Đánh giá năng lực giải quyết vấn đề của sinh viên trong dạy học phần trết học môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mác lênin ở các trường đại học, cao đẳng hiện nay

217 59 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2019, 16:06

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI NGUYỄN THỊ HỒNG HẢI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CỦA SINH VIÊN TRONG DẠY HỌC PHẦN TRIẾT HỌC MÔN NHỮNG NGUYÊN BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HIỆN NAY LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC HÀ NỘI, NĂM 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI NGUYỄN THỊ HỒNG HẢI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CỦA SINH VIÊN TRONG DẠY HỌC PHẦN TRIẾT HỌC MÔN NHỮNG NGUYÊN BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HIỆN NAY Chuyên ngành: LL PPDH môn Giáo dục Chính trị Mã số: 9.14.01.11 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Như Hải HÀ NỘI, NĂM 2019 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các phân tích, đánh giá, kết điều tra thực tế, thực nghiệm sư phạm kết luận luận án thực Các số liệu dẫn luận án trung thực chưa cơng bố cơng trình Tác giả luận án Nguyễn Thị Hồng Hải MỤC LỤC Thứ hai, đánh giá thông qua quan sát 62 4.1 Kế hoạch thực nghiệm 128 4.1.1 Mục đích thực nghiệm 128 4.1.2 Địa bàn đối tượng thực nghiệm 128 4.1.3 Nội dung thực nghiệm 129 4.1.4 Phương pháp thực nghiệm 130 4.2 Tổ chức thực nghiệm 131 4.3 Đánh giá kết thực nghiệm .131 4.3.1 Kết đánh giá định tính 131 Tiểu kết chương 145 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 147 Kết luận 147 CÁC CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN ÁN Cụm từ viết tắt Nghĩa đầy đủ Bộ GD&ĐT Bộ Giáo dục & Đào tạo CBQL Cán quản lí CNMLN Chủ nghĩa Mác - Lênin CTQG Chính trị quốc gia ĐG Đánh giá ĐHQG Đại học Quốc gia ĐHSP Đại học Sư phạm GQVĐ Giải vấn đề GT Giáo trình GV Giảng vein HS Học sinh KHGDVN Khoa học giáo dục Việt Nam KT Kiểm tra NL Năng lực NNLBC Những nguyên Nxb Nhà xuất PPDH Phương pháp dạy học SV Sinh vein TN Thực nghiệm TNKQ Trắc nghiệm khách quan DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Ý kiến CBQL GV thành tố NL GQVĐ SV dạy học phần Triết học môn NNLCB CNMLN trường đại học, cao đẳng 68 Bảng 2.3 Mức độ sử dụng biện pháp đánh giá NL GQVĐ SV dạy học phần Triết học môn NNLCB CNMLN trường đại học, cao đẳng 78 Bảng 2.5 Thời điểm thực đánh giá NL GQVĐ SV dạy học phần Triết học môn NNLCB CNMLN trường đại học, cao đẳng .82 Bảng 2.6 Cách thức GV dùng để đánh giá NL GQVĐ SV dạy học phần Triết học môn NNLCB CNMLN trường đại học, cao đẳng .82 Bảng 2.7 Công cụ GV dùng để đánh giá NL GQVĐ SV dạy học phần Triết học môn NNLCB CNMLN trường đại học, cao đẳng .83 Bảng 2.8 Lời nhận xét GV chấm viết sản phẩm làm việc nhóm SV dạy học phần Triết học môn NNLCB