Phát triển thị trường trái phiếu chính phủ việt nam trong bối cảnh hội nhập tài chính

222 39 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2019, 16:14

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG - TRẦN THỊ THU HƯƠNG PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP TÀI CHÍNH LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ HÀ NỘI, 2019 NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG -TRẦN THỊ THU HƯƠNG PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP TÀI CHÍNH CHUYÊN NGÀNH : TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG MÃ SỐ : 62.34.02.01 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS TÔ KIM NGỌC PGS.TS TRẦN ĐĂNG KHÂM HÀ NỘI, 2019 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu nêu luận án trung thực, có nguồn gốc rõ ràng Các kết nghiên cứu luận án có tính độc lập, số liệu liệu sử dụng luận án trích dẫn quy định Tơi xin hồn toàn chịu trách nhiệm lời cam đoan Người cam đoan NCS Trần Thị Thu Hương MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ CÁI VIẾT TẮT Tên viết tắt Tên đầy đủ Tiếng Tên đầy đủ ABMF Việt Diễn đàn Thị trường Trái Tiếng Anh The ASEAN +3 ABMI phiếu ASEAN + Sáng kiến Thị trường Trái bond market forum The Asian bond ADB phiếu Châu Á Ngân hàng Phát triển Châu markets initiative Asian development APEC Á Diễn đàn Hợp tác Kinh tế bank Asia-Pacific châu Á – Thái Bình Dương Economic Hiệp hội quốc gia cooperation Association of Đông Nam Á Southeast Asian Uỷ ban hệ thống Nations Committee on thanh, toán payment and ASEAN CPSS settlement systems CTCK ECB Cơng ty chứng khốn Ngân hàng Trung ương European central EU FEM FTA Châu Âu Liên minh Châu Âu Mô hình tác động cố định Hiệp định thương mại tự bank European Union Fixed effects model Free trade GDP Tổng sản phẩm quốc nội agreements Gross domestic GLS Phương pháp ước lượng product Generalized least GTGD GTNY HNTC HNX bình phương nhỏ Giá trị giao dịch Giá trị niêm yết Hội nhập tài Sở Giao dịch Chứng khoán IASB Hà Nội Hội đồng chuẩn mực kế squares International IMF IOSCO toán quốc tế accounting standards Quỹ tiền tệ quốc tế board International Tổ chức Quốc tế Uỷ monetary fund The International ban Chứng khoán organization of securities commissions KBNN NĐT NHNN NHTM NHTW NSNN ODA OECD Kho bạc Nhà nước Nhà đầu tư Ngân hàng Nhà nước Ngân hàng thương mại Ngân hàng Trung ương Ngân sách Nhà nước Hỗ trợ phát triển Official thức development Tổ chức Hợp tác Phát assistance The organisation for triển Kinh tế economic cooperation and OTC Thị trường giao dịch phi development Over the counter Pooled OLS tập trung Phương pháp hồi quy gộp Pooled ordinary least REM Mơ hình tác động ngẫu squares regression Random effects SGDCK TIPS nhiên Sở giao dịch chứng khoán Trái phiếu Chính phủ ngừa protected securities TP TPCP TPP lạm phát Trái phiếu Trái phiếu Chính phủ Hiệp định Đối tác xun Partnership UBCKNN Thái Bình Dương Uỷ ban chứng khốn Nhà VBMA nước Hiệp hội thị trường trái Viet Nam bond phiếu Việt Nam market association model Treasury inflation- The Trans- Pacific VSD Trung tâm lưu ký chứng Viet Nam securities WTO khoán Việt Nam Tổ chức Thương mại depository World trade giới organization DANH MỤC BẢNG VÀ BIỂU ĐỒ Danh mục bảng Danh mục biểu đồ LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Thị trường trái phiếu Chính phủ (TPCP) phận quan trọng thị trường tài có vai trò lớn phát triển kinh tế - xã hội Hàng hoá thị trường loại TPCP, trái phiếu quyền địa phương phát hành giao dịch với mục đích huy động vốn nhằm bù đắp thiếu hụt ngân sách nhà nước, tạo môi trường đầu tư cho cơng chúng, thực thi sách kinh tế vĩ mơ sách tiền tệ Đồng thời, thị trường TPCP phát triển khoản tạo tảng cho việc định giá cơng cụ tài khác thúc đẩy thị trường tài thị trường chứng khoán phái sinh phát triển Nghiên cứu thị trường trái phiếu Chính phủ cần thiết có ý nghĩa lớn phát triển thị trường tài kinh tế quốc gia, khu vực Được hình thành từ năm 1990, thị trường TPCP Việt Nam đời muộn so với nước khu vực giới, có thành công định, trở thành kênh huy động vốn quan trọng cho ngân sách nhà nước cho đầu tư phát triển Tại Việt Nam năm gần đây, năm ngân sách nhà nước bội chi số nợ công tăng lên theo năm Theo số liệu thống kê, Việt Nam nằm số quốc gia có tỷ lệ nợ cơng GDP tăng nhanh cho dù thành tích tăng trưởng kinh tế ấn tượng Tính đến hết năm 2017, tỷ lệ nợ công ước khoảng 61,3% GDP, tiến sát trần 65% Quốc hội cho phép Bên cạnh đó, năm gần đây, cấu nợ công bắt đầu thay đổi khả tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi nước ngồi dần hạn chế, Chính phủ phải dựa chủ yếu vào nguồn vay nước vay thông qua phát hành TPCP Do vậy, vai trò thị trường TPCP ngày trở nên quan trọng Tuy nhiên, thị trường TPCP tồn nhiều hạn chế, chưa phát triển tương xứng với tiềm Quy mơ thị trường nhỏ, thị trường chủ yếu phát triển theo chiều rộng mà chưa có chiều sâu Nhiều vấn đề tồn hàng hố thị trường đơn giản, sở nhà đầu tư đa dạng, sở hạ tầng chưa đáp ứng yêu cầu phát triển Thị trường TPCP chưa thực vai trò thị trường chuẩn, làm tham chiếu cho phận khác thị trường tài Thêm vào đó, kinh tế Việt Nam nói chung thị trường tài nói riêng q trình hội nhập nhanh thơng qua hàng loạt hiệp định thương mại 10 vừa ký kết Đối với ngành Tài chính, tồn ngành tích cực tham gia hoạt động hợp tác tài khu vực Asean, Asean +3, Apec, Hội nghị cấp cao Đơng Á (EAS) G20, tích cực triển khai xây dựng phương án đàm phán hiệp định thương mại tự FTA, tham gia hiệp định đối tác toàn diện tiến xuyên Thái Bình Dương CPTPP Hội nhập tài (HNTC) khu vực giới đem lại nhiều lợi ích, giúp thu hút vốn đầu tư trực tiếp gián tiếp từ nước ngoài, tăng cường nguồn vốn trung, dài hạn, tạo hội chia sẻ rủi ro thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Tuy nhiên, HNTC đem lại nhiều thách thức cho thị trường tài non trẻ Việt Nam, đáng ý nguy khủng hoảng lan truyền rủi ro Là phận thuộc thị trường tài chính, thị trường TPCP Việt Nam khơng nằm ngồi xu hướng hội nhập chịu tác động HNTC khu vực giới Mặc dù vậy, thị trường TPCP Việt Nam bước trình hội nhập Và so sánh với thị trường TPCP quốc gia khác khu vực giới thị trường TPCP Việt Nam mức phát triển thấp Trước tình hình đó, thị trường TPCP cần có bước phát triển nhằm đáp ứng với yêu cầu hội nhập tận dụng lợi ích mà HNTC đem lại Trước có nhiều nghiên cứu giới Việt Nam vấn đề HNTC thị trường TPCP, nhiên vấn đề riêng rẽ mà chưa có nghiên cứu thức tổng hợp toàn diện thị trường TPCP bối cảnh HNTC Nhận thấy cần thiết việc phát triển thị trường TPCP Việt Nam, nghiên cứu sinh, góc độ nhà nghiên cứu độc lập, lựa chọn đề tài: “Phát triển thị trường trái phiếu Chính phủ Việt Nam bối cảnh hội nhập tài chính” làm đề tài luận án tiến sĩ nhằm nghiên cứu đóng góp sở luận phát triển thị trường TPCP bối cảnh hội nhập tài chính, đồng thời đánh giá thực trạng thị trường TPCP Việt Nam đặt điều kiện HNTC, từ gợi ý số giải pháp phát triển thị trường Mục tiêu nghiên cứu Các mục tiêu luận án là: Xây dựng khung lý thuyết phát triển thị trường trái phiếu Chính phủ bối cảnh hội nhập tài có việc xây dựng tiêu đánh giá mức độ phát triển thị trường TPCP bối cảnh HNTC nhân tố tác động đến phát triển thị trường TPCP bối cảnh HNTC 208 hệ thống bán TPCP qua quầy (OTC) giới thiệu để tăng hội mua TPCP NĐT nhỏ lẻ Hệ thống bán TPCP OTC cho phép tổ chức tài tư nhân tham gia vào việc bán TPCP theo cách trước dành riêng cho bưu điện Sự phát triển cho phép NĐT nhỏ lẻ mua TPCP qua tổ chức tài mà