Giải pháp phát triển thương hiệu chè shan tuyết huyện hoàng su phì, tỉnh hà giang

143 50 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2019, 15:38

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM SÈN NGỌC BÌNH GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU CHÈ SHAN TUYẾT HUYỆN HỒNG SU PHÌ, TỈNH GIANG LUẬN VĂN THẠC SĨ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THÁI NGUYÊN - 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM SÈN NGỌC BÌNH GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU CHÈ SHAN TUYẾT HUYỆN HỒNG SU PHÌ, TỈNH GIANG Ngành: Phát triển nông thôn Mã số ngành:8.62.01.16 LUẬN VĂN THẠC SĨ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Người hướng dẫn khoa học: TS Bùi Đình Hòa THÁI NGUN - 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “Giải pháp phát triển thương hiệu chè Shan tuyết huyện Hồng Su Phì, tỉnh Giang” cơng trình nghiên cứu cá nhân tơi Đề tài hồn tồn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Các thông tin sử dụng đề tài ghi rõ nguồn gốc, tài liệu tham khảo trích dẫn đầy đủ, giúp đỡ cho luận văn cảm ơn Tác giả đề tài Sèn Ngọc Bình LỜI CẢM ƠN Tơi xin trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo sau đại học khoa chun mơn, phòng ban Trường Đại học Nông Lâm tạo điều kiện thuận lợi cho tơi q trình học tập nghiên cứu trường Để hoàn thành nội dung đề tài "Giải pháp phát triển thương hiệu chè shan tuyết huyện Hồng Su Phì, tỉnh Giang”, ngồi cố gắng, nỗ lực thân, nhận giúp đỡ tận tình nhiều cá nhân tập thể Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS Bùi Đình Hòa, người tận tình bảo, hướng dẫn giúp đỡ thực hồn thành đề tài Trong q trình làm việc, xin trân trọng cảm ơn tạo điều kiện giúp đỡ UBND huyện Hồng Su Phì, phòng, ban, đơn vị huyện: Phòng Nơng nghiệp & PTNT, Chi cục Thống kê, Phòng Tài Ngun Mơi trường; Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ đồn thể trị xã hội, tổ chức xã hội xã Nậm Ty, Thông Nguyên tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu thập số liệu thứ cấp, sơ cấp thơng tin hữu ích phục vụ nghiên cứu Xin cảm ơn gia đình, bạn bè đồng nghiệp giúp đỡ, động viên suốt trình thực đề tài tốt nghiệp Thái Nguyên, ngày tháng năm 2018 Tác giả Sèn Ngọc Bình MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT vi MỞ ĐẦU .1 1.1 Tính cấp thiết .1 1.2 Mục tiêu đề tài nghiên cứu 1.2.1 Mục chung tiêu 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Ý nghĩa tài .2 đề Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Cơ Sở lý luận 1.1.1 Những lý luận 1.1.2 Những lý luận .15 phát thương hiệu triển thương hiệu 1.2 Cơ sở tiễn 25 1.2.1 Kinh nghiệm giới 25 trị phát triển thương hiệu thực 1.2.2 Kinh nghiệm quản trị phát triển thương hiệu Việt Nam 27 1.2.3 Bài học kinh nghiệm 30 Chương ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 31 2.1 Đối tượng phạm 31 vi 2.1.1 Đối tượng cứu 31 nghiên cứu nghiên 2.1.2 Phạm vi nghiên 31 cứu Phạm vi thời 31 gian: 2.2 Nội dung 31 nghiên cứu 2.3 Phương pháp cứu 31 2.3.1 Phương pháp chọn 31 điểm 2.3.2 Phương pháp thu 32 chọn thập 2.3.3 Phương pháp xử liệu 34 nghiên mẫu nghiên cứu số liệu lý số 2.3.4 Phương pháp phân tích số liệu .34 2.3.5 Các tiêu sử dụng nghiên cứu 35 Chương KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 37 3.