CNMLN trường đại học, cao đẳng 84 Bảng 2.9 Các dạng kiểm tra viết GV sử dụng dạy học phần Triết học môn NNLCB CNMLN trường đại học, cao đẳng .86 Bảng 3.1 Thang đánh giá NL GQVĐ SV dạy học phần Triết học môn NNLCB CNMLN 100 Bảng 3.2: Tóm tắt thang đánh giá NL GQVĐ SV dạy học phần Triết học môn Những nguyên chủ nghĩa Mác - Lênin 104 Bảng 4.1 Các lớp thực nghiệm .129 Bảng 4.2 Kết SV tự ĐG ĐG lẫn lực GQVĐ (Lớp Y1EK13, Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam) 133 Bảng 4.3 Kết GV đánh giá NL GQVĐ SV sổ nhật kí DH (Lớp Y1EK13, Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam) 134 Bảng 4.4 Kết đánh giá NL GQVĐ SV qua kiểm tra định kỳ tiết thi kết thúc học phần (Lớp Y1EK13, Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam) 135 Bảng 4.5 Kết học tập SV qua kiểm tra định kỳ tiết thi kết thúc học phần (Lớp Y1EK13, Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam) 135 Bảng 4.6 Kết SV tự ĐG ĐG lẫn lực GQVĐ (lớp Ngữ văn K52 A, trường Đại học sư phạm Thái Nguyên) 136 Bảng 4.8 Kết đánh giá NL GQVĐ SV qua kiểm tra định kỳ tiết thi kết thúc học phần, (lớp Ngữ văn K52 A, trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên) 138 Bảng 4.9 Kết học tập SV qua kiểm tra định kỳ tiết thi kết thúc học phần (lớp Ngữ văn K52 A, trường Đại học sư phạm Thái Nguyên) .138 Kết thực nghiệm mà thu qua bảng 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 cho thấy việc đánh giá NL GQVĐ SV dạy học phần Triết học môn NNLCB CNMLN lớp Ngữ văn K52, trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên thực quy trình, SV bước đầu thể NL GQVĐ mình, biết tự đánh giá đánh giá lẵn NL GQVĐ 138 So sánh với kết thực nghiệm lớp Y1EK13, Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam NL GQVĐ SV lớp Ngữ văn K52 A, trường Đại học sư phạm Thái Nguyên mức độ thấp nhiều nguyên nhân dẫn đến điều này, phần chất lượng tuyển đầu vào hai trường khác nhau, điều kiện tổ chức dạy học khác Vì thế, kết việc đánh giá NL GQVĐ SV hai trường chênh lệch điều tất yếu .139 Bảng 4.10 Kết SV tự đánh giá ĐG lẫn NL GQVĐ (lớp Cao đẳng Mầm non K13 A, Trường Cao đẳng sư phạm Thái Nguyên) .139 Bảng 4.11 Kết GV đánh giá NL GQVĐ SV sổ nhật kí DH (lớp Cao đẳng Mầm non K13 A, Trường Cao đẳng sư phạm Thái Nguyên) 140 Bảng 4.12 Kết đánh giá NL GQVĐ SV qua kiểm tra định kỳ tiết thi kết thúc học phần (lớp Cao đẳng Mầm non K13 A, Trường Cao đẳng sư phạm Thái Nguyên) 140 Bảng 4.13 Kết học tập SV qua kiểm tra định kỳ tiết thi kết thúc học phần (lớp Cao đẳng Mầm non K13 A, Trường Cao đẳng sư phạm Thái Nguyên) 141 Từ bảng 4.10 đến 4.13 cho thấy kết TN đánh giá NL GQVĐ SV dạy học phần Triết học môn NNLCB CNMLN lớp Mầm non K13 A, trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên thấp so với kết hai lớp TN đại học mà tiến hành Đặc biệt, NL hình thành ý tưởng mới, phát vấn đề mới, SV lớp