Quản lí hoạt động bồi dưỡng giáo viên tiểu học theo chuẩn nghề nghiệp ở huyện đông anh thành phố hà nội

154 37 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2019, 15:55

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI NGUYỄN THỊ KIM PHỤNG QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN TIỂU HỌC THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP Ở HUYỆN ĐÔNG ANH – THÀNH PHỐ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÍ GIÁO DỤC HÀ NỘI, 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI NGUYỄN THỊ KIM PHỤNG QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN TIỂU HỌC THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP Ở HUYỆN ĐÔNG ANH – THÀNH PHỐ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÍ GIÁO DỤC Mã số: 140 114 Hướng dẫn khoa học: TS Đào Lan Hương HÀ NỘI, 2018 LỜI CẢM ƠN Tơi xin trân trọng cảm ơn Ban Giám Hiệu, phòng Sau đại học tập thể Giáo sư, Phó giáo sư, Tiến sĩ, giảng viên khoa Quản lí giáo dục, trường Đại học sư phạm Hà Nội II tận tình giảng dạy, giúp đỡ tác giả suốt trình học tập nghiên cứu khoa học Đặc biệt, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Tiến sĩ Đào Lan Hương, người trực tiếp hướng dẫn dành cho tác giả lời bảo tận tình, quý báu việc định hướng đề tài q trình nghiên cứu, hồn thành luận văn Tơi chân thành cảm ơn lãnh đạo, chuyên viên phòng Giáo dục Đào tạo, lãnh đạo giáo viên trường tiểu học huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi, cung cấp số liệu khảo sát, tư vấn khoa học trình nghiên cứu luận văn tác giả Cuối cùng, tơi xin cảm ơn gia đình, bạn bè, đồng nghiệp ln đồng hành, động viên, khích lệ, giúp đỡ tơi hồn thành luận văn Trong q trình nghiên cứu, hồn thành luận văn, tác giả dành nhiều thời gian, tâm huyết không tránh khỏi thiếu sót Tác giả kính mong nhận bảo chân tình từ thầy giáo, giáo ý kiến đóng góp bạn bè, đồng nghiệp để luận văn hoàn thiện Xin chân thành cảm ơn ! Hà Nội, ngày 13 tháng năm 2018 Tác giả Nguyễn Thị Kim Phụng LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu độc lập riêng Các số liệu tư liệu sử dụng từ nhiều nguồn tài liệu đáng tin cậy kết trình tiến hành khảo sát thực tế trường tiểu học địa bàn huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội Tơi xin chịu hồn tồn trách nhiệm cơng trình nghiên cứu Hà Nội, ngày 13 tháng năm 2018 Tác giả Nguyễn Thị Kim Phụng MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lí chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Khách thể đối tượng nghiên cứu 3.1 Khách thể nghiên cứu 3.2 Đối tượng nghiên cứu Giả thuyết khoa học Nhiệm vụ nghiên cứu Giới hạn phạm vi nghiên cứu 6.1 Giới hạn đối tượng nghiên cứu 6.2 Giới hạn khách thể điều tra 6.3 Giới hạn địa bàn nghiên cứu 6.4 Giới hạn thời gian nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu 7.1 Nhóm phương pháp nghiên cứu lí luận 7.2 Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tễn 7.3 Nhóm phương pháp xử lí thơng tn Cấu trúc luận văn NỘI DUNG CHƯƠNG CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG GVTH THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP 1.1 Tổng quan nghiên cứu vấn đề 1.1.1 Những cơng trình nghiên cứu hoạt động bồi dưỡng GVTH theo Chuẩn nghề