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu 37 3.1.1 Đặc điểm tự nhiên 37 3.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội .38 3.1.3 Tình hình sản xuất chè huyện Hồng Su Phì .44 3.2 Thực trạng phát triển thương hiệu chè Shan tuyết Hồng Su Phì 54 3.2.1 Khái qt q trình phát triển thương hiệu Chè Shan tuyết Hồng Su Phì 54 3.2.2 Thực trạng phát triển thương hiệu chè Shan tuyết huyện Hồng Su Phì .59 3.2.3 Phân tích yếu tố ảnh hưởng tói q trình phát triển thương hiệu chè shan tuyết Hồng Su Phì 76 3.2.4 Đánh giá thực phát triển thương hiệu Chè Shan tuyết Hồng Su Phì 78 3.3 Định hướng giải pháp phát triển thương hiệu Chè Shan tuyết Hồng Su Phì 80 3.3.1 Định hướng phát triển thương hiệu 80 3.3.2 Giải pháp phát triển thương hiệu Chè Shan tuyết Hồng Su Phì 81 Chương KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 91 4.1 Kết luận 91 4.2 Kiến nghị 92 4.2.1 Đối với tỉnh Giang .92 4.2.2 Đối với huyện Hồng Su Phì 92 4.2.3 Đối với hộ sản xuất, chế biến chè 93 TÀI LIỆU THAM KHẢO .94 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT BQ Bình quân ĐVT Đơn vị tính DTCS Diện tích chăm sóc DTTH Diện tích thu hoạch GAP Sản xuất nơng nghiệp an tồn HĐND Hội đồng nhân dân HTX Hợp tác xã HSP Hoàng Su Phì KD Kinh doanh KT – XH Kinh tế - xã hội PTNT Phát triển nông thôn TC,CN Tổ chức, cá nhân SP Sản phẩm STT Số thứ tự TB Trung bình TN&MT Tài ngun mơi trường TT Trung tâm TH Thương hiệu UBNN Ủy ban nhân dân VNĐ Việt Nam đồng VP Văn Phòng WIPO Tổ chức sở hữu trí tuệ giới WTO Tổ chức thương mại Thế giới vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1 So sánh nhãn hiệu thương hiệu Bảng 1.2 Xếp hạng 10 thương hiệu có giá trị giới năm 2017 14 Bảng 2.1 32 Số mẫu đối tượng điều tra, vấn thu thập thông tin Bảng 3.1 Tình hình sử dụng đất đai huyện Hồng Su phì năm 2017 40 Bảng 3.2 Giá trị sản xuất ngành kinh tế huyện Hoàng Su Phì qua năm 2014 - 2017 42 Bảng 3.3 Diện tích chè huyện Hồng Su Phì năm 2017 45 Bảng 3.4 Biến động diện tích, suất, sản lượng chè huyện Hồng Su Phì trước sau có thương hiệu 49 Bảng 3.5 Độ tuổi, nhân khẩu, số lao động phân theo thành phần kinh tế hộ trồng chè 50 Bảng 3.6 Tình hình tập huấn sản xuất chè hộ 51 Bảng 3.7 Diện tích, tuổi chè phân theo kinh tế hộ trồng chè 52 Bảng 3.8 Sản lượng chè phân theo kinh tế hộ trồng chè 53 Bảng 3.9 Phân công trách nhiệm quản lý thương hiệu Chè Shan tuyết Hồng Su Phì 61 Bảng 3.10 Tiêu chuẩn chung chất lượng Chè Shan tuyết Hồng Su Phì 62 Bảng 3.11 Ấn tượng khách hàng thương hiệu Chè Shan tuyết Hồng Su Phì 64 Bảng 3.12 Cảm nhận khách hàng sử dụng chè shan tuyết Hoàng Su Phì 65 Bảng 3.13 Sản lượng chè tiêu thụ tỉnh qua năm 66 Bảng 3.14 Biến động giá chè trước sau có thương hiệu 70 Bảng 3.15 Chương trình quảng cáo Chè Shan tuyết Hồng Su Phì qua truyền hình 73 Bảng 3.16 Số lượt hội chợ, triển lãm tổ chức bán hàng qua năm 75 DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 