Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống lúa mới trong vụ mùa năm 2017 tại thành phố hòa bình, tỉnh hòa bình

121 30 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2019, 15:36

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNGLÂM TẠ NGỌC DOANH NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN CỦA MỘT SỐ GIỐNG LÚA MỚI TRONG VỤ MÙA NĂM 2017 TẠI THÀNH PHỐ HỊA BÌNH, TỈNH HỊA BÌNH LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC CÂY TRỒNG NGÀNH: KHOA HỌC CÂY TRỒNG THÁI NGUYÊN – NĂM 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNGLÂM TẠ NGỌC DOANH NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN CỦA MỘT SỐ GIỐNG LÚA MỚI TRONG VỤ MÙA NĂM 2017 TẠI THÀNH PHỐ HÒA BÌNH, TỈNH HỊA BÌNH Ngành: Khoa học trồng Mã số: 8.62.01.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC CÂY TRỒNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Thị Lân Thái Nguyên – Năm 2018 i LỜI CAM ĐOAN - Tôi xin cam đoan rằng, số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị - Tôi xin cam đoan rằng, giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thơng tn trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Hòa Bình, ngày 15 tháng 08 năm 2018 Tác giả luận văn Tạ Ngọc Doanh ii LỜI CẢM ƠN Trong thời gian học tập thực đề tài này, nhận quan tâm giúp đỡ sở đào tạo nơi thực đề tài nghiên cứu, thầy giáo, bạn bè đồng nghiệp gia đình Nhân dịp này, Tôi xin gửi lời cảm ơn trân thành tới PGS.TS Nguyễn Thị Lân - Giảng viên khoa Nông Học - Trường đại học Nông Lâm Thái Nguyên, giảng viên hướng dẫn tận tình giúp đỡ, bảo cho tơi q trình làm thí nghiệm hoàn thành luận văn Xin cảm ơn bạn bè, đồng nghiệp gia đình tạo điều kiện, chia sẻ cơng việc động viên tơi hồn thành khố học Một lần nữa, tơi xin trân trọng cảm ơn tất giúp đỡ quý báu Tác giả luận văn Tạ Ngọc Doanh MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii DANH MỤC CÁC HÌNH ix MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục đích nghiên cứu đề tài Yêu cầu đề tài Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài 4.1 Ý nghĩa khoa học 4.2 Ý nghĩa thực tễn Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Cơ sở khoa học đề tài 1.2 Tình hình sản xuất lúa giới Việt Nam 1.2.1 Tình hình sản xuất lúa giới 1.2.2 Tình hình sản xuất lúa Việt Nam 1.3 Tình hình nghiên cứu giống lúa giới Việt nam 12 1.3.1 Tình hình nghiên cứu giống lúa giới 12 1.3.2 Tình hình nghiên cứu giống lúa Việt Nam 17 1.3.3 Tổng quan nghiên cứu giống lúa chất lượng cao giống lúa đặc sản 22 1.4 Tình hình sản xuất sử dụng giống lúa tỉnh Hòa Bình 25 1.4.1 Tình hình sản xuất lúa tỉnh Hòa Bình 25 1.4.2 Thực trạng sử dụng giống lúa Hòa Bình 26 1.4.3.Tình hình sâu bệnh hại lúa Hòa Bình 27 1.5 Giới thiệu giống lúa thí nghiệm 28 1.6 Kết luận rút từ phần tổng quan tài liệu 32 Chương NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 33 2.1 Đối tượng, thời gian địa điểm nghiên cứu 33 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu 33 2.1.2 Thời gian nghiên cứu 34 2.1.3 Địa điểm nghiên cứu 34 2.2 Nội dung nghiên cứu 34 2.5 Phương pháp nghiên cứu 34 2.5.1 Phương pháp bố trí thí nghiệm 34 2.5.2.