nghiệp 1.1.2 Những cơng trình nghiên cứu quản lí hoạt động bồi dưỡng GVTH theo Chuẩn nghề nghiệp 1.2 Chuẩn nghề nghiệp GVTH 10 1.2.1 Khái niệm Chuẩn, Chuẩn nghề nghiệp giáo viên, Chuẩn nghề nghiệp GVTH 10 1.2.2 Quy định Chuẩn nghề nghiệp GVTH 11 1.2.2.1 Các yêu cầu thuộc lĩnh vực phẩm chất trị, đạo đức, lối sống 11 1.2.2.2 Các yêu cầu thuộc lĩnh vực kiến thức 11 1.2.2.3 Các yêu cầu thuộc lĩnh vực kĩ sư phạm 12 1.3 Hoạt động bồi dưỡng GVTH theo Chuẩn nghề nghiệp 13 1.3.1 Khái niệm bồi dưỡng, bồi dưỡng GVTH, bồi dưỡng GVTH theo Chuẩn nghề nghiệp 13 1.3.2 Vai trò phòng GD&ĐT hoạt động bồi dưỡng GVTH 14 1.3.3 Các thành tố trình bồi dưỡng GVTH theo Chuẩn nghề nghiệp 14 1.3.3.1 Mục tiêu bồi dưỡng 14 1.3.3.2 Nội dung bồi dưỡng 15 1.3.3.3 Phương pháp bồi dưỡng 16 1.3.3.4 Phương tiện bồi dưỡng 17 1.3.3.5 Hình thức bồi dưỡng 17 1.3.3.6 Kiểm tra, đánh giá kết bồi dưỡng 18 1.4 Quản lí hoạt động bồi dưỡng GVTH theo Chuẩn nghề nghiệp 18 1.4.1 Khái niệm Quản lí, Quản lí hoạt động bồi dưỡng GV, Quản lí hoạt động bồi dưỡng GVTH theo Chuẩn nghề nghiệp 18 1.4.1.1 Khái niệm Quản lí 18 1.4.1.2 Khái niệm Quản lí hoạt động bồi dưỡng GV 21 1.4.1.3 Khái niệm Quản lí hoạt động bồi dưỡng GVTH theo Chuẩn nghề nghiệp 21 1.4.2 Chức quản lí phòng GD&ĐT hoạt động bồi dưỡng GVTH theo Chuẩn nghề nghiệp 22 1.4.2.1 Kế hoạch hóa hoạt động bồi dưỡng GVTH theo Chuẩn nghề nghiệp 23 1.4.2.2 Tổ chức nhân hoạt động bồi dưỡng GVTH theo Chuẩn nghề nghiệp 24 1.4.2.3 Lãnh đạo, đạo hoạt động bồi dưỡng GVTH theo Chuẩn nghề nghiệp 26 1.4.2.4 Kiểm tra đánh giá hoạt động bồi dưỡng GVTH theo Chuẩn nghề nghiệp 28 1.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lí hoạt động bồi dưỡng GVTH theo Chuẩn nghề nghiệp 29 1.5.1 Các yếu tố thuộc chủ thể quản lí 29 1.5.1.1 Nhận thức chủ thể quản lí hoạt động bồi dưỡng 29 1.5.1.2 Năng lực quản lí hoạt động bồi dưỡng 29 1.5.2 Các yếu tố thuộc đối tượng quản lí 30 1.5.2.1 Lãnh đạo nhà trường 30 1.5.2.2 Đội ngũ báo cáo viên 30 1.5.2.3 Đội ngũ giáo viên 30 1.5.3 Các yếu tố thuộc môi trường quản lí 31 1.5.3.1 Nhóm yếu tố pháp lí 31 1.5.3.2 Nhóm yếu tố thuộc mơi trường xã hội 31 1.5.3.3 Nhóm yếu tố thuộc sở vật chất huyện, trường 31 Kết luận chương 33 CHƯƠNG THỰC TRẠNG QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG GVTH THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP Ở HUYỆN ĐÔNG ANH - THÀNH PHỐ HÀ NỘI 35 2.1 Vài nét địa bàn nghiên cứu 35 2.1.1 Đặc điểm địa lí, kinh tế - xã hội, văn hóa – GD 35 2.1.2 Quy mô phát triển GDTH 36 2.1.2.1 Mạng lưới trường lớp 36 2.1.2.2 Về chất lượng GD 36 2.1.2.3 Về đội ngũ 37 2.2 Tổ chức khảo sát 37 2.2.1 Mục tiêu khảo sát 37 2.2.2 Nội dung khảo sát 37 2.2.3 Tiêu chí đánh giá 38 2.2.4 Thang đánh giá 39 2.2.5 Địa bàn khảo sát 40 2.2.6 Thời gian khảo sát 41 2.3 Thực trạng đội ngũ GVTH huyện Đông Anh – thành phố Hà Nội theo Chuẩn nghề nghiệp 41 2.4 Thực trạng hoạt động bồi dưỡng GVTH huyện Đông Anh – thành phố Hà Nội theo Chuẩn nghề nghiệp 43 2.4.1 Thực trạng nhận thức CBQL GV trường tiểu học tầm quan trọng hoạt động bồi dưỡng GVTH theo Chuẩn nghề nghiệp 43 2.4.2 Thực trạng xây dựng mục tiêu bồi dưỡng GVTH theo Chuẩn nghề nghiệp huyện Đông Anh 46 2.4.3 Thực trạng xây dựng thực nội dung