Cao đẳng Mầm non K13 A chưa thể được, điều SV GV thừa nhận qua kết TN (Các bảng 4.10, 4.11, 4.12, 4.13) Mặc dù vậy, việc đánh giá NL GQVĐ SV lớp cao đẳng môn học thực theo quy trình Điều góp phần quan trọng vào việc đổi trình thực kiểm tra đánh giá theo tiếp cận NL cho SV trường Cao đẳng Sư phạm Thái nguyên giai đoạn tới .141 4.3.2.2 Kết luận chung kết lớp thực nghiệm 142 - SV biết sử dụng thang đánh giá NL GQVĐ để tự đánh giá đánh giá lẫn mức độ NL GQVĐ thân em bạn học chung học tập phần Triết học môn NNLCB CNMLN (các bảng 4.2, 4.6, 4.10) .142 Bảng 4.14 ĐG GV mức độ hợp thành tố NL GQVĐ SV dạy học phần Triết học môn NNLCB CNMLN trường đại học, cao đẳng .143 Bảng 4.15 ĐG GV mức độ quan trọng mục đích, mục tiêu việc đánh giá NL GQVĐ SV dạy học phần Triết học môn NNLCB CNMLN trường đại học, cao đẳng 143 Bảng 4.16: ĐG GV mức độ quan trọng hình thức đánh giá NL GQVĐ SV dạy học phần Triết học môn NNLCB CNMLN trường đại học, cao đẳng 145 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1: Ý kiến CBQL GV mức độ cần thiết việc đánh giá NL GQVĐ SV dạy học phần Triết học môn NNLCB CNMLN trường đại học, cao đẳng 67 Biểu đồ 2.2 Quan niệm CBQL GV nội dung đánh giá NL GQVĐ SV dạy học phần Triết học môn NNLCB CNMLN trường đại học, cao đẳng .69 69 Biểu đồ 2.3 Nhận thức CBQL, GV mục tiêu việc thực đánh giá NL GQVĐ SV dạy học phần Triết học môn NNLCB CNMLN trường đại học, cao đẳng 70 Biểu đồ 2.4: Ý kiến CBQL GV điều kiện thực đánh giá NL GQVĐ SV dạy học phần Triết học môn NNLCB CNMLN trường đại học, cao đẳng 72 Biểu đồ 2.5: Ý kiến CBQL GV khả thực đánh giá NL GQVĐ SV dạy học phần Triết học môn NNLCB CNMLN trường thầy/cô công tác 72 Biểu đồ 2.6: Ý kiến SV mức độ cần thiết việc đánh giá NL GQVĐ SV dạy học phần Triết học môn NNLCB CNMLN trường đại học, cao đẳng 73 Biểu đồ 2.7: Mức độ GV thực đánh giá NL GQVĐ PL.32 Câu 12: Đáp án: D Biểu điểm: 0,5 điểm Câu 13: Gợi ý trả lời: - An vận dựng quan điểm khách quan xem xét SV… (0,25 điểm) - Quan điểm khách quan rút từ mối quan hệ biện chứng vật chất ý thức, vật chất định ý thức … (0,25 điểm) - Thế quan điểm khách quan: Trình bày luận giải gắn với tình … (0,5 điểm) Biểu điểm: 1,0 điểm Câu 14: Đáp án: D Biểu điểm: 0,5 điểm Câu 15: Đáp án: B Biểu điểm: 0,5 điểm Câu 16: Gợi ý trả lời: - SV phải xác định trình phủ định phủ định (0,5 điểm) - Phân tích được: + Phủ định lần 1: Hát thóc trở thành lúa: Sự vật chuyển hóa thành vật đối lập với cho (cây lúa) (0,25 điểm) + Phủ định lần 2: Cây lúa thành hạt thóc (phủ định phủ định): Sự vật lại chuyển hóa thành đối lập với đối lập Cây lúa - hạt học), dường lặp lại ban đầu (hạt thóc) sở cao (phủ định phủ đinh) thúc đẩy vật phát triển… (0,25 điểm) Phụ lục 3.3 MA TRẬN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN KẾT HỢP TỰ LUẬN VÀ TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN Mức độ đáp ứng yêu cầu cần đạt Chủ đề Chương 1: Chủ nghĩa vật biện chứng Chương 2: Pháp biện chứng vật Chương 3: Chủ nghĩa vật lịch sử Tổng Hiểu vấn đề TN Số câu Số điểm 0,5 Tỷ lệ % TL Số câu Số điểm 0,25 Tỷ lệ 2,5% Số câu Số điểm 0,25 Tỷ lệ 2,5% Số câu Số điểm Tỷ lệ 10% Số câu Số điểm Tỷ lệ 10% Số câu Số điểm Tỷ lệ 10% Đề xuất giải pháp GQVĐ TN TL Số câu Số điểm 0,5 Tỷ lệ 5% Số câu Số điểm 0,75 Tỷ lệ 7,5% Số câu Số câu Số điểm Số điểm 0,75 Tỷ lệ 10% Tỷ lệ 7,5% Số câu Số câu Số điểm Số điểm Tỷ lệ 20% Tỷ lệ 10% Thực giải pháp GQVĐ TN TL Số câu Số điểm 0,75 Tỷ lệ 7,5% Số câu Số câu Số điểm Số điểm 0,5 Tỷ lệ 10% Tỷ lệ 10% Số câu Số điểm 0,75 Tỷ lệ 7,5% Số câu Số câu Số điểm Số điểm Tỷ lệ 20% Tỷ lệ 10% Ghi chú: - Từ câu đến câu tướng ướng với mức độ NL hiểu vấn đề - Từ câu đến câu 14 tướng ướng với mức độ NL đề xuất giải pháp GQVĐ - Từ câu 15 đến câu 23 tướng ướng với mức độ NL thực giải pháp GQVĐ - Từ câu 24 đến câu 28 tướng ướng với mức độ NL hình thành ý tưởng mới, phát vấn đề PL.33 Cộng Hình thành ý tưởng mới, phát vấn đề TN TL Số câu Số điểm 0,25 Tỷ lệ 2,5% Số câu Số điểm 0,5 Tỷ lệ 5% Số câu Số câu Số điểm Số điểm 0,25 Tỷ lệ 10% Tỷ lệ 2,5% Số câu Số câu Số điểm Số điểm Tỷ lệ 10% Tỷ lệ 10% Số câu 16 Số điểm 10 Tỷ lệ 100% Số câu 16 Số điểm 10 Tỷ lệ 100% Số câu 16 Số điểm 10 Tỷ lệ 100% Số câu 28 Số điểm 10 Tỷ lệ 100% PL.34 ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN (NNLCB CNMLN phần Triết học) Câu 1: Vật chất phạm trù Triết học dùng để đem lại cho người cảm giác, cảm giác chép lại, chụp lại, phản ánh tồn không lệ thuộc vào cảm giác Anh (chị) điền từ thiếu vào dấu ba chấm? A Tồn khách quan B Thực khách quan C Thế giới vật chất D Thế giới khách quan Câu 2: Theo quan điểm Mác: Ý thức là… A Hình ảnh chủ quan giới chủ quan B Hình ảnh chủ quan giới khách quan C Sự phản ánh động D Sự phản ánh sáng tạo Câu 3: Đấu tranh mặt đối lập dùng để khuynh hướng tác động qua lại, trừ, phủ định lẫn các: A Mặt chiều với B Mặt khác C Mặt đối lập D Mặt vừa trái ngược vừa chiều với Câu 4: Lực lượng sản xuất biểu thị mối quan hệ người với: A Tự nhiên B Xã hội C Thế giới vật chất D Nhà nước Câu 5: SV A hỏi SV B: thể đồng tăng trưởng với phát triển không? Tại sao? Là SV A em trả lời nào? Trả lời:……………………………………………………………… ……………………………………………………………………… Câu 6: Hạn chế lớn nhà Triết học trước Mác quan niệm vật chất? PL.35 A Quy vật chất dạng cụ thể B Đồng vật chất, quy vật chất dạng cụ thể C Đồng vật chất, quy vật chất dạng cụ thể; đồng vật chất với thuộc tính D Đồng vật chất, quy vật chất dạng cụ thể; đồng vật chất với thuộc tính bất biến Câu 7: Theo anh (chị), hình thức phản ánh ý thức xuất hiện? A Phản ánh vật lý, hóa học B Phản ánh giới hữu sinh C Phản ánh tâm động vật D Phản ánh sáng tạo Câu 8: Theo em nguyên mối liên hệ phổ biến tính chất nào? A Tính khách