họ quen thuộc Trong hệ thống này, Bộ Tài Nhật Bản uỷ quyền cho tổ chức tài cơng ty chứng khốn, ngân hàng, tổ chức tài chính, bưu điện (khoảng 1090 tổ chức) chấp nhận đăng ký mua TPCP bán TPCP từ NĐT nhỏ lẻ nhiên họ không bắt buộc phải mua TPCP chưa bán Hệ thống toán giao dịch TPCP Nhật Bản Hệ thống toán bù trừ giao dịch TPCP Nhật Bản cải thiện với q trình hội nhập tài Quy trình giao dịch tốn bù trừ TPCP Nhật Bản thực thông qua ngân hàng trung ương Nhật Bản, chịu trách nhiệm lưu ký, chuyển khoản TPCP Nhật đồng thời thực chức chuyển khoản toán tiền tất giao dịch trái phiếu thông qua hệ thống chuyển tiền BOJNET Dịch vụ TPCP BOJ-NET xử lý toán giao dịch TPCP việc đấu giá, phát hành, toán thời điểm phát hành TPCP Hệ thống BOJ-NET sử dụng hai phương thức toán toán định kỳ toán tổng tức thời RTGS Tuy nhiên để giảm thiểu rủi ro hệ thống, phương thức toán định kỳ bị loại bỏ chuyển sang bắt buộc sử dụng phương thức toán RTGS kể từ năm 2001 Đến nay, RTGS trở thành phương thức toán việc chuyển tiền tổ chức tài NHTW Nhật cho phép tổ chức lưu ký TPCP Nhật mở tài khoản trực tiếp để toán giao dịch Các tổ chức cơng ty chứng khốn, cơng ty bảo hiểm, ngân hàng lưu ký có hai tài khoản gồm tài khoản tiền gửi toán tài khoản lưu ký chứng khoán nhằm phục vụ toán giao dịch TPCP Nhật Phát hành, quản lý nợ công chế trả nợ Việc phát hành TPCP Bộ Tài Nhật Bản quản lý với mục tiêu cấp vốn cách bền vững, trơn tru cho tài khoản quốc gia, giảm thiểu chi phí tài trung đến dài hạn Hội đồng tư vấn quản lý nợ công, hội nghị nhà đầu tư trái phiếu Chính phủ Nhật Bản, hội nghị thành viên đặc biệt thị trường TPCP Nhật Bản 209 tổ chức thường xun, cho phép Bộ Tài có thơng tin kịp thời xác nhu cầu xu hướng thị trường, sử dụng việc xây dựng sách quản lý nợ Phương pháp phát hành, loại TPCP, phương pháp đấu thầu thông báo sau họp Ngồi Nhật Bản thực giao dịch phát hành (gọi giao dịch WI), giao dịch thực suốt thời gian ngày thông báo phát hành TPCP ngày phát hành Điều giúp theo dõi diễn biến thị trường hơn, đồng thời giá TPCP phát hành hợp lý ổn định Cơ chế trả nợ: Tại Nhật Bản, tất trái phiếu phát hành để tài trợ thâm hụt ngân sách trả thông qua Quỹ hợp nợ Chính phủ Tất nguồn tài để trả nợ TPCP chuyển qua Quỹ này, từ tiếp nhận, tích luỹ đến giải ngân Chính phủ phải phát hành TPCP để toán cho khoản nợ từ TPCP cũ đến hạn Các trái phiếu phát hành thông qua Tài khoản đặc biệt Quỹ hợp nợ Chính phủ tiền thu được tập hợp vào Quỹ Không trái phiếu phát hành để huy động nợ mới, trái phiếu phát hành để đảo nợ không bị giới hạn khối lượng, miễn đảm bảo nguyên tắc trả nợ 60 năm, tức trả nợ TPCP 60 năm sau phát hành Nguyên tắc đặt xuất phát từ thực tế thời gian hao mòn kinh tế trung bình tài sản mua trái phiếu xây dựng khoảng 60 năm Như hàng năm có tỷ lệ khấu hao cố định 1/60 Công bố thông tin rõ ràng, minh bạch Hàng năm, Bộ Tài Chính Nhật cơng bố thơng tin liên quan đến thị trường TPCP cho năm tài khoá, quy mơ phát hành, sách quản lý nợ, kéo dài kỳ hạn bình quân TPCP, cải thiện khoản thị trường khuyến khích phát triển thị trường trái phiếu số lạm phát Nhật Bản yêu cầu công bố thông tin tiếng Anh tiếng Nhật Với trái phiếu chào bán cơng chúng nội dung cơng bố thơng tin trình bày Tiếng Nhật có tóm tắt tiếng Anh Nếu chào bán riêng lẻ thơng tin cần cung cấp đưa Tiếng Nhật hay Tiếng Anh phụ thuộc vào đối tượng mua trái phiếu Còn trái phiếu niêm yết thị trường trái phiếu Pro-Bond Tokyo cơng bố thơng tin tiếng anh chấp nhận Lãi suất TPCP thông tin quan trọng thị trường thứ cấp Lãi suất không hiển thị website nhà quản lý Nhật mà công 210 bố rộng rãi cơng ty chứng khốn, nhà cung cấp thơng tin nhằm mục đích thương mại Bloomberg Đồng thời, lãi suất TPCP Nhật cung cấp để thống kê thị trường trái