Quản lý hoạt động dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh ở các trường THCS huyện đông anh, thành phố hà nội

153 65 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2019, 15:51

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI NGUYỄN THỊ PHƯƠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HUYỆN ĐÔNG ANH THÀNH PHỐ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC GIÁO DỤC HÀ NỘI, NĂM 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI NGUYỄN THỊ PHƯƠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HUYỆN ĐÔNG ANH THÀNH PHỐ HÀ NỘI Chuyên ngành: Quản lý giáo dục Mã số: 8140114 LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Thị Tình HÀ NỘI, NĂM 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi Nguyễn Thị Phương học viên lớp cao học quản lý giáo dục khóa 20 Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng cá nhân tôi, xuất phát từ yêu cầu phát sinh cơng việc để hình thành hướng nghiên cứu Các số liệu có nguồn gốc rõ ràng, tuân thủ nguyên tắc kết trình bày luận văn thu thập trình nghiên cứu trung thực chưa công bố trước Tôi chịu trách nhiệm với lời cam đoan Hà Nội, tháng 10 năm 2018 Tác giả Nguyễn Thị Phương LỜI CẢM ƠN Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS.TS Nguyễn Thị Tình trường Đại học Sư phạm Hà Nội tận tình hướng dẫn giúp đỡ tơi hồn thành luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn thầy, cô giáo tham gia giảng dạy lớp Cao học Quản lý giáo dục, người thầy trang bị cho tri thức kinh nghiệm lĩnh vực quản lý khoa học giáo dục Tôi xin trân trọng cảm ơn thầy, khoa Quản lý giáo dục, phòng Đào tạo sau Đại học trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2; Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội; Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Đơng Anh; Ban giám hiệu trường THCS địa bàn huyện Đông Anh thành phố Hà Nội; Các bạn bè đồng nghiệp gia đình động viên, nhiệt tình giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho tơi hồn thành luận văn Trong trình học tập, nghiên cứu thực đề tài, có nhiều cố gắng luận văn không tránh khỏi thiếu sót Kính mong nhận bảo, đóng góp ý kiến thầy giáo, cô giáo, nhà quản lý bạn đồng nghiệp để luận văn hoàn chỉnh Xin trân trọng cảm ơn! Hà Nội, tháng 10 năm 2018 Tác giả Nguyễn Thị Phương MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ 1.1 Tổng quan nghiên cứu vấn đề 1.1.1 Một số cơng trình nghiên cứu giới 1.1.2 Một số nghiên cứu nước 1.2 Hoạt động dạy học theo định hướng phát triển lực học sinh trường trung học sở 10 1.2.1 Trường trung học sở hệ thống giáo dục quốc dân 10 1.2.2 Đặc điểm tâm lý học sinh trung học sở 11 1.2.3 Phát triển lực học sinh trung học sở 12 1.2.4 Hoạt động dạy học theo định hướng phát triển lực học sinh trung học sở 17 1.3 Quản lý hoạt động dạy học theo định hướng phát triển nă ng lực học sinh trường trung học sở 22 1.3.1 Khái niệm: 22 1.3.2 Nội dung quản lý hoạt động dạy học theo định hướng phát triển lực học sinh trường trung học sở 26 1.4 Các yếu tố ảnh hưởng tới quản lý hoạt động dạy học theo định hướng phát triển lực học sinh 43 1.4.1 Các yếu tố thuộc chủ thể quản lý 43 1.4.2 Các yếu tố thuộc đối tượng quản lý 44 Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH Ở CÁC TRƯỜNG THCS TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐÔNG ANH THÀNH PHỐ HÀ NỘI 47 2.1 Khái quát địa bàn nghiên cứu 47 2.1.1 Khái quát đặc điểm tự nhiên, điều kiện kinh tế, trị xã hội huyện Đơng Anh .47 2.1.2 Khái quát tình hình thực tiễn dạy học giáo dục trường THCS địa bàn huyện Đông Anh 47 2.2 Tổ chức nghiên cứu thực trạng 53 2.2.1 Mục tiêu khảo sát 53 2.2.2 Nội dung khảo sát 53 2.2.3 Tiêu chí đánh giá .53 2.3 Thực trạng hoạt động dạy học theo định hướng phát triển lực học sinh trường THCS địa bàn huyện Đông Anh 55 2.3.1 Thực trạng việc thực nội dung chương trình theo định hướng phát triển lực HS 55 2.3.2 Thực trạng sử dụng phương pháp hình thức tổ chức dạy học theo định hướng phát triển lực học sinh 57 2.3.3 Thực trạng việc sử dụng phương tiện, thiết bị dạy học theo định hướng phát triển lực HS 59 2.3.4 Thực trạng kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển lực học sinh 60 2.4 Thực trạng quản lý hoạt động dạy học theo định hướng phát triển lực học sinh trường trung học sở địa bàn huyện Đông Anh 63 2.4.1 Thực trạng quản lý thực mục tiêu, chương trình, nội dung dạy học theo định hướng phát triển lực học sinh 63 2.4.2 Thực trạng quản lý hoạt động dạy giáo viên theo định hướng phát triển lực học sinh 64 2.4.3 Thực trạng quản lý hoạt động học học sinh theo định hướng phát triển lực 66 2.4.4 Thực trạng quản lý đổi hình thức tổ chức, phương pháp, kỹ thuật dạy học theo định hướng phát triển lực học sinh 67 2.4.5 Thực trạng quản lý kiểm tra, đánh giá kết học tập học sinh theo định hướng phát triển lực 70 2.4.6 Thực trạng quản lý sở vật chất, sử dụng thiết bị dạy học ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cho hoạt động dạy học theo định hướng phát triển lực học sinh 71 2.4.7 Thực trạng mức độ ảnh hưởng yếu tố đến quản lý hoạt động dạy học theo định hướng phát triển lực học sinh 73 2.5 Đánh giá chung thực trạng quản lý hoạt động dạy học theo định hướng phát triển lực học sinh trường trung học sở địa bàn huyện Đông Anh 75 2.5.1 Những ưu điểm 75 2.5.2 Những hạn chế 76 2.5.3 Nguyên nhân ưu điểm hạn chế 77 Kết luận chương 79 Chương 3: BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌCCƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐÔNG ANH, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 80 3.1 Các nguyên tắc đề xuất biện pháp 80 3.2 Các biện pháp 81 3.2.1 Nâng cao nhận thức tầm quan trọng tổ chức quản lý hoạt động dạy học theo định hướng phát triển lực cho cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường 81 3.2.2 Tăng cường bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, tập trung bồi dưỡng đổi PP, HTTC KTDH theo định hướng phát triển lực học sinh cho cán GV trường THCS 84 3.2.3 Tổ chức bồi dưỡng phương pháp học tập, tăng cường hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh 88 3.2.4 Xây dựng tiêu chí đánh giá, xếp loại giáo viên gắn với hoạt động dạy học theo định hướng phát triển lực học sinh 90 3.2.5 Chỉ đạo đổi kiểm tra, đánh giá kết học tập học sinh theo định hướng phát triển lực 94 3.2.6 Đảm bảo điều kiện hỗ trợ hoạt động giảng dạy, học tập theo định hướng phát triển