Điều kiện thí nghiệm 35 2.5.3.Quy trình kỹ thuật 35 2.5.4.Các tiêu phương pháp theo dõi 36 2.5.5 Phương pháp xử lý số liệu 41 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 42 3.1 Khả sinh trưởng giống lúa thí nghiệm vụ Mùa 2017 thành phố Hồ Bình 42 3.1.1 Thời gian sinh trưởng giống lúa thí nghiệm vụ Mùa 2017 thành phố Hòa Bình 42 3.1.2 Động thái tăng trưởng chiều cao giống lúa thí nghiệm vụ Mùa 2017 thành phố Hòa Bình 44 3.1.3 Động thái giống lúa thí nghiệm vụ Mùa 2017 thành phố Hòa Bình 46 3.1.4 Động thái đẻ nhánh giống lúa thí nghiệm vụ Mùa 2017 thành phố Hòa Bình 49 3.1.5 Khả đẻ nhánh giống lúa thí nghiệm vụ Mùa 2017 thành phố Hòa Bình 53 3.2 Một số đặc điểm nông sinh học giống lúa thí nghiệm vụ Mùa 2017 thành phố Hòa Bình 55 3.3 Tình hình sâu, bệnh hại giống lúa thí nghiệm vụ Mùa 2017 thành phố Hòa Bình 59 3.4 Yếu tố cấu thành suất suất giống lúa thí nghiệm vụ Mùa 2017 thành phố Hòa Bình 59 3.4.1 Yếu tố cấu thành suất giống lúa thí nghiệm vụ Mùa 2017 thành phố Hòa Bình 60 3.4.2 Năng suất giống lúa thí nghiệm vụ Mùa 2017 thành phố Hòa Bình 63 3.4.3 Một số tiêu chất lượng giống lúa thí nghiệm vụ Mùa 2017 thành phố Hồ Bình 65 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 70 Kết luận 70 Đề nghị 70 TÀI LIỆU THAM KHẢO 70 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Chữ viết đầy đủ CT Công thức CV(%) Hệ số biến động (Coefficient ofVariaton) Đ/c Đối chứng ĐVT Đơn vị tính FAO Tổ chức Lương thực Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc (Food and Agriculture Organization of the United Natons) Ha Hecta IRRI Viện nghiên cứu lúa gạo Quốc tế (Internatonal Rice Research Institute) LSD0,5 Sai khác nhỏ có ý nghĩa (Least Significant Diference Test) mức độ tin cậy 95% NSLT Năng suất lý thuyết NSTT Năng suất thực thu P Xác xuất (Probability) STT Số thứ tự TGST Thời gian sinh trưởng vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1: Diện tch, suất, sản lượng lúa Thế giới giai đoạn 2010 - 2016 Bảng 1.2: Tình hình sản xuất lúa gạo nước sản xuất lúa gạo lớn giới năm 2016 Bảng 1.3: Diện tích, suất, sản lượng lúa Việt Nam giai đoạn 2000 - 2016 10 Bảng 1.4 Diễn biến diện tích, suất sản lượng lúa tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2012 - 2017 25 Bảng 1.5: Tình hình sâu, bệnh hại lúa tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2011 - 2016 .27 Bảng 2.1: Lí lịch giống lúa nghiên cứu 33 Bảng 2.2: Các công thức thí nghiệm 35 Bảng 3.1: Thời gian sinh trưởng giống lúa thí nghiệm vụ Mùa 2017 thành phố Hòa Bình 42 Bảng 3.2: Động thái tăng trưởng chiều cao giống lúa thí nghiệm vụ Mùa 2017 thành phố Hòa Bình 44 Bảng3.3 Động thái giống lúa thí nghiệm