bồi dưỡng GVTH theo Chuẩn nghề nghiệp huyện Đông Anh 47 2.4.3.1 Thực trạng xây dựng thực nội dung bồi dưỡng lĩnh vực phẩm chất trị, đạo đức, lối sống 47 2.4.3.2 Thực trạng xây dựng thực nội dung bồi dưỡng lĩnh vực kiến thức 49 2.4.3.3 Thực trạng xây dựng thực nội dung bồi dưỡng lĩnh vực kĩ sư phạm (kĩ GD, dạy học, tổ chức) 50 2.4.4 Thực trạng lựa chọn sử dụng phương pháp bồi dưỡng GVTH theo Chuẩn nghề nghiệp huyện Đông Anh - thành phố Hà Nội 52 2.4.5 Thực trạng lựa chọn sử dụng phương tiện bồi dưỡng GVTH theo Chuẩn nghề nghiệp huyện Đông Anh - thành phố Hà Nội 54 2.4.6 Thực trạng lựa chọn sử dụng hình thức tổ chức bồi dưỡng GVTH theo Chuẩn nghề nghiệp huyện Đông Anh - thành phố Hà Nội 55 2.4.7 Thực trạng kiểm tra kết bồi dưỡng dưỡng GVTH theo Chuẩn nghề nghiệp huyện Đông Anh - thành phố Hà Nội 57 2.5 Thực trạng quản lí hoạt động bồi dưỡng GVTH theo Chuẩn nghề nghiệp huyện Đông Anh - thành phố Hà Nội 58 2.5.1 Thực trạng kế hoạch hóa hoạt động bồi dưỡng GVTH theo Chuẩn nghề nghiệp huyện Đông Anh - thành phố Hà Nội 58 2.5.2 Thực trạng tổ chức máy tổ chức nhân hoạt động bồi dưỡng GVTH theo Chuẩn nghề nghiệp huyện Đông Anh - thành phố Hà Nội 59 2.5.3 Thực trạng lãnh đạo, đạo hoạt động bồi dưỡng GVTH theo Chuẩn nghề nghiệp huyện Đông Anh - thành phố Hà Nội 61 2.5.4 Thực trạng kiểm tra đánh giá hoạt động bồi dưỡng GVTH theo Chuẩn nghề nghiệp huyện Đông Anh - thành phố Hà Nội 62 2.6 Thực trạng yếu tố ảnh hưởng đến quản lí hoạt động bồi dưỡng GVTH theo Chuẩn nghề nghiệp huyện Đông Anh - thành phố Hà Nội: 65 Kết luận chương 67 CHƯƠNG BIỆN PHÁP QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG GVTH THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP 69 3.1 Nguyên tắc đề xuất biện pháp 69 3.1.1 Nguyên tắc đảm bảo tính pháp lí 69 3.1.2 Nguyên tắc đảm bảo tính khoa học 69 3.1.3 Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn 70 3.2 Các biện pháp quản lí hoạt động bồi dưỡng GVTH theo Chuẩn nghề nghiệp 71 3.2.1 Biện pháp 1: Tổ chức bồi dưỡng nâng cao nhận thức cho chuyên viên phòng GD&ĐT lãnh đạo, giáo viên nhà trường tầm quan trọng hoạt động bồi dưỡng GVTH theo Chuẩn nghề nghiệp 71 3.2.1.1 Mục tiêu biện pháp 71 3.2.1.2 Nội dung biện pháp 72 3.2.1.3 Cách thức thực biện pháp 72 3.2.1.4 Điều kiện thực biện pháp 73 3.2.2 Biện pháp 2: Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng GVTH đáp ứng Chuẩn nghề nghiệp 73 3.2.2.1 Mục tiêu biện pháp 73 3.2.2.2 Nội dung biện pháp 74 3.2.2.3 Cách thức thực biện pháp 74 3.2.2.4 Điều kiện thực biện pháp 75 3.2.3 Biện pháp 3: Xây dựng đội ngũ báo cáo viên vững vàng phẩm chất, lực chuyên môn nghiệp vụ tham gia hoạt động bồi dưỡng GVTH 76 3.2.3.1 Mục tiêu biện pháp 76 3.2.3.2 Nội dung biện pháp 76 3.2.3.3 Cách thức thực biện pháp 77 3.2.3.4 Điều kiện thực biện pháp 77 3.2.4 Biện pháp 4: Chỉ đạo xây dựng nội dung bồi dưỡng đáp ứng Chuẩn nghề nghiệp GVTH 78 3.2.4.1 Mục tiêu biện pháp 78 3.2.4.2 Nội dung biện pháp 78 3.2.4.3 Cách thức thực biện pháp 80 3.2.4.4 Điều kiện thực biện pháp 80 3.2.5 Biện pháp 5: Chỉ đạo đa dạng hóa hình thức tổ chức bồi dưỡng GVTH theo Chuẩn nghề nghiệp 81 3.2.5.1 Mục tiêu biện pháp 81 3.2.5.2 Nội dung biện pháp 81 3.2.5.3 Cách thức thực biện pháp 