Đánh giá công tác đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn huyện bảo thắng, tỉnh lào cai giai đoạn 2013 2017

114 16 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2019, 15:26

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TRẦN MẠNH HIỂN ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC ĐĂNG KÝ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BẢO THẮNG, TỈNH LÀO CAI GIAI ĐOẠN 2013 - 2017 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI THÁI NGUYÊN - 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TRẦN MẠNH HIỂN ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC ĐĂNG KÝ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BẢO THẮNG, TỈNH LÀO CAI GIAI ĐOẠN 2013 - 2017 Ngành: Quản lý đất đai Mã số: 8.85.01.03 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI Người hướng dẫn khoa học: GS.TS Nguyễn Thế Đặng THÁI NGUYÊN - 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nghiên cứu nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tôi xin cam đoan rằng, giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn, thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc./ Tác giả luận văn Trần Mạnh Hiển ii LỜI CẢM ƠN Trong suốt trình học tập thực đề tài, tơi nhận giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi nhất, ý kiến đóng góp lời bảo quý báu tập thể, cá nhân ngồi Trường Đại học Nơng Lâm Thái Ngun Đầu tiên xin chân thành cảm ơn sâu sắc GS.TS Nguyễn Thế Đặng người trực tiếp hướng dẫn giúp đỡ suốt thời gian nghiên cứu đề tài hồn thành luận văn Tơi xin trân trọng cảm ơn giúp đỡ nhiệt tình Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, UBND tỉnh Lào Cai quan ban ngành khác có liên quan tạo điều kiện cho tơi thu thập số liệu, thông tin cần thiết để thực luận văn Tơi xin bày tỏ lòng cảm ơn chân thành sâu sắc tới giúp đỡ tận tình, q báu đó! Xin trân trọng cảm ơn! Tác giả luận văn Trần Mạnh Hiển MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii DANH MỤC CÁC HÌNH ix MỞ ĐẦU .1 Tính cấp thiết Mục tiêu nghiên cứu đề Ý nghĩa tài đề tài đề tài Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Cơ sở khoa .5 học 1.1.1 Quyền sử đất .5 dụng 1.1.2 Quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất 1.1.3 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền đất với 1.1.4 Căn pháp lý đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất nước ta 10 1.1.5 Mối quan hệ công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận với nội dung quản 11 lý nhà nước 1.2 Cơ sở pháp 13 đất đai lý 1.2.1 Các văn pháp .13 1.2.2 Các văn pháp .14 quy quy của Nhà địa nước phương 1.3 Nội dung đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất theo pháp luật .17 1.3.1 Nội dung việc đai 17 đăng hành ký đất 1.3.2 Nội dung công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà 24 tài sản khác gắn liền với đất 1.4 Tình hình nghiên cứu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quản lý đất đai Thế giới Việt Nam 27 1.4.1 Tình hình nghiên cứu cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quản lý đất đai Thế giới 27 1.4.2 Tình hình nghiên cứu cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quản lý đất đai Việt Nam 29 1.4.3 Tình hình quản lý đất đai cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Lào Cai 30 1.5 Đánh giá chung tổng quan .32 Chương NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 34 2.