Phát triển đội ngũ giáo viên trường THCS huyện nậm pồ tỉnh điện biên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay

135 33 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2019, 15:24

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TRẦN CÔNG HƯỜNG PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG THCS HUYỆN NẬM PỒ TỈNH ĐIỆN BIÊN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC HIỆN NAY LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC THÁI NGUYÊN - 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TRẦN CÔNG HƯỜNG PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG THCS HUYỆN NẬM PỒ TỈNH ĐIỆN BIÊN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC HIỆN NAY Ngành: Quản lý giáo dục Mã số: 8.14.01.14 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS VŨ LỆ HOA THÁI NGUYÊN - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn tốt nghiệp cơng trình nghiên cứu thân Số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực, đề tài luận văn không trùng lặp với đề tài khác chưa cơng bố hình thức Thái Nguyên, tháng 11 năm 2018 Tác giả luận văn Trần Cơng Hường i LỜI CẢM ƠN Với lòng biết ơn chân thành sâu sắc, xin trân trọng cảm ơn ban giám đốc, cán giảng viên trường Đại học sư phạm Thái Nguyên hết lòng giảng dạy, tận tình giúp đỡ tơi q trình học tập nghiên cứu, đặc biệt tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới TS Vũ Lệ Hoa, người cô hướng dẫn giúp đỡ tơi suốt q trình nghiên cứu hồn thành luận văn Đồng thời xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Phòng GD& ĐT huyện Nậm Pồ, Ban giám hiệu thầy, cô trường THCS huyện Nậm Pồ bạn đồng nghiệp, người thân động viên khuyến khích, tạo điều kiện tốt cho tơi học tập, nghiên cứu hồn thành luận văn Mặc dù thân cố gắng, nỗ lực trình nghiên cứu đề tài, song luận văn chắn không tránh khỏi hạn chế, thiếu sót Tơi mong nhận đóng góp quý báu thầy, cô bạn đồng nghiệp để luận văn hoàn thiện Xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, tháng 10 năm 2018 Tác giả luận văn Trần Công Hường ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC KÝ HIỆU CHỮ VIẾT TẮT iv DANH MỤC CÁC BẢNG v MỞ ĐẦU 1 Lí chọn đề tài Mục đích nghiên cứu: Khách thể đối tượng nghiên cứu: Giả thuyết khoa học Nhiệm vụ nghiên cứu: Giới hạn nghiên cứu: Phương pháp nghiên cứu Cấu trúc luận văn: Đề tài gồm có 03 phần Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG THCS ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC HIỆN NAY 1.1 Vài nét tổng quan nghiên cứu vấn đề phát triển đội ngũ giáo viên 1.2 Giáo viên, đội ngũ giáo viên THCS 10 1.2.3 Phát triển ĐNGV trường THCS 12 1.3 Quản lý phát triển đội ngũ giáo viên trường THCS 14 1.3.1 Ý nghĩa công tác quản lý phát triển đội ngũ giáo viên trường THCS 14 1.3.2 Mục tiêu quản lý phát triển đội ngũ giáo viên trường THCS 15 1.3.3 Nội dung quản lý phát triển đội ngũ giáo viên trường THCS 16 1.3.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý phát triển đội ngũ giáo viên trường THCS 19 TIỂU KẾT CHƯƠNG 24 Chương 2: THỰC TRẠNG VỀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG THCS HUYỆN NẬM PỒ TỈNH ĐIỆN BIÊN ĐÁP ỨNG NHU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC HIỆN NAY 25 2.1 Thực trạng phát triển đội ngũ giáo viên trường THCS huyện Nậm Pồ tỉnh Điện Biên 25 2.1.1 Thực trạng công tác quy hoạch phát triển đội ngũ giáo viên 25 2.1.2 Thực trạng sử dụng đội ngũ GV trường THCS huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên 28 2.1.3 Thực trạng cơng tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ chun môn, nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên trường THCS huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên 30 2.1.4 Thực trạng