1.1 Một số cách thiết kế logo Hình 1.2 Mơ hình kéo đẩy quản trị thương hiệu 22 Hình 1.3 Mơ hình chiến lược 4Ps 22 Hình 1.4 Mơ hình chiến lược 7P 23 Hình 1.5 Mơ hình thương hiệu chuỗi sản phẩm .24 Hình 3.1 Giá trị sản xuất ngành kinh tế .44 Hình 3.2 Biến động diện tích chè qua năm 47 Hình 3.3 Năng suất sản lượng chè qua năm 48 Hình 3.4 Logo đại diện cho thương hiệu Chè Shan tuyết Hoàng Su phì 57 Hình 3.5 Câu hiệu quảng bá thương hiệu chè shan tuyết 57 Hình 3.6 Các thơng điệp quảng bá thương hiệu chè .58 Hình 3.7 Mơ hình tổ chức quản lý thương hiệu Chè Shan tuyết Hồng Su Phì 60 Hình 3.8 Kênh tiêu thụ Chè huyện Hồng Su Phì 67 Hình 3.9 Biến động giá chè qua năm .71 riêng mình, nhiều sản phẩm chưa có đăng ký bảo hộ Do vậy, thị trường khó biết sản phẩm Chè Shan tuyết Hồng Su Phì Như vậy, trình tiêu thụ, với mặt hàng đạt tiêu chuẩn chè thương hiệu, nên bao gói dán logo đại diện cẩn thận, thơng qua khách hàng nhận biết dễ dàng sản phẩm, đặc biệt địa phương nên thống liên kết với hộ sản xuất, HTX chế biến chè sử dụng chung nhãn hiệu Chè Shan tuyết Hồng Su Phì cần quản lý chặt chẽ Một mặt, giúp khách hàng dễ dàng nhận biết sản phẩm đặc sản địa phương, từ tạo uy tín thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm Mặt khác, giúp quản lý dễ dàng thương hiệu chè shan tuyết huyện Hoàng Su Phì, tránh cạnh tranh, o ép giá sân nhà c) Đổi phương thức truyền thông, chủ động quảng bá thương hiệu chè shan tuyết Hồng Su Phì thơng qua mạng cộng đồng Hiện nay, việc quảng cáo thông qua internet trở nên thơng dụng, có nhiều mạng xã hội thực hình thức quảng cáo miễn phí, đặc biệt mạng cộng đồng facebook, zalo phương hướng giúp việc quảng bá mạnh thương hiệu Chè Shan tuyết Hoàng Su Phì tính lan truyền liên kết mạng cộng đồng nhanh sâu rộng Chỉ cần với tài khoản cá nhân, trang riêng yêu thích facebook, Zalo, Chè Shan tuyết Hồng Su Phì trở thành chun đề cộng đồng mạng Tuy nhiên, thành lập tài khoản chưa đủ, địa phương nên đăng tải hình ảnh sản phẩm Chè Shan tuyết mà có ấn tượng, kiện tổ chức hàng năm, hay thông tin sản phẩm, qua tất khách hàng hay người sử dụng mạng cộng đồng nhìn thấy thương hiệu Chè Shan tuyết Hồng Su Phì Mặt khác, điều đặc biệt mạng cộng đồng có tính lan truyền thơng tin nhanh chóng, địa phương huy động thành viên huyện, tỉnh “like - thích” “share - chia sẻ”; sau giây có nhiều người nhìn thấy hình ảnh thương hiệu Chè Shan tuyết Hồng Su Phì mà khơng tốn chi phí, qua địa phương đăng tải viết ngắn sản phẩm, thương hiệu hay thông tin khác Truyền thông, thông qua mạng cộng đồng phổ biến, phương diện quản lý thơng tin đặt nhiều vấn đề khó khăn, áp dụng tốt giúp việc phát triển thương hiệu diễn dễ dàng hơn, với ưu điểm không tốn chi phí có tính lan truyền nhanh, sâu rộng, mạng cộng đồng giải pháp phù hợp với thực trạng thiếu kinh phí đầu tư địa phương Tuy nhiên, thực thi quảng cáo internet mạng cộng đồng địa phương nên có nghiên cứu tìm hiểu cụ thể cân nhắc trước thực nhằm đạt hiệu định 3.3.2.5 Nhóm giả i pháp kinh tế sách a) Xây dự ng chư ng trình hỗ trợ vố n cho hộ sả n xuấ t chè Để Phát