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 34 2.2 Thời gian địa điểm nghiên cứu .34 2.3 Nội dung nghiên cứu 34 2.3.1 Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội sử dụng đất huyện Bảo Thắng .34 2.3.2 Đánh giá thực trạng công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất huyện Bảo Thắng 34 2.3.3 Yếu tố ảnh hưởng đến kết công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất huyện Bảo Thắng .35 2.3.4 Đề xuất giải pháp thiết thực nhằm đẩy nhanh tiến độ đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân địa bàn huyện Bảo Thắng 35 2.4 Phương pháp nghiên cứu 35 2.4.1 Phương pháp thu thập số liệu 35 2.4.2 Phương pháp chuyên gia 36 2.4.3 Phương pháp thống kê phân tch, xử lý số liệu 36 2.4.4 Phương pháp kế thừa tài liệu có liên quan 36 Chương KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 37 3.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội sử dụng đất huyện Bảo Thắng tác động đến cấp GCNQSD đất .37 3.1.1 Điều kiện tự nhiên .37 3.1.2 Điều kiện kinh tế, xã hội 42 3.1.3 Hiện trạng sử dụng đất 46 3.2 Đánh giá thực trạng công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân địa bàn huyện Bảo Thắng 47 3.2.1 Tình hình sử dụng đất hộ gia đình, cá nhân .47 3.2.2 Tình hình đăng ký đất đai, cấp GCNQSD đất cho hộ gia đình, cá nhân .48 3.2.3 Tình hình đăng ký loại hình biến động đất đai cho hộ gia đình, cá nhân sau cấp GCNQSD đất 58 3.2.4 Đánh giá người dân công tác cấp GCNQSD đất tài sản gắn liền với đất 62 3.2.5 Đánh giá chung công tác cấp GCNQSD đất .64 3.3 Yếu tố ảnh hưởng đến kết công tác đăng ký đất đai, cấp GCNQSD đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất huyện Bảo Thắng .68 3.3.1 Nhóm yếu tố sách 68 3.3.2 Nhóm yếu tố kỹ thuật 69 3.3.3 Nhóm yếu tố tài .71 3.4 Đề xuất giải pháp thiết thực nhằm đẩy nhanh tiến độ đăng ký, cấp GCNQSD đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân địa bàn huyện Bảo Thắng .72 3.4.1 Nhóm giải pháp sách .72 3.4.2 Nhóm giải pháp kỹ thuật 73 3.4.3 Nhóm giải pháp kinh tế .73 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 74 TÀI LIỆU THAM KHẢO 76 PHỤ LỤC cấp GCNQSD đất gặp nhiều khó khăn tiến độ chậm, cơng tác khai thác, tra cứu, sử dụng, thẩm định, việc kiểm tra thực địa, xác định ranh giới đất phục vụ giải thủ tục hành cho tổ chức, công dân nhiều thời gian gặp khó khăn, dẫn đến thời gian giải số hồ sơ biến động nhiều, vướng mắc, phức tạp không đảm bảo thời gian theo quy định Cơ sở vật chất, trang thiết bị máy móc chưa đầy đủ, chưa đáp ứng nhu cầu công việc công tác cấp GCNQSD đất Hiện nay, Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ sử dụng: 11 máy vi tnh cũ trang bị từ năm 2009 - 2010, 06 máy in, máy photocopy, 01 máy scan, 01 máy toàn đạc điện tử, GPS cầm tay 18 giá để tài liệu lưu trữ chưa đủ để hồn thành khối lượng cơng việc lớn nhiệm vụ theo chức mà cấp đề Diện tch, điều kiện làm việc chật chội, tổng diện tch sử dụng (cả kho lưu trữ) 785 m2 Hiện nay, với số biên chế giao 07 biên chế hợp đồng lao động bổ sung 04 lao động hợp đồng ngắn hạn năm Theo số lượng biên chế, cán chưa đủ biên chế, người để bố trí đủ vào khâu, phận, vị trí, việc làm theo quy định đề án vị trí việc làm, cán phải làm kiêm nhiệm hiều vị trí, cơng việc khác nhau, thực nhiều nhiệm vụ khác Do khối lượng công việc địa bàn huyện Bảo Thắng giai đoạn nhiều, cán phải bố trí làm việc thêm buổi tối ngày thứ 7, chủ nhật, chí ngày nghỉ lễ ảnh hưởng phần đến tiến độ chất lượng, hiệu công tác cấp GCNQSD đất Người sử dụng đất đối tượng chịu tác động trực tiếp cải cách hành Qua mơ hình này, người dân nhận hướng dẫn, giải thích tận tình Tuy nhiên, trình độ hiểu biết pháp luật đất đai người dân không đều, số nơi, chủ sử dụng chưa nhiệt tình hợp tác với cán chun mơn việc hồn thiện hồ sơ đăng ký đất đai cấp giấy chứng nhận Chất lượng hồ sơ cán địa xã tham mưu giúp cho UBND xã lập thấp, sai lệch nhiều Đặc biệt hồ sơ cấp Giấy chứng nhận lần đầu (còn gọi