Hoàn thiện công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại thành phố bắc ninh

157 60 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2019, 15:17

ĐẠI HỌC THÁ I NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH TRẦN THỊ THÙY DUNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI THÀNH PHỐ BẮC NINH LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ THÁI NGUYÊN - 2018 ĐẠI HỌC THÁ I NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH TRẦN THỊ THÙY DUNG HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI THÀNH PHỐ BẮC NINH Ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 8.34.04.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Thị Thu Hà THÁI NGUYÊN - 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài “Hồn thiện cơng tác quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước thành phố Bắc Ninh” cơng trình nghiên cứu riêng tơi, kết nghiên cứu có tính độc lập riêng, khơng chép tài liệu chưa cơng bố tồn nội dung đâu Nội dung luận văn có tham khảo sử dụng số thông tin, tài liệu từ nguồn sách, tạp chí liệt kê danh mục tài liệu tham khảo Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm lời cam đoan tôi! Thái Nguyên, ngày 05 tháng 12 năm 2018 Tác giả Trần Thị Thùy Dung ii LỜI CẢM ƠN Luận văn thực Đại học Kinh tế Quản trị kinh doanh, Đại học Thái Nguyên Tôi xin chân thành cảm ơn TS Nguyễn Thị Thu Hà trực tếp tận tình hướng dẫn, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho tơi suốt q trình nghiên cứu Tơi xin cảm ơn Ban lãnh đạo trường Đại học Kinh tế Quản trị kinh doanh giúp đỡ nhiều trình nghiên cứu, tạo điều kiện thuận lợi mặt thủ tục cho hoạt động nghiên cứu Tôi xin cảm ơn ban giám đốc quan Ban Quản lý dự án xây dựng thành phố Bắc Ninh nơi công tác động viên tạo điều kiện thuận lợi để tơi hồn thành luận văn Cuối cùng, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới tồn thể gia đình, bạn bè ln khích lệ tinh thần để tơi có đủ nghị lực hồn thành luận văn Tác giả Trần Thị Thùy Dung MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH MỤC BẢNG, BIỂU viii DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, HÌNH ix MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết việc nghiên cứu đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu Những đóng góp luận văn Bố cục luận văn Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 1.1 Cơ sở lý luận quản lý chi thường xuyên ngân sách Nhà nước 1.1.1 Ngân sách Nhà nước 1.1.2 12 Chi thường xuyên ngân sách Nhà nước 1.1.3 Quản lý chi thường xuyên ngân sách Nhà nước 17 1.2 Vai trò chi thường xuyên quản lý chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước phát triển kinh tế - xã hội 20 1.2.1 Vai trò chi thường xuyên 20 1.2.2 Vai trò quản lý chi thường xuyên tăng cường quản lý chi thường xuyên 20 1.3 Nội dung, quy trình quản lý chi thường xuyên ngân sách Nhà nước cấp huyện/ thành phố 21 1.3.1 21 Căn lập dự toán 1.3.2 22 Phương pháp lập dự toán 1.3.3 Trình tự lập dự tốn 23 1.3.4 Định mức lập dự toán 25 1.3.5 Trình tự tốn chi thường xun NSNN 26 1.3.6 Tổ chức thực chi thường xuyên NSNN 29 1.4 Kinh nghiệm quản lý chi thường xuyên ngân sách Nhà nước số địa phương 31 1.4.1 Kinh nghiệm số địa phương 31 1.4.2 Bài học kinh nghiệm cho quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước thành phố Bắc Ninh 34 Chương PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 36 2.1 Các câu hỏi nghiên