triển sản phẩm chè Shan tuyết, gắn với giữ vững thương hiệu Chè Shan tuyết Hồng Su Phì địa phương cần có chương trình, sách hỗ trợ cụ thể vốn hộ sản xuất chè Bởi lẽ vốn trình sản xuất chè quan trọng, giúp phát triển hoạt động sản xuất, chế biến chè địa phương Mặt khác, thực tế cho thấy hộ sản xuất chè, hộ có nhu cầu sử dụng vốn chi phí khác nhau, nhiều hộ có mức đầu tư chi phí cho chè cao ngược lại có hộ lại thấp, tượng khả huy động vốn hộ khác dẫn đến hiệu khác nhau, hộ lại hộ khó khăn lại khó Do sách cho vay vốn ưu đãi cần phải kiểm soát chặt chẽ để nguồn vốn đến tay người cần sử dụng, tránh tình trạng phân cấp, bần hóa nhóm hộ sản xuất b) Tăng cường công tác thông tn, dự báo têu thụ Hằng năm, địa phương, Chi cục Thống Kê huyện thường xuyên có dự báo giá sản lượng tiêu thụ chè số thị trường điển hình ngồi huyện Tuy nhiên, cơng tác dự báo chưa ứng dụng nhiều quản lý điều tiết thị trường công tác tiêu thụ nói chung Có thể thấy liệu dự báo giá sản lượng tiêu thụ cung cấp thông tin phục vụ cho quản lý tốt, địa phương nên có liên kết đơn vị chức năng, phân tích, xử lý thông tin tiêu thụ sản phẩm từ mang lại lợi ích định xác định thời điểm hay nhu cầu tiêu thụ vùng,… Thay định tiêu thụ kinh nghiệm định tính, địa phương có thay định có tính xác thực thông qua thông tin định lượng phân tích dự báo Mặt khác, huyện cần thơng tin đến hộ sản xuất nhằm bảo vệ quyền lợi chung người sản xuất chè, tránh việc bán sớm ghìm hàng bán muốn muộn mà xảy rủi ro không mong Chương KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 4.1 Kết luận Chè Shan tuyết Hoàng Su Phì thương hiệu sản phẩm xây dựng từ năm 2013, đến thương hiệu sản phẩm nhiều người tiêu dùng biết đến ưa chuộng, nhiên thực tế thương hiệu Chè Shan tuyết Hồng Su Phì chưa thực tiếng thị trường chè nước Qua trình nghiên cứu, thấy, huyện Hồng Su Phì có nhiều tiểm năng, lợi đề phát triển sản phẩm chè Shan tuyết như: Khí hậu, đất đai, người,…Và thương hiệu Chè Shan tuyết Hồng Su Phì năm gần phát triển mạnh, đạt nhiều thành tựu, nhiên bên cạnh nhiều tồn cần khắc phục Trong đó: Về sản xuất, qua năm diện tích, sản lượng chè có xu hướng tăng, giá trị đem lại từ chè ngày lớn, nhiên quy hoạch sản xuất chuyển giao khoa học kỹ thuật chưa kịp thời Về hoạt động tiêu thụ, giá chè hàng năm tăng lên, song cần xây dựng hệ thống tiêu thụ bền vững Trong quảng bá thương hiệu Chè Shan tuyết Hồng Su Phì, chương trình quảng bá ngày đa dạng, số lượng hạn chế Đối với cơng tác quản lý thương hiệu: Hệ thống quản lý kiêm nhiệm chưa phát huy hết hiệu để phát triển thương hiệu chè shan tuyết Hồng Su Phì Với khó khăn trên, đề tài nghiên cứu xin đưa mộ số nhóm giải pháp cụ thể để phát triển thương hiệu chè shan tuyết Hồng Su Phì sau: Nhóm giải pháp vể sản xuất, cần quy hoạch vùng sản xuất tập trung, đẩy mạnh chuyển giao áp dụng tiến khoa học kỹ thuật vào sản xuất chè Nhóm giải pháp quản lý thương hiệu Địa phương cần thành lập Ban quản lý thương hiệu chè shan tuyết Hồng Su Phì để đảm nhiệm trách nhiệm quản lý phát triển thương hiệu Liên kết thành lập hiệp hội chè Hồng Su Phì để thương hiệu