cấp mới) chuyển văn phòng đăng ký, cá biệt có sã cán lập hồ sơ bị sai, phải chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ, hoàn thiện lại đến 40 % gây khó khăn cho cơng tác cập nhật, thơng báo thông tin cho công dân, nhiều chủ sử dụng đất phải lại nhiều lần để bổ sung hồ sơ, không kịp thời gây xúc cho công dân Việc nhiều xã, trình độ cán chun mơn yếu, cấp uỷ, quyền chưa thực vào cuộc, nên hồ sơ gần phải kiểm tra lại từ đầu, có phần hạn chế, dẫn đến việc tồn đọng hồ sơ, kéo theo trì trệ tiến độ giải nguyên nhân ảnh hưởng đến tiến độ, hiệu hoạt động văn phòng đăng ký đất đai 3.3.3 Nhóm yếu tố tài Do lịch sử công tác quản lý, sử dụng đất đai để lại, thực tế xã, thị trấn địa bàn huyện tồn nhiều dạng giao đất trái thẩm quyền thơn, xóm, xã, hợp tác xã nơng nghiệp, hội người cao tuổi thôn giao đất từ thời điểm 15/10/1993 đến trước 01/7/2014 như: cho mượn đất, cho thuê đất lâu dài với mục đích đất có thu tiền lần ngang giá cao giá đất nhà nước qui định thời điểm trường hợp người sử dụng đất lấn chiếm đất nộp tiền để sử dụng đất vào ngân sách nhà nước trường hợp đổi đất lấy công trình đủ điều kiện để xem xét đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận, việc xác định nghĩa vụ tài cho người sử dụng đất trường hợp gặp nhiều khó khăn hệ thống văn hướng dẫn thu tiền sử dụng đất khơng có qui định cụ thể cho trường hợp này, không đối trừ số tiền mà người dân nộp trên, qui định việc thực nghĩa vụ tài cho trường hợp quy định Thông tư số 76/2014/TT-BTC 16/6/2014 Bộ Tài hướng dẫn số điều Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng năm 2014 Chính phủ quy định thu tiền sử dụng đất người sử dụng đất phải nộp 100% tiền sử dụng đất không đối trừ Ngân sách nhà nước hàng năm chi cho công tác giao đất, cấp GCNQSD đất hạn hẹp, nhiều khu vực, vị trí cần phải đo đạc, thành lập đồ địa trước lập hồ sơ cấp GCNQSD đất Đối với địa phương huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai nguồn ngân sách eo hẹp, chủ yếu tỉnh TW cấp bù, hỗ trợ, việc để lại 10% từ nguồn thu tiền sử dụng đất để phục vụ công tác quản lý đất đai nói chung cơng tác đo đạc thành lập đồ địa chính, cơng tác giao đất, cấp GCNQSD đất theo Chỉ thị số 18 Chủ tịch UBND tỉnh Chỉ thị 1474/CT-TTCP, Thủ tướng Chính phủ Sau Văn phòng đăng ký đất đai “một cấp” thành lập vào hoạt động ổn định, cấp huyện có Chi nhánh Văn phòng đăng ký để thực đăng ký đất đai, cấp GCNQSD đất ịa phương, sau 04 năm vào hoạt động, đến chưa có hướng dẫn cụ thể, chi tiết chế tài chính, chưa có chế dịch vụ rõ ràng, chưa tự chủ tài chính, gặp nhiều khó khăn, lúng túng cơng tác thu, chi, khơng khuyến khích cán tăng suất lao động việc thực dịch vụ công nhằm tăng thu để đảm bảo tự trang trải hoạt động Trong vệc thu phí lệ phí cơng tác giải hồ sơ giao đất, cấp giấy CNQSD đất , công tác đăng ký biến động cho hộ gia đình, cá nhân chủ yếu nơng thơn, hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ sản xuất nông, lâm nghiệp theo quy định UBND tỉnh miễn, giảm tiền phí, lệ phí theo quy định, chiếm 80% số hộ dân làm thủ tục hành Số kinh phí thu được, trích lại cho đơn vị thu trực tiếp thực cơng tác cấp GCNQSD đất ỏi, số kinh phí nói khơng đủ cho quan chi phí in ấn, phố tơ, qt hồ sơ cấp GCNQSD đất 3.4 Đề xuất giải pháp thiết thực nhằm đẩy nhanh tến độ đăng ký, cấp GCNQSD đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân địa bàn huyện Bảo Thắng 3.4.1 Nhóm giải pháp sách - Thống nội dung văn luật hướng dẫn thực công tác đăng ký, cấp GCNQSD đất tồn tỉnh - Đơn giản hóa bước tiến hành thủ tục đăng ký, cấp GCNQSD đất - Phối hợp đẩy mạnh việc tuyên truyền, vận động phổ biến pháp luật đất đai nói chung cơng tác ĐKĐĐ, cấp