công tác đánh giá giáo viên trường THCS huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên 36 2.1.5 Thực trạng công tác thi đua, khen thưởng sách đội ngũ giáo viên trường THCS huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên 38 2.2 Đánh giá chung thực trạng 39 2.2.1 Những mặt mạnh 39 2.2.2 Những hạn chế 40 2.2.3 Nguyên nhân 41 TIỂU KẾT CHƯƠNG 43 Chương 3: BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG THCS HUYỆN NẬM PỒ TỈNH ĐIỆN BIÊN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC HIỆN NAY 44 3.1 Nguyên tắc xây dựng biện pháp 44 3.1.1 Đảm bảo mục tiêu giáo dục THCS 44 3.1.2 Nguyên tắc bảo đảm tính hệ thống 44 3.1.3 Nguyên tắc đảm bảo tính kế thừa 45 3.1.4 Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn 45 3.1.5 Nguyên tắc đảm bảo tính hiệu 45 3.2 Các biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên trường THCS huyện Nậm Pồ tỉnh Điện Biên đáp ứng nhu cầu đổi 45 3.2.1 Nâng cao nhận thức cho cán quản lý, giáo viên lực lượng liên quan vai trò, tầm quan trọng cơng tác phát triển đội ngũ giáo viên 45 3.2.2 Quy hoạch phát triển đội ngũ giáo viên phù hợp với chiến lược phát triển nhà trường đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục 50 3.2.3 Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục 53 3.2.4 Đổi công tác sử dụng đội ngũ giáo viên phù hợp với chiến lược phát triển nhà trường 57 3.2.5 Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá nhằm đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục 61 3.2.6 Đổi công tác thi đua khen thưởng chế độ đãi ngộ nhằm tạo động lực cho giáo viên 64 3.3 Mối quan hệ biện pháp 69 3.4 Khảo nghiệm mức độ cấp thiết tính khả thi biên pháp 70 3.4.1 Khảo nghiệm mức độ cần thiết biện pháp 71 3.4.2 Khảo nghiệm tính khả thi biện pháp 72 TIỂU KẾT CHƯƠNG 74 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 75 Kết luận 75 Kiến nghị 76 2.1 Đối với Bộ Giáo dục Đào tạo 76 2.2 Đối với sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Điện Biên phòng Giáo dục Đào tạo huyện Nậm Pồ 76 2.3 Đối với cán quản lý trường THCS 76 2.4 Đối với đội ngũ giáo viên THCS 77 TÀI LIỆU THAM KHẢO 78 PHỤ LỤC Nhìn chung tất biện pháp đưa trưng cầu ý kiến chuyên gia ngành khẳng định cấp thiết tính khả thi biện pháp nhằm thực việc xây dựng phát triển đội ngũ giáo viên trường THCS huyện Nậm Pồ Trên sở đó, tác giả khẳng định biện pháp nêu chương biện pháp hữu hiệu, áp dụng vào công tác phát triển đội ngũ giáo viên trường THCS huyện Nậm Pồ Tuy nhiên, biện pháp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục đánh giá chưa cao biện pháp đề án đổi giáo dục phổ thông tổng thể phải xem xét cách toàn diện cần triển khai thí điểm Kết khảo nghiệm trên, cho thấy mức độ cần thiết tính khả thi biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên trường THCS huyện Nậm Pồ mà đề xuất Như vậy, với kết khảo nghiệm chứng tỏ biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên tác giả nghiên cứu, đề xuất hợp lí có sở khoa học thực tễn góp phần thúc đẩy nghiệp giáo dục trường THCS huyện Nậm Pồ 109 TIỂU KẾT CHƯƠNG Trên sở nghiên cứu lý luận, thực tiễn khảo sát thực trạng trường THCS huyện Nậm Pồ, vào định hướng qui định nhà nước tôn trọng nguyên tắc tnh hệ thống, tnh kế thừa, tính pháp lí thực tễn Sáu biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên đủ số lượng, đạt chuẩn chất lượng nhằm nâng cao hiệu giáo dục nhà trường đáp ứng yêu cầu xã hội đề xuất là: Biện pháp 1: Nâng cao nhận thức cho giáo viên vai trò, tầm quan trọng công tác phát triển đội ngũ giáo viên Biện pháp 2: Quy hoạch phát triển đội ngũ giáo viên phù hợp với chiến lược phát triển nhà trường đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục Biện pháp 