82 3.2.5.4 Điều kiện thực biện pháp 82 3.2.6 Biện pháp 6: Tổ chức kiểm tra đánh giá kết bồi dưỡng theo Chuẩn nghề nghiệp GVTH 83 3.2.6.1 Mục tiêu biện pháp 83 3.2.6.2 Nội dung biện pháp 83 3.2.6.3 Cách thức thực biện pháp 84 PHỤ LỤC MẪU PHIẾU KHẢO SÁT THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG GVTH THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP (Dành cho cán quản lí giáo viên) Kính thưa q thầy/cơ, Để thu thập thơng tin cho nghiên cứu thực trạng hoạt động bồi dưỡng GVTH theo chuẩn nghề nghiệp, xin thầy/cô cho biết ý kiến vấn đề sau cách đánh dấu () vào ô phù hợp: Nhận thức tầm quan trọng hoạt động bồi dưỡng GVTH theo chuẩn nghề nghiệp Nội dung đánh giá Về lĩnh vực phẩm chất trị, đạo đức, lối sống 1.1 Học tập làm theo Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 1.2 Ý thức chấp hành quy chế, quy định Ngành GD, nhà trường 1.3 Thái độ lao động mực, chịu trách nhiệm chất lượng giảng dạy giáo dục lớp phân chất côngđạo đức, nhân cách lối sống lành mạnh, sáng; tín 1.4 Phẩm nhiệm với nghiệp, cộng đồng 1.5.đồng Tinh thần đấuHS tranh chống biểu tiêu cực, vi phạm đạo đức nhà giáo 1.6 Tinh thần tự học, ý thức phấn đấu vươn lên nghề nghiệp 1.7 Tinh thần đoàn kết, hợp tác quan hệ đồng nghiệp 1.8 Tình yêu nghề, tình yêu thương, trách nhiệm học sinh thái độ phục vụ Mức độ nhận thức Quan Khơng Bình trọng quan thường trọng nhân dân Về lĩnh vực kiến thức 2.1 Kiến thức chuyên sâu môn học, lớp học nhằm nâng cao hiệu giảng dạy, vận dụng bồi dưỡng khiếu, giúphọc đỡ sinh học sinh để nhiều chế trởhoạt nên 2.2 Hiểu biết vềhọc đặc sinh điểmcótâm lí, sinh lí tiểu học vậnhạn dụng vào động giáo dục giảng dạy dục phù học, hợp vận với đối tượng họcquả sinhcác phương pháp giáo dục hình 2.3 Kiến thức giáo dụng có hiệu thức tổ chức dạyquy họcđịnh nội dung, phương pháp hình thức tổ chức kiểm tra, đánh giá 2.4 Các kết học luyện củadục họctrẻ sinhkhuyết tiểu học 2.5 tập, Kiếnrèn thức giáo tật học hoà nhập 2.6 Kiến thức giáo dục môi trường, quyền bổn phận trẻ em, y tế học đường, an tồn giao thơng, phòng mavàtúy, nạn xã hộinghệ thông tin vào giảng dạy, giáo dục 2.7 Kiến thứcchống Tin học ứngtệdụng công 2.8 Hiểu biết ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu chuẩn nghề nghiệp GVTH Về lĩnh vực kĩ sư phạm 3.1 Kĩ lập kế hoạch giảng dạy (năm học, học kì, tháng, tuần) thể hoạt động dạy học nhằm thểsoạn hố chương trình hướng Bộ đổi phùmới, hợp thể với đặc điểm động nhà trường vàtích lớpcực 3.2 Kĩcụ giáo án theo hoạt dạy học thầy 3.3.trò Kĩ lựa chọn sử dụng hợp lí phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính chủ động, sáng tạo HS 3.4 Kĩ đặt câu hỏi kiểm tra phù hợp đối tượng, phát huy lực học tập học sinh, giúp học sinhsửhọc tậpthiết tiến 3.5 Kĩ dụng bị, đồ dùng dạy học có hiệu cao 3.6 Kĩ tổ chức buổi sinh hoạt tập thể, tham quan dã ngoại 3.7 Kĩ thực thơng tin hai chiều quản lí chất lượng GD 3.8 Kĩ giao tiếp, ứng xử có văn hóa mang tính GD 3.9 Kĩ sử dụng hồ sơ GD giảng dạy có hiệu Mức độ xây dựng mục tiêu bồi dưỡng GVTH theo chuẩn nghề nghiệp Nội dung đánh giá Xây dựng mục tiêu vào chuẩn nghề nghiệp Mục tiêu phù hợp với tình hình thực tế đội ngũ GVTH Mục tiêu bồi dưỡng phù hợp với điều kiện, h oàn cảnh thực