GCN nói riêng, đến người dân nhiều hình thức người dân hiểu nắm rõ thủ tục nơi thực thủ tục hành đất đai - Việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội chuyên nghành khác Các vùng quy hoạch phải phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội nhu cầu sử dụng đất vùng, tránh lãng phí quỹ đất - Cần ban hành quy định hạn mức sử dụng đất, giới hạn diện tích giao đất cho loại đối tượng, đặc biệt tổ chức Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất, giao, cho thuê mà không sử dụng, sử dụng sai mục đích - Tăng cường công tác tra, kiểm tra việc cấp GCN, rà soát lại hộ chưa cấp GCN địa bàn, giải dứt điểm vướng mắc, tranh chấp tồn ảnh hưởng đến cơng tác cấp GCN - Cơng khai chế độ, sách, phương án bồi thường thiệt hại cho người sử dụng đất thu hồi đất giúp đẩy nhanh việc ĐKĐĐ, cấp GCNQSD đất 3.4.2 Nhóm giải pháp kỹ thuật - Áp dụng sở liệu quản lý đất đai online để thường xuyên cập nhật thông tin biến động đất đai - Cần đầu tư trang thiết bị kỹ thuật thông thường đại cần thiết phục vụ công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận - Tăng cường nhân lực chuyên ngành bồi dưỡng kiến thức, nâng cao nghiệp vụ, tay nghề công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, cán địa cấp xã; nghiên cứu xây dựng chế độ ưu đãi cán bộ, công chức chuyên trách công nghệ thông tin; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức quản lý dự án công nghệ thông tin đẩy mạnh ứng dụng đào tạo trực tuyến, hỗ trợ công nghệ thông tin từ xa - Đảm bảo chế độ sách thỏa đáng ổn định cho cán địa chính, quan tâm có chế độ bồi dưỡng lâu dài cho đội ngũ cán hợp đồng Bên cạnh sách khuyến khích, nâng cao tinh thần trách nhiệm làm việc, cần có quy định xử lý nghiêm minh trường hợp cán bộ, cơng chức cố tình cản trở, kéo dài, gây phiền hà cho nhân dân - Tạo điều kiện cho cán yên tâm công tác, gắn bó với quan, có trách nhiệm với cơng việc giao 3.4.3 Nhóm giải pháp kinh tế - Tăng cường đầu tư kinh phí cho mua sắm trang thiết bị đại, đặc biệt để đưa công nghệ thơng tin vào quy trình kê khai đăng ký cấp giấy chứng nhận, quản lý thông tin đất đai nhà - Tăng cường đầu tư kinh phí cho đào tạo cho đội ngũ cán địa chính, nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ mặt để đáp ứng cho yêu cầu công việc thời đại đổi mới, để áp dụng thành tựu khoa học vào công việc KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận - Bảo Thắng huyện miền núi có thuận lợi tiềm đất đai, điều kiện địa hình chia cắt nên khó khăn cho việc mở rộng mạng lưới giao thông, thủy lợi xây dựng vùng sản xuất hàng hóa tập trung có quy mơ lớn Cũng phát triển kinh tế xã hội hạn chế…đã ảnh hưởng đến q trình thực cơng tác đăng ký, cấp GCNQSD đất - Công tác đăng ký đất đai, cấp GCNQSD đất năm qua tập trung triển khai thực tốt, cụ thể: + Tính đến tháng 12 năm 2017 cơng tác cấp GCNQSD đất địa bàn huyện Bảo Thắng đạt 95,3 % + Tổng số GCNQSD đất cấp lần đầu đạt 104.371 giấy với 55.782,22 27.804 hộ Trong đất nơng lâm nghiệp cấp 68.294 giấy, đất nông thôn đất đô thị, đất SXKD cấp 36.077 giấy - Công tác đăng ký kê khai cấp GCNQSD đất ngày chất lượng vào nề nếp Việc đăng ký đất đai cập nhật, chỉnh lý biến động đất đai vào hồ sơ địa khơng theo kịp với thực tế, tỷ lệ biến động đất đai cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chưa đồng bộ, khơng phản ánh xác thực tế sử dụng đất - Có ba nhóm yếu tố ảnh hưởng đến kết công tác đăng ký đất đai, cấp GCNQSD đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất huyện Bảo Thắng Nhóm yếu tố sách, kỹ thuật tài - Từ nguyên nhân tồn tại, khó khăn công tác đăng ký, cấp GCNQSD đất, đề tài đưa số giải pháp chủ yếu pháp luật, pháp