3: Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục Biện pháp 4: Đổi công tác đào tạo sử dụng đội ngũ giáo viên phù hợp với chiến lược phát triển nhà trường Biện pháp 5: Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá nhằm đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục Biện pháp 6: Đổi công tác thi đua, khen thưởng chế độ đãi ngộ nhằm tạo động lực cho giáo viên Các biện pháp khảo nghiệm khẳng định tính cần thiết tính khả thi 110 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Trên sở kết nghiên cứu, rút kết luận sau: - Luận văn nghiên cứu sở lý luận, hệ thống hóa khái niệm liên quan đến đề tài nghiên cứu như:quản lí, quản lí giáo dục, quản lí trường THCS, phát triển đội ngũ giáo viên làm sáng tỏ tầm quan trọng phát triển đội ngũ giáo viên trường THCS - Chất lượng đội ngũ giáo viên vấn đề quan trọng hàng đầu, đồng thời thương hiệu nhà trường, sở giáo dục Phát triển đội ngũ giáo viên nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ, góp phần định nâng cao chất lượng giáo dục yêu cầu cấp bách thời kỳ cơng nghiệp hóa, đại hoa đất nước đổi giáo dục phổ thông nay, đòi hỏi phải giải triệt để lí luận thực tiễn - Luận văn khảo sát phân tích làm rõ thực trạng phát triển đội ngũ giáo viên trường THCS huyện Nậm Pồ tỉnh Điện Biên vài năm trở lại Từ mặt mạnh hạn chế, bất cập - Trên sở lí luận, phân tích thực trạng phát triển đội ngũ giáo viên trường THCS huyện Nậm Pồ, luận văn đề xuất biện pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên - Các biện pháp khảo nghiệm, phân tích đánh giá kỹ lưỡng Kết khảo nghiệm cho thấy biện pháp đề xuất cần thiết có tính khả thi cao, phù hợp với giả thuyết khoa học nêu luận văn Như vậy, nhiệm vụ nghiên cứu giải quyết, mục đích nghiên cứu đạt được, luận văn có ý nghĩa lý luận thực tiễn rõ rệt - Các biện pháp luận văn đề xuất áp dụng trường khác có điều kiện, hoàn cảnh kinh tế - xã hội, giáo dục đào tạo tương tự trường THCS huyện Nậm Pồ 111 Kiến nghị 2.1 Đối với Bộ Giáo dục Đào tạo - Quan tâm đến đội ngũ giáo viên, hoàn thiện chế phát triển đội ngũ giáo viên, phối kết hợp với Bộ Nội vụ thực tốt chế độ đãi ngộ giáo viên, cải tiến chế độ làm việc tiền lương nhà giáo, cán quản lí giáo dục - Tăng cường công tác kiểm định chất lượng giáo dục, đổi công tác tra, kiểm tra theo hướng phân cấp, phân quyền cho sở 2.2 Đối với sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Điện Biên phòng Giáo dục Đào tạo huyện Nậm Pồ - Làm tốt công tác tham mưu với ủy ban nhân dân cấp việc xây dựng, phát triển đội ngũ giáo viên Xây dựng chế tuyển dụng giáo viên phù hợp, giao quyền tự chủ tự chịu trách nhiệm tuyển dụng giáo viên cho sở giáo dục Đẩy mạnh công tác biệt phái tăng cường cho trường, bố trí giáo viên cho đơn vị cách hợp lí, tránh tình trạng nơi thiếu, nơi lại thừa - Tiếp tục đầu tư sở vật chất cho nhà trường, cải thiện điều kiện làm việc giáo viên, tăng cường trang thiết bị dạy học -Tiếp tục quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên 2.3 Đối với cán quản lý trường THCS - Cần xây dựng qui hoạch chiến lược phát triển đội ngũ giáo viên nhà trường - Cần tăng cường đạo công tác đào tạo, bồi dưỡng, tuyên truyền đường lối chủ trương Đảng, sách pháp luật nhà nước nhằm nâng cao lĩnh trị, phẩm chất lối sống đội ngũ giáo viên 112 - Đổi cơng tác quản lý: thay mơ hình quản lí mệnh lệnh-tập trung mơ hình quản lí phối hợp; xếp, bố trí đội ngũ giáo viên cách khoa học chuyên môn đào tạo, phát huy hết lực giáo viên 113 - Tăng cường công tác kiểm tra, xếp loại đội ngũ cách xác, quan tâm đến đời sống vật chất tnh thần đội ngũ, tạo động lực cho đội ngũ giáo viên phát triển 2.4 Đối với đội ngũ giáo viên THCS - Không ngừng học tập để nâng cao lĩnh trị, trình độ, lực chuyên môn, nghiệp