quan, tính tồn diện, tính phổ biến B Tính khách quan, tính đa dạng, tính phổ quát C Tính khách quan, tính tồn diện, tính đa dạng D Tính khách quan, tính phổ biến, tính đa dạng Câu 9: sở luận quan điểm toàn diện là? A Nguyên phát triển B Nguyên tồn khách quan giới vật chất C Nguyên mối liên hệ phổ biến D Nguyên biến đổi giới vật chất Câu 10: Quy luật phép biện chứng vật nói lên cách thức vận động, phát triển sư vật? A Quy luật mâu thuẫn B Quy luật lượng - chất C Quy luật phủ định phủ định D Cả A, B, C Câu 11: Nhân tố giữ vai trò định lực lượng sản xuất? A Tư liệu sản xuất B Công cụ lao động PL.36 C Người lao động D Khoa học công nghệ Câu 12: Quan hệ hệ thống quan hệ sản xuất mối quan hệ: A Sở hữu B Sở hữu trí tuệ C Sở hữu cơng cụ lao động D Sở hữu tư liệu sản xuất Câu 13: Trong kiến trúc thượng tầng xã hội giai cấp, yếu tố nhất, tác động trực tiếp mạnh mẽ tới sở hạ tầng xã hội yếu tố nào? A Tổ chức đảng B Tổ chức nhà nước C Tổ chức tôn giáo D Các tổ chức văn hóa - xã hội Câu 14: người cho rằng: sở hạ tầng kiến trúc thượng tầng ấy, sở hạ tầng thay đổi kiến trúc thượng tầng sớm hay muộn thay đổi theo Anh (chị) đồng ý với quan điểm khơng Hãy phân tích vai trò sở hạ tầng kiến trúc thượng tầng? Trả lời:……………………………………………………………… ……………………………………………………………………… Câu 15: Huyền hỏi Linh: Khi soi gương hình ảnh ta gương khơng thay đổi Vậy hình ảnh ta gương phản ánh: A Phản ánh sáng tạo B Phản ánh dập khn máy móc C Phản ánh ý thức D Phản ánh trung thực Câu 16: Hoa hỏi Linh: Ông Talet cho vật chất sinh từ nước, hạn chế lớn quan điểm ông chỗ nào? A Không thấy thuộc tính vật chất B Quy vật chất dạng cụ thể C Không đặc tính vật chất PL.37 D Khơng nêu nguồn gốc sinh vật chất Câu 17: Hoa hỏi Linh, Phơ bách nói: “Khi anh tút lều tranh anh suy nghĩa khác anh tòa lâu đài cung điện”, luận điểm ơng muốn nói đến chất ý thức? A Bản chất xã hội B Bản chất chủ quan ý thức C Bản chất phản ánh D Bản chất khách quan Câu 18: Tùng hỏi Hằng: theo bạn câu nói: “Thấy mà khơng thấy rừng” muốn nói đến quan điểm triết học? A Quan điểm siêu hình B Quan điểm biện chứng C Quan điểm ngụy biện D Quan điểm kinh viện Câu 19: Bạn Linh nói với Hoa: Tớ vừa luộc trứng chín, bạn ăn Hoa vui vẻ bóc trứng ăn khen trứng thơm ngon quá, tớ ăn no bụng Theo em, việc Linh luộc trứng Hoa ăn trứng vào bụng biểu hình thức phủ định nào? A Phủ định phủ định B Phủ định biện chứng C Phủ định siêu hình D Cả đáp án A, B C Câu 20: An hỏi Dũng: Nước ta tiến lên chủ nghĩa xã hội từ kinh tế phổ bến sản xuất nhỏ, lao động thủ công phổ biến Vậy, muốn sản xuất lớn, đại, theo quan điểm Đảng, cần phải làm gì? A Cơng nghiệp hóa, đại hóa B Xây dựng văn hóa tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc C Đổi hệ thống trị xã hội chủ nghĩa D Phát triển đời sống kinh tế - xã hội PL.38 Câu 21: Hải Linh trao đổi với vấn đề giai