phiếu Nhật Bản Asianbondsonline Phụ lục 1.2 Kinh nghiệm Hàn Quốc Khái quát thị trường TPCP Hàn Quốc Thị trường trái phiếu Hàn Quốc thị trường lớn thứ hai Châu Á sau Nhật Bản Thời gian đầu, TPCP Hàn Quốc phát hành hạn chế, chủ yếu trái phiếu xây dựng đất nước TP doanh nghiệp chiếm ưu thị trường Nguyên nhân xuất phát từ thực trạng tài khoá Hàn Quốc mà nhu cầu tài trợ tài cho Chính phủ gần khơng có Hơn nữa, giai đoạn đầu, TPCP bán hình thức bắt buộc, ngân hàng giao đầu tư vào TPCP với mức lãi suất quản lý Chính phủ Khi TPCP không bán hết trung gian tài bắt buộc phải mua lại với lãi suất thấp lãi suất trúng thầu Dưới hình thức này, việc phát hành TPCP Hàn Quốc hình thức khác đánh thuế khoản vay từ thị trường Cuộc khủng hoảng tài Châu Á năm 1997 coi chất xúc tác làm thay đổi thị trường TPCP Hàn Quốc cách tích cực Nhiều cải cách lớn thực nhằm cải tổ thị trường Năm 1997 đánh dấu mốc tự hoá thị trường trái phiếu Hàn Quốc cho NĐT nước Việc chuyển từ chế lãi suất bị quản lý sang chế lãi suất tuân theo thị trường bước tiến quan trọng thị trường Các biện pháp cải cách giúp thị trường TPCP Hàn Quốc phát triển mạnh mẽ quy mơ tính khoản Cuối năm 1998 quy mô thị trường TPCP Hàn Quốc khoảng 15% GDP tăng lên 50% GDP vào đầu năm 2018 Trước khủng hoảng, thị trường TPCP so với thị trường TPDN nhỏ sau khủng hoảng, lượng TPCP dần vượt qua lượng TP doanh nghiệp vào cuối năm 2004 Trên thị trường thứ cấp, khối lượng giao dịch TPCP tăng gấp 10 lần từ 250 nghìn tỷ Won năm 1998 tăng lên đỉnh gần 800 nghìn tỷ Won năm 2013, sau giao động mức 450 nghìn tỷ Won năm gần NĐT tham gia thị trường TPCP Hàn Quốc ngày đa dạng Hệ thống nhà tạo lập thị trường thành lập năm 1999, đóng vai trò quan trọng thị trường sơ cấp thứ cấp Ngoài ra, nỗ lực hội nhập thị trường TPCP, Chính phủ Hàn Quốc dần mở cửa thị trường, giảm bớt rào cản gia nhập tổ chức nước cải 211 thiện môi trường đầu tư Kết thị trường trái phiếu Hàn Quốc thu hút lượng đáng kể đầu tư nước ngồi Trái phiếu Chính phủ Hàn Quốc bao gồm trái phiếu kho bạc, trái phiếu nhà quốc gia (NHB) loại loại 2, trái phiếu phát hành ngoại tệ, trái phiếu kho bạc có khối lượng lớn giao dịch nhiều Trái phiếu kho bạc thường trái phiếu có lãi suất cố định có kỳ hạn 3, 5,10, 20, 30, 50 năm, trái phiếu gắn với lạm phát có kỳ hạn 10 năm, gắn với số giá tiêu dùng quốc gia Trái phiếu kho bạc Hàn Quốc loại trái phiếu thay được, nghĩa đặc điểm kỳ hạn, lãi coupon giống với trái phiếu phát hành khoảng thời gian định Nguồn: Asianbondsonline Biểu đồ PL1.3: Quy mô thị trường TPCP Hàn Quốc (% GDP) khối lượng giao dịch (tỷ Won) Một số biện pháp thực nhằm phát triển thị trường TPCP Hàn Quốc Quy định việc phát hành TPCP Sau đổi từ loại trái phiếu quỹ quản lý nợ Chính phủ sang trái phiếu kho bạc Hàn Quốc, Chính phủ Hàn quốc có thay đổi thơng báo nhu cầu phát hành TPCP hàng tháng năm rõ ràng Thay đổi phương pháp đấu thầu trái phiếu kho bạc TPCP Hàn Quốc phát hành thông qua đấu thầu cạnh tranh chuyển từ phương pháp đầu thầu đa giá phương pháp truyền thống sang hệ thống đấu thầu kiểu Hà Lan vào năm 2000 Bên cạnh đó, có đấu thầu phân biệt khoảng giá (được áp dụng từ tháng năm 2009) đấu thầu không cạnh tranh Theo phương thức đấu thầu phân biệt khoảng giá, lãi suất trúng thầu xác định cách nhóm mức lãi suất dự thầu theo nhóm cách điểm theo thứ tự giảm dần chọn mức lãi suất cao nhóm để làm mức lãi suất trúng thầu Phương thức đấu thầu không cạnh tranh chia làm loại: đấu thầu không cạnh tranh NĐT thông thường (cá nhân tổ chức) người không đủ điều kiện để tham gia đấu thầu cạnh tranh, đấu thầu không cạnh tranh quyền lựa chọn cho nhà kinh 212 doanh trái phiếu cấp thị trường TPCP, đấu thầu không cạnh tranh cho nhà kinh doanh trái phiếu STRIPS Thị trường