Nâng cao khả năng sản xuất của gà thịt giống ross 308 bằng bổ sung probiotic vào khẩu phần ăn

105 101 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2019, 15:28

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM –––––––––––––––––– TRẦN QUỐC BẢO NÂNG CAO KHẢ NĂNG SẢN XUẤT CỦA GÀ THỊT GIỐNG ROSS 308 BẰNG BỔ SUNG PROBIOTIC VÀO KHẨU PHẦN ĂN LUẬN VĂN THẠC SĨ CHĂN NUÔI THÁI NGUYÊN - 2018 ĐẠI HỌC THÁ I NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM –––––––––––––––––––– TRẦN QUỐC BẢO NÂNG CAO KHẢ NĂNG SẢN XUẤT CỦA GÀ THỊT GIỐNG ROSS 308 BẰNG BỔ SUNG PROBIOTIC VÀO KHẨU PHẦN ĂN Chuyên ngành: Chăn ni Mã số: 8.62.01.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ CHĂN NI Người hướng dẫn khoa học: GS.TS Từ Quang Hiển THÁI NGUYÊN - 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn hoàn toàn trung thực chưa sử dụng cho bảo vệ học vị Các thông tin, tài liệu trình bày luận văn ghi rõ nguồn gốc./ Thái Nguyên, tháng năm 2018 Tác giả Trần Quốc Bảo ii LỜI CẢM ƠN Trong trình thực luận văn Thạc sĩ khoa học nông nghiệp nhận giúp đỡ nhiệt tình quan, cấp lãnh đạo, cá nhân nơi học tập thực đề tài Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc kính trọng tới tất tập thể, cá nhân tạo điều kiện giúp đỡ tơi q trình học tập nghiên cứu Để có kết ngày hôm nay, xin trân trọng cảm ơn Ban giám hiệu, phòng Đào tạo trường Đại học Nơng Lâm Thái Nguyên; Khoa Chăn nuôi Thú y, tập thể thầy, cô giáo trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên tạo điều kiện thuận lợi cho tơi hồn thành luận văn Đặc biệt xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới tồn thể gia đình thầy giáo GS.TS Từ Quang Hiển động viên tạo điều kiện tốt giúp thực đề tài nghiên cứu hoàn thiện luận văn Một lần xin kính chúc thầy giáo tồn thể gia đình sức khỏe, hạnh phúc thành đạt công tác giảng dạy nghiên cứu Tôi xin chân thành cảm ơn tới người thân gia đình tồn thề bạn bè, đồng nghiệp động viên, chia sẻ, giúp đỡ vật chất tinh thần để tơi hồn thành luận văn Thái nguyên, ngày … tháng… năm 2018 Học viên Trần Quốc Bảo MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT v DANH MỤC CÁC BẢNG vi DANH MỤC CÁC HÌNH vii MỞ ĐẦU 1 Đặt vấn đề Mục tiêu đề tài Ý nghĩa khoa học ý nghĩa thực tiễn đề tài Chương 1: TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Giới thiệu probiotic 1.1.1 Probiotic ứng dụng chăn nuôi 1.1.2 Chức tác động probiotc 1.1.3 Cơ chế tác dụng probiotic 1.1.4 Thành phần hỗn hợp vi khuẩn probiotic sử dụng thí nghiệm 1.2 Đặc điểm sinh trưởng nhu cầu dinh dưỡng gà Ross 308 thương phẩm 1.2.1 Đặc điểm sinh trưởng 1.2.2 Nhu cầu dinh dưỡng cho gà Ross 308 thương phẩm 13 1.3 Tình hình nghiên cứu nước 15 1.3.1 Tình hình nghiên cứu nước ngồi 15 1.3.2 Tình hình nghiên cứu nước 17 1.4 Giới thiệu giống gà Ross 308 dùng thí nghiệm 20 Chương 2: NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 21 2.1 Đối tượng, địa điểm, thời gian nghiên cứu 21 2.2 Nội dung nghiên cứu 21 2.3 Phương pháp thí nghiệm 22 2.3.1 Bố trí thí nghiệm 22 2.3.2 Các têu theo dõi 24 2.3.3 Phương pháp xử lý số liệu 27 Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 28 3.1 Tỷ lệ ni sống gà thí nghiệm qua tuần tuổi 28 3.2 Khả sinh trưởng gà thí nghiệm 30 3.2.1 Sinh trưởng tch lũy 30 3.2.2 Sinh trưởng tuyệt đối 34 3.2.3 Sinh trưởng tương đối 37 3.3 Khả thu nhận chuyển hóa thức ăn 39 3.3.1 Khả thu nhận thức ăn gà thí nghiệm 40 3.3.2 Tiêu tốn thức ăn cho kg tăng khối lượng 41 3.3.3 Hiệu suất sử dụng lượng cho tăng khối lượng 45 3.3.4 Hiệu suất sử dụng protein gà thí nghiệm 46 3.4 Hiệu kinh tế bổ sung probiotic vào thức ăn gà 47 3.4.1 Chi phí thức ăn gà thí nghiệm 47 3.4.2 Chỉ số sản xuất (PN) 48 3.4.3 Chỉ số kinh tế gà thí nghiệm (EN) 49 3.4.4 Hạch toán kinh tế 50 3.4.5 Một số têu giết mổ 51 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 53 TÀI LIỆU THAM KHẢO 54 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Cs Cộng ĐC Đối chứng EN Chỉ số kinh tế Nxb Nhà xuất PN Chỉ số sản xuất TN Thí nghiệm SEM Sai số số trung bình DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1 Tiêu chuẩn dinh dưỡng thức ăn gà thương phẩm 15 Bảng 3.1 Tỷ lệ nuôi sống cộng dồn gà thí nghiệm 29 Bảng 3.2 Khối lượng thể gà thí nghiệm qua tuần tuổi 31 Bảng 3.3 Sinh trưởng tuyệt đối gà thí nghiệm qua giai đoạn tuổi 35 Bảng 3.4 Sinh trưởng tương đối gà thí nghiệm giai đoạn tuổi 38 Bảng 3.5 Khả thu nhận thức ăn gà thí nghiệm 40 Bảng 3.6 Tiêu tốn thức ăn cho 1kg tăng khối lượng gà 42 Bảng 3.7 Tiêu tốn lượng cho tăng khối lượng gà thí nghiệm 45 Bảng 3.8 Tiêu tốn protein cho tăng khối lượng gà thí nghiệm 46 Bảng 3.9 Chi phí thức ăn gà thí nghiệm 47 Bảng 3.10 Chỉ số sản xuất gà thí nghiệm 48 Bảng 3.11 Chỉ số kinh tế gà thí nghiệm 49 Bảng 3.12 Sơ hạch toán kinh tế 50 Bảng 3.13 Một số tiêu giết mổ gà thí nghiệm 51 vii DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 2.1 Lactobacillus axitophilus Hình 2.2 Bacillus subtilis Hình 2.3 Saccharomyces cerevisae Hình 2.4 Lactobacillus casei Hình 2.5 Beta glucana Hình 3.1 Đồ thị khối lượng thể gà thí nghiệm qua tuần tuổi 33 Hình 3.2 Biểu đồ sinh trưởng tuyệt đối gà thí nghiệm qua giai đoạn tuổi 37 Hình 3.3 Biểu đồ sinh trưởng tương đối gà thí nghiệm qua giai đoạn tuổi 39 Hình 3.4 Đồ thị tiêu tốn thức ăn/ 1kg tăng khối lượng gà TN 44 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE KL 22/ 9/17 10:14 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE A B C D E F G GRAND MEAN (N= 12) NO OBS 12 43.928 12 220.56 12 522.18 12 986.37 12 1459.4 12 2045.2 12 2708.5 STANDARD DEVIATION C OF V |NL BASED ON SD/MEAN | % | BASED ON TOTAL SS RESID | SS 0.77262 0.62719 1.4 0.2118 1.5504 0.62596 0.3 0.0267 4.9186 4.1881 0.8 0.2228 11.604 6.6068 0.7 0.0354 21.809 14.268 1.0 0.5201 35.500 18.176 0.9 0.3398 56.654 33.349 1.2 0.1182 |CT$ | | | 0.1873 0.3600 0.2542 0.4230 0.0307 0.0081 0.0265 | | | | Phụ lục 3: kết so sánh thống kê bảng 3.3 Sinh trưởng tuyệt đối gà qua giai đoạn tuổi BALANCED ANOVA FOR VARIATE A FILE TKL 22/ 9/17 10:26 :PAGE VARIATE V003 A LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NL 224766 112383 6.30 0.034 CT$ 330771 110257 6.18 0.030 * RESIDUAL 107040 178400E-01 * TOTAL (CORRECTED) 11 662577 602343E-01 - BALANCED ANOVA FOR VARIATE B FILE TKL 22/ 9/17 10:26 :PAGE VARIATE V004 B LN SOURCE OF VARIATION LN SOURCE OF VARIATION LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NL 730344 365172 1.00 0.425 CT$ 630869 210290 0.57 0.655 * RESIDUAL 2.19903 366505 * TOTAL (CORRECTED) 11 3.56024 323658 - BALANCED ANOVA FOR VARIATE C FILE TKL 22/ 9/17 10:26 :PAGE VARIATE V005 C DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NL 5.32037 2.66018 3.10 0.118 CT$ 9.24342 3.08114 3.59 0.086 * RESIDUAL 5.14273 857122 * TOTAL (CORRECTED) 11 19.7065 1.79150 BALANCED ANOVA FOR VARIATE D FILE TKL 22/ 9/17 10:26 :PAGE VARIATE V006 D DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NL 9.03177 4.51588 2.09 0.204 CT$ 25.5298 8.50993 3.94 0.072 * RESIDUAL 12.9542 2.15903 * TOTAL (CORRECTED) 11 47.5157 4.31961 - BALANCED ANOVA FOR VARIATE E FILE TKL 22/ 9/17 10:26 :PAGE VARIATE V007 E LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NL 44.0971 22.0486 7.07 0.027 CT$ 53.9962 17.9987 5.77 0.034 * RESIDUAL 18.7164 3.11940 * TOTAL (CORRECTED) 11 116.810 10.6191 BALANCED ANOVA FOR VARIATE F FILE TKL 22/ 9/17 10:26 :PAGE VARIATE V008 F LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NL 70.0745 35.0373 3.69 0.090 CT$ 52.7396 17.5799 1.85 0.238 * RESIDUAL 56.9623 9.49371 * TOTAL (CORRECTED) 11 179.776 16.3433 - BALANCED ANOVA FOR VARIATE G FILE TKL 22/ 9/17 10:26 :PAGE VARIATE V009 G LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NL 3.81777 1.90889 2.95 0.128 CT$ 12.5205 4.17349 6.45 0.027 * RESIDUAL 3.88120 646867 * TOTAL (CORRECTED) 11 20.2194 1.83813 - TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE TKL 22/ 9/17 10:26 :PAGE MEANS FOR EFFECT NL NL NOS A B C 25.0429 42.7464 65.4429 25.3607 43.3179 66.4381 25.2940 43.2024 67.0595 SE(N= 5%LSD 4) 6DF NL 0.667832E-01 0.231014 0.302698 