cấp Việt Nam Hải hỏi Linh: Theo bạn, nước ta, giai cấp giai cấp bản? Là bạn Linh anh (chị) chọn đáp nán để trả lời câu hỏi Hải? A Giai cấp công nhân B Giai cấp công nhân giai cấp nông dân C Giai cấp công nhân, nông dân trí thức D Giai cấp nơng dân Câu 22: Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Trẻ em búp cành, biết ăn ngủ, biết học hành ngoan Theo em, câu nói Bác đề cập tới tính người theo quan điểm Triết học Mác - Lênin? A Bản tính tự nhiên B Bản tính xã hội C Bản tính tự nhiên xã hội D Bản tính lồi Câu 23: Tình huống: giáo An người GV tận tụy với học trò thường quan sát, tiềm hiểu SV đưa lời động viên kịp thời ưu điểm em, khen ngợi để em cố gắng Đồng thời, khuyết điểm em, lại biện pháp xử riêng Vì thế, SV ln u mến An em tiến ngày Câu hỏi: Bằng kiến thức mối quan hệ vật chất ý thức, anh (chị) giải xem An vận dụng quan điểm để đạt thành công công tác giáo dục SV? Trả lời:……………………………………………………………… ……………………………………………………………………… Câu 24: Linh nói với Hoa: Bằng mắt thường ta khơng nhìn thấy dòng điện từ tồn dạng vật chất Vậy Linh dựa vào thuộc tính vật chất để đưa nhận định này? A Thực khách quan người nhận thức B Khả nhận thức người thông qua giác quan PL.39 C Tồn khách quan tác động tới giác quan người, người nhận thức D Tính khách quan vật chất Câu 25: Đun nước từ 00C đến 1000C, với điều kiện nước nguyên chất, áp suất atm, 00C 1000C gọi theo kiến thức Triết học? A Độ B Điểm nút C Đường nút D Bước nhảy Câu 26: Linh với Hoa: Cây xanh trồng trường mang lại cho bầu khơng khí lành nên cúng ta phải chăm sóc bảo vệ xanh, không nên bẻ cành hay hái bừa bãi Quan điểm bạn Linh quan điểm: A Kinh viện B Siêu hình C Ngụy biện D Biện chứng Câu 27: Hoa hỏi Linh: Trong thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội, muốn đảm bảo lãnh đạo giai cấp công nhân với nhân dân, cần xây dựng thiết chế phù hợp? Là bạn Linh, anh (chị) chọn phương án sau đây? A Xây dựng quyền giai cấp nơng dân làm chủ B Xây dựng quyền giai cấp cơng nhân làm chủ C Chun tư sản D Chun vơ sản Câu 28: Nghiên cứu chất người theo quan điểm triết học Mác Lênin, nhóm sinh viên tranh luận với nnhau vấn đề: Muốn đánh giá chất học sinh lớp chủ nhiệm, GV cần phải làm gì? Câu hỏi: Là anh (chị), anh (chị) trả lời nào? Trả lời:……………………………………………………………… ……………………………………………………………………… PL.40 ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN Câu 1: Đáp án: B Biểu điểm: 0,25 điểm Câu 2: Đáp án: B Biểu điểm: 0,25 điểm Câu 3: Đáp án: C Biểu điểm: 0,25 điểm Câu 4: Đáp án: A Biểu điểm: 0,25 điểm Câu 5: Gợi ý trả lời: - Không đồng (0,25 điểm) - Tăng trưởng tăng lên đơn lượng (0,25 điểm) - Còn phát triển thay đổi lượng chất (0,5 điểm) Biểu điểm: 1,0 điểm Câu 6: Đáp án: D Biểu điểm: 0,25 điểm Câu 7: Đáp án: D Biểu điểm: 0,25 điểm Câu 8: Đáp án: C Biểu điểm: 0,25 điểm Câu 9: Đáp án: C Biểu điểm: 0,25 