chế, sách giải pháp tăng cường sở vật chất, nâng cao trình độ cán công chức, viên chức thực công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận; giải pháp tài số giải pháp khác phù hợp với địa bàn nghiên cứu Kiến nghị - Đề nghị Sở Tài nguyên Môi trường đẩy nhanh tiến độ sớm hồn thiện hệ thống thơng tin đất đai, xây dựng sở liệu đất đai, ch̉n hóa hồ sơ địa cho huyện Bảo Thắng vào năm 2020 - Đề nghị UBND huyện thường xuyên tổ chức đào tạo cho đội ngũ cán địa cấp xã nhằm nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ mặt để đáp ứng cho yêu cầu công việc thời đại đổi mới, để áp dụng thành tựu khoa học vào công việc - Tăng cường đạo, kiểm tra, giám sát việc đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận kịp thời xem xét đạo tháo gỡ trường hợp vướng mắc TÀI LIỆU THAM KHẢO Đào Xn Bái (2002), Giáo trình “Hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”, Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội Bộ Tài nguyên Môi trường, Bộ Nội vụ (2004), Thông tư liên tch số 38/2004/TTLT-BTNMT-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất Bộ Tài nguyên Môi trường (2007), Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 2/8/2007 v/v hướng dẫn lập, chỉnh lý hồ sơ địa chính; Bộ Tài ngun Mơi trường (2009), Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT "Quy định Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất" Bộ Tài nguyên Môi trường (2009), Thông tư số 20/2009/TT-BTNMT ngày 22/10/2009 Bộ Tài nguyên Môi trường Quy định bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất Bộ Tài nguyên Môi trường, Bộ Nội vụ (2010), Thông tư liên tịch số 05/2010/TTLT/BTNMT-BNV ngày 13/5/2010 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ tổ chức VPĐK tổ chức phát triển quỹ đất Bộ Tài nguyên Môi trường (2010), Thông tư số 20/2010/TT-BTNMT "Quy định bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất" Bộ Tài nguyên Môi trường (2014), Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT "Quy định Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất" Bộ Tài nguyên Môi trường (2014), Thơng tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 Bộ Tài hướng dẫn số điều Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng năm 2014 Chính phủ quy định thu tiền sử dụng đất 10 Bộ Tài nguyên Môi trường (2014): Thông tư số: 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 Quy định thành phần hồ sơ địa chính; hồ sơ nộp thực thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 11 Chính phủ (2000), Nghị định số 38/2000/NĐ-CP ngày 23/8/2000 thu tiền sử dụng đất 12 Chính phủ (2004), Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 v/v thi hành Luật đất đai; 13 Chính phủ (2009), Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất; 14 Chính phủ (2014), Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định chi tiết thi hành số điều Luật Đất đai; 15 Chính phủ (2014), Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định thu tiền sử dụng đất 16 Chính phủ (2014), Thơng báo số: 204/TB-VPCP ngày 19/5/2014 kết luận Phó Thủ tướng Chính phủ Hồng Trung Hải họp đánh giá tình hình cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất ngày 06/5/2014 17 Luật Đất đai (1993), Nhà xuất Chính trị Quốc gia, Hà Nội 18 Luật sửa đổi bổ sung số điều Luật đất đai (1998), Nhà xuất Chính trị Quốc gia, Hà Nội 19 Luật sửa đổi bổ sung số điều Luật đất đai (2001), Nhà xuất Chính trị Quốc gia, Hà Nội 20 Luật Đất đai (2003), Nhà xuất Chính trị Quốc gia, Hà Nội 21 Luật Đất đai (2013), Nhà xuất Chính trị Quốc gia, Hà Nội 22 Luật Nhà (2005), Nhà xuất Chính trị Quốc gia, Hà Nội 23 Luật Nhà (2014), Nhà xuất Chính trị Quốc gia, Hà Nội 24 