1.04708 NOS 4 E 85.6214 81.0714 84.3512 SE(N= 4) 5%LSD 6DF MEANS FOR EFFECT CT$ CT$ NOS ÐC TN1 TN2 TN3 SE(N= 5%LSD 3) 6DF 0.771146E-01 0.266752 0.883091 3.05475 A 25.1667 25.4714 25.0159 25.2762 0.349526 1.20907 CT$ NOS ÐC TN1 TN2 TN3 SE(N= 3) 5%LSD 6DF - E 80.1000 84.2333 84.8222 85.5698 1.01971 3.52733 0.462905 1.60126 F 98.1738 93.0536 93.0417 1.54059 5.32916 D 68.2702 68.1012 66.3512 0.734682 2.54138 G 64.2163 62.8905 63.2167 0.402140 1.39107 B 42.9714 43.4444 42.8254 43.1143 C 64.9397 67.3143 66.7476 66.2524 0.534516 1.84898 0.848338 2.93454 F 92.5127 98.1936 94.2556 94.0635 1.77892 6.15358 61.8354 64.6667 63.5286 63.7339 0.464352 1.60627 D 65.3222 69.3429 67.5048 68.1270 G ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE TKL 22/ 9/17 10:26 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE A B C D E F G GRAND MEAN (N= 12) NO OBS 12 25.233 12 43.089 12 66.313 12 67.574 12 83.681 12 94.756 12 63.441 STANDARD DEVIATION C OF V |NL BASED ON SD/MEAN | % | BASED ON TOTAL SS RESID | SS 0.24543 0.13357 0.5 0.0340 0.56891 0.60540 1.4 0.4249 1.3385 0.92581 1.4 0.1183 2.0784 1.4694 2.2 0.2042 3.2587 1.7662 2.1 0.0269 4.0427 3.0812 3.3 0.0899 1.3558 0.80428 1.3 0.1276 |CT$ | | | 0.2960 0.6548 0.0855 0.0723 0.0342 0.0383 0.0270 | | | | Phụ lục 4: kết so sánh thống kê bảng 3.4 Sinh trưởng tương đối gà qua giai đoạn tuổi BALANCED ANOVA FOR VARIATE A FILE STTD 22/ 9/17 10:32 :PAGE VARIATE V003 A LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NL 4.22203 2.11101 2.89 0.132 CT$ 3.49254 1.16418 1.59 0.287 * RESIDUAL 4.38890 731483 * TOTAL (CORRECTED) 11 12.1035 1.10032 - BALANCED ANOVA FOR VARIATE B FILE STTD 22/ 9/17 10:32 :PAGE VARIATE V004 B LN SOURCE OF VARIATION LN SOURCE OF VARIATION LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NL 912343 456171 0.76 0.510 CT$ 835032E-01 278344E-01 0.05 0.985 * RESIDUAL 3.59900 599834 * TOTAL (CORRECTED) 11 4.59485 417714 - BALANCED ANOVA FOR VARIATE C FILE STTD 22/ 9/17 10:32 :PAGE VARIATE V005 C DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NL 620821 310410 0.56 0.602 CT$ 2.82398 941326 1.70 0.265 * RESIDUAL 3.32386 553977 * TOTAL (CORRECTED) 11 6.76866 615333 BALANCED ANOVA FOR VARIATE D FILE STTD 22/ 9/17 10:32 :PAGE VARIATE V006 D DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NL 3.84782 1.92391 5.62 0.042 CT$ 3.12256 1.04085 3.04 0.114 * RESIDUAL 2.05339 342232 * TOTAL (CORRECTED) 11 9.02378 820343 - BALANCED ANOVA FOR VARIATE E FILE STTD 22/ 9/17 10:32 :PAGE VARIATE V007 E LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NL 5.55400 2.77700 7.14 0.026 CT$ 3.21891 1.07297 2.76 0.134 * RESIDUAL 2.33393 388988 * TOTAL (CORRECTED) 11 11.1068 1.00971 BALANCED ANOVA FOR VARIATE F FILE STTD 22/ 9/17 10:32 :PAGE VARIATE V008 F LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NL 4.97903 2.48951 4.82 0.056 CT$ 1.74104 580346 1.12 0.412 * RESIDUAL 3.09707 516178 * TOTAL (CORRECTED) 11 9.81713 892467 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE STTD 22/ 9/17 10:32 :PAGE MEANS FOR EFFECT NL NL SE(N= 5%LSD NOS 4 4) 6DF NL A 132.442 133.647 133.747 0.427634 1.47925 NOS 4 B 80.6530 81.2055 81.2656 0.387245 1.33954 E 33.8390 32.2650 33.5260 C 61.1019 61.2135 61.6304 0.372148 1.28732 D 39.1810 38.7226 37.8181 0.292503 1.01181 F 28.4163 27.2973 26.8935 SE(N= 4) 0.311844 0.359228 5%LSD 6DF 1.07872 1.24263 MEANS FOR EFFECT CT$ ÐC TN1 TN2 TN3 SE(N= 5%LSD ÐC TN1 TN2 TN3 CT$ NOS 3 3 3) 6DF CT$ A 132.424 133.771 133.208 133.711 0.493789 1.70810 NOS 3 3 E 32.4904 32.9745 33.5399 33.8352 B 80.9071 81.0664 81.1361 81.0559 0.447152 1.54677 F 27.7815 28.0075 27.3178 27.0359 SE(N= 3) 0.360087 0.414800 5%LSD 6DF 1.24560 1.43486 - C 60.5289 61.5778 61.8188 61.3355 0.429720 1.48647 D 37.7255 39.0776 38.6833 38.8093 0.337753 1.16834 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE STTD 22/ 9/17 10:32 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE A B C D E F GRAND MEAN (N= 12) NO OBS 12 133.28 12 81.041 12 61.315 12 38.574 12 