lực học sinh 96 3.3 Khảo nghiệm mức độ cần thiết tính khả thi biện pháp đề xuất 98 3.3.1 Các bước tiến hành khảo nghiệm 98 3.3.2 Kết khảo nghiệm mức độ cần thiết biện pháp 99 3.3.3 Kết khảo nghiệm tnh khả thi biện pháp 101 Kết luận chương 103 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 105 Kết luận 105 Khuyến nghị 107 TÀI LIỆU THAM KHẢO 109 PHỤ LỤC Về thực trạng sử dụng phương tện, thiết bị dạy học theo định hướng phát lực HS, xin thầy (cô) vui lòng cho biết mức độ thực phù hợp với thực tễn đơn vị thầy (cô) công tác TT Các phương tiện, thiết bị dạy học Sử dụng thiết bị dạy học cấp Sử dụng máy tính, máy chiếu Sử dụng máy quay phim, chụp ảnh Sử dụng đồ dùng dạy học tự làm Sử dụng đồ dùng thực tế đời sống Sử dụng internet Sử dụng phim tư liệu Sử dụng sách giáo khoa Sử dụng tài liệu tham khảo 10 Sử dụng báo, tạp chí Mức độ thực Thường Thỉnh Chưa xuyên thoảng Về thực trạng việc kiểm tra, đánh giá kết học tập HS theo định hướng phát triển lực, xin thầy vui lòng cho biết mức độ thực phù hợp với thực tễn đơn vị thầy (cơ) cơng tác Mức độ thực TT Hình thức kiểm tra, đánh giá Tổ chức kiểm tra viết Tổ chức kiểm tra vấn đáp Tổ chức kiểm tra thực hành Tổ chức cho HS tự kiểm tra, đánh giá Thiết kế câu hỏi, nhiệm vụ nhằm đánh giá lực HS Cho điểm kết học tập Cho điểm thái độ học tập Cho điểm sản phẩm cá nhân Cho điểm sản phẩm nhóm 10 Cho điểm ý tưởng sáng tạo 11 Cho điểm cống hiến HS giải vấn đề thực tiễn Thường Thỉnh Chưa xuyên thoảng Phụ lục 2: Các mẫu phiếu điều tra thực trạng hoạt động dạy học theo định hướng phát triển lực HS trường THCS địa bàn huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội (Dành cho HS THCS) PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho HS THCS) Để giúp em phát triển lực chung lực môn học, đồng thời để góp phần xây dựng biện pháp quản lý hoạt động dạy học theo định hướng phát triển lực HS trường THCS, em vui lòng trả lời câu hỏi cách đánh dấu x vào ô trống phù hợp với suy nghĩ thực tiễn nơi em học Em vui lòng cho biết mức độ thực nội dung dạy học GV đảm bảo phù hợp với thực tiễn nơi em học nào? Mức độ thực TT Nội dung dạy học Thực hoàn toàn theo quy định chương trình Giảm tải số nội dung không phạm vi kiểm tra, thi Tăng cường số nội dung quan trọng có nội dung ôn thi Thiết kế nội dung dạy học tích hợp Thiết kế nội dung dạy học liên môn Giảm nội dung lý thuyết, tăng nội dung thực hành, luyện tập Thường Thỉnh Chưa xuyên thoảng GV sử dụng phƣơng pháp hình thức tổ chức dạy học phát triển lực HS trình dạy học trường? TT Các phương pháp hình thức tổ chức dạy học Mức độ thực Thường Thỉnh Chưa xuyên thoảng A Phương pháp dạy học Thuyết trình Vấn đáp Giải vấn đề Thảo luận Đóng vai Thực hành Dự án Cơng não Trò chơi 10 Tình 11 Bàn tay nặn bột 12 Trải nghiệm B Hình thức tổ chức dạy học Dạy học lớp Dạy học phân hóa theo nhóm Dạy học lớp bình thường Dạy học mơi trường giả định Dạy học môi trường thực tế Dạy học phòng học mơn Về việc sử dụng phƣơng tiện, thiết bị dạy học phát triển lực HS, GV thực mức độ nào? TT Các phương tiện, thiết bị dạy học Sử dụng TBDH cấp Sử dụng máy tính, máy chiếu Sử dụng máy quay phim, chụp ảnh Sử dụng đồ dùng dạy học tự làm Sử dụng đồ dùng thực tế