vụ Mùa 2017 thành phố Hòa Bình 47 Bảng 3.4: Động thái đẻ nhánh giống lúa thí nghiệm vụ Mùa 2017 thành phố Hòa Bình 50 Bảng 3.5: Khả đẻ nhánh tỷ lệ nhánh hữu hiệu giống lúa thí nghiệm vụ Mùa 2017 thành phố Hòa Bình 53 Bảng 3.6: Chiều cao cây, số lá/thân chính, chiều dài bơng góc giống lúa thí nghiệm vụ Mùa 2017 thành phố Hòa Bình 55 Bảng 3.7: Một số đặc điểm nông sinh học giống lúa thí nghiệm vụ Mùa 2017 thành phố Hòa Bình 57 Yên Mông BALANCED ANOVA FOR VARIATEDAIBONGFILE VAN 22/ 7/18 22:29 :PAGE VARIATE V003 DAIBONG LN SOURCE OF VARIATIONDFSUMS OF MEAN F RATIO PROBER SQUARES SQUARESLN ============================================================================= CT$ 9.78076 1.95615 6.13 0.0083 NLAI2.291526.145763 0.46 0.6503 * RESIDUAL 10 3.19098.319098 * TOTAL (CORRECTED)17 13.2633.780192 - TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTSFILE VAN 22/ 7/18 22:29 :PAGE MEANS FOR EFFECT CT$ CT$NOSDAIBONG C1 324.3487 C2 324.6551 C3 325.7665 C4 323.6502 C5 324.4618 C6 323.5287 SE(N= 3) 0.326138 5%LSD10DF 1.02767 MEANS FOR EFFECT NLAI NLAI NOSDAIBONG 1624.2265 2624.5248 3624.4541 SE(N= 6) 0.230614 5%LSD10DF0.726674 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLEFILE VAN 22/ 7/18 22:29 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEANSTANDARD DEVIATIONC OF V |CT$ |NLAI| (N= 18) SD/MEAN ||| NO BASED ON BASED ON%||| OBS.TOTAL SS RESID SS ||| DAIBONG 1824.4020.883280.564892.3 0.0078 0.6500 Số bơng/m2 Hòa Bình BALANCED ANOVA FOR VARIATEBONG/M2FILE VAN 22/ 7/18 22:45 :PAGE VARIATE V003 BONG/M2 LN SOURCE OF VARIATIONDFSUMS OF MEAN F RATIO PROBER SQUARES SQUARESLN ============================================================================= CT$ 6780.44 1356.09 4.69 0.0183 NLAI2 833.778 416.889 1.44 0.2813 * RESIDUAL 10 2888.89 288.889 * TOTAL (CORRECTED)17 10503.1 617.830 - TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTSFILE VAN 22/ 7/18 22:45 :PAGE MEANS FOR EFFECT CT$ CT$NOSBONG/M2 C1 3328.000 C2 3304.000 C3 3284.000 C4 3276.000 C5 3270.667 C6 3300.000 SE(N= 3)9.81307 5%LSD10DF 30.9213 MEANS FOR EFFECT NLAI NLAI NOSBONG/M2 16288.000 26303.333 36290.000 SE(N= 6)6.93889 5%LSD10DF 21.8647 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLEFILE VAN 22/ 7/18 22:45 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEANSTANDARD DEVIATIONC OF V |CT$ |NLAI| (N= 18) SD/MEAN ||| NO BASED ON BASED ON%||| OBS.TOTAL SS RESID SS ||| BONG/M2 18293.78 24.856 16.9975.8 0.0185 0.2815 Yên Mông BALANCED ANOVA FOR VARIATEBONG/M2FILE VAN 22/ 7/18 22:50 :PAGE VARIATE V003 BONG/M2 LN SOURCE OF VARIATIONDFSUMS OF MEAN F RATIO PROBER SQUARES SQUARESLN ============================================================================= CT$ 7225.78 1445.16 3.36 0.0493 NLAI2 161.778 80.8889 0.19 0.8323 * RESIDUAL 10 4296.89 429.689 * TOTAL (CORRECTED)17 11684.4 687.320 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTSFILE VAN 22/ 7/18 22:50 :PAGE MEANS FOR EFFECT CT$ CT$NOSBONG/M2 C1 3320.000 C2 3300.000 C3 3294.667 C4 3276.000 C5 3256.000 C6 3296.000 SE(N= 3)11.9679 5%LSD10DF 37.7112 MEANS FOR EFFECT NLAI NLAI NOSBONG/M2 16290.667 26294.000 36286.667 SE(N= 6)8.46255 5%LSD10DF 26.6658 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLEFILE VAN 22/ 7/18 22:50 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEANSTANDARD DEVIATIONC OF V |CT$ |NLAI| (N= 18) SD/MEAN ||| NO BASED ON BASED ON%||| OBS.TOTAL SS RESID SS ||| BONG/M2 18290.44 26.217 20.7297.1 0.0486 0.8321 M1000 VÀ NĂNG SUẤT LÝ THUYẾT Hòa Bình BALANCED ANOVA FOR VARIATE NSLTFILE VAN9/ 9/181:27 :PAGE VARIATE V005 NSLT LN SOURCE OF VARIATIONDFSUMS OF MEAN F RATIO PROBER SQUARES SQUARESLN ============================================================================= NLAI2 478.861 239.430 6.56 0.0153 CT$ 1189.26 237.853 6.52 0.0063 * RESIDUAL 10 365.037 36.5037 * TOTAL (CORRECTED)17 2033.16 119.598 BALANCED ANOVA FOR VARIATEM1000FILE VAN9/ 9/181:27 :PAGE VARIATE V006 M1000 LN SOURCE OF VARIATIONDFSUMS OF MEAN F RATIO PROBER SQUARES SQUARESLN ============================================================================= NLAI2.103333.516667E-01 3.44 0.0723 CT$ 85.7317 17.1463 ****** 0.0003 * RESIDUAL 10.149989.149989E-01 * TOTAL (CORRECTED)17 85.9850 5.05794 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTSFILE VAN9/ 9/181:27 :PAGE MEANS FOR EFFECT NLAI NLAI NOS NSLTM1000 1681.868623.1667 2694.270723.1000 3690.157022.9833 SE(N= 6)2.46657 0.499981E-01 5%LSD10DF 7.77225 0.157546 MEANS FOR EFFECT CT$ CT$NOS NSLTM1000 13102.55826.0000 2390.572024.3667 3379.275119.0000 4385.331522.1333 5380.446024.0000 6394.410323.0000 SE(N= 3)3.48825 0.707080E-01 5%LSD10DF 10.9916 0.222803 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLEFILE VAN9/ 9/181:27 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEANSTANDARD DEVIATIONC OF V |NLAI|CT$ | (N= 18) SD/MEAN ||| NO BASED ON BASED ON%||| OBS.TOTAL SS RESID SS ||| NSLT 1888.765 10.936 6.04186.8 0.0152 0.0063 M1000 1823.083 2.24900.122470.5 0.0720 0.0000 Yên Mông BALANCED ANOVA FOR VARIATEM1000FILE VAN9/ 9/181:55 :PAGE VARIATE V005 M1000 LN SOURCE OF VARIATIONDFSUMS OF MEAN F RATIO PROBER SQUARES SQUARESLN ============================================================================= NLAI2.777774E-02.388887E-02 0.18 0.8403 CT$ 84.2095 16.8419 769.45 0.0003 * RESIDUAL 10.218883.218883E-01 * TOTAL (CORRECTED)17 84.4361 4.96683 - BALANCED ANOVA FOR VARIATE NSLTFILE VAN9/ 9/181:55 :PAGE VARIATE V006 NSLT LN SOURCE OF VARIATIONDFSUMS OF MEAN F RATIO PROBER SQUARES SQUARESLN ============================================================================= NLAI2 23.3291 11.6646 0.21 0.8153 CT$ 1333.57 266.714 4.82 0.0173 * RESIDUAL 10 553.720 55.3720 * TOTAL (CORRECTED)17 1910.62 112.389 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTSFILE VAN9/ 9/181:55 :PAGE MEANS FOR EFFECT NLAI NLAI NOSM1000 NSLT 1623.000086.6943 2623.050088.0675 3623.033385.2790 SE(N= 6) 0.603991E-013.03787 5%LSD10DF0.1903209.57245 MEANS FOR EFFECT CT$ CT$NOSM1000 NSLT 1326.0333102.105 2324.266787.9943 3319.133382.7076 4321.900081.1934 5324.033374.9011 6322.800091.1804 SE(N= 3) 0.854172E-014.29620 5%LSD10DF0.26915313.5375 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLEFILE VAN9/ 9/181:55 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEANSTANDARD DEVIATIONC OF V |NLAI|CT$ | (N= 18) SD/MEAN ||| NO BASED ON BASED ON%||| OBS.TOTAL SS RESID SS ||| M1000 1823.028 2.22860.147950.6 0.8404 0.0000 NSLT 1886.680 10.601 7.44128.6 0.8148 0.0171 Số hạt bơng Hòa Bình BALANCED ANOVA FOR VARIATE HAT/BONGFILE VAN9/ 9/181:21 :PAGE VARIATE V003 HAT/BONG LN SOURCE OF VARIATIONDFSUMS OF MEAN F RATIO PROBER SQUARES SQUARESLN ============================================================================= NLAI2 757.746 378.873 4.13 0.0493 CT$ 3071.84 614.369 6.70 0.0063 * RESIDUAL 10 916.367 91.6367 * TOTAL (CORRECTED)17 4745.96 279.174 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTSFILE VAN9/ 9/181:21 :PAGE MEANS FOR EFFECT NLAI NLAI NOS HAT/BONG 16144.431 26156.769 36159.275 SE(N= 6)3.90804 5%LSD10DF 12.3144 MEANS FOR EFFECT CT$ CT$NOS HAT/BONG 13141.475 23145.165 33175.146 43162.532 53138.168 63158.464 SE(N= 3)5.52680 5%LSD10DF 17.4152 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLEFILE VAN9/ 9/181:21 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEANSTANDARD DEVIATIONC OF V |NLAI|CT$ | (N= 18) SD/MEAN ||| NO BASED ON BASED ON%||| OBS.TOTAL SS RESID SS ||| HAT/BONG 18153.49 16.708 9.57276.2 0.0486 0.0057 Yên Mông BALANCED ANOVA FOR VARIATE HAT/BONGFILE VAN9/ 9/181:51 :PAGE VARIATE V003 HAT/BONG LN SOURCE OF VARIATIONDFSUMS OF MEAN F RATIO PROBER SQUARES SQUARESLN ============================================================================= NLAI2 14.9162 7.45809 0.35 0.7193 CT$ 2246.65 449.33020.84 0.0003 * RESIDUAL 10 215.624 21.5624 * TOTAL (CORRECTED)17 2477.19 145.717 - TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTSFILE VAN9/ 9/181:51 :PAGE MEANS FOR EFFECT NLAI NLAI NOS HAT/BONG 16155.270 26154.472 36153.068 SE(N= 6)1.89571 5%LSD10DF 5.97346 MEANS FOR EFFECT CT$ CT$NOS HAT/BONG 13145.124 23147.522 33173.852 43158.218 53140.667 63160.236 SE(N= 3)2.68094 5%LSD10DF 8.44775 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLEFILE VAN9/ 9/181:51 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEANSTANDARD DEVIATIONC OF V |NLAI|CT$ | (N= 18) SD/MEAN ||| NO BASED ON BASED ON%||| OBS.TOTAL SS RESID SS ||| HAT/BONG 18154.27 12.071 4.64353.0 0.7192 0.0001 Số hạt bơng Hòa Bình BALANCED ANOVA FOR VARIATEHATCHACFILE VAN9/ 9/181:23 :PAGE VARIATE V004 HATCHAC LN SOURCE OF VARIATIONDFSUMS OF MEAN F RATIO PROBER SQUARES SQUARESLN ============================================================================= NLAI2 715.385 357.693 4.02 0.0523 CT$ 2124.66 424.932 4.78 0.0173 * RESIDUAL 10 889.127 88.9127 * TOTAL (CORRECTED)17 3729.17 219.363 - TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTSFILE VAN9/ 9/181:23 :PAGE MEANS FOR EFFECT NLAI NLAI NOSHATCHAC 16122.904 26134.395 36137.584 SE(N= 6)3.84952 5%LSD10DF 12.1300 MEANS FOR EFFECT CT$ CT$NOSHATCHAC 13118.417 23121.861 33147.542 43141.021 53123.603 63137.320 SE(N= 3)5.44404 5%LSD10DF 17.1544 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLEFILE VAN9/ 9/181:23 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEANSTANDARD DEVIATIONC OF V |NLAI|CT$ | (N= 18) SD/MEAN ||| NO BASED ON BASED ON%||| OBS.TOTAL SS RESID SS ||| HATCHAC 18131.63 14.811 9.42947.2 0.0517 0.0175 Yên Mông BALANCED ANOVA FOR VARIATEHATCHACFILE VAN9/ 9/181:53 :PAGE VARIATE V004 HATCHAC LN SOURCE OF VARIATIONDFSUMS OF MEAN F RATIO PROBER SQUARES SQUARESLN ============================================================================= NLAI2 3.32396 1.66198 0.05 0.9533 CT$ 1640.54 328.108 9.59 0.0023 * RESIDUAL 10 341.967 34.1967 * TOTAL (CORRECTED)17 1985.83 116.814 - TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTSFILE VAN9/ 9/181:53 :PAGE MEANS FOR EFFECT NLAI NLAI NOSHATCHAC 16130.473 26129.420 36129.956 SE(N= 6)2.38735 5%LSD10DF 7.52263 MEANS FOR EFFECT CT$ CT$NOSHATCHAC 13120.172 23121.966 33146.857 43135.003 53122.049 63133.652 SE(N= 3)3.37623 5%LSD10DF 10.6386 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLEFILE VAN9/ 9/181:53 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEANSTANDARD DEVIATIONC OF V |NLAI|CT$ | (N= 18) SD/MEAN ||| NO BASED ON BASED ON%||| OBS.TOTAL SS RESID SS ||| HATCHAC 18129.95 10.808 5.84784.5 0.9528 0.0016 Năng suất Thực thu Hòa Bình BALANCED ANOVA FOR VARIATE NSTTFILE VAN 22/ 7/18 23:38 :PAGE VARIATE V003 NSTT LN SOURCE OF VARIATIONDFSUMS OF MEAN F RATIO PROBER SQUARES SQUARESLN ============================================================================= CT$ 873.324 174.665 7.33 0.0043 NLAI2 203.162 101.581 4.26 0.0453 * RESIDUAL 10 238.193 23.8193 * TOTAL (CORRECTED)17 1314.68 77.3341 - TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTSFILE VAN 22/ 7/18 23:38 :PAGE MEANS FOR EFFECT CT$ CT$NOS NSTT C1 375.1896 C2 360.6243 C3 365.1504 C4 353.7893 C5 356.2864 C6 364.7725 SE(N= 3)2.81776 5%LSD10DF 8.87887 MEANS FOR EFFECT NLAI NLAI NOS NSTT 1661.7188 2667.1311 3659.0564 SE(N= 6)1.99246 5%LSD10DF 6.27831 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLEFILE VAN 22/ 7/18 23:38 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEANSTANDARD DEVIATIONC OF V |CT$ |NLAI| (N= 18) SD/MEAN ||| NO BASED ON BASED ON%||| OBS.TOTAL SS RESID SS ||| NSTT 1862.635 8.7940 4.88057.8 0.0042 0.0453 Yên Mông BALANCED ANOVA FOR VARIATE NSTTFILE VAN 22/ 7/18 23:23 :PAGE VARIATE V003 NSTT LN SOURCE