33.210 12 27.536 STANDARD DEVIATION C OF V |NL BASED ON SD/MEAN | % | BASED ON TOTAL SS RESID | SS 1.0490 0.85527 0.6 0.1319 0.64631 0.77449 1.0 0.5105 0.78443 0.74430 1.2 0.6015 0.90573 0.58501 1.5 0.0424 1.0048 0.62369 1.9 0.0264 0.94470 0.71846 2.6 0.0565 |CT$ | | | 0.2870 0.9852 0.2654 0.1142 0.1340 0.4117 | | | | Phụ lục 5: kết so sánh thống kê bảng 3.5 Khả thu nhận thức ăn gà thí nghiệm BALANCED ANOVA FOR VARIATE A FILE TT 22/ 9/17 10:57 :PAGE VARIATE V003 A LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NL 309524 154762 0.83 0.483 CT$ 2.63096 876985 4.70 0.052 * RESIDUAL 1.11905 186508 * TOTAL (CORRECTED) 11 4.05953 369048 - BALANCED ANOVA FOR VARIATE B FILE TT 22/ 9/17 10:57 :PAGE VARIATE V004 B LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NL 30.3855 15.1927 4.22 0.072 CT$ 60.0151 20.0050 5.55 0.037 * RESIDUAL 21.6175 3.60292 * TOTAL (CORRECTED) 11 112.018 10.1835 BALANCED ANOVA FOR VARIATE C FILE TT 22/ 9/17 10:57 :PAGE VARIATE V005 C LN SOURCE OF VARIATION LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NL 0.000000 0.000000 0.00 1.000 CT$ 0.000000 0.000000 0.00 1.000 * RESIDUAL 0.000000 0.000000 * TOTAL (CORRECTED) 11 0.000000 0.000000 BALANCED ANOVA FOR VARIATE D FILE TT 22/ 9/17 10:57 :PAGE VARIATE V006 D DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NL 36.1768 18.0884 0.97 0.435 CT$ 102.422 34.1406 1.82 0.243 * RESIDUAL 112.395 18.7324 * TOTAL (CORRECTED) 11 250.993 22.8176 - BALANCED ANOVA FOR VARIATE E FILE TT 22/ 9/17 10:57 :PAGE VARIATE V007 E LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NL 25.6327 12.8163 21.41 0.002 CT$ 53.3877 17.7959 29.73 0.001 * RESIDUAL 3.59185 598641 * TOTAL (CORRECTED) 11 82.6122 7.51020 BALANCED ANOVA FOR VARIATE F FILE TT 22/ 9/17 10:57 :PAGE VARIATE V008 F LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NL 100.177 50.0885 6.55 0.031 CT$ 6.63950 2.21317 0.29 0.833 * RESIDUAL 45.8912 7.64853 * TOTAL (CORRECTED) 11 152.708 13.8825 - BALANCED ANOVA FOR VARIATE G FILE TT 22/ 9/17 10:57 :PAGE VARIATE V009 G LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NL 256.669 128.334 2.77 0.140 CT$ 602.082 200.694 4.33 0.061 * RESIDUAL 277.925 46.3208 * TOTAL (CORRECTED) 11 1136.68 103.334 - TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE TT 22/ 9/17 10:57 :PAGE MEANS FOR EFFECT NL NL NOS A B C D 25.7500 53.5714 89.3143 104.071 25.7143 54.7619 89.3143 104.286 26.0714 57.3810 89.3143 100.500 SE(N= 4) 0.215933 0.949068 0.000000 2.16405 5%LSD 6DF 0.746946 3.28298 0.000000 7.48579 NL NOS 4 E 150.000 151.571 153.571 SE(N= 4) 0.386859 5%LSD 6DF 1.33821 MEANS FOR EFFECT CT$ CT$ NOS A ÐC 26.3810 TN1 26.2381 TN2 25.4286 TN3 25.3333 SE(N= 3) 0.249338 5%LSD 6DF 0.862499 ÐC TN1 TN2 TN3 CT$ NOS 3 3 E 155.143 149.714 150.286 151.714 F 207.071 211.786 214.000 629.779 637.433 640.838 G 1.38280 4.78332 3.40297 11.7714 B 57.6190 51.7460 54.9206 56.6667 1.09589 3.79086 C 89.3143 89.3143 89.3143 89.3143 0.000000 0.000000 F 212.190 210.857 210.286 210.476 647.886 629.203 634.044 632.933 SE(N= 3) 0.446707 1.59672 5%LSD 6DF 1.54523 5.52330 - 3.92941 13.5925 G D 107.238 101.333 103.810 99.4286 2.49883 8.64385 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE TT 22/ 9/17 10:57 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE A B C D E F G GRAND MEAN (N= 12) NO OBS 12 25.845 12 55.238 12 89.314 12 102.95 12 151.71 12 210.95 12 636.02 STANDARD DEVIATION C OF V |NL SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 0.60749 0.43187 1.7 0.4832 3.1912 1.8981 3.4 0.0717 0.00000 0.00000 0.0 1.0000 4.7768 4.3281 4.2 0.4349 2.7405 0.77372 0.5 0.0023 3.7259 2.7656 1.3 0.0314 10.165 6.8059 1.1 0.1400 |CT$ | | | 0.0517 0.3700 1.0000 0.2432 0.8008 0.8326 0.0605 | | | | Phụ lục 6: kết so sánh thống kê bảng 3.6 tiêu tốn thức ăn cho 1kg tăng khối lượng gà thí nghiệm BALANCED ANOVA FOR VARIATE A FILE TTTA 22/ 9/17 11: :PAGE VARIATE V003 A LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NL 661092E-03 330546E-03 1.20 0.367 CT$ 