cứu 36 2.2 Phương pháp nghiên cứu 36 2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 36 2.2.3 Phương pháp chuyên gia 38 2.2.4 Phương pháp tổng hợp xử lý thông tin 39 2.2.5 Phương pháp phân tch 39 2.3 Hệ thống tiêu nghiên cứu 40 2.3.1 Nhóm tiêu phản ánh đặc điểm máy quản lý chi thường xuyên ngân sách thành phố Bắc Ninh 40 2.3.2 Chỉ tiêu đánh giá cơng tác lập dự tốn 40 2.3.3 Chỉ tiêu đánh giá khâu chấp hành dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước 40 2.3.4 Chỉ tiêu đánh giá khâu tra, kiểm tra, kiểm soát, kế toán toán chi thường xuyên ngân sách 40 Chương THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI THÀNH PHỐ BẮC NINH41 3.1 Đặc điểm Thành phố Bắc Ninh 41 3.1.1 Đặc điểm tự nhiên 41 3.1.2 Đặc điểm kinh tế - văn hóa - xã hội 43 3.2 Khái quát máy quản lý chi thường xuyên ngân sách Nhà nước thành phố Bắc Ninh 46 3.2.1 Cơ cấu máy Bộ máy quản lý NSNN chi thường xuyên ngân sách thành phố 46 3.2.2 Đặc điểm máy quản lý 48 3.3 Quy trình công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách Nhà nước thành phố Bắc Ninh 51 3.4 Tình hình cơng tác quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước thành phố Bắc Ninh giai đoạn 2015-2017 52 3.4.1 Khâu lập dự toán chi thường xuyên ngân sách thành phố 52 3.4.2 Khâu chấp hành dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước 59 3.4.3 Khâu tra, kiểm tra, kiểm soát chi thường xuyên ngân sách 67 3.4.4 Khâu kế toán, toán chi thường xuyên ngân sách thành phố 72 3.5 Các yếu tố ảnh hưởng tới chi thường xuyên quản lý chi thường xuyên NSNN thành phố Bắc Ninh 74 3.6 Đánh giá công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách Nhà nước thành phố Bắc Ninh 76 3.6.1 Kết đạt 76 3.6.2 Những hạn chế nguyên nhân 78 Chương GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHO THÀNH PHỐ BẮC NINH 83 4.1 Phương hướng phát triển công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách Nhà nước thành phố Bắc Ninh 83 4.2 Giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản lý chi thường xun ngân sách Nhà nước thành phố Bắc Ninh 84 cho chủ tài khoản, kế toán trưởng đơn vị dự tốn từ giúp đơn vị nâng cao trình độ nghiệp vụ quản lý tài chính, cập nhật kịp thời thay đổi chế, sách, tiêu chuẩn, định mức chi têu phục vụ cho cơng tác quản lý tài đơn vị Thứ ba, với phát triển công nghệ thông tin, thời gian qua UBND thành phố triển khai đưa vào áp dụng nhiều chương trình ứng dụng tin học cơng tác quản lý tài đơn vị thuộc khối tài đơn vị sử dụng ngân sách Có chương trình ứng dụng đại triển khai kết nối liệu tới nhiều quan đơn vị sử dụng ngân sách Vì vậy, bên cạnh trang bị đào tạo kiến thức mặt nghiệp vụ, UBND thành phố cần tăng cường đào tạo tin học, ngoại ngữ cho đội ngũ cán kế toán đơn vị, cán KBNN, cán Phòng Tài - Kế hoạch nhằm khai thác, sử dụng có hiệu chương trình ứng dụng, đáp ứng với yêu cầu quản lý chi tiêu sử dụng ngân sách thời gian tới * Đối với quan chun mơn Thứ nhất, Phòng Nội vụ cần rà soát lại số lượng, chất lượng đội ngũ cán làm công tác chuyên môn lĩnh vực tài có, xây dựng kế hoạch tuyển dụng, xếp, phân công lại công việc phù hợp với trình độ, lực cán Tăng cường đào tạo đào tạo lại để nâng cao trình độ nghiệp vụ cho đội ngũ cán đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ giao Thứ hai, cán làm quản lý ngân sách Phòng Tài - Kế hoạch cơng tác kiểm sốt chi ngân sách KBNN, ngồi yếu tố lực chuyên môn, cần trọng đào