Luật Nhà (2014), Nhà xuất Chính trị Quốc gia, Hà Nội 25 Luật Kinh doanh bất động sản (2014), Nhà xuất Chính trị Quốc gia, Hà Nội 26 Mác - Ăngghen toàn tập - Tập 25, phần II - Trang 248 27 Huỳnh Văn Tâm (2015), Nghiên cứu quy trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân huyện Cầu Kè, Luận văn thạc sĩ Trường Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh 28 Lê Đình Thắng (2000), Giáo trình "Quản lý Nhà nước đất đai nhà ở", Nhà xuất trị quốc gia, Hà Nội 29 Lê Đình Thắng (2001), Giáo trình "Đăng ký thống kê đất đai", Nhà xuất trị quốc gia, Hà Nội 30 Nguyễn Thu Thủy (2016), Đánh giá công tác cấp giấy CNQSDĐ địa bàn thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2011 - 2015 Luận văn thạc sĩ Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 31 UBND tỉnh Lào Cai (2010) Quyết định số 15/2010/QĐ-UBND UBND tỉnh việc sửa đổi bãi bỏ số điều Quy định trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất địa bàn tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 56/2008/QĐ-UBND ngày 29/10/2008 UBND tỉnh Lào Cai 32 UBND tỉnh Lào Cai (2015) Quyết định số 29/2015/QĐ-UBND ngày 25/6/2015 UBND tỉnh Lào Cai Ban hành quy định hạn mức giao đất ở, đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng; hạn mức cơng nhận quyền sử dụng đất trường hợp có vườn, ao; hạn mức đất xây dựng phần mộ, tượng đài, bia tưởng niệm nghĩa trang, nghĩa địa; diện tch tối thiểu phép tách đất địa bàn tỉnh Lào Cai (QĐ số 29/2015/QĐ-UBND); Quyết định số 40/2015/QĐ-UBND ngày 01/9/2015 UBND tỉnh Lào Cai Sửa đổi, đính Quyết định số 29/2015/QĐ-UBND 33 UBND tỉnh Lào Cai (2015) Quyết định số 47/2015/QĐ-UBND ngày 05/10/2015 UBND tỉnh Lào Cai Ban hành quy định quan tiếp nhận, giải thủ tục thời gian bước thực thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất địa bàn tỉnh Lào Cai 34 UBND tỉnh Lào Cai (2015) Quyết định số 1330/2015/QĐ-UBND ngày 4/5/2015 UBND tỉnh Lào Cai Về việc công bố 16 thủ tục hành lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải UBND cấp huyện địa bàn tỉnh Lào Cai 35 UBND tỉnh Lào Cai (2015) Quyết định số 1331/2015/QĐ-UBND ngày 4/5/2015 UBND tỉnh Lào Cai Về việc cơng bố 33 thủ tục hành lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Lào Cai 36 UBND tỉnh Lào Cai (2016) Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 01/02/2016 việc Ban hành Quy chế phối hợp thời gian thực thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất địa bàn tỉnh Lào Cai 37 UBND Huyện Bảo Thắng (2011), Báo cáo kết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất; q trình sử dụng triển khai cơng tác lập hồ sơ địa địa bàn huyện Bảo Thắng 38 UBND huyện Bảo Thắng (2016), Báo cáo kết quả, thống kê kiểm kê đất đai năm 2016 địa bàn huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai 39 UBND huyện Bảo Thắng (2015), Báo cáo tình hình cấp giấy chứng nhận theo Chỉ thị số 1474/CT-TTg TTCP 40 UBND Huyện Bảo Thắng (2003, 2017), Báo cáo kiểm kê đất đai năm 2010, 2015 huyện Bảo Thắng PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT, LẤY Ý KIẾN (Về cơng tác cấp GCNQSD đất cho hộ gia đình, cá nhân địa bàn huyện Bảo Thắng giai đoạn 2013 đến năm 2017) I THÔNG TIN CHUNG VỀ NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT - Tên chủ sử dụng đất:……………………………………………………………… - Địa thường trú: ……………………………………………………………… - Thông tin liên hệ người khảo sát, điền tra phiếu Họ tên: Trần Mạnh Hiển Đơn vị công tác: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai Chức vụ: Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Bảo Thắng II CÔNG TÁC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QSD ĐẤT 1- Nguồn gốc sử dụng đất: NN cho thuê đất trả