346787E-02 115596E-02 4.18 0.065 * RESIDUAL 165952E-02 276586E-03 * TOTAL (CORRECTED) 11 578848E-02 526226E-03 - BALANCED ANOVA FOR VARIATE B FILE TTTA 22/ 9/17 11: :PAGE VARIATE V004 B LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB SQUARES SQUARES ============================================================================= NL 133305E-01 666525E-02 2.51 0.161 CT$ 384715E-01 128238E-01 4.82 0.049 * RESIDUAL 159476E-01 265793E-02 * TOTAL (CORRECTED) 11 677496E-01 615905E-02 BALANCED ANOVA FOR VARIATE C FILE TTTA 22/ 9/17 11: :PAGE VARIATE V005 C ER LN LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB SQUARES SQUARES ============================================================================= NL 229156E-02 114578E-02 3.16 0.115 CT$ 395371E-02 131790E-02 3.64 0.084 * RESIDUAL 217401E-02 362336E-03 * TOTAL (CORRECTED) 11 841928E-02 765389E-03 BALANCED ANOVA FOR VARIATE D FILE TTTA 22/ 9/17 11: :PAGE VARIATE V006 D ER LN LN SOURCE OF VARIATION ER LN DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB SQUARES SQUARES ============================================================================= NL 764247E-03 382123E-03 0.07 0.937 CT$ 671356E-01 223785E-01 3.86 0.075 * RESIDUAL 348266E-01 580444E-02 - * TOTAL (CORRECTED) 11 102727 933877E-02 BALANCED ANOVA FOR VARIATE E FILE TTTA 22/ 9/17 11: :PAGE VARIATE V007 E LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NL 274138E-01 137069E-01 10.37 0.012 CT$ 595750E-01 198583E-01 15.03 0.004 * RESIDUAL 793008E-02 132168E-02 * TOTAL (CORRECTED) 11 949189E-01 862899E-02 - BALANCED ANOVA FOR VARIATE F FILE TTTA 22/ 9/17 11: :PAGE VARIATE V008 F LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NL 854237E-01 427118E-01 7.76 0.022 CT$ 314723E-01 104908E-01 1.91 0.230 * RESIDUAL 330293E-01 550488E-02 * TOTAL (CORRECTED) 11 149925 136296E-01 - BALANCED ANOVA FOR VARIATE G FILE TTTA 22/ 9/17 11: :PAGE VARIATE V009 G LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NL 786179E-02 393089E-02 6.97 0.028 CT$ 251746E-01 839154E-02 14.88 0.004 * RESIDUAL 338411E-02 564019E-03 * TOTAL (CORRECTED) 11 364205E-01 331096E-02 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE TTTA 22/ 9/17 11: :PAGE MEANS FOR EFFECT NL NL NOS A B 1.02835 1.25342 1.01389 1.26447 1.03067 1.32900 SE(N= 5%LSD NL 4) 6DF NOS 0.831544E-02 0.287644E-01 E 1.75522 1.87196 1.82127 4 SE(N= 4) 0.181775E-01 0.370974E-01 5%LSD 6DF 0.628787E-01 0.128326 MEANS FOR EFFECT CT$ CT$ NOS A B ÐC 1.04829 1.34129 TN1 1.03011 1.19109 TN2 1.01657 1.28251 TN3 1.00224 1.31430 SE(N= 5%LSD 3) 6DF CT$ 0.960185E-02 0.332143E-01 NOS E ÐC 1.93816 TN1 1.77778 TN2 1.77503 TN3 1.77363 SE(N= 3) 0.209895E-01 5%LSD 6DF 0.726061E-01 - 0.297654E-01 0.102963 F 2.29415 2.15114 2.23674 2.24060 0.428364E-01 0.148178 0.257776E-01 0.891687E-01 F 2.11197 2.27935 2.30065 C 1.36549 1.34461 1.33198 0.951756E-02 0.329227E-01 G 1.63575 1.69044 1.68964 0.118745E-01 0.410759E-01 1.37593 1.32685 1.33842 1.34825 C 0.109899E-01 0.439865E-01 0.380159E-01 0.152156 G 1.74652 1.62206 1.66393 1.65527 0.137115E-01 0.474304E-01 D 1.64224 1.46195 1.53928 1.45825 1.52617 1.53481 1.51531 0.380934E0.131771 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE TTTA 22/ 9/17 11: :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE A B C D E F G GRAND MEAN (N= 12) NO OBS 12 1.0243 12 1.2823 12 1.3474 12 1.5254 12 1.8161 12 2.2307 12 1.6719 STANDARD DEVIATION C OF V |NL SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 0.22940E-010.16631E-01 1.6 0.3668 0.78480E-010.51555E-01 4.0 0.1611 0.27666E-010.19035E-01 1.4 0.1150 0.96637E-010.76187E-01 5.0 0.9367 0.92892E-010.36355E-01 2.0 0.0119 0.11675 0.74195E-01 3.3 0.0222 0.57541E-010.23749E-01 1.4 0.0277 |CT$ | | | 0.0648 0.0491 0.0837 0.0375 0.0040 0.0295 0.0041 | | | | Phụ lục 7: Kết so sánh thống kê bảng 3.7, 3.8 tiêu tốn lượng protien cho tăng khối lượng gà thí nghiệm BALANCED ANOVA FOR VARIATE A1 FILE ME 30/ 9/17 13:36 :PAGE VARIATE V003 A1 LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NL 