tế địa phương Mục tiêu bồi dưỡng mang tính đặc thù GD tiểu học huyện Đông Anh Mục tiêu bồi dưỡng cụ thể hóa, đo lường Mục tiêu bồi dưỡng có tính khả thi Mục tiêu bồi dưỡng xây dựng theo mốc lộ trình đạt chuẩn Mục tiêu bồi dưỡng xác định thời gian cuối hoàn thành Mức độ đánh giá Tốt Khá TB Yếu Mức độ xây dựng thực nội dung bồi dưỡng GVTH theo chuẩn nghề nghiệp Nội dung bồi dưỡng Mức độ xây dựng Mức độ thực nội dung bồi dưỡng nội dung bồi dưỡng Tốt Về lĩnh vực phẩm chất trị, đạo đức, lối sống 1.1 Học tập làm theo Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 1.2 Ý thức chấp hành quy chế, quy định Ngành, nhà trường 1.3 Thái độ lao động mực, chịu trách nhiệm chất lượng giảng dạy dụcchất lớpđạo phân công 1.4.giáo Phẩm đức, nhân cách lối sống lành mạnh, sáng; tín nhiệm với đồng nghiệp, HS cộng đồng 1.5 Tinh thần đấu tranh chống biểu tiêu cực, vi phạm đạo đức nhà giáo 1.6 Tinh thần tự học, ý thức phấn đấu vươn lên nghề nghiệp 1.7 Tinh thần đoàn kết, hợp tác quan hệ đồng nghiệp 1.8 Tình yêu nghề, tình yêu thương, trách nhiệm học sinh thái độ phục vụ nhân dân Về lĩnh vực kiến thức 2.1 Kiến thức chuyên sâu môn học, lớp học nhằm nâng cao hiệu giảng dạy, vận dụng bồi dưỡng học sinh có khiếu, giúp đỡ học sinh Khá TB Yếu Tốt Khá TB Yếu nhiều hạn chế trở nên tiến 2.2 Hiểu biết đặc điểm tâm lí, sinh lí học sinh tiểu học để vận dụng vào độngvề giáo dụcdục học, giảngvận dạydụng phù có hợp vớiquả đối tượng học sinh 2.3 hoạt Kiến thức giáo hiệu phương pháp giáo dục tổ chức dạydung, học phương pháp hình thức tổ chức kiểm 2.4.hình Cácthức quy định nội tra, đánh giá kết luyện 2.5 Kiến thứcquả học giáotập, dục rèn trẻ khuyết tậthọc họcsinh hoà tiểu nhậphọc 2.6 Kiến thức giáo dục môi trường, quyền bổn phận trẻ em, y tế học đường, toànTin giao phòng ma túy, tệ nạn xã hội 2.7 Kiếnanthức họcthơng, ứng dụngchống công nghệ thông tin vào giảng dạy, giáo dục 2.8 Hiểu biết ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu chuẩn nghề nghiệp GVTH Về lĩnh vực kĩ sư phạm 3.1 Kĩ lập kế hoạch giảng dạy (năm học, học kì, tháng, tuần) thể hoạt động dạy học nhằm cụ thể hố chương trình Bộ phù hợp với đặc củasoạn nhàgiáo trường lớp học đổi mới, thể hoạt động 3.2 điểm Kĩ án theo hướng dạy học tích lựa thầychọn trò 3.3 cực Kĩ sử dụng hợp lí phương pháp dạy học theo hướng phát tínhđặt chủcâu động, sáng tạo hợp HS đối tượng, phát huy 3.4 Kĩhuy hỏi kiểm tra phù lực học tập học sinh, giúp học sinh học tập tiến 3.5 Kĩ sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học có hiệu cao 3.6 Kĩ tổ chức buổi sinh hoạt tập thể, tham quan dã ngoại 3.7 Kĩ thực thơng tin hai chiều quản lí chất lượng GD 3.8 Kĩ giao tiếp, ứng xử có văn hóa mang tính GD 3.9 Kĩ sử dụng hồ sơ GD giảng dạy có hiệu Mức độ lựa chọn sử dụng phương pháp bồi dưỡng GVTH theo chuẩn nghề nghiệp Nội dung Phương pháp thuyết trình Phương pháp hỏi đáp Phương pháp nêu giải vấn đề Phương pháp thảo luận nhóm Phương pháp thực hành Phương pháp nghiên cứu Phương pháp động não Phương pháp dự án Kết hợp phương pháp Mức độ lựa chọn phù hợp Tốt Khá TB Yếu Mức độ hiệu sử dụng Tốt Khá TB Yếu Mức độ lựa chọn sử dụng phương tiện bồi dưỡng GVTH theo chuẩn nghề nghiệp Nội dung Mức độ lựa chọn phù hợp Tốt Khá