đời sống Sử dụng internet Sử dụng phim tư liệu Sử dụng sách giáo khoa Sử dụng tài liệu tham khảo 10 Sử dụng báo, tạp chí Mức độ thực Thường Thỉnh Chưa xuyên thoảng Mức độ thực hình thức việc kiểm tra, đánh giá kết học tập HS theo định hướng phát triển lực HS GV trường em học nào? Mức độ thực TT Hình thức kiểm tra, đánh giá Tổ chức kiểm tra viết Tổ chức kiểm tra vấn đáp Tổ chức kiểm tra thực hành Tổ chức cho HS tự kiểm tra, đánh giá Thiết kế câu hỏi, nhiệm vụ nhằm đánh giá lực HS Cho điểm kết học tập Cho điểm thái độ học tập Cho điểm sản phẩm cá nhân Cho điểm sản phẩm nhóm 10 Cho điểm ý tưởng sáng tạo 11 Cho điểm cống hiến HS giải vấn đề thực tiễn Thường Thỉnh Chưa xuyên thoảng Phụ lục 3: Mẫu phiếu điều tra thực trạng phát triển lực HS trường THCS địa bàn huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội (Dành cho HS THCS) PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN Để đánh giá xác mức độ phát triển lực chung HS THCS nay, từ xây dựng biện pháp quản lý hoạt động dạy học theo định hướng phát triển lực HS Em vui lòng đánh dấu x vào trống phù hợp với mức độ phát triển lực thân TT Các lực chung Năng lực tự học tự chủ Năng lực giải vấn đề sáng tạo Năng lực giao tiếp hợp tác Năng lực thể chất Năng lực thẩm mỹ Năng lực công nghệ Năng lực tính tốn Năng lực tin học Năng lực ngơn ngữ 10 Năng lực tìm hiểu tự nhiên xã hội Mức độ đánh giá Tốt Khá TB Yếu Kém Phụ lục 4: Các mẫu phiếu điều tra thực trạng quản lý hoạt động dạy học theo định hướng phát triển lực HS trường THCS địa bàn huyện Đông Anh,thành phố Hà Nội (Dành cho CBQL) PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN Xin thầy (cơ) vui lòng cho biết mức độ thực nội dung quản lý việc thực mục tiêu, chương trình, nội dung dạy học theo định hướng phát triển NL HS phù hợp với thực tễn đơn vị thầy (cô) công tác Mức độ thực TT Nội dung Rất tốt Quán triệt, nghiêm triển khai thực túc, linh hoạt, sáng tạo chương trình giáo dục, đào tạo theo thị nhiệm vụ năm học Phổ biến mục tiêu giáo dục hình thành phẩm chất lực cho sinh viên mà Bộ giáo dục đào tạo triển khai Chỉ đạo tổ/nhóm chun mơn, GV chủ động lựa chọn nội dung, xây dựng chủ đề dạy học học phần/mơn học chủ đề tích hợp liên môn, đưa vào kế hoạch dạy học Phê duyệt kế hoạch dạy học tổ/nhóm chuyên môn, GV xây dựng KT việc thực kế hoạch dạy học Tốt Khá TB Chưa thực Xin thầy (cơ) vui lòng cho biết mức độ thực nội dung quản lý hoạt động dạy giáo viên theo định hướng phát triển lực HS phù hợp với thực tễn đơn vị thầy (cô) công tác Mức độ đánh giá TT Nội dung Quản lý việc xây dựng thực kế hoạch giảng dạy GV Quản lý hồ sơ, giáo án, kế hoạch dạy học GV Chỉ đạo dạy học chương trình theo định hướng phát triển lực sở chuẩn kiến thức, kĩ năng, thái độ Chỉ đạo GV thiết kế thực giảng theo hướng phát triển lực Chỉ đạo GV kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển lực 10 Quản lý lên lớp GV Quản lý phân công chuyên môn giảng dạy cho GV Quản lý bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ giảng dạy cho GV theo định hướng phát triển lực Quản lý hoạt động sinh hoạt tổ, nhóm chun mơn Quản lý phong trào thi đua dạy tốt GV Rất tốt Tốt Khá Trung bình Chưa thực Xin thầy (cơ) vui lòng cho biết