vụ Thường xuyên rèn luyện bồi dưỡng đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, gương sáng cho học sinh noi theo 114 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Giáo dục Đào tạo (1995), Triết học, tập III (Dùng cho nghiên cứu sinh học viên cao học không thuộc ngành triết học), NXB trị quốc gia Bộ Giáo dục Đào tạo (2009), quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học sở, giáo viên trung học phổ thông (ban hành kèm theo thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT, ngày 22/10/2009 Bộ Giáo dục Đào tạo) Bộ Giáo dục Đào tạo (2011) thông tư 12/2011-BGDĐT ban hành điều lệ trường THCS, THPT trường PT có nhiều cấp học Bộ Giáo dục Đào tạo (2014), tài liệu tập huấn việc dạy học kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển lực học sinh; Bộ GD&ĐT Bộ Giáo dục Đào tạo- Bộ Nội vụ (2017), thông tư 16/2017/BGDĐT, Bộ Giáo dục Đào tạo hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm định mức số lượng người làm việc sở GD&ĐT công lập viên chức sở Giáo dục phổ thông cơng lập C.Mác- Aghen tồn tập NXB trị quốc gia Hà Nội Trần Xuân Cầu, Mai Quốc Chánh (2009) Giáo trình kinh tế nguồn nhân lực Nguyễn Phúc Châu (2010), Quản lí nhà trường NXB đại học sư phạm Nguyễn Quốc Chí, Nguyễn Thị Mỹ Lộc (2003), Quản lí đội ngũ, dự án đào tạo giáo viên THCS-LOAN No.1718-VIE (SF), Hà Nội 2003 10 Chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt Nam (2012), chiến lược phát triển giáo dục 2015-2020; NXB trị quốc gia 11 Vũ Đình Chuẩn (2008), Phát triển đội ngũ giáo viên tin học theo quan điểm chuẩn hóa xã hội hóa Luận án tiến sĩ chuyên ngành quản lí giáo dục; Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội 12 Đỗ Minh Cương, Nguyễn Thị Doan (2001), phát triển nguồn nhân lực 115 Giáo dục đại học Việt Nam, NXB trị Quốc gia Hà Nội 116 13 Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc Đảng lần thứ IX, NXB trị quốc gia Hà Nội 14 Đảng Cộng Sản Việt Nam (2011), Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI 15 Đảng cộng sản Việt Nam (2013), Nghị số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 ban chấp hành trung ương Đảng khóa XI “Đổi toàn diện giáo dục đào tạo, đáp ứng u cầu cơng nghiệp hóa, đại hóa điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hội nhập quốc tế” 16 Đảng cộng sản Việt Nam (2016), Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc Đảng lần thứ XII, Nhà Xuất Chính trị quốc gia 17 Đảng cộng sản Việt Nam Nghị TW ban chấp hành trung ương Đảng khóa VIII 18 Nguyễn Văn Điểm,Nguyễn Ngọc Quân (2007), Giáo trình quản trị nhân lực; NXB đại học kinh tế quốc dân- Hà Nội 19 Nguyễn Minh Đường (1996) bồi dưỡng đào tạo đội ngũ nhân lực điều kiện 20 Bùi Minh Hiền, Đặng Quốc Bảo,Vũ Ngọc Hải (2010) quản lý giáo dục, NXB đại học sư phạm 21 Luật giáo dục 2005 sửa đổi 22 Hồ Chí Minh Tồn tập, tập 5, NXB trị quốc gia -2002 23 Hà Thế Ngữ, Đặng Vũ Hoạt (1987) Giáo dục học tập NXB giáo dục Hà Nội 117 PHỤ LỤC Phụ lục PHIẾU ĐIỀU TRA VỀ VIỆC LẬP KẾ HOẠCH, QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG THCS HUYỆN NẬM PỒ TỈNH ĐIỆN BIÊN Anh (chị) cho ý kiến đánh giá nội dung kế hoạch, quy hoạch bồi dưỡng phát triển đội ngũ giáo viên nhà trường cách đánh dấu “ x” vào ô tương ứng St Yếu tố Có kế hoạch phát triển đội ngũ giáo viên theo năm học Có quy hoạch phát triển ĐNGV theo giai đoạn (từ đến năm) Nội dung kế hoạch, quy hoạch bám sát đạo phòng GD&ĐT huyện Biện pháp thực kế hoạch, quy hoạch phù hợp với điều kiện thực tiễn nhà trường Nội dung kế hoạch, quy hoạch cụ thể hóa tiêu chuẩn, têu chí chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học Nội dung kế hoạch, quy hoạch thể tầm nhìn dài hạn Rất tốt Tốt Chưa tốt Phụ lục PHIẾU ĐIỀU TRA VỀ VIỆC BỒI