39970.0 9992.51 8.07 0.002 CT$ 7494.90 2498.30 2.02 0.164 * RESIDUAL 12 14856.2 1238.02 * TOTAL (CORRECTED) 19 62321.2 3280.06 BALANCED ANOVA FOR VARIATE A2 FILE ME 30/ 9/17 13:36 :PAGE VARIATE V004 A2 LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NL 105850E+08 264626E+07 7.82 0.003 CT$ 192237E+07 640790 1.89 0.184 * RESIDUAL 12 406217E+07 338514 * TOTAL (CORRECTED) 19 165696E+08 872083 - TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE ME 30/ 9/17 13:36 :PAGE MEANS FOR EFFECT NL NL NOS 4 4 A1 723.919 730.241 679.091 625.726 628.786 A2 11623.8 11743.0 10902.2 10033.6 10085.4 SE(N= 4) 17.5928 290.910 5%LSD 12DF 54.2093 896.392 MEANS FOR EFFECT CT$ ÐC TN1 TN2 TN3 CT$ NOS 5 5 A1 704.328 649.882 675.174 680.827 A2 11307.8 10435.6 10838.9 10928.1 SE(N= 5) 15.7354 260.198 5%LSD 12DF 48.4862 801.758 - ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE ME 30/ 9/17 13:36 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE A1 A2 GRAND MEAN (N= 20) NO OBS 20 677.55 20 10878 STANDARD DEVIATION C OF V |NL SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 57.272 35.186 5.2 0.0023 933.85 581.82 5.3 0.0026 |CT$ | | | 0.0044 0.0039 | | | | Phụ lục 8: kết so sánh thống kê bảng 3.10 Chỉ số sản xuất gà thí nghiệm BALANCED ANOVA FOR VARIATE A FILE PI 22/ 9/17 19:13 :PAGE VARIATE V003 A LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NL 210.339 105.170 0.53 0.617 CT$ 1969.51 656.502 3.31 0.099 * RESIDUAL 1190.07 198.344 * TOTAL (CORRECTED) 11 3369.91 306.356 - BALANCED ANOVA FOR VARIATE B FILE PI 22/ 9/17 19:13 :PAGE VARIATE V004 B LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NL 871.957 435.979 5.33 0.047 CT$ 2693.26 897.752 10.97 0.008 * RESIDUAL 491.144 81.8573 * TOTAL (CORRECTED) 11 4056.36 368.760 - BALANCED ANOVA FOR VARIATE C FILE PI 22/ 9/17 19:13 :PAGE VARIATE V005 C LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NL 2800.32 1400.16 10.37 0.012 CT$ 2119.59 706.530 5.24 0.042 * RESIDUAL 809.742 134.957 * TOTAL (CORRECTED) 11 5729.65 520.878 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE PI 22/ 9/17 19:13 :PAGE MEANS FOR EFFECT NL NL NOS A B C 220.029 270.212 299.568 226.664 251.079 262.430 230.118 267.885 277.037 SE(N= 4) 7.04174 4.52375 5.80855 5%LSD 6DF 24.3585 15.6484 20.0927 MEANS FOR EFFECT CT$ CT$ NOS A B ÐC 205.677 237.296 262.212 TN1 238.902 274.504 299.490 TN2 223.413 269.694 280.269 TN3 234.423 270.742 276.742 SE(N= 3) 8.13110 5.22358 6.70714 5%LSD 6DF 28.1268 18.0692 23.2011 - C ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE PI 22/ 9/17 19:13 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE A B C GRAND MEAN (N= 12) NO OBS 12 225.60 12 263.06 12 279.68 STANDARD DEVIATION C OF V |NL SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 17.503 14.083 6.2 0.6170 19.203 9.0475 3.4 0.0470 22.823 11.617 4.2 0.0119 |CT$ | | | 0.0098 0.0083 0.0417 | | | | Phụ lục 9: kết so sánh thống kê bảng 3.11 Chỉ số kinh tế gà thí nghiệm BALANCED ANOVA FOR VARIATE A FILE EN 22/ 9/17 19:20 :PAGE VARIATE V003 A LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NL 2.02171 1.01085 0.53 0.617 CT$ 18.9303 6.31009 3.31 0.099 * RESIDUAL 11.4385 1.90642 * TOTAL (CORRECTED) 11 32.3905 2.94459 BALANCED ANOVA FOR VARIATE B FILE EN 22/ 9/17 19:20 :PAGE VARIATE V004 B LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NL 9.66158 4.83079 5.33 0.047 CT$ 29.8422 9.94739 10.97 0.008 * RESIDUAL 5.44204 907007 * TOTAL (CORRECTED) 11 44.9458 4.08598 BALANCED ANOVA FOR VARIATE C FILE EN 22/ 9/17 19:20 :PAGE VARIATE V005 C LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NL 31.0285 15.5143 10.37 0.012 CT$ 23.4857 7.82858 5.24 0.042 * RESIDUAL 8.97222 1.49537 * TOTAL (CORRECTED) 11 63.4865 5.77150 - TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE EN 22/ 9/17 19:20 :PAGE MEANS FOR EFFECT NL - NL NOS A B C 21.5714 28.4434 31.5334 22.2220 26.4293 27.6242 22.5606 28.1985 29.1618 SE(N= 4) 0.690367 0.476184 0.611427 5%LSD 6DF 2.38809 1.64720 