mức độ thực nội dung quản lý hoạt động học HS theo định hướng phát triển lực phù hợp với thực tễn đơn vị thầy (cô) công tác Mức độ đánh giá TT Nội dung Rất tốt Tổ chức xây dựng động học tập đắn cho học sinh Quản lý đổi phương pháp học tập cho học sinh Quản lý nề nếp, thái độ học tập tích cực HS Quản lý hoạt động trải nghiệm sáng tạo HS Quản lý việc tự học HS Quản lý việc phân tích đánh giá kết học tập HS Tốt Khá Trung bình Chưa thực Thầy (cơ) vui lòng đánh giá mức độ thực nội dung quản lý đổi hình thức tổ chức, phƣơng pháp, kỹ thuật dạy học theo định hƣớng phát triển lực HS phù hợp với thực tễn đơn vị thầy (cô) công tác Mức độ đánh giá TT Nội dung Quán triệt định hướng đổi phương pháp dạy học bậc THCS nay, tổ chức tập huấn đổi phương pháp dạy học cho GV Chỉ đạo GV lập kế hoạch dạy học; lựa chọn phương pháp, kĩ thuật, hình thức tổ chức dạy học phù hợp để HS có hội thể lực thân Chỉ đạo GV thiết kế hoạt động dạy hoạt động học cho nhiều HS có điều kiện tham gia thực hành, luyện tập nhằm phát triển lực Chỉ đạo GV hướng dẫn đổi cách học HS: Tăng cường hoạt động tự học, tạo chuyển biến thụ động sang chủ động Chỉ đạo tăng cường thực hành, rèn luyện kĩ vận dụng kiến thức vào thực tiễn đời sống, sử dụng phương tiện dạy học đại Cụ thể, tiết học cần làm cho HS hoạt động nhiều hơn, thực hành nhiều hơn, thảo luận nhiều hơn, suy nghĩ nhiều Động viên khuyến khích GV ứng dụng công nghệ thông tin, phần mềm hỗ trợ, phương tiện nghe nhìn… để góp phần đổi phương pháp dạy học Tổ chức hội giảng, hội thi GV dạy giỏi, động viên, khuyến khích, nhân điển hình tiết dạy tốt theo hướng đổi phương pháp dạy học Rất tốt Tốt Khá Trung bình Chưa thực Thầy (cơ) vui lòng đánh giá mức độ thực nội dung quản lý kiểm tra, đánh giá kết học tập HS theo định hƣớng phát triển lực phù hợp với thực tễn đơn vị thầy (cô) công tác Mức độ đánh giá TT Nội dung Rất tốt Quán triệt, hướng dẫn GV, HS thực nghiêm túc Quy chế thi, kiểm tra, đánh giá, xếp loại HS hành chủ trương, định hướng đổi kiểm tra, đánh giá Tập huấn GV đổi kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển lực người học Chỉ đạo GV thực đa dạng phương pháp, hình thức kiểm tra đánh giá HS Chỉ đạo khâu đề theo ma trận, đảm bảo phân hóa HS Chỉ đạo GV bồi dưỡng khả đánh giá lẫn nhau, tự đánh giá cho HS Chỉ đạo việc kiểm tra hoạt động đánh giá, xếp loại HS GV Tốt Khá Trung bình Chưa thực Thầy (cơ) vui lòng đánh giá mức độ thực nội dung quản lý sở vật chất, sử dụng thiết bị dạy học ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cho động dạy học theo định hướng phát triển lực HS phù hợp với đơn vị thầy (cô) công tác Mức độ đánh giá TT 10 Nội dung Tuyên truyền, phổ biến làm thay đổi nhận thức cán bộ, GV việc khai thác sử dụng sở vật chất, thiết bị dạy học Bồi dưỡng GV ý thức việc sử dụng thiết bị dạy học ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy Chỉ đạo thực nghiêm túc việc sử dụng thiết bị dạy học ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy Kiểm tra, đánh giá công tác sử dụng sỏ vật chất, thiết bị dạy học GV Rà soát, thống kê, mua sắm bổ sung định kỳ thiết bị dạy học cần thiết Tổ chức tập huấn, khuyến khích GV tăng cường sử dụng công nghệ thông tin vào hoạt