TB Yếu Mức độ hiệu sử dụng Tốt Khá TB Yếu Sách giáo khoa, sách nghiệp vụ, sách tham khảo, báo, tạp chí, tài liệu Tranh ảnh, vật thật, dụng cụ thí nghiệm, Máy trình chiếu projector, máy chiếu đa vật thể, bảng tương tác Máy tính có kết nối Internet dùng để tra cứu thông tin Kho học liệu (video, giảng điện tử, ) Các phần mêm violet, flash, microft, fullcrack dùng để thiết kế giảng điện tử Hệ thống phần mềm trực truyến eSAM, EMIT, EQMS Mức độ lựa chọn sử dụng hình tổ chức hoạt động bồi dưỡng GVTH theo chuẩn nghề nghiệp Nội dung Lớp tập huấn phòng GD&ĐT tổ chức Lớp bồi dưỡng cụm trường TH tổ chức đạo phòng GD&ĐT Lớp bồi dưỡng trường tổ chức đạo phòng GD&ĐT Hội thảo, chuyên đề đổi phương pháp dạy học GD Mức độ lựa chọn phù hợp Tốt Khá TB Yếu Mức độ hiệu sử dụng Tốt Khá TB Yếu Sinh hoạt tổ, nhóm chun mơn có tham gia chun viên phòng GD&ĐT Tham quan học tập kinh nghiệm trường theo chủ đề phòng GD&ĐT địnhhọc hướng Các khóa nâng cao dành cho GV nòng cốt Các khóa bồi dưỡng từ xa đáp ứng nhu cầu thực tế Các khóa bồi dưỡng thường xun theo chu kì phòng GD&ĐTtổ chức theo quy định Bộ GD&ĐT đạo Sở GD&ĐT 10 Tự học tập, tự bồi dưỡng GV theo định hướng phòng GD&ĐT Mức độ kiểm tra, đánh giá kết bồi dưỡng GVTH theo chuẩn nghề nghiệp Nội dung đánh giá Mức độ thực Tốt Khá Xây dựng nội dung kiểm tra phản ánh đầy đủ tiêu chuẩn Chuẩn nghề nghiệp GVTH Thiết kế kiểm tra phù hợp với nội dung kiểm tra Thiết kế kiểm tra đảm bảo phân loại học viên theo mức độ đáp ứng Chuẩn Đa dạng hóa hình thức kiểm tra phù hợp với lĩnh vực bồi dưỡng theo Chuẩn Tránh bệnh thành tích đánh giá kết bồi dưỡng Đảm bảo công đánh giá kết bồi dưỡng Sử dụng kết kiểm tra kênh thông tin quan trọng để điều chỉnh hoạt động bồi dưỡng Chúng cam kết ý kiến nhận xét, đánh giá phiếu sử dụng vào mục đích nghiên cứu Xin cảm ơn tham gia trung thực đầy trách nhiệm quý thầy/cô TB Yếu PHỤ LỤC MẪU PHIẾU KHẢO SÁT THỰC TRẠNG QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG GVTH THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP (Dành cho cán quản lí giáo viên) Kính thưa q thầy/cơ, Để thu thập thông tin cho nghiên cứu thực trạng quản lí hoạt động bồi dưỡng GVTH theo chuẩn nghề nghiệp, xin thầy/cô cho biết ý kiến vấn đề sau cách đánh dấu () vào ô phù hợp: Mức độ kế hoạch hóa hoạt động bồi dưỡng GV tiểu học theo chuẩn nghề nghiệp Mức độ thực Nội dung Đánh giá thực tế đội ngũ để xác định nhu cầu bồi dưỡng Cụ thể hóa mục tiêu bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu chuẩn nghề nghiệp Kế hoạch đảm bảo tính pháp lí Kế hoạch đảm bảo tính khả thi Kế hoạch phù hợp với thực tế địa phương Có thời hạn thể rõ lộ trình thực hoạt động bồi dưỡng phù hợp Xây dựng kế hoạch nhân cho hoạt động bồi dưỡng Xây dựng kế hoạch sở vật chất phục vụ bồi dưỡng Xây dựng kế hoạch thiết bị phục vụ bồi dưỡng 10 Xây dựng kế hoạch tài 11 Xây dựng kế hoạch huy động nguồn lực xã hội tham gia hoạt động bồi dưỡng Tốt Khá Trung bình Yếu Mức độ tổ chức máy nhân hoạt động bồi dưỡng GVTH theo chuẩn nghề nghiệp Mức độ đáp ứng yêu cầu chuẩn Nội dung nghề nghiệp Tốt Khá Trung bình Thành lập Ban đạo công tác bồi dưỡng GVTH theo chuẩn nghề nghiệp gồm lãnh đạo, chuyên viên phòng GD&ĐT lãnh đạo nhà trường Phân công