giao dịch trái phiếu Chính phủ chuyên biệt hệ thống giao dịch điện tử (KTS) Thị trường TPCP chuyên biệt KRX thành lập tháng năm 1999 để giao dịch TPCP nhà kinh doanh trái phiếu công ty chứng khoán Thị trường thứ cấp TPCP Hàn Quốc gồm hai thị trường thị trường OTC hoạt động hiệp hội nhà kinh doanh chứng khoán Hàn Quốc (KSDA) hệ thống giao dịch điện tử KTS hoạt động Sở giao dịch Hàn Quốc Thị trường thứ cấp TPCP Hàn Quốc phát triển OTC thị trường tập trung Dựa vào kế hoạch cải thiện khoản thị trường thứ cấp trái phiếu, Hàn Quốc thành lập hệ thống giao dịch trái phiếu đặc biệt gọi FreeBond, quản lý hiệp hội nhà đầu tư tài Hàn Quốc KOFIA vào tháng năm 2010 Đây hệ thống giao dịch trái phiếu trực tuyến Đến tháng năm 2017, hệ thống Freebond nâng cấp lên K-Bond Hệ thống K-bond gồm hai cấu phần hệ thống tin nhắn tức bảng giao dịch Hệ thống tin nhắn phục vụ cho giao dịch thoả thuận trái phiếu, bao gồm phòng chat (chat room) cho phép người tham gia thảo luận với nhiều người thực giao dịch độc lập, đồng thời lưu trữ tự động trò chuyện Còn bảng giao dịch cung cấp nhiều loại liệu thị trường trái phiếu thông tin báo giá thị trường, thông tin 15 phút, thông tin liên quan đến dựng sổ phục vụ cho phân tích thị trường Trên Sở giao dịch Hàn Quốc, trái phiếu giao dịch sàn giao dịch điện tử (KTS) Người dùng truy cập vào sàn giao dịch thơng qua hệ thống kết nối thành viên Trái phiếu kho bạc giao dịch KRX KTB Các nhà kinh doanh trái phiếu muốn tham gia hệ thống cần cài đặt chương trình giao dịch cung cấp KRX Trong hệ thống này, lệnh đặt mua bán gửi qua internet, sau so khớp theo phương thức đấu thầu cạnh tranh Các nhà kinh doanh trái phiếu cấp người tạo lập thị trường KTS Đây thị trường bán buôn TPCP cho nhà kinh doanh trái phiếu phủ với lô giao dịch tỷ Won trái phiếu Chu kỳ toán cho giao dịch KTS T+1 Với mục tiêu minh bạch đáng tin cậy, hệ thống KTS tạo điều kiện cho việc thiết lập mức lãi suất tham chiếu chuẩn phản ánh xác tình hình thị trường góp phần vào việc phát 213 giá hợp lý, định đầu tư Trái phiếu kho bạc Hàn Quốc, trái phiếu ổn định tiền tệ MSB trái phiếu KDIC trái phiếu giao dịch thông qua hệ thống KTS Sở giao dịch Hàn Quốc Tuy nhiên trái phiếu ổn định tiền tệ trái phiếu KDIC phải đáp ứng điều kiện định giao dịch Hệ thống nhà kinh doanh trái phiếu cấp Hệ thống nhà kinh doanh trái phiếu cấp giới thiệu vào tháng năm 1999 để tái cấu trúc thị trường, thiết lập nguồn tài trợ ổn định cho Chính phủ Nhà kinh doanh trái phiếu cấp hưởng nhiều lợi ích hội đấu thầu ưu đãi thị trường phát hành TPCP, đấu thầu thay mặt cho người tham gia đấu thầu không cạnh tranh Tuy nhiên họ phải thực số nghĩa vụ thị trường bảo lãnh tối thiểu 10% tổng số TPCP phát hành, báo giá hai chiều hàng ngày với tất trái phiếu tham chiếu, giao dịch TPCP nắm giữ trái phiếu kho bạc tỷ won Các nhà kinh doanh trái phiếu muốn trở thành nhà kinh doanh trái phiếu cấp cần đáp ứng số tiêu chuẩn mà nhà kinh doanh trái phiếu cấp vấn đề an tồn tài chính, giao dịch trái phiếu kho bạc tham chiếu phát hành, giao dịch trái phiếu thị trường thứ cấp, tỷ lệ nắm giữ TPCP Để xây dựng hệ thống nhà kinh doanh trái phiếu cấp 1, tháng năm 2011, Bộ tài Chiến lược thành lập hệ thống nhà kinh doanh trái phiếu cấp dự bị (PPD) Các PPD cấp quyền nghĩa vụ giống với nhà kinh doanh trái phiếu cấp Sau năm dự bị đủ tiêu chuẩn, nhà kinh doanh trái phiếu nâng cấp lên làm nhà kinh doanh trái phiếu cấp Còn nhà kinh doanh trái phiếu cấp bị hạ xuống nấc dự bị Hệ thống phát hành bổ sung (hệ thống mở bán lại) Trong khứ, kỳ hạn trái phiếu khác lãi suất coupon xác định dựa vào lãi suất trúng thầu, nên có nhiều loại TPCP phát hành giá phát hành thường thấp, dẫn đến khoản Để giải vấn đề này, Chính phủ Hàn Quốc triển khai