động dạy học Tạo điều kiện để GV ứng dụng công nghệ thông tin để dạy HS ứng dụng công nghệ thông tin để học tập Hợp tác, tận dụng giúp đỡ tổ chức, cá nhân để đẩy mạnh nâng cao hiệu ứng dụng công nghệ thông tin Tập huấn cho GV GV tự học tập, tự bồi dưỡng sử dụng phần mềm ứng dụng khai thác tài nguyên thông tin internet Đưa internet vào việc học tập HS, giao tập đòi hỏi tìm kiếm thơng tin internet để hồn thành nhanh, có chất Rất Tốt Khá tốt Trung bình Chưa thực Thầy (cơ) vui lòng đánh giá mức độ ảnh hƣởng yếu tố đến quản lý hoạt động dạy học theo định hƣớng phát triển lực HS phù hợp với đơn vị thầy (cô) công tác Mức độ ảnh hưởng TT Các yếu tố Các yếu tố ảnh hưởng Phẩm chất đạo đức thuộc chủ Trình độ chun mơn thể quản lý Các yếu tố Có trình độ lực quản lý Số lượng, chất lượng đội ngũ GV thuộc đối HS tượng quản lý Cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật phục vụ dạy học Điều kiện kinh tế, văn hoá, xã Các yếu tố hội địa phương thuộc môi Đường lối chủ trương Đảng , trường quản sách Nhà nước giáo lý dục Sự phối hợp giáo dục gia đình, nhà trường xã hội Nhiều t Khơng Khảo nghiệm tính khả thi tính cần thiết biện pháp PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho CBQL) Để nâng cao chất lượng quản lý hoạt động dạy học theo định hướng PTNL HS trường THCS địa bàn huyện Đông Anh, xin thầy (cơ) vui lòng cho biết ý kiến tính khả thi tính cần thiết biện pháp đề xuất TT Nội dung biện pháp Nâng cao nhận thức tầm quan trọng tổ chức quản lý hoạt động dạy học theo định hướng phát triển lực HS cho cán bộ, GV, HS nhà trường Tăng cường bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, tập trung bồi dưỡng đổi phương pháp, hình thức tổ chức, kỹ thuật dạy học dạy học theo định hướng phát triển lực HS cho cán bộ, GV nhà trường Tổ chức bồi dưỡng PP học tập tăng cường hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho HS Xây dựng tiêu chí đánh giá, xếp loại GV gắn với hoạt động dạy học theo định hướng phát triển lực HS Chỉ đạo đổi kiểm tra, đánh giá HS theo định hướng phát triển lực Đảm bảo điều kiện hỗ trợ hoạt động giảng dạy, học tập theo định hướng phát triển lực HS nhà trường Rất cần thiết Tính khả thi Cần thiết Không cần Thiết Rất khả thi Tính cần thiết Khả thi Khơng khả thi ... lý hoạt động dạy học theo định hướng phát triển lực HS trường THCS huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội; 5.3 Đề xuất biện pháp quản lý hoạt động dạy học theo định hướng phát triển lực HS trường THCS. .. quản lý hoạt động dạy học theo định hướng phát triển lực học sinh trường THCS - Chương 2: Thực trạng quản lý hoạt động dạy học theo định hướng phát triển lực học sinh trường THCS địa bàn huyện Đông. .. 1.2.3 Phát triển lực học sinh trung học sở 12 1.2.4 Hoạt động dạy học theo định hướng phát triển lực học sinh trung học sở 17 1.3 Quản lý hoạt động dạy học theo định hướng phát triển
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý hoạt động dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh ở các trường THCS huyện đông anh, thành phố hà nội , Quản lý hoạt động dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh ở các trường THCS huyện đông anh, thành phố hà nội

Từ khóa liên quan