chè Shan tuyết Hồng Su Phì vươn thị trường lớn Nhóm giải pháp têu thụ, cách hoàn thiện sở hạ tầng phục vụ cho vận chuyển, xây dựng đầu mối tiêu thụ tỉnh tổ chức tiêu thụ tập trung theo khu vực Nhóm giải pháp quảng bá thương hiệu, cần đăng ký bảo hộ chặt chẽ yếu tố thương hiệu, bên cạnh cần đẩy mạnh chương trình hành động thực đổi truyền thơng Nhóm giải pháp kinh tế sách, địa phương cần có chương trình hỗ trợ vốn ưu đãi với hộ sản xuất, cần nâng cao công tác sử dụng ứng dụng thông tin quản lý 4.2 Kiến nghị 4.2.1 Đối với tỉnh Giang Tỉnh cần trọng có chế, sách để hỗ trợ, góp phần triển thương hiệu Chè Shan tuyết Hồng Su Phì, cần trọng tới việc xây dựng chế, sách hỗ trợ vốn sản xuất, quảng bá tiêu thụ sản phẩm chè shan tuyết Hoàng Su Phì 4.2.2 Đối với huyện Hồng Su Phì Huyện Hồng Su Phì cần trọng đầu tư kinh phí hợp lý cho hoạt động bảo vệ phát triển thương hiệu Chè Shan tuyết Hồng Su Phì, cần trọng tới việc xây dựng sở pháp lý cho thương hiệu, Đổi hoàn thiện hệ thống quản lý đối vời thương hiệu chè Shan tuyết Hồng Su Phì Mặt khác cần đẩy mạnh cơng tác thông tin đặc sản chè shan tuyết thông qua phương tiện truyền thông va cần gia tăng nhiều hoạt động quảng bá Ngoài địa phương nên xem xét phối hợp ứng dụng giải pháp phát triển thương hiệu 4.2.3 Đối với hộ sản xuất, chế biến chè Các hộ sản xuất chè cần mạnh dạn áp dụng tiến khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chế biến chè, nên chuyển đổi sang hướng sản xuất chè theo hướng hàng hóa, liên kết hộ trồng chè thành nhóm hộ theo vùng để tận dụng lợi trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ nhân công, kỹ thuật… đặc biệt tránh việc bị ép giá từ phía nhà thu gom chè Ngồi ra, cần mở rộng quy mơ diện tích canh tác chè, nhằm nâng cao lợi ích từ chè mang lại Trong tiêu thụ cần tổ chức tập trung quan tâm nhiều tới thông tin điều tiết từ quan chức TÀI LIỆU THAM KHẢO I, Tài liệu tham khảo tiếng Việt Nguyễn Ngun Cự (2004), Giáo trình Marketting nơng nghiệp, NXB Nơng nghiệp Chi cục Thống kê, Niên giám thống kê diện tích, suất, sản lượng giá chè từ năm 2011 2017 Lê Thế Giới Nguyễn Xuân Lãn (2000), Giáo trình Quản trị Marketing, NXB Giáo dục Bùi Thị Ngọc (2011) “Phát triển thương hiệu Cơng ty Bảo hiểm Tồn cầu” Luận văn Thạc sĩ, Trường ĐH Kinh tế QTKD, Đại học Thái Nguyên Trần Đăng Khoa (2010) “Nghiên cứu giải pháp phát triển sản xuất tiêu thụ cam sành Giang” Luận văn Thạc sĩ, trường ĐH Nông nghiệp Nội Luật sở hữu trí tuệ 2013, NXB Lao động – Nội Lê Đình Nghị Vũ Thị Hải Yến (2015), Giáo trình Luật sở hữu trí tuệ, NXB Giáo dục Việt Nam Philip Kotler (2001), Quản trị Marketng, NXB Thống Kê Phòng Nơng nghiệp & PTNT, Báo cáo kết sản xuất Nông Lâm nghiệp năm 2014, 2015, 2016 10 Phòng Nơng nghiệp & PTNT, Kế hoạch phát triển thị trường chè Shan tuyết Hồng Su Phì giai đoạn 2016 - 2020 11 Phòng Tài ngun & mơi trường, báo cáo tình hình sử dụng đất năm 2017 12 Đào Thị Minh Thanh Nguyễn Quang Tuấn (2016), Giáo trình Quản trị thương hiệu, NXB Tài 13 Nguyễn Thị Thắng (2013) “Xây dựng phát triển thương hiệu gạo nếp vải huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên” Luận