loạt biện pháp khắc phục từ năm 2000 Đối với TPCP có kỳ hạn từ năm trở lên, có thêm đợt phát hành vòng tháng, ngày đáo hạn lãi suất coupon xác định giống với TPCP phát hành trước Hệ thống mở bán lại TPCP giúp cải thiện khoản trái phiếu cách tăng quy mô Việc mở rộng quy mô phát hành trái phiếu có kỳ đáo hạn giúp cải thiện khoản thị trường thứ cấp Năm 2003 Chính phủ tiếp tục 214 sửa đổi hệ thống mở bán lại để chuẩn hoá việc định giá TPCP theo tiêu chuẩn quốc tế Hơn nữa, để giảm khác biệt loại thuế TPCP gây việc mở bán lại, quy định thuế thay đổi để áp thuế sở lãi suất coupon TPCP Tháng năm 2003, thời kỳ mở bán lại TPCP kéo dài lên tháng thay tháng Áp dụng giao dịch trước phát hành trái phiếu kho bạc (when-issued trading) Giao dịch trước phát hành giao dịch chứng khoán chưa phát hành Trước phát hành trái phiếu kho bạc, quan có thẩm quyền công bố quy mô phát hành Tại thời điểm này, NĐT giao dịch trái phiếu trước, thoả thuận giá, toán tiền chứng khoán lùi đến ngày trái phiếu phát hành Năm 2015 hình thức áp dụng Hàn Quốc cho phép giao dịch trái phiếu kho bạc ngày trước ngày đấu thầu nhằm cải thiện khả phát lãi suất trước đấu thầu tạo nguồn cầu Nhờ đó, Chính phủ phát nhu cầu cho trái phiếu kho bạc kiểm soát tốt khối lượng phát hành Các nhà kinh doanh trái phiếu có hội phòng ngừa rủi ro biến động lãi suất nắm giữ khối lượng đấu thầu theo quy định Áp dụng hệ thống yêu cầu báo giá điện tử Năm 2016, Sở giao dịch Hàn Quốc giới thiệu hệ thống yêu cầu báo giá điện tử e-RFQ bên cạnh hệ thống đặt lệnh trung tâm nhằm đáp ứng yêu cầu thị trường nâng cao hài lòng người tham gia RFQ tạo điều kiện cho việc thực giao dịch khối lớn, đối tác giao dịch RFQ thảo luận điều kiện giao dịch, bao gồm giá khối lượng trước thực giao dịch Chia khoảng bước giá thị trường tập trung Năm 2016, Sở giao dịch Hàn Quốc áp dụng khoảng bước giá giao dịch trái phiếu có tính đến thời gian lại đến đáo hạn trái phiếu niêm yết Việc chia khoảng bước giá giúp giá trái phiếu xác định xác cơng việc thu hẹp bước giá làm giảm chi phí giao dịch cho NĐT trái phiếu Tự niêm yết TPCP Tự niêm yết áp dụng TPCP, trái phiếu Chính quyền địa phương vài trái phiếu đặc biệt phát hành vào số ngày cố định năm TPCP niêm yết nhận đơn đăng ký niêm yết mà không cần phải kiểm tra 215 điều kiện niêm yết Trái phiếu kho bạc trái phiếu ổn định ngoại hối phát hành ngoại tệ niêm yết vào ngày phát hành theo quy định tự niêm yết Đa dạng hố cơng cụ thị trường Chính phủ Hàn quốc giới thiệu nhiều sản phẩm liên quan đến TPCP repo, hợp đồng tương lai trái phiếu kho bạc, hợp đồng quyền chọn trái phiếu kho bạc, sản phẩm trái phiếu kho bạc ETF, STRIPS, trái phiếu kho bạc gắn với lạm phát Tuy nhiên, thị trường cho sản phẩm chưa thực sôi động Hơn nữa, thị trường Hàn Quốc thực sôi động phân khúc kỳ hạn 10 năm Muốn phát triển phân đoạn TPCP có kỳ hạn dài cần thị trường cho công cụ phái sinh gắn với lãi suất để giúp NĐT kiểm sốt rủi ro lãi suất 216 Phụ lục 2: Lộ trình hội nhập tài ASEAN Chỉ tiêu Mục tiêu Năm 2015 Năm 2020 Tự hoá Đạt tự đối Tự hoá cách tiếp cận Đến năm 2017 dịch vụ tài với luồng dịch vụ hạn chế thống danh (FSL) tài Nguyên ngân hàng ASEAN đạt mục tắc: Các tiêu chuẩn (QABs) số trường hợp linh quốc gia thành viên Đến năm 2015 loại bỏ hoạt thoả chuẩn bị danh hạn chế lĩnh vực thuận trước mà mục dẫn phân bảo hiểm, ngân hàng nước thành ngành dịch vụ tài thị trường vốn phân viên áp phương thức ngành ` dụng từ năm 2020 tự hố, vòng Loại bỏ hạn chế đàm phán thực thương sở đơn mại lĩnh vực phương kết hợp và/ dịch vụ cho chế u cầu ngành lại Tự hố Loại bỏ hạn chế Tự hố dòng chảy Tự hoá tài khoản kiểm soát vốn để vốn gián tiếp vốn (CAL) luồng vốn khác thuận lợi cho việc lưu (vay/cho vay) chuyển vốn, bao gồm loại