nhiệm vụ cụ thể, phù hợp với chức trách, lực thành viên Ban đạo Thành lập tiểu ban chuyên môn bồi dưỡng theo lĩnh vực Chuẩn nghề nghiệp Lựa chọn đội ngũ báo cáo viênphù hợp với bồi dưỡng GVTH theo chuẩn nghề nghiệp Phân công đội ngũ báo cáo viên thực chuyên đề bồi dưỡng phù hợp sở trường cá nhân Tổ chức tập huấn cho đội ngũ báo cáo viên hoạt động bòi dưỡng GVTH Thành lập tiểu ban phục vụ hoạt động bồi dưỡn Phân công quy định trách nhiệm cụ thể cho thành viên tiểu ban phục vụ Phân cơng lãnh đạo, chun viên phòng phối hợp với lãnh đạo nhà trường quản lí lớp bồi dưỡng 10 Chỉ đạo Hiệu trưởng trường cử GV tham gia lớp chuyên đề, tập huấn, bồi dưỡng cho phù hợp với nhu cầu 11 Tổ chức lớp tập huấn theo nhu cầu bồi dưỡng 12 Tổ chức phối hợp lực lượng tham gia bồi dưỡng Yếu Mức độ lãnh đạo, đạo hoạt động bồi dưỡng GVTH theo Chuẩn nghề nghiệp Nội dung đánh giá Mức độ thực Tốt Khá TB Yếu Chỉ đạo xây dựng mục tiêu bồi dưỡng GVTH phù hợp chuẩn nghề nghiệp Chỉ đạo xây dựng thực hiện nội dung bồi dưỡng lĩnh vực phẩm chất trị, đạo đức, sống Chỉlốiđạo xây dựng thực nội dung bồi dưỡng lĩnh vực kiến thức Chỉ đạo xây dựng thực nội dung bồi dưỡng lĩnh vực kĩ sư phạm Chỉ đạo lựa chọn sử dụng phù hợp sáng tạo phương pháp bồi dưỡng Chỉ đạo lựa chọn sử dụng phương tiện bồi dưỡng hiệu Chỉ đạo lựa chọn sử dụng phù hợp linh hoạt hình thức bồi dưỡng Chỉ đạo kiểm tra, tổng kết, rút kinh nghiệm hoạt động bồi dưỡng Động viên khen thưởng kịp thời tinh thần làm việc nghiêm túc, hiệu lực lượng tham gia bồi dưỡng 10 Cổ vũ tính sáng tạo cá nhân tập thể bồi dưỡng 11 Đánh giá cao, khích lệ tinh thần học tập nghiêm túc, cầu thị học viên Mức độ quản lí kiểm tra, đánh giá hoạt động bồi dưỡng GVTH theo Chuẩn nghề nghiệp Nội dung đánh giá Kiểm tra việc xây dựng mục tiêu bồi dưỡng phù hợp chuẩn nghề nghiệp Kiểm tra việc xây dựng thực nội dung bồi dưỡng đáp ứng chuẩn nghề nghiệp Kiểm tra việc lựa chọn sử dụng phương pháp bồi dưỡng đáp ứng chuẩn nghề nghiệp Mức độ thực Tốt Khá TB Yếu Kiểm tra việc lựa chọn sử dụng phương tiện bồi dưỡng Kiểm tra việc lựa chọn sử dụng hình thức bồi dưỡng Kiểm tra việc thực đánh giá kết hoạt động bồi dưỡng Kiểm tra công tác quản lí chun viên phòng GD&ĐT hoạt động bòi dưỡng Kiểm tra cơng tác tổ chức, điều hành lãnh đạo nhà trường hoạt động bồi dưỡng Phát hiện, điều chỉnh lệch lạc thực hoạt động bồi dưỡng Chúng cam kết ý kiến nhận xét, đánh giá phiếu sử dụng vào mục đích nghiên cứu Xin cảm ơn tham gia trung thực đầy trách nhiệm quý thầy/cô PHỤ LỤC MẪU PHIẾU KHẢO SÁT YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG GVTH THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP (Dành cho cán quản lí giáo viên) Kính thưa quý thầy/cô, Để thu thập thông tin cho nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến quản lí hoạt động bồi dưỡng GVTH theo chuẩn nghề nghiệp, xin thầy/cô cho biết ý kiến vấn đề sau cách đánh dấu () vào ô phù hợp: Mức độ ảnh hưởng Nội dung đánh giá Rất Tích Bình Tiêu Rất tích cực thường cực tiêu cực Nhóm yếu tố thuộc chủ thể quản lí 1.1 Nhận thức lãnh đạo phòng GD&ĐT hoạt động bồi dưỡng 1.2 Năng lực quản lí lãnh đạo phòng GD&ĐT hoạt động bồi dưỡng 1.3 Nhận thức chuyên viên phòng GD&ĐT hoạt động bồi dưỡng 