, quản lý ẠI H chi ngân sách nhà nước chặt chẽ, chế độ quy định, nâng cao hiệu sử dụng Đ ngân sách nhà nước, đề xuất ban hành sách làm tăng chi ngân sách G thật cần thiết có nguồn đảm bảo Ờ N Có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho cán quản lý tài Ư – ngân sách, ngân sách xã thị trấn đảm bảo không thiếu hụt đội ngũ kế TR toán điều kiện tập trung tinh giản biên chế Điều chỉnh định mức phân bổ ngân sách cho phù hợp, trọng tăng định mức chi thường xuyên cho cấp xã, hoạt động quan Đảng, đoàn thể Việc phân cấp cụ thể nhiệm vụ chi cho cấp ngân sách đôi với quy định chế tài xử lý vi phạm cụ thể Công khai, minh bạch quản lý, điều hành ngân sách cấp 2.3 Đối với cấp quyền huyện Phong Điền UBND huyện đạo phòng ban chuyên môn thuộc huyện UBND xã, thị trấn triển khai thực tốt giải pháp phòng, ngừa tham nhũng; thực nghiêm túc quy định công khai, minh bạch hoạt động quan 92 đảm bảo quy định Xây dựng, thực chế độ, định mức, tiêu chuẩn quản lý, sử dụng Ngân sách, tài sản; quy tắc ứng xử cán bộ, công chức, viên chức; quy tắc đạo đức nghề nghiệp Tăng cường công tác giáo dục, quán triệt sâu sắc ý thức tuân thủ pháp luật quản lý sử dụng NSNN Gắn trách nhiệm chủ tài khoản kế toán đơn vị trình thực nhiệm vụ với việc đánh giá kết công tác hàng năm Bổ sung tiêu chí kết thực tiết kiệm chi ngân sách vào tiêu chí đánh giá chất lượng hoạt động quan lãnh đạo đơn vị hàng năm Ban hành quy chế quản lý nguồn kinh phí đào tạo bồi dưỡng huyện; quy lý để việc thực với quy định hành H U Ế chế thực sách, chế độ cán thuộc diện Ban Thường vụ quản TẾ Nâng cao trình độ quản lý tài lực kiểm tra, giám sát Ban KI N H kinh tế - xã hội, Thanh tra nhà nước, tổ chức giám sát cộng đồng Điều hành chi phạm vi dự toán giao Chủ động rà soát, xếp Ọ C nhiệm vụ chi; Lồng ghép sách, tiết kiệm triệt để khoản chi từ H khâu phân bổ dự toán trình thực Phân định rõ trách nhiệm Đ G cấp kinh phí thực ẠI quan, đơn vị trình thực nhiệm vụ giao để làm sở cho việc N Chỉ đạo quan Tài Thanh tra thực nghiêm chế độ toán Ư Ờ ngân sách nhà nước kế hoạch tra tình hình quản lý NSNN nhằm phát TR chấn chỉnh kịp thời Tăng cường công tác kiểm tra, tra việc quản lý sử dụng toán ngân sách hoạt động tài khác địa bàn Đẩy nhanh tiến độ tốn vốn đầu tư dự án hồn thành, tăng cường công tác kiểm tra chủ đầu tư việc lập báo cáo tốn dự án hồn thành; xử lý nghiêmcác chủ đầu tư vi phạm lĩnh vực Thực có hiệu Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí Tăng cường hiệu lực, hiệu cơng tác tài chính, ngân sách 93 DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO BCH Đảng huyện Phong Điền (2015), Nghị đại hội đảng huyện lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020; Bộ Tài (2016), Thơng tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Nghị định 163/2016/NĐ-CP; Chính phủ (2016), Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 quy định chi tiết thi hành số điều Luật NSNN; Nguyễn Thị Cành (2004), Phương pháp phương pháp luận nghiên cứu khoa học kinh tế, NXB Đại học Quốc gia, Thành phố Hồ Chí Minh H U Ế HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế (2010), Nghị số 15d/2010/NQ-HĐND ngày TẾ 06/12/2010 quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011; KI N H HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế (2016), Nghị số 10/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa Ọ C phương năm 2017; H HĐND huyện Phong Điền (2014, 2015, 2016) Quyết định giao dự toán ngân Đ ẠI sách cấp huyện năm 2015, năm 2016, năm 2017; G Học viện hành (2011), “phần III: quản lý nhà nước lĩnh vực Tài Ờ N chính- ngân sách”, Tài liệu bồi dưỡng quản lý nhà nước, Nhà xuất Khoa học Ư kỹ thuật, Hà Nội TR Học viện Tài (2016), Giáo trình Lý thuyết quản lý Tài cơng, Nhà xuất Tài chính, Hà Nội 10 Quốc hội (2002) Luật NSNN năm 2002; 11 Quốc hội (2015) Luật NSNN năm 2015; 12 Phạm Xuân Tuyên (2011), Tài liệu nâng cao lực quản lý tài chính, Trường bồi dưỡng cán tài chính, Hà Nội 13.UBND huyện Phong Điền (2016, 2017, 2018) Báo cáo tình hình kinh tế xã hội huyện Phong Điền năm 2015, năm 2016 năm 2017; 94 14 UBND huyện Phong Điền (2015), Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội đến năm 2020, huyện Phong Điền 15 UBND huyện Phong Điền (2016), Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội thời kỳ 2016 -2020, huyện Phong Điền 16 UBND huyện Phong Điền (2016, 2017, 2018), Báo cáo toán Ngân sách nhà nước, huyện Phong Điền năm 2015, năm 2106 năm 2017 17 Viện Chiến lược Chính sách Tài (2011), Chiến lược Tài giai TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ H U Ế đoạn 2011 – 2020, Hà Nội 95 Phụ lục số 01 Mã phiếu: PHIẾU KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC CỦA HUYỆN PHONG ĐIỀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ H U Ế Xin chào q Ơng (Bà) Xin chào Q ơng ( bà), học viên cao học trường Kinh tế Huế Tơi tiến hành nghiên cứu đề tài "HỒN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CỦA HUYỆN PHONG ĐIỀN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ”, Kính mong q ơng (bà) dành thời gian trả lời số câu hỏi phiếu vấn Những ý kiến Ơng (Bà) đóng góp vơ quý giá đề tài nghiên cứu tơi Tồn thơng tin thu bảo mật dùng cho mục đích nghiên cứu Rất mong hợp tác quý Ông (Bà) A THÔNG TIN CHUNG Xin vui lòng đánh dấu X vào mà Ông (Bà) đánh giá viết ý kiến riêng Câu 1: Giới tính: Nam  Nữ  Câu 2: Độ tuổi Từ 20 - 30 tuổi  Từ 31- 40 tuổi  Từ 41- 50 tuổi  Từ 51- 60 tuổi  Câu 3: Trình độ học vấn Ông (Bà) Trung cấp  Cao đẳng  Đại học  Trên đại học  Câu 4: Cơng việc quản lý tài Ơng (Bà) Chủ tài khoản  Kế toán trưởng  Kế toán viên  Khác  Câu 5: Đơn vị Ông (Bà) cơng tác? Hành Nhà nước  Đơn vị trực nghiệp  Đảng đoàn thể  B PHỎNG VẤN Ý KIẾN Hãy cho biết mức độ đồng ý quý vị tiêu chí đánh giá công tác quản lý chi Ngân sách Nhà nước huyện Phong Điền, tỉnh Thừa 96 Thiên Huế, cách đánh dấu X diễn tả xác mức độ mà quý vị cho thích hợp Đánh giá tầm quan trọng nội dung quản lý chi NSNN biện pháp quản ý chi NSNN Mức độ TT Hồn Tƣơng tồn Khơng Rất đối Quan không quan quan quan trọng quan trọng trọng trọng trọng Tiêu chí Các nội dung quản lý chi NSNN huyện Cơng tác lập dự tốn chi NSNN Công tác phân bổ DT chi NSNN Công tác chấp hành DT chi NSNN