tạo, bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, văn minh, văn hoá giao tiếp Từ đó, xây dựng đội ngũ cán có lực chun mơn cao, am hiểu nắm vững tình hình kinh tế - xã hội chế sách Nhà nước, có tư cách phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức trách nhiệm tâm huyết với công việc, yêu ngành, u nghề, có đức tnh liêm khiết, trung thực, cơng minh, khách quan, phong cách giao tiếp văn minh lịch 4.2.5 Một số giải pháp khác * Tăng cường cơng tác tra, kiểm tra tình hình sử dụng ngân sách đơn vị sử dụng ngân sách thành phố Hàng năm, UBND thành phố giao cho Thanh tra thành phố chủ trì, tham mưu cho Chủ tịch UBND thành phố thành lập đoàn kiểm tra liên ngành gồm cán thuộc Thanh tra thành phố, Phòng Tài - Kế hoạch, KBNN tến hành kiểm tra tình hình sử dụng ngân sách việc chấp hành chế độ, định mức chi tiêu đơn vị sử dụng ngân sách thành phố Qua công tác kiểm tra, vi phạm, tồn công tác quản lý tài đơn vị phát xử lý kịp thời Bên cạnh đó, Phòng Tài - Kế hoạch cần tăng cường cơng tác thẩm tra số liệu tốn đơn vị dự toán trực thuộc UBND thành phố, trước lập báo cáo thức để đảm bảo số liệu báo cáo toán ngân sách thị xã đầy đủ xác * Thực tốt quy chế dân chủ nội dung quy định công khai, minh bạch công tác quản lý chi thường xuyên NSNN Đây giải pháp nhằm phát huy quyền làm chủ cán bộ, công chức Nhà nước, tập thể người lao động nhân dân việc thực quyền kiểm tra, giám sát trình quản lý sử dụng ngân sách nhà nước, phát ngăn chặn kịp thời hành vi vi phạm chế độ quản lý tài chính; bảo đảm sử dụng có hiệu ngân sách nhà nước, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí Để thực tốt giải pháp này, UBND thành phố đơn vị sử dụng ngân sách thị xã cần tuyệt đối chấp hành quy định cơng khai tài chính, cơng khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước theo quy định Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg ngày 16/11/2004, Quyết số định 115/2008/QĐ-TTg ngày 27/8/2008 Thủ tướng Chính phủ Thơng tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 Bộ Tài Đối với UBND thành phố, thực công khai chi tiết số liệu dự toán, toán ngân sách thành phố hàng năm Đối với đơn vị sử dụng ngân sách, thực công khai việc phân bổ sử dụng kinh phí ngân sách giao hàng năm Nội dung cơng khai thực hình thức công bố kỳ họp quan, niêm yết công khai trụ Sở, thông báo văn cho đơn vị cấp trực thuộc * Tăng cường mối quan hệ phối hợp quan tài chính, Kho bạc nhà nước quan liên quan công tác quản lý chi ngân sách áp dụng thành công hệ thống thông tin quản lý ngân sách kho bạc Hệ thống thông tin quản lý ngân sách kho phần quan trọng Dự án cải cách quản lý tài cơng Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ Tài chủ trì triển khai theo Quyết định số 432/QĐ-TTg ngày 21/4/2003 việc phê duyệt báo cáo khả thi Dự án Cải cách quản lý tài cơng nhằm đại hố cơng tác quản lý ngân sách nhà nước từ khâu lập kế hoạch, thực ngân sách, báo cáo ngân sách tăng cường trách nhiệm ngân sách Bộ Tài chính; nâng cao tính minh bạch quản lý tài cơng, hạn chế têu cực việc sử dụng ngân sách, đảm bảo an ninh tài q trình phát triển hội nhập quốc gia 4.4 Kiến nghị Đối với Bộ Tài chính: Bộ Tài cần có quy định cụ thể, chi tết rõ ràng nội dung phép chuyển nguồn sang năm sau thời hạn hoàn thành việc triển khai nhiệm vụ để thúc đẩy đơn vị tổ chức thực nhiệm vụ hạn chế tối đa việc chuyển nguồn sang năm sau Đối với hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố Bắc Ninh: HĐND thành phố Bắc Ninh cân nhắc việc ban hành sách, chế độ địa phương trường hợp chưa cân đối nguồn kinh phí để thực hiện, tránh tình trang ban hành sách, chế độ xong tìm nguồn kinh phí để thực Trong năm UBND tỉnh xếp bổ sung có mục tiêu ngồi dự tốn giao đầu năm trước tháng 12 hàng năm để thành phố có thời gian triển khai thực nhiệm vụ giao Đối với sở Tài tỉnh Bắc Ninh Khi có định giao dự tốn bổ sung UBND tỉnh, Sở Tài tổ chức cấp phát kinh phí sớm cho thành phố để thành phố sớm triển khai thực nhiệm vụ giao Trong năm Sở Tài cân đối nguồn tham mưu UBND tỉnh bổ sung có mục tiêu cho thành phố sớm để triển khai thực nhiệm vụ giao, tránh tình trạng có kinh phí khơng đủ thời gian thực dẫn đến chuyển nguồn qua năm sau lớn hủy bỏ kinh phí KẾT LUẬN Quản lý chi NSNN nói chung quản lý chi thường xuyên ngân sách thị xã nói riêng có vai trò quan trọng Nó bảo đảm cho ngân sách sử dụng cách có hiệu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trị Quản lý chi thường xuyên ngân sách thành phố có hiệu khuyến khích kinh tế phát triển Luận văn hệ thống hoá làm rõ thêm số vấn đề lý luận thực tễn chi thường xuyên ngân sách nhà nước Luận văn phân tch, đánh giá thực trạng quản lý chi ngân sách thành phố Bắc Ninh nội dung quản lý chi thường xuyên ngân sách phân tch phần lý luận Về đánh giá chung thực trạng quản lý chi thường xuyên ngân sách thành phố Bắc Ninh, luận văn khái quát thành công hạn chế lĩnh vực này, đồng thời nguyên nhân thực trạng Để khắc phục hạn chế này, đồng thời đáp ứng yêu cầu quản lý chi thường xuyên ngân sách thị xã ngày tăng, để thực mục têu phát triển kinh tế - xã hội thành phố Bắc Ninh đến năm 2020, luận văn đề xuất năm nhóm giải pháp nhằm tăng cường quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước thành phố Bắc Ninh đưa số kiến nghị quan nhà nước Trong đó, đáng ý giải pháp hoàn thiện quản lý lập, phân bổ, giao chấp hành dự toán chi thường xuyên ngân sách thị xã Đây giải pháp giúp cho ngân sách cấp thành phố quản lý, kế hoạch hóa từ khâu đến khâu chấp hành dự tốn, qua ngân sách sử dụng mục đích, đối tượng, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội thị xã, tránh lãng phí TÀI LIỆU THAM KHẢO Hồng Anh (2006), Các quy định quản lý thu chi ngân sách mua sắm sử dụng tài sản Nhà nước đơn vị hành nghiệp, Nhà xuất tài chính, Hà Nội Bộ tài (2003), Luật Ngân sách Nhà nước văn hướng dẫn thực hiện, Nhà xuất Tài chính, Hà Nội Bộ Tài chính, Quyết định sửa đổi bổ sung số điều Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC ngày 02/6/2008 việc kế toán hành Hệ thống Mục lục ngân sách mới, số 110/2012/TT-BTC 3/7/2012 Chính phủ, Nghị định quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 Chính phủ, Nghị định ban hành quy chế lập, thẩm tra, định, kế hoạch tài năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn năm địa phương, kế hoạch tài - ngân sách nhà nước năm địa phương, dự toán phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn toán ngân sách địa phương hàng năm, số 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017 Chính phủ, Nghị định quy định chi tiết thi hành số điều luật ngân sách, số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 Dương Đăng Chinh Phạm Văn Khoan (2007), Giáo trình quản lý tài cơng, Nhà xuất tài chính, Hà Nội Đặng Văn Du Bùi Tiến Hanh (2010), Giáo trình quản lý chi NSNN, Nhà xuất tài chính, Hà Nội Nguyễn