OF VARIATIONDFSUMS OF MEAN F RATIO PROBER SQUARES SQUARESLN ============================================================================= CT$ 550.389 110.078 5.19 0.0133 NLAI2 60.2495 30.1248 1.42 0.2873 * RESIDUAL 10 212.150 21.2150 * TOTAL (CORRECTED)17 822.789 48.3994 - TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTSFILE VAN 22/ 7/18 23:23 :PAGE MEANS FOR EFFECT CT$ CT$NOS NSTT C1 373.2267 C2 361.6048 C3 363.3776 C4 358.0592 C5 355.8432 C6 364.2640 SE(N= 3)2.65926 5%LSD10DF 8.37943 MEANS FOR EFFECT NLAI NLAI NOS NSTT 1660.4968 2662.7128 3664.9781 SE(N= 6)1.88038 5%LSD10DF 5.92516 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLEFILE VAN 22/ 7/18 23:23 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEANSTANDARD DEVIATIONC OF V |CT$ |NLAI| (N= 18) SD/MEAN ||| NO BASED ON BASED ON%||| OBS.TOTAL SS RESID SS ||| NSTT 1862.729 6.9570 4.60607.3 0.0135 0.2866 10 Chiều cao số Chiều cao Hòa bình BALANCED ANOVA FOR VARIATE CCAOCCFILE VAN 23/ 7/180: :PAGE VARIATE V003 CCAOCC LN SOURCE OF VARIATIONDFSUMS OF MEAN F RATIO PROBER SQUARES SQUARESLN ============================================================================= CT$ 633.468 126.694 4.36 0.0233 NLAI2 35.8056 17.9028 0.62 0.5633 * RESIDUAL 10 290.417 29.0417 * TOTAL (CORRECTED)17 959.691 56.4524 - TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTSFILE VAN 23/ 7/180: :PAGE MEANS FOR EFFECT CT$ CT$NOS CCAOCC C1 3114.107 C2 399.7633 C3 3110.373 C4 397.3867 C5 3103.557 C6 3101.260 SE(N= 3)3.11136 5%LSD10DF 9.80401 MEANS FOR EFFECT NLAI NLAI NOS CCAOCC 16102.817 26104.162 36106.245 SE(N= 6)2.20006 5%LSD10DF 6.93248 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLEFILE VAN 23/ 7/180: :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEANSTANDARD DEVIATIONC OF V |CT$ |NLAI| (N= 18) SD/MEAN ||| NO BASED ON BASED ON%||| OBS.TOTAL SS RESID SS ||| CCAOCC 18104.41 7.5135 5.38905.2 0.0231 0.5632 Số Hòa Bình BALANCED ANOVA FOR VARIATE SOLAFILE VAN 23/ 7/180:12 :PAGE VARIATE V003 SOLA LN SOURCE OF VARIATIONDFSUMS OF MEAN F RATIO PROBER SQUARES SQUARESLN ============================================================================= CT$ 48.8729 9.77457 3.79 0.0353 NLAI2 4.30523 2.15262 0.83 0.4653 * RESIDUAL 10 25.8215 2.58215 * TOTAL (CORRECTED)17 78.9996 4.64704 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTSFILE VAN 23/ 7/180:12 :PAGE MEANS FOR EFFECT CT$ CT$NOS SOLA C1 314.3467 C2 312.3000 C3 316.7167 C4 315.0567 C5 315.3467 C6 317.3933 SE(N= 3) 0.927748 5%LSD10DF 2.92337 MEANS FOR EFFECT NLAI NLAI NOS SOLA 1615.8617 2615.0133 3614.7050 SE(N= 6) 0.656017 5%LSD10DF 2.06713 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLEFILE VAN 23/ 7/180:12 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEANSTANDARD DEVIATIONC OF V |CT$ |NLAI| (N= 18) SD/MEAN ||| NO BASED ON BASED ON%||| OBS.TOTAL SS RESID SS ||| SOLA 1815.193 2.1557 1.6069 10.6 