điểm Câu 10: Đáp án: B Biểu điểm: 0,25 điểm Câu 11: Đáp án: C Biểu điểm: 0,25 điểm Câu 12: Đáp án: D Biểu điểm: 0,25 điểm Câu 13: Đáp án: B Biểu điểm: 0,25 điểm Câu 14: Gợi ý trả lời: PL.41 - Đồng ý với ý kiến sở hạ tầng định kiến trúc thượng tầng (0,25 điểm) - Phân tích vai trò định sở hạ tầng định kiến trúc thượng tầng: + Mỗi sở hạ tầng tạo kiến trúc thượng tầng tương ứng… (0,25 điểm) + sở hạ tầng thay đổi kiến trúc thượng tầng thay đổi theo… (0,25 điểm) + Sự thay đổi kiến trúc thượng tầng diễn phức tập (0,25 điểm) Biểu điểm: 1,0 điểm Câu 15: Đáp án: B Biểu điểm: 0,25 điểm Câu 16: Đáp án: B Biểu điểm: 0,25 điểm Câu 17: Đáp án: A Biểu điểm: 0,25 điểm Câu 18: Đáp án: A Biểu điểm: 0,25 điểm Câu 19: Đáp án: B Biểu điểm: 0,25 điểm Câu 20: Đáp án: A Biểu điểm: 0,25 điểm Câu 21: Đáp án: B Biểu điểm: 0,25 điểm Câu 22: Đáp án: B Biểu điểm: 0,25 điểm Câu 23: Gợi ý trả lời: - An vận dựng quan điểm khách quan xem xét SV… (0,25 điểm) PL.42 - Quan điểm khách quan rút từ mối quan hệ biện chứng vật chất ý thức, vật chất định ý thức … (0,25 điểm) - Thế quan điểm khách quan: Trình bày luận giải gắn với tình … (0,5 điểm) Biểu điểm: 1,0 điểm Câu 24: Đáp án: C Biểu điểm: 0,25 điểm Câu 25: Đáp án: B Biểu điểm: 0,25 điểm Câu 26: Đáp án: D Biểu điểm: 0,25 điểm Câu 27: Đáp án: D Biểu điểm: 0,25 điểm Câu 28: Gợi ý trả lời: - Đánh giá người phải dựa quan điểm C Mác: Trong tính thực nó, chất người tổng hòa mối quan hệ xã hội (0,25 điểm) - Chỉ khía cạnh cần đánh giá học sinh học tập, quan hệ với bạn bè, thầy cơ, gia đình, cộng đồng xã hội (0,75 điểm) PL.43 Phụ lục 4.1 PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN CỦA GV SAU THỰC NGHIỆM Các thành tố NL nêu phản ánh NL GQVĐ SV dạy học phần Triết học môn NNLCB CNMLN trường đại học, cao đẳng hay chưa? (Đánh dấu x vào thích hợp)  Đúng  Chưa - Ý kiến khác Các thành tố NL GQVĐ nêu đánh giá hay khơng? (Đánh dấu x vào thích hợp) Thành tố lực NL nhận biết vấn đề NL hiểu diễn đạt vấn đề Đánh giá Không đánh giá ngôn ngữ thân NL lập giả thuyết NL kết nối suy luận NL liên hệ thực tiễn đề chứng minh giả thuyết NL thực giải pháp GQVĐ NL hình thành ý tưởng mới, phát vấn đề Các thành tố NL GQVĐ đủ để đánh giá NL GQVĐ SV dạy học phần Triết học môn NNLCB CNMLN trường đại học, cao đẳng hay chưa? (Đánh dấu x vào thích hợp)  Đủ  Chưa đủ - Ý liến khác Các tiêu chí thang đo NL GQVĐ đủ để đánh giá NL GQVĐ SV dạy học phần Triết học môn NNLCB CNMLN trường đại học, cao đẳng hay chưa? (Đánh dấu x vào thích hợp)  Đủ  Chưa đủ - Ý kiến khác PL.44 Thầy, đồng ý với phát biểu sau đánh giá NL GQVĐ SV dạy học phần Triết học môn NNLCB CNMLN trường đại học, cao đẳng nay? (Đánh dấu x vào thích hợp)  Xác nhận mức độ SV hiểu vấn đề  Xác nhận mức độ SV đề xuất giải pháp GQVĐ  Xác nhận mức độ SV thực giải pháp GQVĐ  Xác nhận mức độ SV hình thành ý tưởng