bỏ hạn chế giao dịch tài khoản vãng lai, FDI, luồng vốn đầu tư gián Phát thị tiếp triển Tăng cường trung Tự hoá dịch vụ mơi Hội trường gian tài chính, nâng giới sản phẩm tài trường vốn (CMD) cao lực quản thị chứng khốn ASEAN lý rủi ro để hỗ trợ Hài hồ hố tiêu chuẩn tăng trưởng quốc gia thị nhập trường vốn khu vực, ASEAN lĩnh để giảm tính dễ bị tổn vực có quy định 217 Chỉ tiêu Mục tiêu Năm 2015 thương chứng khoán nợ, yêu cầu Năm 2020 cú sốc từ bên ngồi cơng bố thơng tin và biến trường động thị quy tắc phân bổ Tạo điều kiện thoả thuận công nhận lẫn thoả thuận công nhận chéo cấp, đào tạo kinh nghiệm chuyên gia thị trường - Linh hoạt ngôn ngữ kiểm soát yêu cầu luật việc phát hành chứng khoán Cải thiện cấu trúc thuế khấu trừ nhằm mở rộng sở nhà đầu tư việc phát hành nợ thống ASEAN Tiêu chuẩn hoá phát Hội nhập hệ thống triển sở hạ tầng thanh toán toán (PSS) toán Hệ ASEAN 218 Phụ lục 3: Hệ thống văn pháp lý cho hoạt động thị trường TPCP qua năm Năm 1994 Văn pháp luật Nghị định 72/CP ngày 26/7/1994 ban hành Hiệu lực quy chế phát hành loại trái phiếu 1995 Chính phủ Nghị định 23/CP ngày 22/3/1995 Nghị định Chính phủ việc phát hành trái 1999 phiếu quốc tế Pháp lệnh số 12/1999/PL-UBTVQH10 Còn hiệu lực 2002 2004 phát hành công trái xây dựng tổ quốc Luật Ngân sách nhà nước Đã hết hiệu lực Quyết định 66/2004/QĐ-BTC ngày Đã hết hiệu lực 11/8/2004 việc ban hành quy chế hướng dẫn trình tự, thủ tục phát hành TPCP, trái phiếu phủ bảo lãnh 2004 trái phiếu quyền địa phương Thơng tư 21/2004/TT-BTC ngày Đã hết hiệu lực 24/3/2004 hướng dẫn đấu thầu TPCP, trái phiếu Chính phủ bảo lãnh trái phiếu Chính quyền địa phương qua thị 2004 trường giao dịch chứng khốn tập trung Thơng tư 29/2004/ TT-BTC ngày 6/4/2004 Đã hết hiệu lực hướng dẫn việc bảo lãnh phát hành đại lý phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu Chính phủ bảo lãnh trái 2006 2006 phiếu quyền địa phương Luật chứng khốn Còn hiệu lực Quyết định 2276/QĐ-BTC Tập trung đấu Còn hiệu lực thầu trái phiếu Chính phủ trung tâm 2006 giao dịch chứng khoán Hà Nội Quyết định 46/2006/QĐ-BTC Quy chế Hết hiệu lực toàn 2008 phát hành trái phiếu Chính phủ theo lơ lớn Quyết định 86/QĐ-BTC đề án xây dựng thị trường giao dịch trái phiếu Chính phủ 2008 chuyên biệt Quyết định 352/QĐ-UBCK chuyển niêm Còn hiệu lực 219 Năm Văn pháp luật yết trái phiếu Chính phủ từ SGDCKthành Hiệu lực phố Hồ Chí Minh Trung tâm giao dịch 2009 2009 chứng khốn Hà Nội Luật quản lý nợ cơng Đã hết hiệu lực Nghị định 53/2009/NĐ-CP phát hành Hết hiệu lực phần 2009 trái phiếu quốc tế Thông tư 19/2009/TT-NHNN hướng dẫn Còn hiệu lực quản lý ngoại hối giao dịch trái phiếu Chính phủ ngoại tệ phát 2009 hành theo định số 211/QĐ-TTg Thơng tư 206/2009/TT-BTC hướng dẫn kế Còn hiệu lực tốn giao dịch mua bán lại trái phiếu 2009 Chính phủ Quyết định 211/QĐ-TTg việc phát Còn hiệu lực hành trái phiếu Chính phủ ngoại tệ 2009 thị trường vốn nước Quyết định 253/QĐ-UBCK niêm yết Còn hiệu lực giao dịch trái phiếu Chính phủ phát 2011 hành ngoại tệ SGDCK Hà Nội Nghị định 01/2011/NĐ-CP phát hành Còn hiệu lực phần TPCP, TP CPBL TP quyền 2011 ĐP Thơng tư 150/2011/TT-BTC hướng dẫn Còn hiệu lực 2012 hốn đổi trái phiếu Chính phủ Thơng tư 17/2012/TT-BTC hướng dẫn Đã hết hiệu lực phát hành trái phiếu Chính phủ thị 2012 trường nước Thơng tư 34/2012/TT-BTC phát hành Đã hết hiệu lực 2012 TPCP bảo lãnh Nghị định 58/2012/NĐ-CP hướng dẫn thi Còn hiệu lực hành Luật chứng khoán Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật chứng 2012 khốn, Thơng tư 213/2012/TT-BTC hướng dẫn Hết hiệu lực hoạt động nhà đầu tư nước 2012 thị trường chứng khốn Việt Nam Thơng tư 234/2012/TT-BTC hướng dẫn Còn hiệu lực 220 Năm Văn pháp luật quản lý giao dịch TPCP, trái phiếu Hiệu