DƯỠNG NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ CHUN MƠN, NGHIỆP VỤ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG THCS HUYỆN NẬM PỒ TỈNH ĐIỆN BIÊN Tốt Mức độ Nội dung Bồi dưỡng phẩm chất trị, đạo đức, lối sống Bồi dưỡng lực tìm hiểu đối tượng môi trường giáo dục Bồi dưỡng lực giáo dục, bồi dưỡng lực tự học Bồi dưỡng lực hoạt động trị, xã hội Bồi dưỡng lực phát triển nghề nghiệp SL % Khá tốt Chưa tốt SL SL % % Phụ lục PHIẾU ĐIỀU TRA VỀ VIỆC ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CỦA TRƯỜNG THCS HUYỆN NẬM PỒ TỈNH ĐIỆN BIÊN Anh (chị) cho ý kiến việc đánh giá, xếp loại đội ngũ giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp đội ngũ giáo viên trung học nhà trường cách đánh dấu “x” vào ô tương ứng St Yếu tố Việc đánh giá, xếp loại tiến hành theo quy trình Việc đánh giá, xếp loại thực dân chủ, minh bạch Nội dung đánh, giá xếp loại bám sát têu chuẩn, tiêu chí nghề nghiệp giáo viên trung học Kết đánh giá, xếp loại dựa minh chứng, đảm bảo tính khách quan Kết đánh giá, xếp loại sử dụng để tổ chức bồi dưỡng, sử dụng đội ngũ giáo viên Rất tốt Tốt Chưa tốt Phụ lục PHIẾU ĐIỀU TRA VỀ VIỆC PHÂN CÔNG, SỬ DỤNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS HUYỆN NẬM PỒ TỈNH ĐIỆN BIÊN Theo anh (chị), việc phân công nhiệm vụ, sử dụng giáo viên hiệu trưởng năm học vừa qua là: Rất hợp lí Hợp lí Chưa hợp lí Anh (chị) đánh dấu “x” vào tương ứng Phụ lục PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN Để thực đề tài nghiên cứu phát triển đội ngũ giáo viên trường THCS huyện Nậm Pồ tỉnh Điện Biên giai đoạn nay, đưa biện pháp Mong đồng chí cho biết ý kiến biện pháp đặc trưng sau: - Mức độ cần thiết biện pháp - Tính khả thi biện pháp Cho ý kiến cách đánh dấu “x” vào ô tương ứng St Nội dung biện pháp Nâng cao nhận thức cho cán quản lí, giáo viên vai trò tầm quan trọng phát triển ĐNGV Quy hoạch phát triển đội ngũ giáo viên phù hợp với chiến lược phát triển nhà trường đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục Đổi công tác đào tạo sử dụng đội ngũ giáo viên phù hợp với chiến lược phát triển nhà trường Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá nhằm đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục Đổi công tác thi đua khen thưởng chế độ đãi ngộ nhằm tạo động lực cho giáo viên Nâng cao nhận thức cho cán quản lí, giáo viên vai trò tầm quan trọng phát triển ĐNGV Mức độ cần thiết Rất Không Cần cần cần thiết thiết thiết Tính khả thi Rất khả thi Khả thi Khơng khả thi Ngồi biện pháp trên, theo đồng chí cần đề xuất biện pháp khác: Nếu đồng chí cho biết đơi nét thân Họ tên: Chức vụ: Đơn vị công tác: Trình độ chun mơn: Xin chân thành cảm ơn đồng chí đóng góp trên! Ngày … tháng .năm 2018 Người hỏi ý kiến ... với yêu cầu đổi giáo dục 11 Chính tơi chọn vấn đề nghiên cứu: Phát triển đội ngũ giáo viên trường THCS huyện Nậm Pồ tỉnh Điện Biên đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục nay 1.2 Giáo viên, đội ngũ giáo. .. lý luận phát triển đội ngũ giáo viên trường THCS đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục 5.2 Khảo sát đánh giá thực trạng đội ngũ giáo viên phát triển đội ngũ trường THCS huyện Nậm Pồ tỉnh Điện Biên 5.3... tác phát triển đội ngũ giáo viên trường THCS yêu cầu đổi giáo dục THCS giai đoạn 3.2 Đối tượng nghiên cứu Biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên trường THCS huyện Nậm Pồ tỉnh Điện Biên đáp ứng yêu
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển đội ngũ giáo viên trường THCS huyện nậm pồ tỉnh điện biên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay , Phát triển đội ngũ giáo viên trường THCS huyện nậm pồ tỉnh điện biên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay

Từ khóa liên quan