tiền NN giao đất không thu tiền thuê đất hàng năm sử dụng đất NN giao đất có thu tiền sử NN cơng nhận quyền sử dụng đất dụng đất 2- Thửa đất đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản gắn liền đất (GCNQSDĐ) chưa? Đã đăng ký Chưa đăng ký Đã cấp Chưa cấp 3- Người sử dụng đất có gặp khó khăn việc thực thủ tục xin cấp GCN khơng? Rất khó khăn Có chút khó khăn Khơng gặp khó khăn(bình thường) Thuận lợi 4- Theo ơng (bà), khó khăn ông, (bà) việc ĐKĐĐ, cấp GCN đâu? Do trình tự, thủ tục rườm rà, nhiều giấy tờ Do cán thụ lý hồ sơ gây khó khăn, hách dịch, không hướng dẫn cụ thể Do thời gian kéo dài phải lại nhiều Do sách pháp luật đất đai nhiều thay đổi Khó khăn việc lập hồ sơ, Chưa hiểu biết quy định cấp GCN Do quy hoạch không đồng Lý khác: 5- Ông (bà) đánh thời gian giải TTHC cấp GCN quan Nhà nước có thẩm quyền thời gian cấp GCN phù hợp chưa? Không thời gian quy định(rất chậm) định Chậm so với thời gian quy định Phù hợp Đúng thời gian quy Trước thời gian quy định Bổ xung thêm thời gian Cần rút ngắt thời gian 6- Ơng (bà) có nắm (biết) đầy đủ quyền người sử dụng đất sau đăng ký đất đai, giao đất, cấp GCNQSD đất hay không? Không hiểu biết, không nắm Đã nắm thực tốt quyền người sử dụng đất 7- Ơng (bà) có thực đầy đủ nghĩa vụ người sử dụng đất hay không? Không hiểu biết, không nắm Thực chưa tốt quy định, nghĩa vụ người sử dụng đất Vi phạm pháp luật đất đai Thực tốt 8- Cơ quan nhà nước có thường xuyên tuyên truyền, phổ biến sách PL đất đai, quy định, thủ tục cấp GCN, việc kiểm tra, tra công tác quản lý sử dụng đất đai không? Không thấy Không biết, không quan tâm Thỉnh thoảng Thường xuyên 9- Hộ gia đình, cá nhân ơng (bà) quan Nhà nước có thẩm quyền tun truyền, phổ biến sách PL đất đai, quy định cấp GCN, việc kiểm tra, tra công tác quản lý sử dụng đất đai năm gần lần giai đoạn 2014-2017 ? .lần 10 Ông (bà) cho biết hiệu sử dụng đất gia đình, cá nhân ơng (bà) sau giao đất, cấp giấy chứng nhận QSD đất: Rất hiệu Ít hiệu Hiệu Khơng có hiệu Thực quyền người sử dụng đất Ổn định, yên tâm đầu tư, phát triển kinh tế, tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho gia đình Góp phần phát triển kinh tế- xã Quản lý đất đai tốt hội gia đình, địa phương Hiệu khác: ………………………………….…………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 11- Theo ông (bà), Nhà nước cần tập trung, ưu tiên làm để đẩy nhanh tiến độ công tác cấp giấy chứng nhận QSDĐ nay? Giảm bớt thủ tục hành chính, thời Nhà nước hỗ trợ kinh phí gian giải TTHC cấp GCN Đào tạo, nâng cao chất lượng cán Tuyên truyền phổ biến pháp luật đất đai Tăng cường công tác thanh, kiểm tra Ổn định sách pháp luật Hướng dẫn cụ thể, trình tự thực Giảm bớt đầu mối quan hiện, công khai minh bạch TTHC thực cấp GCN Xin trân trọng cảm ơn Ông/ Bà cung cấp thông tin Ngày Người điều tra Trần Mạnh Hiển tháng năm 2018 Đại diện hộ gia đình, cá nhân điều tra ... MẠNH HIỂN ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC ĐĂNG KÝ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BẢO THẮNG, TỈNH LÀO CAI GIAI ĐOẠN 2013 - 2017 Ngành:... nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất giấy chứng nhận quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu tài sản khác. .. đối tượng sở hữu Hiện nay, Nhà nước công nhận quyền sở hữu nhà việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất cho chủ sở hữu Giấy chứng nhận chứng thư
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá công tác đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn huyện bảo thắng, tỉnh lào cai giai đoạn 2013 2017 , Đánh giá công tác đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn huyện bảo thắng, tỉnh lào cai giai đoạn 2013 2017