lực Chính phủ bảo lãnh trái phiếu 2012 quyền địa phương Quyết định 276/QĐ-SGDHN quy trình Còn hiệu lực đấu thầu TPCP, trái phiếu CP bảo 2013 lãnh SGDCKHà Nội Thông tư 167/2013/TT-BTC sửa đổi, bổ Đã hết hiệu lực 2013 sung Thông tư 34/2012/TT-BTC Quyết định 56/QĐ-SGDHN quy định Còn hiệu lực 2013 đường cong lợi suất TPCP Quyết định 65/QĐ-SGDHN quy trình Còn hiệu lực giao dịch trái phiếu Chính phủ, trái phiếu Chính phủ bảo lãnh trái phiếu Chính quyền địa phương SGDCKHà 2013 Nội Quyết định 160/QĐ-UBCK quy định chào Còn hiệu lực mua, chào bán thị trường trái phiếu 2015 2015 Chính phủ Luật ngân sách nhà nước Thơng tư 99/2015/TT-BTC Còn hiệu lực ngày Còn hiệu lực 29/6/2015 hướng dẫn phát hành trái 2015 phiếu Chính phủ bảo lãnh Thơng tư 111/2015/TT-BTC hướng dẫn Còn hiệu lực phát hành trái phiếu Chính phủ thị 2015 trường nước Thơng tư 100/2015/TT-BTC hướng dẫn Còn hiệu lực phát hành trái phiếu Chính quyền địa 2015 phương thị trường nước Thông tư 99/2015/TT-BTC ngày Còn hiệu lực 29/6/2015 hướng dẫn phát hành trái 2015 phiếu Chính phủ bảo lãnh Thơng tư 99/2015/TT-BTC ngày Còn hiệu lực 29/6/2015 hướng dẫn phát hành trái 2015 phiếu Chính phủ bảo lãnh Nghị định 60/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ Còn hiệu lực sung số điều Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng năm 221 Năm Văn pháp luật 2012 Chính phủ quy định chi tiết Hiệu lực hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán Luật sửa đổi, bổ sung số điều 2015 Luật chứng khoán Quyết định 576/QĐ-SGDHN sửa đổi bổ Còn hiệu lực sung Quy trình đấu thầu trái phiếu Chính phủ, trái phiếu Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu quyền địa phương SGDCKHN ban hành kèm theo 2017 2017 định 276/QĐ-SGDHN ngày 3/8/2012 Luật quản lý nợ cơng Còn hiệu lực Thơng tư 10/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ Còn hiệu lực sung số điều Thông tư 234/2012/TT-BTC hướng dẫn quản lý giao dịch TPCP, trái phiếu Chính phủ bảo lãnh trái phiếu quyền địa 2017 phương Thơng tư 22/2017/TT-BTC quy định mua Còn hiệu lực lại trái phiếu Chính phủ thị trường 2017 nước Thơng tư 46/2017/TT-BTC hướng dẫn Còn hiệu lực hoạt động tốn giao dịch trái phiếu Chính phủ, trái phiếu Chính phủ bảo 2017 lãnh trái phiếu quyền địa phương Quyết định 750/QĐ-SGDHN quy trình Còn hiệu lực giao dịch trái phiếu phủ, trái phiếu Chính phủ bảo lãnh trái phiếu Chính quyền địa phương SGDCK Hà 2017 Nội; Quyết định 756/QĐ-SGDHN quy trình Còn hiệu lực cơng bố thơng tin báo cáo thành viên giao dịch trái phiếu Chính phủ SGDCK Hà Nội 2018 Nghị đinh 95/2018/NĐ-CP quy định Còn hiệu lực phát hành, đăng ký, lưu ký, niêm yết 222 Năm 2018 Văn pháp luật giao dịch cơng cụ nợ Chính phủ Hiệu lực thị trường chứng khốn Thơng tư 15/2018/TT-BTC quy định Còn hiệu lực chi phí phát hành, hoán đổi, mua lại, toán gốc, lãi trái phiếu Chính phủ, trái phiếu Chính phủ bảo lãnh trái phiếu Chính quyền địa phương ... LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP TÀI CHÍNH 2.1 Thị trường trái phiếu Chính phủ 2.1.1 Khái niệm thị trường trái phiếu Chính phủ Thị trường TPCP nơi phát. .. nhân tố tác động tới phát triển thị trường trái phiếu Chính phủ bối cảnh hội nhập tài Chương 5: Giải pháp phát triển thị trường trái phiếu Chính phủ Việt Nam bối cảnh hội nhập tài 13 CHƯƠNG 1: TỔNG... 2: Cơ sở lý luận phát triển thị trường trái phiếu Chính phủ bối cảnh hội nhập tài Chương 3: Thực trạng phát triển thị trường trái phiếu Chính phủ Việt Nam bối cảnh hội nhập tài Chương 4: Mơ hình
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển thị trường trái phiếu chính phủ việt nam trong bối cảnh hội nhập tài chính , Phát triển thị trường trái phiếu chính phủ việt nam trong bối cảnh hội nhập tài chính

Mục lục

Xem thêm