1.4 Năng lực quản lí chun viên phòng GD&ĐT hoạt động bồi dưỡng Nhóm yếu tố thuộc đối tượng quản lí 2.1 Nhận thức lãnh đạo nhà trường hoạt động bồi dưỡng 2.2 Năng lực tổ chức, điều hành hoạt động trình bồi dưỡng 2.3 Ý thức, trách nhiệm đội ngũ báo viên hoạt động bồi dưỡng 2.4 Năng lực chuyên môn đội ngũ báo cáo viên 2.5 Năng lực sư phạm đội ngũ báo cáo viên 2.6 Ý thức trách nhiệm GV hoạt động bồi dưỡng cực 2.7 Trình độ, lực chun mơn GV Nhóm yếu tố mơi trường quản lí 3.1 Chủ trương, sách Đảng, Nhà nước, quy định Ngành GD&ĐT, phố,đầu huyện 3.2 Mứccủa chi Thành ngân sách tư cho GD địa phương 3.3 Sự phối hợp lực lượng xã hội tham gia hoạt động bồi dưỡng 3.4 Điều kiện sở vật chất phục vụ hoạt động bồi dưỡng: sách, tài liệu, thiết bị, đồ dùng dạy học, lưới kinh trường lớp 3.5 Hoàn cảnhcấu gia trúc đình,mạng điều kiện tế GV Chúng tơi cam kết ý kiến nhận xét, đánh giá phiếu sử dụng vào mục đích nghiên cứu Xin cảm ơn tham gia trung thực đầy trách nhiệm quý thầy/cô PHỤ LỤC MẪU PHIẾU KHẢO SÁT TÍNH CẤP THIẾT, TÍNH KHẢ THI CỦA CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG GVTH THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP (Dành cho cán quản lí giáo viên) Kính thưa q thầy/cơ, Để thu thập thơng tin cho nghiên cứu tính cấp thiết, tính khả thi biện pháp quản lí hoạt động bồi dưỡng GVTH theo chuẩn nghề nghiệp, xin thầy/cô cho biết ý kiến vấn đề sau cách đánh dấu () vào ô phù hợp: Mức độ cần thiết Biện pháp đề xuất Biện pháp 1: Tổ chức bồi dưỡng nâng cao nhận thức cho chuyên viên phòng GD&ĐT lãnh đạo, GV nhà trường tầm quan trọng hoạt động bồi dưỡng GVTH theo chuẩn nghề nghiệp Biện pháp 2: Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng GVTH đáp ứng chuẩn nghề nghiệp Rất cần thiết Cần thiết Không cần thiết Mức độ khả thi Rất khả thi Biện pháp 3: Xây dựng đội ngũ báo cáo viên vững vàng phẩm chất, lực chuyên môn tham gianội hoạt động dưỡng Biện pháp 4: nghiệp Chỉ đạovụ xây dựng dung bồibồi dưỡng đápGVTH ứng chuẩn nghề nghiệp GVTH Biện pháp 5: Chỉ đạo đa dạng hóa hình thức tổ chức bồi dưỡng GVTH theo chuẩn nghề nghiệp Biện pháp 6: Tổ chức kiểm tra đánh giá kết bồi dưỡng theo chuẩn nghề nghiệp GVTH Chúng cam kết ý kiến nhận xét, đánh giá phiếu sử dụng vào mục đích nghiên cứu Xin cảm ơn tham gia trung thực đầy trách nhiệm quý thầy/cô Khả thi Không khả thi ... trạng quản lí hoạt động bồi dưỡng GVTH theo Chuẩn nghề nghiệp huyện Đông Anh - thành phố Hà Nội; 5.3 Đề xuất biện pháp quản lí hoạt động bồi dưỡng GVTH theo Chuẩn nghề nghiệp huyện Đông Anh - thành. .. Chuẩn nghề nghiệp huyện Đông Anh - thành phố Hà Nội Chương Biện pháp quản lí hoạt động bồi dưỡng GVTH theo Chuẩn nghề nghiệp CHƯƠNG CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG GVTH THEO CHUẨN NGHỀ... dưỡng GVTH theo Chuẩn nghề nghiệp huyện Đông Anh - thành phố Hà Nội 57 2.5 Thực trạng quản lí hoạt động bồi dưỡng GVTH theo Chuẩn nghề nghiệp huyện Đông Anh - thành phố Hà Nội 58
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lí hoạt động bồi dưỡng giáo viên tiểu học theo chuẩn nghề nghiệp ở huyện đông anh thành phố hà nội , Quản lí hoạt động bồi dưỡng giáo viên tiểu học theo chuẩn nghề nghiệp ở huyện đông anh thành phố hà nội

Từ khóa liên quan