2.11502 - MEANS FOR EFFECT CT$ - CT$ NOS A ÐC 20.1644 24.9785 27.6013 TN1 23.4217 28.8951 31.5252 TN2 21.9033 28.3888 29.5020 TN3 22.9827 28.4991 29.1308 SE(N= 3) 0.797167 0.549850 0.706015 5%LSD 6DF 2.75753 1.90202 2.44222 - B C ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE EN 22/ 9/17 19:20 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE A B C GRAND MEAN (N= 12) NO OBS 12 22.118 12 27.690 12 29.440 STANDARD DEVIATION C OF V |NL SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 1.7160 1.3807 6.2 0.6170 2.0214 0.95237 3.4 0.0470 2.4024 1.2229 4.2 0.0119 |CT$ | | | 0.0089 0.0083 0.0417 | | | | Phụ lục 10: kết so sánh thống kê bảng 3.13 Một số tiêu giết mổ gà thương phẩm ROSS308 BALANCED ANOVA FOR VARIATE A FILE KS 22/ 9/17 12:22 :PAGE VARIATE V003 A LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NL 635.184 317.592 0.13 0.883 CT$ 3774.08 1258.03 0.50 0.696 * RESIDUAL 15031.5 2505.24 * TOTAL (CORRECTED) 11 19440.7 1767.34 BALANCED ANOVA FOR VARIATE B FILE KS 22/ 9/17 12:22 :PAGE VARIATE V004 B LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NL 634.721 317.361 0.26 0.782 CT$ 12139.6 4046.53 3.29 0.100 * RESIDUAL 7376.39 1229.40 * TOTAL (CORRECTED) 11 20150.7 1831.88 BALANCED ANOVA FOR VARIATE C FILE KS 22/ 9/17 12:22 :PAGE VARIATE V005 C LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NL 121319 606596E-01 0.10 0.906 CT$ 7.57301 2.52434 4.16 0.065 * RESIDUAL 3.63699 606165 * TOTAL (CORRECTED) 11 11.3313 1.03012 - BALANCED ANOVA FOR VARIATE D FILE KS 22/ 9/17 12:22 :PAGE VARIATE V006 D LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NL 434571 217285 0.78 0.501 CT$ 8.53489 2.84496 10.26 0.010 * RESIDUAL 1.66307 277178 * TOTAL (CORRECTED) 11 10.6325 966594 - BALANCED ANOVA FOR VARIATE E FILE KS 22/ 9/17 12:22 :PAGE VARIATE V007 E LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NL 191384 956921E-01 0.35 0.720 CT$ 4.48219 1.49406 5.49 0.038 * RESIDUAL 1.63399 272331 * TOTAL (CORRECTED) 11 6.30756 573414 - BALANCED ANOVA FOR VARIATE F FILE KS 22/ 9/17 12:22 :PAGE VARIATE V008 F LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NL 1.20104 600521 1.65 0.269 CT$ 25.2846 8.42820 23.11 0.001 * RESIDUAL 2.18851 364751 * TOTAL (CORRECTED) 11 28.6742 2.60674 BALANCED ANOVA FOR VARIATE G FILE KS 22/ 9/17 12:22 :PAGE VARIATE V009 G LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NL 222034E-01 111017E-01 0.77 0.506 CT$ 139233 464109E-01 3.23 0.103 * RESIDUAL 862072E-01 143679E-01 * TOTAL (CORRECTED) 11 247643 225130E-01 - BALANCED ANOVA FOR VARIATE H FILE KS 22/ 9/17 12:22 :PAGE VARIATE V010 H LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NL 15279.7 7639.83 5.56 0.043 CT$ 24803.7 8267.91 6.02 0.031 * RESIDUAL 8246.30 1374.38 * TOTAL (CORRECTED) 11 48329.7 4393.61 - BALANCED ANOVA FOR VARIATE I FILE KS 22/ 9/17 12:22 :PAGE VARIATE V011 I LN SOURCE OF VARIATION LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NL 24116.7 12058.3 8.57 0.018 CT$ 68792.5 22930.8 16.29 0.003 * RESIDUAL 8446.30 1407.72 * TOTAL (CORRECTED) 11 101356 9214.14 BALANCED ANOVA FOR VARIATE K FILE KS 22/ 9/17 12:22 :PAGE 10 VARIATE V012 K DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NL 5.42576 2.71288 6.77 0.029 CT$ 25.9022 8.63406 21.56 0.002 * RESIDUAL 2.40313 400522 * TOTAL (CORRECTED) 11 33.7311 3.06646 BALANCED ANOVA FOR VARIATE L FILE KS 22/ 9/17 12:22 :PAGE 11 VARIATE V013 L LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NL 181984 909920E-01 0.81 0.489 CT$ 214332 714441E-01 0.64 0.619 * RESIDUAL 671151 111859 * TOTAL (CORRECTED) 11 1.06747 970425E-01 - BALANCED ANOVA FOR VARIATE M FILE KS 22/ 9/17 12:22 :PAGE 12 VARIATE V014 M LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NL 423202 211601 0.58 0.591 CT$ 17.4241 5.80804 15.98 0.003 * RESIDUAL 2.18105 363509 * TOTAL (CORRECTED) 11 20.0284 1.82076 - BALANCED ANOVA FOR VARIATE N FILE KS 22/ 9/17 12:22 :PAGE 13 VARIATE V015 N LN SOURCE OF VARIATION LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NL 