văn Thạc sĩ, Trường ĐH Kinh tế QTKD, Đại học Thái Nguyên 14 Nguyễn Kiên Trung (2013) “Phát triển sản xuất tiêu thụ chè shan huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Giang” Luận văn Thạc sĩ, Trường ĐH Nông nghiệp Nội 15 Vũ Xuân Trường (2015) Bài giảng quản trị thương hiệu , trường Đại học Thương Mại 16 UBND huyện Hồng Su Phì Báo cáo tình hình thực kinh tế xã hội qua năm 2014, 2015, 2016 17 UBND huyện Hồng Su Phì Bản mơ tả “Tính chất, chất lượng sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận chè Shan tuyết Hồng Su Phì” 18 UBND huyện Hồng Su Phì Quy chế quản lý sử dụng nhãn hiệu chứng nhận chè shan tuyết huyện Hồng Su Phì 19 Bùi Minh Việt (2009) “ Nghiên cứu phát triển thương hiệu nhãn lồng Hưng Yên” Luận văn Thạc sĩ kinh tế, Trường ĐH Nông nghiệp HN II – Tài liệu tham khảo Internet 20 Website Tổ chức Sở hữu trí tuệ giới : http://www.wipo.com 21 Website Cục Sở hữu trí tuệ : http:// www.noip.com.vn 22 Website thương hiệu Việt : http://www.thuonghieuviet.com.vn PHỤ LỤC Số phiếu PHIẾU ĐIỀU TRA KHÁCH HÀNG I Thông tin người tiêu dùng: Họ tên khách hàng:………………………………………… Độ tuổi:………… Địa chỉ:…………………………… Nghề nghiệp:………… Giới tính:………… II Thơng tin điều tra: Ơng (bà) có thường xun mua chè khơng? □ Mua thường xun □ Mua bình thường □ Thỉnh thoảng □ Ít mua Khi mua chè Ơng (bà) có hay mua sản phẩm chè shan tuyết? □ Mua thường xuyên □ Mua bình thường □ Thỉnh thoảng □ Ít mua Nếu mua chè shan tuyết, ơng (bà) hay mua đâu? □ Quầy bán lẻ □ Mua chợ □ Thông qua nơi khác ( ) Mục đích mua chè shan tuyết ơng/bà gì? □ Mua uống thử □ Mua tiêu dùng hàng ngày □ Mua làm quà biếu/cho Trước mua, ông/bà biết thông tin sản phẩm Chè shan tuyết Hồng Su Phì qua đâu? □ Qua ti vi □ Qua báo, đài □ Qua Website □ Người quen □ Khác Ông/ bà mua chè khoảng lần năm Số lần mua: Số lượng mua: (kg); Giá mua TB: (đ/kg) Ông (bà) nghe tới thương hiệu Chè Shan tuyết Hồng Su Phì? □ Đã nghe □ Chưa nghe tới Ông/ bà mua Chè Shan tuyết Hồng Su Phì chưa? □ Đã mua □ Chưa mua Lý mua sản phẩm đâu? □ Bao bì, nhãn mác hấp dẫn □ Chất lượng vệ sinh đảm bảo □ Rõ nguồn gốc xuất xứ □ Chất lượng ngon, tin cậy □ Giá phù hợp □ Lý khác ( ) 10 Ơng/ bà chấp nhận mua Chè Shan tuyết Hồng Su Phì với giá mua mức so với chè có nhãn hiệu khác: □ Cao □ Bằng □ Thấp 11 Ơng/ bà có cảm nhận sử dụng sản phẩm Chè Shan tuyết Hồng Su Phì? □ Rất hài lòng □ Hài lòng □ Chưa thực hài lòng □ Khơng hài lòng 12 Ơng/bà có nhận xét bao bì, nhãn mác sản phẩm: * Bao bì, đóng gói, mẫu mã: □ Đẹp □ Khơng đẹp Cần khắc phục điểm gì? ………………………………………………… * Nhãn mác: □ Đẹp □ Rõ ràng □ Chưa rõ ràng □ Khác Cần bổ sung điểm gì? …………………… …………………………… 13 Đặc điểm thương hiệu Chè Shan tuyết Hồng Su Phì làm ơng/bà nhớ nhất? □ Nhãn hiệu □ Logo □ Thông điệp □ Bao bì □ Slogan □ Hình ảnh SP □ Khác 14 Điểm làm ơng/bà hài lòng mua sản phẩm Chè Shan tuyết Hồng Su Phì? □ Giá SP □ Nhãn mác, bao bì, mẫu mã □ Chất lượng SP □ Thái độ phục vụ (bán hàng) người bán □ Quảng cáo, tiếp thị, truyền thơng □ Khác 15 Điểm làm ơng/bà chưa hài lòng mua sản phẩm Chè Shan tuyết Hồng Su Phì? □ Giá sản phẩm □ Nhãn mác, bao bì, mẫu mã □ Chất lượng sản phẩm □Thái độ phục vụ (bán hàng) người bán □ Quảng cáo, tiếp thị, truyền thông □ Khác 16 Ông bà có mong muốn mua sản phẩm Chè Shan tuyếtthương hiệu? □ Mong muốn □ Khơng quan tâm □ Không mong muốn 17 Để quảng bá phát triển thương hiệu Chè Shan tuyết Hồng Su Phì, theo ông/bà cần tập trung vào nội dung sau đây? □ Quy hoạch vùng sản xuất hàng hoá chất lượng cao □ Tăng cường quảng cáo, thông tin, truyền thông □ Tăng cường tham gia hội chợ triển lãm □ Tăng cường thông tin qua Website Chè Shan tuyết Hồng Su Phì □ Ln ln thay đổi, làm thương hiệu Chè Shan tuyết Hoàng Su Phì □ Tăng cường vai trò nhà nước quản lý, hỗ trợ để phát triển thương hiệu Chúng chân thành cảm ơn quý khách! Xác nhận khách hàng Người điều tra Sèn Ngọc Bình Số phiếu PHIẾU ĐIỀU TRA HỘ SẢN XUẤT I Thông tin chủ hộ: Họ tên chủ hộ:…………………………………………… Độ tuổi:…………… Địa chỉ:………………………………………………………….Giới tính:……… Trình độ học vấn:………………………………………………………………… Tính chất hộ (giàu, khá, trung bình, nghèo, cận nghèo: …………………… Nghề nghiệp (thuần nơng, hỗn hợp, phi nông):…………………………… Số nhân hộ:………người; Số lao động … người (nam:…….nữ:…….) II Nội dung điều tra: Tình hình sản xuất chè hộ ơng/bà năm 2017: - Diện tích đất canh tác hộ: ; - Diện tích đất trồng chè: ; Tuổi chè: năm - Sản lượng chè tươi: .kg; sản lượng chè khô: kg - Tổng thu nhập hộ/năm: Ông/ bà tham gia tập huấn chuyển giao kỹ thuật trồng chè Shan tuyết chưa? □ Đã tham gia; số lần tham gia: □ Chưa tham gia; lý do: Nếu chưa tập huấn, ông/ bà sản xuất dựa sở nào? * Về thu hoạch: Ông/ bà thu hoạch cách nào? □ Dùng máy hái □ Thủ cơng + Ơng/ bà áp dụng quy trình sản xuất chè GAP chưa? □ Đã ứng dụng □ Chưa ứng dụng + Theo ông/ bà chè shan trồng kỹ thuật chưa? □ Đúng kỹ thuật □ Chưa nắm rõ Thuận lợi khó khăn sản xuất: * Theo ơng/ bà sản xuất chè, ơng bà có thuận lợi gì? * Những khó khăn tồn sản xuất hộ sản xuất ơng bà gì? Ông bà đánh (nếu) sản xuất chè shan theo hướng tiêu chuẩn chè thương hiệu? 5.Ơng/bà có kiến nghị hay đề đạt để hoạt động sản xuất tốt hơn? * Về giống sản xuất: * Về hỗ trợ kỹ thuật, chuyên môn: * Về vốn đầu tư cho sản xuất: * Các vấn đề khác: Xin chân thành cảm ơn ông/ bà! Xác nhận khách hàng Người điều tra Sèn Ngọc Bình ... phát triển thương hiệu Chè Shan tuyết Hồng Su Phì 78 3.3 Định hướng giải pháp phát triển thương hiệu Chè Shan tuyết Hồng Su Phì 80 3.3.1 Định hướng phát triển thương hiệu 80 3.3.2 Giải. .. tài: Giải pháp phát triển thương hiệu chè Shan tuyết, huyện Hồng Su Phì, tỉnh Hà Giang 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung Tìm hiểu tình hình phát triển thương hiệu chè Shan tuyết huyện. .. đề phát triển thương hiệu - Đánh giá thực trạng phát triển thương hiệu chè Shan tuyết Hồng Su Phì thời gian qua, từ phát yếu tố ảnh hưởng đến phát triển thương hiệu chè Shan tuyết Hồng Su Phì
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp phát triển thương hiệu chè shan tuyết huyện hoàng su phì, tỉnh hà giang , Giải pháp phát triển thương hiệu chè shan tuyết huyện hoàng su phì, tỉnh hà giang

Từ khóa liên quan