Quang Hán (2015), Tăng cường kiểm soát chi Ngân sách Nhà nước địa bàn thành phố Thành phố Bắc Ninh, Lớp Thạc sỹ kinh doanh quản lý, trường đại học Thăng Long 10 Bùi Thị Mai Hoa (2007), Cân đối ngân sách nhà nước Việt Nam kinh tế thị trường, NXB Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, TP Hồ Chí Minh 11 Nguyễn Ngọc Hùng (2006), Quản lý ngân sách nhà nước, Nhà xuất Thống kê, Hà Nội 12 Nhà xuất tài (2015), Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước phương pháp hạch toán quản lý thu chi ngân sách quan nhà nước đơn vị hành nghiệp 13 Quốc hội, Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015 14 Quốc hội, Luật ngân sách nhà nước, số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015 15 Sử Đình Thành Bùi Thị Mai Hoa (2009), Lý thuyết tài cơng, Nhà xuất Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, TP Hồ Chí Minh 16 Sử Đình Thành Bùi Thị Mai Hoa (2009), Tài cơng phân tích sách thuế, Nhà xuất Lao động xã hội, Hà Nội 17 Trần Thị Thúy (2015), Quản lý chi thường xuyên ngân sách Quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Lớp thạc sỹ quản lý kinh tế trường đại học kinh tế Hà Nội 18 Lương Ngọc Tuyền (2016), Hồn thiện cơng tác quản lý chi thường xun ngân sách nhà nước phòng Tài - kế hoạch thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắc Nông, Luận văn Thạc sĩ Tài - Ngân hàng, Đại học Đã Nẵng 19 Nguyễn Văn Tuyến (2007), Giáo trình Luật ngân sách nhà nước,Nhà xuất tư pháp, Hà Nội Trang web: 20 http://www.dankinhte.vn 21 http://tpbacninh.bacninh.gov.vn/viet-ve-thanh-pho 22 http://tpbacninh.bacninh.gov.vn/viet-ve-thanh-pho PHỤ LỤC 01 PHIẾU KHẢO SÁT CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN NHÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI THÀNH PHỐ BẮC NINH Chúng nghiên cứu chi thường xuyên NSNN thành phố Bắc Ninh để phân tích kết năm công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước Trên sở chúng tơi đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu cho công tác thời gian tới Chúng chân trọng mời ông/ bà tham gia, cho ý kiến trả lời vào phiếu khảo sát Chúng đánh giá cao đóng góp bạn cho nghiên cứu Cuộc khảo sát đòi hỏi đánh giá trung thực khách quan từ người trả lời Các thông tin người trả lời bảo mật tuyệt đối Cơng việc cần thực hiện: Ơng/Bà trả lời trực tiếp nhận phiếu điều tra xin vui lòng trả lời đầy đủ câu hỏi Chân trọng! Thông tin chung người khảo sát: Họ tên:…………………………….Nam/Nữ……… Năm sinh… Đơn vị công tác:…………………………………………………… Chức vụ: …………………………………………………………… Đại chỉ: …………………………………………………………… Xin vui lòng đánh dấu (x) vào hộp câu trả lời hiệu cho vấn chi thường xuyên NSNN thành phố Bắc Ninh Hãy trả lời cách cẩn thận, khách quan khơng để lại mục trống: 1- Hồn tồn khơng đồng ý 3- Bình thường 2- Khơng đồng ý 4- Đồng ý 5- Hoàn toàn đồng ý STT I Nội dung Câu hỏi Công tác quản lý chi thường xuyên STT Nội dung Câu hỏi Tiến độ lập dự toán chi ngân sách hàng năm đơn vị ông bà kịp thời Sắp xếp công việc, trách nhiệm cho phòng ban, Khâu lập dự cá nhân trình lập tốn chi thường dự tốn hợp lý Các phận thực cơng xun tác lập dự tốn làm việc có hiệu quả, trách nhiệm Lập dự tốn đơn vị ơng bà sát với thực tế năm kế hoạch Việc bố trí, phân định khoản chi thường xuyên cho lĩnh vực khác Việc hợp lýchấp hành chi thường xuyên ngân sách nhà nước đơn vị ông bà thực Khâu phân bổ, chấp hành dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước địa bàn thành phố tốt Hàng năm quan ông bà có phân bổ hết dự tốn ngân sách nhà nước khoản chi cơthường xuyên Hàng năm quan ông bà cấp đủ dự toán chi thường xuyên NSNN Quy trình kiểm tra, kiểm sốt chi thường xun NSNN đơn vị kiểm 10 soát chặt chẽ Hàng năm đơn vị ơng bà có STT Nội dung Câu hỏi phải điều chỉnh dự tốn 11 Quy trình kiểm tra, kiểm sốt chi thường xun NSNN đơn vị ơng bà Khâu kế toán kiểm soát chặt chẽ 12 tốn cơng tác tốn chi chi ngân sách thường xuyên ngân sách thường xuyên: quan ông bà thực kịp thời 13 Cơ cấu nhân đơn vị ông, bà phù hợp số 14 Công tác quản lý lượng trình độ chun cán mơn liên quan đến cơng tác chi thường xuyên NSNN Nhân quan ông, bà có hiểu biết đầy đủ sở pháp lý liên quan đến công tác Quản lý chi thường xuyên NSNN Phần III: Ý kiến đóng góp khác:…………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Xin chân thành cảm ơn ý kiến đánh giá Ông/bà! PHỤ LỤC SỐ 02: Tổng hợp chi thường xuyên cấu khoản chi chi thường xuyên NSNN thành phố Bắc Ninh Số TT 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.1.1 2.1.2 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 4.1 4.2 Nội dung chi Chi thường xuyên Chi nghiệp kinh tế Sự nghiệp nông nghiệp Sự nghiệp thủy lợi Sự nghiệp thủy sản Sự nghiệp giao thông Sự nghiệp KTTC + khác Chi nghiệp văn xã Chi nghiệp GD, ĐT, dạy nghề Sự nghiệp giáo dục Sự nghiệp đào tạo dạy nghề Chi nghiệp khoa học Chi nghiệp y tế Chi nghiệp văn hóa thơng tin Chi nghiệp phát TH Chi nghiệp thể dục thể thao Chi đảm bảo xã hội Chi QLHC, Đảng, Đồn thể Chi an ninh, quốc phòng Giữ gìn an ninh, TT an tồn XH Quốc phòng địa phương Chi nghiệp môi trường Chi khác ngân sách Chi thường xuyên khác Năm 2015 Triệu đồng % 596,514 100 85,256 14.29 11,542 1.93 7,798 1.31 7,323 1.23 2,405 0.40 56,189 9.42 281,771 47.24 Năm 2016 Triệu đồng % 605,447 100 84,793 14.0 11,676 1.93 7,897 1.30 7,323 1.21 2,425 0.40 55,472 9.16 287,567 47.50 Năm 2017 Triệu đồng % 673,598 100 87,700 13.02 6,609 0.98 5,983 0.89 2,626 0.39 72,482 10.76 330,930 49.13 226,361 37.95 226,013 37.89 230,788 38.12 227,237 37.53 266,024 39.49 263,022 39.05 348 0.06 - 0.00 1,123 0.19 3,551 1,143 0.59 0.19 3,002 8,792 0.45 1.31 6,507 1.09 6,898 1.14 7,607 1.13 4,280 0.72 4,660 0.77 4,339 0.64 1,023 42,477 0.17 7.12 1,046 43,032 0.17 7.11 5,233 38,935 0.78 5.78 121,373 20.35 22,780 3.82 9,750 13,030 80,710 4,623 - 1.63 2.18 13.53 0.78 0.00 123,336 20.37 23,363 3.86 123,118 18.28 29,608 4.40 10,158 1.68 13,205 2.18 80,747 13.34 4,932 0.81 709 0.12 10,685 1.59 18,923 2.81 94,260 13.99 5,715 0.85 2,267 0.34 (Nguồn: Báo cáo toán ngân sách thành phố giai đoạn 2015- 2017) ... thiện cơng tác quản lý chi thường xun ngân sách Nhà nước cho thành phố Bắc Ninh 8 Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 1.1 Cơ sở lý luận quản lý chi. .. 3.3 Quy trình cơng tác quản lý chi thường xuyên ngân sách Nhà nước thành phố Bắc Ninh 51 3.4 Tình hình cơng tác quản lý chi thường xun ngân sách nhà nước thành phố Bắc Ninh giai đoạn 2015-2017... quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước 30 Sơ đồ 3.1: Sơ đồ hệ thống quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước thành phố Bắc Ninh 47 Sơ đồ 3.2: Quy trình cơng tác quản lý chi thường
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại thành phố bắc ninh , Hoàn thiện công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại thành phố bắc ninh

Từ khóa liên quan