601913E-01 300957E-01 0.05 0.955 CT$ 18.7982 6.26607 9.68 0.011 * RESIDUAL 3.88468 647447 * TOTAL (CORRECTED) 11 22.7431 2.06755 - BALANCED ANOVA FOR VARIATE O FILE KS 22/ 9/17 12:22 :PAGE 14 VARIATE V016 O DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NL 330194E-01 165097E-01 0.99 0.427 CT$ 262598 875325E-01 5.24 0.042 * RESIDUAL 100142 166903E-01 * TOTAL (CORRECTED) 11 395759 359781E-01 - TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE KS 22/ 9/17 12:22 :PAGE 15 MEANS FOR EFFECT NL NL NOS A B C 2454.17 1746.25 71.1447 2438.33 1733.33 71.0842 2439.17 1729.17 70.9077 SE(N= 5%LSD 4) 6DF NL SE(N= 5%LSD 4) 6DF NL SE(N= 5%LSD NOS 4 17.5314 60.6439 E 28.0415 27.9974 28.2846 F 46.0190 45.8732 46.6052 0.260927 0.902587 NOS 4 4) 6DF NL 25.0262 86.5696 NOS 4 I 2187.50 2090.00 2182.50 0.301973 1.04457 K 73.8676 72.6635 74.2388 18.7598 64.8931 0.316434 1.09460 N 43.3254 43.3601 43.1955 O 1.12569 0.997306 1.05707 SE(N= 4) 0.402320 0.645954E-01 5%LSD 6DF 1.39169 0.223446 - 0.389283 1.34659 G 1.11683 1.01147 1.06479 0.599330E-01 0.207318 L 19.6688 19.7650 19.9645 0.167226 0.578463 D 17.9775 17.8758 18.3206 0.263239 0.910585 H 2959.17 2875.00 2937.50 18.5363 64.1201 M 23.6566 23.5950 23.2310 0.301459 1.04279 MEANS FOR EFFECT CT$ ÐC TN1 TN2 TN3 CT$ SE(N= 5%LSD ÐC TN1 TN2 TN3 3) 6DF CT$ SE(N= 5%LSD ÐC TN1 TN2 TN3 NOS 3 3 3) 6DF CT$ SE(N= 5%LSD ÐC TN1 TN2 TN3 NOS 3 3 B 1696.67 1785.56 1732.22 1730.56 28.8978 99.9620 20.2435 70.0255 0.449505 1.55491 E 27.3674 29.0144 28.2595 27.7900 F 44.2783 48.2388 46.5980 45.5483 G 1.23341 1.05536 0.934608 1.03407 H 2884.44 3000.00 2894.44 2916.67 0.692047E-01 0.239390 21.4039 74.0396 0.301292 1.04222 NOS 3 3 3) 6DF CT$ A 2423.33 2472.22 2438.89 2441.11 NOS 3 3 I 2087.78 2282.22 2124.44 2118.89 C 70.0293 72.2557 71.0120 70.8849 0.348688 1.20617 K 72.3530 76.0522 73.3586 72.5960 21.6619 74.9320 0.365387 1.26393 N 41.8322 45.2836 43.1532 42.9056 O 1.28255 0.895841 1.09924 0.962455 L 19.5809 19.8005 19.9113 19.9051 0.193096 0.667951 D 16.9109 19.2244 18.3384 17.7583 0.303962 1.05145 M 22.2513 25.4831 23.2419 23.0005 0.348094 1.20411 SE(N= 3) 0.464560 0.745884E-01 5%LSD 6DF 1.60699 0.258013 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE KS 22/ 9/17 12:22 :PAGE 16 F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE A B C D E F G H I K L M N O GRAND MEAN (N= 12) NO OBS 12 2443.9 12 1736.3 12 71.045 12 18.058 12 28.108 12 46.166 12 1.0644 12 2923.9 12 2153.3 12 73.590 12 19.799 12 23.494 12 43.294 12 1.0600 STANDARD DEVIATION -BASED ON BASED ON TOTAL SS RESID SS 42.040 50.052 42.800 35.063 1.0149 0.77857 0.98315 0.52648 0.75724 0.52185 1.6145 0.60395 0.15004 0.11987 66.284 37.073 95.990 37.520 1.7511 0.63287 0.31152 0.33445 1.3494 0.60292 1.4379 0.80464 0.18968 0.12919 C OF V |NL SD/MEAN | % | | 2.0 0.8828 2.0 0.7821 1.1 0.9057 2.9 0.5010 1.9 0.7198 1.3 0.2692 11.3 0.5056 1.3 0.0433 1.7 0.0180 0.9 0.0294 1.7 0.4894 2.6 0.5907 1.9 0.9551 12.2 0.4272 |CT$ | | | 0.6965 0.0999 0.0053 0.0100 0.0379 0.0015 0.0132 0.0313 0.0033 0.0018 0.6192 0.0035 0.0111 0.0416 | | | | ... –––––––––––––––––––– TRẦN QUỐC BẢO NÂNG CAO KHẢ NĂNG SẢN XUẤT CỦA GÀ THỊT GIỐNG ROSS 308 BẰNG BỔ SUNG PROBIOTIC VÀO KHẨU PHẦN ĂN Chuyên ngành: Chăn nuôi Mã số: 8.62.01.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ CHĂN NUÔI Người hướng... chăn ni Xuất phát từ lý trên, tực đề tài: Nâng cao khả sản xuất gà thịt giống Ross 308 bổ sung probiotic vào phần ăn Mục têu đề tài - Đánh giá ảnh hưởng probiotc đến khả sản xuất gà Ross 308. .. giống gà được nghiên cứu nuôi phổ biến đem lại hiệu sản xuất kinh tế cao cho người chăn nuôi cho lai tạo với giống gà nội, giống gà Ross siêu thịt Anh gồm nhiều dòng để tạo tổ hợp lai: Ross 208, Ross
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao khả năng sản xuất của gà thịt giống ross 308 bằng bổ sung probiotic vào khẩu phần ăn , Nâng cao khả năng sản xuất của gà thịt giống ross 308 bằng bổ sung probiotic vào khẩu phần ăn

Từ khóa liên quan