0.0350 0.4655 Chiều cao yên Mông BALANCED ANOVA FOR VARIATE CCAOCCFILE VAN 23/ 7/180:15 :PAGE VARIATE V003 CCAOCC LN SOURCE OF VARIATIONDFSUMS OF MEAN F RATIO PROBER SQUARES SQUARESLN ============================================================================= CT$ 751.371 150.27419.67 0.0003 NLAI2 165.730 82.865110.85 0.0033 * RESIDUAL 10 76.3895 7.63895 * TOTAL (CORRECTED)17 993.491 58.4406 - TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTSFILE VAN 23/ 7/180:15 :PAGE MEANS FOR EFFECT CT$ CT$NOS CCAOCC C1 3115.737 C2 3104.400 C3 3109.017 C4 395.9733 C5 399.9067 C6 3108.683 SE(N= 3)1.59572 5%LSD10DF 5.02817 MEANS FOR EFFECT NLAI NLAI NOS CCAOCC 16101.810 26105.813 36109.235 SE(N= 6)1.12834 5%LSD10DF 3.55545 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLEFILE VAN 23/ 7/180:15 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEANSTANDARD DEVIATIONC OF V |CT$ |NLAI| (N= 18) SD/MEAN ||| NO BASED ON BASED ON%||| OBS.TOTAL SS RESID SS ||| CCAOCC 18105.62 7.6446 2.76392.6 0.0001 0.0033 Số Yên Mông BALANCED ANOVA FOR VARIATE SOLAFILE VAN 23/ 7/180:18 :PAGE VARIATE V003 SOLA LN SOURCE OF VARIATIONDFSUMS OF MEAN F RATIO PROBER SQUARES SQUARESLN ============================================================================= CT$ 27.4432 5.48865 4.26 0.0253 NLAI2 1.43568.717839 0.56 0.5943 * RESIDUAL 10 12.8809 1.28809 * TOTAL (CORRECTED)17 41.7598 2.45646 - TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTSFILE VAN 23/ 7/180:18 :PAGE MEANS FOR EFFECT CT$ CT$NOS SOLA C1 316.3867 C2 313.9833 C3 316.8667 C4 315.1267 C5 316.3167 C6 317.8333 SE(N= 3) 0.655259 5%LSD10DF 2.06474 MEANS FOR EFFECT NLAI NLAI NOS SOLA 1616.4583 2615.7750 3616.0233 SE(N= 6) 0.463338 5%LSD10DF 1.45999 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLEFILE VAN 23/ 7/180:18 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEANSTANDARD DEVIATIONC OF V |CT$ |NLAI| (N= 18) SD/MEAN ||| NO BASED ON BASED ON%||| OBS.TOTAL SS RESID SS ||| SOLA 1816.086 1.5673 1.13497.1 0.0248 0.5938 ... TẠ NGỌC DOANH NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN CỦA MỘT SỐ GIỐNG LÚA MỚI TRONG VỤ MÙA NĂM 2017 TẠI THÀNH PHỐ HỊA BÌNH, TỈNH HỊA BÌNH Ngành: Khoa học trồng Mã số: 8.62.01.10 LUẬN... tài: Nghiên cứu khả sinh trưởng, phát triển số giống lúa vụ mùa năm 2017 thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình Mục đích nghiên cứu đề tài Xác định 1-2 giống lúa có khả sinh trưởng, chống chịu tốt,... 1000 hạt giống giống lúa thí nghiệm vụ Mùa 2017 thành phố Hòa Bình 60 Bảng 3.10: Số hạt/ bông, số hạt chắc/ tỷ lệ hạt giống lúa thí nghiệm vụ Mùa 2017 thành phố Hòa Bình 62 Bảng 3.11: Năng
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống lúa mới trong vụ mùa năm 2017 tại thành phố hòa bình, tỉnh hòa bình , Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống lúa mới trong vụ mùa năm 2017 tại thành phố hòa bình, tỉnh hòa bình