Công tác kiểm sốt chi NSNN Cơng tác tốn chi NSNN Các biện pháp quản lý chi II NSNN huyện Việc ban hành văn quy định, hướng dẫn quản lý chi NSNN Tổ chức máy quản lý chi NSNN Năng lực, trình độ cán làm công tác quản lý chi NSNN Trang thiết bị phục v ụ công tác qu ản lý chi NSNN Áp dụng công nghệ thông tin quản lý chi NSNN Các biện pháp khác (Kiểm tra, xử lý; cơng khai tài chính) Kết đạt thời gian vừa qua TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ H U Ế I Mức độ TT I Rất Bình Kém thƣờng Tiêu chí Các nội dung quản lý chi NSNN huyện Cơng tác lập dự tốn chi NSNN 97 Tốt Rất tốt Công tác phân bổ DT chi NSNN Công tác chấp hành DT chi NSNN Cơng tác kiểm sốt chi NSNN Cơng tác tốn chi NSNN Các biện pháp quản lý chi NSNN II huyện Việc ban hành văn quy định, hướng dẫn quản lý chi NSNN Tổ chức máy quản lý chi NSNN Năng lực, trình độ cán làm công tác quản lý chi NSNN Trang thiết bị phục v ụ công tác qu ản lý chi NSNN Áp dụng công nghệ thông tin quản lý chi NSNN Các biện pháp khác (Kiểm tra, xử lý; cơng khai tài chính) Theo Ơng (Bà) để hồn thiện cơng tác quản lý chi NSNN thời gian tới KI N H TẾ H U Ế ẠI H Ọ C cần sử dụng biện pháp nào? Tiêu chí N G Đ TT II Ờ Các nội dung quản lý chi NSNN huyện Công tác lập dự tốn chi NSNN Cơng tác phân bổ DT chi NSNN Công tác chấp hành DT chi NSNN Công tác kiểm sốt chi NSNN Cơng tác tốn chi NSNN Các biện pháp quản lý chi NSNN huyện Việc ban hành văn quy định, hướng dẫn quản lý chi NSNN Tổ chức máy quản lý chi NSNN Năng lực, trình độ cán làm cơng tác quản lý chi NSNN Ư Hồn tồn Khơng Bình khơng ƣu thƣờng ƣu tiên tiên TR I Mức độ 98 Ƣu tiên Rất ƣu tiên TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ H U Ế Trang thiết bị phục v ụ công tác qu ản lý chi NSNN Áp dụng công nghệ thông tin quản lý chi NSNN Các biện pháp khác (Kiểm tra, xử lý; cơng khai tài chính) Xin cảm ơn giúp đỡ Ông (Bà) 99 Phụ lục số TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHẢO SÁT VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI NSNN TẠI HUYỆN PHONG ĐIỀN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2018 Phụ lục 2.1 Đánh giá tầm quan trọng nội dung quản lý chi NSNN biện pháp quản lý chi NSNN huyện Phong Điền (tần suất đánh giá từ đến 5, tốt nhất) Số ngƣời tham gia khảo sát Nội dung khảo sát Các nội dung quản lý chi NSNN huyện Công tác lập dự tốn chi NSNN 49 32 Cơng tác phân bổ DT chi NSNN 0 Công tác chấp hành DT chi NSNN 0 Công tác kiểm sốt chi NSNN 15 Cơng tác toán chi NSNN Các biện pháp quản lý chi NSNN huyện 32 Việc ban hành văn quy định, hướng dẫn quản lý chi NSNN Tổ chức máy quản lý chi NSNN Năng lực, trình độ cán làm cơng tác quản lý chi NSNN 73 25 100 4,23 62 31 100 4,24 45 30 10 100 3,35 23 10 100 3,11 100 4,23 100 4,49 100 4,13 100 3,55 100 3,55 100 3,02 ẠI Đ G TẾ 35 16 45 39 42 54 14 53 31 Trang thiết bị phục v ụ công tác qu ản lý chi NSNN 14 Áp dụng công nghệ thông tin quản lý chi NSNN N H U 3,52 23 57 6 TR Ư Ờ H 100 KI N II 13 Ọ C I Tổng cộng Các biện pháp khác (Kiểm tra, xử lý; công khai tài chính) 28 34 45 53 24 (nguồn: kết điền tra tác giả) 100 Mức bình quân H Ế TT Phụ lục 2.2 Đánh giá kết đạt đƣợc thời gian vừa quacủa nội dung biện pháp quản lý chi NSNN huyện Phong Điền (Tần suất từ đến 5, tốt nhất) Số ngƣời tham gia khảo sát TT Nội dung khảo sát 5 53 42 Mức bình qn Tổng cộng 100 3,43 Cơng tác phân bổ DT chi NSNN 44 56 100 3,56 Công tác chấp hành DT chi NSNN 65 34 100 3,33 Công tác kiểm soát chi NSNN 60 39 10 110 3,88 Cơng tác tốn chi NSNN Các biện pháp quản lý chi NSNN huyện 87 13 100 3,13 0 100 3,05 100 3,23 100 3,14 100 3,76 100 3,71 100 3,12 Tổ chức máy quản lý chi NSNN Năng lực, trình độ cán làm công tác quản lý chi NSNN Ọ C 48 27 16 45 31 21 45 25 Trang thiết bị phục v ụ công tác qu ản lý chi NSNN Áp dụng công nghệ thông tin quản lý chi NSNN 32 39 22 39 45 14 Đ ẠI H H U 24 TẾ Việc ban hành văn quy định, hướng dẫn quản lý chi NSNN H KI N II Ế Các nội dung quản lý chi NSNN huyện Cơng tác lập dự tốn chi NSNN I G Các biện pháp khác (Kiểm tra, xử lý; công khai tài chính) 35 31 (nguồn: kết điền tra tác giả) Ư Ờ N 29 TR 101 Phụ lục 2.3 Đánh giá thứ tự ƣu tiên để hoàn thiện nội dung biện pháp quản lý chi NSNN huyện Phong Điền (Tần suất đánh giá từ đến ưu tiên nhất) Số ngƣời tham gia khảo sát Nội dung khảo sát Mức bình quân Tổng cộng Các nội dung quản lý chi NSNN huyện Cơng tác lập dự tốn chi NSNN 24 48 18 100 3,73 Công tác phân bổ DT chi NSNN 21 49 24 100 3,03 Công tác chấp hành DT chi NSNN 45 29 15 100 3,46 Công tác kiểm soát chi NSNN 12 53 26 100 3,32 Cơng tác tốn chi NSNN Các biện pháp quản lý chi NSNN huyện 43 46 Ế TT 100 3,36 0 100 4,23 100 4,49 100 4,13 100 3,55 100 3,55 100 3,02 Tổ chức máy quản lý chi NSNN Năng lực, trình độ cán làm công tác quản lý chi NSNN H U 16 Trang thiết bị phục v ụ công tác qu ản lý chi NSNN 45 39 42 54 14 53 31 14 23 57 H TẾ Việc ban hành văn quy định, hướng dẫn quản lý chi NSNN Ọ C H II KI N I ẠI Áp dụng công nghệ thông tin quản lý chi NSNN 34 53 Đ G Các biện pháp khác (Kiểm tra, xử lý; cơng khai tài chính) 45 24 (nguồn: kết điều tra tác giả) Ư Ờ N 28 TR 102 ... Tên đề tài: HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ CHI NSNN CỦA HUYỆN PHONG ĐIỀN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Mục đích đối tƣợng nghiên cứu Huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế công tác quản lý chi ngân sách thời... HOÀN THIỆN QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC HUYỆN PHONG ĐIỀN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 76 3.1 Mục tiêu phát triển kinh tế xã hội định hướng hoàn thiện quản lý chi ngân sách nhà nước huyện Phong Điền,. .. đề chi ngân sách nhà nước Chương Thực trạng công tác thu chi ngân sách nhà nước huyện Phong Ọ C Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2015-2017 H Chương 3: Giải pháp hoàn thiện quản lý chi ngân
- Xem thêm -

Xem thêm: HOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN lý CHI NGÂN SÁCH NHÀ nước của HUYỆN PHONG điền, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ , HOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN lý CHI NGÂN SÁCH NHÀ nước của HUYỆN PHONG điền, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Từ khóa liên quan