mới, phát vấn đề - Ý kiến khác Thầy, cho biết mức độ quan trọng mục đích việc đánh giá NL GQVĐ SV dạy học phần Triết học môn NNLCB CNMLN trường đại học, cao đẳng (Khoanh tròn vào chữ số phù hợp Quy ước: mức quan trọng nhất, mức quan trọng vừa, mức quan trọng, mức quan trọng, mức khơng quan trọng) Mục đích, mục tiêu Mức độ quan trọng GV nhận biết lực NL GQVĐ SV, từ GV điều chỉnh cách dạy SV tự nhận biết NL GQVĐ thân, từ điều chỉnh cách học Tham gia đánh giá KQHT phần Triết học môn NNLCB CNMLN SV Tham gia xếp loại học lực SV Phản hồi cho GĐ, NTr để tạo điều kiện dạy học Điều chỉnh nội dung tài liệu dạy học (SGK, sách giáo …) Thầy, cho biết mức độ quan trọng hình thức đánh giá NL GQVĐ SV dạy học phần Triết học môn NNLCB CNMLN trường đại học, cao đẳng (Khoanh tròn vào chữ số phù hợp Quy ước: mức quan trọng nhất, mức quan trọng vừa, mức quan trọng, mức quan trọng, mức không quan trọng) Mức độ quan trọng Hình thức đánh giá PL.45 Đánh giá chẩn đốn Đánh giá q trình Đánh giá tổng kết Đánh giá thức Đánh giá khơng thức Đánh giá theo chuẩn Đánh giá theo tiêu chí Khơng dùng hình thức Thầy, cho biết mức độ quan trọng phương pháp đánh giá NL GQVĐ SV dạy học phần Triết học môn NNLCB CNMLN trường đại học, cao đẳng nay? (Khoanh tròn vào chữ số phù hợp Quy ước: mức quan trọng nhất, mức quan trọng vừa, mức quan trọng, mức quan trọng, mức không quan trọng) Mức độ quan trọng Phương pháp đánh giá Nghiên cứu sản phẩm GQVĐ HS Vấn đáp Quan sát HS tự đánh giá Thầy, cho biết mức độ quan trọng kỹ thuật đánh giá NL GQVĐ SV dạy học phần Triết học môn NNLCB CNMLN trường đại học, cao đẳng nay? (Khoanh tròn vào chữ số phù hợp Quy ước: mức quan trọng nhất, mức quan trọng vừa, mức quan trọng, mức quan trọng, mức không quan trọng) Mức quan trọng Kỹ thuật đánh giá PL.46 Đánh giá cách cho điểm Đánh giá nhận xét Đánh giá cách ghi Sổ nhật ký dạy học ... cứu đánh giá lực giải vấn đề sinh viên dạy học phần Triết học môn Những nguyên lý chủ nghĩa Mác - Lênin trường đại học, cao đẳng 7 Chương 2: Cơ sở lý luận thực tiễn việc đánh giá lực giải vấn đề. .. sinh viên dạy học phần Triết học môn Những nguyên lý chủ nghĩa Mác - Lênin trường đại học, cao đẳng Chương 3: Nguyên tắc, biện pháp đánh giá lực giải vấn đề sinh viên dạy học phần Triết học môn. .. Mác - Lênin trường đại học, cao đẳng 8 Chương TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CỦA SINH VIÊN TRONG DẠY HỌC PHẦN TRIẾT HỌC MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá năng lực giải quyết vấn đề của sinh viên trong dạy học phần trết học môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mác lênin ở các trường đại học, cao đẳng hiện nay , Đánh giá năng lực giải quyết vấn đề của sinh viên trong dạy học phần trết học môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mác lênin ở các trường đại học, cao đẳng hiện nay